Ағымдағы бақылау материалдарыДата14.06.2016
өлшемі187.41 Kb.
5В080100 «Агрономия» мамандығы үшін
Ауылшаруашлық өсімдіктер биохимиясі пәні бойынша

Ағымдағы бақылау материалдары

Павлодар,2009


1.Нуклеозидтті атаңыз:


Гуанозин

Цитидин


Уридин

Аденозин


Тимидин

2.Тікелей реакцияның барысында жүреді:
  1. Алма қышқылының тотығуы

  2. Лимон қышқылының дегидротациясы

  3. Изолимон қышқылының дегидрогенделуі

  4. Пирожүзім қышқылының декарбоксилденуі

  5. Янтар қышқылының тотықсыздануы

3. Нуклеозидтті атаңыз:
Дезоксиаденозин Гуанозин

Дезоксицитидин

Риботимидин

Уридин


4. Қандай биогенды элементтер макроэлементтерге жатады?

A) Концентрациясы 0,1 % тең;

B) 0,01 % артық;

C) 0,001 % кем ;

D) Концентрациясы 10 % тең;

E) Дұрыс жауап жоқ;

5. Микроэлементтер кіретін қатарды көрсетіңдер?

A) C,P,K,N,H,O

B) Cu,Ni,F,Mn,Zn

C) Au,Cu,Ag,As

D) Be,Au,I,Sn,Mg

E) C,P,Na,Fe,Ag

6. Тікелей реакцияның барысында жүреді:


 1. Сүт қышқылының түзілуі

 2. Пирожүзім қышқылының түзілуі

 3. Фумар қышқылының түзілуі

 4. Субстратты фосфорилдену

 5. В және D жауаптары дұрыс

7. АІТ де белоктардың бос аминқышқылдарына дейінгі соңғы ыдырауын не атқарады?

Трипсин


Карбоксипептидаза

Аминопептидаза

Пепсин

Дипептидаза8. Қандай функцианалды топқа осы қосылыс (С2Н5ОН) жатады?

A) Нитра;

B) Аминотоп;

C) Карбонотоп;

D) Гидроксотоп;

E) Нитратотоп

9. РНҚ-ның құрамында болады:


 1. Д-рибоза

 2. α-Д-рибофураноза

 3. α-Д-рибопираноза

 4. β-Д- рибофураноза

 5. β-Д- рибопираноза

10. Қандай зат универсалды ерітінді болып табылады?

A) Ацетон;

B) Сілке қышықыл;

C) Бензин;

D) Амилаза;

E) Су;


11. Қандай қалыпты су ағзаға кірген кезде иммобильді болып табылады?

A) Бас күйінде болғанда;

B) Ақуыз молекулалармен және басқа да талшықты заттар қалыпты болған кезде;

C) Ыдыратылған су

D) Судың молекулалары эгзогенды жолмен ағзаға түскенде;

E) Су газ күйінде болған жағдайда;

12. Қосылыстың дұрыс атауын табыңыз:


 1. никотинамид

 2. аденозин-5΄-монофосфат

 3. дезоксиаденозин-3΄- монофосфат

 4. дезоксигуанозин -3΄- монофосфат

 5. гуанозин-3΄- монофосфат

13. Ақуыздар бейнеленеды:

A) Амфотерлі сипатамен;

B) Спецификалық молекулярлық конфигурациясы жоқтағымен;

C) Қыздыру кезіңде құрылым молекулаларын сақтау;

D) Кристалдандыруға қабілеті болмау;

E) Полярлы сәуле жазықтықта айналу қабілеті болмауы;

14. Ақуыз 2-шалық құрылымынын қандай байланыстар шарттасты?

A) Ковалентті полярсыз;

B) Ковалентті полярлы;

C) Ионды;

D) Сутекті;

E) Дұрыс жауап жоқ;

15. Қай аминқышқылы бейтарапты ерітінді сілтілік реакциясы алады?

A) Валин;

B) Аргенин;

C) Аспарагиңды қышқыл;

D) Глицин;

E) Лейцин;

16. Фермент дегеніміз . . .

A) организмдегі жүретін реакцияларды жылдамдататын ақуызды заттарға жататын биокатализаторлар;

B) гидролиз кезінде амин қышқылдарына дейын ыдырайтын тұрақты элементітік құрамы бар, жоғары органикалық молекулалык заттар

C) құрамында бірнеше гидроксидтік, альдегидтік және кетотоп бар органикалық қосылыс

D) тірі организм синтездей алатын май қышқылынын жоғарғы туындылары суда ерімейтын, бірак майлы ерітінділерде еритын табиғи органикалық қосылыстар

E) дұрыс жауап жоқ.

17. Оксидоредуктазадар катализдейді

A) тотығу-тотықсыздану реакциясын

B) гидротикалық емес ыдырау

C) цикл молекулалық айналу

D) синтез реакциясы

E) дұрыс жауап жоқ.

18. Аминқышқылынын формуласын тап

A) Н2N-CH2-OH

B) H2N-CH2-COOH

C) CH3-NH2

D) H2N-CH2-NH2

E) CH3 COOH

19.Қандай байланыстар ақуыз молекулалары 3-шалық құрылымы тұрақтаңдырады?

A) Пептид;

B) Дисульфид;

C) Электростатикалық күшпен итеру;

D) Сутекті;

E) Координационды;

20. Ақуыздың басқаша аталуы «протеин» бірінші, маңызды мағнаны білдіреді осы атаулды қай ғалым ұсынған

A) Мульдер

B) Любавин

C) Прокон

D) Кребс

E) Фишер


21. Қарапайым ақуыздарды белгіле:

A) Хромопротеидтер;

B) Лимпопротеидтер;

C) Гистондар;

D) Нуклеопртеидтер;

E) Дұрыс жауабы А немесе Д;

22. Төмендегі ферменттердің қайсысы католизаторлармен бейорганикалық табиғатпен теңесіп тұр:

A) Жоғары ерекшелік құрамдылығы мен іс-әрекет этапының күшті прогламануына байланысты;

B) Төмен католиттік белсенділік;

C) Организмнен шығу барысында кейбіреуі католиттік функцияны айыру бейімділігі бар;

D) АТФ ресинтездің аралық өнімі болып табылады;

E) Дұрыс жауап жоқ;

23. Қандай биополимерлердің мономері болып аминқышқылдары саналады?

A) липидтер

B) нуклеин қышқылдары

C) витаминдер

D) ақуыздар

E) полисахаридтер

24. Ақуыздар, нуклеин қышқылдар, полисахаридтер қай түрге жатады?

A) Метабалиттерге;

B) Биополимерлерге;

C) Макроциклді қосылыстарға;

D) Минералды тұздарға;

E) Қарапайым қосылыстарға;

25. Аминқышқылды атаңыз


 1. метионин

26. Мономерлері аминқышқылдар болатын биополимериер қалай аталады?

A) Ақуыз;

B) Нуклеин қышқылы;

C) Витаминдер;

D) Полисахаридтер;

E) Липидтер;

27. Органикалық заттың қай классының функционалды тобын гидроксотоп деген атайды?

A) Альдегидтер;

B) Спирттер;

C) Қышқылдар;

D) Кетондар

E) Дұрыс жауап жоқ

28. Кребс циклінде алдыңғысының тотығуының нәтижесінде түзілетін қышқылды атаңыз


 1. изолимон

 2. фумар

 3. алма

 4. цисаконит

 5. α-кетоглутар

29. Катализаторлық ферменттер ішкі молекулалы тасымалды топ, бұл:

A) киназа

B) трансфераза

C) рацемаза

D) изомераза

E) оксигеназа

30. Ферменттер қандай тектес заттар?

A) ақуыз


B) көмірсу

C) липид


D) фитонцид

E) алколоид

31. Төртіншілік құрылымының тәртібі ...

A) полипептидтегі пептидтік байланыстар арқылы косылатын аминқышқылдарынын кезектесу реті

B) полипептидтік тізбектің спиральді конформациясы түріндегі жинақталу әдісі.

C) бір-біріне катысты полипептидтік участоктерінын дурыс орналасуы

D) полипептидте аминқышқылдарынын кезектесу реті

E) олигомерлі ақуыздагы протомерлердің жинақталу әдісі

32. Химиялық қосылыстар класының қайсысының функцио-налды тобы карбонильді топ болады?

A) Альдегидтер

B) Спирттер

C) Қышқылдар

D) Кетондар

E) Д.Ж.Ж.

33. Амин қышқылының қандай касиеттері бар?

A) негізгі

B) амфотердік

C) қышқылдық

D) сілтілік

E) дұрыс жауабы жоқ

34. Қант диабеті ….. гормонының ағзада биосинтез деңгейінің тапшылығы кезінде дамиды

A) тироксин

B) инсулин

C) тиреотропин

D) окситоцин

E) гастрин

35. Аминқышқылды атаңыз


 1. серин

36. Құрамында көмірсуы бар липидтер

 1. кефалиндер

 2. лецитиндер

 3. воск

 4. строидтар

 5. цереброиздтер

37. Глюкоза – 6 фосфаты дихотомиялық құлдырауының соңғы заты

A) фруктоза –6 фосфат

B) пирожүзімдік қышқыл

C) этанол

D) сірке қышқылы

E) СО2, Н2О

38. Аминқышқылдардын айналу барлық реакциялары ….. коферменттің қатысуына байланысты

A) тиаминпирофосфат

B) пиродоксальфосфат

C) никотинаминдаланиндинуклеотидфосфат

D) флавинадениндинуклеотидфосфат

E) биотин

39. Күрделі липидтерге …жатады

A) майлар

B) балауыздар

C) стеридтер

D) А және С жауаптары

E) фосфолипидтер

40. ….. бірігуі витаминдер болып табылады

A) бірқатар ферменттердің каталитикалық қызметін қамта-масыз ететін аз мөлшердегі

B) бірдей физикалық қасиеттері көрсетеді

C) ұқсас химиялық құрылымы бар

D) кедергісіз әрбір ағзада синтездендіріледі

E) дұрыс жауабы жоқ

41. В2 дәрумені қай ферменттің коферменті болып табылады?

A) гидролаз

B) оксидоредуктаз

C) лигаз


D) фосфорлану

E) Дұрыс жауабы жоқ

42.Триглицеридтердің ыдырауы кезінде пайда болатын глицерин алдағы түзілуіне қарамастан ағзада ең алдымен

A) тотығады

B) фосфориланады

C) қайта құрылады

D) ацилданады

E) гидролизацияланады

43. Моноқанттық қалдықтардың аз санынан құрылған көмірсу – ол

A) гомополисахаридтер

B) олигосахаридтер

C) гетерополисахаридтер

D) моносахаридтер

E) бұндай көмірсутектер жоқ 1. Аминқышқылды атаңыз

А.триптофан


46. Гидролизге шалдығатын көмірсуды көрсетіңіз

 1. галактоза

 2. глюкоза

 3. манноза

 4. эритроза

 5. лактоза

47. Қанда глюкоза деңгейін жоғарылататын гормон

A) глюкогон

B) инсулин

C) тироксин

D) соматостатин

E) альдостерон

48. Ұйқы безінінің арал тәрізді тінінде синтезделетін гормон

A) тестостерон

B) тироксин

C) глюкогон

D) адреналин

E) кортизол

49. Аминқышқылдарының құрамы бар аминтоптары қандай қасиеттер келтіреді?

A) қышқыл

B) негізгі

C) бейтарап

D) амфотерлік

E) реакцияланбауын

50. Ферменттік белсенді емес формасы қалай аталады?

A) апофермент

B) кофермент

C) профермент

D) холофермент

E) мультифермент

51. Стероид гормондарына жатады…..

A) тироксин

B) глюкогон

C) инсулин

D) β - эстрадиол

E) вазопрессин

52. Ең күшті табиғи антиоксидант ….дәрумені болып табылады

A) А


B) В1

C) С


D) Д

E) Е


53. Қалқанша безінде …гормоны бөлінеді

A) адреналин

B) соматотропин

C) соматостатин

D) тироксин

E) инсулин

54. Көмірсудың дұрыс атауын көрсетіңіз


 1. α-Д-глюкопираноза

 2. β -Д- глюкопираноза

55. Дәруменнің шамадан тыс жинақталуынан туындаған метаболизмнің бұзылуы ….деп аталады

A) авитаминоз

B) гиповитаминоз

C) гипервитаминоз

D) гетеровитаминоз

E) алловитаминоз

56. Ағзаның элементтері құрамынан макроэлементтерге жатады….

A) Ag


B) Pb

C) Al


D) Hg

E) Ni


57. Суда ерімейтін полырсыз молекулалар немесе функционалды топтар …… болып табылады.

A) гидрофильдік

B) гидрофобтік

C) гидродинамикалық

D) гидростатикалық

E) гидротикалық

58. Ағзада құрылыс материалдар қызметін атқаратын заттар қандай?

A) минералды

B) биологиялық белсенді

C) энергиялық

D) метаболиттер

E) пластикалық

59. Органикалық қышқылдардың функционалдық топтарын анықтаңыз

A) -СОН


B) - СООН

C) – СО-

D) – СО2-О-СН2

E) Дұрыс жауабы жоқ

60. Суда еритін полырлық молекулалар немесе функционалды топтар …… болып табылады.

A) гидрофильдік

B) гидрофобтік

C) гидродинамикалық

D) гидростатикалық

E) гидротикалық

61. Көрсетілген реакцияда......... жүреді


 1. Янтар қышқылының дегидрогенделуі

 2. Цисаконит қышқылының дегидротациясы

 3. Изолимон қышқылының дегидрогенделуі

 4. Фумар қышқылының түзілуі

 5. А және D дұрыс

62. Жоғары молекулалы циклді спирттен және май қышқылының жоғары молекуласынан тұратын күрделі эфир бұл-

A) майлар

B) стеридтер

C) воск


D) фосфолипидтер

E) көмірсулар

63. Үлкен молекулярлық массасы бар ақуыздар суда нені түзеді?

A) ерітінді

B) эмульсия

C) суспензия

D) ерімейтін тұнба

E) коллоидтік ерітінді

64. Берілген құрылым тыныстық электротранспорттық тізбектің бір коферментінің белсенді бөлігі болып табылады


 1. НАД

 2. ФАД

 3. Ко Q

 4. Цитохром b

 5. Ко А

65. Гидрофобті молекулалардың қандай байланыс типі бар

A) полярлы коваленттік

B) полярсыз коваленттік

C) иондық

D) пептидтік

E) электростатикалық

66. Су молекуласы …..болып табылады

A) диполь

B) диэлектрик

C) димер


D) диваленттік

E) дигидраттық

67. Биологиялық процес кезінде бір – бірін алмастыра алатын элементтерді көрсетіңіз

A) С және Р

B) Са және Ва

C) Na және Zn

D) Na және Cl

E) N және S

68.Липидты атаныз

.

A) фосфатидилсеринB) лецитин

C) кефалин

D) плазмалоген

E) фосфатидилглицерол

69. Глюкоза-6 фосфат дихотомиялық құлдырауының анаэробтік кезеңінің соңғы заты …..болып табылады

A) лимон қышқылы

B) пирожүзімдік қышқыл

C) изолимон қышқылы

D) лактоза

E) ретиналь

70. ДНҚ ның екіншілік құрылымы қандай спиральді күйде болады:


 1. Екіленген солжақтыбұралған параллельді

 2. Екіленген оңжақтыбұралған параллельді

 3. Екіленген солжақтыбұралған антипараллельді

 4. Екіленген оңжақтыбұралған антипараллельді

 5. Біртізбекті солжақтыбұралған

71. Мальтозаның гидролизінің нәтижесінде түзіледі

 1. α-фруктоза мен β-манноза

 2. α-глюкоза мен β-глюкоза

 3. мальтоза гидролизденбейді

 4. α-глюкоза мен α-глюкоза

 5. α-глюкоза мен β- фруктоза

72. Рибулоза болып табылады

А) кетопентоза

В) альдогексоза

С) кетогексоза

D) кетотетроза

73. Көмірсуды атаңыз


А) рибоза

В) фруктоза

74. Нуклеозидтерде аденин пентоза арқылы қосылады:

А) 9-шы атом

В) 7-ші атом

С) 5-ші атом

D) 3-ші атом

Е) 1-ші атом

75. Дезоксирибоза болып табылады:

А) кетопентоза

В) альдогексоза

С) кетогексоза

D) альдопентоза

Е) кетотетроза

76. Көмірсуды атаңыз:

А) галоктоза

В) рафиноза

С) мальтоза

D) лактоза

Е) сахароза

77. Ақуыз биосинтезі процесінде жүрмейді:

А) амин қышқылының активтелуі

В) элонгация

С) трансляция

D) репликация

Е) терминация

78. Кребс циклінде жүрмейтін реакция:

А) Алма қышқылының дегидратация нәтижесінде щавельді-сірке қышқылының түзілуі

В) α-кетоглутар қышқылының тотығу дикарбоксирленуі

С) фумарлы қышқылының гидратациясы нәтижесінде алма қышқылының түзілуі

D) лимон қышқылының декарбоксилденуі нәтижесінде щавельді-литарлы қышқылы

Е) фумарлы қышқылдың гидратациясы нәтижесінде алма қышқылының түзілуі

79. Кребс циклында және гликолизде глюкозаның бір молекуласының тотығуы кезінде қанша АТФ молекулалары түзіледі.

A) 12


B) 38

C) 14


D) 36

E) 16


80. Мына көмірсуларынан қайсысы олигосахаридтерге жатады:

А) гепарин

В) амилаза

С) мальтаза

Д) гликоген

Е) целлюлоза

81. Энергияның қолданылуымен жүретін жай молекулалардан күрделі молекулалардың синтезделу процессі …. деп аталады

A) анаболизм

B) катаболизм

C) конденсация

D) полимеризация

E) изомеризация

82. Қандай гормон өсу гормоны болып табылады?

A) глюкогон

B) адреналин

C) соматотропин

D) вазопрессин

E) альдостерон

83. Гипофиздің артқы бөлігінде түзілетін гормон …..деп аталады.

A) глюкогон

B) адреналин

C) кортикотропин

D) вазопрессин

E) тестостерон

84. Кребс циклы неден басталады?

A) Ацетил-КоА қымыздық-сіркелік (оксалоацетат) қышқыл-дың енолді формасымен конденсацияланады

B) янтарь қышқылы фумар қышқыл дейін тотығады

C) пирожүзімді қышқыл көмір қышқылы газына және суға дейін тотығады

D) Лимон қышқыл қымыздық-янтарлық қышқылына дейін тотығады

E) Алма қышқылы изолимон қышқылына дейін тотығады.

85. Сахароза мынадан тұрады:

А) α-фруктозалар және β-маннозалар

В) α-глюкоза және β-глюкозалар

С) β-глюкозалар және α-фруктозалар

D) α-глюкозалар және α-глюкозалар

Е) α-глюкозалар және β-фруктозалар

86. Амид никотин қышқылы – дегидрогиназ ферменттерінің коферменті ….дәруменінің өндірісі болып табылады.

A) В1


B) В2

C) В5


D) В6

E) С


87. Гомополисахаридтерге жатады:

А) гликоген

В) гепарин

С) хондроитинсульфат

D) мальтоза

Е) раффиноза

88. Гетерополисахаридтерге жатады:

А) гликоген

В) гепарин

С) китин


D) мальтоза

Е) раффиноза

89. АТФ қатысуымен органикалық заттардың синтезін катализ-дайтын ферменттер ….класына жатады.

A) трансфераз

B) лигаз

C) гидролаз

D) лиаз

E) изомераз90. Провитаминнен ультракүлгінмен сәулелену кезінде ағзада бөлінетін дәрумен?

A) А


B) В3

C) С


D) Д

E) Е


91. Целлюлозаның толық гидролизінде түзіледі:

А) α-фруктоза

В) α-глюкоза

С) β-глюкоза

D) β-фруктоза

Е) α-галактоза

92. Кофермент, пиридоксальфермент құрамына …дәрумені енеді.

A) А


B) В1

C) В2


D) В3

E) В6


93.Тармақталған полисахаридтерге жатады:

А) целлюлоза

В) амилопектин

С) хитин


D) альдопентоза

Е) кетотетраза

95. СН3-NH2 қосылысында қандай функционалды топ құралады?

A) нитротоп

B) аминотоп

C) иминотоп

D) окситоп

E) Нитрилотоп

96. Глюкоза болып табылады:

А) кетопентоза

В) альдогексоза

С) кетогексоза

D) альдопентоза

Е) кетотетраза

97. Фруктоза болып саналады:

А) кеторентоза

В) альдогексоза

С) кетогексоза

D) альдопентоза

Е) кетотетроза

98. Диаминомонокарбон қышқылы нейтральді аяда ….зарядталған.

A) жаратымды

B) жаратымсыз

C) бейтарап

D) статикалы

E) динамикалы

99. ДНК-ның репликациясы жүзеге асады:

А) дисперсиональды

В) консервативті

С) либеральді

D) тоталитарлы

Е) жартылай консервативті

100. Моноздың альдегидті тобының тотығуы α-нәтижесінде келесі қышқылдар пайда болады:

А) альдарлы

В) альдонды

С) альдурлы

D) альдуронды

Е) альденелі

101. Аралық алмасу – бұл

A) Заттардың жасушадан тыс пайда болуы

B) Заттардың жасуша ішінде пайда болуы

C) түрлі функционалдық топ мономерлері арасындағы алмасу

D) аралық қосылыстардың туындауы бар алмасу

E) моносахаридтер мен дисахаридтер арасындағы алмасу

102. Кіру және бөліне жолында заттардың жасушадан тыс пайда болуы қалай аталады?

A) сыртқы алмасу

B) аралық алмасу

C) метаболизм

D) катаболизм

E) анаболизм

103. Моноздың І-ші реттік спирт тобының тотығуы нәтижесінде келесі қышқылдар түзіледі:

А) альдарлы

В) альдонды

С) альдурлы

D) альдуронды

Е) альденелі

104. Изоэлектрлік нүктеде ақуыз молекуласы:

A) аса тұрақты

B) жақсы ерігіш

C) жоғарғы жақсы заряды бар

D) төменгі жақсы заряды бар

E) аз тұрақты

105. Ақуыздардың екінші құрылымды басты элементтері …болып табылады

A) α-спиралі және £- қатпарлар

B) α-спиралі және β - қатпарлар

C) β-спиралі және α – амин қышқылы

D) гидрофобтік компоненті бар витоктар

E) гидрофильтік компоненті бар витоктар

106. Аллостерикалық регуляция дегеніміз не?

A) қандай да бір заттардың құрамында аллотроптық өзгерістер

B) арнайы қосылыстар (эффектордар), нақты ферментке қосылған кездегі белсенді фермент орталығын жандандырады немесе сөндіреді

C) ақуыз ферменті ерітіндісінде рН көрсеткішінің өзгеруін бақылау

D) рН өзгеруіне байланысты фермент қесиеттерінің өзгеруі

E) С және Д дұрыс жауаптар

107. Иницирлі кодон дегеніміз:

А) АУГ


В) УАА

С) ЦЦА


D) ЦГА

108. Қай реакция нәтижесінде пирожүзім қышқылы сүт қышқы-лына айналады?

A) ПВК тотығады

B) ПВК қайта құрылады

C) ПВК декарбоксилиленеді

D) ПВК дегидратталанады

E) ПВК гидратталады

109. Біріншілік спирттер мен альдегидті топтардың тотығуы кезінде моноз қандай қышқылға айналады? 1. Альдар

 2. Альдон

 3. Альдур

 4. Альдурон

 5. Альден

110. Липидтер......... ериді

 1. Суда

 2. Қышқылда

 3. Сілтілі ерітіндіде

 4. Тұзды ерітіндіде

 5. Хлороформда

111. Макроэргитикалық деп химиялық байланысы үзілген кездегі бостық деңгейінің өзгеруі …..құрайды.

A) 5кДж


B) 10кДж

C) 15кДж


D) 20кДж

E) 25кДж


112. Лецитиндерді азотты ингредиенті

 1. Холин

 2. Серин

 3. Треонин

 4. Этаноламин

 5. Этиламин

113. Кребс циклінде АТФ синтезінің негізгі факторы 1. Макроэргиялық байланыстар мен метоболиттердің түзілуі

 2. Митохондрияның ішкі мембранасында Н+ электрохимиялық потенциалының пайда болуы

 3. НАД˙Н˙Н қайта қалпына келген коферменттердің түзілуі

 4. Глюкоза ыдырауындағы өнімдердің тотығуы

 5. Н3РО4 -тің болуы

114. Бұлшық еттің полисахарид қоры бұл…

A) Гиалурон қышқылы

B) Хондроитинсульфат

C) Креатинфосфат

D) Миоглобин

E) Гликоген

115. Кефалиннің азотты ингридиенті


 1. Холин

 2. Серин

 3. Треонин

 4. Этаноламин

 5. Этиламин

116. Мембрананың негізгі липидтері –

 1. Плазмологендер

 2. Тримецеридтер

 3. Глюколипидтер

 4. Фосфолипидтер

 5. Воск

117. Жоғары молекулалы циклдық спирттың және жоғары майц қышқылының күрделі эфирлері

 1. Плазмологендер

 2. Тримецеридтер

 3. Сфинголипидтер

 4. Стеролдар

 5. Стеридтер

118. Воск қай заттардан синтезделеді?

 1. Жоғары біратомды спирттер мен май қышқылыдары

 2. Глицерин, жоғары май қышқылы, фосфорлы қышқыл, аминоспирт

 3. Глицерин, жоғары май қышқылыдары

 4. Біратомды цикльді спиртпен жоғары май қышқылыдары

 5. Сфингозин, жоғары май қышқылыдары, фосфорлы қышқыл, холин

119. Қанықпаған жоғары май қышқылы

 1. Миристинді

 2. Пальмитин

 3. Стерин

 4. Олеин

 5. Арахин

120. Бұлшық еттегі сүт қышқылы ….. түзіледі

A) алма қышқылынан

B) пирожүзім қышқылынан

C) лимон қышқылынан

D) фумар қышқылынан

E) цисаканит қышқылынанКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет