11. Қазіргі мұғалімдерге міндеттеледі: в өз біліктілігін дэлелдеуДата15.11.2023
өлшемі31.96 Kb.
#483384

11. Қазіргі мұғалімдерге міндеттеледі:
В) өз біліктілігін дэлелдеу
А) еркін ойлауы, әлем туралы ғылыми түсінігі, кең ой-өрісі болуы тиіс - бұл үшін ол қоғамдық білімді меңгеруі тиіс
С) окушылармен ішінара тіл табысу
D) белсенді әрекет, өзінің ұстанымы болуы тиіс
Е) өзіне деген сенімсіздікті жасырып, сыныпта өзін еркін ұстауы
12. Педагогика саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл ұғым? аудару нәтижесінде ендіріліп отырған
А) ғылыми түсінік
В) шығармашылық
С) біліктілік
D) құзырлылық
Е) құзіреттілік
13. Кандай ұғым белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді шешім шығара алады дегенді білдіреді?
А) шығармашылық
В) құзіреттілік
С) құзырлылық
D) біліктілік
Е) ғылыми түсінік
14. Кәсіби құзіреттілігінің неше түрі бар?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 2
15. Кандай кұзіреттілік кәсіби деңгейде кызметті меңгерумен және тек арнайы білімді игеріп қоймай, сонымен бірге оны тәжірибеде қолдануды білумен сипатталады?
арнайы, немесе қызметтік кәсіби құзіреттілік
әлеуметтік кәсіби құзіреттілік
дара (индивидуальды) кәсіби құзіреттілік
жеке кәсіби құзіреттілік
кәсіби біліктілік
16. Кандай құзіреттілік өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін, кәсіби деформацияга карсы тұру құралдарын меңгерумен сипатталады?
А) жеке кәсіби құзіреттілік
В) әлеуметтік кәсіби құзіреттілік
С) дара (индивидуальды) кәсіби құзіреттілік
D) арнайы, немесе кызметтік кәсіби құзіреттілік
Е) кәсіби біліктілік
17. Қандай құзіреттілік өз-өзін басқара білу тәсілдерін, кәсіби өсуге дайындық кәсіби картаюға берілмеу, кәсіби мотивацияның табанды болуы қасиеттерін меңгерумен сипатталады? А) дара (индивидуальды) кәсіби құзыреттілік
В) элеуметтік кәсіби құзыреттілік С) кәсіби біліктілік
D) арнайы, немесе қызметтік кәсіби құзыреттілік
Е) жеке кәсіби құзыреттілік
18. <<Жай мұғалім хабарлайды, Жаксы мұғалім түсіндіреді, Керемет мұғалім көрсетеді. Ұлы мұғалім шабыттандырады кімнің сөзі? А) Уильям Уорд
В) Л.С.Выгодский С) Р.Ф.Ромашкина D) Е.В.Гришунина Е) Ф.А.Кузин
19. Білім беру негізінде калыптаскан
үлкен еңбек:
А) құзіреттілік В) біліктілік С) шығармашылық D) құзырлылық Е) ғылыми түсінік
20. Ағылшынша leader кандай мағына білдіреді? А) көшбасшы
HDMI


«Мұғалімнің кәсіби бағдарлары»


1. Қазіргі оқыту үдерісінде нәтижеге бағытталған білім сапасын қамтамасыз етудің тиімді жолы -
А) бірлескен топтық жұмыс В) жұптық жұмыс
С) белсенді жұмыс
D) жеке жұмыс
Е) өзара жасалатын жұмыс
2. Шағын топтар бірлескен кезде басты орында кандай жұмыс істеу тәсілі тұрады?
А) топ мүшелерінің деңгейі мен олардын қабілетін құрметтеу
В) топ мүшелеріне деген құрметсіздік С) топ мүшелерінің өз-өздерін көрсетуін
ұйымдастыру
D) топ мүшелерін бөлектеу Е) топ мүшелерінің белсенділігін ескермеу
3. Топтардағы бірлескен жұмыстың
максаты:
А) әлеуметтік, эмоционалдық, танымдық В) экономикалық, әлеуметтік, білімділік С) танымдық, психологиялық D) мнемикалық, шығармашылық Е) әлеуметтік, шығармашылық
4. Окушылардың қарым-қатынас дағдылары дамып, жазбаша, ауызша әңгімелесу, тыңдау, ым мен ишараны пайдалану әрекеттері арқылы жүзеге асатын оқыту түрі - А) топтық жұмыс В) өздік жұмыс
С) жұптық жұмыс
D) ішінара жасалатын жұмыс Е) жеке жұмыс
5. Топтық жұмыс не үшін маңызды? А) сыныптағы оқушылардың мотивация денгейлері әртүрлі болғандықтан күшті және әлсіз окушылардың білім алмасуы үшін
В) сынып біліктілігін тексеру үшін С) сыныптағы әлсіз окушыларды орнынан калдыру үшін
D) мұғалім өз сабак жоспарын жүзеге асыруы үшін
Е) сыныптагы мыкты окушыларды анықтау үшін
6. Топтагы окушы жұмыс барысында үстемдік танытпай, топтағы жұмыска белсенді катысу үшін өзіне-өзі сенімді болу дагдысы:
А) топтық жұмыста өзін-өзі таныту В) топтық жұмыстағы карым-катынас С) топтық жұмыста баскаларды колдау D) топтық жұмыста баскаларды бақыла және басқалар туралы хабардар болу Е) топтық жұмыста баскалармен санаспай өз пікірін еркін жеткізу
7. Топтағы оқушы жұмыс барысында жазбаша және ауызша әңгімелесу, тыңдау, ым мен кимылды пайдалану
дағдысы:
А) топтық жұмыстағы қарым-қатынас В) топтық жұмыста өзін-өзі таныту С) топтық жұмыста баскаларды қолдау D) топтық жұмыста баскаларды бақылау және басқалар туралы хабардар болу Е) топтық жұмыста баскалармен санаспай өз пікірін еркін жеткізу
8. Кез-келген топтың барлық мүшелері белсенділік танытып, біліктілікті жоғарылата отырып, білетін және түсінетін жалпы ережелерді басшылы алуы кажет деп айтылады... А) топта жұмыс істеу ережелерінде В) топтық жұмыстардың әдістемелек нұскаулықта
С) топтық жұмыс жүргізу мақсаттарында D) топты ұйымдастыру жұмыстарында Е) топтық жұмыс барысындағы дамитын дағдыларда
9. Шағын топ:
А) 4-6 оқушыдан тұратын топ. В) 6-7 оқушыдан тұратын топ. С) 3-9 оқушыдан тұратын топ. D) 5-10 оқушыдан тұратын топ Е) 2-8 оқушыдан тұратын топ
10. Тиімді топтық қарым-катынас дегеніміз не?
А) кезекпен сойлесу, белсенді тындау В) өзін-өзі таныту
Hom
G


В) окытушы


С) топ басшы
Д жетекші
Е) бастык
21. Көшбасшы деген кім?
А) бағыт-бағдар беруші
В) топтың жұмысын немесе қызметін басқаруға билігі бар адам
С) окытушы сипаттамасы
D) бұл жұмысты беруші және сол жұмыстарға жауап беруші
Е) нақты формальды және формальды емес ұйымдағы бір адамның басқа адамға немесе топка эсер ету аркылы баскарушы
22. Окыту мен оку тәжірбиесін жетілдіру жұмысының көшбасшысы:
А) топ басшы
26. Кандай көшбасшылық топ мүшелерін бағыттай отырып, олардан идея мен кенестер алып отырады?
А) сыйласымдық (демократияшыл) көшбасшылық
В) өктемшіл көшбасшылык С) мейірімді көшбасшылык D) талапшыл көшбасшылық Е) жаксы көшбасшылық
27. Кімге жан-жақты терең біліктілікті, аса педагогикалық шеберлікті, өте азі психологиялық қабілеттілікті талап
етеді?
А) мұғалімге В) магистрантга С) ата-анаға D) топ басшыға
Е) тәрбиешіге
28. «Көшбасшының 21 міндетті қасиеті
атты кітабының авторы?
В) магистрант
С) мұғалім
D) ата-ана
Е) тәрбиеші
А) К.Д.Ушинский
В) И.Ф.Харламов
23. Көшбасшылықтың неше түрі бар?
С)
Уильям Уорд
A)
6
D)
Ян Амос Каменский
B) 2
C) 8
D) 4
E) 3
24. «Маған айт, мен оны ұмытамын, көрсет, мүмкін, есімде сақтармын, мені қызықтыр мен сонда түсінемін» кай елдің мақалы
А) Орыс мақалы В) Қазақ мақалы
С) Ұйғыр мақалы D) Қытай макалы Е) Жапон макалы
25. Кандай көшбасшылық шешімді өзі кабылдайды, топпен сирек ақылдасады? А) өктемшіл көшбасшылық
В) талапшыл көшбасшылық
С) мейірімді көшбасшылық
D) сыйласымдық (демократияшыл) көшбасшылық
Е) жаксы көшбасшылық
Е) Джон Максвелл
29. «Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру
арқылы жетеді және адамның басына қонған бақтын тұрақты болуы жаксы мінез-құлыққа байланысты» деп айткан- А) Әл-Фараби
В) К.Д.Ушинский С) И.Ф.Харламов D) Уильям Уорд
Е) Ян Амос Каменский
30. Окушыларға ғылыми зерттеуді әдістерін, формаларын, принциптерін, нені ашу керектігін, кандай әдіс арқылы кандай нәтиже алу керектігін үйренуге кім жетелейді? А) окытушы В) топ басшы
С) окушы өзін-өзі Д) тәрбиеші
Е) ата-ана
31. Көшбасшылықтың неше беделдік формалары бар?
A)5
HOM
G


D) карым-катынас климаты


Е) қолайсыз әлеуметтік-психологиялық
климат
43. Оқушылар қарым-қатынысындағы киындықтарды алты топка бөлген кім?
А) Л.А.Поварницына
В) И.Ф.Харламов
С) Уильям Уорд
D) К.Д. Ушинский
Е) Ян Амос Каменский
44. Л.А.Поварницына оқушылар қарым- катынысындағы қиындықтарды неше топқа бөлді?
A) 6
B) 4
C) 2
D7
E) 3
45. Педагогикалык іс-әрекеттегі қиындықтарды кімдер анықтады? А) В.А.Кан-Калик, А.К.Маркова В) Ян Амос Каменский, К.Д.Ушинский С) Уильям Уорд, Л.А.Поварницына D) И.Ф.Харламов, Ян Амос Каменский Е) А.К.Маркова, Л.А.Поварницына
46. Педагогикалык кедергі:
А) эмоционалды, шығармашылық, когнетивті, тактикалык
В) эмоционалды, когнетивті, тактикалык,
мағыналық
С) әлеуметтік, психологиялык D) репродуктивті, шығармашылық, когнетивті
Е) психологиялық, тактикалык, әлеуметтік
47. Кандай кедергі педагогикалық міндеттерді анықтау және шешу қиындықтарымен, педагогикалық әрекетті анық және толық жоспарламаумен сипатталады? А) мағыналық В) когнетивті
С) тактикалық D) эмоционалды Е) репродуктивті
48. Кандай кедергіде окушының белгілі бір әрекетіне байланысты жасалган ескертуге құлақ аспауы, берілген тапсырманы түсініп тұрып, орындамауы салдарынан туындайды? А) эмоционалды
В) когнетивті
С) тактикалык
D) мағыналық
Е) репродуктивті
49. Сыныптағы іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының ерекше түрі калай аталад A) Lesson Study B) Read Book C) School Education D) Teach Lesson E) Gold Bag
50. «Мен» тұжырымдамасын жек тұлғамен, оның тәжірибесімен карым-
қатынас жасау маңыздылығын дамыткан кім?
А) Карл Роджерс
В) Аристотель
С) Авраам Маслоу
D) Сократ
Е) Әл Фараби
51. Карл Роджерс білім беру жүйесіне кандай үлес қосты?
А) «мен» тұжырымдамасы В) венн диаграммасы С) блум таксономиясы D) кажеттіліктер иерархиясы Е) миға шабуыл әдісі
52. Мектеп жұмысы мен окушы жетістіктерін өрістетудегі негізі А) мұғалім В) топ басшы С) директор D) ата-ана Е) тәрбиеші
53. Селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалым? А) Хаген мен Хейл В) Карл Роджер с С) Аристотель Д) Авраам Маслоу Е) Әл Фараби
Hamr
со


54. Хаген мен Хейлдің тәжірибесінің корытындысы кандай?


А) тапсырмаларды балалар үшін тартымды, кызыкты және оларға сәйкес келетіндей етіп жасау манызды
В) балаларга сабақты экскурсия ретінде
жасау керек
болуы керек С) балаларға практикалық сабақтар кеп
D) балалар сабақты өз қалаулары бойынша оқуы маңызды
Е) балаларды сабак окуға күштемеу керек
55. «Тапсырмаларды балалар үшін тартымды, қызықты және оларға сәйкес келетіндей етіп жасау маңызды» деп
тәжірибелерінен қорытынды жасаған кімдер?
А) Хаген мен Хейл
В) В.А.Кан-Калик, А.К.Маркова С) Уильям Уорд, Л.А.Поварницына D) Ян Амос Каменский, К.Д.Ушинский Е) А.К.Маркова, Л.А. Поварницына
56. Флейвелл мен оның әріптестері нешінші жылы метасана кабілеті жаска байланысты
өзгереді және жасы үлкенірек балалар метакогнитивтік ақпаратты көптеген мөлшерде игергендіктен олардың үлгерімі
жоғарырақ деп тұжырымдаған? А) 1995 жылы
В) 1895 жылы
В) В.А.Кан-Калик, А.К.Маркова С) Хаген мен Хейл
D) Флейвелл мен онын әріптестері Е) А.К.Маркова, Л.А.Поварии
59. Ерте балалық ш
А) 1-3 жас
В) 4-6 жас
С)0-3 жас
D) 3-10 жас
Е) 12-18 жас
60. Мектепке дейінгі кезе
А) 4-6 жас
В) 0-7 жас
С) 1-3 жас
D) 3-5 жас
Е) 12-18 жас
61. Мектеп кезені?
А) 7-18 жас
В) 4-6 жас
C) 8-17 жас D) 6-16 жас Е) 12-18 жас
62. Питер Дадли нешінші жылы Ұлыбританияда Lesson Study тәсілін ұсынды? А) 2001 жылы
В) 1999 жылы
С) 2002 жылы
D) 2006 жылы
Б) 1997 жылы
С) 1985 жылы
D) 1992 жылы
Е) 1892 жылы
57. Қандай оқыту мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады?
А) сапалы оқыту
В) саралап окыту
С) интербелсенді оқыту
D)
инклюзивті оқыту
Е) кірістіріп окыту
58. 2010 жылы бірлескен іс-шаралар акыл-ой дамуы мен окуды, сондай-ак карым-катынас жасау дағдыларын арттыратынын көрсеткен зерттеушілер - А) Хоу мен Мерсер
63. Мұғалім тәжірибесі саласы білімді жетілдіруге бағы
сабактагы іс-әрекеттегі зерттеудін сре үлгісі болып табылатын педагогика тәсіл?
A) Lesson Study B) School Education C) Teach Lesson D) Gold Bug
E) Read Book
64. Lesson Study тәсілі неше
тұрады?
A)3
B)4
C)2
D) 5
8
2
G


B) 6
C) 4


D)2
E) 9
32. Белгілі бір ережелер шеңберіне негізделетін бедел?
А) кұкыктык бедел
В) рөл мен орын беделділігі С) біліктілік беделділігі D) харизматикалық бедел
Е) дәстүрлі бедел
болып табылатын бедел?
33. Когамда колданылатын негізгі форма
А) дәстүрлі бедел
В) рел мен орын беделділігі
С) біліктілік беделділігі
D) харизматикалық бедел Е) кұкықтық бедел
34. Тұлғаның жеке бір қасиеттерімен
емес, әлеуметтік ортада алатын орнымен және рөлімен анықталатын бедел
А) рол мен орын беделділігі В) дәстүрлі бедел
С) біліктілік беделділігі
D) харизматикалық бедел Е) құқықтық бедел
35. Көшбасшы жұмысы неше бағыт бойынша жүреді?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 2 E) 5
36. Көшбасшы жұмысының бірінші бағытында қандай кажеттілік керек? А) тапсырма кажеттілігі В) жеке кажеттіліктер С) топ кажеттіліктері D) көшбасшы қажеттілігі Е) мектеп кажеттіліктері
37. Құндылықтар туралы алғашқы түсінік калыптастырған кім?
А) Сократ
В) Ушинский
С) Конфуций D) Аристотель
Е) Әл-Фараби
38. Сократ үшін құндылык А) адамның өмірді бағалауы В) адамның дүниені бағалауы С) жаксылык, игілік ұғымдарын мінез- кұлыкта, рухани құндылықта бйнелеу D) өмірдегі құндылықты ғылымды түсіну
деп білу
Е) дуниеге келу
39. Тәрбие мен оқытудағы
адамгершілікке бағытталған идеалдарды
не деп айтамыз?
А) құндылық
В) шығарма
С) талант
D) козкарас
Е) ыкпал ету тәсілдері
40. Өзара қарым-қатынас, көңіл-күйін білдіретін психологиялық ұғым?
А) сыныптағы психологиялық ахуал В) козкарас С) талант
D) құндылық
Е) ыкпал ету тәсілдері
41. Мектептегі психологиялық ахуалдың негізгі максаты:
А) мектеп оқушыларын жеке тұлға ретінде калыптастыру
В) мектеп окушыларының жақсы окуын кадағалау
С) мектеп окушыларының тәртібін жақсарту
D) ата-аналарды баласының үлгерімімен
таныстыру
Е) мектеп окушыларының мінез-кұлкыл аныктау
42. Сыныпта балалар арасындағы ара карым-катынас, көңіл күйдегі оптимизм басым; карым-қатынас ынтымақтастық өзара көмек, тілектестік қағидаттарынд құрылады, бұл-
А) колайлы әлеуметтік-психологиялык климат
В) үшінші климаттық аймақ- психологиялық климат
С) бірінші климаттық аймақ-әлеуметтік
климат
HDMI
G


E) 7
65. «Баланан ынтасын арттыру үшін керек» деген сөздің авторы - оқытатын нәрседе бір жанашылдык болу


А) Ж.Аймауытов
В) А.Байтұрсынов
С) Авраам Маслоу
D) Сократ
Е) Әл-Фараби
мұғалімдерге берері
66. Жана технологияларды пайдалану
А) оку тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, білім берудің формасын оңтайландыру міндеттерін атқарады, тұлғаның жеке қабілетін айқындайды, ізденеді
В) білім беру формасында кедергілермен еркін жұмыс жасай алады
С) окушыларды әлеуметтік жағдайна карай саралап оқытады
D) тұлғаны жеке қабілеттеріне қарай тәрбиелейді
Е) оку тәрбие үрдісін еркін құрастырады
67. «Сабак - зерттеудің қарапайым идеясы. Егер сіз оқытуды жақсарткыныз келсе, онда басқа мұғалімдермен жоспарлауды, бақылауды, сабақты талқылауды бірлесе жұмыс істеуден
басқа тиімді жолын таба алмайсыз» деген кім?
А) Левис
В) Авраам Маслоу
С) Сократ
D) Питер Дадли
Е) Әл-Фараби
68. Оқыту әдісінің элементі?
А) тәсіл
В) әдіс
С) бақылау
Д) ынталандыру
Е) ұйымдастыру
69. Оқыту әдісіне сәйкес келетін оку
әдістерін іріктеген кім?
А) М.И.Махмутов
В) И.Я.Лернер
С) М.Н.Скаткин D) Ю.К. Бабанский
Е) М.А.Данилов
70. Оку материалын ауызша баяндау?
А) эңгіме В) әдіс
С) бақылау D) түсінік
Е) тәсіл
71. Оку-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп калай аталады? жұмыс істеу үшін қолданатын тәсілдері
А) эдіс
В) тәсіл
С) бакылау
D) түсінік
Е) әнгіме
72. Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар көрнекі құралдардың жұмыс істеуді тәсілдерін ауызша баяндау? А) тусіндіру
В) тәсіл
С) әдіс
D) бақылау
Е) әңгіме
73. Оқытудың маңызды әдісі?
А) кітаппен және оқулықтармен жұмыс
В) ынталандыру әдісі
С) тәжірибелік әдіс
Д) түсіндіру әдісі
Е) акпарат беру әдісі
74. Оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы пайдалану ең маңызды психологиялық-
педагогикалық ерекшелігін көрсетініз А) үйренушілердің оқу-танымдык қызметін ұйымдастырудың тиімді тәсілдері
В) өз пәні бойынша оку-адістемелі электронды кешендер құру, әдістемелік пәндік Web-сайттар ашу
С) сын тұрғысынан ұсынылған
ақпараттар негізінде са қабылдау кабілеттері
D) оку, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде АКТ-н
20
5
8
HDMI


қабілеті
мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану


Е) белгілі бір мерзім ішіндегі нақты білім мұғалім жоспарлайды көрсеткішін көрсетеді, бағалау әдістерін
75. Технологиялык педагогикалык және мазмұндық білім (ТПМБ) тәсілін 2006 жылы қарастырған ғалымдар- А) Мишра және Келер В) П.С.Паллас, И.П. Фальк
С) Майк Гершон және Мишра D) И. П. Рычков және Майк Гершон Е) Макэлпайн мен Рид
76. АКТ-ны пайдалануда сабактын кандай ерекшеліктері бар? А) білімі төмен оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
В) окытудың қиындықтарын аныктау С) барлық оқушылардың дербес білім
алуы
D) құбылыстардың мәні мен маңызын түсіну
Е) окыту мен оқудағы жаңа тәсілдер және сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
77. Мектептегі технологияларга жатады: А) ұялы телефон, ұтқыр қондырғыштар, компьютер/ноутбук
В) теледидар, кітаптар, зертханалық кондырғылар
C) 3D суреттер, дискілер
D) ұялы телефондар, планшеттер, блакноттар
Е) принтер, куаттағыш құралдар
78. Акпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудағы ен улкен
кауіп
А) жеке ақпаратты ашу
В) тыйым салынған сайттарға кіру С) кұпиялылық саясатын бузу
D) тыйым салынған ақпараттарды тарату Е) жалған ақпарат жасау
79. Оқытудың ақпараттық- коммуникативтік және интерактивтік технологиялары неше бағыттан тұрады?
A) 4
B) 2 C) 3
D)6
E) 5
дегеніміз не? 80. Интерактивтік оқыту технологиясы
А) бұл коллективтік, өзін-өзі толыктыратын, барлык катысушыларды өзара әрекетіне негізделген процесін ұйымдастыру
В)) оку, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде АКТ-ны мүмкіндіктерін жан-жакты колдану
кабілеті
С) сабактарды педагогикалык бағдарламалық құралдарды пайдалану аркылы өткізу үшін онымен жу жөніндегі нұскаулықтардың болуы D) адамның белгілі бір іске деген айрықша қабілеттілігі, өмірдің бір саласында өзін ерекше кырынан көрсетуі
Е) өз пәні бойынша оқу-әдісте электронды кешендер құру, әдістемелік пәндік Web-сайттар ашу
81. АКТ-ны оку-тәрбие үрдісіне енгізуде оқытушы алдына қандай максаттар қойылады?
А) өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру, әдістемелі пәндік Web-сайттар ашу
В) эңгіме-дебат, кумулятивті, зерттеушілік
С) дидактикалық, әдістемелік, ұйымдастырушылык, окыту Д) барлық пән бойынша әдістемелік тақырыптық Web-сайттар ау Е) барлық сабақ жоспары электронды жүйеде болуы
Ақпараттық-коммуникациялык құзырлылық дегеніміз не?
82.
А) оку, тұрмыс және кәсіби бағыты міндеттерді шешуде АКТ-ны мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану кабілеті.
В) оку кызметі, студенттердін жетістіктеріне және оқытылуына біршама әсер ететін бағалаудың болуы С) студентке жеке өздігінен ізденуге мүмкіндік беру
G
S
HOM


D) карым-катынас климаты


Е) қолайсыз әлеуметтік-психологиялық
климат
43. Оқушылар қарым-қатынысындағы киындықтарды алты топка бөлген кім?
А) Л.А.Поварницына
В) И.Ф.Харламов
С) Уильям Уорд
D) К.Д. Ушинский
Е) Ян Амос Каменский
44. Л.А.Поварницына оқушылар қарым- катынысындағы қиындықтарды неше топқа бөлді?
A) 6
B) 4
C) 2
D7
E) 3
45. Педагогикалык іс-әрекеттегі қиындықтарды кімдер анықтады? А) В.А.Кан-Калик, А.К.Маркова В) Ян Амос Каменский, К.Д.Ушинский С) Уильям Уорд, Л.А.Поварницына D) И.Ф.Харламов, Ян Амос Каменский Е) А.К.Маркова, Л.А.Поварницына
46. Педагогикалык кедергі:
А) эмоционалды, шығармашылық, когнетивті, тактикалык
В) эмоционалды, когнетивті, тактикалык,
мағыналық
С) әлеуметтік, психологиялык D) репродуктивті, шығармашылық, когнетивті
Е) психологиялық, тактикалык, әлеуметтік
47. Кандай кедергі педагогикалық міндеттерді анықтау және шешу қиындықтарымен, педагогикалық әрекетті анық және толық жоспарламаумен сипатталады? А) мағыналық В) когнетивті
С) тактикалық D) эмоционалды Е) репродуктивті
48. Кандай кедергіде окушының белгілі бір әрекетіне байланысты жасалган ескертуге құлақ аспауы, берілген тапсырманы түсініп тұрып, орындамауы салдарынан туындайды? А) эмоционалды
В) когнетивті
С) тактикалык
D) мағыналық
Е) репродуктивті
49. Сыныптағы іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының ерекше түрі калай аталад A) Lesson Study B) Read Book C) School Education D) Teach Lesson E) Gold Bag
50. «Мен» тұжырымдамасын жек тұлғамен, оның тәжірибесімен карым-
қатынас жасау маңыздылығын дамыткан кім?
А) Карл Роджерс
В) Аристотель
С) Авраам Маслоу
D) Сократ
Е) Әл Фараби
51. Карл Роджерс білім беру жүйесіне кандай үлес қосты?
А) «мен» тұжырымдамасы В) венн диаграммасы С) блум таксономиясы D) кажеттіліктер иерархиясы Е) миға шабуыл әдісі
52. Мектеп жұмысы мен окушы жетістіктерін өрістетудегі негізі А) мұғалім В) топ басшы С) директор D) ата-ана Е) тәрбиеші
53. Селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалым? А) Хаген мен Хейл В) Карл Роджер с С) Аристотель Д) Авраам Маслоу Е) Әл Фараби
Hamr
со


«Мұғалімнің кәсіби бағдарлары»


1. Қазіргі оқыту үдерісінде нәтижеге бағытталған білім сапасын қамтамасыз етудің тиімді жолы -
А) бірлескен топтық жұмыс В) жұптық жұмыс
С) белсенді жұмыс
D) жеке жұмыс
Е) өзара жасалатын жұмыс
2. Шағын топтар бірлескен кезде басты орында кандай жұмыс істеу тәсілі тұрады?
А) топ мүшелерінің деңгейі мен олардын қабілетін құрметтеу
В) топ мүшелеріне деген құрметсіздік С) топ мүшелерінің өз-өздерін көрсетуін
ұйымдастыру
D) топ мүшелерін бөлектеу Е) топ мүшелерінің белсенділігін ескермеу
3. Топтардағы бірлескен жұмыстың
максаты:
А) әлеуметтік, эмоционалдық, танымдық В) экономикалық, әлеуметтік, білімділік С) танымдық, психологиялық D) мнемикалық, шығармашылық Е) әлеуметтік, шығармашылық
4. Окушылардың қарым-қатынас дағдылары дамып, жазбаша, ауызша әңгімелесу, тыңдау, ым мен ишараны пайдалану әрекеттері арқылы жүзеге асатын оқыту түрі - А) топтық жұмыс В) өздік жұмыс
С) жұптық жұмыс
D) ішінара жасалатын жұмыс Е) жеке жұмыс
5. Топтық жұмыс не үшін маңызды? А) сыныптағы оқушылардың мотивация денгейлері әртүрлі болғандықтан күшті және әлсіз окушылардың білім алмасуы үшін
В) сынып біліктілігін тексеру үшін С) сыныптағы әлсіз окушыларды орнынан калдыру үшін
D) мұғалім өз сабак жоспарын жүзеге асыруы үшін
Е) сыныптагы мыкты окушыларды анықтау үшін
6. Топтагы окушы жұмыс барысында үстемдік танытпай, топтағы жұмыска белсенді катысу үшін өзіне-өзі сенімді болу дагдысы:
А) топтық жұмыста өзін-өзі таныту В) топтық жұмыстағы карым-катынас С) топтық жұмыста баскаларды колдау D) топтық жұмыста баскаларды бақыла және басқалар туралы хабардар болу Е) топтық жұмыста баскалармен санаспай өз пікірін еркін жеткізу
7. Топтағы оқушы жұмыс барысында жазбаша және ауызша әңгімелесу, тыңдау, ым мен кимылды пайдалану
дағдысы:
А) топтық жұмыстағы қарым-қатынас В) топтық жұмыста өзін-өзі таныту С) топтық жұмыста баскаларды қолдау D) топтық жұмыста баскаларды бақылау және басқалар туралы хабардар болу Е) топтық жұмыста баскалармен санаспай өз пікірін еркін жеткізу
8. Кез-келген топтың барлық мүшелері белсенділік танытып, біліктілікті жоғарылата отырып, білетін және түсінетін жалпы ережелерді басшылы алуы кажет деп айтылады... А) топта жұмыс істеу ережелерінде В) топтық жұмыстардың әдістемелек нұскаулықта
С) топтық жұмыс жүргізу мақсаттарында D) топты ұйымдастыру жұмыстарында Е) топтық жұмыс барысындағы дамитын дағдыларда
9. Шағын топ:
А) 4-6 оқушыдан тұратын топ. В) 6-7 оқушыдан тұратын топ. С) 3-9 оқушыдан тұратын топ. D) 5-10 оқушыдан тұратын топ Е) 2-8 оқушыдан тұратын топ
10. Тиімді топтық қарым-катынас дегеніміз не?
А) кезекпен сойлесу, белсенді тындау В) өзін-өзі таныту
Hom
83. Сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін құзіреттілік?
А) ақпараттық құзіреттілік В) коммуникативтік құзіреттілік С) педагогикалык құзірттілік D) әлеуметтік құзіреттілік Е) психологиялық құзіреттілік
85. АКТ қолданудың бір шарты А) сабақтарды педагогикалык бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы өткізу үшін онымен жұмыс жасау жөніндегі нұсқаулықтардың болуы В) студентке жеке өздігінен ізденуге мүмкіндік беру
С) оку қызметі, студенттердін жетістіктеріне және оқытылуына біршама әсер ететін бағалаудың болуы D) күнделікті тәжірибеде қолданылатын және міндетті түрде оқушымен кері байланыс орнату
Е) сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беру
86. АКТ-ны қолданудағы әдіс түрлері - А) дидактикалық, әдістемелік, ұйымдастырушылық, оқыту В) суммативті және формативті С) пікірталас, сұқбаттасу, әңгімелесу D) әңгіме-дебат, кумулятивті, зерттеушілік
Е) кумулятивті, ұйымдастырушылық, окыту
87. Жиынтық (суммативті) бағалау дегеніміз не?
С) құбылыстардың мәні мен м
Tyciny
D) оку кызметі, студенттердін жетістіктеріне және оқытылуына біршама эсер ететін бағал манызды бөлігі
Е) окыту мен оқудағы жа және сыни тұрғыдан ойлауға
88. Формативті бағалау дегеніміз не? А) күнделікті тәжірибеде қолда және міндетті түрде окушымен байланыс орнатылатын багалау В) белгілі бір мерзім ішіндегі нақты білім көрсеткішін көрсетеді, бағалау әдістерін мұғалім жоспарлайды
С) сын тұрғысынан бағалау D) оку кызметі, студенттердін жетістіктеріне және оқытылуына біршама әсер ететін бағалаудың манызды бөлігі
А) белгілі бір мерзім ішіндегі нақты білім көрсеткішін көрсетеді, бағалау әдістерін В) күнделікті тәжірибеде қолданылатын мұғалім жоспарлайды және міндетті түрде оқушымен кері байланыс орнатылатын бағалау
Е) окыту мен оқудағы және сыни тұрғыдан ойлауға
89. Жоғары оку орындарында бағалауд кандай әдіс қолданылады? А) рейтингтік
В) жиынтық
С) калыптастырушы D) емтихан
Е) дәстүрлі
90. Бағалаудың екі аспектісі- А) окуды багалау және оқыту үшін бағалау
В) критериалды және дәстүрлі С) сын тұрғысынан және өзін-өзі бағал D) құбылыстардың мәні мен м түсіну
Е) дұрыс және бұрыс бағалау
91. Бағалау термині лат аударғанда кандай мағына береді? А) жақын отыру B) 6ipiry
С) сипаттау
Д) араластырамын Е) тарату
92. Оқытуды жақсартудың басты факторы?
HDMIА) окушылармен кері байланысты тиімді


камтамасыз ету
В) студентке жеке өздігінен ізденуге
мүмкіндік беру
С) студенттерге топтасып окып-үйренуге
жағдай жасау
өзара бағалату D) ізденушінің өздерін-өздеріне немесе
Е) іс-әрекет барысында білім игеруге жол
ашу
93. Қортынды тест, емтихан, сынак, бақылау кестелері бағалаудын кай түрінде қолданылады?
А) суммативті В) формативті
С) интерактивті
97. Критериалды бағалау жүйесін жасақтаудың үшін
А) бағалаудын критериалды ш
жасу
В) пән бойынша кіріктірі эксперименталды окубага менгеру, максаттары мен міндеттерін
аныктау
С) окушылардың оку жетістіктерін бағалаудың жалпы критерийлерін D) пәннің накты такырыптары бойынша критериалды Бағалауды жүзеге асыру Е) жеке тұлғаның дарынын мен жоғары деңгейге көтеру
98. Майк Гершон окыту үшін бағалаудын неше түрін жасаған?
D) колданбалы
Е) инклюзивті
94. Кері байланыс дегеніміз не? А) оку кызметі, студенттердін жетістіктеріне және оқытылуына біршама әсер ететін бағалаудың маңызды бөлігі
В) окытудың қиындықтарын анықтау С) құбылыстардың мәні мен манызын түсіну
D) баска адамдардың эмоциялық жағдайын түсіну қабілеті
Е) окып жаткан тақырыптардың қажетін түсіну
95. Бағалау мақсаты -
А) оқытудың қиындықтарын анықтау В) сыни ойлау дағдыларын дамытады С) өзіне деген сенімге тәрбиелейді D) окушылардың деңгейін анықтау Е) окытудын онтайлы жолын анықтау
96. Окушылар өзін-өзі бағалау арқылы кандай жетістікке жетеді?
А) өз еңбегін саралап, қорытындылай алады
В) окушылардың танып білу қызметі артады
С) дарыны мен қабілеті жоғары деңгейге көтеріледі
D) құбылыстардың мәні мен маңызын түсіну
Е) окып жаткан тақырыптардың қажетін түсінеді
A) 7
B) 15
C) 64
D) 72
E) 29
99. Дарындылықты дамытудағы
максат-
басты
А) жеке тұлғаның дарынын мен қабілетін жоғары деңгейге көтеру.
В) окушылардың танып білу ке арттыру
С) құбылыстардың мәні мен м түсіну
D) косымша білім беру дарынды баланы анықтау, дамыту, қолдау Е) ойлауга баулу баланың зияткерлік шығармашылық қабілеттерін максатты дамыту
100. Туа біткен қабілеттілік- А) талант В) дарын
С) білім D) тәрбие Е) талаптылық
101. Қабілеттіліктің жоғарғы сатысы
А) дарын В) кұзерттілік
С) білімділік D) талант Е) талаптылық
со


102. Талант грек тілінен аударғанда


кандай мағына береді? А) қабілеттер деңгейі В) икемділік
С) жоғары білім
D) көшбасшы
Е) алда жүру
103. Адамнын белгілі бір іске деген айрықша қабілеттілігі, өмірдің қандай да бір саласында өзін ерекше қырынан
көрсетуі
А) дарындылық В) таланттылық
С) білімділік
D) талаптылық
Е) жауапкершілік
104. Дарынды балалардың белгілері: А) көпшілікпен салыстырғанда ете жоғары білімді
ерекше, окуға құштар
В) кандай да бір іс-әрекеттің табысты, дербес түрде шешілуіне жағдай жасайтын аса үздік қабілеттіліктердің ұштасуы С) табигаттан берілген адамнын
қасиеттері
D) кабілеттер дамуының биік деңгейі Е) ауызша стильде қабілеттілік
105. Дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтарының пайдалы тізімін жасап ұсынғандар - А) Макэлпайн мен Рид В) Ж. Пиаже, Л.С. Выготский С) В.В Давыдов, В.А. Крутецкий D) Нейл Мерсер мен А. Дайалогос Е) Г.А.Цукерман, В.В Давыдов
107. Арнайы дайынды
мұғалімдер дарынды оқушымен жұмыс жүргізгенде кандай кындыктарга
кездеседі?
А) дарынды окушымен жекелей, жұмыс жүргізілмейді В) барлык окушыға бірдей тапсырмалардың берілуі
С) дарынды окушыларға арналға жоспарының жоктыгы
D) дарынды окушының ата-анасыме тығыз байланыста болмауы
Е) жұмысқа қажетті акпарат және түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді пайдаланады
106. «Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады» деген ойшыл-
А) Плутарх
В) Л.С.Выготский С) Ж.Пиаже D) Ә.Рудаки Е) Фриман
108. Мұғалімнің бағыт-бағдарына қойылатын талаптарды
А) Дарынды окушының ата- тығыз байланыста болуы
В) Анализ ( бір нәрсені құрамдас бөліктерге белу)
С) құбылыстардың мәні мен м түсіну
D) Бағалау (бір нәрсенің сапасы туралы пікір бөлісу)
Е) Дарынды оқушымен жекелей жұмыс жүргізу
109. Дарынды балалармен жұмыс мемлекеттерде кай кезден бастау алды А) ХХ ғасырдың екінші жартысы В) ХХ ғасырдың бірінші жартысы С) ХХІ ғасырдың екінші жартысы Д) ХХІ ғасырдың басы Е) ХХ ғасырдың соңы
110. Қазакстанда дарынды балаларды интеллектуалды мүмкіндіктерін аныктау мен дамыту негіздері бойынша зерттеу жүргізгендер кімдер? А) Г.С. Байтуреев, Ж.О. Умбетова В) В. Н. Мясищев, О.А. Жу
С) Л.М. Нарикбаева, У.Б. Жексембаева D) В.А. Крутецкий
Е) О.А. Жумадиллаевна, Ж.О. Умбетова
111. Казакстанда жас таланттарды колдауды мемлекеттік бағдарламасы қашан құрылды?
А) 1996 жылы
В) 1994 жылы
С) 1995 жылы
[13:20, 15.11.2023] Аrshyn💕: 112. Казакстан кай жылы дарындылык пен талант жөніндегі Халықаралық кеңестің мүшесі болды?
А) 1999
B) 1996
C) 2011
D) 2000
Е) 2016
113. И.С Лейтес кабілетті балалардың неше категориясын атап көрсетті?
A) 3
B) 6
C) 2
D) 4
E) 9
117. Мерсер негіздемесі бойынша диалогтік оқытуды А) ангіме-дебат, кумулятивті, зерттеушілік
В) пікірталас, сұхбаттасу, С) зерттеушілік, пікірталас, D) әңгіме-кенес, кумулятивт интерактивті
Е) энгіме-дебат, сұхбаттасу, сұра
118. Танымды дамуды, окушылар өздерінің «Жакын арадағы аймағында» жұмыс істесе жақсаратындығын атап көрсеткен ғалым
А) Выготский
В) Нейл Мерсер
114. Когнитивтік даму дегеніміз не? А) баланың оку және проблемаларды шешу қабілеті
түсіну В) окып жаткан тақырыптардың қажетін
С) кызу оку жұмысымен шұғылдануга қызығушылықтың оянуы
D) бір-бірімен ой бөлісу арқылы өз білімдерін жетілдіру жұмысымен айналысу
Е) окыту мен окудағы жаңа тәсілдер және сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
115.
Зияттың қырлары идеяларын жақтаушыл ардын арасында Гарднер (2006) зияттын қанша түрін анықтаған?
A) 8 B) 12
C) 4
D)6 E) 2
116. Эмоциялық зиятты көрсететін құзіреттіліктер
А) танымдық ұстаным, психологиялық аландамаушылық, қызығу
В) өзіндік саналылық, өзін-өзі реттеу, уж, эмпатия, әлеуметтік дағды С) пікірталас, сұқбаттасу, әңгімелесу D) пікір алмасу, өзін-өзі реттеу, уж Е) қызығу, эмпатия, әлеуметтік дағды
С) А. Дайвлогос
D) В.В.Давыдов
Е) Г.А. Цукерман
119. 1934 жылы Выготский кай су оку үшін әнгімелесудің м екендігін баса айтты А) «Ой мен тіл
В) <<Бала дамуының психологиясы» С) «Өнер психологиясы D) «Ойлау мен сөйлеу Е) «Педагогикалық
психология
120. Диалогтік оқытудың тиімді жақтары А) коммуникативтік қатынас орнатуға үйрету, танымдық кабілеттерін әлеуметтік құзырлықтарын калыптастыру В) тұрақты ішкі диалог, өз сезімін реттеу, рефлексия жасау
С) жетістікке қол жеткізуге ынталану энтузиазм, шығармашылық D) баска адамдарды жағдайын түсіну ка Е) өзара карым-кат байланысты дамыту
121. Сабак барысында
мұғалім арасындағы жүргізілеті катынас? А) диалог В) монолог С) жұптық D) топтық
Е) әнгіме-кенес
S
Homr
20
[13:20, 15.11.2023] Аrshyn💕: 

122. Диалог құру әдістемесі?


А) сұрақ қою, эңгіме-кеңес, пікірталас,
сұқбаттасу
В) мәтін жазу, мағынасын ашу D) әңгімелесу, сұқбаттасу С) сұрактар кою және жауап алу
Е) пікір алмасу, әңгіме-кеңес
А) топтық, жұптық, ұжымдық В) сұрақ қою, әңгіме-кенес
123. Диалогтық қарым-қатынас түрлері:
С) пікірталас, сұқбаттасу D) топтық, жекелей
Е) жұптық және ұжымдық
124. Диалогтық оқытудың ұстанымдары? А) танымдық ұстаным, психологиялық аландамаушылық, қызығу
сұқбаттасу В) сурак кою, ангіме-кеңес, пікірталас,
С) жетістікке қол жеткізуге ынталану, энтузиазм, шығармашылық
С) мәселені талқылаған кезде бутки алган, тәжірибеде жинақтаған білімдер
пайдаланады
D) окушыларға каже
D) коммуникативтік катынас орнатуға үйрету, танымдық қабілеттерін дамыту, әлеуметтік құзырлықтарын қалыптастыру Е) өзара қарым- қатынас жасау және байланысты дамыту
125. «Сұрақ қою, қайтадан сұрақ қою әдісінің негізгі максаты?
А) бір-бірімен ой бөлісу арқылы өз білімдерін жетілдіру жұмысымен айналысу
В) даму мүмкіндігі шектеулі балаларды калыпты балалармен бірге білім беру
калыптасады
ізденуге бағыт-бағдар Е) оқушыларға білімді өзен
127. Сыни тұрғыдан
технологиясындағы сабактын
құрылымы
тану, ой толғаныс А) кызынушылықты ояту, мағынаны
В) тұжырымға келу, корытындылау, жа
білімді бекіту
пайдалану С) ойлану, алған білімін жа
D) өмірлік ситуацияларды
ролдік ойындарды қолдану, бірлесіп шешу
Е) талдау, синтездеу, бага беру
128. Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі окытуд басты айырмашылы А) білімнің дайын күйінде бері В) әрекет аркылы үйрету С) өзінділікпен дербестікке баулу D) орта калыптастыру Е) педагогикалық қолдау корсету
С) барлык жастағы оқушыларға кез- келген мазмұнға сыни тұрғыдан карап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауга саналы шешім қабылдауға үйрету D) оқиға мазмұны арқылы баланы киялдату, ойын, сыни көзқарасын дамыту Е) таным үрдісінде рефлексивтілікті дамыту
126. Диалогтық оқытудың артықшылықтары
А) бір-бірінен үйренеді және бір-біріне үйретеді
В) бір-бірінен жана мағұлматтар ала отырып, білімдерін толықтыра алады
129. Оқығанын түсінуге, өз ойын басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал А) INSERT стратегиясы В) <<Ирек» стратегиясы С) «Болжам» стратегиясы D) «Кубизм» стратегиясы Е) «Кластер» стратегиясы
130. «Болжам» стратегия А) окига мазмұны аркылы баланы киялдату, ойын, сын карасын дамыту, проблемалы туу В) таным үрдісінде рефлексивті дамыту
С) мәтіннің манызды бөлігін бөлі график түрінде белгілі бір тәрті тәрізді орналастыру Д) өзара карым-каты байланысты дамыту
S
HOM
G
[13:20, 15.11.2023] Аrshyn💕: 

арттыру
Е) окушылардың танып білу қызметін


131. Сыни тұрғыдан ойлау
технологиясының мақсаты
А) барлық жастағы оқушыларға кез- келген мазмұнға сыни тұрғыдан карап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауга саналы шешім қабылдауға үйрету В) балалардын жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып педагогтын оку жоспарына түзету жұмыстарын енгізу С) даму мүмкіндігі шектеулі балаларды калыпты балалармен бірге білім беру
D) оқыту сапасын жоғарылату нәтижесінде студенттердін шығармашылық қабілетін және дербестігін жетілдіру
Е) студенттер арасында еркін, ашық шығармашылық қарым-қатынас орнату;
132. Сын тұрғысынан ойлау арқылы оку мен жазуды дамыту» бағдарламасы Казакстанда кай жылдан бастап колданылып келеді?
А) 1998 жыл қазан айынан бастап В) 1997 жыл ақпан айынан бастап
С) 1992 жыл сәуір айынан бастап D) 2000 жыл мамыр айынан бастап Е) 2008 жыл маусым айынан бастап
133. Сын тұрғысынан ойлау жобасының негізі кімдердің теорияларын басшылыққа алады?
А) Ж. Пиаже, Л.С. Выготский В) Макэлпайн мен Рид
С) У.Б. Жексенбаева, Г.С. Байтуреев D) В.Н. Мясищев, А.Т. Ковалев
Е) В.Н. Мясищев, О.А. Жумадиллаевна
134. Эвокация дегеніміз не?
А) кызу оқу жұмысымен шұғылдануға қызығушылықтың оянуы
В) окып жаткан тақырыптардың қажетін түсіну
С) тұжырымға келу, корытындылау, жана білімді бекіту
D) кызу оку жұмысымен шұғылдануға кызығушылықтың оянбауы
Е) алған білімдердің қажетін түсінбеу
135. Реализация дегеніміз не? Tyciny А) окып жаткан такырыптардың к
В) кызу оку жұмысымен шұғылдана кызыгушылыктың оянуы
білімді бекіту С) тұжырымға келу, корытындылау ж
D) окытушы студенттің өзі білім алуға және құрастыруға
Е) ) окушылардын тен кұх
136. Рефлексия дегеніміз не А) тұжырымға келу, корытындылау білімді бекіту
В) кызу оку жумысымен ш кызыгушылыктын оянуы
С) окытушы студенттің өзі білімдуга және құрастыруға жағдай жасаум D) есте сақтау, карапайым ойларды түсіну
Е)) окушылардың тең құқығын ту
137. Болжау кестесі, тірек диограммасы, блум таксаномиясы стратегиялары кай кезенде колданыл А) мағынаны тану ке В) ой толғаныс кезені С) түсіндіру кезеңі D) қызығушылығын ояту Е) калыптастыру кезені
138. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту құралы деп айтуға келмейтін зияткерліктің түрлері: А) есте сақтау, карапайым ойларды түсінуін, шығармашылы спортшының, суретшінің, музык интуитивтік ойлауы
В) мағынаны тану, ой толғаны С) салыстыру, талдау
қорытындылау
D) тұжырымға келу, корытындылау, жи білімді бекіту
Е) таза техникалық дағды кабілет, карым катынаста әрекеттестік дағды
139. Д. Клустердің ойынш
тұрғысынан ойлаудын каншакыры бар
A)5
B)4
C)6

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет