Акем менин… Акем менин дийхан болды, К1сибине ке7ли толды, Журтшылыкты та4 3алдырып, Ба2ман деген атты алды. Бир куни ол ерте б181р, Куйаш шыкканда та4 с1х1р, Еккен уа3та 3атар н1ллер, Ой2а талдым мен сол м1х1лДата16.06.2016
өлшемі120 Kb.
Акем менин…
Акем менин дийхан болды,

К1сибине ке7ли толды,

Журтшылыкты та4 3алдырып,

Ба2ман деген атты алды.


Бир куни ол ерте б181р,

Куйаш шыкканда та4 с1х1р,

Еккен уа3та 3атар н1ллер,

Ой2а талдым мен сол м1х1л.


Келер еле сондай ша2лар,

Атып талай-талай та4лар,

Мийуелерге майысады,

К5зди тартып усы ба2лар.


Табият ана2а арна7…

Табият ке4 даламыз ол,

А7ыл менен 3аламыз ол,

Бизди бас3ан ба7ырына,

Мисли азийз анамыз ол.
Са8раларын, ке4ликлерин,

Б1рин суйип «Менлик» дедим,

Пид1 болсын тек 5зи4е,

Бул журегим «Сенлик» мени4.


А7ылым…

Сулы7 келбети4е тоймайман карап,

№атара тереклер турады орап,

Бир-биринен кушли хал-аухал сорап,

Мириубетли журттан турган ауылым.
К5злериме ыссы3 ба2ы-бостаным,

%зин менин жазылажак д1станым,

К5гинде кун кулген ашык аспаным,

№осы2ыма 3анат бол2ан а7ылым.


Бир заманда са2ынаман к5рмесем,

Су7сын берер була2ымсан ш5ллесем,

%мир шы4ларында ал2а 5рлесем,

П1р7азлар2а бийиклетер а7ылым.


ара5зек…

Илхамланып кирдим сени4 ба2ы4а,

Йош периси 3онды ке7ил тарыма,

Жыра3ласам ой2а алып са2ына,

Ма2ан жигер берген журтым №ара5зек.
Не 3ыран2а темир 3анат байлатып,

Алымлар2а илим жолын сайлатып,

Шайыры4а а3шам к1лем шайнатып,

Сабыр, Толыбай, Гулнараса4 №ара5зек.


Мен де усы жолдан журип барайын,

!дебият арнасында а2айын,

№осы3 пенен 5з жолымды табайын,

Бир кызы4а тилеклес бол №ара5зек.
Анажан…

Мен 5мирди 1бден ба3лап,

Берген аппа3 сутин а3лап,

Н1сийатын есте са3лап,

Журген кызбан анажаным.
Бул 7атанга сады3 болып,

№атарымнан алы3 болып,

Куйаштан да жарык болып,

Ку7антаман анажаным.


Шы2ып бийик шы4лар таман,

Ашылмаган ты4лар таман,

Из туспеген 3ырлар таман,

С5з береди балажаны4:

Жол саламан анажаным.
!депли бала…

Мектепте, 6йде,к5шеде,

Сыйласы3лы, 1депли ол,

Т1ртипли х1мме жерде де,

Дослары узбес оннан 3ол.
Устаздын айткан с5злерин,

У2ып алады ол демде,

Мактамас хеш кашан 5зин,

Хурметлер жасы улкенди де.


Айланды мактанышына,

Ата-ана устазыны4,

«!депли бала» деп б1рх1ма,

Аталды солай аты онын.?атаным…

Шайыр к1леминде б1рха д5релдин,

%зин улкен жазылажак д1станым,

Илхамым ушкынында тур к1лемим,

Д5ретер косы2ымсан сен ?атаным.
Орпан топыра2ына келер а7на2ым,

Йошып 3осы3 айткым келер жайна2ым,

Кайтадан ту7ылы7 болса имканым,

Ту7ылгым келеди сенде ?атаным.


Шайыра бол2ым келеди…
Журегинен жай тапкандай,

Ке7иллерди жайнаткандай,

Б1рх1 ал2ысын ал2андай,

Шыпакер болгым келеди.


Ел-халык ардаклагандай,

Журт ж7регинде калгандай,

Б1ршени тан калдыргандай,

Журналист болгым келеди.


С5злерим д1рман болгандай,

Х1мменин ке7ли толгандай,

Шайыра Зульфя ападай,

Шайыра болгым келеди.
Журтым менин…

А7ыл-елим, халкым аман,

Да7раным зор, алтын заман,

!рман еткен ата-бабам,

Журтым менен мактанаман.
Пайтактым бар хур, абадан,

Шырай ашып тур жанадан,

Ту7ылгандай бир анадан,

Ба7ырман ел-журтым менин.


Шайыра Зульфя апа2а…
№олларына к1лем ал2ан,

Бир 3ызынман ой2а тал2ан,

Ал2а баслап татлы 1рман,

Косык жазып корсембе екен?


Гул багларын етип сайран,

К5пшиликти етип хайран,

Куйынлатып мысал жейран,

Бул бостанда желсембе екен?


Ке7лим ке4рек дала болып,

Ашылып гул лала болып,

Сени4 3ызын 2ана болып,

Излери4е ерсембе екен?
Сизди еслегенимде апажан…

( Апажаным Гулистан Халмуратовага арнап)
Шашымнан сыйпап насият бергенсиз,

Мени танландырып ертек айткансыз,

Жа3сы с5з айтып б1рха ку7анткансыз,

Сизин кызыныздай болып кал2анман.


Кишкенелигимнен аймаладыныз,

«Шайыра кызым» деп хеш коймадыныз,

Балалык ша2ымда шымшып жузимди,

Сулы7 жуз-к5зимнен хеш тоймадыныз.


Ма2ан мехриниз жуд1 арткан еди,

Х1р-бир с5зиниз х1ммени тарткан еди,

Журт хурметлеп с1лемге келер еди,

Еслеймен ку7анышлы, татлы демди.


%мир деген жаксылыкларга толы,

Са7ап жаксылыктын тийкар2ы жолы,

Гейбире7лердин сауап исте колы,

Буны анла! Сауап ет дер единиз.Гуллер…

Уй алдында д5нип турар,

Ийси ба2ка а43ып урар,

К5ргенлерге д1рх1л жа2ар,

Тукым шашып, тез таралар.
Егер куйаш кулип ба2са,

Алтын нур зийасын жа2са,

Ашылар д1рри7 та4 атса,

А2ам еккен сулы7 гуллер.


?атан кор2а7шылары…

?атанын жа7лардан кор2ап,

Куни-туни де тынбайды,

Шегараны турар орап,

Елде тынышлык саклайды.
М1рт, батыр, д17журек бол2ан,

Ана-жерди кор2ап жа7дан,

Садыклыкты билген уран,

Буннан б1рха ке7ли тол2ан.


«?атан» деп со2ар журеги,

Елимиздин куш тиреги,

Сизлер2ой 7атан са7латы,

Аман болын сизлер м14ги.Бахыт…

Ата-анамнын ку7ан2аны,

Устазларымнын макта2аны,

«№ызым» деп шашымнан сыйпа2аны,

Ма2ан ку7аныш, улкен бахыт.
Мехрибан болса барлык инсан,

Талпынса жаксылык жол таман,

Б1рх1ма инсанлар дос болса,

Солдур ку7аныш, бахыт ма2ан.


Кимлердур меннен жол сораса,

Силтесем жолды «Рахмет» айтса,

Досларым б1рх1 шадлы болса,

Ма2ан ку7аныш, улкен бахыт.


Сыйласыкта мен с1лемлессем,

«Ассалауму 1лейкум» десем,

«Бахытлы бол2ыл кызым» десе,

Солдур ку7аныш бахыт ма2ан.


Бир куни бийик шын2а шыксам,

Елимнин шайыр кызы болсам,

Халкыма б1рх1 хызмет кылсам,

Ма2ан ку7аныш,улкен бахыт.


%мирден 5з жолымды тапсам,

Елимнин шын перзенти болсам,

Жанына д1рман бола алсам,

Солдур ма2ан та7сылмас бахыт.


На7рыз келгенде…

Шадланысып балалар,

А7ыл таман жу7ырар,

№осык айтып йошланып,

На7рызды кутип алар.
№ызлар шашларын орип,

Су7 бойына барады,

Су7 3абакты илдирип,

Сайлардан су7 алады.


Казанларда сумелек,

Куни-туни кайнайды,

Айтып 1ж1йып тилек,

Аналарым был2айды.


А2ам еккен н1ллер…

Уй алдында2ы шийе,

Сулы7 болып гулленди,

Жасыл липасын кийе,

Г5ззаллы33а буркенди.
Буннан к5п жыллар бурын,

Шийени а2ам екти,

Гуллендирип уй алдын,

№атара н1ллер тикти.


Бугин мине, бул н1ллер,

К5кке бойын созбакта,

А2ам еккен шийелер,

!ж1йыпдур 1тирапка.


Устаз…

Кыял менен 1лем шарлап,

Саз сулы7ын излеп, танлап,

№осык жаздым сизге арнап,

Сизге т1жим, уллы устаз!
Ба2 жарат3ан ба2мандайсыз,

Аткан аппак танлардайсыз,

Тилде еле к5п жанлайсыз,

Нур була2ы, 1зийз устаз!


Гуз м181ли…

Тенгедей сары жапыраклар,

Жерге айланып туседи,

Атызларда2ы палызлар,

У7ылжып б1ри писеди.
Жемис толы дастурханда,

Алма,жузим,алмурт б1ри,

Мийнет кызып мына жакта,

Д1нге толмакта телеги.


Кандай г5ззал тан с1х1ри,

К5зди камастырар б1ри,

Жазгын келеди бир д1ст1н,

Йош береди гуз м181ли.

арлы2аш…

Б181р келиуден улкеме,

Б1р81ма ушып келесен,

Уйа салып сен уйиме,

Зор шадлыклар 1келесен.
Жа2ымлы сенин сайра7ын,

Шырайлы еки канатын,

Ма2ан дым жа2ады 81тте,

«Карлы2аш» деген зор атын.


Умытпай х1р жыл келе бер,

Ку7аныш,шадлык 1келе бер,

Са2ынамыз кели7инди,

Са2ан ашык, уйимиз кен.


Ана…

Палапанын 1лпешлеген панада,

Не жетеди бул дуняда ана2а,

Жаксылыктан с5злеп, силтер ту7ры жол,

Хадаллыкты куйып тур2ан сана2а.
Ул-кызына толып он х1м соллары,

Перзент х1м 1лемди тербер коллары,

*1тте тунди жар3 етип тур2андай,

Нур таратып журип 5ткен жоллары.
Жеткиншек…

Мен кус,5зин аспаным,

Са2ан пид1 жас жаным,

Косыкларым, д1станым,

Жырларымсан Жеткиншек.
Бахыт конып колыма,

Гул толып он-солыма,

!дебият жолына,

Басла мени Жеткиншек.


Бахытлы Жана 17ладпан…

Н17шедей бой созып тур2ан,

Хешкимнен кемисим болма2ан,

Билим менен жанып жаса2ан,

Бахытлы жана 17ладпан.
?атан деп согар журегим,

Ана каабам, тирегим,

Суйенишим булар менин ,

Бахытлы жана 1уладпан.


Дейди ма2ан ата-анам…

!деп пенен басынды ий,

Сый-хурметтин тажын кий,

Улкенлерди хурметле суй,

Жаксы адам болма3 ушын.

*адал истен шаршап талма,

Жаман с5зге 3улак салма,

Окыуда да бол сен алда,

№1лбин тасып толма3 ушын.
К5п ишинде 1деп сакла,

Жасау 31делерин ба3ла,

Мийнет десе тур2ыл та33а,

Инсан атын алма3 ушын.


Ким-кимге де «Сиз» деп с5йле,

Зор ибара излеп с5йле,

Сыйласыкты гизнеп с5йле,

Хасыл болып калмак ушын.


Жаксылар…

С17бетллесен сорасады,

К5зи кулип карасады,

Мерекеге жарасады,

Ке7иллери хак адамлар.
Жаксылыктан с5злер олар,

Хадаллыкты г5злер олар,

П1кликке кас, к5злер олар,

Аман болсын п1к адамлар.


Журтыма арна7…

Журтым сенин сынарын жок,

Сенсиз йошым кумарым жок,

Сапар шексем баска елге,

Байласа да турарым жок.
Колымдагы к1лемимсен,

Куша2ы ке4 1лемимсен,

Журсем кутлы к1демимсен,

Сизден жузди бурарым жок.


Айтсам г1пти кесип-кесип,

Шайырлык жол еткей несип,

Халкым суйсе «Зор кыз» десип,

Баска менин ураным жок.


Бир инсан бар…

(Устазым Гулд1рийха апа Оразымбетова2а арналады)
Шакыр2анда алыс 1рман,

Сиз болдыныз маган д1рман,

Мен бир жа2ыс, ал сиз дар2ам,

К1лбимде тек бир инсан бар,

Ду7тар болса бол2айман тар.
Итибар берип к1лемиме,

Х1м суйсинген к1демиме,

Г5ззал поезия 1лемине,

Жетелеген бир инсан бар,

Косык пири! Бол м1даткар.
Не арнасам аз к5ремен,

Жузлеринен жаз к5ремен,

Елеслетсем устазымды,

К5ктен уш3ан 2аз к5ремен,

Журегимде бир инсан бар,

Мени б1рх1 коллап турар.


Ана тилим…

Сенсен байлы2ы елимнин,

Карасысан к5злеримнин,

!зийзсен нанымдай менин,

К1дирлеген ана тилим.
!лемде хеш тенлесин жок,

№андай шырайлы дана тилим,

Сен барса42ой ке7илим то3,

Бузбай с5йлеп аламан билим.


Ажа2а…

(Ажа2ам Рейимбаев Алым2а арналады)

Х1р айткан жыллы с5зинизге,

Кула2ымды турип тынлайман,

Ислеген жаксылык, мехринизге,

Сизге х17ес пенен карайман.
Сиздей 1зийз к1дирданым бар,

Шукир етемен жараткан2а,

Бул косы2ым сизге арналар,

Айнурадан сизге 1жа2а.


Жаным анам…

Гул т5сейин жолыныз2а,

!лпешлеген менин панам,

Мын суйейин колыныздан,


Мехрибаным жаным анам.
Г5ззаллыкка айланады,

Жайнап кетер ке7ил ханам,

Косык жазып йошланады,

Бир кызыныз жаным анам.


Сизди деп к1лем услайман,

Илхамланып колларыма,

Гул бол десен гул боламан,

Т5селип тек жолларына.


Са7 болын кексе а2а-апалар!

Абат турмысымыз тирегисиз,

Ел-халкымыздын журегиндесиз,

Б1рх1ма а3 п1тийа бересиз,

Са7 болын, кексе а2а-апалар!

Шадлыкка да болейсиз бизлерди,

%мир бойы хурметлеймиз сизлерди,

Басамыз баскан излеринизди,

Са7 болын, кексе а2а-апалар!
Сизлер менен 5мир г5ззалланар,

Турмысымыз абат-бостан болар,

Сиз бар екенсиз биз бахытлымыз,

Са7 болын, кексе а2а-апалар!


Алтын г7з.

!тирапты б5лер 1жайып туске,

Куслар да п1р7аз етип барар к5кке,

Сар2ыш рен берди жасыл майса ш5пке,

%згеше туске б5леди алтын гуз.
Сезимлерим ак ка2аз2а т5гилер,

Бир 1жайып илхам периси келер,

Жузлеримди сыйпап самал да есер,

Хош келдин менин 7лкеме алтын гуз.


Кара5зектин баксы кызларына…

Б7лб7л 3он2андай саз-ду7тарына,

Йош пери келген ке7ил тарына,

Сазды шерткенде кайыл каласан,

Кара5зектин баксы кызларына.
Аты шыкты талай дуйым-журттан,

Зор косык жанлайды ха7азынан,

!жайып нама келер сазынан,

К5з тиймесин баксы кызларына.


Устазлар

Тан калдырган олар путкил 1лемди,

Сиз аркалы анлап бастым к1демди,

%мир бойы ардаклаймыз сизлерди,

Жыр була2ы бол2ан 1зийз Устазлар.
Сизлер ба2 жараткан ба2ман, биз н1лше,

Шексиз миннетдар сизлерден б1рше,

Анамыздай 1зийз орны 5згеше,

П1р7азлар2а канат бол2ан Устазлар.


Бахытлы кызбан…

Косык жазып маржан с5злерди дизген,

К1лемине йоштын периси келген,

%мир шынларында ал2а 5рлеген,

Гулдей жайнап 5скен бахытлы кызбан.
Журсе к1демине гуллер т5селген,

Алдымда ба2 кутер, сулы7 гулленген,

Басында бахыт тажы, бахты кулген,

Б7лб7лдей сайра2ан бахытлы кызбан.


Анам киби 1зийз г5ззал журтым бар,

Атамдай басымнан сыйпа2анлар бар,

Йош берер ба2ымда б7лб7ллерим бар,

Мен сондай 1жайып бахытлы кызбан.


Музхаймактын акыбети…

Музкаймак алып бер деп,

Кынырлык е тти Асан,

Анасына деди ол:

Алып бересен кашан?
С5йтти де ол анасын,

Базар2а алып барды,

Музкаймактын кымбатын,

Алып бер деп сайлады.


Анасы баласынын,

Айтканын алып берди,

?йге дейин музкайма2ын,

Асан 81з етип жеди.


Енди не ислер Асан деп,

Анасы к5п ойланды,

*1з етип музкаймак жеп,

Журген Асан кыйналды.


Кешке таман Асаннын,

Исип кетти тама2ы,

Айазлап бир а7ырды,

Исип кетти каба2ы.


Буны анасы к5рип,

Катты2а коркып кетти,

Тез ж1рдемди шакыртып,

Асанды алып кетти.


Враш Асанды емледи,

Муздай зат жеме деди,

Музкаймак акыбети,

Усындай бол2ан еди.


Балалыкта2ы мухаббатымсан…

Окылма2ан менин сырлы хатымсан,

Журегимнин бир б5леги, атысан,

Менин бул 5мирде жанажан достым,

*1м балалыкта2ы мухаббатымсан.
Менин мына жайнап тур2ан ке7лимнен,

Тек 5зинсен орын ал2ан сезинсем,Таба алмайман кен жакты – ж181ннен

Сиздей досты, мухаббатты излесем.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет