2009 жылға 468 «Аршалы ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мм бюджеттік бағдарлама әкімгеріДата23.02.2016
өлшемі66 Kb.
#4077
Аудан әкімінің 2008 жылғы

_29.12 № _А-633 қаулысына

1 қосымша


Аршалы ауданының сәулет және қала құрылысы

Бөлімінің қызметін қамтамасыз етудің

ТӨЛҚҰЖАТЫ

2009 жылға

468 « Аршалы ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Бюджеттік бағдарлама әкімгері
1. Құны: 3 989 мың теңге (үш миллион тоғыз жүз сексен

тоғыз мың теңге).

2.Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:

ҚР 1991 ж.16.07. № 242/2 «Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының 2004ж.24.04. № 548-ІІ Бюджеттік Кодексі; ҚР 1999 ж. 23.07. «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 21-24 бабтары; ҚР Үкіметінің 2000 ж. 22.09. № 1428 «Мемлекеттік бюджеттен ұстанылатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін ҚР шегіндеқызметтік іс сапары туралы Ережені бекіту туралы» Қаулысы; ҚР Президентінің 2004 ж. 17.01. № 1284 «ҚР органдары қызметкерлеріне мемлекеттік бюджет есебінен ұстауға еңбек ақы төлеудің бірынғай жүйесі туралы» Жарлығы; ҚР Үкіметінің 1998 ж. 02.11. № 1118 «Бюджет қаржысынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясы,жылу,ыстық және салқын сулар мен басқада коммуналдық қызметтердің нормативтық тұтынуы туралы» Қаулысы;ҚР Үкіметінің 1998 ж. 14.08. №769 «Мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту туралы» Қаулысы; Әкімнің 2006 ж. 06.01. № 2 «Сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ құру туралы» Қаулысы; ҚР Үкіметінің 2000 ж. 22.09. № 1428 «Мемлекеттік бюджеттен ұсталынатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін ҚР шегінде қызметтік іс сапары туралыЕрежені бекіту туралы» Қаулысы; 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 11/2 аудандық мәслихаттың сессиясының шешімі.


3.Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздері: Аудандық бюджет.

4.Бюджеттік бағдарлама мақсаты: Аршалы ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі аппаратын ұстауға,оның қызметін қамтамасыз етуге,тұрғын үй бағдарламасы шеңберінде ортақ мемлекеттік саясатты жүргезуге бағытталған.5.Бюджеттік бағдарламаның міндеті: Құрылыс жұмыстарының сапасын, мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жобалар жасап шығуға бақылау жүргізу.

6.Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шара жоспарлар:№ р/н

Бағдарлама коды

Бағдарламаға тиісті код

Бағдарламаға тиісті атаулар

Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар

Жүзеге асыру мерзімі

Орындауға жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001Сәулет және қала құрылысы бөлімі қызметін қамтамасыз ету
003

Жергілікті органдар аппараты

Сәулет және қала құрылысы бөлімі аппаратының штаттық саны 3 бірлік,штаттан тыс 0,75 бірлік шектелім шегінде ұсталады.Қызметкерлер мен келісім шартпен істеушілерге еңбек ақы,өтемақы төлеу,әлеуметтік салық төлемі,қосымша төлемдерді төлеу,мемлекет ішіндегі іс сапар төлемдері,байланыстың барлық түрлерінің қызмет төлемдері,ұялы байланыстың төлемі,электрэнергиясы,су,канализация,жалға алынған бөлмелердің жылу,кеңсе тауарларын алу,басылымдық жазылымға жазылу төлемдері,қаржылық қызмет төлемдері,автомашинаны сақтандыру төлемдері, автомашинаны техникалық көріктен өткізу төлемі,жеңіл жөндеуден өткізу,жалға алған бөлмелер,ғимараттар,жабдықтар,көліктің қызмет

көрсету төлемі,бөлмелер төлемі, жалға алған бөлмелердің қызмет ету және ұстау төлемдері,штаттан тыс 0,3 бірлік (қызметтік бөлмені сыпыруші ұстауға),есептік қызмет көрсету.2009жылы бойына

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

2

001

007

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін

арттыру бойынша 2 адам2009 жылы бойына

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

7.Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:Құрылыс бөліміне жүктелген қызметтердің сапалы және өз уақытында орындау.Жоспар шегінде тағайындалған ақша қаражаттарын игеріп,бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін орындау процессінде алашақ және берешек қарыздарға жол бермеу.Мемлекеттік мекеменің

бағдарлама әкімшілік жетекшісі м.а. Кембаева Г.Ш.

Приложение № 1

к постановлению акимата района № А- 633

от 29.12.2008 года468 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского района»

Администратор бюджетной программыПАСПОРТ

001. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и

градостроительства Аршалынского района

на 2009 год.

1. Стоимость 3989 тыс.тенге (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тыс.тенге)

2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:

Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» от 16.07.1991г № 242/2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 24.04.04г. № 548-II; Закон РК от 23.07.99г. "О государственной службе" гл.5 ст.21-24; Постановление Правительства № 1428 от 22.09.2000г "Об утверждении привал о служебных командировках в пределах РК , для работников государственных учреждений содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК", Постановление Правительства РК № 1118 от 02.11.1998г "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление , горячей и холодной воды и других коммунальных услуг организациям, финансируемых из средств бюджета", Указ Президента от 17.01.2004г № 1284 " О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы Национального Банка РК", Постановление Правительства РК от 14.08.98г. № 769 "О расширении сферы употребления государственного языка в государственных органах".Постановление Акима «О создании ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» № 2 от 06.01.2006г, решение сессии районного маслихата № 11/2 от 22.12.2008 года.3. Источники финансирования бюджетной программы: Бюджет района

4. Цель бюджетной программы: Содержание аппарата отдела архитектуры и градостроительства для обеспечения архитектурно-проектной деятельности ,проведение бщегосударственной политики в области Жилищной программы.

5. Задачи бюджетной программы: Осуществление контроля за качеством проектно-изыскательских работ, проектных разработок в рамках государственного заказа. 

6 План мероприятий по реализации бюджетной программы:

Код программ

Мероприятия по реализации программы

Сро

ки

реализацииОтветственные исполнители

п/п

 

Код подпрограмм 

 

 
Наименование подпрограмм

1

2

3

4

5

6

7

1

001

   

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

     

     

     
   

003

Аппарат местных органов

Содержание аппарата отдела архитектуры и градостроительства в пределах лимита штатной численности в количестве 3 единицы, внештатная -0,75 единица Выплата заработной платы ,пособия на оздоровление ,оплата коммунальных услуг,командировочных расходов,услуг отопления,электроэнергии, приобретение канцелярских товаров, оплата услуг всех видов связи,оплата сотовой связи,оплата коммунальных услуг,текущий ремонт здания (помещений),приобретение стройматериалов ,мебели, шкафов,сейфов, расходы на подписку, банковские услуги ,нотариальные услуги, приобретение и заправка картриджа,оплата транспортных услуг, оплата аренды помещения, содержание внештатной 0,3 единицы (уборщик служебных помещений), оплата учетных услуг

2009

Отдел архитектуры и градостроительства

2

001

007

Повышение квалификации государственных служащих

Повышение квалификации 2-х госслужащих

2009

Отдел архитектуры и градостроительства

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Качественное и своевременное выполнение возложенных на ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского района" функций. В пределах плановых назначений освоить денежные средства, не допустить кредиторской и дебиторской задолженности в процессе исполнения целей и задач программы.

И.о.руководитель администратора программ/

государственного учреждения ___________________________ Кембаева Г.Ш.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет