Алмас Н¶сiп алматы "Жалын баспасы" 2012 2Pdf көрінісі
Дата12.12.2023
өлшемі0.79 Mb.
#486271
БарлауАлмас
Н¶СIП
Алматы
“Жалын баспасы”
2012


2
УДК 821.512.122
ББК 84 (5 Іаз) 7-44
Н 89
Іазаєстан Республикасыны»
Мёдениет жёне аєпарат министрлiгi
Аєпарат жёне мЅра№ат комитетi
“°дебиеттi» ёлеуметтiк ма»ызды тѕрлерiн басып шы№ару”
ба№дарламасы бойынша шы№арылды
Нѕсiп Алмас.
Барлау: Проза./ А.Нѕсiп. –
Алматы:
“Жалын баспасы” ЖШС, 2012. — 320 бет.
ISBN 978-601-7286-52-1
Іазiргi кезе»нi» єазає ёдебиетi жа»а толєын јкiлдерi болып
есептелетiн жас жазушылармен толы№ып келедi. Со»№ы жылдары
ёдебиетке келген жастар шы№армалары жиi жарияланып,
талєыланып та, сараланып жатыр. Сол јкiлдердi» єатарында
жас жазушы Алмасты» да жаз№андары республикалыє
басылымдарда жарияланып жѕр. Ол јзiнi» жинаєы ёрi шынайы
стилiмен ерекешеленедi.
Кiтап кјпшiлiк оєырман єауым№а арнал№ан.
© Нѕсiп Алмас., 2012
ISBN 978-601-7286-52-1 © “Жалын баспасы” ЖШС, 2012
УДК 821.542.122
ББК 84 (5 Іаз) 7-44
Н 89


3
БАРЛАУ
(Ал№ы сјз орнына)
Ша» басєан сјрелерде...
°»гiменi тјтесiнен бастайыє.
– Кiтап оєисыз ба?
– °рине.
– Іандай?
– МЅхтар °уезов “Абай жолы”.
– О! Керемет. Та№ы єандай шы№армаларын бiлесiз?
Я№ни, оєыды»ыз дегенiм №ой.
– ...
– Іалай сонда, осындай Ѕлы туынды жаз№ан адамны»
та№ы єандай шы№армалары бар екен деген єызы№ушылыє
тумады ма?
– Тѕсiнесiз бе, мен бЅл кiтапты бая№ыда оєы№ам.
?мытып та єал№ан шы№армын. Іол тимейдi дегендей...
Иё. Іол тимейдi. Бая№ыда... Оєыма№ан. Елден естiгенi
№ой. Алдымызды орап кеттi. “Бiр ѕзiндi келтiрi»iзшi”, –
деген сЅрає єойылып єала ма деп есi шыєты да, Ѕмытып
єал№анын ал№а тарта салды. Сасыє єулыє та бая№ы.
МЅндай мысалды жѕздеп келтiруге болады. °йгiлi
“Абай жолы” жаєсыны» да, жаманны» да аузында.
Іай бiр жыл№ы “Іазаєстан аруына” жо№арыда№ы сЅраєты
єойыпты. Ол да ойланбастан “Путь Абая”, – деген.
Кјлдене» килiккен єа№iлез жѕргiзушi авторын сЅрапты.


4
“Ару” сёл ойланып барып: – ±абит Мѕсiрепов, – деген
кјрiнедi.
Менi» бiр досым аяє асты оєымысты бола єалыпты.
“Абай жолын” мазмЅндап айтып а№ып отыр. °серi
ма№ан Ѕєсас. Оєушы кез №ой. Риза болып жатырмын.
Кейiн бiр отырыста соны ё»гiме єылып отырсам жат
та кеп кѕлсiн. Сјйтсем... Бала кезде оєы№аны» iшi»е
сыймай, елге айтып, орта№а сал№ы» кеп тЅратыны
болады, сол ёдетпен бiр апта бЅрын јзiм айтып берген
кјрiнем ёлгiге. Кейiн јз бидайымды јзiме єуырып
берiп, алдап кеттiм деп мёз.
БЅл бер жа№ы. Оєыма№аны ѕшiн єысылып єалатын,
амал жоє аєталу№а тырысатындар айналайын №ой.
Миы№ынан кѕлiп, мырс етiп, “ёй, жо№а”, – деп, бетi»е
жанашырлыєпен бiр єарап, терiс айналып кететiндердi
де кјргемiз. “ІЅдай саєтасын!” – деген леппен.
Жанашырлыєпен дейтiнiмiз, кiтап ескiлiктi» кјрiнiсiне
айналып, сјресiнде шiрiген мына заманда мЅндай сЅрає
єою... Аламан бёйгеге есек мiнiп бар№анмен бiрдей.
Жоє, јзiмiздi кѕресiнге лаєтыр№анымыз емес, кјп елдi»
ашыє айта алмаса да, iштей єалыптасєан пiкiрi осы.
Жыла»єы дѕние жазып, бастан-аяє єу шјппен ауыз
сѕрте салу емес маєсатымыз. Кiтап оєылмай кеттi деп
байбалам салумен iс бiтпейдi. °йтсе де, бала кезден
бастал№ан “кiтап оєу iсi” тј»iрегiнде ал№ан азда№ан, иё
азда№ан №ана тёжiрибе мен єалыптасєан кјзєарас,
ёсерiмiзбен бјлiсiп кјрмекпiз. Оєып таста№анымыз
бёлендей болмаса да... iнi-єарындастарымыз ѕшiн бала
кезде кiтап арєылы бастан кешкен сезiмдердi тiзбелеп
кјрсек деген ой №ана.
“Алдымен кјргенiм аспан”. МЅєа№али №ой. Алдымен
оєы№аным – МЅєа№али. Іаншалыєты єызыєєанымды
бiлмеймiн. Бiрiншi сыныпта “Есi»е менi ал№айсы»ды”
айтєам. °рiп танып бол№ан кез, “°лiппемен єоштасу”
кешiнде. ґзiм оєып, жатта№ам. Шешемiздi» кјмегi –
єада№алау тЅр№ысында. °нiн јзi ѕйреткен. МЅны айтып
жатєанымыз, ёлiппеден кейiн оєы№ан кiтап жайына


5
тоєталу №ой. ЖЅєа мЅєабалы єызыл кiтап. ЖЅлмалана
тозбаса да, ескiре баста№ан. Ол кезде бiрде»е тѕйе
єойдым деу аєыл№а сиымсыз. °йтсе де, кiтап деген
дѕниенi ал№аш сезiнген сёт осы болу керек. Одан
кейiн таєылдап таєпає айтып жѕргеннен басєасы есте
жоє. Тјртiншi сыныпта “°лем халыєтарыны»
ертегiлерiнi»” екi томды№ын оєы№ам. МЅ№алiмнi»
тапсырмасымен. БЅрын естiгенбiз, ендi тiкелей єол№а
алып оєу... Бiрден баурап ал№ан. Оны» ѕстiне, осы
уаєытєа дейiн ты»да№анымыз єазаєты» ертегiлерi. Ер
Тјстiк баста№ан кјптеген белгiсiз кейiпкердi» сѕйiнiштi
iстерiн сi»iрiп ѕлгерген кез, ёлемнi» ертегiлерiн єабылдау
єиын№а соєпа№ан. Одан кейiн...
Бесiншi сыныпта єазає ёдебиетi пёнiнi» мЅ№алiмi
сабає ѕстiнде “Кiм кiтап оєиды?” – деп сЅра№ан.
– Мен!
– Іандай?
– Іазiр “Мы» бiр тѕндi” оєып жатырмын.
– ...
МЅ№алiм тѕкiрiгiне шашалып єал№ан.
– °ке-шеше» бiле ме?
– Бiледi.
Ары єарай не айтатыны тѕсiнiктi. Оєу№а болмайтын
кјрiнедi. °лi кiшкентай екенбiз. А»-та»мын. ¶йге келген
со» шешемiзге айтєам. Жа№дайды бiрден Ѕєты. °лгi
кiтапты параєтап шыєєан да, “жаман еште»е жоє,
оєи бер”, – деген. Шы№ыстыє шы№армаларды єЅбыжыє
кјрсетiп ѕйренiп кеткен ауыздар “Мы» бiр тѕннi»”
атын естiгенде жылан шаєєандай болатынын ол кезде
єайдан бiлейiн. Іош. Оны да бiтiрдiк. Осы жылы ёлгi
тётейiмiз (бiздi» ауылда мЅ№алiмдi тётей (немесе а№ай)
деп атайды) Шерхан МЅртазаны» кiтабын берген.
“ТамЅє”. Кейiн бiлдiк, “Іызыл жебенi»” екiншi кiтабы.
Содан бастап, ѕйдегi аз№антай шы№армаларды толыєтай
адаєтап шыєєам. Авторы єызыєтырмайды. Бастысы,
iшiндегi оєи№алар тiзбегi. БЅл ретте “Менi» атым Іожа”
мен “Балалыє шаєєа саяхатты” айтып јткен жјн.


6
ґзiмiзге таныс жер аттары мен бала образы єЅнттап
оєу№а септiгiн тигiзген болу керек.
“Егер, “Абай жолын” оєымаса», ешєандай кiтап
оєымадым дей берсе» болады”. МЅ№алiмдердi» бiрi
осылай деген. ¶йде жоє. Іайдан аламыз? Мектеп
кiтапханасында бар деп естiдiк. Кiтапхананы» ёдеби
кiтаптар бјлiмiне ал№аш бас сЅєтым. Сјрелер толы
кiтап. Аралап кјргем. Ерекше ёсер едi. Иiсiнi» јзi
бјлек. ґзiмдi сиєырлы сарай№а енiп кеткен Алладиндей
сезiнгем. ?мытпасам 7-сынып. Кiтапхана єызметкерi
а»тарылып тЅр. Кiтап оєитын бала... Іызыє кјрiнген
болу керек. “МЅны тѕсiне аласы» ба?” – деп єояды.
“Тѕсiнемiз. Бiраз оєыдыє єой”. Сонда№ы ойымыз №ой.
Алдыє. Ендi оєу керек.
Бала Абай єЅрдасымдай кјрiнген. Іызы№а кiрiскем.
Кјп Ѕзамай єиындай бастады. Абай јсiп кеттi. Ал, бiз
ёлi баламыз. Жартысынан тоєтадыє єой деймiн. Тѕ»iле
тоєтамасає та, жылы жауып єой№амыз. Тек, оныншыда
жѕргенде №ана со»ына жеттiк.
Осы аралыєта айта кеткен жјн, кiтап оєу єиын№а
тѕсе баста№ан. Тѕсiну емес, уаєыт. ¶йдi» Ѕсає-тѕйек
шаруасын айтпа№анда, јтпелi кезе»дi бастан јткерiп
жатєамыз. ґзгерiстер ша№ы. Достыє єЅрып, кјше
тiршiлiгiмен танысу, анда-мЅнда баратын жерлер кјбейе
баста№ан. Бала шаєтан – болашаєєа аттанар сёттi»
жазылма№ан, бЅлжымайтын за»ы. Тѕннi» бiр уа№ында
Ѕрлана басып кiрiп келе жатамыз ѕйге. “Одан да
сабає оєымайсы» ба!” БЅл зiлдi сјз ерте»iне айтылады.
¶лкендер аузынан. Дегенмен, кiтапєа дёнiккен, тiптi
ѕйренiсiп, ёдетке айналдырып ал№ан бала оєудан єол
ѕзе єой№ам жоє. Ара-тЅра єол№а алып тЅрам. Жёне
басєаны» бёрi жайына єалады. Таєылдап таєпає айту
мен шЅєшиып есеп шы№ару єызыєтырмайтын бол№ан.
Жатып ал да, оєи бер. Бiр бастаса» тѕбiне јзi тартып
ёкетедi. Осы кезде сырттан ысєырыє естiледi. “Бiздi»
балалар”. Кјшеге шы№у керек та№ы да. Аттап басєы»
жоє. Бiрає, шыєпасєа болмайды. Іимай єоштасып,


7
кiтап бетiн бѕктейсi». Кейде, Ѕйєыны Ѕмытып, та»№а
дейiн шЅєшиып кететiн кездер болады. Та» ерте»
сабаєєа тЅруы» єиын. °ке-шешенi» “тЅр-тЅрымен” ёре»
оянасы». Маужырап, єал№ып-мѕлгiп отыратын мектеп...
Сабає ѕлгерiмi тјмендей баста№ан. Іиындыєты» та№ы
бiрi осылай ту№ан. Тѕнде ел жата кiтапты єол№а алып,
жантая кеткенде, шешемiз кiредi. МЅ№алiмдер бёрiн
айтєан. “Оєымайды!” Ал, бЅл кездегi бiздi» оєу басєа
болатын. “Одан да сабає оєымайсы» ба!” Тiптi, кейде
ашуланып, сырт еткiзiп шамды јшiрiп тастайтын.
Іайтсiн, “бала» жаман” деген сјз кiмге Ѕнай єойсын.
Ол кеткен со» Ѕйыєтай салу тiптi де мѕмкiн емес.
Кјз алды»да жа»а №ана єЅша№ында жѕрген басєа ёлем.
Сјнген жарыєты жа№ып, єайта кiрiсесi». Тiптi, осы
кѕйдi басынан јткiзген бiр Ѕстазым терезе алдында
айды» жары№ымен оєы№анын айтєанда, тёуба№а келдiк.
Шёкiртiнi» басында№ы жа№дай мен јзгерiстi єалт
жiбермеуге тиiс мЅ№алiмдерге ренжитiнмiн. ґзiмнен
сЅрап алмай, ёке-шешеме арыз ала жѕгiргендерiне.
Сананы тЅрмыс мыєтап билеп тЅр№ан заманда ёркiм
басымен єай№ы кѕн кешiп жатєан. “Ораза-намаз –
тоєтыєта”. МЅны» бёрiн кейiн байыптадыє. Ал, ол
кезде, ауырлау тиген. Азда№ан аєылдарын айтпа№анда,
оєушыларды кiтап оєу№а єызыєтыратындай шара
жоєты» єасы. Тѕбi тым ёрiден бастал№ан дерт, јздерiнi»
де оєы№аны болымсыз екен-ау.
Ма№ан тiкелей ёсер еткен математика пёнiнi» мЅ№алiмi
болды. Маєалдатып, арасында “болыпты-мыс” ё»гiмелердi
араластыра, мысєылдай сјйлегенде єай пён болып
жатєанын шатастырып алатындайсы». Пённен ауытєу
емес, јз саласыны» бiлгiрi. °йтсе де, дiлмар єазаєты»
сјйлеу мёнерi айєын а»далады. Кейiн, мектеп
єабыр№асында№ы со»№ы жыл, ѕлкен азамат ретiнде
ё»гiмелесуге жарап єалдыє деп жѕргенде айтєан. Кiтап
оєу – демалыс деген. Іапта№ан формула мен шешуi
єиын есептерден шарша№анда єолына кiтап алады екен.
Та»єал№ам. Кјркем ёдебиеттi» јзiн шаршап-шалды№ып


8
ёре» оєып жѕргенiме Ѕял№андай бол№ам. Себебiн сЅра№ам
жоє. Тѕсiнiктi едi.
“°дебиет – арды» iсi”. Онда№ы шынайы оєи№алар№а
єЅрыл№ан кјркем дѕниелер адамды бiр сётке єым-
єуыт тiршiлiктен алыстатып, єиялмен саяхат жасап
єайтуына мѕмкiндiк ту№ызады. Кѕйбе» тiрлiктi»
тѕйткiлдерiнен азат кѕй кештiредi. Жа№ымды, жа№ымсыз
кейiпкерлердi» жан-дѕниесiн тану арєылы адамгершiлiк
єасиеттердi єабылдай аласы». Іай№ы№а батєан бейнеге
єарап, дёл сол сёттегi јз басы»да№ы єиындыєты»
ёлдеєайда же»iл екенiне ден єоясы». Жай №ана сјз
емес, бЅл жа№ынан кјркем туындылар јзiн бая№ыда
дёлелдеген.
Осыны ескерсек тегiстей “технологияланып” бол№ан
“бЅл кѕнде адам№а кiтап керек пе?” – деген сЅрає
орынсыз. Тiптi, сауатсыз. Ол ѕшiн адамзатты» ойы
технологиялану керек. БЅл – роботєа айналу. Ал, бiз
ет пен сѕйектен жарал№ан, Абай атам айтпаєшы “єап”
єанамыз. Артыєшылы№ымыз сезiм мен аєылды» иесiмiз.
Сезiм мен аєыл... Одан айрыл№ан кѕнi адамдыє кейiп
адыра єалады, тiрлiкте мён єалмайды. Ал, ол мѕмкiн
емес. Пенде баласыны» жер басып жѕруi ѕшiн бiр
жЅбаныш керек єой. Сол жЅбанышты» бiрi, рухани
жан дѕниенi» емшiсi – кiтапсыз кѕн єара». Тоєталып
јтпеске болмайтын, ёдебиеттi» орнын алмастырды деген
нёрселер бар. ЖЅрт арасында жиi айтылып жѕрген –
КИНО. Сезiм десе» сезiм, аєыл десе» аєыл. Сётсiз
шыєєандары бар шы№ар, адам№а керi ёсер ететiн. Зиянды.
Ондай жа№дай ёдебиетте де бар емес пе? Іалам
Ѕста№анны» бёрi тек пайдалы нёрсе жазыпты деп кiм
айтты? Болды. Осыны есепке алсає 1:0. Киноны»
пайдасына. Себебi, кiтапєа єара№анда ы»№айлы. Кјресi»,
сонымен єатар ойым бјлiндi деп ренжiмейсi». Тiптi,
єосымша iспен айналысып отырып та єабылдай аласы».
Іорыту№а о»ай. Жёне бёрi кјз алды»да. Іара№ан сайын
лёззат алар сЅлу кјрiнiс керек пе, єаншама ёдемi
сурет. Сайрап тЅр. Іара да рахаттана бер. Жердi»


9
екiншi бетiндегi кјрмек тѕгiл, елестетiп кјрмеген елдi»
тЅрмыс-тiршiлiгi. Даласы, тауы, сЅлу єыздары, сымбатты
жiгiттерi... Кете бередi.
Егер дауласып отырса», єаруы»ды тастау№а
дайындала бастайсы». Мойындауды» аз-ає алдындасы».
Тек, бiрден берiле салу – кјпе-кјрнеу Ѕят iс. Іарсы
уёж айту керек єалай да. Осы кезде есi»е тѕседi.
°»гiменi» јзi адамзатты хайуанат атаулыдан биiк Ѕстап
тЅр№ан аєыл-ой мен сезiмнен шы№ып едi №ой. Ойды
јсiру ѕшiн ойлану керек. Ойлану ѕшiн аєыл керек.
Аєылды» єорегi сезiмталдыє. Мiне, есеп бiздi»
пайдамызда. Кјзбен кјру єиын емес. Баста№ы кјру
мѕшесi кјре алмайтынды байыптай алатын кјкiрек
кјз деген болмаушы ма едi? Ендеше, кiтапты»
артыєшылы№ына дауласып керегi жоє. Аєыл№а бойлап,
ой єорыту ѕшiн анау айтєандай бiрнеше iстi єатар
атєарып отырып татымсызды тал№амсыз жЅта берер
немєЅрайлылыє емес, тыныштыє пен о»ашалыє керек.
Кјрiнiстi сол єалпында єабылдай салуды» тѕк
єиынды№ы жоє. Ал, оєи отырып санада бейнелеу...
Іаншама артыєшылыє. Оны» бёрiн айтпа№анда, кино
атаулы адамны» iшкi сезiмiн аша ала ма? Актердi»
шеберлiгi арєасында бiраз жетiстiкке жету мѕмкiн
шы№ар, єалай десек те, бЅл тЅр№ыдан ёдебиет оє бойы
озыє тЅр.
Со»№ы кездерi зор сЅранысєа ие –
±АЛАМТОР. Iшiнде адам№а керектi» бёрi бар. Аш
та ала бер. Уаєыты»ды єалай јткiзем десе» де еркi».
Тiптi, бiз айтып отыр№ан ёлгi кјркем ёдебиетi» де,
кино» да осында. Бёрi бар. Жоє болса сЅраныс жаса,
кјп кѕттiрмей єана№аттандырады.
Рас. Пайдасын да кјрiп жѕрмiз. Жылдам ёрi наєты.
°сiресе, шЅ№ыл ма№лЅмат алу тЅр№ысынан о№ан жетер
еште»е жоє. Болды. °дебиеттi» јзi бiздi» єЅрам№а
жЅтылып кеттi. Кiтап керек болса, бiз арєылы оєысын.
Ендiгi дауды» мёнi жоє!
Олай емес. Таєырыптан ауытєып кеттi»iз. Жо№арыда


10
айтєан тыныштыє пен о»ашалыєты ескерсек, сiз айтєан
уёждi» кѕлi кјкке Ѕшады. ±аламтор№а жаєында№ан
адам – байлаусыз тЅтєын. Онда№ы єапта№ан мёлiмет
ойды ерiксiз аударып ёкетедi. Ба№ыты»нан жа»ыласы».
Iздеп келген ёдебиетi»е жеткенше жолы»ды кес-кестеп,
мен мЅндалап тЅр№ан кјлдене» кјк аттылар аттап
бастырмайды. Зиян. ±аламтордан ёдеби шы№арма оєу
былай тЅрсын, мен кiтапты компьютер жоє жерде
оєуды армандаймын. Себебi, электронды почтамды
тексерiп, агентте не жа»алыє болып жатєанын бiлуге
ойым ауып тЅрады. Мёселен, осы ой же»iп, жай №ана
шолып шы№у ѕшiн №аламтор№а єосылды» делiк. Почта»а
басєа тарапта№ы мёселеге байланысты, бiрає, дёл єазiр
ма»ызды емес хат тѕскен немесе агентте бiр досы»
Ѕсыныс айтты. Бармай-ає єойса» еште»е» кетпейдi.
Керiсiнше, пайдалы болар едi. Ал, сен оны оєыды».
Іызыєты кештен хабары» бар. Тоєтай алмайсы». Кiтап
жабулы кѕйiнде та№ы єалды. ґкiнiштi. Іаншама ёсерлi
сёт осылай єЅрбан болды екен. ±аламторды» кесiрiнен...
Иё, кiтапты» орнын алмастырды деген осы екеуi
№ана. Артыєшылы№ы емес, о»айлы№ы ѕшiн. Тiптi,
электронды кiтаптар шы№ып жатыр. Аудио нЅсєасы
да бар. БЅл белгiлi жа№дайда мѕмкiндiгi шектеулi
адамдар ѕшiн ы»№айланып жасал№ан дѕние №ой. Ал,
бiз он екi мѕшемiз дiн аман жѕрiп-ає, ауырды» ѕстiне
єарай Ѕмтыламыз. Мейлi, жылдамдыє дёуiрiнде
бая№ыда-ає тоз-тозы шыєєан кiтапты єоєыратып
отыр№анша со»№ы нЅсєаларды неге пайдаланбасєа.
Ы»№айлы. Жёне єалта№а да шає. Арзандау дегенiм
№ой. Бѕкiл бiр кiтапхананы єотарып єЅйып алам десе»
ешкiм єолы»нан єаєпайды. Кiтап ѕшiн арнайы сјре
жасатып, јзi де тар ѕйдi тамаша єылып, ойып орын
берiп, єысылып-єымтырылып жѕргенше... Бiр кiтапты»
кјлемiндей №ана, iшiнде мы» кiтап бар ёлгiнi єолты№ы»а
єыса сал да жѕре бер.
“Арзанны» кјз майы татымас” деген бар. Кiтапты»
арзандауы руханиятты» єЅлдырауы сияєты кјрiнедi


11
ма№ан. Болымсыз тиын-тебенге келген мѕлiктi» єадiрi
болушы ма едi? Тер тјгiп тапєан нанны» тёттi
болатынды№ын бала кѕнiмiзден санамыз№а сi»iрiп јсiрiп
едi №ой. Іолы» ёре» жетсе, ёрбiр пара№ын алтыннан
єымбат кјрiп, аялай Ѕстайтыны»а бёс тiгем. Ерекше
єадiрлi ондай кiтапты оєу... Бел шешiп, бiлек сыбанып
кiрiсер едi». МЅны» айєын мысалын бѕгiнде ата-ёже
жасына келген ѕлкендерден сЅрап бiлуге болады.
Оєырман ретiнде естелiк айта баста№анда кiтап оєудан
бЅрын, табуды» єиын бол№анды№ын алдымен тiлге тиек
етпеушi ме едi. ¶лкендердi» бЅл тарапта№ы ё»гiмесiнi»
јзi а»ыздан кем кјрiнбейдi бЅл кѕнде. Студент кезiмiзде
МЅхтар Ма№ауиннi» “Жармає” романын кезекке тЅрып
оєы№анымыз бар. Сонда екiншi рет єол№а тѕсе ме,
тѕспей ме деген оймен, ёлi бiтпедiм деп желеулетiп,
екi єайтара оєып шыєєан едiк.
¶гiт-насихат iсiн бала-ша№аны єоя тЅрып, жас пен
жасамыстан баста№ан жјн сияєты. Бiздi» сјзiмiзге
єарап, кiтап оєу мiндеттi жЅмыс екен деген тѕсiнiк
єалыптаспау керек. Мiндеттi жЅмыс белгiлi бiр саланы»
мамандарына №ана єатысты болу керек. Ал, ёдеби
шы№арма адамны» iшкi сЅранысын єана№аттандыру
ѕшiн жасал№ан. Сiз соны» тЅтынушысысыз. Жѕрегi»iздi»
єалауын тап басып тани алса»ыз, жаєын тЅтєан кiтапты
єолы»ыз№а алы»ыз. Оєып кјрi»iз. Теледидарда№ы
керексiз ба№дарламалар№а жЅтылып жатєан
са№аттары»ызды есi»iзге тѕсiрiп кјрсе»iз, “уаєыт жоє”
деген жай №ана сылтау екенiне кјзi»iз жетедi. °детке
айналдыра алса»ыз єЅба-єЅп. Ол ѕшiн, осы тарапта№ы
№алымдарды» пiкiрi бойынша, оєу Ѕзаєты№ын 10
минуттан баста»ыз. Егер ендi №ана бастау№а ниеттi
оєырман болса»ыз болаша№ы»ыз ѕшiн осы ал№ашєы
10 минутты» ролi зор болуы мѕмкiн. Уаєыт јте келе
јтпестей кјрiнетiн ёлгi єысєа №ана санаулы минут
жеткiлiксiз кјрiне бастайды. Саналы тѕрде єоспаса»ыз
да, єызы№ушылы№ы»ыз оян№ан со», єосымша уаєыт
јз-јзiнен єажеттiлiк тудырады. Сiз єуаны»ыз.


12
Салыстырмалы тѕрде бѕгiнгi кѕннi» саусаєпен санарлыє
“кiтапєЅмарыны»” єатарын бiр адам№а арттырды»ыз.
Руханиятты» дамуына тамшыдай болса да ѕлес
єосты»ыз. Жёне сiздi» осы тамшы»ыз кѕнi ерте»
ѕлкен дария№а айналуы №ажап емес. “Кјп тѕкiрсе –
кјл”. ІЅрдым№а кетпесе де, ойлау жѕйесi тар ше»берде
тЅйыєталып бара жатєан, жер басып жѕрудi аєша
тауып, єарын толтырумен јлшей баста№ан кейiнгi Ѕл-
єызы»ыз ѕшiн ѕлгi кјрсетiп, жол салып кеттi»iз.
Адамны» басты маєсат-мѕддесi, єасиеттi борышы да
осы болса керек. Кiтапты» (жаєсысы №ана) адамды
тёрбиелейтiнiн естен шы№арма»ыз. БЅл сiздi»
Ѕрпа№ы»ыз№а деген тёрбие»iздi» басы болсын.
Кiтап оєуды» шарттарын жасауды» єажетi жоє.
МЅєа№али айтпаєшы, “Кiм єызыєса јзi кјрсiн кјзiмен”.
Тек, осы жа№ынан аздап болса да жетiстiкке жеткен,
белгiлi биiкке кјтерiлгенi болса тiптi жаєсы, дос-
жаран, тамыр-таныстары»ыздан аєыл сЅра»ыз. Іандай
шы№армадан баста№ан жјн. Ендi ненi оєу№а болады.
БЅл ал№ашєы єадамдар кезiнде №ана кездесер азда№ан
єиындыє. Одан кейiн ненi оєып, ненi оєымау керегiн
јзi»iз-ає шеше аласыз. О№ан дейiн, ескерте кетер та№ы
бiр жайт, оєуды демалыс, рухани тыныс алу тЅр№ысынан
ба№алау№а талпыны»ыз. БЅл, ёсiресе єалыптасу кезе»iнде
јте ма»ызды. Кј»iл-кѕй ауанымен шы№арма та»дай
алатын дёрежеге жетсе»iз, нётиже бар деген сјз.
Басы»ыз№а єандай єиындыє тѕссе де тарихта јткен
тЅл№алар мен сiз оєы№ан шы№армаларда№ы кейiпкерлер
јмiрiмен салыстыра отырып, сабыр саєтап, же»уге
тырысасыз. Бiлiм №ана емес дѕниетаным єалыптасып
келедi. Ал, бiлiмдi адам кѕйбi» тiрлiкке биiктен єарай
алады. Биiктеген сайын, бѕгiнгi е» ѕлкен басты
мёселе»iз соншалыє єораш, Ѕсає кјрiнуi мѕмкiн. Ой
бјлiсiп, пiкiр алмасар орта єалыптастыру№а тырысы»ыз.
ґзi»iз ѕшiн №ана емес, жо№арыда атал№ан мёселелердi
шешу ѕшiн де.
Аєыл айтєанымыз емес. Іазiргiнi» ата-анасына


13
єойылар талап – осы. “Кiсiге єарап сјз емес, сјзiне
єарап кiсiнi алатын”, сјз єадiрiн бјз єадiрiнен артыє
єЅрметтеген, “јнер алды – єызыл тiл” деп бiлген
єазаєтай дiлмар елдi» бѕгiнгi Ѕл-єызы атасынан єал№ан
сол єасиетiн жо№алтып алу№а тиiс емес. Ал, сјйлеу
мёдениетi №ана емес, Ѕлттыє келбетiн саєтауда Ѕлттыє
рухта суарыл№ан, єазаєы тiлмен жазыл№ан
шы№армаларды» орны ерекше. БЅл Ѕлттыє дѕниетаным
тЅр№ысынан Ѕсынарымыз. Басєа ёдебиеттi оєымасын
деген ё»гiме емес.
МЅхтар Ма№ауиннi» сјзiмен айтсає, “±ылымсыз,
техникасыз ел бол№ан, ал ёдебиетсiз ел бол№ан емес”.
Рас. БЅрын бол№ан, бѕгiн бар, ерте» де болады. Осы
тЅста бiр сЅрає туындайды. Жазушы алдымен јз
заманыны» суретшiсi, жыршысы екенiн ескерсек, ёр
заманны» јзiндiк ёдебиетi болады. Сонда, бѕгiнгi ёдебиет
єандай болу керек? Замандастарымыз не талап етедi?
°дебиет жайлы сјз бол№анда, е» кјп єойылатын
сЅрає осы. Жауап ретiнде кјбiне айтылып жѕрген
“заманына сай, оєу№а же»iл, єысєа жазыл№ан жёне
бѕгiнгi кѕннi» мёселесiн кјтерген туындылар жазылу
керек”, – деген пiкiр бар. Іарапайым оєырман єауым
№ана емес, жазушылыє ата№ымен танымал талай
а№аларымыз осылай деп жѕр. Сонда... осы кѕнге дейiн
жазыл№ан том-том романдар оєылмау керек пе? Егер,
бѕгiнгi кѕннi» №ана жѕгiн кјтерiп, жырын жырла№ан
шы№армаларды бiз оєысає, келешек Ѕрпає та јз
заманыны» жо№ын жоєта№ан ёдебиеттен басєа№а
пысєырмаса... ?рпає жал№асты№ы, тарихи сабаєтастыє
деген єайда єалмає? Мё»гiлiк јлмес мЅра деп маєталып
жѕрген ёлемдiк классикада мойындал№ан туындыларды
не iстеймiз? Бiр кѕндi №ана сјз ететiн науєандыє
шы№армаларды єазiр кiм бiледi? Кiм оєып жатыр?
Жарайды, бiздi» жаз№анымызды келер кѕн оєысын-ає
делiк. Бiздi» заманды кјргiсi, таны№ысы келдi. Іып-
єысєа, шоп-шолає, маєалалыє єана єауєары бар ша№ын
кјлемдi, “тiлге же»iл, жѕрекке жылы тиер”


14
“романдарды» сарєытынан” не оєып єарыє болады?
Жоє! Кјлеммен јлшейiн деп тЅр№амыз жоє. Бiр јле»ге
бѕкiл бiр дёуiрдi сидыру№а болады. Ал, проза№а келсек,
ё»гiме басєа. Заманны» келбетi деген алдымен адам
емес пе. Демек, бѕгiнгi кѕндi бейнелеу ѕшiн алдымен
адамын танып алу керек. Содан кейiн барып, мёселе
кјтер. Кейiнгiлер кейпi»дi заманы»мен єосып танысын.
Та№ынан тѕскен патшаны кiм єЅрметтей єойсын.
ґткенiн бiлетiн сырал№ы, єай кезде де адалдыєтан
танбайтын бiрен-сарандар болмаса. Тјлен °бдiктi» бiр
жиында жас єаламгерлер туралы: “°дебиетпен айналысып
жѕрген жастар – жанкештiлер, бѕгiнгi кѕн кјрiсiм,
ерте»iм єалай болады деп єорыєпай, жарытымсыз
жалаєы№а єарамай єаламын єолынан тастамай
жѕрген”, – дегенi бар едi. Іазаєты» жо№ын жоєтап,
мЅ»ын мЅ»дап јткен алдын№ы толєын а№а-аталарымыз
жанкештi емес едi деп кiм айтар! Сонау, ке»естiк
идеологияны» дендеп тЅр№ан ша№ында да, алдын№ы
а№аларыны» трагедиялыє та№дырын кјре тЅра јлгенiн
тiрiлтiп, јшкенiн жа№у№а тырысып баєєан да осы
ёдебиетшi єауым емес пе едi? Цензураны» сѕзгiсiнен
јткiзе алмай єор бол№анда, астарлап айтып, єЅлдыє
сана№а шым батып бара жатєан елiнi» жѕрегiне ІАЗАІ
деген Ѕ№ымды єайта сi»iру жолында басын бёйгеге
тiккен де осы ёдебиет јкiлдерi едi №ой. Халыє санасын
тёрбиелеуде ёдебиеттi» орны єашан да – бiрiншi. Ал,
оны єалай оєу керек екенiн жо№арыда айттыє. Жеткiзе
алмай жатсає, кiтап оєы»ыз, єал№анын јзi»iз
байыптайсыз.
Сјзiмiздi тёмамдар алдында айтсає, бiр нёрсе аныє.
Техника єанша дамыса да, о»айлан№ан дѕниеден
жалы№ады адамзат. ЖЅбаныш iздей бастайды. Сол
жЅбанышты» – ёдебиет болатынына сенем! БЅл сенiмге
бiз №ана емес, ёйгiлi Толстойды» јзi ден єой№ан. Бiздiкi
јз заманымызды» атынан жа»аша байыптау №ана.
Кiтап атаулы ша» басєан сјрелерде емес, єолдан єол№а


15
кјшiп жѕрiп тозса №ой деген арман.
Бiр кездерi жаз№анымыз едi. Кiтабымызды» кјлемiн
Ѕл№айтайыє деп емес, јзiмiздi» ал№ашєы жина№ымыз,
мЅєабасына атымыз баттиып тЅрып жазылатын
бол№асын кiтап атаулы туралы ойымыз бен
ба№амымызды» бiр парасын єосуды жјн кјрдiк. Іалай
деген кѕнде де, бала кезде ал№ан ёсерлер мен єалыптасу
кезе»дерiндегi азда№ан бастан кешкен кiтап тј»iрегiндегi
сезiмдер мен ёсерлердi Ѕсынып отырмыз. Таєырыптан
тыс емес.
Жаз јтiп кетiптi. МЅны кѕздi» со»ында, ендi №ана
байыптап жатырмыз. Байєалмай, єадiрi бiлiнбей јтiп
кеткен уаєыт єандай жаман. Бiздi» тѕрлi саясат
салдарынан е»бегi толыє ба№аланбай кеткен ата-
а№аларымыз секiлдi.
КешєЅрым. °деттегiдей жазу столыма жай№асєам.
Терезеден сыртєа кјз тастап єоям. Іар жауып тЅр.
Ал№ашєы єар. Iрi тѕйiршiктерi жерге єонысымен жоєєа
айналады. Бар бол№аны єЅр№ає топыраєты батпаєєа
айналдырып, ерiп кетедi. Жер бетiн тазалау№а келген
аспан сарбаздары сияєты. Мыналар ал№ашєы
Барлаушылар. °рбiр тѕйiрiн бiр-бiр перiште алып тѕсетiн
кјрiнедi. Бiр тѕйiр єарды жерге жеткiзген со» да
айналшыєтап Ѕзає жѕредi-мiс. Сосын барып кјкке
Ѕшады єайтадан. Жердi» єысєа дайын екенiн, ескерту
жасал№анын, аппає єасатєа орауды» ал№ашєы сатысы
аяєтал№анын баяндайды. Кјк патшасы содан кейiн
№ана негiзгi ёскерiн тјгуге тиiс.
Ал№ашєы жина№ымызды “Барлау” деп атадыє. Бiз
жо№арыда аз-маз шолу жаса№ан, мысал №ып келтiрген
ёсерлердi» бёрi ёдебиетке деген барлау екен. Осы
уаєытєа дейiнгi кјрген-бiлген, тѕйгенiмiздi» бiр парасын
тѕйiндеп, есеп берудi осы жЅєалта» жина№ымызбен
тѕйiндейiк. °дебиетке деген барлау осымен аяєталсын.
Ендiгiсi ёдебиет майданына єоян-єолтыє араласу. °рине,
Тё»iрi сётiн салса.


16
°деби шы№армашылыєты» ал№ашєы, тiптi ма»ызды
кезе»iн белгiлi де»гейде сёттi аяєтадым деп бiлем.
Іалыптасу дёуiрi осымен тёмам. Ендi јсу керек. Кјлем
тЅр№ысынан №ана емес, мён, мазмЅн, тере»дiк тарапынан.
Мана айтєанымыздай, бѕгiнгi ёдебиеттi» бiр бет-бейнесiн
єалыптастыру жолында.
“Ал№ашєы жыр!
Дiрiлi» кјп бол№анымен ѕнi»де,
Са№ан табан тiремесем жете алмас ем бѕгiнге”.
МЅхтар Шаханов єой. Айтса, бол№ан-тол№ан адам№а
жарасар сјз. Ал, бiзге ерте. Іайда ёлi!
°йтсе де, болашає бѕгiннен басталады.
Кеттiк! МЅєа№али айтпаєшы: Бала шаєтан –
Болашаєєа.
Іараша-тамыз.
2011-2012ж.


17
ТАЙ
(хикаят)
Тѕн жарымы болатын. Ерте»гi кѕйбi» тiрлiктi»
єамымен ерте тЅру керегiн тѕйiп, жастыєєа ертерек
бас єой№ам. °йтсе де, дј»бекшумен тѕн ортасына
жеткем. °лi ояумын. Іалта№а арнал№ан телефоным
тѕндегi орны – кереуеттi» бас жа№ына, еденге жай№асєан.
Тѕнге єарай јз мiндетiн атєарып бол№ан, ендi бар
екенiн де Ѕмытєам. Кенет...
Ал№аш ѕнсiз, ёлсiз №ана жарыє бердi. Келесi сётте –
єо»ырау.
Іо»ырау. Менi» ерте»гi Ѕйєы єанба№ан мыж-тыж
кейпiм мен сѕлесоє єалпымды елестетiп, кјз iлiндiруден
басєа ойдан ада басымды солє еткiзген єо»ырау едi.
Жѕрегiмдi зiрк еткiзген єо»ырау едi. Айшылыє алыстан
жылдам хабар ал№ам.
Хабар берушiм жайбараєат. Аман-саулыєтан кейiнгi
жа»алыє сЅрасу сатысында сѕйiншi сЅра№андай алдымен
айтєан:
– Тайбурыл єайтыс болыпты. – Дѕ»к еткiздi. –
Пышаєтап кетiптi...
Ар№ы сјздер есiмде жоє. ІЅла№ым тарс бiтелмеген,
естiген де болуым, єабылдау№а шамам єалма№ан.
°іГIМЕЛЕР МЕН ХИКАЯТТАР


18
Тiстенгенiм де, а»ыр№аным да белгiсiз. Телефонды уатып
жiберердей єыса Ѕста№ан єолым єарыса дiрiлдеп, тјсек
ѕстiнде отыр екем. ґзiме келгендегi кјргенiм. Оєыстан
ойланып ѕлгермесем керек, ендi ойымды жинай алар
емеспiн.
– Тайбурыл... – деймiн кѕбiрлеп. – Тайбурыл јлдi
ме? – Іарысєан єол кiлт босап, тЅтєында№ы телефон
алдымен кереуеттi» єырына, одан ары еденге єЅла№ан.
Жары№ы єоса сјндi. – °тте»... – Жазыл№ан алаєан
єайта тѕйiлген.
Іайран Тайбурыл. Бай№Ѕс бала. ґлiп бара жатып
не ойлады» екен? Ес пен тѕстi» арасында жатып не
елестеттi» екен? Адам ар жаєєа аттанып бара жатєан
со»№ы сётте бѕкiл јткен №Ѕмырын кјз алдынан јткiзедi
деушi едi. Пёнидi» аєыр№ы минут... секундында№ы
кјрген кадры» єып-єысєа бол№ан шы№ар. Дёл јзi»нi»
№Ѕмыры» сияєты...
БЅл – сенделiп кеткен менi» шашыранды ойым
едi. Тайбурыл, аны№ында Тайжан. Тайжан болатын
аты. Азан шаєырып єой№ан. Азансыз єойса да,
жјргегiнде жамал№ан есiмi. Тайжан – ет бауыр жаєыным
емес, анттасєан анда, серттескен досым емес. Iстес
тамырым да болма№ан. Рас, бiр ауылда јстiк, бiр кјшеде
тЅрдыє – арамызды он-он бес ѕй бјлетiн, – кјршi
деуге келмейдi. Іисыє єолмен тѕзу амандасєанбыз.
Екi жас ѕлкендiгi бар-тЅ№ын. Iнi єылып єасына ертпеген,
а№а болып аєыл айтып, єамєорлыє жаса№ан жерi де
жоє. Мектепке барар жолда Ѕшырасатынбыз. ?стамды,
салмаєты жiгiтке єол берiп амандасатынмын. Іос єолдап.
Екеумiз де. Менi жаєсы кјретiн. Айтєан жоє, –
бiлетiнмiн, – кјзiнен кјрiнетiн. Тёкаппар. Адам№а
шекелей єарайды. Ыз№ар шашып емес, сынай. Аяп
тЅр№андай. Кiрпiк єаєпаушы едi. Ортадан биiктеу бой
мен шымырлы№ы сыртына шы№ып тЅратын серiппелi
денеге єалай керiлсе де жарасып тЅрар едi. Басєалармен
єалай амандасєанын кјргем. Алдымен бетiне єарайды, –
бЅл кезде єарсыда№ы єолын созып тЅрады. – Алмай


19
єоятындай. Содан со» №ана, єыса Ѕстап єол алысатын.
Бiр єолын №ана. ¶лкен-кiшiмен те» сјйлеседi. °жептёуiр
жаста№ы азаматтар ы№ып тЅр№андай кјрiнетiн. ¶лкенге
сызданып, кiшiге кёрленгенiн кјрген емеспiн. Бiрає,
єаймы№ып єарайтын жЅрт. СЅмдыє јр. Іай жа№ынан
да мен ѕшiн идеал. “Аєыл айтса №ой” – дейтiнмiн, –
жЅ№ыстыр№ан емес. Сабає жа№дайымды сЅра№аннан басєа
айта єоярлыєтай тiл де єатпапты. “ґле» жазып жѕрсi»
бе?” – деп єоятын кейде. “Жарайсы», жаза бер, сенен
бiрде»е шы№ады тѕбi”, – деген елдi» ынталандыруы
аузынан шыєєан емес. СЅрайтын да єоятын. Бiрає,
јзiм де тѕсiнбейтiн бiр жаєындыє бар едi.
¶лкен кјрiнетiн. Іанша елiктегенiммен жете
алмасымды ёлдеєашан мойындап єой№ам. Дене бiтiм,
тѕр, тЅрпат жа№ын айтпа№анда, арамыз жер мен кјктей.
Ол – јзi №ана, елiктеуiштiк єасиеттен ада. Ал, мен...
Оны» жасында№ыларды єЅрдасымдай кјрем. Алысып-
жЅлысып, ойнап-кѕлiп дегендей. Ал, ол... Іазiр ойласам,
сол кезде бар бол№аны оныншы сыныпты» оєушысы
екен. Он алты-он жетiдегi тѕбiт иек. БЅл єазiргi кјзбен,
ал ол кезде...
* * *
Ол оян№анда кѕн едёуiр кјтерiлiп кетiптi. Тјсегiнен
тЅрып, керiлiп-созылып, самарєау кейiпте бiраз тЅрды.
Ас ѕйден кѕбiр-кѕ»гiр дауыстар естiледi. Ыдыс
сы»№ырлайды. ¶йдегiлер бая№ыда тЅрып кетсе керек,
та»№ы астарын iшiп отыр. Ендi жЅмыстарына аттанады.
Жаз шы№ар-шыєпастан ауыл№а, ата-ёжесiнi» єолына
кеткен жал№ыз Ѕл мен жал№ыз єыз бЅл ѕйге бей№амдыє
сыйлапты. Жаз – бала-ша№аны» єамымен ерте тЅрып,
жуындырып, тарандырып, сабаєєа дайындап, єаланы»
екiншi шетiндегi ѕйден жырає мектепке апарып, одан
кейiн №ана јз жЅмыстарына бет тѕзейтiн отыздан ендi
асєан ата-ана ѕшiн арєаны ке»ге салып, сёл де болса
ке»ейiп єалатын мезгiл. Бар-жо№ы екi баланы ёйелi
жЅмыс iстейтiн, ѕйге тиiп тЅр№ан мектепке орналастыра


20
алмай пЅшайман бол№ан а№асы аєыры амалы єЅрып,
єаланы» бiр басынан екiншi басына сандалу№а
кјндiккен. ¶лкенi оєушы бол№алы да аттай тјрт жыл.
Содан берi жаєын мектепке жылда јтiнiш жазады.
Орын жоє, келесi жылы... Ендi дёл осылай бес-алты
жыл сандалса, бала да мектеп бiтiрiп єалар...
Тайбурыл мырс еттi. Асыєпай та№ы бiр керiлiп
алды. Іымбатым єалып єоймады ма дегендей, кёрi
кемпiрдi» ма»дайындай мыж-мыжы шы№ып, сЅрєы
єашєан тјсегiне бiр єарап єойды. Асыєпай, баптанып
киiне бастады. Толысып, дер ша№ына жеткен жiгiттi»
бiлеу-бiлеу бЅлшыє еттермен кјмкерiлген орта бойлы,
тјртпає денесi сёнмен иiледi.
– Дипломды єор№ады», єашан бередi ендi? – дедi
Байжан а№асы, Тайбурыл жуынып-шайынып, дастарєан
басына келгенде.
– Оншаєты кѕнде єол№а тиiп єалар.
– ·м... Одан кейiн не ойы» бар?
– Ауыл№а кетем.
– Сосын?
– Сосын, сол. Бiр жЅмыс тауып, ѕйдi» iшiмен
бiрге...
– Бiр жЅмыс тауып? – А№асы Ѕрттай берген шайын,
керi єайтарды. – Ауылда єайда№ы жЅмыс ол, са№ан
зар боп отыр№ан. Шал-кемпiр јлмейдi, кјп сјздi єой
да, єаладан жЅмыс iзде. Адам деген, ерте»дi де ойлау
керек єой. – Кѕндегi гјй-гјйi. Ауыл десе тыжырынып
бiтедi. – Бастыєпен сјйлесем бѕгiн, ана жол№ы жерге...
– Керегi жоє! – Ай№айламаса да, а№асыны» бiр
келкi єо»ыр даусымен манаурап тЅр№ан ѕйде са»є
етiп естiлдi. °»гiмеге араласпай, ѕнсiз шай єЅйып
отыр№ан же»гесi селк ете тѕстi. Екеуi де бЅ№ан а»ырып
єалыпты. МЅны» бетiне ашу аралас, а»-та» кейiпте
єарап, бiраз отырды да:
– Бiлген бо№ы»ды же! – дедi а№асы ы»ыранып.
Содан сызданып отырып алды.
Жаз шы№а шуынан айрыл№ан онсыз да тым-тырыс


21
ѕйдi ѕнсiздiк бу№ан. Дастарєан басында состиып-состиып
отыр№ан ѕшеу да№дар№ан кейiпте. Iшiлмей, жайына
єал№ан шай №ана: “Ау, сендерге не бол№ан? Менi де
ойлап єойса»даршы бiр ауыє” – дегендей кесе iшiнде
бетi ше»берлене ёлсiз дiрiлдейдi. °ркiм јз ойымен.
Тјрт жыл ёупiрiмдеп шыдап, осы кѕндi са№ат санап
кѕтпеп пе едi! Ендi келiп байласа тЅр№ысыз шуды»
ортасында єалу... Мѕмкiн емес, бЅл азапєа єалада,
интернатта оєып, да»№аза шуды» ортасында јскен сен
сияєтылар шыдаса шыдар, ауылда, єысты» єаєа№ан
аязында саєа№а єатєан мЅзды ауыз№а салып ерiтiп,
асыє ойнап, єашан ѕркудi Ѕмытып єал№анша азаннан
єара кешке дейiн арєасынан тѕспей, тай мiнiп јскен
бЅл шыдамайды...
– Киiмдерiмдi дайында! ЖЅмысєа жай боп кеттi.
А№асыны» ашулы даусы. Отбасында аздап єаталдау
ота№асыны» айтєаны – iсiне ты»№ылыєты, Ѕєыпты
ёйел ѕшiн бЅйрыє. Же»гесi тјргi ѕйге беттедi. Ойын
а№асыны» даусы бЅз№ан Тайбурыл, суып єал№ан шайын
асы№ыс єотарып, орнынан тЅрды.
Томсырай№ан а№асы асы№ыс аттанды. °деттегi,
то»азытєышта№ы тѕскi асты» мекен-жайын да айтуды
Ѕмытєан же»гесi бiрге кеттi. Тек сыртєа шы№а берiсте
бiрде»е айту№а оєтал№андай, бЅл жаєєа ѕрпие бiр єарады
да, жѕре бердi.
Жалпы, же»гесi жаєсы кiсi. Бiрає, же»гелеп
жЅ№ысып кете алмады. А№асымен де iш ашысып кјрген
емес. Ту№ан бауыры деуге келмейтiндей.
Бала кез. Кјзiн ендi ашып, есi жа»а кiре баста№ан
ша№ында жаз сайын, кейде єыста да аз уаєытєа пайда
болып, єайта жо№алатын Байжанды “а№а»” десе сене
єоймайтын. °кесi бЅл екеуiнi» аттарыны» Ѕєсасты№ын
Ѕйєасымен дёлелдеп, нандыр№андай бол№ан. Ойнап жѕрiп
жЅ№ысып кетердей емес, јзiнен он екi жас ѕлкен. Ол
да бЅ№ан суыє болды ма, ёйтеуiр жуи єоймайтын. Тек
кейде №ана бiрi ат, бiрi тай мiнiп бой жаз№ан болатын.
Оны» јзi Ѕзаєєа емес. Мыєтаса, бiр белдi» астында,


22
жайылымда жатєан єойды кјздеп єайтады. Астында№ы
ер-тЅрманды атты јгiз ая»нан асырмай, јзiмен-јзi iлбiп
келе жатєан а№асыны» жѕрiсiнен iшi жарылардай бол№ан
бЅл алдына бiр, артына бiр шы№ады. Аєыры, шыдамы
таусыл№анда:
– А№а, дабай жарысамыз. – дейдi. А№а естiмегендей,
iш пыстырар миты»ынан бiр танбайды. – А№а, дейiм,
ат жарыстырайыєшы. Ана жолы кјкем екеумiз
жарысєанда менi» тайым анда№ы аттан озып кеттi.
Сенбесе», кел кјрейiк. – А№асы та№ы ѕнсiз. Та№аты
таусыл№ан бала ал№а шы№ып кете бередi. – А№а, дабай...
– Іойшы болды. Миды жемешi. Тай аттан озушы
ма едi?! – БЅл бЅртиып єалады. Кјкесi сияєты
жарыспа№ан а№асына ашулана бастайды. Бетi єайтып
єал№ан бала єайтадан:
– Озады, – дейдi єиты№ып. – Алдында кјкемнен
озып кеткен. Кјкем: “Жарайсы», тайы» жѕйрiк екен.
Батырды» тайы осындай болу керек, јзiнен дёу жирен
атєа жеткiзбей кеттi”, деген.
– Ей, бiр... Іанды iшiп єойды» №ой сен де. Тай
аттан оз-бай-дыы. Папам ёдейi єалып єал№ан, сен
маєтансып деп. ?єты» ба?!
Тайбурыл мѕдiрiп єалады. А№асына бёрiбiр сенбейдi.
Кјкесi јтiрiк айтпайды. “ґтiрiк айтушы болма, балам.
ґтiрiктi єорєаєтар №ана айтады”, – деп кјкесiнi» јзi
талай айтєан. Ол јтiрiк айтпайды.
Одан ары№а шыдамы жетпеген бала:
– Озады, сен єалып єалам деп єорєып тЅрсы»! –
дейтiн де, тайын тебiнiп єалып, Ѕшырта жјнелетiн.
Кейiн, ес кiрiп, о»-солын тани баста№анда да а№асын
жаєын кјре алмады. МЅны» сабає ѕлгерiмiн сЅрап,
аєыл айтєан болатын ауыл№а келген сайын. Одан
ары№а Тайбурылды» јзi жiбермеген.
Іызыє, Тайбурылды» бала кезi есiнде кјп єалыпты.
Сѕндеттелмей тЅр№ан ѕш жасында№ы суреттер де кјз
алдында. Кјкесi мен апасы єасынан тастамайтын.
Іайда барса да бЅл бiрге жѕредi. ¶лкен кiсiлер ёке-


23
шешесiмен амандасып болып, мЅны єол№а алады.
Бетiнен сѕйетiн. Сосын тёптiштеп сЅраєєа алады. Кiмнi»
баласысы»? Іаншадасы»? Іай елсi»?.. оны» iшiнде..,
оны» iшiнде... Бёрiнi» сЅрайтыны сол. Кейбiреуi
єайталап, кездескен сайын. БЅл кјкесiнi» айтуымен
жаттап ал№ан жетi атасын сыдырта тiзiп бередi. СЅрає-
жауап бiтедi. ¶лкендердi ырза єыл№ан бЅл, ёлгiлердi»
сѕйген жерiн же»iмен тарта сѕртiп тастайды. Осы
ёдетiн байєап єал№ан бiреу, iшегi єата кѕлiп, бас
салып єайта сѕйгенi бар. БЅл єайта сѕрткен.
¶йлерiнен єонає арылмайтын. Келгендер алдымен
шай iшедi. БЅл кезде ет салын№ан єазан бЅрє-сарє
єайнап жатады. БЅлар да єонаєєа кјп барады. Онда
да солай. Ауыз боса№ан аралыєта єыз№ылыєты ё»гiменi»
тиегi а№ытылады. Кейбiрiн Ѕ№ып, кейбiрiн Ѕєпаса да,
зейiнi ѕлкендер жаєта. Ойнап отырса да єЅла№ы тѕрiк.
Арєа-жарєа болып отыр№ан кiсiлерге єызы№ады. ¶лкен
болу№а асы№атын. БЅл ѕлкен бол№анда... ґзi сияєты
балалармен бiрден ойнап кете єоймайтын, сiрё, жа»а
таныстармен тiл табысуды» єиынды№ы сол кезде-ає
єалыптасєан болуы керек. Кейде ойнап кетiп, кейде
Ѕйыєтап єалатын Тайбурыл, єонаєтар єайту№а
жинал№анда, немесе јздерi ѕйлерiне кетерде сол арадан
табылатын. Ал№аш кјргенде тѕп-тѕзу, салмаєты, сап-
сау адамны» аяєєа тЅра алмай, кѕрмелген тiлiмен
былдырлап кјп сјйлейтiн шалдыр-шатпаєєа
айнал№анына та» єалып, ѕрейлене єарайтын. ¶йден
шыєпай, шыєса да єоштасар тЅста Ѕзає бјгелiп, Ѕзає
бјгеп, ауыздарынан тѕкiрiк шашырап ёлдебiреулердi
боєтап та салатын. Бiр єызы№ы, басєалар ашуланбайтын.
“Мас єой”, – десiп кѕлетiн де єоятын жай №ана.
°йтеуiр, кјкесi мен апасы ондай кѕйге тѕспейдi. БЅл
со№ан єуанатын.
Кейде, кјршi ѕйдi» ёйелi тѕн жарымда есiк єа№ып,
тарс Ѕйєыда№ы кјкесi мен апасын оятып алады. БЅл
да шошып оянады. Кјршi ёйел жылап кiредi. ґксiп
єойып ёлденелердi айтып жатады. Кјкесi ѕйден асы№ыс


24
шы№ып кетедi. Апасы “єой-єойлап” жЅбатып отырады.
“°й, єу арає-ай”, – деп єоятын тере» кѕрсiнiп. °лден
уаєытта кјкесi келедi. БЅл уаєытта жылауын єойып,
жасын тый№ан кјршi жјнiне кететiн.
¶йреншiктi жа№дай едi бЅл. Кјке-апасы ёлденелердi
сыбырласып, суып єал№ан тјсектерiне єайта єисаяды.
– Кјтере алмаса несiне iшедi десеншi! °йелiнде несi
бар бай№Ѕс? Жап-жаєсы бала, iшiп єЅриды. Бала-
ша№асына обал, оны Ѕйыєтатєанша далада жѕредi екен
дiрдек єа№ып... °-ёй, єу арає-ай! – деп кѕрсiнiп єояды
апасы.
Тайбурыл кјпке дейiн Ѕйыєтай алмайтын. Жетi
тѕнде дiр-дiр етiп, ѕйге кiре алмай жѕрген кјршi
балалар келедi кјз алдына.
– °й, єу арає-ай, – деп кѕрсiнiп єоятын iшiнен.
* * *
– Ал, жарєындарым! Тынышталы»дар ендi. Шу-ла-
май-мыз! Зi»гiттей жiгiт пен айта єал№андай ёп-ёдемi
єыз болды»дар, шу-шу етiп жѕрер студенттiк кез
артта єалды, жо№ары бiлiмдi, дипломды, бiлдей
азаматтар№а шуылда№ан жараспайды.
Жиырма шаєты кiл жастардан жасаєтал№ан топ
Ѕзынынан дастарєан жайыл№ан ѕстел басына жинал№ан.
Бес адам бас єосса, асабасыз єара» єалатындай, –
араларынан табылса тiптi жаєсы, табылмаса арнайы
алдырып, – сјзi єуты», кјзi жылты» бiреудi басєарушы
сайлап єою ѕйреншiктi жайт. Дипломдыє жЅмыстарын
бiр ауыздан сёттi єор№ап, кј»iлдерi орныєєан бiтiрушiлер
мЅндай кѕндi атаусыз єалдырардай аєылдарын ат теуiп
пе?! Кейбiреулерiнi» тегеурiндi єарсылыєтарына єарамай,
“еркiн ойнап-кѕлiп, ё»гiме дѕкен єЅрып, ёнмен, јле»мен
еркiн отыр№ан№а жетпейдi”, – деп осындай бас єосуды
єолайлы кјрген. Бас єосар орын№а кјп дау ту№ызбай-
ає, жатаєхана та»дал№ан. Бiреулер ѕшiн iш пыстырар,
жамбас ояр мёнсiз отырыс, ал, шетiнен философ, бѕгiнгi
кѕннi» јзiнде талантты аєын, болашає ёйдiк жазушы,


25
жетпеген доцент, болма№ан профессор, єысєасы сайды»
тасындай сЅрыптал№ан, саєи жiгiттер ѕшiн бЅдан артыєты,
жердi желмая мiнiп жетi айналса» да таппассы». Іалада
јскен, филология факультетiне жел айдап, адасып келiп
єал№ан єайсыбiр єыздарды» “ой, скучно №ой”, – дегенiне
єарсы уёж айтып, “клубєа барайыє та”, – дегенiне
єЅлає аспай, жер ѕшiн шайєаста єайтпай Ѕрыс салып,
же»iп шыєєан келешек “ы№ай мен сы№ай”, мёрт мiнез
жiгiттердi» ойлап тапєан Ѕлы тойы. ?лы тойды»
басєарушысы – сјзi iрi, етi тiрi Ербол.
Бас-басына би болу№а єЅмар, шашырап-пышырап
жѕрген елiнi» басын єосып, мЅратын бiр арна№а
то№ыстыр№ан Асаба хан жЅрт назарын јзiне толыєтай
аудартып ал№ан со», аузын ба№ып, билiгiне бас Ѕрып
отыр№ан єара бЅєара№а єарап сјз бастады:
– Ал, жарєындарым!..
– Оны айтты»ыз, – дедi жаннан кешкен бiр жел
ауыз ортадан. Ол антЅр№анды єостаушылар табылды.
Ты»да№ан болып, момаєан кейiпте, монтансып отыр№ан
єалы» бЅєара кѕлiп бастап, шулап кеттi. Іолын кјкке
самарєау кјтерiп, шуылдаєтарды жым єыл№ан хан
сјзiн сабаєтады:
– Шулама»дар!..
– Оны да айтєансыз. – Шыбын жаны кеудесiне
сыймай жѕргендер жетерлiк сияєты. Мынау сол жаннан
безген бiреудi» лёмi. Делебесi єозып, кј»iлi кјкте,
жа№асы жайлауда жѕрген жЅрт сјзге тоєтаудан єал№ан
сы»айлы. Халєыны» кј»iл-кѕйiн тап басып тани ал№ан
ає кј»iл, ке» єЅшає ханны» јзi де єосыла кѕлдi.
– Сјздi бјлме»дершi, тѕге...
– °п, бёрекелдi! МЅны айтєан жоєсыз, ты»нан
тапєан сјзi»iз ѕшiн тiлiмiздi тасєа бастырсає та, ѕнiмiздi
шы№армау№а ёзiрмiз! – “Мiне, мынау жјн бiлетiн
адамны» сјзi, билiгiмдi бекемдей тѕсуге себi тиер
мЅндайларды кјтеру керек”, – деп тѕйiп єойды ёккi
хан, єиєылдап, шиєылдап, єарєылдап, ырсылдап кѕлiп
жатєан ордалы жЅртына кј»iлi бiтiп.


26
– Осылай ты»нан тѕрен салып отырмаса»ыз, бiр
жѕрген жолы»ызды он жѕрiп, ескi соєпаєты шиырлай
берiп, Филологтар елiн басєару єиын, хан ием! – дедi
бiр аєылгјй.
Алаєан жа№ын дуылда№ан топєа єарата, екiншi мёрте
о» єолын кјкке соз№ан хан байыппен:
– Оны байєап тЅрмын. ґткендердi» сјз жауїарына
сѕйенсек, єол бастау да, ел бастау да тѕк емес
кјрiнедi, тек со»ы»нан ерер тобы» болсын. “Алєа топты»
алдында сјз бастаудан єиынды кјргем жоє”, дептi,
мал ба№ып, маєал шы№арудан ј»геге бас єатырып
кјрмеген сјзуар бабаларымыз. – Осыны айтып, бас
шЅл№ы№ан ба№ынышты елiнi» тјбесiнен асыра шолып
шыєєан. Шiркiндер, кјздерi баєырайып, єЅлаєтарын
тiге, тапжылмай єалыпты. ЖЅма намазда имам№а да
тап бЅлай Ѕйымас. – Филологтарым менi»! – дедi
кј»iлi јскен хан салтанатпен. – ґздерi» тјбелерi»е
тЅтып, хан кјтерген адамны» сјзiн бјлiп, алдын кес-
кестемей тегiс єЅлає асы»дар! – “Тынышталы»дар”
дей жаздап, ёре» єалды. – Бёрiмiз сан тараудан келiп,
бiр арна№а то№ысып, тјрт жыл бiр соєпаєпен єатар
жѕрiп, талай тезден јттiк. Аман јттiк, бѕгiнге жеттiк.
Ендi келiп со»№ы сын са№атта ауызбiршiлiгiмiзге аєау,
елдiгiмiзге сызат тѕсiрiп, Ѕлы жорыє алдында сыр
алдырып алсає, досєа кѕлкi, дЅшпан№а таба боламыз.
Дёл бѕгiн то№ыз жолды» торабында тЅрмыз. °ркiм јз
сорабына тѕсер сёт. °рєайсы»ды тегеурiнi темiрдей
жау№а жал№ыз жЅмса№алы тЅрмын. БЅл жорыєта тiстiлер
мен тырнаєтылар №ана емес, ептiлер мен айлалылар
же»iске жетедi. Iстi» сётiн найзаны» Ѕшы мен бiлектi»
кѕшi №ана емес, аєыл мен парасат, жiгер мен тјзiм
шешетiнiн Ѕмытпауды ескертем. Алдары» тЅнып тЅр№ан –
белгiсiздiк. Есебi мыєтыны» – Ѕпайы тѕгел. Дёттерi»дi
бекiтi»дер! Сапарлары»а тiлерiм – Ає жол! Бѕгiнгi
Ѕлы жорыєты» алдын Ѕлан-асыр дѕбiрлi той№а
айналдыру№а жарлыє шашам. Осы сётте, осы жерде,
тарауларды» тармаєталар нѕктесiнде тЅрып тiлеген


27
тiлек, айтыл№ан сјз, бол№ан оєи№алар шарша№анда –
кѕш-єайрат, жыла№анда – жЅбаныш, єуан№анда – ѕстеме
боларлыє естелiкке айналу№а тиiс. Артымыз№а єара№анда,
єоштасар сёттi» ескерткiшi жетiм єызды» тойындай
сЅрєы єашып тЅрмай, Абылайды» асындай – айбары
айшылыєтан мен мЅндалап, дѕбiрi кѕншiлiктен єЅлає
жарып тЅратын болсын! – Іара нјпiр те»селе толєып
кеткендей, жыланны» басындай єаєша»дап, кјк тiреп
тЅратын бастар, жылы сјзге елтiп, кјкiрекке єЅлап
тѕсiптi. Асаба хан есiне ёлдене тѕсiргiсi келгендей
ѕнсiз єалыпта, алысєа тамсана єарап сёл отырды да:
– Бала кѕнiмде, сiрё жетi-сегiз жастамын, кјзбен
кјрiп, ерекше ёсер еткен бiр оєи№а есiме тѕсiп тЅр
бѕгiн...
¶йдi» ерке-тотай, арда јсiп келе жатєан Ѕлымын.
Бетiме жан келмеген. Басты арман – батыр болу.
Ойнап жѕргем. Бiр јзiм. Кенет анадайдан бiр єара
ноєат єыбырла№андай болды. ¶»iлсем бѕйi екен. Кѕн
єызып тЅр, кјле»ке iздеп адам тЅра№ына јтiп кетсе
керек. Аяєтары арбиып, алты жаєта жатыр. Жотасы
кiшiгiрiм тјбедей. ШЅбар бёле, кѕдiрейе єарап тЅр.
ТЅрысыны» јзi єЅты»ды єашыр№андай. СЅсты. Ал№ашєы
ѕрейiмдi же»iп, дётiмдi бекiттiм. Жайратып тѕсiрудi»
амалын єарастыра баста№ам. Іолымда№ы уыс тола
асыєты саєасымен жайына єалдырдым. Жау анталап
тЅр№анда, ойын єуар шама бар ма! Ал№а бiр аттап
єойдым. ДЅшпаным айылын жияр емес. “Келсе» –
кел”, – дегендей, бiр єырындай, дѕ»киген єалпынан
жазбайды. Ойланып тЅрар кез емес, бiр шешiмге келмей
болмайды. Шешушi сёттегi сенiмдi єару – аяєєа
тоєтадым. Аны№ында, табаныны» єалы»ды№ы елiге
жуыє жап-жа»а бётi»кеге. Мысыє табандап жаєындай
тѕстiм. БЅтєа толып, єыр кјрсетiп тЅр№ан неменi тапап
јтпекпiн. Ендi бiр аттасам алып тѕсер шама№а келiп,
бiр тоєтадым. Іайыс єара бётi»кеге бiр, бѕйiге бiр
єараймын. Ол да тапжылар емес. Тёуекел деп, тјбеден
тѕскем. Іашып ѕлгiрмедi, дёп бастым. Жау тѕсiргенiме


28
масайрап ѕлгiрмедiм, ая№ымны» асты жыбыр-жыбыр№а
толды да кеттi. Мы»-сан Ѕсає нѕктелер ая№ымды
ше»берлей, жан-жаєєа тарап жатты. Жан Ѕшыра
шошынбасам да, есiм шы№а тѕршiгiп, єаруымды керi
єайтар№ам. Ая№ымды кјтерiп ал№анда кјргенiм, ал№ашєы
кјлемiнен тјрт-бес есе кiшiрейген бѕйiнi» аман-есен
жытып бара жатєаны. Сол кезде тѕйсiнгем, ес бiле
келе тѕйдiм. Бѕйi єапта№ан балаларын арєалап жѕредi
екен. Асыраушы јзi, арєасына салып јсiредi. ТЅтєиыл
єауiп тјнгенде жотасын кѕдiрейте жинал№ан Ѕрпа№ын
жан-жаєєа шашып жiбередi. ґзi де – дiн аман, ѕрiм-
бЅта№ы да – саламат.
Іазiр ойлаймын, мен єауiп боп тјнген сол сётте бас
сау№алай, пышырап кеткен, јз бетiмен кѕн кјруге
жете єойма№ан бѕйiнi» балалары єамєор ананы»
асыраушы арєасына єайтадан жинала алды ма екен?
Жиналса кјзi тѕгел, єабыр№асы бѕтiн орала алды ма?
...Бiз де тарап барамыз. Бас сау№алап емес, арман
єуып. Іалай десек те Ѕєсас. Ендi бiрер жылдан кейiн,
осы ара№а тјрт єЅбыламыз те» жиналып, арєа-жарєа
отыра аламыз ба? Отырсає, бёрiмiз тѕгел осы арадан
табыла аламыз ба? – Таєта отыр№анын есiнен шы№арып
ал№ан хан, орнынан тЅрып, єолына алтын зерлi, ёйнек
тоста№анын алды. – Басымыз аман, бауырымыз бѕтiн,
бёрiмiз есен жиналар кездесулерiмiз ѕшiн! – Алтын
жиектi тоста№ан тiк кјтерiлдi. Кјкiрекке жете тоєта№ан
сЅлє бастар сёл бЅрын єайта кјтерiлген. Ендi, єол
со№ып, єошеметтей дауыстап, мёре-сёре.
¶стелде арає-шарап кјрiнбейдi. Сыртта кiм не
iстейтiнiн, єандай екенiн єЅдай бiлсiн, бЅл арада
сопыдай сызылысады. Асаба хан јзi бастап – єолына
гитар ал№ан, – ён шырєалды. ЖЅп болсын десiп,
јздерiн јздерi єамшыла№ан жиын та№ы бiр ён бастады.
°ннi» артынан желiккен жЅрт шектен шыєты. Бiр-
бiрiн єа№ытєан єисыє сјздерге жол берiле бастады.
Хан ордасына жараспайтын-ає жайт. МЅны дер кезiнде


29
пайымда№ан ханны» єолы та№ы бiр рет кјктi сѕзе
тоєтау№а мёжбѕр болды.
– Бiлетiн де шы№арсы»дар, алпысыншы жылдары
Іытайда саяси науєан жѕрiптi. ?рансыз саясат бол№ан
емес, оларды» Ѕраны тiптен сораєы. Алдап-сулап
халыєты» кјкейiн бiлiп алып, даусы єатты шы№ып,
асыра сiлте»кiреп жiберген ёуейiлердi єойдай кјгендеп,
абаєты№а мойнынан тiзiп то№ытыпты. Саясатында
шаруам жоє, Ѕраны бѕгiнгi тойымыз№а сЅранып
тЅр№андай екен. Мен де Ѕрандайын: “Барлыє гѕлдер
ашылсын, барлыє бЅлбЅл сайрасын!” Ашылы»дар!
Сайра»дар! Назарбаевша айтсає: Тек єана ал№а!
Хан бЅйры№ы – бiр бЅйрыє. Патша бЅйырды, халыє
єабылдады. Жаз№ан єЅлда шаршау бар ма, бЅйрыє
бойынша аєындар а№ынан жарылып, јз поэзияларына
саяхат жасап єайтты, аєын еместер жатта№ан,
саєта№андарына єол салды. Кiрiспе сјз сјйлеу барысында
жѕрекжардыларын жайып салып, ары єарай тыєєан-
пыєєандарын орта№а салып жатты. БЅл аралыєта
тоста№андарды» тѕбi ёлденеше рет кјрiндi, ёлденеше
рет толтырылды, со№ан орай ортада да ёлденеше мёрте
тоєайласты. Бёрiнi» тiлегi “аман болайыє, биiктен
кјрiнейiк...” – дегенге саятын.
– Сендер менi» болашає јмiрге келуге тиiс
романдарымны» бiр-бiр кейiпкерiсi»дер, – дедi НЅржан
јз кезегiнде. – Сондыєтан бiр-бiр iрi роман№а жѕк
боларлыє кѕн кешi»дер, №Ѕмыр јткiзi»дер!
°н артынан ён, жыр артынан жыр а№ылды. Тiлектерi
бiр арна№а єЅйыл№ан жастар уаєыт јте келе бiрiн-бiрi
жоєтамастай хёлге жеттi. Сыбыр-сыбыр, абыр-дЅбыр.
Сыбыр мен дабыр єарє-єарє, ке»к-ке»к, сылє-сылє
дауыстар№а Ѕласып кетедi. ґзiмен-јзi отыр№ан бЅл №ана
сияєты. Ана тЅсєа єараса да сыбыр-кѕбiр, мына тЅсєа
єараса да сылє-єарє. Іайда кјз салса да єарыє болып
отыр№ан бiр жЅрт. Жа»а №ана монтансып, бiрiнi» сјзiне
бiрi Ѕйып отыр№ан а№айын тѕк болма№андай, дым
кјрмегендей бей-жай єалып танытады. Кiрiп-шы№ып


30
жатєандар да бар. Тек бЅл №ана ѕнсiз, тапжылар емес.
ЖЅрттан бјлектенудi єашан шы№арып жѕр осы? Іашан
да осылай, дабыралы жЅртты» тјбесiнен асыра єарап,
ѕн-тѕн жоє, дара отыр№аны. “Кекiртпiн – деп ойлады. –
Сјзiн жауапсыз єалдыратын, сёлемiн ѕнсiз алып, єолын
ёре» беретiн тёубасын Ѕмытєан, шiкiрейген немеге
тап бiр кјзi соєыр, єЅла№ы кере» бiреу болмаса, кiм
жуи єойсын? “Санасымен байып жѕрген сартсы» №ой
сен де!” – деп едi, мЅны» тёкаппарлы№ын е» ѕлкен
кѕнё есептейтiн бiр досы. Тайбурыл мырс еттi. Шегiр
кјз досыны» айтєаны расєа шы№ып жѕрмесiн.
Тёкаппарлыєты тазалыє деп танитын басы – баєай
есептен ар№ыны бiлмес сарт болып шыєса... Жетiскен
екен! Мейлi, “Батыр тёуекелiнен таппа№анды, єорєає
ѕрейiнен табады”. Іорєає боп, иiлiп-бѕгiлiп жѕрiп
баєытєа жетпей-ає єойдым! – дедi єайта єатайып.
Айтєанынан єайтпайтын єиєар неме “Ауыл№а кетеммен”
жѕрiп жетекшiсiмен де амандаспас кѕйге жетiптi. О№ан
да єолды бiр сiлтедi. Текенi жезде, ешкiнi ёпкелеп
жѕрiп тапєан №ылым басєалар№а-ає єалсын. Мектеп
бiтiрiп, ауылдан аттан№анда ёке-шешенi кейiндеп єала№а
кјшiрiп алып, ала»сыз №ылым єумає едi, ол арманыны»
да тас-талєаны шыєты. Мына мiнезбен марєадам
таппасын тѕйдi. Тјрт жыл, у-шу, талас тартыс астында
јткен тјрт жыл жѕрегiн шайлыєтырып тастапты. Тез
жерiдi. Кѕн кјрiске жетер табысы бар екi єол№а бiр
кѕрек ауылдан да табылар деген. Табылмаса, ата кёсiп –
ёкесi Ѕста№ан єЅрыєты єЅшаєтап, јзi би, јзi єожа,
иен тауда алдында№ы аєтылы малды єайырып єойып,
кѕнiн јткерер. ІЅрыє Ѕстау бёзбiреулер айтєандай
јмiр јксiту емес, єайткенде де ары таза, мынау да»№аза,
шудан аулає. БЅл жетпеген пейiштi» тјрiне бала-
ша№асы, ѕрiм-бЅта№ы жетер. Ол кезге дейiн атта№ан
сайын алдап-арбау, кiрген-шыєєан сайын пара, кјз
сал№ан жерi» сыбайластыєєа белшеден батєан кер
кезе»нi» да кјзiне кјр топырає єЅйылар. Іой ѕстiне
бозтор№ай Ѕяла№ан мамыражай заманды јздерi кјрмесе


31
де, армандап јтiптi бЅрын№ылар. Бабалары жетпеген
сол рахат тiрлiк, ертегi дёуренге де жетермiз, бЅл
болмаса да баласыны» баласы. О№ан дейiн, “бѕлiнгеннен
бѕлдiргi алма” деп, ес барда елдi табайыє. Елге, ауыл№а
келем дегенiн естiгенде апасы бай№Ѕс етегiне сѕрiнiп,
єуан№ан шы№ар. Ал, ёкесi... ёкесi єостай єойма№ан
болуы да. °йткенмен тѕсiнер. Тѕсiндiрер.
Бiр єызы№ы, жан баласымен ёмпей-жёмпейге ебi
жоє Тайбурыл ёкесiмен еркiн сјйлесетiн. °лде, кјз
ашєаннан алдына алып, тёй жѕргеннен єасына ертiп,
ертегiсiн ты»датып, кјкейге келгенiн iрiкпей сЅратып,
сЅра№анын алып ѕйреткен јзi ме екен? “Мен жетпеген
Ѕшпаєєа Ѕлым жетсiн”, – дегенi шы№ар. Ал№ашєыда
єарсы болса да, мён-жайды Ѕ№ын№ан со» тѕсiнер. Бiр-
екi буынны» тамырына балта шабыл№анмен, келер
Ѕрпає игiлiгiн кјрсе мЅратты» орнына келгенi де.
Баласы да жетпегенге немересi жетерiн айтармын,
нандырармын со№ан...
Іаумала№ан ойдан арылып, жан-жа№ына єаран№анда,
ѕстел басында№ылар№а єоз№алыс енiптi, тЅру№а бет
ал№андары.
...Кјп Ѕзамай би ала»ында топырлап, билеп жатты...
Шет елдi» шѕлдiр-шѕлдiр, мёнсiз-ма№ынасыз
да»№азасы деп жѕр ѕлкендер жа№ы. °йткенмен,
жастарды» сѕйiктiсi. Одан артыє музыка жоє. Ты»дап
лёззатєа кенелмеуi мѕмкiн, он екi мѕшенi тѕгел иiп,
єыздар жа№ы жiгiт атаулыны» кјз єЅртына айналып,
єЅрбыларынан Ѕпайын асырса, жiгiттер жа№ы заманауи
серiлiгiн дёлелдеп, ебi келген аруды єа№ып тѕсуге
мѕмкiндiк алатын ы»№айлы сёт. ґз мѕмкiндiгiн сарєа
пайдалан№андар бимен бастал№ан таныстыєты тјсекпен
Ѕштастырып, ары єарай дамытып та жатады. На№ыз
лёззат. Одан ары јзiне дейiн єанша еркекпен ёуейi
бол№анын есептеп жатпай, ѕй болу№а дейiн жетiп
жататындар бар. Тер тјге тапыраєтауды – тјсектегi
етек тѕрудi» кiрiспесi емес, дѕниенi» рахаты
санайтындар да болады. Іалай болса да, јзiн бiр сёт


32
кѕйкi тiрлiктен азат сезiнуге, аз да болса бараєат
табу№а жетерлiк дѕние. °сiресе, кiтап – сјресiмен єоса
шiрiген, театр – ескiлiктi» елесiне айнал№ан мына
заманда.
Бѕгiнгi кеште ешкiмнi» ойы жамандыєєа
бастамайды. “Су шыєпас жерден єЅдыє єазып єайтемiз,
текке тер тјгiп, жоєєа ёуре болмайыє”, – дей єоймас,
єимастыє сезiм жетегiндегi бiтiрушiлер шын кј»iлмен
бiр-бiрiн биге шаєыр№аны аныє. °ркiм јз бiлгенiмен
билеген болып жатыр. Ал№ашєы бес-алты биде алып-
Ѕшєанмен, келесi сётте-ає екпiн бёсе»дейiн дедi. Сыртєа
шы№ып кетушiлер, тѕнгi дала№а арєасын бере терезе
жаєтауына сѕйенiп, би ала»ына єызыєтай єараушылар
пайда болды. Уаєыт јте келе ёлгiлердi» єатары жиiлей
тѕстi. Бiртiндеп ала» босау№а айнал№анда, ешкiмге керегi
жоє музыка да тын№ан.
Тайбурылды» жаны ашыды. Неден де болса тез
жалы№атын, алабЅртєан кј»iлге алданыш таба алмай,
жас жѕректi жЅбатарлыє мёндi дѕниеге єолдары жетпей
жастыє №Ѕмырлары сыр№ып бара жатєан замандастарына.
Е»сесi асєає бол№анмен, єатары жинал№ан топты киiп-
жарып, еркiн жѕруге еркi жетпеген, жан баласына
жаєындаса асылын кјрсетiп, єымбатын Ѕрлатып алардай
сiресiп ба№атын јзiне. Сыртєа жылтырап жѕрген мына
єЅрбыластарыны» ы№ын тауып, жанды жерiн дјп басса,
єай-єайсы да е»iреп жiберуге шає тЅр№анын ол бiлетiн.
...Биден кейiнгi дастарєанны» да єызы№ы азая
баста№анда, со»№ы сјздi бiр ауыздан Тайбурыл айтсын
дескен. Ол орнынан тЅрып, сёл ѕнсiз тЅрып, єо»ыр
дауыспен баптай сјйлеп кеттi:
– Мынау јмiр мен ѕшiн ѕлкен ёдебиет. Проза дейiк.
°р пенденi» басына јлшенiп берген кјлем бар. Бiр
№Ѕмыр єысєа №ана мётiн, та№ы бiрi шолає ё»гiме,
орташа хикаятєа жѕк боларлыєтай. Сендерге тiлерiм
єар№аны» Ѕзає жасы емес, єанша жасаса»дар да
адамдыє кейiптен ажырамас ма№ыналы №Ѕмыр. “Кјп
жаса№аннан емес, кјптi кјргеннен сЅра” дептi бабаларымыз.


33
Кейiн НЅржан сендер туралы жазбає болып, романын
єол№а ал№анда: “БЅларды» несiн жазам?” – деп бас
єатырып жѕрмейтiн болсын. Бёрi» Ѕзає-Ѕзає романдарды»
бiр-бiр жа№ымды кейiпкерi болы»дар. Жёне, романдары»
єазає ертегiлерiндегiдей “маєсатына жетiп, баєытты
јмiр сѕрiптi” деп аяєталсын!
– Браво!
– Жарайсы»! Айтєаны» келсiн!
– Сенi» сјзi» ѕшiн аламыз! – дескен дауыстар
естiледi. Топтастарыны» єошеметiнен кейiн та№ы да:
– Бiздер – бес кѕндiк жал№анны» ал№ашєы ширегiнде
тЅр№андармыз. ІЅлын кѕн јткен, тайды» жасынан
јтiп барамыз. ¶лкен кјлем туралы сјз бол№анда, тайды»
№Ѕмырын ал№а тарту аєыл№а єонымсыз болар едi.
Сондыєтан, бЅл кѕйде єалма»дар, јсi»дер, жетi»дер!
Мен – малшыны» баласымын. Малшы бол№анда,
бiреудi» есiгiнде кѕнелткен, боса№асын кѕзетiп, малын
баєєан шоєпыт шапан, жалба тымає єызметшi кедей
емес, алдына бiткен аз№антай дёулетiн шашау шы№армай,
ешкiмнен кјмек сЅрап, єол жайма№ан Ѕєыпты шаруа.
°кем малды сѕйетiн. °сiресе жылєыны. Атбегi бол№ан
жоє, жѕйрiк бапта№анын кјрген емеспiн, ёйткенмен,
мiнгенi кiле» белдi ат, жiлiктi жылєы. Миты»да№ан
жабы байланба№ан керменi» иесi. Дётi мыєты,
тумысынан єайратты, жа№асын жыртєызба№ан, иiнiн
тѕсiрмеген кiсi. Сол ёкемнi» жыла№анын кјрдiм. Бiр-
ає рет. Тѕсiнбесем де, єосылып жыла№ам. Бiр оєи№а№а
бола кѕйрей жы№ылып, кёдiмгiдей шјгiп кетiп едi.
Бiр тай болды. Ерте кјктемгi тјл, єыс тѕсе баланы»
таєымы тѕгiл, ѕлкеннi» салма№ын да кјтерiп алар
жЅнттай тай№а айнал№ан. Іыста мектептемiз, сегiзiншi
сыныпты» екi тоєсанын аяєтап, єысты орталай
єыстау№а, ёке-шешемнi» єасына келгем. Он кѕндiк
демалыс. ІЅрыє тимеген єЅлындарды жуасыту –
жылда№ы ёдет. “Тай ѕйрету” дейтiнбiз. Тай ѕйретудi
ай єасєа єара тайдан баста№анды жјн кјрдiм. Іал№анын
ерте»нен бастап таєым№а баспаєпын. Келгеннен кјзiм


34
тѕскен. ТЅрєы єатар ту№ан јзгелерден биiк, сѕйектi.
Кiшiгiрiм єЅнандай. Алдымен єЅрыє салдыє. ¶й арасы
ат шаптырым, кјршiнi» менiмен жасты баласы былтыр
жѕгенделген єЅнанымен кјмекке шаєырылды. Ай
єасєаны єЅлаєтан баса тЅрып, жѕген кигiздiк. Ендi,
єар№ып мiну №ана єалды, – єал№аны о»ай.
О»ай болмай шыєты. Минутєа жеткiзбей ая№ымды
аспаннан келтiрген. °п сётте ѕш мёрте ауып тѕстiм.
БЅрын талай асауды ауыздыєтадым деп бЅтєа толып
жѕрген менi бЅйым єЅрлы кјрмедi. Намысєа тырысып
єайта Ѕмтыл№ам. Ай єасєам ма»айлатар емес, ойы»ды
бiлдiм дейтiндей. Жалына єол апартпайды. Тай ѕйретудi
же»iл-желпi жЅмыс кјретiн кјкем де кјмекке келдi.
?яттан, ызадан жарылардай бол№ан менi» єайта мiнбек
ёрекетiмдi јзi тоєтатты. Айтуынша, мЅндай асауды
бЅлай жуасыту мѕмкiн емес кјрiнедi. Менi
жЅбатєанда№ысы. ?ялтпайын дегенi №ой. Тай№а ерсi
кјрiнсе де, ер-тоєым салу№а тура келген. Салдыє.
Тулап жатыр. ?зын байлан№ан шылбырды мы№ым Ѕстап,
тайды» ы»№айымен шыр айналып мен жѕрмiн.
Арєасына кенедей єадалып ал№ан ерге алара єарап
єояды. Тулап тѕк шы№ара алмасын сезгендей, ёлден
уаєытта бiр сёт тыншы№андай болды. Ендi ер-тоєыммен
орын алмастырып, єара терге тѕскен мен єонаєтадым.
Ал№ашєы апты№ы басыл№ан єара тай№а єамшыны
басєам. Таулы жер, јрге салып, єия№а шауып ёуселесiн
кјрмекпiн. А№ызып келем. Артымда єЅнанды кјршiм.
Екi тјбенi» тѕйiскен тЅсымен јрге салып келемiз.
Осы шабыспен бiраз№а Ѕзап кетiппiн. Демi ауырлай
баста№ан тайды ая»№а салып, артыма єара№ам. Ап
дегенде iзiмдi баса iлесiп келе жатєан єЅнанды єЅрдасым
кјрiнбейдi. Барлы№ып єал№ан єЅнанымен єадамын санап
басып, ёре» єуып жеттi. ?за№ырає кѕтуге тура келген.
Кештете ѕйге єайттыє. Асауым сёл де болса сылбыр
тартєан. Дегенмен, тебiнсе» ата жјнелуге ёзiр. Ая»мен
келемiз. Тай да, єЅнан да єан сорпа. ІЅла№ы салпайып,
басы салбырап, жає жѕнi ѕрпиiп кеткен єЅнан№а єарау


35
тiптi аянышты. Емеурiн танытса» тЅра шабар жап-
жас жылєы, єамшыны» астына алса» да мыз№ымастай.
Бiздi та» єалдыр№ан ай єасєа едi. Кѕнi бойы дамыл
кјрмеген, ендi болмаса єЅлап єалу№а тиiс тайды»
мiнезi едi. °р-ёр жердегi єардан ада єарай№ан жер,
селтиген бЅта, тѕп єара№ан кезiккен сайын, о»№а, сол№а
жалт-жалт бередi. Менi» азда№ан оєыс єимылымны»
јзiнен ытырыла кетуге ёзiр.
– Іазiр ет єызуымен байєамай тЅр №ой, ёуселесiн
ерте» кјремiз. Суысын, та» ата єалай єа№ынар екен!
Іина»єырап жiберген екенсi», ерте» ѕстiнен мылтыє
етса» да мы»є етпес, – деген кјкем, ає єырау№а
бјккен ай єасєаны байлап тЅрып.
Ерте»iне, ай єасєаны та№ы да єЅлаєтан тЅєыртып
тЅрып мiнуге тура келген. Мылтыє атєан єайда, суатта
ауызды№ын ала алмай ит болдым. Іар№и туламаса да
алып-Ѕшып тЅр№ан желјкпенi кешегi жолмен та№ы бiр
айналдырып шыєтым. °рине, ая»мен емес. Сорпасын
шы№арып келiп, єайта байла№ам. Тек бЅл жолы жал№ыз
жорту№а тура келген. Ертерек єайтып, ерте суытып,
тѕнге єарай алдына азда№ан шјп тастадыє. БЅл ёрекет
он кѕн бойы єайталанып баєты. Тiзгiн тѕсiнiп, бас
бiлгендей бол№анмен, ол да єасарысып баєты. Кѕнде
бiр јнер шы№арады. Басєа асаулар жайына єалды.
Та»№ы ас ѕстiндегi ё»гiмем, тѕнгi кјрпе астында№ы
ойым – ай єасєа єара тай.
Дем алыс уа№ы бiтiп ауыл№а єайттым.
– Іамыєпа, балам. Келесi демалысєа дейiн кјршiнi»
балалары бар, солар мiнiп берер. Сен ендi айналып
соєєанша, тёртiпке саламыз, – дедi кјкем, “ауыл№а
мiнiп кетсем” деген ма№ан.
Тула№анын толыє єойма№анмен, неге екенiн, ай єасєа
тай ма№ан бой ѕйреткендей бол№ан. Мен жаєындасам
жалын тјсемегенмен басын ала єашпайды. Менi кјрсе
оєыранып єоятын. Тiптi, ёкемдi де жатырєап тЅрады.
Ауыл№а келген бойда тай да естен шыєты. Тай
мiнетiн жастан јтiп кеттiм деп есептейтiн, сѕйегi ерте


36
жетiлген менде оны ойлайтын мЅрша да жоє едi. Та»
ата сабає, тѕс ауа кѕрестен жатты№у, одан со» ёжем
екеуiмiз №ана тЅрып жатєан ѕйдi» аз№антай шаруасы,
кеш бата кiтапты» єызы№ы, болмаса сыныптас
балалармен єосылып кјше кезу, та№ы да толып жатєан
“жЅмыстардан” мЅрныма су жетпей жѕрген.
Тайды» арєасына азаттыє берген со»№ы кѕннен бiр
ай јткенде ауыл№а ёкем келiп тЅр. Іойды єайырусыз,
жылєыны єараусыз, єыстауды иесiз тастап жайдан-
жай жѕрмегенi аныє. Себеп – ёлгi ай єасєаны» ыла»ы
болып шыєты. Бiр ай бойы бос жѕрген тай та№ы
болып кетпесiн деп, кјршiнi» жексенбiлiк демалысын
єЅр жiбермей єыстау№а барып тЅратын баласына
жѕгендеп бередi. Ту№алы ат ѕстiнде јскен бала он кѕн
мiнiлгенiн Ѕмытып, мейманасы ёбден тасы№ан асау№а
єар№ып мiнiп, єамшыны басады.
Шапши тулап, ёре» тЅр№ан жас перi ала жјнелiптi.
Асау№а мiнген бала ѕйден Ѕзай бередi. Берiк деп
таєымына сендi ме екен, Ѕзын тiзгiндi єымтай Ѕстап,
бiлегiне орап алады. ¶стiндегi бјтен адамды жатырєа№ан
сѕйектi тай ойлама№ан жерден жалт бергенде бейєам
отыр№ан бала екпiнге шыдамай ауып тѕседi. Одан ёрмен
шошын№ан тай салма№ы же»iл баланы сѕйрей ал№а
Ѕмтылады. О» єапталда єал№ан бала єапелiмде не
тЅрып, не єолын тiзгiннен босатып ѕлгермесе керек,
тiке тартєан тайды» ая№ыны» астынан бiр-ає шы№ады.
Бiр Ѕшы баланы» бiлегiне орал№ан тiзгiн тайды» ая№ына
iлiнiсiп єалады. Есi шыєєан тай, айналып жѕрiп,
тепкiлеп тастаса керек. Бет-аузынан сау-тамтыє жоє
дейдi. О» иы№ы шытынай сыныпты. Абырой бол№анда,
жаны кеудесiнде. Аурухана№а ёкелген бетi екен.
– ґз бала»ны» шамасы келмеген тексiз малы»ды
менi» балам ѕйретедi дедi» бе? Он кѕн мiнiлгенде
бастыєпа№ан тайдан не опа, не єайыр?! – деп ренжiптi
кјршi шал.
Шалды» сјзi тѕрткi болды ма, ёлде јзi де тѕ»iлдi
ме, ай єасєаны соятынын айтты. Мен де ѕндемедiм.


37
Сол келiсiнде менi де ерте кеттi. Тайды сойып
сатпає. Еттей јткiзген пайдалырає кјрiнедi. ґзi єала№а
кеткенде мал№а бас-кјз бола тЅрмаєпын.
Іыстау№а тѕнделете келген кѕннi» ерте»iне ай єасєаны
жы№ып салдыє. Тай сою – тѕйе сою болма№анмен, екi
адамны» ёлi келе єояр шаруа емес. Баласыны» жаны
жазымнан ёре» єал№ан кјршi – уаєытша араз. Еттi
єала№а апарысу№а кјлiгi бар, бiр жа№ы тай сойысу№а –
менi» на№ашы а№ам, ёкемнi» балдызы – кјмекке
шаєырыл№ан. Мал єарап єалатын ма№ан ес – жетпiстi»
iшiн ке» аралап кеткен на№ашы атам да келiптi. Одан
басєа а№амны» ёйелi, та№ы да мен танымайтын – ерлi-
зайыпты болса керек, – жолдастары бар. Іариядан
басєасы кјкемнi» тапсырысымен келгенiн тѕйдiм.
Аєсаєалды» батасынан кейiн, кјкем тјрт ая№ы
шандып байланып, єырынан єыбыла№а єарап жатєан
тайды» тама№ын орып жiбердi. Мѕйiз сапты јткiр кездiктi
єан жуып кеткен. Тыпырлап жатєан тайды», не
бол№анын Ѕєпа№андай, кјзi аларып кетiптi. “Мына
адамдар№а не бол№ан”, – дегендей. Ал№аш єорєырай
шыєєан дауыс, ышєын№ан дыбысєа Ѕласты. Бiртiндеп
дыбыс та ёлсiрей бердi. Мiнезi салмаєты, сјзi орныєты
кiсiнi» єолы жануарды кјп єинамай, тез тыншытєан.
Байлаулы арєанды ѕзiп жiберердей созыл№ан тјрт аяє
со»№ы рет ор№ып кеткiсi келгендей єалтырай кѕшенiп
сёл тЅрды да, ышєынып барып сылє тѕстi. Кјздегi
отты ашу да єоса сјнген. Сол-ає екен, жала»да№ан
єасапшылар тјрт ая№ын тјрт жаєєа тартып, жёукемдей
баста№ан. Кјп јтпей-ає, ёккi єолдар ылым-жылым
єимылмен тѕртпектеп жѕрiп, терiсiн сыпырды. Iшек-
єарыны тусырылып тѕскенде:
– Апа»а айт, iшек-єарынды салып алсын! – дедi
кјкем.
Іауырт єимыл ѕстiнде бетке єарап арнайы сјз
айтылмайды. °ркiм јз мiндетiн бес сауса№ындай бiледi.
Айтпай тѕсiндiм, “барып кел, алып келдi” атєаратын
мен №ана. ¶йге жѕгiргем. Ма№ан ѕй iшiнен де шаруалар


38
табылды. Апам єасына келiнiн ертiп, сыртєа беттегенде,
ѕйде єал№ан бейтаныс ёйелдi» нЅсєауымен Ѕсає-тѕйектi
тиiп-єашып тындыр№ан болып, ѕйде бiраз айналдым.
Босай салып, сойыс жѕрiп жатєан жерге беттедiм.
Еркектер тобына келгендегi кјргенiм, ёлденелердi
айтып болып, єолын бiр сiлтеп, терiс айналып кеткен
атам мен тѕнерiп ал№ан ёкемнi» єар жау№ан єабаєтары.
Іал№андары єалшылдап кеткен кјкеме бiр, анадайда
сенделiп жѕрген атама бiр, єан-жынынан арылып,
єол-сандары кјктен келiп, арса-арсасы шы№ып, јз терiсiн
јзi тјсенiп жатєан, жансыз ай єасєа№а бiр єарайды.
°кем ѕнсiз тiстенiп алыпты. Іан єата баста№ан
кездiктi єыса Ѕста№ан єолы дiр-дiр етедi. Не бол№анын
сЅрау№а батылым бармай, мелшиiп мен тЅрмын. Кенет,
ёкем о» єол тЅсында№ы дј»бек тасєа кездiктi» жѕзiн
жапыра салып-салып єалды да, анадай№а серпи
лаєтырып жiбердi. °л-дёрменi кездiкпен бiрге кеткендей,
жайрап жатєан тайды» бас жа№ына сылє етiп тiзерлей
кеттi. Бауыздал№анмен Ѕлы денеден ёлi ажыратылма№ан
басты тiзесiне салып, айшыєты єасєасынан бастап,
тЅмсыєтан тјмен аялай сипап бiраз отырды. Ернi дiр-
дiр етiп, бiрде»е айтєысы келетiндей. Кейпi соншалыє
аянышты, жёне єорєынышты едi.
...Кенет, е»iреп жылап жiбердi.
– Іанаты»ды єырєып, жолы»ды кестiм-ау. Ба№ы»ды
байла№ан соєыр ие»дi кешiр, сорма»дай жануарым!
Кеш... Кешiр, мы» жылєыда бiр кездесер пыра№ым...
Ары єарай ты№ылып, сјйлей алмай єалды. ¶нсiз
егiлiп Ѕзає отырды. Тарам-тарам жасы иегiне жетiп,
ай єасєаны» јлi басына тырс-тырс тамады.
Екi кјзiм ёкемде, тас боп єатып єал№ам. БЅзылып
кеткен бет-ёлпетi, жѕзi... СЅмдыє єорєынышты едi.
Келесi сётте, јзiмнi» де а№ыл-тегiл жылап тЅр№анымды
а»дадым. Не ѕшiн екенiн Ѕєпасам да јзiмдi тоєтата
алма№ам. Кјкемнi» жас жу№ан азалы жѕзiне єарап
тЅру мѕмкiн емес едi. Ендi аз тЅрсам, баєыра жылап,
кјкемдi єЅша жы№ыларымды сезiп, ѕнсiз јксiп, терiс


39
айналып кеттiм. Екi бјлмелi єоржын ѕйдi» сыртын
айнала бере, екi єолыммен бетiмдi баса, єабыр№а№а
сѕйенiп отырып алып, жыладым-ау бiр. Осы єалыпта
єанша отыр№анымды бiлмеймiн, јксiгiмдi басып, јзiме
келiп, басымды кјтергенде кјзiм єызарып, бiлеудей
iсiп кетiптi. Жасєана басып, тай сойылып жатєан
жерге келдiм. Апамдар да осы арада екен. Ары єарай
мѕшеленбеген жылєы№а єарап, ѕрпиiсiп тЅр. Кесiлген
жiлiк, суырыл№ан јкпе-бауыр, тазаланып ѕлгерген iшек-
єарын, бёрi-бёрi тегiстей терiге оралып жатты. °кемнi»
бiр iске берiк бекiнгенi байєалады. Іимылы ширає.
Сјйтiп, ойлама№ан жерден єара жамыл№ан бiз, тай
союды орта жолдан до№арып, ѕйден кјп алыс емес
жата№ан тјбеге шы№ып, ай єасєаны аруламасає та,
аза тЅтып, кјмiп єайттыє.
Кейiн апамнан єаныєтым, басєаларды» єарсылы№ына
єарамай ёкем кесiп айтыпты:
– ІЅдайды» тегiн жаратпа№ан жануарын жайратып
таста№аным аздай, ендi етiн сатып пайда№а кенелмей-
ає єойдым. Жарыєтыє, тЅлпарды» киесi болады деушi
едi, кѕнём сёл де болса же»iлдер...
Атам да осы№ан тоєтапты. Кѕйеу баласыны»
сал№ыртты№ына ренжiген де, со»ынан басу айтєан да
јзi болыпты.
– Жарыєтыє, жануарды» жылєыдан оєшау, жел
жа№ында жайылатын ёдетiн, суатта а№ынны» е» басында
тЅратынын кјрiп жѕрiп, елемеген кјр соєыр басым,
обалына єалдым-ау, обалына... – дей берген кјкеме:
– Іой, балам! Бiреудi баєєа, бiреудi сор№а себепшi
єып єой№ан Тё»iрге не шара? Кѕнi бiттi, демi таусылды.
Іайткенде де жетiп тЅр№ан ажал. БЅйырма№ан мал.
Келдi, кеттi. Мал кјрмегендей о несi, тѕге... – дептi.
?рыса отырып та№ы бiраз сјйлеген.
– Осы оєи№адан кейiн кјке» бай№Ѕс ёре» о»алды, –
дейдi апам. – Бiр жола шјгiп кетер ме екен деп едiм,
ёйтеуiр иiнiн тiктедi. – Тѕнiмен кѕрсiнiп шы№ады
екен.


40
Кјз жасы мен тай жерлеудi» мёнiсiн сЅра№анымда,
апам:
– Ит бiле ме, ата» екеуiнi» шы№арып жѕргендерi
№ой. Іанаты бар екен дей ма-ау, екi єабыр№асы дедi
ма, бiр єабыр№асы ма артыє екен дейдi. Жоє, кем
дедi ма? Іабыр№а№а байланып єал№ан єандай єанат
екенiн, “сЅмдыє жѕйрiк бол№андай екен”, – деп
кѕрсiнгенде, демдерi бет шарпиды.
“Бала-ша№амнан аулає, јзiме.., јзiме кјрiнсiн!” –
деп жиi кѕрсiнетiн болыпты кјкем.
– Мiне, сјйтiп, тЅлпар ту№ан тайдан айрылдыє.
Бiлместiк емес, самарєаулыє екен... Талантты тану
былай тЅрсын, кјрiп жѕрiп елемейтiн то№ышарлы№ы
басымдау бЅл заманда не кјрсе»дер де – е»селерi»
жы№ылмасын. Биiкке жетсе»дер алдары»а келген Ѕшам
деген жас атаулыны» єанатын єатайтып, єолты№ынан
демей бiлi»дер!
Ша№ын №ана, салтанатты отырысты» со»№ы сјзi осы
болды. Хан та№ынан тѕскелi єай заман! Билiктi»
боса»сы№анын а»да№ан халыє Ѕйлы№ып бiраз отырды.
Аєыры, басшылыєтан наєты нЅсєаулар болма№асын,
жан-жаєєа босып кеттi. Аны№ында, ѕлкен сапар алдында
жаєсылап дем алмає ниетпен, јз єостарына єайтєан.
Іабыр№асы сјгiлген єыздар жа№ы болатын. Бiрi отыра
алма№анды№ы ѕшiн кешiрiм јтiнiп, єоштасып аттанса,
бiрi ѕнсiз сыр№ып отыр№ан. Тек бiр-екеуi “?лдардан
Ѕят єой”, – десiп, кетiп єал№андарды сырттарынан
кјк есекке терiс мiнгiзе жѕрiп, ѕстел басын жиыстырып
жатты. Жiгiттердi» ё»гiмесi єыза тѕскен. Тай
оєи№асынан кейiнгi туында№ан ойлар, со№ан Ѕєсас естiген,
кјргендерiн айтысып, та»№а отыр№ан.
* * *
Е»гезердей ає бас шал Алатауды» етегi. Алматыны»
жа»а салынып жатєан заманауи зёулiм №имараттарыны»
тјбесiнен тјне тѕсiп: “Мойындары»ды ѕзiлгенше созса»дар
да ма№ан жету єайда сен паєырлар№а!” – дегендей,


41
асєаєтай єарайды. Таби№и жаратылысты тѕрендеп,
жылдан-жыл№а тау бауырына жаєындай тѕскен єала
єЅрылысы: “Кјк єыратты єызылды-жасылды шатырмен
жасырмай тынбаймын!” – дейтiндей. Таєаса јрлеп келедi.
Іашан№ы ма»№аз Алатау єазiрде бауыры тiлiм-тiлiм,
ая№ына шјп-шалам жабысып, темiр-терсек iлiнiсiп,
ары єарай жѕруге ёлi єЅрып, шјке тѕскен алып атан
сияєты. Етектен тартєан адамзат јркешiне єолы
жетпегесiн, бар жѕгiн баєайына байлап, аяєєа орал№ы
болып, тырп еткiзер емес. ґзi сая бол№ан перзенттерiнi»
бЅл iсiне јкпелеген Алатау ата терiс єарап бѕк тѕсiп
жатып алыпты. Жа№адан алар жау болма№анмен, етектен
тартар бјрiге айнал№ан тѕртiнек пенделерге ендi
єайырылып єарамайтындай. Іарлы шы»дары – кёрлi
кјрiнедi.
Тайбурыл таулы јлкенi» Ѕлы едi. Биiк кјрсе басына
шы№ып, ёлемнi» тјбесiнен єарау№а єЅштар. Алатауды»
бауырына енiп, єЅша№ын еркiн аралау кјптен ойында
жѕрген. Сонау, Алматы№а ал№ашєы келiсiнде-ає бiр-
бiрiне мiнгесiп, тјмендегi адамзат атты тiршiлiк
иелерiнi» жыбыр-жыбыр, абыр-сабыр тiршiлiгiне мойын
соза ѕ»iлiп тЅр№андай кјрiнетiн кјк тiреген кјк ала
тау№а єызы№а єара№ан. ЖЅмбаєты єЅша№ына бiр сѕ»гiп
шы№у№а ойы кеткен. Бiрає, iстi» орайы келмей-ає
єойды. °не-мiнемен жѕргенде тјрт жыл да сыр№ып,
јте шы№ыпты. Ауыл№а кетем деген тоєтам№а тѕбегейлi
тоєта№ан со» №ана: “Бауырында бiраз жыл жѕрдiк.
Тиiп тЅр№ан жерден єЅр тамсан№анымызды ендi
кешiрмес, Алатау№а сёлем берiп єайтайыє”, – деп,
бiрге оєы№ан жiгiттердi ерткен. Олар№а ауылына ёлi
кете єойма№ан єыздар єосыл№ан. Жиыны он бес
адамдыє топ кѕн шы№а жиналып, кѕн єыза жыєпыл-
жыєпыл тау сiлемдерiнi» бiрiне енген. Кјлiк жетер
жерге дейiн таксилетiп, одан ары жаяу тартєан. Сай
табанын єає жарып, тјменге єарай жосып бара жатєан
мјлдiр сулы ає кјбiк јзеншiктi жа№алай жѕрiп отырып,


42
сайды» сёл бЅрылыс жасайтын тЅсында ше»берлей
иiлетiн жi»iшке су№а мiне тоєта№ан иiнге жай№асты.
Кѕнгей бет ёдеттегiдей жала»аш бјксесiн кѕнге тоса,
сЅлє жатыр. Терiскей бет єарсысында№ы кјршiсiн келеке
єыл№андай, етегiндегi єау јскен шјптi айтпа№анда,
бытысып кеткен ит мЅрын, долана, єисыє, тЅтаса
јскен кјк терек, єара а№аштар, ає, єызылы єатар бой
тѕзеген єайы»дарды тјсенiш єылып, ортан белiнен
жо№ары кјкке мойын соз№ан оєтай єара№айларын
жамыл№ы жасап, ѕлде мен бѕлдеге оранып алыпты.
БЅлардан бЅрын да бiреулер келген сияєты. Кiшкене
єазан еркiн сиярдай ша№ын жер ошає єазылыпты.
Кѕлi кјгерiп ёлi жатыр. Отын№а арнап жинал№ан єура№ан
а№аш бЅталары артылыпты. Е» азы бiр апта бЅрын№ы
келгiншiлер болса керек, одан бергi аралыєта адам
ая№ы тимегенi байєалады. Кјгi тiк ша№ын кјгал№а
аунай кеткi» келедi.
Кјптен берi тѕтiннен арылып, ауасы саф, сарайы»ды
ашар биiкке шыєпа№ан єыз-бозбала дауры№ыса жѕрiп,
арєалап ёкелгендерiн реттестiрiп жатыр. Кј»iлдi. Тентек
немере-шјберелерi єасына жиналып, шапаныны» етегiн
тартєылап ойна№анын єызыєтай єара№ан мёрт мiнез,
кјне кјз єариядай Алатауды» да ма»дайыны» єыртыс-
тыртысы жазыла тѕсiптi.
Жѕктерiн а№аш арасына жасыра жай№а№ан со», бiрден
тауды» биiгiн бетке ал№ан. МЅндайда, єыз-жiгiттердi»
мё»гiлiк болма№анмен, бiр сёт амалсыз болса да єол
Ѕстасатыны болады. °детте жiгiт алда, єыз єол жетер
жер артта. Алды»№ы – сѕйреушi, ёрi демеушi №ана
емес, єиыннан єиыстырып єиядан жол табар жол
бастаушы, артєы – жаны нёзiк, ая№ы ёлсiз, јзiн
бастаушысына толыєтай сенiп тапсыр№ан тiркеме. БЅл –
жiгiт атаулы јзiнi» еркектiгiн бiр сёт сезiнiп мардымсып
єалатын, єыз јзiнi» тек аялауды талап ететiн, нёзiк
жаратылыс екенiн iштей тѕйiп, сызыла тѕсер сёттi»
жазылма№ан за»ы. °йткенмен, за»ды аттап кететiндер
де болмай єалмайды. За» бЅзушылар бiреудi» жѕрiп


43
болмайтын кертартпа масылды№ынан зыєы шыєєандар,
немесе алды»№ыны» iш пыстырар сал№ырт жѕрiсiнен
жалы№ып, јз кѕнiн јзi кјруге бел бу№андар. Сирек
болса да кездесiп тЅратын жайт. БЅл топтан да екi
бЅзаєы табылды. Бiрi – Тайбурыл. Масыл тiркеме,
єол байлау деп єашєаєта№аннан емес, єуаныш кернеген
бойын билей алмай, апты№ып ал№а шы№ып кеткен.
Нёзiк жандылар ала кет деуге ѕлгiрмедi. Оны» ѕстiне,
ал№ашєы єадамдарда тап бiр сјз байласып єой№андары
болмаса, єыздар алєына баста№ан, кейбiреуi сѕрiнiп
кеткенге дейiнгi аралыєта – єол Ѕстасу бола єоймайды.
ЖЅрт жЅптасып жатєан сёттi ал№а он єадамдай шы№ып
кеткен Тайбурыл јткiзiп алды. Екiншi – ІЅралай. Не
ойла№анын кiм бiлсiн, жайбасар жетекшiнi талає етiп,
еркiндiк ал№ан єыз жѕгiре басып, алда кетiп бара
жатєан Тайбурылды єуып жеткен. Іалада јсiп, ѕйден
Ѕзама№ан, уайымшыл ата-ананы» єолында јскен єыз
мiнездi, ма»№аз Ардає сјйтiп басына бостандыє ал№ан.
ЖЅртты» со»ын ала, тiрсегi дiрiлдеп, ёупiрiммен iлбiп
келедi.
Алды»№ы екеу јздерiнi» артєы топтан тым шы№андап
кеткенiн тау басына шыєєанда бiр-ає бiлдi. Ашыє
биiкке шыєєанда – Алатауды» Ѕшар басына шыєтыє
деп ойла№ан ІЅралай, кјз алдына бЅдан да биiк асулар
кјлдене» тартыл№анын кјрiп, єайран єал№ан. БЅларды»
жеткен жерi на№ыз биiктi» боса№асындай №ана екен.
Кенет, мЅны» ойын оєып тЅр№андай:
– Алатауды» тјрi бЅйырмапты. Табалдыры№ына аяє
артєанны» јзiне-ає басым айналып тЅр. Тјбесiне
шыєсам жѕрегiм жарылып кететiн шы№ар, – дедi
Тайбурыл єатарласєалы тЅ»№ыш тiл єатып.
Екеуi де алєынып єалыпты. °сiресе, – ал№а єарай
е»ке»дей жылжы№ан, бЅл жаєєа мойын да бЅрма№ан
жiгiтке “аєырын жѕрейiк” деуге намыстанып, со»ынан
ере берген – ІЅралай. ґрге єарай асы№а басєан Тайбурыл
артына бЅрылма№ан єалпы, ал№а тартып отыр№ан.
Іасында келе жатєан єыз ба, басєа ма, о№ан бёрiбiр


44
сияєты. Ендi, жолда јкпесi јшiп, дымы єЅрып тоєтап
єалма№анына рахмет айтєандай, самарєау тiл єатып
тЅр№аны мынау. Бiрге оєы№ан жылдар iшiнде соншалыє
жЅмбає болып кјрiнген жiгiттi елемеген сы»ай танытып
баєєан ІЅралай, аяє астынан осыны» со»ынан жан
далбаса iлесе бергенiне iштей јкiнiп тЅр.
Тайбурыл... Іасында тЅр. Сабаєєа келiсi, кетiсi,
жѕрiсi, iсi, сјзi, – бёрi жЅрттан алабјтен. Ерекше.
ґздiгiнен тiл єата єоймайды. Іатса да єысєа №ана.
“Келесi сабає єай аудиторияда? – немесе, – Са№ат
єанша болды?” – деген сынды. Бiреудi» сЅра№ына
єЅдайды» зорымен жауап бередi. Кiм не сЅраса да
алдымен бетiне єарайды. Сынап. “Шынымен сЅрап
тЅр ма, шынымен бiлмей ме?” – дегендей. Кјзiнде
тЅнып тЅратын салєын сабыр ар жа№ында бЅ№ып жатєан
алапат ашуды ёре» жасырып тЅр№андай. Та№ы бiр
кјлдене» сЅрає артыє єойылса, шјгiп жатєан ашу
ай№ай сап атып шы№атындай. Бiрає оны» бiрi де
болмайды, бiлгенiн єысєа єайырып айтып жатады.
Кјп сјзге ѕйiр болма№анмен – соншалыє тЅйыє та
емес, ёзiлге ёзiлмен орныєты жауап бередi. Басынан
сјз асырмайтын єасиетi болар.
Ал№аш кјргенде, бас алмай оєитын, мЅ№алiмнi»
тапсырмасын бЅлжытпай орындау№а ёдеттенген сабазды»
бiрi ме деген. Кјп јтпей єателескенiн тѕсiндi.
Университетке кјп келмейдi, келсе де сабаєєа кiрмейдi.
Оєу залдарында отыратын. ґздiгiнен iзденiп жѕргенi.
Ел єатарлы шёкiртаєыдан єа№ылып єалмайтындай №ана
бой кјрсетедi.
“Мен јте iрiмiн, – ёзiлiнен шыны басым сияєты. –
Басєаны» єалыбына сыймаймын!” – деп едi бiрде,
сабаєты неге кјп єалдыратынын сЅра№ан бЅ№ан.
Тјрт жылдан берi ерiксiз зерттеуге мёжбѕр еткен
жiгiтке ал№аш рет тiк єарады. Кјрiп єояды, о№аш
кјрiнедi дейтiндей кјлдене» кјз жоє, – єысылмай
кјз сал№ан. Тайбурылды» јзi де мЅны» бар екенiн
Ѕмытєан кейiпте. Бiр єырындай алысєа єарап, ёлдебiр


45
нѕктеге єадалып єалыпты. Іатты биiк болма№анмен
ерге лайыє сЅс бере аларлыє єаба№ы бiр тѕйiлiп, бiр
жазылады. Отты кјзге сёл жылулыє берiп тЅр№ан
Ѕзын кiрпiктер єимылды Ѕмытєандай. ¶лкендеу
мЅрыны мынадай єабає пен кјзге жарассам мен №ана
жарасам дегендей, єос желбезегi делиiп барып, ерiннi»
ѕстiне ѕш бЅрыш жасай тiк тоєтапты. Одан тјменде
єалы» да емес, жЅєа да емес ѕстiнгiсi астын№ысына
мiне тѕскен ерiн. Іып-єызыл. Іыздарды» талай
ё»гiмесiне тЅздыє, єызы№ушылы№ына тѕрткi бол№ан
єызыл ерiндер. Іап-єара, єайратты шашын Ѕзын да,
єысєа да єылмай саусаєты» саласына еркiн iлiнетiндей
бастырыпты. Бiлеу мойын ке» иыєты» ортасына еркiн
жай№асыпты.
Келгелi бiр-ає рет, оны» јзi јзiмен-јзi сјйлескенедей
тiл єатєан Тайбурыл жоє iздегендей алысєа єадалып
ёлi тЅр. ІЅралайды» ѕндемес ойна№андай мына тЅрыстан
шыдамы таусыла бастады.
Ашулан№ысы келген... Ашулана алмады.
МЅны» тесiле єарап тЅр№анын ендi №ана а»№ар№андай
берi бЅрылды. Кјзiнде єуаныш бар. Миы№ына кѕлкi
жѕгiрiптi. Кјп жадырай бермейтiн Тайбурыл кј»iлдi
єалыпта ІЅралай№а єарап жымиып єойды. Іапелiмде
єысылып єал№ан єыз кјзiн тайдырып ёкеттi. Ол
єайтадан жоє єарау№а кiрiскенде, єайта кјз салды,
жа»а№ы кѕлкi, ендi ернiнi» Ѕшына iлiнiп єалыпты.
Тайбурылдан кјз алмай єара№ан ІЅралай жа»а №ана
ашулан№ысы келгенiн Ѕмытып, кј»iлденiп кеттi. Тiптi,
єуанышы єойнына сияр емес. Мынау, жанары жыраєєа
ма»ып, ѕнсiз тЅр№ан ѕндемес жiгiттi» јзiне соншалыє
жаєын екенiн сезiнгендей. Тјрт жыл iшiнде ыстыє
болып кетiптi.
– Осы сен неге осындайсы», а? – дедi аяє асты.
Таумен бiрге єЅйылып, бiрге жарал№андай єимылсыз
тЅр№ан жiгiт селк ете тѕстi. Іыз сыєылыєтап кѕлiп
жiбердi. Бойын тез жина№ан Тайбурыл да ерiксiз
єосыл№ан.


46
– Иё, єандай екем?
– Нуу, ендi... Кёдiмгi... Осындайсы»...
– А-а-а, кёдiмгi, осындай болсам єатарда№ы адам
бол№аным №ой.
– Сен... сен кёдiмгiдей емессi». ЖЅртєа Ѕєсамайсы».
Бiр тѕрлi... – ІЅралай бјгелiп єалды.
– Иё, бiр тѕрлi екенiм рас болуы мѕмкiн...
– Жооє. Бiр тѕрлi емессi», мен олай дейiн дегем
жоє... – Та№ы ѕнсiз єалды. Бiр келкi баяу соєєан
желдi» уiлiнен јзге дыбыс естiлмейдi. Екеуi де сабасына
тѕскен. Жѕздерiнде кѕлкi iзi байєалмайды.
– Осы, сен неге ауыл№а кетесi», Тайбурыл?
– Ал, неге кетпеймiн?
– Жоє, неге мЅнда, Алматыда єалмайсы»?
Магистратура№а єал. Таланты» бар. Ауыл№а барса»
бёрiнен...
– Иё, бёрiнен айрыласы»! Профессоры бастап, студентi
єостап, кјлдене» жЅрт єайталап, талай айтыл№ан ертегi
№ой. Ауыл№а барып, рахатєа белшемнен батам да жатам.
Ауылы»а бар№ан сайын, сен де, басєалар да: “Ой,
єандай рахат, кѕштi дем алып келдiм”, деушi едi»дер
№ой. Сол рахатты бiр јзiме єимаса» сен де жѕр.
– Сенiмен бiрге болса, барам! – дей жаздап ёре»
єалды. Бетi ду ете тѕстi. Дёл єазiр кеттiк десе, мына
жiгiттi» етегiнен Ѕстап, жер тѕбiне дейiн кете беретiндей.
Келесi сётте-ає, јзiнi» бЅл ойынан шошып кеттi. ґзi
сонша арманда№ан Алматыны, ёке-шешесiн ёре»
кјндiрiп, бiр жыл бЅрын №ана кјшiп келген Ару
Алматыны єалай єияды? Жоє, мѕмкiн емес, кiммен
бiрге болса да кетуi мѕмкiн емес...
– Жѕр, тјменге тѕсейiк. Аналар сол жаєєа тѕсiп
те ал№ан шы№ар, – дедi Тайбурыл ёлден уаєытта.
ІЅралай ѕнсiз iлескен. Жѕрiсi јнер емес. Ойы
шашырай бередi. Іанша серпiлгiсi келсе де, байланып
єал№андай, Тайбурылды» тј»iрегiнен Ѕзамай єойды.
°ре» iлбiп келе жатєан мЅны» бетiне а»тарыла єарап,
сосын єолынан Ѕстап, єатарына ал№ан Тайбурылды»


47
ы»№айымен тјмендеп келедi. Кѕш-жiгерiн бiреу тартып
ал№андай. “Осы єалыпта єол Ѕстасып, Тайбурылды»
ауылына кетiп бара жатсає... Жоє! Ол мѕмкiн емес.
Ауылдан Алматы№а ёре» жеткенде, екiншi бiр ауыл№а...
Болмайды. – ґз ойына јзi єарсы шы№ып: – Ма№ан не
бол№ан? – денесi јзiне ба№ынудан єал№андай. Жiгiтке
ты№ыла тѕскiсi келедi. – Дегенмен, Тайбурылды»
ауылын кјру керек едi...
Басєалар шынында тјменде екен. Келгендерiне бiраз
бол№ан сияєты. Жер ошаєєа от жа№ылып, єазан асылып
єалыпты. Іыздар жа№ы ас єамына кiрiсiп жатыр.
– Екеуi» бiзден єашып, єайда кетiп єалды»дар, а? –
дедi єыздарды» бiрi. Тайбурыл оларды» сјзiн жауапсыз
єалдырып, доп теуiп жѕрген жiгiттер тобына беттедi.
Арттан ІЅралайды» даусы естiледi. Іыздарды» алдында
аєталып жатса керек.
Ендi байєады, мЅнда јздерi №ана емес екен. Кјршiлер
пайда болыпты. Тау№а шы№у№а ерiнсе керек, аздап доп
єу№ан болады. Кјбiне, тѕтiнiн бЅрєыратып, кёуап єаєтап
жатєан жерге жиналып, тЅр№ан бойларында бiр-бiр
Ѕзыншає темiрге iстелген еттi Ѕстай єалып, екiншi
єолдарында№ы єол басындай ёлдебiр аєты ауыздарына
апарысып, шалєайысып єояды. Іазiрдi» јзiнде бiраз№а
барып єал№андары байєалады. Даурыєєан дауыстары
мен, єарє-єарє кѕлкiлерi соны ме»зейдi. Топтан бјлiнiп,
екеуi берi беттедi. Жолдан бЅрылып, а№аш тасасына
барып, дёрет сындырысты. Белбеулерiн жѕре тѕзеп,
бастапєы ба№ытєа єайта тѕстi.
– О, жiгiттер, салаумалейкум! Кiшi болып амандасып
кете ме десек, тырп етпейсi»дер. Іалайсы»дар?..
Ма»дайы бiр уыс, шалбар бет, шикiл сары жiгiт
сѕйкiмсiз шi»кiлдек даусымен та№ы да ёлденелердi
айта жѕрiп, тегiс єол алысып шыєты. Тѕрлерiне
єара№анда, отызды» iшiндегi, ѕйлi-баранды жiгiттер.
Шикiл сарыдан екеу шы№атын ырсылдає дёу сЅрыєсыз,
јсiп кеткен саєалын ѕйкелеп єояды.
– Іысєасы, балалар, сендер бiздi» орынды иемденiп


48
алыпсы»дар. Іыздармен жѕр екенсi»дер, бiр жол№а
ѕндемедiк. Бiз де жас болдыє дегендей... – саєалды
ыєылыє атып ёре» сјйлеп тЅр. Ендi-i – i-нi созып
айтпає едi, ыєылыє мѕмкiндiк бермедi, – а№алары»ны»
алдында№ы айыптары»ды жуып-шайса»дар болды. Бiр
жа№ы кјмектерi» болсын, бiзге бiраз отын керек болып
тЅр, соны... таудан ба, єайдан, ёйтеуiр ёкеп берi»дер.
– Иё, жiгiттер, солай. Олай болмайды, – деп єостап
єойды шикiл сары.
– Е, кјке! – дедi Ербол. Аузын аша берген
Тайбурылды» алдын орап. – Мына тауда ешкiмнi»
сатып ал№ан жерi жоє. Бiз бЅрын келдiк, бЅл жер
бѕгiн бiздiкi. Кешке кетемiз, одан кейiн не iстесе»дер
де ерiктерi». Ал, єазiр аулає жѕрi»дер! Отын керек
болса, шiрiген а№аш жетедi, – дедi тау жаєты иегiмен
нЅсєап. – Шауып ал да, жа№а бер.
– Е, бауыр, iнiшек, сен јйтiп ашуланбаса»шы.
Аты» кiм јзi? – Ерболды иы№ына жѕн-жѕн бiлегiн
артып, јзiне тартпає едi, єолын єа№ып тастады. –
ґй,мынау... – Шикiл сары№а єарап єойды. “Мынаны
єарашы” дегендей. – Е, iнiшек, ренжiсiп єалып
жѕрмейiк. Жјндеп дем алайыє та келген со», а?
Тайбурыл киiп кеттi:
– Жiгiттер! – дедi саєалдыны» тјбесiнен тјне, –
Іалай дем алса»дар – олай дем алы»дар! Онда шаруам
жоє. Бiреудi» отын жа№ып беруге келген жоєпыз бiз
де! А№амыз екенсi»дер, ренжiмей №ана єайты»дар!
Тјбеден тјне єара№ан кјздi» мысы басты ма, єара
саєал айылын тез жиды.
– Бопты, бопты! Мен єаттырає єызып єал№анда
єолыма тѕсiп єалмаса»дар болды. °сiресе, сен, – дедi
сауса№ын шошайтып. Тек бЅл жолы ыєылыєта№ан жоє.
Шикiл досына “кеттiк” деп иек єаєты да жѕре бердi.
– Иё, жiгiттер, ертерек єайты»дар! – Шикiл та№ы
єыстырылып єойды. Тегiнде, саєалдыны» сјзiн єостап
отыру ёдетi болса керек. Келгендегiден жѕрiстерi ширай
тѕскен екеу асы№ыс кетiп бара жатты.


49
– Кјршiлерiмiз тынымсыздау екен. Татулы№ымыз№а
сызат тѕсiп, кейiн єЅдайды» алдында бетiмiз єызармаса
жарады, – дедi Ербол ёудем жерге Ѕзап кеткен ёлгiлердi»
со»ынан єарап тЅрып. Жiгiттер ду кѕлдi. Артынша,
тѕк болма№андай допты єайта єол№а ал№ан. Тайбурыл
да араласып кеттi. Кј»iлiне ала» енгiзген кјршiлер
жаєєа єара№ыштап єояды.
°не-мiне дегенше, таза ауа, тЅныє аспан астында№ы
кјз той№ысыз сЅлу тау аясында кеу-кеумен отырар
кј»iлдi дастархан дайын бол№ан. Тёбет ашыє, екпiн
єатты. Тасты да шайнап тастардай. Алєа-єотан отырып,
жапатарма№ай асєа єол соз№ан. Далада пiскен та№амны»
бёрi та»сыє!
?зынынан жайыл№ан кјк балаусаны» бетiндегi дала
дастарханында№ы арєа-жарєа отырыстан кейiн, Ѕл-
єызы бiрi єалмай тѕгел єатысєан єыз№ылыєты ойындар
басталды. Бая№ыны» алтыбаєан, аєсѕйек, єыз єууы
ауызды» суын єЅртар ертегiге айнал№ан. Іандай ойын
болмасын – ортада доп. Ескiре тозбаса да, ає жемi
шы№а баста№ан єызыл ала допты орта№а алып, дј»гелене
тЅрып волейбол ойна№ан. Оны» єызы№ы кете баста№анда
“бес тасєа” ауысєан. Жалпа№ырає, бiрiнi» ѕстiне бiрiн
єою№а жарайтын тастар о»ай табылды. Екi топєа бјлiнiп
сайысатын бЅл ойында єолыны» ебi барлар мен єимылы
шираєтар же»iске жетедi. Алдымен бiрiнi» ѕстiне бiрi
єалан№ан бес тасты кезек ал№ан топты» бiр мѕшесi
мјлшерлi жерден доппен Ѕрып єЅлату№а тиiс. Тас
єЅла№анда допты иеленген єарсы жає тастарды» єайта
тiзiлмеуiн єада№алайды. Басты єарулары – доп. Доп
тиген тас єЅлатушы жаєты» мѕшесi ойыннан
шы№арылады. Тек денесiне доп дарытпа№андар №ана
жан-жаєтан шабуылдап, јздерi бЅз№ан тасты» єатарын
єайта єалау№а мѕдделi. Армандары Алатаудай,
кјкiректерi ала єаптай, јздерiн тек ѕлкен, Ѕлы iстердi
тындыру ѕшiн жарал№андар есептейтiн азаматтар ёп-
сётте ойын баласына айнал№ан. Кјле»ке Ѕзара доп та
жалыєтыра баста№анда, “бес тасты” же»iлiспен аяєта№ан


50
топ та№ы бiр ойындарды» шетiн шы№арды.
Жѕйрiктiктерiне кјздерi жеткен же»iмпаз топ
“єуаласпаєєа” тоєта№ан. Ойын баласына жѕгiру сјз
болып па, бiр ауыздан бёрi келiскен. Бiрiн-бiрi єуа-єуа,
бiр-бiрiнен єаша-єаша јкпелерi кѕйе шарша№ан уаєта
єас єарайды. Бiрає, тѕн болып кеттi деп асыєєан адам
жоє. Жолды», кјлiктi» єамын ойла№андар болып едi,
оны» да емi тез табылды. Араларында№ы бiреуiнi»
танысы бар болып шыєты. Ша№ын автобусты» иесiне
дереу арада єо»ырау шалынды.
– Костер жа№айыє! – дедi бiреу.
Не iстерге бiлмей отыр№ан жЅрт сјзге келген жоє.
Жiгiттер жа№ы отын єамына кiрiскенде, єыздар жа№ы
асы№ыс жинал№ан тѕскi дастархан№а беттедi. Суып єал№ан
самаурын єайта тЅтан№ан. Бiр єара»№ы, бiр жарыєта
жi»iшке тѕтiн бiлiнер-бiлiнбес, жЅлдыздары ёр-ёр жерден
єылтия баста№ан тѕнгi тау аспанына кјтерiлiп жатты.
Жетi бiрдей жiгiт єЅшаєтарын толтыра, бiр-бiр сѕйреп
келгенде-ає ѕйiлiп єал№ан а№аш єолмен бЅталып, орта№а
єиєы-жиєы єаланды. ¶йеме а№аш отын№а от єойылды.
Ал№ашєыда ёлсiз жылтылда№ан от, келе-келе дѕрiлдей
жан№ан алау№а айналды. Тауды» салєын ауасынан
то»ази баста№ан, бастапєыда ентелей отыр№андар отты»
јтiне шыдамай, кейiн серпiлдi. А№ашєа ше»гелдi
арты№ырає салып жiберген екен, бѕкiл сайды јрт
ал№андай, ёудем жер от жары№ыны» сёулесiнен алаулап
кјрiнедi.
Ысты№ы бет єары№ан алауды» єып-єызыл тiлдерi
тѕнгi аспан№а айбат шеге сума»дайды.
Отты єоршай отыр№ан жастар алауды» жалыны
азая баста№анда, ёнге басты. Бiлетiндер берiле айтып,
бiлмейтiндер берiле айтєандар№а iлескен болып, хор
басталды. Жас жѕректi» жалыны мен алаулы отты»
жалыны єатар Ѕшєын атєан тѕнгi тыныштыєты бЅз№ан
хор. БЅдан кейiн де ѕш-тјрт ён айтылды. ЖЅрт
шарша№ан сы»айлы. Кѕндiзгi желiк басылып, екпiн
бёсе»деген. Бойлары жылын№анда, тѕстен єал№ан тiске


51
басарлар еске тѕскен. Орта№а алысып, аз№антай асєа
ауыз сал№ан. Елден кем єалмай, єарны ашєан Тайбурыл
да дастархан№а єол созды. Кенет...
Елдi» алдымен байєады, бЅлар№а єарай а№ара»дап,
єара»дап ѕш-тјрт сЅлба беттеп келедi екен. Кјп Ѕзамай
оларды бёрi кјрдi. Аса єауiп єылма№анмен єыздар
ѕрпиiсiп, жiгiттер ѕдiрейiсiп єалыпты. Жаєында№ан
сайын, ёлсiрей баста№ан отты» жары№ымен нобайлары
айєын а»№арыл№ан. Алты адам. Араларында тѕскi кјз
таныстар да бар. Саєалды дёудi» дабыры јзгелерден
єаттырає шы№ады, екпiнi де ерекше. °лгi, шикiл
сарыдан басєалары шеттерiнен iрi.
– О, костер жа№ып єойыпты, – дедi саєалды сал№аннан,
тає бiр алауды єазiр байєа№андай. – Орманды јртесе»дер
єайтесi»дер? – Орман жанашырыны» сјзi тѕзелiп,
ыєылы№ы басылып єал№ан сы»айлы. Масты№ынан
арылып, тас тѕйiн келген тѕрi бар. – Бiздi» жерiмiздi
иемденгендерi» жетпегендей, јртеп кетейiн дедi»дер ме?
Солары»мен єоймай, ён айтып, єыр кјрсетесi»дер. –
Іара саєал гѕр-гѕр етедi. Басшы јзi сияєты, артєылары
ёзiрге тiс жарып, еште»е дей єоймады. ¶нсiз єалыпта
жау тѕсiруге келгендей шiренiседi.
БЅл кезде отты єоршай отыр№андар тегiстей
орындарынан кјтерiлген.
– Жiгiттер осыны єойсає єайтедi? – деп саєалды№а
беттей берген Тайбурылды ІЅралай же»iнен тартып
тоєтатты.
– А№а, бiз ён айтсає јзiмiзше айттыє. Сiздерге
єатысы жоє. Іазiр єайтамыз, отты да сјндiремiз.
Сосын мына жер єалады сiздерге.
– Охо-хо! Аєылдысын єарай гјр мына сылєымны», –
Шикiлдi» даусы.
– Е, ары тЅр, ары! ґй, еркектерi» єайда кеткен?
Ба№ана №ана бЅєаланып тЅр едi»дер, ѕндерi» неге
шыєпай єал№ан? Жѕрi»дер, еркекше сјйлесейiк.
– Е, кјке... – дей берген Ерболды» алдын орап:
– А№а, ѕп-ѕлкен кiсiсiз. Iнiлерi»iзге соєтыєпай-ає


52
єойса»ыз єайтедi? – дедi ІЅралай та№ы да. Оны єостап,
єыздар да ёлденелердi айтып, шуласып жатыр.
ґз жiгiттерiнi» iшiнде Ербол мен МЅраттан
басєасыны» тјбелеске жоє екенi, о№ан єоса араларында
єыздар бар, саєалдылар осы єалыптарында тыныш
кетсе екен деп, ѕнсiз, ёлiптi» артын ба№ып тЅр№ан
Тайбурыл, ерiксiз саєалды єара№а жаєында№ан.
– °, мiне ёлгi бЅєа. Мас кѕйiмде Ѕрып жы№ардай
болып тЅр едi», ал алды»а сауы№ып келдiм, не
iстейсi»? – деп, ал№а аттап єой№ан саєал№а:
– Жiгiттер, єыздар бар мына жаєта, осыны єоя
тЅрсає дЅрыс болар едi, – дедi Тайбурыл, осымен
екiншi рет. – ¶йге тыныш єана, кј»iлдi єайтайыє...
– Асыєпа, ёлi ѕйлерi»е жылап єайтатын боласы»дар.
Жѕр былай, еркекше... – Осыны айтып єара»№ы№а
беттей берген єара саєалды» шал№айына оралып:
– А№а, єойы»ызшы болды, а№а, а№а... – деп алдын
орай берген єызды:
– Кетшей, єаншыє! – деп жа№асынан ала итерiп
жiбердi. Кѕтпеген ІЅралай шалєалай єЅлап бара жатты.
БЅдан ары шыдау ездiк болар едi. ґзiн зорды»
кѕшiмен аєыл№а же»дiрiп тЅр№ан Тайбурыл ендi ѕнсiз
тЅра беру мѕмкiн емесiн асы№ыс ойлап јттi. Кѕш
єысып бара жатєандай, мына бЅтєа толып, асєаєтап
тЅр№ан немелердi тапап јтпек. ТЅла бойы тек Ѕрынуды
№ана єалап барады. Аєыра Ѕмтылды. Тiптi, єЅлап
жатєан ІЅралайды»: “Тайбурыл!!!” – деп ай№айла№анын
да естiмедi. ІЅла№ы бiтiп єал№ан едi...
Саєалды да єапы єалмауды» єамымен ы»№айлана
берген. ¶лгiрмедi. Иектi» астын ала тиген кѕштi соєєы
ая№ын аспаннан келтiрдi. Жа№ы ѕгiтiлiп бара жатєандай.
Кјзi єарауытып барып, аунап тѕстi. Тѕзелiп кетпек
едi, кјз алдын та№ы бiр от кјмiп јттi. Аузына темiрдi»
дёмi келгендей, жылымшы бiр сЅйыєтыє дiрдектеп
аузына єЅйылып жатыр. Етпеттей жатып, ауырсына
єолымен Ѕстап кјргенi сол едi, тЅмсы№ынан єан саулап
єоя бердi. Аєыра тѕрегелген. Та№ы да єапы єалыпты.


53
Тјнiп келiп єал№ан єарсыласы жа№асынан ала берiп,
сол жає єЅлає шекеге темiрдей жЅдыры№ын та№ы
єонжитты. Сол-ає, кјзiнен мы» сан от тынымсыз Ѕша
бердi. Басы зе»iп барады. Кјзi єарауытып, оты азая
берген. Белгiсiз єоймалжы» єара тѕнекке сi»iп бара
жатты.
Іара саєал есiн жо№алтып, талыєсып єЅлап тѕскенде,
артында№ы сарбаздары не болып кеткенiн тѕсiнбей,
а»ырып єал№ан. Кјздерi кјргенге кј»iлдерi сенбейдi.
Сенбейiн десе, басшылары єимылсыз жатыр. Келесi
сётте №ана, јздерiне келген саєалдыны» тобы Тайбурыл№а
єарай ј»ме»дей Ѕмтылды. Басшыларыны» мына жел
јкпенi жайратып тастай алма№анына ашулы. Іазiр-
ає...
Жете алмады. Жолдан тосєауыл№а тап бол№ан.
Тайбурыл єателесiптi, жiгiттер жа№ы тѕгел єоз№ал№ан.
Ардаєтан басєасы. Тек Ардає єана айналасында№ы
жа№дайды єай аєылына сыйдырарын бiлмей, жан-
жа№ына жёуте»дей єарайды. “Сенен келер єайран жоє-
ау. ґзi» аман бол, досым!” – деп ойлап єойды Тайбурыл.
Іыздарды» шы»№ыр№ан, еркектердi» ышєын№ан,
аєыр№ан, боєтасєан дауыстары мѕлгiп тЅр№ан сайды
беймаза кѕйге тѕсiрген. ІЅла№ы бiтiп єал№ан Тайбурыл
бЅл дыбыстарды» бiрiн де естiмедi. Алдына келiп
єал№ан екеудi» ає майкалысын е»кейе берiп, єос єолдап
екi ая№ынан бiрдей єармап, иыєтан асыра асты№а басєан.
Екiншiсi бар екенiн ойлап, бетiн басып, бЅ№ына берген
ає майкалыны жайына єалдырып, ытєи тЅрып кеткен.
Артынан келiп єал№ан екiншiсi шикiл сары екен. Тап
бермек едi, шегiнiп барып єаша жјнелдi. “Іорєає”
деп ойлап јттi Тайбурыл.
Жер сѕзе єЅлап, єЅры№ан жерiм осы болды деп,
бетiн кјлегейлей берген ає майкалы кѕтпеген жерден
босап кеткенiне та»данып, атып тЅрып, айєай сала
єайта Ѕмтыл№ан. ґздерiн сотєар, тiс єаєєан тјбелесєой
санайтын саєалдыны» со»ынан ергендердi» iшiндегi
кѕшi мы№ым, соєєысы салмаєты есептелетiн ає майканы


54
тегеурiндi соєєы тоєтатты. Іай жерден єапы кеткенiн
ойлап та ѕлгере алмай, омаєасып тѕстi. Кеудесiне
єона кеткен Тайбурылды» соєєыларын жасєана тѕсiп
єабылдап жатыр. Дѕ»к-дѕ»к, шылп-шылп дыбыстар
јзiнi» етi мен бЅлєыну№а да мЅрша келтiрмеген мына
жiгiттi» жЅдыры№ыны» арасынан шы№ып жатєанына
сене алмай, талыєсып бара жатты.
Шикiл сары єорєає болмай шыєты. Іолында
Ѕзыншає, жЅмыр таяє. Бекер безiп кетпептi, ёлi келмесiн
тѕсiнiп, єол№а iлiгер “єару” iздеп кеткен екен. Кјзi
шал№анмен, єор№анып ѕлгiрмеген Тайбурылды о» жає
беттен салып јттi. Орны ысып барады. Бiрає, єЅламады.
Екiншi мёрте ба№ыттал№ан а№ашты басынан асырып
жiберiп, шикiл сары№а атылды. Шiп-шидей, же»iл неменi
єа№а-ма№а єЅлатып, ѕстiне мiне кеттi. ґзiне соєєы тигелi
ашынып, кјзiне єан толып кеткен Тайбурыл айналасын
ба№амдар саєтыєты Ѕмытып, сабырынан айрыл№ан.
Талып єал№анына єарамай шикiлдi» ашыє єал№ан бетiн
о»ды-солды єой№ылай бердi. ЖЅдыры№ы, єолы тѕгел
суланып кеткенiн байєады. “Іан, – деп ойлады, –
Шикiл сарыны» шелпек бетiнi» єаны. Арам єан. –
Сол-ає екен, есiн жинап алды. – Шикiлдi тастау керек.
Сѕйегiне iлiнiп-салынып, жа№ымпазды№ы мен тiлiнi»
ептiлiгiнi» арєасында “батырлар№а” жа№ынып, ёупiрiммен
кѕнелтiп жѕрген сорлы жаєын арада јзiне келе єоймас.
Басын кјтерсе де, шоєпар Ѕстау№а жарамас”. – Орнынан
тЅра берген...
ІЅла№ы ашылды. Аєылы, есi орнына келдi. Шикiл
сарыны сонша тоєпаєта№анын сонда №ана а»№ар№ан.
Алдымен, бѕйiрден шаншу єадал№андай болды. Сол
жає бѕйiрден. Аспаннан найза№ай ойнады. БЅрын№ы
кјрген найза№айлардан мѕлдем јзгеше. Жарєылын
жаєыннан кјрiп, јткiр жары№ын бѕкiл денесiмен
сезiнген. Іорєып кеттi. ТЅла бойы тѕршiгiп барады.
Аспан айналып кеткендей. А»тарылып тЅрып єалды.
Арт жа№ынан бiр дыбыс шы№атын сияєты. Ентiккен
дауыс. Адамны» ентiге дем ал№аны. Іапы єалмайын


55
деп артына жалт бЅрыл№ан. Іарсы алдында саєалды
дёу тЅрды. Бас салмає едi, – буыны босап, ебi кетiп
єал№ан ба, денесi јзiне ба№ынар емес, – жа№асына єолы
iлiкпедi. Керiсiнше саєалды мЅны» жа№асынан ала берген.
°лi ешкiм жЅлєып кјрмеген жа№асынан. Ашу єысып
барады, саєалдыны» жѕн басєан арам єолын сiлкiп
тастамає болып, ышєына бергенде... кјзi тѕстi. Сонда
№ана јзiнi» хёлiнi» соншалыє мѕшкiл екенiн сезiндi.
Тѕршiгiп кеттi. Арєасынан бастал№ан аяз тјбесiне бiр-
ає жеттi. Саєалдыны» єолында пышає...
Жан дёрмен кейiн шегiнген. Ытєи секiрiп кетпек
едi, ёлi келмедi. Демнi» арасында бей-жай кѕйге тѕсiптi.
¶стi басын тер жуып кетiптi. Денесi то»азитын сияєты.
Пышаєєа аныєтап єарап ѕлгiрмедi, сол жає бѕйiрдi
єарсы алдынан та№ы бiр ша№ып алды. СЅп-суыє. Ып-
ыстыє. Кѕйдiредi. Іариды. Есi шы№ып кеттi. Ай№ай
салмає бол№ан, – дыбыс шы№ару№а шамасы келмедi.
Кјмейi бiтелiп єалыпты. Аузы єЅр№ап барады. Жан
Ѕшыра єорєып тЅр№анын а»дады. Басы айналып барады.
Пышаєєа єайта єара№ан. Іып-єызыл жѕзi отты»
сёулесiмен алаулап тЅр. Бiр єызыл тамшы ѕзiлiп тѕстi.
“Іан”, – деп ойлады. – Менi» єаным. – дедi кѕбiрлеп.
Аны№ында аузы ашыл№ан, ерiн мен тiлде икем жоє
едi. – Iшi мЅздап бара жатєаны несi? – Пышаєтан єан
сор№алап ёлi тЅр. – Туу, не деген бiтпейтiн тамшы?
А№ып жатыр, а№ып жатыр. Пышаєты» iшiнен шы№ып
жатєандай... – Бiр-ає сётте ј» мен тѕстi» арасында
тЅр№андай кјз алды тЅманыта бастады. – Тоєта, тоєта!
Мынау кјкесiнi» кездiгi №ой, ай єасєаны бауызда№ан
мѕйiз сапты кездiк. Екi єой№а сатып алдым деген.
Сабына дейiн єып-єызыл єан. Ай єасєаны» єанына
малын№ан... БЅл... ол мынаны» єолына єайдан тѕсiп
жѕр? °ё, бая№ыда кјкесi лаєтырып тастап едi-ау, саєалды
тауып ал№ан екен. Кездiктi єыса Ѕста№ан єолы дiр-дiр
етедi, дёл кјкесiнi» єолындай. Кјкесiнi» єолы... Сол
№ой мынау, кездiктi єыса Ѕстап дiрiлдеп тЅр№ан кјке...
ёкесiнi» єолы №ой. °кесiнi» єолы не№ып... ёкесi не№ып


56
жѕр мЅнда? Іайдан, єашан келген? МЅны» жа№асынан
Ѕстап ал№аны несi? Саєалы јсiп кетiптi... Іырма№ан
№ой. Ай єасєаны соям деп жѕрiп... єолы тимеген.
ІЅла№ыны» тѕбiнен ысылдап бiрде»е дейдi. ІЅла№ыма
не бол№ан? Неге еште»е естiмейдi? А?.. °-ё-ё... “Ай
єасєаны ѕйрет! – деп тЅр екен №ой. – Та№ы боп кетедi...”.
Іара саєал єарысєан єолын Тайбурылды» жа№асынан
ёре» босатып алды.
Гѕрс етiп єЅлап тѕскенде №ана есiн жиды. Іайда,
єандай жа№дайда жатєанын да сол кезде байыптады.
“ґлем. – деп ойлады. – ґлетiн болдым, саєалдыны»
єолынан...” – Жыла№ысы келдi. А№ыл-тегiл. Тура ай
єасєаны сой№анда№ыдай жыла№ысы келдi. БЅл
жылама№алы єай заман?! Тјбесiнен тјнiп єара саєал
тЅр екен. – Жоє, болмайды. – дедi iшiнен. – Жылау№а
болмайды... Жау№а жасы»ды кјрсетпе! – Іара саєалды»
єасында шикiл сарыны» талєаны шыєєан бетi кјрiнедi.
¶рей билей жылтыра№ан кјзi мылжа-мылжа бетiнi» ар
жа№ынан ёре» сы№алайды. Тайбурыл бЅл жолы да
єателесiптi. ґзiне келген шикiл сары шоєпар Ѕстап
алыпты. Шоєпары – шала жан№ан а№аш. Оты ёлi сјнбеген
кiшкене бiр бЅта№ы Ѕшынан iлiнiп ёре» тЅр. Басын
ауырсына бЅрып, от жанып жатєан жаєєа єарады.
Іыздар отты јшiре алмай жатєан сияєты. Кѕлi мен
тѕтiнiн бЅрє-бЅрє еткiзiп су сеуiп жатыр. Іанатымен
су сепкен єарлы№аштар... Іанаттары... єолдарынан су
тамшылайды. Іан тамшылап жатєандай. Жiгiттер не
болып жатыр екен? Аман болса екен. Анау Ербол №ой,
бiреудi єуып жѕр... Іолына Ѕзын баєан Ѕстап алып
жѕрген мынау кiм? °не, ол да бiреуге тап бермек...
ІЅдай-ау, мынау Ардає єой. БЅл та№ы да єателесiптi.
МЅны» жанынан бiреу ай№айлайтын сияєты, саєалдыны»
даусы. Бiреуге “кеттiк” деп жатыр. Кенет, Ербол бЅлар
жаєєа жалт єарады. Іазiр тЅра жѕгiредi берi, менi
єЅтєару№а... – ІЅла№ы єайта бiте бастады. Шикiл мен
єара саєал бЅ№ан єарап ёлi тЅр. Шикiлдi» єолында№ы
а№ашты» басы єызарады. Шо№ы сјнбеген. Тайбурыл


57
телмiрiп єалыпты. Шоєпарды» басында кѕшпен iлiнiп
тЅр№ан ёлгi, оты ёлi сјнбеген бЅтає ѕзiлiп тѕстi. –
Іазiр сјнедi, – деп ойлады. – Кѕлi №ана єалады. Кѕлiнi»
јзiн жел Ѕшырып ёкетедi. Сјйтiп, бiр кезде ѕлкен
а№ашєа жал№асып нёр алып, кјгерiп-кјктеген, дауыл
мен желге јзiнше єарсы тЅр№ан, јмiр ѕшiн јзiнше
кѕрескен кiшкентай №ана бЅтає жоєєа айналады...
?йєысы келген сияєты. Ауыр№анда єЅша№ына алатын
жайсыз Ѕйєы. Кјзiн жЅма берген...
...Бiреу јкiре ай№айлайтын сияєты.
– Бауырым, не бол№ан са№ан?
Кјзiн кѕшпен ашып алды. БЅ№ан не болып едi?
Басынан бiреу єЅшаєтап алыпты. Мынау Ербол... жоє,
кјкесi №ой. Менi... басымды не№ып тiзесiне салып ал№ан?
Жылап отыр№аны несi? Жасы мЅны» бетiне тырс-
тырс тамып жатыр. Ып-ыстыє. Та№ы жылашы, жылай
тѕсшi, кјке. Ыстыє жасы» тамсыншы ма№ан... МЅздап
барам...
...Іоймалжы», бiтпейтiн бiр ке»iстiк. Бiр жаєындап,
бiр алыстап алыстан тау мЅнарытатын сияєты. Ая№ы
тая бередi. Іыс екен, – дейдi. – ¶йден жала» киiммен
шы№ып кетiптi. Кјкесi Ай єасєаны жайратып тастап
жылап отыр. Кездiгiн лаєтырып тастапты. Іолы єан-
єан. Кјз жасы тарам-тарам... Ай єасєа тайды» басын
єЅшаєтап алып, е»iреп отыр...
Шы»№ырып жiберген ащы дауыстан дiр етiп, кјзiн
ашып алды. Тер басып кетiптi, – iшкi жа№ы мЅздай.
Iшiне єатып єал№ан тастай мЅз ерiп, бiте алмай
жатєандай. Іалш-єалш етедi.
Шы»№ыр№ан ІЅралай едi. Ерболды» јкiрген даусын
естiп, алдымен жеткен. Мына сЅмдыєты кјргенде,
Тайбурылды єЅша жы№ыл№ан. Бетiнен, кеберсiген
ернiнен жан Ѕшыра јбiп жатыр. ¶лгерiп єалайын,
сѕйiп єалайын дейтiндей. Кјзiнi» жасы Тайбурылды»
бетiне ай№ыздай iз салып, шашыны» арасына єарай
а№ып барады. °лденелердi јксiк араластыра кѕбiрлеп
єояды.


58
ІЅралай №ой мынау. Осы єыз№а ёлдене айтуды
Ѕмытєандай. ІЅдай-ау, не айтпає едi? Кјптен берi,
тiптi таяу арада айтпає болып едi №ой... Демi ыстыє
екен. Та№ы да сѕйе тѕсшi, сѕйшi. МЅздап барам.
Жылытшы...
– Жылама. – дедi ёлсiз №ана. – Жылама, ІЅралай.
Сен.., сен... мен... ауыл№а жѕршi, кет-ейiкш... ауыл№а.
Баршы ауыл№а... – Айтып бол№анша жЅмылып кетпесiн
дегендей, кјзiн баєырайта ашып алыпты. ІЅралайдан
алар емес.
– Барамын, барам, жаным! Тек јлмешi. Кiшкене
шыдашы, єазiр машина келедi. ґлмешi Тайбурыл,
јлме...
Дiрiлi кѕшейiп барады. ґксiп єысып, ары єарай
сјйлей алмай, кеудесiне сЅлап тѕскен ІЅралайды» єалы»
шашын дiр єаєєан сауса№ымен аялай сипады. ¶нсiз
егiлiп єоршап тЅр№андарды бiр шолып шыєты. Сјйлегiсi,
Ѕзає-Ѕзає ёлденелердi айтєысы, кѕлдiргiсi келген. ...Тек,
јзiнi» кѕлiмдеуге шамасы келдi. Бар бол№аны:
– МЅздадым... – дедi сыбырлап. Кјтерiп ал№ан басы
сЅлє тѕскен. Дiрiл де азая берген. ЖЅрт шулап кеттi.
Азан-єазан. Бiрає ешкiм “Шулама»дар” демедi. Оны
бая№ыда айтєан...
...МЅздап барады. МЅны єоршап ал№ан бiр жЅрт.
Е»iреп тЅр. Бёрiн ауылына шаєыр№ысы келдi. °лi
бiтiп, тама№ы єЅр№ап кетiптi, – шамасы келмедi.
Кјкесi басын сѕйеп ёлi отыр. Жасы ёлi тиылмапты.
Неге жылай бередi бЅ жЅрт?..
ґзiнi» де жыла№ысы келдi. А№ыл-тегiл. Еште»е Ѕєпаса
да...
Бѕкiл ел жабылып ай єасєа єара тайды сойып
жатты. Іолдарында бiр-бiр кездiк. Іан тамшылайды...
Кјз алдында№ы сурет сол№ын тартып, алыстай бердi.
Кјз алдына кјкесi келдi. Ап-аныє. Ап-айєын.
Жетегiнде тай. Ай єасєаны алдына кјлдене» тарєан:
– Кел, мiн, балам! ¶йретiп, бастыєтыр! Та№ы боп
кетпесiн.


59
Бјгелмеген. Іар№ып мiндi де а№ыза жјнелдi. Шауып
келедi. Жоє... Ѕшып келедi. Ай єасєа№а єанат бiтiптi...
* * *
Моторды» бiр сарынды уiлiнен басєа дыбыс
естiлмейдi. Жолаушы таситын ша№ын автобусты»
iшiндегiлер тым-тырыс. Тегiс терезеге телмiрiп єал№ан.
Жол жиегiнде иiн тiресе јскен а№аштар алысты
кјрсетпейдi. Зуылдап артта єалып жатыр.
Жасы єЅр№а№анмен мЅ»ы тарєама№ан жанарын сыртєа
сѕлесоє тастап бiр єыз отыр. Сыртєары дѕниеден
єатынасы ѕзiлгенi байєалады. Тылсыммен тiлдесiп келе
жатєандай.
Ойынан Тайбурыл.., Тайбурылды» ауылы кетер емес.
А»ырап єал№ан, єайта-єайта талыєси берген апасы,
иы№ы дiр-дiр етiп ѕнсiз егiлген, сѕйiктi Ѕлы жер
єЅша№ына тапсырыл№анша лём деп жає ашпа№ан кјкесi.
¶ш кѕн бойына кјз жастары тиылма№ан єаралы ёулет.
?лардай шулап ёлi кјз алдында...
Тайбурылды» да ауылына бар№ан. Кјргiсi келген –
кјрдi. БЅл ойла№аннан мѕлде басєа жа№дайда. Ендi,
мiне, сѕзектен тЅр№андай, бозар№ан кейiппен Алматы№а
єайтып келедi. Мё»гi тЅраєтап єалуды єала№ан Ару
Алматысына.
Автобус жѕйткiп келедi. °йткенмен, арыны
бёсе»деген. Ерсiлi-єарсылы жѕйткiген кјлiктер легi
кјбейе тѕсiптi. Алдан аспаны тЅманытєан алып єала
мЅнарытады. Сёскеге жетпей єоз№ал№ан “Газель” ёне-
мiне дегенше єала№а да жеттi.
Келген сайын єуаныш сыйлайтын, са№ынып жеткен
сi»iлiсiн еркелете, сЅлулыєты» ыстыє єЅша№ына алатын
Ару Алматы єартайып кеткендей.
Кемпiр кейпiне енген алып шаїар сал№ырт тiршiлiгiн
ыєылассыз атєарып жатєандай.
23.01.2011.
Алматы. Ша»ырає-2


60
ИТ
Кѕшiк асырап – ит еттiм,
Ол – балтырымды єанатты.
Бiреуге мылтыє ѕйреттiм,
Ол мерген болды, – менi атты.
Абай.
– Іара» єа№ырды» кѕнi кѕйiп кеттi №ой. ІЅдай
ал№ырды» малы сонша Ѕзап кеткенi несi!
Киiз ѕйдi» ашыє есiгiнен сјйлей кiрген ёйел
єолында№ы тѕбiнде жа»а сауыл№ан саумалы бар шелегiн
єа»№ыр еткiзiп боса№а№а єоя салды.
– Уї, пысынап кеттiм №ой... Іайнап тЅр№ан мына
кѕнде тѕк кјрмегендей жердi» тѕбiне барып шыбындап,
иттi» малы. Оны айдап ёкелетiн еркек жоє бЅл ѕйде.
Іара» єа№ыр!..
Іолында№ы ёлдебiр кiтапты самарєау Ѕстап, тјрде
жатєан еркек мойын да бЅрмады. Сјйлеп кiрiп, сјйлеп
шы№атын Светаны» ёдетiне ёбден етi јлгенi байєалады.
– Уї! Елдi» байы бие сауысып, желi басында ёйелiмен
бiрге жѕредi... Дѕниенi тындыр№андай жатысын
сорлыны». Бiр аєтар№анын он аєтарып, кiтап оєы№ан
не те»i», бай№Ѕс. – Бетi кјпiршiген саумалды єор№а
єосып, пiсiп-пiсiп єойды. – Ыржияды №ой сорлы.
Басы»да№ы ѕйдi бiреуге аударып берiп, жЅмысы»нан
айрылып, елдi» єЅлы болып, малын баєєан єара
беттiгi»е мёз боп жатырсы» ба?!
– Уї! – деп боса№а жаєта№ы енсiз тапал орындыєєа
отыра кеттi. Кјзiмен ата ыбырсып жатєан ѕйдi бiр
шолып шыєты. БЅл ёйелдi» сал№ырт єимылы мен
єату єаба№ынан даланы» єоз№алып болмас жыбырлає
тiрлiгiне кјндiге алмай жѕргенiн байєау№а болар едi.
– °лгi жетпегiрлер єайда жѕр? Самат, ёй, Дёурен!


61
Иттi» моласын ыбырсытып тастап, тайып тЅр№анын
єарашы, желке» єиыл№ырлар. Саамат... – деп єойды
естiмейтiндерiн, естiсе де келе єоймайтындарын бiле
тЅра. Мынаны» бёрiн єайтiп жинап шыєсам екен
дегендей аста»-кесте» ѕйдi кiржие шолып аз отырды.
Кеудесiн єарс айыра бiр кѕрсiндi де, ёлдекiмдердi
жетi атасынан тарта єар№ап-сiлей жѕрiп, реттестiре
бастады.
– ТЅршы-ей, былай. Тау єопар№андай шалжия
єалуын. ТЅр, сыпырам мына жердi.
Алба-жЅлба ескi кiтапты жѕктi» ѕстiне лаєтыра
салып, орнынан кјтерiлген Сембек сауса№ы бiр
єимылдаса, аузы екi єимылдайтын ёйелiне єарап бiраз
тЅрды да, сыртєа беттедi.
“БЅл еште»е емес. МЅны» бёрi тѕк емес. Шыдау№а
болады, – деп ойлады, ша»ытєан аспан№а, шаєырай№ан
кѕнге сы№ырая єарап тЅрып. Іос єолын єалтасына
салып тЅр№анда кеудесi е»кiш тартып, иы№ы єушиып
кетедi екен. – Бёрi еште»е емес. Елдi» сјзi де, жЅртты»
табасы да. Бёрiне єолды бiр сiлтеген. Ел не демейдi...
Тек... ІЅла№ыны» тѕбiнен ызы»дап, жатса»-тЅрса»,
кѕндiз-тѕнi жа№ы бiр тынбайтын ёйел. Света...
Бастапєыда ашуланып єол да кјтерген. ?рып-соєєаннан
тѕк шы№ара алмасын бiлгесiн, јзiнше уёж айтып
тѕсiндiрiп те кјрдi. Болмады. Аєыры, јзi тѕсiнер,
єояр деп жає ашуды єой№ан. Ал, Света... Жауын
жауса да, жаумай єалса да, сѕт тасыса да, єазанны»
тѕбi кѕйсе де ІЅдайдан бастап – iшiнде бЅл да бар, –
аузына тѕскеннi» бёрiнi» сыба№асын сјзбен берiп
шы№ады. Бiтпейтiн бiр сјз. Аузын ашса єарша борайды.
Іыз кезiнде бёрi жаєсы... Жаман єатын... Жоє, Свете
жаман єатын емес. Я№ни, болма№ан. Ал№аш отасєан
кѕндер... жылдар – ол кезде єалада тЅратын – єылы№ы
єыз№а бергiсiз, єЅша№ы – от, жаны – жаз єЅдай
єосєан єоса№ына сѕйсiне єарайтын. Сјйтсе... Ораза
намаз тоєтыєта екен. ґзiнi» де тѕсiне кiрiп, ойына
келмеген мына иенге келгелi, бЅрын естiп кјрмеген,


62
естiртiп кјрмеген сјздердi» тиегi а№ытылып бердi.
ТЅрмыс таршылы№ынан адамны» мiнезi јзгерiп, мѕлде
басєа кепке тѕсуi за»ды да шы№ар. Іайткенде де, та»
єалу№а болмайды. Та» єаларлы№ы, мЅны» та» єалатыны
єалада јскен ає саусає єызды» осынша сјздi єып-
єысєа уаєытта єалайша, єайдан ѕйренiп ал№аны...
– Не№ып селтиiп тЅрсы»-ёй, атауы»ды iш, тѕс болды.
Самат, ёй, Самат! Бас аяєтары»ды!
Алдарына келген асєа селєос єол созысып, тѕскi
тамаєтарын iшiп отыр. Бёрi жабы№ы»єы. Екi Ѕл мен
ота№асы мЅнда келгелi єаба№ына єар байлап, жадырауды
Ѕмытєан Света№а жёуте»дей єарасады.
– ±алымжан звондады. Ерте» бiр єой сойып, салып
жiберi»дер дейдi. Уї! Кеше №ана боса№а»да№ы єЅлы»дай
едi. Ойбай жетiм, адам єатарына єосып жiберейiк,
ёлi-ає бала»дай болып кетедi деп... Сорлы! °не, сол
бала» ѕйi»дi тартып алып, жатыр шалєалап. Соны»
малын ба№ып отыр№ан отырысы» мынау, сѕмпиiп...
* * *
Иесi темекi тартатын. Кѕнi бойы ёлдеєайда жо№алып
кетедi. А№аш шарбаєты» ортасында орналасєан темiр
єаєпадан шы№ып бара жатады. Іолында тѕтiнi
будаєта№ан темекi. Кеш бата ёлгi єаєпадан кiрiп келе
жатады. Іолында темекi. Алдымен ѕйге кiрiп, киiм
ауыстырмастан, бјгелмей єайта шы№ады. Іолында бiр
тiлiм нан. ґз єолымен асатады. Дёмдi тамає жеп
ѕйренген, семiздiктен ырсылдап ёре» тыныстайтын,
єарны тоє тайдай тјбетке осы иесi асататын жЅмыр№а
жЅє болмас бiр жапырає наннан асєан тёттi жоє едi.
ІЅны№а єа№ып алып, єыл№ыта салады. Бая№ыда солай
болатын. Кеше солай бол№ан. Бѕгiн солай болды. Ерте»
солай болады. °рєашан солай бола бередi. Мё»гi баєи.
Іанша уаєыт јтсе де јз єолымен тамає берiп, басынан
сипап, сабалає жѕнiн сауса№ымен аялай тарап,
еркелететiн иесiмен бiрге болады. А№ы мен сарысы


63
аралас сабалає жѕндi Таймас осы№ан сенетiн.
Кѕмёнданып кјрген емес.
Иесiн жаєсы кјретiн. Сёл е»кiш тартєан бойы
єаєпадан єара» еткенде єуанышында шек болмайды.
Тiптi, тѕнiмен ёлденеше мёрте тѕзге шы№ып, кјк тѕтiндi
єЅны№а жЅтып тЅрып та мЅны Ѕмытпайды. Аспан№а
телмiрген єалпы бос єолымен мЅны» єЅла№ынан бастап
арєасына єарай сипап єояды. Таймасты» еркелегiсi,
ойна№ысы келедi. Иесiмен. Асыр салып. Кѕшiк
кезiндегiдей.
Кѕшiк кезiнде ойындар кјп болатын. Иесi мЅны»
єЅла№ынан, єЅйры№ынан тартып то»єала» асырады.
Шалып єалып ая№ын аспаннан келтiредi. Бастапєыда
ашуланатын. Кейiннен Ѕнай бастады. Тѕбiрi жа»а
бiлiнген кiшкентай, ёлсiз тiстерiмен аузына iлiнген
жерiн тартєылап, єарсы шабуылдайтынды шы№арды.
Иесi мёз болып кѕледi. БЅл да єуанады. Ойын єыза
тѕседi. Ендi жi»iшке сауса№ын алдына тосады. Тiстеуге
ы»№айлы, ауыз№а еркiн сияды. Кѕшсiз азуымен ёлсiз
жЅлєылайды. Соншалыє єызыє едi. МЅны» тЅрєы
јсiп, азуы јткiрлене баста№анда ойын кiлт тоєтады.
Иесi мЅнымен ойнауды до№ар№ан едi.
Іазiр де дёл сол кездегiдей ойна№ысы келедi. Іас
єарая єаєпадан ±алымжанны» сЅлбасы єыла» бергенде
ойыннан дёметiп арсала»дай Ѕмтылады. ТЅ№ыры мыєты
ауыр шынжыр орта жолдан жЅлєа тоєтатєанда №ана
јзiнi» байлаулы екенi есiне тѕседi. Іы»сылай ѕрiп
иесiне мЅ» шаєєандай єарайды да єояды. Дегенмен
иесiнi» тјбесiн кјргенде кјзi жайнап шы№а келетiн.
Иесi кейде тѕннi» бiр уа№ына дейiн келмей єояды.
Ондайда ы»ырси ашылып, кѕ»iрене жабылатын темiр
єаєпаны» жылауыє есiгiнен кiрiп келе жататын иесiн
та№атсыздана кѕтедi. Ол кешiккен сайын мазасы кетедi.
Шарбаєты жа№алай јтетiн асфальттi тротуардан адам
ая№ыны» тыєыры бiлiнсе, басын жЅлып алады. Бiрає,
басєа бiреу, бјтен кiсi болып шы№ады. БЅл жаєєа
мойын да бЅрмастан јтiп бара жатады. Бјтен адамдар


64
јзiне жаєындамайтынын, еркелетпейтiнiн, тёттi нан
асатпайтынын бiледi. Арыє, єушыє бет, е»кiш еркектен
басєаны» бёрi Таймас ѕшiн бјтен едi. Тiптi, мЅны» ит
ая№ына ас єЅйып тЅратын, ѕйге кiрiп-шы№ып, кѕнi
бойы бiр тынбайтын ёйел де. Аулада ары-берi жѕгiрiп,
јз тепкен добын јзi єуып, жал№ыз ойнайтын кiшкентай
бала да.
Таймас баєытты едi. °р аптада иесi бiр мёрте ѕйде
болады. Сол кѕнi бЅл е» дёмдi тамаєєа єарыє болады.
Кјбiне шикi ет. Кейде бѕтiн єабыр№а, жарты жамбас,
јкпе-бауыр. °йтеуiр, єЅшырлана жейтiн бiрде»е. Тек,
мойнына оралып алып, аттап бастырмай єой№ан
шынжыр№а кјзi тѕскенде №ана бiр сёт жабы№ып єалады.
°сiресе, шарбаєты жа№алап, иесiнi» жетегiнде, болмаса
бос кетiп бара жатєан ѕлкендi-кiшiлi тектестерiн
кјргенде жанын єояр№а жер таппай кетедi. Босатпай
єой№ан шынжырды ѕзiп жiберердей жЅлєынып, амалы
єЅры№ан со» азуды басып-басып жiберетiн. Тiсi єан
єаєсап кеткенде №ана єы»сылай кѕрсiнiп, райынан
єайтады. Іарныны» аш екенiн єабысєан єЅрса№ы мен
анда№айлап тЅр№ан єабыр№асынан бiлуге болатын алба-
жЅлба сЅрыєсыз иттердi кјргенде №ана айызы єанып,
јзiне келедi. Бастарын тјмен салып, тЅмсы№ымен ёр
бЅрышты бiр тiмiскiлеп жѕретiн мЅндай Ѕсєынсыз
иттер бЅ№ан єызы№а, алдында№ы жартылай №ана
орталан№ан кiрлi астау№а сЅєтана єарайтын. Аєыры,
јзiне єарай арпылдай Ѕмтылып тЅр№ан туысыны»
жарылєай єоймасына кјзi жеткесiн, сѕме»деген єалпы
јз жолымен кетiп бара жатады.
Таймас ашулы едi. ґзiн єорша№ан кѕллi тiршiлiк
иелерiне. °сiресе бос жѕрген иттер мен мЅны» байлауда
екенiне кјзi жеткен со» кјсте»деп ары да, берi де
јтетiн адамдар№а. Тiптi, кјзге ѕймелеп алып, тынышын
єарадай алатын єара-кјк шыбындар да єЅла№ыны»
тѕбiнен сѕйкiмсiз ызы»дап, келекелеп жатєандай.
Адымы санаулы, аума№ы тар тјбеттi басын№андай.


65
Иесiнi» басєаны» бёрiн шайнап тастау№а єайран таппай,
iштен тынатын.
МЅндайда кѕшiк кезiн са№ынатын. °лдебiр ы№ы-
жы№ы екi аяєтылар мен јзi сияєты тјрт аяєтылар,
бЅлар№а мѕлдем Ѕєсамайтын тор№а єамал№ан ѕлкендi-
кiшiлi єанаттылар, та№ы да толып жатєан бЅл бiлмейтiн
хайуанаттарды» у-шу ортасына тап бол№анда есi шы№а
єорыєєан. Та»сыє ёлемге ѕрейлене кјз сал№ан. МЅнымен
єосып екi Ѕяласын, енесiн ёкелген сары кiсi бЅларды
кѕзеткен де отыр№ан. Сол-ає екен, бЅлар№а єызыєтай
єара№ан, тiптi желкесiнен салмаєтай кјтере єолына
алып, асты-ѕстiн тексерiп шы№ушылар пайда болды.
Уаєыт јте келе ондайларды» єатары кјбейе тѕстi.
Алдымен алыстан тамашалайды, сосын єолмен Ѕстап
кјредi, со»ынан тапжылмай отырып ал№ан сары кiсiмен
ёлдене деп сјйлесiп жатады. Кјп јтпей-ає екi Ѕяласы
таласа тЅмсыє ты№ып, єЅны№а соз№ылайтын тёттi
емшектi бЅ№ан жеке єалдырып, ёлдекiмдердi» єолында
кеттi. Ендi јзiне №ана єал№ан жЅпарлы бауырды жеке
иемденiп, салбыра»єы желiнге бас єой№ан...
Тёттi сѕттi со»№ы емуi екен.
Іолына алды. Алдымен єЅла№ын єоса єармап
желкелей кјтерген. Кјзi сы№ырайып, ашылмай єал№аны
болмаса, ауырсынба№ан. Іайєайып тЅратын сѕйкiмдi
єЅйры№ынан тiк кјтердi. Тјрт ая№ы салбырап єал№ан
бЅл есi шы№а тырбанып, ауаны єармай бердi. Екi
єЅла№ыны» Ѕшынан салмаєтай Ѕстады. Е» жаманы да
осы болды. Бас сѕйегi шытынай сынып, єЅла№ы тѕбiнен
ѕзiлiп бара жатєандай. Тiсi ендi єылтиып келе жатєан
єызыл иегiн кјрсете тыжырын№ан. Бiрає дыбыс
шы№армады.
– Жарайсы», кѕшiгiм! На№ыз сырттан болайын
деп тЅрсы».
Осыншама ёуреден кейiн, тѕк болма№андай аялай
Ѕстап, єЅша№ына єысєан бойы сары кiсiмен ёлденелердi
айтысып, ёлдебiр сытырлає єа№азды єолына Ѕстатєан
да, жѕре берген...


66
Содан берi осы жерде. Ауласы ке», таза, е»селi
ѕйдi» сѕйiктi итi. Ал№аш келгенде кѕшiк бол№ан, єазiр...
Сол кѕннен бастап жа»а иесiне ѕйренiп алды. Тѕнге
єарай лапасєа єамап єояды. Кѕндiз бiр ауыє сыртєа
шы№арып тЅрады. Бастапєыда енесiнi» бал таты№ан
бауырын са№ын№анымен, кейiннен Ѕмытып кеттi. Алдына
келген бЅрын татып кјрмеген тёттi-дёмдiлердi єарны
сызда№анша iшiп-жейдi. Содан кейiн кјтерiлiп єал№ан
кј»iл ойын тiлейдi. Жа»а иесi де ойын єЅмар болып
шыєты. Екеуi де тоймайды єызыєєа. Ойын – єызыє –
ойын. Аєыры екеуi де шаршайды. БЅл да, иесi де
ѕйлерiне беттейдi. Алдымен тартыншаєта№анына
єарамай, кѕшiк лапасєа кiргiзiледi, иесi содан кейiн
№ана мЅныкiнен ёлдеєайда сёулеттi, ѕлкен ѕйiне кiрiп
бара жатады.
Кейде бјтен адамдар келедi. Аз уаєыт иесiмен бiрге
ѕйге кiрiп-шы№ып, артынша єарасын батыратын екi
аяєтылар мЅны да естен шы№армайды. Іашєалаєта№анына
назар да аудармай, єолдарына алып, бiраз мазалайды.
– Таза алабай. Енесiн јз кјзiммен кјрдiм, сенi»
єара итi»нен екеу шы№ады. °кесi де алабай дейдi.
Орыс шал шын айтса, енесiнен де дёу кјрiнедi. Кјрдi»
№ой, єЅла№ын кесiп алса» да єы»є етпейдi. На№ыз
сырттан. ІЅйры№ын ендi кессем єорєає болып кете ме
деп, тиiспедiм. – Маєтанып жатады иесi.
Салпа» емшек енесiнен ажыра№аннан бiр ай јткенде
мойнына єар№ыбау салынды. ґзiне јлшенiп жасал№ан
ша№ын ѕйшiктi» єасына єазыє єа№ып, байлап єойды.
БЅл кезде тЅрєы iрiленiп, мойны жЅмырлана тѕскен
кѕшiк јз атыны» Таймас екенiн бiлген. “Таймас!” –
десе жалт єарайды. Жёне, соны» артынан тёттi тамає,
болмаса єыз№ылыєты ойын кѕтiп тЅратынын да бiледi.
Ол кездер де жаєсы едi. Кѕнде кешкiлiк байлаудан
босанып, бауырын жазып, армансыз ойнає салатын.
Ал№аш жер-дѕниенi аппає єылып, єар басєан кѕннен
бастап, ойын до№арылды. Байлау да босамай єойды.


67
Басынан сипап єана єоятын иесiнi» тјбесi кјрiнсе
дёмелене єарайды. Бiрає, ешєандай ойын болмайды.
Бая№ыдай емес суыє тартып єал№андай. Бјгде адамдар
да жаєындамайтын болды. Іолына алмає єайда,
анадайдан айналып јтедi.
Е»кiш ие тѕннi» бiр уа№ында кешiгiп келсе, ойын
болады деген сјз. Бая№ыдай босатпайды, ёйткенмен
бЅл байлан№ан єазыєты айнала жѕрiп асыр салады.
Бiр єызы№ы мЅндай кѕндерi иесi мѕлдем басєа кепке
тѕседi. °ншейiнде ая№ын ныє, ма»№аз басатын адамны»
жѕрiсi јзгерiп, ойын барысында шалыныса бередi.
Тiптi, жы№ылып та єалады. ІЅмары тарєама№анмен,
бiр сёт болса да ке»iп єалатын. Ойын ендi єыза
баста№анда, ѕйден жыбырлає ёйел шы№ады.
– ±алым, ±алымжан, жѕр ѕйге. Кеш болып кеттi,
Ѕйыєтау керек. Дем алу керек. Ерте» жЅмыс єой
са№ан. Не№ып iшкенсi»? – деп, єолты№ынан демеп,
сѕйрегендей єылып, иесiн алып кетедi. МЅндай кѕндерi
ол тѕннi» бiр уа№ында сыртєа шы№ып темекi тартпайды.
Тiптi, бЅ№ан беретiн тiлiм нанды да Ѕмытады.
Іыс бiттi. Іарды» ерiген лайлы суы айналаны
шылшыєєа айналдырды. Бiрте-бiрте азая келе, ол да
єЅр№ады. Кјктi» єає тјрiне шы№ып алып, кѕлiмдеп
єоя берген кѕн бойын жылытты. Кѕлiм кјз кѕннi»
еппен єытыєтайтын, жып-жылы шуа№ыны» астында
жатып маужырайтынды шы№арды. Бiрає, бЅл рахат
та Ѕзаєєа созылмады. Кѕн јткен сайын жылу ыстыєєа
айналды. Жылы шырай танытатын кѕн ендi дёл
тјбесiнен тјнiп, єытыєта№ан єайда, ша№ып алады.
Таймаста мЅндай кезде тiлi салаєтап ѕйшiкке
ты№ыл№аннан басєа амал єалмайды. Тек, кѕннi» зёрi
єайта, арєаны ке»ге салып, ѕйшiктен шы№ады да
шарбає жаєты а»диды. Ол жаєтан иесi келедi. Иесi
келсе...
Кѕндер јте бердi. Бiр келкi. Іанша ѕмiт артса да,
мойында№ы єар№ыбау ше»гелiн босатпады. Ойын да


68
болмады. БЅл кезде, иесi де кешiгiп келудi єойды.
Кѕшiк кезiн кјзiне елестетiп, Ѕзає єиял№а батып жата
бередi. Иесiн кјзiмен шы№арып салады, кјзiмен кѕтiп
алады. Тѕнiмен неше рет тѕзге шыєєанын санайды.
Е»селi ѕйдi» темiр есiгi сырт етiп ашылып, жала»аш
кеудесi шы№ып келе жатады. Ойын болмайтынын бiледi,
ёйтсе де ±алымжанны» тјбесi кјрiнгенде бойын белгiсiз
сезiм билеп ала жјнеледi. Иесiн жаєсы кјрушi едi.
Кјзiн ашєалы бiр-ає рет єар басєан Таймас ѕшiн
јмiр ке»iстiгi соншалыє шектеулi едi. Шарбаєты» ар
жа№ында№ы єайна№ан тiршiлiк бЅл ѕшiн жЅмбає болатын.
Адамдарды» арасында дѕние, байлыє, мансап, аєша
деген тѕсiнiктер барын, сол тѕсiнiктер жолында туында№ан
алдап-арбау, аяєтан шалу, тер тјгу, тiптi єан тјгушiлiк
сынды єасиеттер болатынын, та»ны» атысы, кештi»
батысы тырбанып жѕрген пенделердi» баєытты-баєытсыз,
бай-кедей, жаєсы-жаман болып бјлiнетiнiн, жёне
со»№ыларды» алды»№ылардан кјп екенiн, ёлдеєайда кјп
екенiн бiлмейтiн. Іазiр техниканы» ёбден дамы№ан
заманы жиырма бiрiншi №асыр екенiн, бiр №асыр жѕз
жылдан тЅратынын, бiр жылда он екi ай, тјрт мезгiл
болатынын, єазiр жазды» ми єайнатар ысты№ы –
шiлденi» со»ы екенiн де ойлап кјрмеген. Тiптi, јзi
јлердей жаєсы кјретiн иесiн јзгелердi» жек кјретiнiн,
бЅ№ан єойды» таза етiн беретiндiгi ѕшiн сырт етiп
ашылып, иесi шы№атын есiктi» ар жа№ында ёйел мен
еркек арасында теке-тiрес, жанжал туындап тЅратынынан
бейхабар-тын. Адамдарды» єолында алысты жаєын
єылатын єЅдiрет барын, жер тѕбiндегi адамны» даусын
ести алатын єЅрал болатынын, ол єЅдiреттi єЅралды»
телефон аталатынын, иесi сол телефонмен бѕгiн ауыл№а,
Сембекке єо»ырау шалып, ѕйде еттi» бiткенiн, тез
арада бiр єой сойып берiп жiберудi бЅйыр№анын, жёне
сол еттi» жартысына жуы№ы јзiне бЅйыратынына бас
єатырып кјрген емес. Алдына келгендi єарпып тастап,
жататын да єоятын. Таймасты» бiр сарынды №Ѕмыры,
бiрiнен бiрi аумайтын кѕндерi осылай јтiп жатты.


69
Кј»iлсiз едi. Іызыєсыз болатын. Бiрає, єызыєсыз екенiн
бiлмейтiн. Кјз ашєалы кјргенi сол, јмiр деген осы деп
ойлайтын.
* * *
Кеш ба№ана батєан. Тiптi кјп уаєыт јттi. Кјшедегi
кјлiктердi» гѕрiлi де тын№ан. Жарєырап ай туды.
Дјп-дј»гелек. Мамыє тѕн. Кѕндiзгi аптаптан арыл№ан
єала да аяєты кјсiп тастап, Ѕйыєтап кеткен. Мѕлгiген
дѕние. Тек бЅл №ана мазасыз. Айнала тыныштыєєа
бата тѕскен сайын, тынышынан айырылды. Кѕткелi
кјп болды. Бiрає ±алымжан ёлi жоє.
БЅл кѕйдi кешiп, Ѕйєысыз жатєандар екеу едi.
Бiрi – ±алымжанны» ёйелi °сел. Бiрi – Таймас.
Iшкен кезде Ѕялы телефонын сјндiрiп тастайтын
ёдетiн бiлсе де, єайта-єайта єо»ырау шалады. “Абонент
байланыс аясынан...” Сѕйкiмсiз дауыс. БЅрын да iшетiн,
бЅрын да кешiгетiн. Бiрає, дёл осылай емес. БЅл
уаєта ѕйде болатын. Ал, бѕгiн... Са№атєа єарады, та»№ы
тјрттен јтiп барады.
Кѕте-кѕте шарша№ан, терезеден єарай-єарай кјзi
тал№ан ёйел та»№ы Ѕйєы єысып, манаурай Ѕйыєтап
кеттi.
Ал, ит Ѕйыєтамады. Маужырап жатады да, тысыр
еткен дыбыс бiлiнсе, басын жЅлып алады. Ол емес.
Осылайша єанша ѕмiтi єЅрдым№а кеттi екен! Бiрає,
кѕте бердi.
Аєыры келдi-ау. Та» бiлiне баста№анда а№аш
шарбаєты жа№алай берi беттеген аяє дыбысы естiлдi.
Бiр келкi емес. Демек... Бѕгiн ойын болады. Есiктi»
iлгегiн таба алмай кјп ёуреге тѕскен ±алымжанды
кјргенде кѕманы єалмады. Ойын.., ойын болады. Тек
есiк ашылсын. Іазiр...
Іателеспептi. Есiктi ёре» ашып, аула№а енген иесi
буынынан айрыл№ан ая№ын єалт-єЅлт басып берi беттедi.
– Таймас... – дедi тiлi кѕрмелiп. Мойнынан єЅша
отыра кеттi. – Тоєта, тыныш... Ой, сен де... Іап,


70
тиыш... Іазiр... – Соны айтып, ебi кеткен єолдарымен
иттi» єар№ыбауын а№ыта бастады. – Іазiр, екеумiз
кѕресiмiз. Кѕресте ёдiлдiк керек, сондыєтан сенi
шешемiз.
...Кѕтпеген жерден бостандыє ал№ан Таймас
арсала»дап, ауланы бiр айналып шыєты. ґзiн шаєырып
тЅр№ан ±алымжан№а єаєты№ыса тоєтады. Дегбiрi єашып
барады. Кѕшiк кезiндегiдей алды»№ы аяєтарын тiк
кјтерiп, артєы ая№ына тЅрды да, єолын иесiнi» кеудесiне
тiредi. ±алымжан да єЅшаєтай алды. Іолтыєтан тјмен
Ѕстап, жамбасєа икемдедi. Атып Ѕрмає. Иттi» ауыр
салма№ы бар, јзiнi» ебi єоса кеткен, шамасы келмедi.
Босанып кеткен Таймас айнала жѕгiрiп жѕр.
– Кел, кел, кѕшiгiм. О.., жарайсы». Кё! Кел берi.
Іазiр са№ан кјрсетейiн.
Таймасты» єуанышында шек жоє. Мойны босап,
ауыр шынжырдан азат бол№алы јзiн соншалыє же»iл
сезiнген, мѕлдем єЅтырынып кеттi. ґзiне Ѕмтылып,
ойын№а шаєырып жѕрген иесi кјзiне єораш кјрiне
бастады. °лсiз. Кѕшiк кезiндегiдей жЅлєылай алмайды.
Те»селе басып, айнала берген бiр тЅста секiрiп келiп,
кеуделей єа№ып јттi. Ая№ына ёре» мiнiп тЅр№ан
±алымжан Ѕшып тѕскен. Ырсылдап, єырылдап
ёлденелердi кѕле айтып, тыпырлап жатыр. Таймас
єанша айнала жѕгiрiп, ойын№а шаєырса да буынын
бекiтiп, орнынан кјтерiле алмады. Делебесi єоз№ан ит
тiсiнi» Ѕшымен киiмiнен тартты, – тЅрмады. Ая№ынан
тартты, – шалєалай аударылып тѕстi. Та№атсыз шыр
айнал№ан. Тыпыр-тыпыр. Ашулана бастады. Же»сiз
жейдесiнi» иы№ынан жЅлєа тартып, дар айырды. Іайта
тiстеп, жЅлып алды. О»ай сыпырыл№ан жейденi аяєєа
басып, јткiр тiстерiмен дар-дар айырып, умаждап
тастады. °п-сётте дал-дЅлы шыєєан ёлсiз мата єЅмарын
тарєата алма№ан. Керiсiнше єанын єоздыра тѕскендей.
БЅл кезде орнынан е»бектей тЅрып, єолына iлiккен
ёлдебiр кесектi бЅ№ан єарай жiберiп єал№ан иесiнi»
ашулы даусы естiлдi. Іабыр№асына сарт еткен


71
жЅдырыєтай тасты ойынны» та№ы бiр тѕрi ретiнде
єабылда№ан ит ±алымжанны» басынан єар№ып јттi.
Аунап тѕсiп, єайта тЅрмаєєа ёрекеттенiп, ая№ын баса
алмай жатєан єораш маєЅлыєєа айнал№ан ёлжуаз
адам iшiн пыстыра бастады. ТЅ»№ыш рет иесiне
ашулан№ан тјбет секiре басып келiп, шалбар№а ауыз
салды. Азуды єаттырає батырып жiберген екен, етiн
єоса жырып кетiптi. Аузына єанны» дёмi келдi. Еттi»
дёмiне Ѕєсас. Бiрає.., ёлдеєайда тёттi.
Ойнап жѕрмiн деп ойлады. Кѕшiк кезiндегiдей бар
кѕшiн салып. Ол кезде ёлi келмейтiн. Іазiр єалай
бЅраса да еркiне кјне берген иесi астына тѕседi. БЅрын,
мЅны жЅлмалайтын, ёлсiз кѕшiк шарасыз єалыпта
кјне беретiн. Ендiгi кезек...
Гѕр етiп кеудесiне аяє артты. Шалєалап жатєан
иесiнi» кјзi ба№жа» етiп, жЅдырыєпен єЅлає шекенi
ала салып єалды. °лсiз. Екiншi рет ба№ыттал№ан єолды
бiлектен тiстей ауыз№а тѕсiрдi. Кѕшiк кезiндегiдей
кѕштей тiстеген. °лдене кѕтiр еттi. Ойбайла№ан дауыс
єоса шыєты. Салбырап єал№ан єолды тастай бердi.
Кѕшiк кезiнде... Е» болмаса сауса№ын бѕге алмайтын.
Ендi... Жансыз єолды тастай берiп, жала»аш кеуденi
сойдаєтата осып јттi. Жоє. Болмайды. БЅлай болмайды.
Кеуде жарамайды. ІЅмардан шы№а ойнап, єЅшырлана
тiстеу ѕшiн азу№а еркiн iлiгетiн бiрде»е керек...
Жан далбаса ѕйелеп жатєан иесiнi» ыр№ай мойнына
кјзi тѕстi...
Кѕйеуiнi» келгенiн бiлген жоє. Ал№ашєыда Ѕйєылы-
ояу хёлде жатып естiдi. Кѕйеуiнi» итiмен ойнап
жѕргенiн емiс-емiс ойлап јттi. ±алымжанны»
ырсылда№ан, єырылда№ан, кѕлген даусы мен иттi»
арылы єатар шы№ып жатєан. °лден уаєты ойбайла№ан
ёжептарєы дауыс шыєєанда атып тЅрып, єолына iлiнген
киiмдерiн апыл-№Ѕпыл iле салып, сыртєы есiкке жѕгiрдi.
...БЅл кезде ѕн де јшкен...
Жансыз. Шалєалай жатєан бойы єимылсыз
єалыпты. Бассыз јлi дене. Жейдесi мен шалбары


72
илектенiп, анадайда жатыр. Кеудесi мен бјксесiн єан
жуып кетiптi. Бассыз єал№ан мойыннан ке»iрдектi»
Ѕшы єылтияды. Ендiгi єызыєєа сол арєылы кјз салып
жатєандай. Іаны ёлi тоєтамапты, жерге жайыла а№ып
жатыр. Ал бас...
Бас Таймасты» аузында. ЖЅлєа тартып ая№ыны»
астына басады. Сёл єарап тЅрады да, алды»№ы ая№ымен
ары-берi дј»гелетiп, аударып, єайтадан кјтерiп алады.
Іалай аунатса да ы»№ай№а кјнетiн домалає басты
єЅшырлана тiстейдi. Ойынны» е» єызыєты жа»а тѕрiн
тапєан нён тјбет єуана єы»сылайды...
Іызыл-ала киiнген топ алдымен жеткен. Артынша
дёрiгерлер. °лденелердi суретке тѕсiрдi. Оєи№а орын
ал№ан жер ає-єызыл лентамен єоршалды. ±алымжанны»
мёйiтiн итiмен єосып ёлдеєайда алып кеттi.
Иттi тексеруден јткiзген. ІЅтыр№ан, болмаса басєа
бiр залалды ауру№а шалдыєєан болуы мѕмкiн. Бiрає,
тексеру нётижесiнде иттi» єанында ондай кеселдi»
жоє екенi аныєталды. Іызыл жа№алылар а»тарылып,
ає халаттылар бас шайєасып, та»даныс бiлдiрiп жатты.
Амалдары таусыл№ан тёртiп саєшылары марєЅмны»
таныстарын, туыстарын тергеуге алу№а мёжбѕр болды.
Кјп јтпей-ає, мёселенi» тѕйiнi шешiлдi.
Итте ешєандай кесел, яки ауруды» нышаны жоє.
Иесi мас кѕйде итiн ойнатпає бол№ан. Кјз ашєалы
байлаудан босанба№ан, ойынєЅмар болып јскен ит бiр
сёт еркiндiк алып, єЅмары єан№анша ойна№ан. Ойна№ан!
Аєыры, кѕшiк кезiнен еркелеткен, ойнатєан, туысына
єима№ан еттi осы№ан берiп, баласындай баптап, ба№ып-
єаєєан, ѕйге келер сётiн та№атсыздана кѕтетiн, јзi
соншалыє жаєсы кјрген иесiнi» жанын жаїаннам№а
жјнелткен.
Бiр ауыздан марєЅмны» јзi кiнёлi деп танылды.
* * *
Со»№ы кезде бЅл тѕсiнбейтiн жайттар болып кеттi.
Алдымен, тап-таза, јткiр иiсi бар аппає ѕлкен сарай№а


73
апарды. °лдебiр жi»iшке темiрдi єолты№ына сЅ№ып,
єанын алды. Аузын ашып сасыє сiлекейiн тексердi,
тiсiн адаєтап шыєты. ¶ш кѕн бойы єап-єара»№ы сыз
єуысєа єамап єойды. Со»ынды кјлiкке салып, Ѕзає
жер жѕрiп, осы жерге алып келдi. МЅны» ендiгi иесi
болса керек, – єаталдау болып шыєты, – еркелеткен
єайда, ёкелген кѕнi ашыє кѕннi» астына байлап єойып,
су-су еткен дыбысыны» јзi жаны»нан єарадай бездiретiн
жiп-жi»iшке Ѕзын жiппен айнала жѕрiп, шыєпырта
сабады. Жыртыл№ан терiсiн ауырсына жалап, иесiн
тЅ»№ыш рет жоєта№ан. Содан берi не су, не тамає
бермедi. Шыжы№ан кѕннi» ысты№ында кјле»кесiз
жазыєта тiлi салаєтап жата бердi.
Таймасты» ендiгi єатал, тас жѕрек иесi Сембек едi.
Кѕтпеген жазым№а тап бол№ан ±алымжанны» жерлеуiне
єатысып єайтєалы јртенiп тЅр№ан жазды» кѕнiнде
јлiмшi хёлде, байлаулы жатєан итке єарап тЅрудан
ѕлкен лёззат алатындай, кѕнiне екi-ѕш мёрте келiп
кјрiп кетедi. Бастапєыда Ѕлып, жер тырнап, бала-
ша№аны» есiн шы№арып едi, ендi ол да тынды.
±алымжан јлгелi, Светаны» єаба№ы жадырайын дедi.
Не де болса мына азаптан єЅтылып, бая№ы дёуренге
єайта оралар кѕн де иек астында. Ойлама№ан жерден
жауызды» жанын ал№ан итке риза едi. Тек, адам
жеген жалмауызды» јзi де єорєынышты, ёйтпегенде
тјбесiнен тјгiлтiп алтын єЅйса да жарайтын iс
тындыр№ан иттi ба№ып алу№а да болар едi. Ендiгi
отырыстары мынау, иттi» јлiмiн кѕтiп. Бiрден јлтiре
салу№а кѕйеуi кјнбедi. Ит те јле єоймады. °не-мiнемен
он екi кѕн јтiптi.
Ал, Сембек єай№ыр№ан. ґзiне соншалыє сораєылыє
iстеген адамны» јлiмiне емес, сорлы баланы» адам
кјргiсiз кѕйде јз кјрiн јзi єаз№анды№ына. Адам№а
жасама№ан жаєсылы№ын жаса№ан итiнен кјрген єорлы№ы
єайткенде де сѕйекке та»ба, бетке шiркеу. Ит јлiм.
Жоє, одан да сораєы. Жаны ашымады, ет жѕрегi


74
езiле жоєтамады. Іуана да алма№ан. Табалау№а дётi
бармады. ґзiне соншама єорлыє кјрсеткен адамны»
мынадай кѕйде жер єЅшєанына басєа болмаса да,
Сембек бјркiн аспан№а ату№а тиiс едi. Кiсiлiгi жiбермедi.
Тумаса да ту№андай болып кеткен iнiсi едi. Тек со»№ы
iстерi...
±алымжан балалар ѕйiнде јскен тЅл жетiм болатын.
Тёрбиешiлермен шекiсiп, єар№ыс атєан ѕйден єашып
шыєєан бала» жiгiттi кјлiк тЅра№ынан кездестiрген.
Жѕзi солы»єы, киiмi жЅпыны бала№а жаны ашып,
жјн сЅра№ан. ¶ндемей кете бару№а дётi шыдамай ѕйiне
ерте келген. ґзiнi» бiр киерлерiн берiп, ыстыє тамає
iшкiзiп, єалтасына азда№ан тиын-тебен салып, єашып
шыєєан жерi»е єайта орал деп, аєылын айтып,
шы№арып сал№ан. Бармапты. Кјп јтпей та№ы кезiктi.
БЅл жолы ѕйiнi» алдында. Арып-ашєан. “Сiзден басєа
паналар жерiм жоє”, – деген. ЖЅмыс тауып беруiн
јтiнген. “Жетiм кјрсе» жебей жѕр” деп бiлетiн Сембек
шынымен боса№ан. Шындап кiрiстi. Жал№ан єЅжат
жасатып, ауылдан келген iнiм едi деп, јзi iстейтiн
мекемеге кѕзетшiлiк єызметке орналастыруды» сётi
тѕстi. ±алымжан iске Ѕєыпты, шаруа№а ты»№ылыєты
болып шыєты. БЅл єатты єуан№ан. Аяєєа тЅрып
ал№анша, ѕйде жѕре берсiн деген. Арада бес жыл
јткенде, јз бетiмен кѕн кјру былай тЅрсын, басєа№а
жёрдем бере аларлыє дёрежеге жеткен ±алымжан
мЅны» јзiне ауыз салады деп кiм ойла№ан? БЅл кезде
кѕзетшiлердi» басшысына айнал№ан жiгiт Сембекке
несие алмає ниетiн айтєан. Тек мЅны» кјмегi керек.
БЅл ойланбай келiскен. Кепiлге єоятын мѕлiк –
Сембектi» ѕйi. Ол да тѕк емес, уаєытша ±алымжанны»
басына аудар№ан. Соны» ерте»iнде-ає сотты болды.
±алымжанны» баспанасын тартып алып, тЅрып жатєан
кјрiнедi. °упiрiмдеп єамаудан аман єалды. ±алымжан
ке» пейiлдiлiк кјрсетiп, кешiрiм берiптi. Басы сотты
бол№ан Сембек ѕйден айрыл№аны былай тЅрсын,


75
єызметтен єуылып, далада єалды. Ол да тѕк емес
екен, кјрер єызы№ы алда болып шыєты. Алар несиесiн
ал№ан ±алымжан єарсыласса тѕрмеде шiрiтетiндiгiн
айтып, бая№ы єамєор а№асын малшы№а айналдыр№ан.
Аз№антай малды» басын єЅрап, алдына салып, осы
елсiз иенге ёкеп тастады. МЅны єорла№аннан ерекше
лёззат алатын болса керек, жиi келiп, шiкiрейе тЅрып,
тексерiп єайтады. Азыє-тѕлiк те мардымсыз бiрде»е.
Ит єорлыєєа жас балалары ѕшiн шыдап баєєан.
Аєыры, мiне...
Жерлеуден кейiн, бiраз шы№ынданып жѕрiп, иттi
єол№а тѕсiрген. Атып тастамає екен. Жауы»ны» жауы –
сенi» досы» деген ниетпен емес, адамны» басын жЅтєан,
єолда јскен иттi жай №ана атып тастау аз едi. Болмай
бара жатєасын, тёртiп саєшыларыны» аузын майлап,
кјп ёуреленбей-ає, осында ёкелген. Бiр туысы туралы
ёлдеєайда естiген. ґз єойына шапєан итiн кѕннi»
астына ас-сусыз байлап, азаппен јлтiрген кјрiнедi.
Жиырма кѕнде ёре» јлiптi дейдi. Сенбеген. Ендi кјзi
жеттi, бѕгiн он екiншi кѕн. Iшi єабысып, сЅрєы єашып,
алып денесi адам та»данарлыєтай шјгiп кеткен. ґлiмшi
хёлге жеткенiмен бiр-екi кѕнде ажал№а ал№ызар тѕрi
жоє. Ал№ашєыда№ыдай емес, жа№ы тын№ан. Кјп
єоз№алмайды. Аны№ында, єоз№ала аларлыє дёрменнен
айрыл№ан. Жанарсыз кјздерiн алысєа тастап, сЅлє
жатады да єояды.
Таймас иесiн кѕтiп жатыр едi. Іайдан келетiнiн де
бiлмейдi. ¶йреншiктi јз ѕйi, јз ѕйшiгi емес. Айдала.
Тым-тырыс. Ыстыє. Иесiмен бiрге бол№ан жердей емес,
у-шудан ада. Iшiне сёл де болса салєын леп ендiрер
азда№ан жЅбаныш – тiлiн салаєтата дем алу№а да ёл
єалма№ан. Кiрпiгi ёре» єимылдап жата бердi. Іанша
сарылып кѕтсе де иесi келмей єойды. Бiрає, келедi
деп сендi. Сол №ана єЅтєарады мына азаптан. Мына
азаптан...
Кенет, – бЅрын ойына мѕлде келмеген, – мына


76
аптаптан паналар жал№ыз орын жер екендiгiн ойлап
јттi. °бден шатысєан санасыны» тѕкпiрiнен себезгiлей
кјрiнген ёлсiз сёуле ыстыє кѕн №ана емес, со»№ы
кезде ёбден басынып, тiрiдей талап, жей баста№ан
шыбын-шiркейден де єЅтєарар со»№ы сая топыраєты
єазып тастарлыє кѕш бердi. Со»№ы јткен екi аптада
јзi ёбден тапта№ан єЅр№ає, єатты топыраєты жан далбаса
тырналай бастады.
Аны№ында, бауырын кјтерерлiк єауєар єалма№ан
Таймасты» јлiм алдында№ы со»№ы тырбануы едi бЅл.
ґз кiнёсiн сезiнбеген єалпы келмей єой№ан иесiн iздеп
кете барды. Байлаудан бiр жола азат.
09.02.11.
Алматы, Ша»ырає-2.


77
БIР Т?ТАМ
(ё»гiме)
– Сен на№ыз талантсы»! БЅл сјзсiз. Тiлi» тјгiлiп
тЅр. Жазуы»а бас ием. Сен... сен... Сенi ёлi ёлем
мойындайды!
– Сен де талантсы»! Талантты сазгер! Сенi» ёндерi»
ёлi аспан астын шарлайды. Сен шы№ар биiк ёлi алда!
Екi адам. Екi жiгiт. Солай дегенбiз. Бiр-бiрiмiзге
риясыз кј»iлмен жо№ары ба№ала№анбыз. Сјзiмiзде кѕмён
жоє едi. Асырып айтыппыз. Талант єайда...
...ґтiрiкшi болып шыєтыє. Екеумiз де.
...Бекер iштiк.
Дауды» басы – даяшыны» кјк шјлмегi...
* * *
– Менi тѕсiнер сен №анасы»! – деген телефон
тЅтєасыны» ар жа№ында№ы дауыс. – ґнердi Ѕ№ар, сјз
тѕсiнер, менi» сјзiмдi тѕсiнер басты» иесi – сен №анасы»!
Мен ѕшiн сенен асєан јрелi кёллёсi бар жан жоє!
Мынадай сјзден кейiн кездесуден бас тарту мѕмкiн
емес едi.
Іала№а келген ал№ашєы жылдары танысєанбыз. Орта
бойлы, арыє жiгiт. Бiрає јзiн атан тѕйедей сезiнетiн
болуы керек. Кеудесi тiк. Кѕтiм кјрмеген, артєа єарай
Ѕєыпсыз єайыра сал№ан шашы мен шаршай єарайтын
кјздерi јз ортасынан мѕлде бјлек кейiп танытады.
Риза емес. Бiр нёрсеге риза емес. ґзiн жЅрттан артыє
сезiнедi. Абыр-дабырды шеттей тЅрып алып,
шуылдаєтарды» тјбесiнен асыра єарап тЅр. “°й, сендер
де!” – дейтiндей. Іимылы самарєау бол№анымен, батыл.
Ойына келген iстi тындырмай тынбайтын адамны» сойы.
У-шудан шеттеу тЅр№ам. Менi» де тѕр-тЅл№ам о»ып
тЅрмаса керек. °лгiнi» ар жає, бер жа№ы. “Балыєшы


78
балыєшыны алыстан таниды”. Алдымен кјзiмiз
тѕйiскен. Екi мёрте. Кјп Ѕзамай єатар тЅрдыє.
Жайлап басып єасыма келдi. Іол алысып тЅрып,
сынай єара№ан. Іызметшiсiн тергеп, тексерiп тЅр№андай.
– Темекi тартушы ма е»? – Ал№ашєы сјзi. ¶й
жЅмысын орындамай келген оєушы№а мЅ№алiм осылай
сјйлейтiн. ?нап тЅр№ан жоє ма№ан.
– Ал?
– Былайырає шы№ып јртенiп єайтайыє, онда. –
Жауап кѕтпестен ал№а тѕсе берген.
Тѕтiнi» тѕзу Ѕшєыр, жа»а, жартылай танысым
шылымды да о»дырып шекпейтiн болып шыєты. Сирек
дём татады демесе», бЅрєыратып Ѕстайды да тЅрады.
Жарытып еште»е айтпадыє.
– ?єсаспыз, ё? –дедi јзiмсiне. – Сенi» де менен
асып тЅр№аны» шамалы. – ¶нсiз бетiне єара№ам. Кјзiн
тайдырып ёкеттi. Арбасып тЅрар жайым жоє деген
кейiпте. – Хабарласып тЅрайыє, – дедi єырын єарап
тЅр№ан бойы. Нјмiр алмастыє. ?сыныс айтатын – ол,
бас изейтiн – мен. – Iшке кiрейiк. Да»№аза болса да
бiзге арнал№ан кеш єой, атасына нёлет! Іарма№ымыз№а
бiрде»е iлiнiп єалар.
Іарма№ына не iлiндiргелi жѕргенiн єЅдай бiлсiн,
тѕсiнiксiз танысым бастап iшке беттедiк.
...Ендi мiне, ара№а екi жыл салып єо»ыраулатып
тЅр. Нјмiрi сол бая№ы. БЅл жа№ына Ѕєыпты болып
шыєты. А»-та» кейiпте тЅтєаны кјтергем.
– °й, аззаммат! Айттым №ой Ѕєсаспыз. Сол бЅрын№ы
нјмiрi». Іайдасы»? Жолы№у керек. – Одан со»№ы
айтєаны ёлгi.
Кездестiк. Кјлдене» мёселе єоймай-ає, јзi келген.
Ма№ан ы»№айлы жаєын жерге. Берекесiз болса да,
аман-саулыє бiлiскен болдыє.
– Iшушi ма е»?
– Ал?
– Айттым №ой Ѕєсаспыз! Кеттiк!
Іаланы» єає ортасы. Бiз тЅр№ан жерге е» жаєын


79
орналасєан мейрамхана№а ат басын тiредiк. Іає тјрдегi
бос орын№а жай№асып жатырмыз. Берекесiз досым ма№ан
аныєтап бiр єарап алды да:
– Официантка! МЅнда келi»iз! – Іол бЅл№ап шаєырып
алды. – Бiзге, тёёёк, єайсысы? Е» аштысын тартайыє
а? Ата»а нёлеттi! – Даяшы№а єайта бЅрылып: – Е»
аштысы жёне е» єымбаты. Бiрдiнi ёкелi»iз! ...Закуска
ма? ...Е мейлi, соны бере берi»iз!
– Ал, – дедi, бёрi дайын бол№анда, – тартып
жiберейiк, атасына нёлет! Сјз кейiнгiсiнде бола жатар.
Тартып жiбердiк. Тартып жiберу ёп-сётте ѕш мёрте
єайталанды. Кј»iлдi» кјтерiлiп, тiлдi» кѕрмеуi шешiлер
сёт. Берекесiз досымны» тiлiмен айтєанда “бЅл ата»а
нёлеттi»” єолынан келмейтiнi жоє. Іорєаєтан батыр,
шираєтан болбыр жасап шы№ар єасиетi бар. “БЅл
ата»а нёлеттi»” арєасында саушылы№ында аузы-аузына
жЅєпас, Ѕшєалає немелердi» тiлiн жЅтып єойып, єой
аузынан шјп алмас момын№а айнал№анын да кјргенбiз.
Керiсiнше, таби№атынан тЅйыє “бiз сияєтыларды»”
бiр-ає сётте мылжы»№а айналып, iштегi єоєыр-єоєсы№ын
сјзбен аєтарар сјзуар бёле дёрежесiне жеткенiне де
куё бол№анбыз талай. “БЅл ата»а нёлетi»...” Та» емес.
Берекесiз досымны» берекесi кiре бастады. Мен де
тјгiлтiп отырмын. Бёрi ёлгi... “ата»а нёлеттi»” арєасы.
– Жаз№андары»ды оєып жѕрем. Оєымысты емеспiн,
бiрає сенi» аты» тЅр№ан жердi айналып јтпеймiн.
Ал№ашєы шимайы»нан бѕгiнгi шатпа№ы»а дейiн белгiлi
ма№ан. Адаєтап шыєєам...
– Шатпає пен шимай? ДЅрыс емес! Сен тѕгiл азуын
ай№а бiлеген аталары»ны» јзi аузын ашып, кјзiн жЅмып
оєиды менi» шимай мен... ёлгi шатпа№ымды.
– Сабыр батырекесi, сабыр! – Ал№а сёл Ѕмсына, єос
алаєанын ма№ан єарата жо№ары кјтердi. – Шимай-
шатпа№ы» айту№а тЅрмайтын болса бiз бЅлай отырмас
ек. ґзiмсiнгенiм едi. Жазушылар шамданшає келедi
деушi едi, рас екен! Сенi» шимайлары» туралы
шимайларды да оєы№ам. °лгi, аузымен ай аулап жѕрген


80
аталары»ны» сызып жѕргенi. Маєтауы»ды келiстiрiптi.
Бая№ыда, естуiм бойынша жа»а шы№арманы жерден
алып, жерге салып, сынап жататын деушi едi, єазiр
ол кѕйiстерi»нен де жа»ылыпсы»дар. ґзiмiзбен
жазушылыє деген мамандыє жойыла ма деп єорєып
жѕргенде, – єорєып дегендi ёдейi бЅзып айтты, –
кѕтпеген жерден сен шы№а келiп, толєы№аннан єа№аз№а
жѕгiрiп, єалам№а жѕгiнген №ой.
– Жазушылыє жойылады? Оттапты!
– Сен, ты»дашы менi! Айтып алайын. °дебиетi»нi»
жа№дайы белгiлi. Кiм оєиды? Кiм оєып жатыр?
Жазарман жетедi. Рас болса, жазуды» кјркемдiк де»гейi
шырєай јскен дейдi. Айтєыштар мен жаз№ыштар№а
сенсе», сЅмдыє! Бiрає... ты»дашы ендi, бiрає соны
оєитын оєырман єайда? Жазармен мен оєырман.
Іайсысы кјп болу керек? °рине, кейiнгiсi. Сендердi»
е»бектерi»дi ба№алаймын. Бiр јзi екi тѕрлi мiндеттi
єатар атєарады. Жаз№ыш та јзi, оєы№ыш та јзi. °деби
єауымны» јз арасында№ы жабыє жиналыс iспеттi.
Кјлдене» кјз деген атымен жоє.
– БЅл уаєытша нёрсе! Татымсыз жЅбаныш пен арзан
кј»iл делбеуден жалы№ады ёлi мына жЅрт! °дебиет
киелi Ѕ№ым, бауырым! Мейлi, ел оєымасын! Бiрає,
єЅрметпен єарайды. Іадiрлейдi. ІЅрметтi» кемiмегенi
адамны» ёдебиетсiз, сјз јнерiнсiз кѕн кеше
алмайтынды№ы. Кiтап оєу ескiлiктi» елесi болып,
жа»алыєты» кјле»кесiнде єалып кетпейдi. Ешєашан!
Заман жа»арады, ёдебиет те жасарып отырады. Іайталап
айтам, ёдебиетсiз адам кѕн кјре алмайды. Жа»алыєєа
жаппай Ѕмтылу революция, иё, тј»керiс кезiнде де
бол№ан. Аєыры не болды? Аспан астын аста»-кесте»
еттi. Адасты да кеттi. Іазає екенiн єазаєша айта
алмайтын жа»а єазаєты» пайда болуы да жа»алыє
болып па? Иё, жа»алыє! Ешкiмнi» ойына келмеген
сЅмдыє. Жаєсы жа»алыє емес. °ке»нi» абыройсыз
јлiммен јлгенiн естуден де ауыр єасiрет. Жа»алыєєа
єЅмар шала ту№андар оєымады екен деп ёдебиеттi»


81
жаназасын шы№ару керек пе? Жоє, бауырым! Жазылу
керек. Жазу керек! БЅл кѕн де јтедi... Сјзiмдi бјлме!
Іоя тЅр оны»ды. Iшу єашпайды ешєайда... Туї, не
айтып жатыр едiк? А, иё, жазылу керек. ±алымны»
хаты јлмейдi. Ерте»ге жетедi. Кейiнгi Ѕрпає оєиды.
Тарихтан сабає алады. Бiздi» єателiгiмiздi жасамайды
олар. Мынадай заманда єаламын тастама№ан бiзге
сѕйiнетiн болады. Ал№ыспен еске алады. ДЅ№асын
ба№ыштайды. ІЅдайдан кейiн аузына алып, медет, дёрмен
тiлейдi. Ал, сенi» анау, жа»а єазаєтары» басыны»
єайда єал№анын да бiлмей єалады. ?рпа№ыны» бетiне
шiркеу. ґзi» ойлашы, “бабам сара», сасыє бай болыпты”
деп маєтана алар ма едi»? БЅл да сол сияєты. ґтедi
бёрi. Тѕзеледi. Ал, маєЅл алып тастайыє! Іазаєты»,
єазає ёдебиетiнi» ерте»i ѕшiн!
°зiрге тiлiмiздi» мѕкiсi жоє. Алып та, а№ып та
отырмыз. “Шiркiн-ай!” – деп єоям iштей. – Осы
ё»гiмелердi єаз-єалпында жазып алса №ой. Іаншама
шикiзат. ґ»демей-ає, јзгертусiз кјшiрiп шыєса»...
Та№ы да бiраз№а шапсам керек. Азда№ан даумен
бастал№ан ёдебиет айналасында№ы ё»гiменi» ая№ы досыма
ёсер еткен. Менi бiржола мойындап, алдымда тiзе
бѕккен. Менi» єЅрметiме тост кјтерудi Ѕсынды.
– Сјз жоє! Сјзiм жоє, бауырым! Не болары белгiсiз
келер кѕн ѕшiн е»бектену – тѕбiнде не бар екенi
белгiсiз тЅ»№иыєєа сѕ»гуден де ауыр, єорєынышты
нёрсе. Сен – талант!.. ґзi» айтєан Ѕрпаєты» аузында
маєтанышпен айтылатын болады есiмi». Сен туралы
ён жазам. Сјзi» жетпесе де, менi» ёнiм арєылы јзi»,
iсi» жетедi ерте»ге.
– Беу де! Іоя тЅр! Менi» сјзiм жетпейтiн жерге
сенi» ёнi» єалай жетедi? ?рпає кѕнi ерте» бѕгiндi
менi» єаламымны» iзiнен тани алмаса, сенi» былдыр-
батпа№ы»нан не Ѕ№ады?
– Былдыр-батпає емес! Естiмей жѕрмiсi»?
Алматыны»... Іазаєстанны» єай тѕкпiрiне барма, менi»
ёнiм алды»нан шы№ады. Кере» болмаса» мойында осыны!


82
– Іайсы, анау “Сезiм сыры”, “Махаббат оты” дегендер
ма? Сјзi де, ёнi де бiр-бiрiн єайталайтын? Іазды»
балапанындай Ѕєсас. МЅндай ёндермен ерте»ге єай
бетi»мен бармаєсы»? Кезiнде бiр ай ты»далып, лезде
Ѕмытыл№ан ённi» авторы екен деп єай єазає басы»а
шырає жа№ады? – БЅл кезде мен кѕшейе баста№ам.
Берекесiз досым жол бастаушылыє єасиетiн жо№алтып
ал№ан.
– °й, оларды єойшы! – дедi єолын сiлтеп. А»дамай
осал тЅсын басєызып ал№ан, басылып єалыпты. –
Кезiндегi кјстите сал№андар №ой. Оларды айтып тЅр№ам
жоє, кейiнгi жазыл№ан патриоттыє рухта№ы “Мен
єазаєты» баласы”, “Іазає жерi”, “АтажЅрт” немесе
жЅрт тегiстей жылы єабылда№ан, ёнi де, сјзi де ты»
ба№ытта№ы “Гѕл мен жыр”, “Аялдамада№ы ару” деген
махаббат туралы ёндер ше? Алды екi жылдан асты, ел
арасында ёлi жѕр.
– Иё, сонымен єоса “Ал№а Іазаєстан”, “Арман єала –
Астана” деген дi»гiрлектерi»дi єосып єой.
– Жоє, олар да аєымаєшылыє. Сенi» ёдебиетi»де
де науєандыє шы№армалар деген болмап па едi? Сол
секiлдi дѕние №ой. Бiзге де кѕн кјру керек. Ала дорба
арєалап ел кезiп кет демесе», тѕсiнуге тиiссi».
– Мѕмкiн. Сананы тЅрмыс билейдi. °ндерiн єымбатєа
сататын болыпты деп естушi едiм, рас екен. Иё, осылай
кѕн кјрiс єуалай берсе» байлыєєа да жетерсi». Атає
та сенiкi. Науєаннан науєан№а дейiн бiр ён жазып,
жемiсiн жеп јткен, тѕлкi заманны» ал№ыр тазысы деп
еске алады бiзден со»№ылар.
– Тiлдерi» ашты сендердi». Айтєаны» орынды. Бiрає,
ма№ан не№ыл дейсi»? Аштан јлуiм керек пе? Кiм
ма№ан єол Ѕшын беретiн? Науєандыє шы№арманы»
бiр науєаннан аспайтынын бiлем. Бiрає, тѕсiнуге тиiссi»
єайталап айтам! – деп єойды, “єайталап айтам№а”
ерекше мён бере. – Болашаєєа єарын єамы ѕшiн
жазыл№ан жѕз ёнiм емес, мё»гiлiк јшпейтiн бiр ёнiм
жетсе болды. ?рпає бiздi» заманнны» аужайын сенi»
жазуы» арєылы таныса, – кешiредi.


83
– Ерте»гi буын№а ауыр салмає салып отырсы»,
бауырым! Пендешiлiгi» ѕшiн олар жауап беруге тиiс
емес. Ы»ылдай сал№ан дедi» бе? Ы»ылдай салма!
Кјститпе! °н јндiрiстi» заты емес. Тапсырыспен кесiп-
пiше салатын. °н – сёби сияєты. Сенi» перзентi».
ІЅрса№ы»да кјтермесе», тол№атпаса» тумайды. Жан
єиналмай жЅмыс бiтпейдi. Іина јзi»дi. Таланты» бар.
Бiлем... Ты»дап жѕрем. Таби№илыє бар. Сен соны
жасандылыєєа айырбастамаєсы». Аєылын алтын№а
сатєан арсыздан єай жерi» артыє? Бiз Ѕсаєтау№а тиiс
емеспiз. Заманды сылтауратпа! БЅдан јткен кер кезе»де
де єазає елдiгiн жо№алтпа№ан. Бойы»а дарын єЅй№аны
ѕшiн Тё»iрдi» №ана емес, Ѕрпаєты» да алдында
жауаптысы»! Шыє же»iлдi» астынан. ґз болмысы»ды
ёнi»нен танитын болсын елi». ?рпаєєа жѕк артпа!
Абиырсыз iс єалдырма арты»а! Ерте» сен јлген со»,
кейiнгiлер: “ґлгеннi» бёрi жаєсы. Артынан єалай №ана
жаман сјз айтам?!” – деп єиналып жѕрмесiн.
– Айттым №ой, менi тѕсiнер жал№аз адам – сенсi»! –
Тјмен тЅєырып алып, басын шайєап, тамсанып єояды.
– Басєасында шаруам жоє, мен бiлетiн ѕш-тјрт
ёнi» ѕшiн, сен ѕшiн iшем мынаны!
Осы ба№ытпен бiраз№а бардыє. Даяшы “ата»а
нёлеттi»” єымбатына ѕш рет тапсырыс алды. Шарап
ашытатын жемiстi» а№ашы ѕш маєЅлыєты» єанымен
суарылыпты-мыс. Рас па деймiн. Ойдан шы№арылса
да орынды кесiм. Ал№аш тѕлкiнi» єаны дейдi. Бiз де
мы» єЅбылдыє. °лсiз болса да азуымызды кјрсетiп,
осал тЅсымызды жасырып, єуланып баєтыє. Маєта№ан
болып, маєтамен бауыздадыє. Бауыздалып жатып та
сайєалдыєтан танбадыє. Екiншi кезе». Арыстанны»
єаны. Аєыра тѕрегелер сёт. Тѕлкi дёуiрiндегi шыдамны»
жарылар тЅсы.
°бден бел алып ал№ам, тиiсе сјйлеппiн. °»гiменi»
єайдан шыєєаны белгiсiз. Даусымыз єаттылау шыєса
керек, бiрдi-екiлi адамны» бiзге єыжырта єара№аны есiмде.
– ...Ресторан емес, мейрамхана!


84
– Не деген ё? Таза єазаєша сјйлейсi». – ёбден
бабына келген, шегiнушi ма едi? ґзiмдi кекетiп тЅр. –
Патриот болса сендей болсын! – Ке»кiлдей кѕлген.
– Иё. Мендей болсын! Іазає болса – мендей болсын.
Сјйлеймiн. Таза єазаєша. Орысша бiлмегенiмнен емес.
Мен-мен деген кез-келген орысы»ды сјзден тосам.
Орысты» ёдебиетiн тѕгелге жуыє тѕгескем. ґзiме,
бiлетiнiме сенем. Бiлiгiне сенген адам кјпiрме сјзге
ѕйiр болмайды. Азда№ан бiлгенiн кјрсетуге тырысу
таби№атына жат. Ал, осал тЅсын бiлген адам, сол
жерiн єымтап ба№ады. Са№ан, сен сияєтылар№а жаным
ашиды. Бейшаралар! Сен секiлдi ауылды» єара
домалаєтарын айтам, єаланы» боз јкпелерiнi» алдында
јздерiн єор сезiнедi. Себебi, кiрме сияєты. Іалалыє
болып кјрiнуге тырысады. Орысша дым бiлмесе де,
бiлген єазаєшасын шЅбарлап бiтедi. Дёл сен сияєты.
– Мен сияєты?
– Иё, сен сияєты! Мына сен сияєты. – Сауса№ымды
безеппiн. – Шѕлдiрлейдi де жѕредi. ?ятты жерiн
жаптым деп ойлап, јз єолымен кјрсетiп бергенiн
бiлмей єалады.
– Ей, жазушы-сымає, жай сјйле! Дѕниенi тiреп
тЅр№ан сен емессi». Сенсiз де єазає ел бол№ан, сенсiз
де жјнiн табады.
– Тасырды» сјзi анда№ы». ґзiм мiнген кеменi»
та№дыры – менi» та№дырым. Ала»дамай тЅра алмаймын.
Себебi єазаєпын! Іазаєты» јткенi мен бѕгiнiн бойыма
сi»iргем. Жјргегiмнен єаныєпын. МЅ»ын тѕсiне алам,
сондыєтан єайысам. Сендерге жаным ашиды...
– Ей, єайтедi мынау? Балаєта№ы бит басєа шы№ып...
Іазаєты» ёдебиетiне тиiсе сјйлегенде бѕлк етпеген
єаным, жеке басымды єорлай сјйлегенде басыма
шауыпты.
Орнымнан тЅрып кетсем керек. Ол да. Ал№аш жай
№ана теке тiрес. Сјзбен Ѕ№ысарлыє хёлден јтiп кеткелi
єай заман?! °лде мен, ёлде ол жа№адан ала тѕскен.
...Ары єарай тѕсiнiктi.


85
* * *
Басымыз солє-солє, буынымыз былє-сылє.
Айыєтыр№ышта ояндыє. Іай уаєта, єалай келдiк есiмде
жоє. Есiмдi ендi жиып жатырмын. Оны» јзi шала-
шарпы.
БЅл ѕшiншi кезе» едi. Жарты тёулiк бЅрын №ана
єазаєты» та№дыры ѕшiн єайысып отыр№ан кјзi ашыє,
бiлiмдi, сабырлы азаматтар єЅлєынынан ар№ы№а бас
єатыру№а шамасы келмес шошєа№а айналыппыз. Іалта
тѕгел єа№ыл№ан. Нёжiс иiстi жЅтып, ёлi єанша
жатарымыз белгiсiз. Жарты кѕн бЅрын жарты патша
едiк, ендiгi тѕрiмiз мынау, єайда№ы бiр єатарда№ы
жауынгерге пенде бол№ан. ґлген-тiрiлгенiне єарамай
єызыл ке»iрдек бол№ан єос маєЅлыє јз орнымызды
ендi тауыппыз. Араєты» тiлi №ой деп алдарєатам јзiмдi.
Онсыз да єос ѕндемес тѕнде јз мiндетiн арты№ымен
атєар№ан тiл мен жаєєа демалыс берген. Бiр-бiрiмiзге
Ѕрлана єарап єоямыз.
Ы»№айсыз-ає едi. Кј»iл кјктен тѕскен. Жiгi табылса
жерге кiрердей. Жан-дѕнием алай-дѕлей. ґзiме жаным
ашиды. Тёкаппарлы№ынан айырылып єал№ан берекесiз
досымды мѕсiркеймiн. Сѕйекке та»ба болар мына бiр
“аты жаман” жерден єЅтылуды» жолын ойла№ан болам.
Ал№а тартар аєталарлыє сылтау жоє. Ол сазгерлiгiн,
мен жазушылды№ымды кјлдене» тартамыз ба? Сјзi
мен ёуенiн јлтiрмеу жолында єазаєты» ерте»i ѕшiн
кѕресiп, бас єатырып жѕрген жандар екенiмiздi айтамыз
ба? Іай бетпен? Кiм сенедi?!
Ол ѕшiн де Ѕятты аттап јту керек єой. БЅл єиын
ендi. Кiмнi» шыдамы бЅрын таусылады? Кiмнi» тiлi
алдымен шы№ады? Со№ан байланысты. °зiрге екеумiз
де сыр берер емеспiз. Бiр мёнiсi болар деп ѕн-тѕн
жоє, жатырмыз.
“?єсаспыз!” – деп едi берекесiзiм. ДЅрыс айтєан
екен.
04.05.2011
Алматы, Ша»ырає-2.


86
Д¶МШЕ
(ё»гiме)
“Ешєандай зЅлым кѕш менi ол
жолдан тайдыра алмайды”.
М.Ма№ауин, “Кјк мЅнар” романы.
– Мен де намаз оєымай тЅр№анда тура сендей
єарсыласєам, – дедi бiр досым. Мен дiнге, намаз№а
єарсы болып отыр№андай-ає.
Ары єарай ё»гiменi» єай ба№ытта, єандай сыпатта
јрбiгенi айтпаса да тѕсiнiктi. Ал, бiз басынан бастайыє.
Басынан... Айтпа№ымыз №ана емес, балыєты» басынан.
Шiрiген балыєты»...
Тѕн ортасы ау№ан. Кѕнде болмаса да, ара-тЅра
уаєтысынан тым кеш iшiлетiн кешкi астан кейiн
єайда№ы-жайда№ы кјр-жердi ё»гiмелеп отырып єалатын
ёдетiмiзбен ёлi Ѕйыєтама№анбыз. Бёрiн бiлем деп
ойлайтын, аны№ында тѕк те бiлмейтiн тѕбiт иектер
дау-жанжал№а бейiм. ґз айтєанына єарсы пiкiр шыєса,
тапап тастау№а єЅмар. °йткенмен онысы бола бермейдi.
Іашан да. Іарапайым сјз дауын iс-єимыл№а, єара
тјбелеске Ѕластырып жататын кездер де болмай
тЅрмайды. Ал, бiз – ёркiмнi» азаматтыє статусы
аныєталып єал№ан, ес кiрiп, аєыл тоєтаттым деп
есептейтiн, сабырды е» сѕйiктi серiгiм деп бiлетiн
жиырма ѕш, жиырма тјрттегi зi»гiттей жiгiт. Тѕбiт
иектердi» єызу єанды тёсiлiне жѕгiнбедiк. °йтсе де...
Таяє – еттiкi, сјз – сѕйектiкi. Сай-сѕйегiмiз сырєырап
та»№а отырдыє. Ар№ы-бергi анау-мынау. °ркiм кјргенiн,
кейi кјргеннен естiгенiн, бiрi кјргеннен естiгеннен
естiген, бiреу кјргеннен естiгеннен естiгендi кјрген...
А»ыз бен дыєпырт осылай пайда болса керек. Не
естiсе» де, “болыпты-мыс-ты” iшi»нен єосып, бас шЅл№ы


87
да отыр. Наєты не айттыє есiмде жоє. Болса да, бЅл
ара№а тыєпалау артыє. Десе де, ё»гiменi» јрлеу сатысы
мен даму ба№дарын айєындамай болмайды. Мёселен:
– Тамає дёмдi болыпты.
– Иё, тура жатаєта№ы анау жылды» пёлен айыны»
тѕген кѕнiнде Пёленшеке» келгенде Тѕгеншеке» жаса№ан
палау сияєты.
– Е, сол Пёленшеке» єайда жѕр?
Есте жоє ескi заманда тамає пiсiрген Тѕгеншеке»
емес, бѕгiнгi кешкi асєа єатысы жоє Пёленшеке» сјз
болады. Тѕрлi сыпатта№ы екi-ѕш аєпар.
– ¶йленiп, ауыл№а кетем деп жѕр едi.
– °ке-шешесi єалада єалуына єарсы болып...
– Оєудан шы№ып кеттi №ой.
– Неге?
– Тјменгi курсты» балаларын о»дырмай саба№ан
кјрiнедi...
Ендi Пёленшеке» мен тјменгi курсєа єатысты
ё»гiмеден со» еске тѕскен туыстас кјрген мен естiген.
Осы, тјбелес мёселесi са№атєа, яки жарым са№атєа
жуыє сјз болады. Со»№ы бiр сјйлем:
– Иё, танимын №ой. Ой, бiр сойєан едi-ау, – дейдi бiр
єостаушы бiр айтушыны» аєыр№ы сјзiн аяєтатпай. –
Сол братаны» пёлен ауданда№ы тѕген ауыл№а ёкiм
болыпты деп едi, рас па? Сѕйеушiсi мыєты бол№ан
№ой, ёйтпесе, јзiмiз сияєты-ає...
Ба№ыт јзгердi. Та№ы бiр са№ат саясат пен єо№ам.
Жо№ар№ы жає. Билiк. Оппозиция. Халыє. Бiз. Жастар.
Сонымен єатар кешегi кѕн. Себебi, бѕгiнгi билiктi
айтєанда ол кѕнге соєпай кету мѕмкiн емес. Шекпенiнен
шыєєан дегендей. БЅл таєырыпты» тѕйiнi Ѕзарып
барып, тым ёрiден тѕйiледi.
– Е, мейлi! Соншалыє сорлы емеспiз №ой. БЅ№ан да
тёуба. Кјршi єыр№ыз бен арыраєта№ы ау№ан№а
єара№анда... Шѕкiр, тыныш. Жасап жатыр, жјнделiп
жатыр. Жа»а№ыдай кемшiлiктер ханны» єызында да...
Іайтедi, Ѕєсата алмай, ѕлгере алмай жатєан шы№ар.


88
– ґй, бiз де отырып алып сјйлей беремiз! Менi»
бiр кјкем, јзi анау жерде мынау болып iстейдi. Ендi
на№ыз саясатты» ордасы №ой. – Лёмiне єараса», “кјкем
осындай” деген маєтан а»№арылады. Маєтана берсiн,
тек... жа»а №ана саясатты жерден алып, кјрге салып,
јзеуреп отыр№ан бёдiк. Со№ан бола ає пара№ымны»
таза екi жолын єор єылып... – ґзi анда-мЅнда ауыл№а
кеп тЅрады. Е, сонда еште»е айтпайды-ёй. Келедi,
дем алады, кетедi. ґзi айтпайды, бiреуге айтєызбайды.
СЅра№андар болса: “О№ан бас єатырма, айтпа ол туралы!” –
дейдi. Болды.
– ДЅрыс єой. ґзi су iшiп отыр№ан єЅды№ына єалай
тѕкiрсiн! Іарын тоє. Ауыл№а дем алу ѕшiн №ана,
жылына бiр рет, онда да єасында јзiнен ѕлкен бiр
бастыє бар, ёке-кјкелеп, жатып жастыє, иiлiп тјсек,
жiк-жаппар...
– Ей, жоє, олай емес! – дейдi кјкенi» єор№аушысына
айнал№ан iнi, мынаны» сјзi созылып, терiс ба№ыт алып
бара жатєанын а»дап.
– Ендi єалай? °лде, ауылдары»а жол салып, жарыє
орнатып, балабаєша мен кiтапхана»ды єалпына
келтiрiп, мектебi»дi жјндеуден јткiзiп берiп жѕр ме?
– Жоє. – дейдi iнi. – Жоє, бiрає жасайды. Жаєында,
Аллаїым єаласа биыл, осы жазда, – дейдi, наєтылай
тѕсiп, бiр бјгелiп, сiрё, осы жазды» ортасынан ау№анын
шамаласа керек. – осы жазда, – дЅрыс, айтып єой№ан
со» шегiнбеу керек. – ауыл№а мешiт сал№ыз№алы жатыр. –
Шегелей айтады.
– °рине, мектеп пен балабаєшаны» жјнi бјлек. Ат
берiлiп айдар та№ылып єой№ан. Іалта№а ы»№айлысы
да, жЅмысы азыра№ы да мешiт. Оны» ѕстiне, ешкiм
бiлмейтiн атасыны» атын ма»дайша№а жазып єояды.
Тѕгенбай ата атында№ы...
– Сонда, сен мешiт салу№а да єарсымысы»?
Аста№фирулла! – деп єойды, јп-јтiрiк жа№асын Ѕстап.
– Іарсы емеспiн, тек басєаны да ескерсе дегенiм
да. Сенi» ша№ын аулы»да тЅр№ыны тѕгел басып єалса


89
да сиып кететiн мешiт бар емес пе едi? Бiр ауыл№а екi
бiрдей мешiт... артыєтау №ой. Ысырап...
– Аста№фирулла! – дейдi бЅл жолы шындап.
Ал, ары кеттiк. ?зын-сонар, бiтпейтiн бiр уа№ыз.
°лгiнде №ана жыртыла кѕлiп, ы»№айы келсе ёке мен
шешенi» он екi мѕшесiн тѕгендеп єалып, ёркiмнi»
єызыны» астына бiр сарып, атасыны» кјрiне бiр ѕ»iлiп
отыр№ан сабазым аєты дейсi». Арамызда№ы жал№ыз
намазханымыз едi, јзi тоєтар деп жер сѕзiп бiз отырмыз.
Жайсыз сезiм билей баста№ан бойды. ІЅлає ёбден
жауыр бол№ан маєам мен бёрiмiз ёр сјзiне... жоє,
дыбысына, ыр№а№ына дейiн жаттап ал№ан ертегiден де
єыз№ылыєты мысалдар шынында адамды ы№ыр
єылатын. БЅрын талай естiген дѕние, ёйтсе де Алланы»
аты атал№ан со» ѕнсiз бас изесiп жатырмыз. ТЅс-
тЅстан сан-саєєа тартєылап, ауыз кјпiргенше таласа,
д а у л а с а , є ы з ы н а с ј й л е п о т ы р № а н “ м ё ж i л i с
залында№ылар” монтанси єалыпты. Монтансымай
немене! Шешенi» орта»да, кјсемi» орда»да. Бiрає,
аз№антай, тоз№ан, ескi соєпаєты кјп шиырла№ан шешен
мен жа»а№а, биiкке бастама№ан кјсем о»№ан ба?! Iштей
єыжыртып отыр бёрi. Тек, “Іойшы, єар№ам!” деуге
єЅдайдан безген ауыз ешкiмде жоє. ґзi бiлiп бјгеле
єояр мѕритi» та№ы кјрiнбейдi. Сiлтеп отыр. Екпiнi
Хан-Тё»iрiн єЅлатып, Iленi терiс а№ызбай тынбастай.
Тым Ѕзарып бара жатыр едi. °лбетте, єайда№ы кјшенi»
жабайы тјбелесi жарым, атынан ат ѕркер єо№ам мен
саясат бiр са№аттан астам сјз бол№анда, єаїарланса
дѕниенi тарыны» єауызына сыйдырар, он сегiз мы»
№аламны» жалєы иесi – Жал№ыз Тё»iр (“шешен
уа№ызшыны»” сјзi емес, ёрбiр мЅсылман ден єой№ан,
єарапайым, ёйтсе де єЅдiреттi сјз) туралы жыл он екi
ай та»ды та»№а Ѕрып жырланса артыє демессi». Тек,
бiр айнал№анын он айналып, ёбден шиыр№а батєан
болымсыз шешеннi» арзан уа№ызы. Бет алысы сЅмдыє.
ЖЅмає пен тозає тѕгенделген. Сiрё, ты»даушысын бiр
єорєытып, ыєтырып алмай сјз бастамау – жемiсiн


90
берген, кјнермес ескi тёсiл болса керек. Пай№амбарлар
айтылды. Он бес жасар бала да бiлiп бол№ан жаттанды
таптаурын. Исламны» гѕлденген дёуiрiндегi дамы№ан
мЅсылман елдерiне тоєталдыє. Іал№аны бiреу №ана.
Бѕгiнгi заман. Іазiргi дiн. ґткен-кеткен єазаєты»
адасєанды№ы, бiр єуаныштысы бѕгiн бёрi єалыпєа
келе баста№аны жјнiнде бiр кептi» шетi кјрiнгенде
мѕлгiп отыр№ан мёжiлiсмендер єоз№алаєтап єалдыє.
Іоз№алаєтама№анда! Іанша молданы» алдын кјрдiк, –
естiмеген ё»гiме. Ескiден есiмiз ауып отыр едi. Мiне
са№ан жа»а уа№ыз!
– Іалай-єалай? Сонда... сонда менi»... бiздi»... ата-
бабамыз адасєан ба?
Уа№ыз№а Ѕйып отыр№ан бѕкiл жЅрт тѕкiрiгiне
шашалып єал№ан.
– Адасєан! – дедi ныє, сенiмдi. – Е» ѕлкен
єателiктерi Аллаїєа шерiк єосєан. Аруає деп адам№а,
єасиеттi деп а№ашєа, киелi деп, бала сЅрап мола№а
тѕнеп... Сананы» таязды№ынан. Бiлiмнi» жоєты№ынан.
Соєыр сенiм...
– Тоєтат! – дедiм дауыс кјтере.
– Іой, ендi мынауы» артыє. – дедi та№ы бiреу.
Тоєтатпады. Іоймады. Айылын да жима№ан.
– ґтiрiк пе? Бiлiмсiз бол№аны јтiрiк пе? Iлiм мен
бiлiмнен маєЅрым єал№ан, надан адам єарапайым
нёрседен ѕмiт кѕтiп, болымсыз дѕниеге сенiм артады...
У-шу. Бiрi єалмай јре тѕрегелген. “Кјп
дауласасы»дар”, – деп, мысєылдай терiс айнал№ан
сырбазымыз№а дейiн бетiн берiге бЅр№ан. ґткенi»дi
јтiрiк, јлгенi»дi кјпiрiк єылып жатса... ґре тѕрегелмес
жјн жоє. Абылайды» асында шаппай...
– Сонда№ы iлiм-бiлiм игерген дёнiшпён сенсi» бе?
– Ендi, сЅмдыє бiлмесек те, Аллаїєа шѕкiр,
иншаллаї бiлемiз, машаллаї!
– Не бiлесi»?
– Бiлемiз бiраз.
– Тѕк те бiлмейсi»! Ата-бабадан... басєан iзiнен


91
сада№а кет! На№ыз кјк миды» јзiсi». Сананы» таязды№ы
дейдi №ой... Санасы тайыз бiр адам болса, ол – сенсi».
Мына сен...
Іалш-єалш. Іызарып кетiптi. Тiстене сјйлеп,
кјтерiлiп кеткен. Іауiп кѕткен ёлдебiреу же»iнен
тартты. Со»№ы сјздi айтып болып, шынта№ына бѕктей
салып отыр№ан, орнынан тЅрып кеткенде аунап тѕскен
кiшкене жастыєты бѕре Ѕстап, єолты№ына єайта басєан.
Кјзi ба№жа» еттi. Тесiле єарап єалыпты. МЅндайды
кѕтпеген адамны» екi Ѕдай кейпi. Кереуетке арєасын
тiрей, кјсiп тастап отыр№ан ая№ын жиып алды. °лдебiр
єауiптi» бетiн а»да№андай. Іорєає екен. Тјртбає, iрi,
бёрiмiзден iрi болса да – єорєає. Іолтыєєа сѕ»гiп
кеткен жастыєєа єарап єойды. Жастыє емес, јзi
мылжалынып жатєандай...
– Сабыр ет, Беке! Мыналары» болмайды. – дедi
ёлгi же»нен тартєыш жайма-шуаєтап. – °беке, сенiкi
де дЅрыс емес. Бiр-екi оєы№ан дiни кiтабы» бар шы№ар,
бiрає,бёрiн бiлем дегенi» артыє. Пенде деген...
– Мен бёрiн бiлем деген жоєпын. Бiраз бiлем дедiм.
– Ей, сенi» сјзi»е єараса екi дѕниенi» даналы№ын
тѕгел игергендейсi» №ой ие! Бiлемiз №ой кiм екенi»дi.
Дiн туралы неше кiтап оєыды», не тѕйдi» содан,
айтшы?
– Бiраз оєыдыє. Аллаїєа...
– Іаншау? – жауап кѕткендей сёл бјгелдi. – ІЅранды
оєыды» ба? – ¶зiлiс. – Дiннi» тарихын єоя тЅр,
ёлемдiкi де емес, єазаєты» тарихынан не бiлесi»? –
СЅра№ына жауап кѕтiп емес, “осыны» бёрiнен тѕк хабары»
жоє екенiн ендi бiлген шы№арсы»”, – дегендей, сынай
єарап та№ы бјгелдi. – ?лттыє сыпат, салт-сана, єазає
руханияты дегендi естуi» бар ма?
Тјмен тЅєыра берiп, басын жЅлып ал№ын. ґ»ше»
имансыздарды» талауына тѕскенi оєыс есiне тѕскендей.
ґзiнi» ає жолда, ІЅдай жолында жѕргенi, мыналарды»
єай-єайсынан да артыє екенi, та»да маїшарда жѕзiнi»
жарыє, тiлiнi» Ѕзын болатынын есiнен шы№арып


92
ал№анына налы№андай. Налыды да, “Иманым ёлi
толыспа№ан екен”, – деп ойлады. “Е» мыєты єор№аныс –
шабуыл” дегендi естiмеген де, оєыма№ан. °йтсе де,
белгiсiз тѕйсiк iске єосыл№ан.
– ґзi» не бiлесi», айтшы ал? – Дётi бекiп, даусы
тѕзелiп єал№андай. Тама№ын кенеп, жјткiрiнiп єойды.
– Мен тѕк бiлмеуiм мѕмкiн. Бiрає, сенен, дёл сенен
артыє бiлетiнiме кѕмёнiм жоє. Сен сияєты ёлдебiр
сауатсыз молданы» жаттанды уа№ызына бола ата-
бабамды мансЅєтамаймын.
– ...Жiгiттер, – деген баяу дауыстап. ґзiне-јзi ёбден
келгенi даусынан №ана емес, ал№ашєы сенiмi єайта
Ѕяла№ан кјзiнен де байєалады. – жiгiттер, дЅрыс емес
бЅлары». БЅл жал№ан јткiншi. ґткеннi» бёрiн ёулие
тЅтып жѕрiп опыє жеп єалма»дар!
– Туї! – дедi Іызу єан єолын сiлтеп. “Мына№ан
дауа жоє екен” деген тѕ»iлiс. – Іай молдадан естiген
сјзi» мынау?
– Сендердi тѕсiнем, – деген анау естiмегендей. –
Дiндi апиын сана№ан кешегi заманны» салдары осыны»
бёрi. Намаз оєытпай, ораза Ѕстатпай, Аллаїты
Ѕмыттырмає бол№ан. Соны» кесiрi.
– Жё! МЅндай єарапайым тѕсiнiктi бiрiншi сынып
та бiледi.
– Шѕкiр, заман тѕзелiп келедi. – НемєЅрайлы. –
Алдымен Аллаї, иман. Іал№аны кейiн. Ата-бабамыз
адаспады дейсi»дер. ґздерi» ойла»даршы, “Ораза,
намаз – тоєтыєта”, “?ра берсе ІЅдай да јледi” дегенi
адам айтатын сјз бе?
Дау єайта єыз№ан. ґмiр, таби№ат за»ына сёйкес
айтыл№ан, аєыл-ке»ес тѕрiнде келетiн екi ауыз сјзге
сиымды, ке» ма№ыналы даналыєты» – наєыл сјз
аталатыны, наєылды» маєал жёне мётел деген тѕрлерi
болатыны, маєал-мётел кјбiнесе ауыспалы ма№ынада,
салыстырмалы тѕрде єолданылатыны жјнiнде жан-
жаєты сабає жѕргiзiлiп, Ѕзын-сонар лекция оєыл№ан.
– Салыстыратын басєа нёрсе таппай єалып па,
немене?


93
Тѕсiнiктi едi. Уаєыт – шы№ын, е»бек – зая, дау –
нётижесiз. Шаршай баста№анбыз. Осымен бол№ан шы№ар
деп отыр№анда, толыє же»iске жеттiм деп шешкен
мѕритiмiз та№ы бiр кептi» шетiн шы№арды. Ешкiм
ойлама№ан, ты» дѕние дерсiз. Іателесесiз. Кјшеде єыз
кјрген сайын айтылатын сјз.
– Ата-бабамыз сѕйткен де бѕйткен деп, аруаєєа
сиынып, Аллаїєа шерiк єосып, кѕнёнi» е» ѕлкенiне
(Айтуынша, Алла№а серiк єосу – ата-ана»ды јз
єолы»мен јлтiргеннен де ауыр кѕнё кјрiнедi) батєанша,
сол ата-баба»ны» жаєсы жа№ын неге алмасєа? Мёселен,
єыздарын єалай киiндiрген? ?зын кјйлек, иыєтан
тобыєєа дейiн. Тѕгел жапєан. Бјрiк пен сёукелесi не
тЅрады?! – Беке»е єарап єойды. Іазаєты» салтын бiз
де бiлемiз деген кейiп. – Ал, єазiргi єыздар...
Ары єарай белгiлi. Жатєа бiледi жЅрт. Іайталап
жату артыє. Молдеке»нi» ёсiресе тѕйiлгенi – кѕйеуiн
беттен алып, тјске шауып, табан№а салып, езiп тастау№а
єЅмартып жѕрген ІЅдай атєан шабын№ан ёйелдер.
°рине, иманны» жоєты№ы. Орыстар ёйел те»сiздiгiн
жою арєылы...
Белгiлi сорап. Шиырламайыє. ЖЅртты» єышы№ан
жерiн дјп бастым деп, масайрай сјйлеген Ѕлтшыл
имам-а№зам єарлы№а тЅншы№ып, солыєтай тоєта№анда
ёлгi жЅртты сабыр№а шаєырып отыр№ан Ѕстамды
жiгiтiмiз:
– °беке! – дедi. – Ол тѕсiнiктi №ой. Бiр нёрсе
сЅрасам бола ма? – Тым ресми кейiппен бетiне єара№ан.
Сабыр№а имам-а№зам бар ынтасымен Ѕмсына тѕстi.
Іимылына дейiн єЅйып єой№ан солар. – Осы
єыздарды», єазiргi... Ассалаума№алейкум деп амандасып
жѕр №ой. Сол дЅрыс па?
– ДЅрыс емес!
Жоє. Имеке» емес. Ол дёл осы ретте мЅндай сјз
айтпайды. °лгi јзiмiздi» Беке».
– Неге дЅрыс емес? ДЅрыс!
БЅл Имеке» ёрине.


94
– ДЅрыс! Ода тЅр№ан не бар? Айтсын. Амандассын.
Ассалаума№алейкум деген єазаєша... Ол сјздi айту№а
кiмнi» де болса хаєы бар. Ойласа»даршы, “Ой привет”
деп бетi»е жабыса кеткеннен гјрi, сол дЅрыс єо?
ДЅрыс! – дедi јзiн асы№ыс єостап.
– ДЅрыс емес! – Беке» де єайтпайды. –
Салыстыратын, алмастыратын нёрсенi тапты»-ау сен
де! Онда, Ассалаума№алейкум деп, бiр-бiрiмiздi»
ёйелiмiзбен тјс єа№ыстырып тЅрайыє та?! Жа»а№ы сен
айтєан ёйел мёселесi далада єалсын.
– Онда тЅр№ан еште»е жоє... – Иман Ѕза№ырає бјгелдi.
Аузына сјз тѕскенше уаєыттан Ѕтпає тёрiздi. –
Ассалаума№алейкум арабты» сјзi...
– А? Солай ма? Тѕу, мЅны» бёрiн єайдан бiледi
десе»шi! – БЅл НЅржан едi. – ґзi» єарапайым тѕсiнiктен
те»iз жасайын деп єалыпсы».
– °й, єойшы соны! Бiлемiз. Ба№ана №ана єазаєшасын
да бiлiп алдыє. Аллаїєа... Алла№а шѕкiр! Сол
арабтары»ны» єай ёйелi еркекпен тјс єа№ыстырыпты
деп естiп едi»? Тјс єа№ыстырмає тѕгiлi, еркектер отыр№ан
жерге кiруi мЅ» бiлуiмше. Ерiн Ѕшымен, ишара жасап
єана амандасса керек. Сосын, Аллаї емес, Алла!
Аллаї – арабша, Алла – єазаєша.
– Какая разница? – Имеке» кѕйiп кеттi. – Бѕкiл
мЅсылман№а ортає. Аллаї деймiн. Сен јзi» бiл.
– Айырмашылыє па? Іазає єашан Аллаїым деп
сјйлеп едi? Ыбырай ата» да Бiр Аллаїєа емес, Бiр
Алла№а сиынып баста№ан ёлгi јле»iн.
– Оєы№ам анда№ы маєаланы. Шайып кеткен.
– Маєаланы емес, маєалаїты дей салса»шы аєыр
айтєан со».
– Е, НЅржан кекетпе-ей!
– Какая разница? Бiздi» сјзiмiздi» тоєсан пайыздан
астамы сырттан енген. Е» кјбi арабтан. Аєыры, ортає
екен – маєалаї болсын!
– Іалжы»дама»дар! Араб емес, єазаєша болсын!
Дiн менi» Ѕлтымны» бiр бјлшегi. Бiр тiрегi. ?лтыма


95
єызмет етсiн. Дiн – Ѕлтыма, єазаєєа. ?лтым – дiнге
емес. Дiн жолында єызмет етудi» жјнi басєа. Ба№ана
јзi» айтєан, соєыр сенiм болмау керек. Ендеше, аны№ы,
аєиєаты – осы! “ІЅдай – жѕрегiмде”, – дептi менi»
атам. Намаз оєыды екем деп елдi» берекесiн алма!
Отыр№ан жерде анау дЅрыс емес, мынау дЅрыс емес
деп. ґз iшi»де болсын! Кјрiнген ортаны уа№ызды»
ордасына айналдырмасын деп, ІЅдайды» јзi кјктен
єЅран тѕсiрiп, елшi жiберген. Сол жетедi. Бiлгiсi келген
адам оєып алады. Сен тек ѕлгi кјрсет. Манадан бергi
айтєаны»ды бiлмейдi деп ойлайсы» ба басєалар?
Жалыєтырмаса»шы! Са№ан єарап, намаз оєудан єорєады
мына тѕрi»мен. Намаз оєуды» шарты – дѕниенi сен
сияєты єабылдау болса, тјмендемей-ає єойдым.
Орыстанып болып, арабтану№а кјштiк пе? Жоє, °беке!
Іазає болу керек. Менi» бабам єожа-молда келмей
тЅр№анда-ає, бiр єЅдiреттi» барына ден єой№ан...
?зає сјйледi. Сјйлеп жатыр.
Иё. Менi» бабам ёлмисаєтан бiр єЅдiреттi» барына
ден єой№ан. Бёрiмiз – Іазає байды» баласымыз. ?лтын,
нёсiлiн ай№аєта№аны. Тѕбiмiз – Тѕркi! Нёсiлiн, тегiн
таратєаны. Атамыз – Адам пай№амбар! Жарытылысын,
кейпiн тѕйгенi. Адамдыє кейiптен ажырамауды
№Ѕмырлыє маєсат етiптi. Адамдыє кеп. Тал бесiктен –
жер бесiкке дейiн. Адам деген атєа лайыє кѕн кешу.
Адам болып јлу. БЅрын№ылар єалдыр№ан жора, нЅсєа№ан
жол. Кейiнгiге кјрсетер ѕлгi», сiлтер ба№ыты».
Атасыны» ая№ы тиген атамекеннi» а№ашы тЅрыпты,
шјбiн, тасын кие тЅтыпты. Іасыє єаны єал№анша
єор№ап ба№ыпты. Ата аманатын арєала№ан Ѕл, ел ѕмiтiн
аєтау жолында шаїид кешiптi. МЅндай ердi тiрiсiнде
єадiр тЅтыпты, јлген со» аруає деп ардаєтапты. ¶лгiсiн
бЅзсам – назасына єалам деп єорєыпты. “ґлi разы
болмай, – тiрi байымайды” деген байлам жасапты.
ІЅдайды» ерекше назары тѕскен, нЅры дары№ан пендесiн
Тё»iрдi» јзiнен кейiн ауыз№а алып, мiнёжат етiптi.
Сол ердi» ат шалдырып, бел шешiп аялда№ан жерiн,
саяла№ан а№ашын кие тЅтыпты. Басєан жерiн єасиетке


96
балапты. Соєыр сенiм емес! Менi» бабамны» сенiмiнен
асєає, аєиєат еште»е жоє! Баба жолы – дала за»ы.
БЅл кейiнгi ой. Мѕмкiн сол сёттегi кј»iл-кѕй. Іалай
бол№ан кѕнде де, Беке»нi» сјзiнi» сЅлба-нобайы осы№ан
жетелейтiн. Шындыєєа.
Имеке» єоз№алаєтап ёре» отырды. Екi-ѕш мёрте
сјйлемек бол№ан, аузына сјз тѕспедi. °лде, Беке»нi»
мысы басты. Басын шайєады. Тѕ»iлгенi байєалады.
Мына отырыстан. ґзiнен басєаны баурап ёкеткен сјзден.
– ґздерi» бiлi»дер! Сыртта отырып ап сјйлей
бермей, – јзiнi» де ширек тёулiкке жуыє езу
кјпiрткенiн Ѕмытєан сы»айлы, – имам№а бары»дар.
Бёрiн тѕсiндiредi. Та» намазы єаза бола жаздапты,
сендермен отырам деп.
– Имам? Ол да осыны айта ма? Онда, оны ма№ан
жiбер, жјнге салып жiберейiн!
– Аста№фирулла! Аллаї саєтасын! Мен кеттiм.
...Сендердi» дёрежелерi»е тѕспей-ає єояйын.
Со»№ы сјздi єимыл-єоз№алысынан, кјзiнен оєыдым.
Iшiнен №ана айтєан. Сыртєа... шы№ара алмайды. Себебi,
јз дёрежесiн бiлетiн.
– Мен кеттiм, – дедi тек. – Намаз оєиын.
Сылбыр єимылмен орнынан тЅрып, салбырай басып
шы№ып кеттi. Намаз оєиды. Та» намазы. Намаз
ёдеттегiден Ѕза№ырає болу№а тиiс. Намаз емес, намаздан
со»№ы дЅ№асы. ДЅ№асына бiздi де єосатынына кѕмёнiм
жоє. ІЅдайдан безген бiздi»... – Астапыралла!
Имеке»нi» ойыны» жетегiмен јзiмдi ІЅдайдан безгендер
єатарына єосып жiберiппiн. ІЅдай јзi кешiрсiн!
Сјзiмiздi єайтып алдыє. Со»№ы сјзiмiздi №ана. – иё,
бiздi» “тура жол№а” тѕсуiмiздi тiлегенi аныє едi.
Тёуба! Шѕкiр! Тура жолдамыз. Ешкiм адастыра
алмайды. Ешєашан! Адамдыє кейiптен ажырамай
јмiрден јтудi арман еткен бабаларымны» жолындамын.
Ає жол. Хаєты» жолы.
...Жаным – арымны» сада№асы!
Сеул – Алматы.
Шiлде-тамыз, 2011.


97
А±А, ЕРТЕГI ДЕГЕН НЕ?
(ё»гiме)
А№а деген – менмiн. СЅраушы – єазаєты» баласы.
Ал, ертегiнi» не екенiн бiлмейдi екем.
Бiлем №ой. Аны№ында. Тек аныєтама берiп кјрмеппiн.
Университеттi филология маманды№ы бойынша бiтiрсем
де. Бiлсем де тѕсiндiре алмас едiм. Мен №ана емес кез-
келген адам. Ертегi деген...
Алматы єаласы. Кјп єабатты ѕйлердi» кјп
шо№ырлан№ан ауданы. Кѕн кешкiрiп єал№ан. Сол кјп
єабатты ѕйлердi» бiрiне келгем. А№а-же»гемнi» ѕйi.
Аман-саулыє бiлiсу жолымен. Аманды№ымнан хабар
берiп тЅруым керек. БЅл бергi жа№ы №ана. Негiзгi
келiсiм – iнiмдi са№ын№ам. Сѕйкiмдi. Іылы№ы тёттi.
ОйынєЅмар. Арнайы сёлем айтыпты: – “Келсiн!” –
Келдiк. Тјрге озбайтыным бесенеден белгiлi.
Естиярлармен єол алысып, тјс єа№ыстырып бол№ан со»,
мойныма асыла кеткен iнiмдi кјтерiп, “детскийге” јткем.
Іапта№ан ойыншыє. Іару-жараєты» мы»-сан тѕрi
ѕйiлiп жатыр. Пышає, єылыш, граната... Мылтыєты»
неше атасы. Кёдiмгi мылтыєтан аумайды. Кјшеде
кеуде»е таєаса, бары»ды сЅрамай-ає бергiзердей.
Кјлiктi» кјптiгiн айтып керегi жоє. Iшiне адам сиятыны
да бар. Ойын баласына арналып жасалды демесе»,
орта салмаєты азаматты да кјтерердей. Со№ыс
техникалары да шаш етектен. Жан-жануар, хайуанат
атаулы, тiптi бiз бiлмейтiн, кјрмеген маєЅлыєтар;
Адамны» жетi атасы, – кјбi шет ел мультфилмдерiнi»
кейiпкерлерi мен ёскерилер. Толып жатыр. Сап тѕзей
орналасады да, iнiмнi» єапта№ан єаруыны» тегеурiнiне
шыдамай, аяєтары аспаннан келедi. Бiрiнi» басын
єылыш кессе, бiрi оєєа жем болуда. Бiр єызы№ы
ойыншыє садає та бар екен. °лде о№ы таусыл№ан,


98
ёлде ойын№а жарамсыз, ёлде єызыєпады – мен кјрген
Ѕрысєа єатыспады. Заманы јткенiн мойында№андай
бiр бЅрышта елеусiз жатты да єойды. Осылайша єару-
жараєпен толыєтай жасан№ан iнiмнi» ойынын
тамашалап отырып (аны№ында, ма№ан да жиi араласу№а
тура келген) бiраз уаєыт јтiп кеткенiн де байєамаппын.
Кешкi астан со» ойыншыє жалыєтыр№ан ерке iнiм
менi айналдыра бастады. Кѕресемiз, алысамыз – же»iс
сонiкi. Тартысамыз – Ѕпай сол жаєта. Шаршай баста№анда
бейбiт ё»гiмеге кјшкенбiз. СЅрамайтыны жоє. Анау
не, мынау не? Ол неге ондай, бЅл неге былай? Ерiнбей,
жалыєпай бiлгенiмдi (бiлмегенiмдi де) айтып жатырмын.
Жал№ыз Ѕлдарыны» тёттi тiлi єызыєтырса керек, сЅрає-
жауапєа ѕй иелерi де араласєан. ¶ш жаєтап Ѕ№ындырып
жатырмыз. Іана№аттанбаса да, жауапсыз єалып жатєан
жоє.
– Ммм, – дедi. Та№ы єандай бёле шы№арар екен деп
кѕтiп отырмын. Кенет: – А№а, ертегi деген не? – дедi
бейкѕнё кейiппен бетiме єарап.
– ...
¶ш бiлгiштi» де аузына єЅм єЅйыл№ан. Менi “єазає
ёдебиетiн оєып тауысєан №Ѕлама” деп бiлетiн екi естияр
да ма№ан єара№ан. Жауапты берсе осы бередi дейтiндей.
– ...Ертегi? Ертегi деген... ол... А, оны єайдан
естiдi»? – дедiм єулыєєа кјшiп. Ойымды жина№анша,
уаєыттан Ѕтпає ойым №ой.
– Апай айтты. ¶йден бiр-бiр ертегi жаттап келi»дер
дедi. Мамадан сЅрасам бiлмейдi. Папа сенен сЅрау
керек деген. – МЅ№алiмi де о»байды, ертегiнi жаттаушы
ма едi?!
– Ертегi деген ол ендi... ертегi №ой. Сен јзi» ертегi
бiлесi» бе?
– Жоє. Ол не сонда? – Даусында зiл бар. Кјзiнен
“бiлсем сЅрап нем бар” дегендi оєыдым.
Мiне са№ан керек болса! БЅлтарар жер єалмапты.
°лгi екеуден келер єайран жоє. Шындап ойлана
бастадым. Ертегiге аныєтама берiп кјрмеген, тiптi
бЅл туралы ойлап кјрмеген басым, єапелiмде сјз таба


99
алар емеспiн. Орысша оєы№анын жЅртты» есiне жиi
салып, єазаєша шала сјйлейтiнiн маєтан ететiн же»гем:
– Сен, лучше ертегi айтып берсе»шi осы№ан.
Оп-о»ай шешiм. Іалай №ана басыма келмеген?
Ертегiнi айтып бересi», не екенi санасына јз-јзiнен
орны№ады. Бiр жа№ы ертегi естидi, бiр жа№ы мЅ№алiмнi»
тапсырмасы орындалады. Ты№ырыєтан єЅтєар№ан шала
єазає же»геме ал№ысымды iштей жаудырып, бастап
кеттiм. Аузыма “Ер Тјстiк” iлiгiптi.
– Ерте-ерте ертеде, ешкi жѕнi бјртеде...
– Бјртеде деген не, а№а?
– Бјрте деген ол... – Та№ы да ты№ырыє. – Оны
со»ынан тѕсiндiрем, жаєсылап ты»даса» тѕсiнесi», –
дедiм, “СЅрає со»ынан” деп єойып, дёрiсiн жал№астыра
беретiн лектор а№а-апайларымны» єулы№ына басып. –
Іыр№ауыл жѕнi єызыл екен...
– Іыр№ауыл деген не?
– Іыр№ауыл деген – єЅс. Айттым №ой алдымен
ты»да, сосын тѕсiнесi» деп. – Шаршай баста№ан едiм.
Кѕрсiнiп єойып сјзiмдi сабаєтадым. – Шал мен кемпiр
бопты. Бiр перзентке зар бопты, – дедiм, “ерте-ертенi”
єоя тЅрып, тiкелей iске кјшiп. – Перзент деген – бала
деген сјз, – деп єойдым, iнiмнi» алдын орап... –
...Тјстiктен пайда бол№ан бала №ой деп, атын Тјстiк
єойыпты...
– Тјстiк деген не?
– ...
...О»ай болмай шыєты. Ер Тјстiктi» са№ат санап
јсетiн тЅстары кѕмён тудырды, екi кѕнде жѕргенi, ѕш
кѕнде кѕлгенi – јтiрiкке сайды. Ертегi ты»дайтын
жастан јтiп кеткен екiншi сыныпты» оєушысы жолымды
кес-кестей бердi. А»ны» етi мен терiсiнi» тау болып
ѕйiлетiн тЅсына келгенде мѕлдем тѕ»iлдi. Сјздi басєа
тарапєа бЅру№а талпынып жатты. Осымен тоєтасає
керек едi, не де болса шыєєан сапар, Ѕшы№ына шыєпай
тоєтау мѕмкiн емес. Бастапєыда ден єоя ты»да№анымен,
уаєыт јте келе немєЅрайлы єалыпєа кјшкен iнiм,
аєыры, єолына iлiккен ёлдебiр ойыншы№ымен ёуре


100
болып кеттi. Баєытты №Ѕмыр кешiптi деп аяєталу№а
тиiс ертегiм Ер Тјстiктi мЅратына жеткiзе алмады.
Ертегiнi» ая№ы єайда, ортан белiне жуи алмадыє.
Жеткенiмiз бѕтiннi» бјлшегi №ана. Оны» јзi мы» ѕзiлiп,
жѕз жарылып.
Ма№ан ертегi айтєан ёжелерiм, аталарым баєытты
екен, не айтса да ендi не болар екен деп ѕнсiз ты»дайтын
немересi бар.
Иё, мен ертегi ты»дап јскем. Екiншi сыныпта ертегiнi»
шындыєєа томпає, артыє айтыл№ан, асыра сiлтенген,
ёсiреленген тЅстарын мен де а»дай баста№ан болармын.
Бiрає, о№ан дейiн єиялымда јмiр сѕрген єаїармандарды»
ерлiк iстерiне жан-жѕрегiммен сенгенiм, єазає ёдебиетiнi»
осы бiр ѕлгiсiн кјкiрегiме сi»iрiп ѕлгергенiм аныє.
Ертегiден јтiрiк емес, шындыє пен шытырман
iздейтiнмiн. Тјстiктер єинал№анда тiстенiп, жауларын
мЅєатєанда кјзге Ѕшєын пайда болып, мы» єЅбылып
отырып ертегiнi» мамыражай тiрлiкке бјленген со»ына
келiп жеткенде “Уї!” – деп бiр дем алатынсы». Ертегi
бiттi. Бiрає, сана»да№ы ертегi ендi басталады. Сен басты
єаїармансы». Айнала»да№ы адамдар тѕрлi кейiпкерлер.
Жа№ымды-жа№ымсыз бейнелердi» тiрi ѕлгiлерi єалай
да табылады. Болмаса, јзi»е де беймёлiм ёлемге сапар
шегесi». Іысєасы, Тјстiктер жѕрiп јткен жолды сен
де жѕрiп јтесi». ?лы сапардан орал№ан бетi». Же»iспен.
Алды»нан бѕкiл ауылы» шы№ады. Е» алда е»iреп єал№ан
ёже». Одан ары ёке-шеше, а№а-iнi... Кјкiрегi» тЅн№ан
маєтаныш. Шын болып жатєандай. Жерде емес, кјкте
єалыєтап жѕргендейсi». Тјсекте жатєаны»ды Ѕмытєалы
єашан! Осылайша тёттi єиялдар єЅша№ында жатып
Ѕйыєтап кетесi». БЅл жа№дай ертегiге дёнiккен баланы»
басында кѕнде єайталанып тЅрады. Кѕнде жа»а ертегi.
Мейлi, жа»а болмаса да ширы№ып жатып ты»дайсы».
Мен ертегi №ана ты»дадым. Іаншалыєты кјп екенiн
бiлмеймiн, бiрає жо№арыда№ы кѕйдi басымнан кешкенiм
аныє. Байыр№ыны» балаларына єызы№ам, тек ертегi
№ана емес, а»ыз, жыр ты»дап јскен. Байыр№ы №ана
емес, кѕнi кешеге дейiн єазає баласы солай тёй басєан,


101
ес бiлген. “Ту№анда дѕние есiгiн ашады јле», јле»мен
жер єойнына кiрер дене»”. Іазає перзентiнi»
туыл№аннан бастап бастан јткеруге тиiс тёрбие
сатысынан тѕгелдей јткен данышпан Абайды» сјзi.
Бесiк жырын ты»дап Ѕйыєта№ан балада да арман бар
ма екен?! Ертегi ты»дап јскенiмдi айтып маєтаннан
ж а р ы л а р д а й б о л а т ы н б а с ы м , б е с i к ж ы р ы н
ты»да№анымды естiгенде №ой... Ондай маєтана алар
кѕндi жазбапты. Бесiк жыры тЅрыпты, ертегi ты»дап
јстiм деген менi» єатарластарымды саусаєпен санап
аласы». Бiзден бЅрын бастал№ан дерт. Бiзден кейiнгi
хёлi ёлгi. Ертегi ты»дамай јскен ёкенi» баласы.
Ертегi ты»дау єиялды Ѕштайды. Рас. Баланы»
кјкiрегiнде iзгi сезiмдер єалыптастырады. Белгiлi
нёрселер. Елiн, жерiн сѕюге тёрбиелейдi. Жоєєа шы№ару
мѕмкiн емес. БЅл №ана емес, ана тiлiнi» єЅдiретi мен
єЅрылымын, сазын санасына сi»iрмей ме?! Ана тiлiнi»
мёселесiн шеше алмай жѕргенiмiздi» бiр себебi, тiптi,
бастысы осы ертегiнi» жоєты№ына саяды. Іысєасы,
єазає баласыны» єазаєты» Ѕлы болып ер жетуi е»
алдымен ал№ашєы ёсерлерден басталса керек.
Кiнёнi ертегi ты»дайтын жастан јтiп кеткен жас
бала№а аударып, јзiмдi сѕттен ає, судан таза єылып
шы№ар№ан мен ертегi айту барысында сјздiк єорымны»
соншалыє жЅта» екенiн а»да№ан едiм. Іайтсем баланы»
санасына ертегiнi сi»iрем деп, тым жайдаєтатып
жiберiппiн. Е» басты кiнём єазаєты» бiр баласыны»
кјкiрегiнде ертегi туралы жаман пiкiр єалыптастырыппын.
Осыдан кейiн “Ертегi деген не?” – деген сЅраєєа
ойланбастан: “Шыл№и јтiрiк!” – деп жауап бере ме
сонда? Ол бiлгiсi келдi. Менен ал№ан жауабы ёлгi. Басєалай
жолын кјрмей тЅрмын.
Ел болам десе» бесiгi»дi тѕзе! Бёрi бiледi. Мен де.
Бiлетiнмiн. Бiрає, бЅл жолы шындап Ѕєтым. ґзiн
ёдебиетке, сјзге бiр табан жаєынмын деп есептейтiн
менi» хёлiм ёлгi. Бiр ертегiнi ая№ына жеткiзе алмаппын.
Басєалар єайтпек? Несiн айтады? Амал жоє, “ґрмекшi
адам” мен “Шректi” тыєпалайды. °дебиеттi кино


102
алмастырды деген сол ёне. Тек, ёдебиет сияєты ёсерi
жоє. Ержѕрек, данышпан патшаны» орнына ёлжуаз,
ёпербаєан патшаны» келгенi сияєты. ІЅлаєпен естiп,
санасымен байыптау. Кјзбен кјрiп, кјргенiн бейнелеу.
Іаншалыєты айырмашылыє! Естiгенi арєылы єиялмен
бейне жасау мен кјрген суретiн сол єалпында єабылдау.
Іайсысы адамды (баланы) кјбiрек ойлантады? Демек,
дёл єазiргi жас баланы кјзiнi» алдында№ыдан ар№ыны
кјрмейтiн тар ше»бердегi ойлау жѕйесiмен тёрбиелеп
жатырмыз. Кјзiнi» алдына ёкеп, бадырайтып кјрсетпесе»
сенбейдi. Сенi» суреттеуi» мен ёсiрелеуi» тек кѕмён
тудырады. Іасєырды» єояннан таяє жегiнi (ёйгiлi “Ну,
погоди!” №ой) шындыє. О№ан сенедi. Себебi кјзiмен
кјрдi. Іасєыр аєымає. Іоян... јзi»iз бiлесiз. Ал, бiздi»
Тјстiктi» ашыєєан елiн асырау жолында№ы ерлiктерi
тЅнып тЅр№ан...
Судырды» аузында№ы жел сјз. Ертегiнi» бѕгiнгi
кейпiне бЅдан басєа аныєтама таппадым. Адасєан
кѕшiк секiлдi... Ертегiнi» Ѕлып, ескi жЅртты шыр
айналып жѕргенi келедi кјз алдыма!
БЅл мёселенi шешу мен шы№у жолдары ма? Мен
бiлмеймiн. Кјрдi»iз №ой. Бiр ертегiнi ая№ына жеткiзе
алма№ан адамнан єандай аєыл сЅрамаєсыз?! Тым
єЅрыса, баланы алдайтын єулы№ы жоє Мырєымбай
бастама кјтерiп, оны жерiне жеткiзiп, бар мёселенi
шешiп тастайтынына сiз де сенбейсiз. БЅл да ёлгi
ертегiдегi оєи№а сияєты... Иё, јтiрiкке єЅрыл№ан...
Бiздiкi де јлерменнi» ёрекетi. Бала да ты»дама№ан
бёлду-бёлдуiмiздi елге тыєпалап. Кјзбен кјргенiмiз №ой.
Кјргендi жазу єиын емес. Ал, ойдан бiрде»е Ѕсыну...
?лып жЅртєа єайта ма деп єорєам. ¶мiттенi»iз, бёлкiм
бiзден де бiрде»е шы№ып єалар. Шыєпаса, аєылдырыє
бiреу табылар. Со№ан сенейiк!
Бiздер деген, жарєыным-ау, єазає ертегiлерiндегi
јз жЅмба№ын јзi шеше алмай, сергелде»де жѕрген
кейiпкер емеспiз бе?!
25.04.11.
Алматы, Ша»ырає-2.


103
КЕШIРIМ
(ё»гiме)
– КѕнсЅлу Са№ымды кешiрiптi!..
– Кешiрiптi? – Ызалана мырс еттiм. – Неткен
кешiрiмдi жан бЅл КѕнсЅлуы»? Салдаєы!
“Ештен – кеш жаєсы” дейдi. Бiрає кешiгудi» де
жјнi болады №ой. Неге кешiредi? Он жылдан со»
несiне кешiредi? Жаны ашымайтыны бесенеден белгiлi
бол№ан. Табалау ѕшiн? Саудасы бiткен бая№ы кѕйеуiн
келемеж єылу ма? Адам кейiптен ажыра№ан, тоз-тозы
шыєєан байыны» єинал№анына айызы єана єарап
отыру ѕшiн бе? °лде... Тѕсiндi ме екен? Ненi? Кiнёсiн.
Кѕнёсiн. Ол ендi мѕмкiн емес. Тiптi де. Солай ойлауды»
јзi кѕлкiлi. Іатесiн тѕсiнгiш болса соншама уаєыт
єайда єалыпты? Ендi келiп...
...Кешiрiптi...
БЅрын та»данатынмын. Басым, аєылым жетпейтiн.
Ал, мынаусы шалєамнан тѕсiрген. Ала»сыз сайранды
салады келiп, салады келiп. Желiгi басылып, зауы№ы
тара№ан со» мейiрiмдi.., тфуй, кiшiлiк таныта єояды.
Осыншама шу болардай, кешiрiмге зёру болардай
жазы№ы бар ма едi? Кiнёласу№а тЅрмайтын ѕй iшiлiк
Ѕсає-тѕйек кикiлжi». Осындай едi деп ауыз№а алып,
ал№а тарту№а тЅрмайтын Ѕсає-тѕйек бiрде»е. ЖЅрт солай
айтады.
Са№ым. Сорлы Са№ым. Осынша дёрменсiз болармысы»?!
Тјмен етектi аєылсыз єатын ѕшiн асыл жарал№ан
еркек басы»ды кјрге ты№ып. Адам тѕгiл бѕкiл дѕние
танымастай јзгерер уаєыттан со» да кешiрдi»-ау Ѕялмай.
Намыссыз ез!
...Сап-сап. Оєырмандарымнан кешiрiм сЅраймын.
ґз кейiпкерлерiмдi осынша жек кјретiндей, жерден


104
алып кјрге салардай жјнiм жоє едi. °йтсе де, ал№аш
естiгендегi кј»iл-кѕй... Солай дегем. Ашулан№ам. Аєыл№а
салып, салмаєтап тЅрарлыє хёлде болма№анымды
тѕсiнуге тиiссiздер. Ешкiмдi ая№ам жоє.
Бiрає, мёселе мен ойла№аннан мѕлде басєа болып
шыєты.
* * *
Са№ымды бала кѕнiмнен бiлем. Менi» а№амны» досы.
Кјршi ауылдан. ¶йiне де бар№ам. Бiзге тiптi жиi
келетiн. ?зын бойлы, иыєты, аша» жѕздi сЅлу жiгiт.
Мiнезi, мiнезi єандай едi! Елгезек, жЅ№ымды,
кiшiпейiл... Кете бередi. Менi» бала» тѕсiнiгiм берген
ба№а емес, ѕлкендердi» јзi солай дейтiн. Талай естiгем.
Маєтау№а сјз таппай отыр№андай кјрiнетiн. °лбетте
сыртынан №ой. Ал, ол барда... Ол келгенде ѕйдегi
жа№дай мёре-сёре мерекеге Ѕласатындай ёсер ететiн.
Іырыє жыл кјрмеген туысы» Іытайдан оралса дёл
бЅлай єуанбассы». Бала – мен тѕгiл, ёке-шешемiз де
єопа»дасып єалады. Еркiн жѕрiп, еркiн сјйлейтiн
жiгiт атасыны» табалдыры№ын атта№андай арды»-гѕрдi»
кiрiп келе жататын жылулыє арєалап. Мойнына
асыла кетем. Мен – баламын, ол – оныншыда оєитын
тѕбiт иек бозбала. Сонда да еркелейтiнмiн.
Кейiн оєу бiтiрген со», елдi» бёрiн та»дандырып
ауылында№ы мектепке жЅмысєа тЅрды. Іатарда№ы
мЅ№алiмдiк емес, ѕлкен, ёлдеєайда ѕлкен болашає
кѕтетiн жЅрт а»тарылып єал№ан. Ал бiз... Жал№ыз
шешесiне єарайлап єана келгенiн Ѕєєанбыз iштей.
Кјп Ѕзамай ѕйлендi. БЅл кезде єалалыє болып кеткен
а№ам бар, ауылда№ы ёке-шеше, iнi-єарындас, ѕй iшiмiз
тѕгел бар№ан. Менен басєасы. Тойына арнайы келiп
шаєырып кетсе де, бара алмадым. Алматыда едiм.
Мектептi» атынан жарысєа єатысып. Кёдiмгiдей
ренжiген, – “Жiгiт болды», мЅндай жа№дайды єалыс
єалдырмауы» керек єой”, – деген. “Сенi “єайнымды


105
кјрем” деп сарыла кѕткен же»ге» тiптi кјрместей
болып отыр”, – дейдi.
Же»гемiздi кјп Ѕзамай кјрдiк те. БЅл кезде ту№ан
же»гем бар. Я№ни, а№амны» ёйелi. Соларды» тойына
келген. Мен ойла№аннан да ёдемi. СЅ»№ає. Кiтапта
суреттелетiн талдырмашты» нає јзi. Іатар жѕрсе
Са№ым№а №ана жарасардай. Тойымыз№а келмедi деп,
кјрместей болып жѕргенi Са№ымны» жай сјзi №ана
екенiн бiлсем де, сырттай жаєын тартып, iштей жаєсы
кјрiп жѕргем. Бас алып єЅша№ына баспаса да, “ааа,
ёлгi єайным осы екен №ой”, – деп кѕле танысатындай
кјрiнетiн. Са№ым арнайы шаєырып таныстыр№анда
бетiме немкеттi єарады да, єойды. Тым салєын екен.
Жёне тёкаппар. Айналасына кесiрлене, жерiне
єарайтындай. Іалалыє єыз деп едi, ауылды» ашыє-
шашыє тойханасында№ы абыр-сабырды бойына шає
кјрмей тЅр№аны байєалады. Бiр єызы№ы, Са№ым ёйелiнi»
жанында ёлденеден єуыстанып, єысылатындай, ёлденеге
абыржитындай кјрiндi. Бая№ы сарт-сЅрт жѕрiс, ашыє-
жарєын мiнездi» елесi де єалма№ан. Бойына ѕйлеспейтiн
кере№ар мiнез – биязылыє бiтiптi. Кѕле сјйлеп, кiшiлiк
танытып жатса да, бая№ыдай iшi-бауыры»а енбейдi.
А»єылдає єалпымен елжiретпейдi. Алыстыєты сезiнгем.
СЅп-суыє сЅлу же»гем Са№ымды тартып алыпты. Менен
№ана емес, бёрiмiзден.
Тойды» со»ын ала ѕйленген екi жасты орта№а алып,
та»№а дейiн би болатын. Немесе, кiле» жастар тойды
бiр ѕйде жал№астыратын. О№ан кјбiне кѕйеу жолдасты»
ѕйi та»далады. Я№ни, соны» мiндетi. Бiз жаєта сондай
жазылма№ан за» єалыптасєан. О№ан да єарамады. Іал
деп єанша єиылса да илiкпептi. ЖЅмыстары бар.
Сылтау екенiн, амалсыздыє екенiн кјрiп тЅр. Себебi...
Белгiлi. ¶нсiз шы№арып салдыє. Не айтса да, сјзiнi»
со»ын ёйелiне бiр єарап барып, кѕмiлжiп аяєтайтын
Са№ымды єо»ылтаєсып єалып едiм. Иё, бЅл – басєа
Са№ым болатын.


106
Со»№ы рет сонда кјрдiм. Хабар да алыспадыє. °йтсе
де, мѕлде хабарсыз емеспiн. Са№ымны» ауылдастарымен
Ѕшыраспай тЅрмайсы». Са№ымды сЅраймын. “Е, ол
жѕр №ой”, – дейдi. Іазiр тракторист кјрiнедi. “Галстук
та№ып шiкiрейiп, жиырма мы» жалаєымен жарымай
жѕргенше, май болсам да бай болайын”, – дептi. ґзi
айтєандай жа№дайы да жаман емес. Да»№арадай ѕй
салыпты. Жаєында Ѕлды болыпты. Жјн екен десiп,
сырттай тiлектестiк бiлдiрдiк те, єойдыє. Бiраз уаєыттан
со», ЅзынєЅлає ажырасыпты деп жѕрдi. °ркiм ёрєалай
єабылда№ан. Бiреулер “анадай ёйелден айырылып жѕрген
еркекте де ес бар ма”, – деп, бас шайєап, бармає
тiстей таусылды. БЅлай деп, а»дамай сјйлеп єалып
жѕргендер кјбiне еркектер жа№ы. “°йелi» жыландай
ысєырынып тЅрса кјрер едiм єалай сјйлегенi»дi!” –
БЅл бЅрє еткен ашуын бiр ауыз сјзбен тјгiп сал№ан
шарт етпе келiншектердi» лёмi. “Ее, естi-ає бала едi,
бiр себебi бол№ан да”. – Неге де болса сабырмен,
жанашырлыєпен єарайтын кјптi кјрген кемпiр-шал
лебiзiн осылай бiлдiрiп жатты. Пыш-пыш, гу-гу... Ал,
мен єуан№ам. ДЅрыс бол№ан екен дедiм. ДЅрыс бол№ан.
Iштей №ана айтєам. Сыртєа шы№арсам да ешкiм
та»данбас едi. Керек десе»iз себебiн де сЅрамас едi.
Себебi, себебiн бёрi бiлетiн.
“Са№ым ажырасыптыдан” екi жыл јткенде бiз де
мектеп бiтiрдiк. Іа»єу№а єара№анда ёлгi Са№ым iшетiн
болыпты. Басы бостан, ендi бая№ы єалыбын табар,
жарєылдап жиi келiр тЅрар деп кѕткенмен тјбе кјрсете
єоймап едi, – рас шы№ар дестiк. Ол келмедi деп
ренжiсек, јзiмiз бару№а болатын едi №ой. Са№ымды
iздеп. Бiрає... Не деп барасы»? ІЅтты болсын
айтарлыєтай...
¶й iшiмiзбен дастарєан басында жиi сјз єылатынбыз.
– Сол келiн бiр кјргеннен-ає Ѕнамап едi, бiр тѕрлi... –
деп бастап келе жатады шешемiз.
– Тёйт ёрi! ґсегi»дi бала-ша№амен емес, јзi»нi» кјк
езу єатындары»мен отыр№анда быєсыт, – деп тыйып


107
тастайды ёкемiз. Бiрає, кјп јтпей: – Жап-жаєсы бала
едi, обал болды ёке»... – дейдi шайын кѕйiне Ѕрттап.
– Кеше мына НЅргѕл єызыны» ѕйiне бар№ан екен,
сол айтып келдi, Са№ымы» даже тоєтамай iшетiн
болыпты...
Кейiн Ѕмыттыє. Са№ымды мѕлдем естен шы№армасає
та, јз єызы№ымыз бен єиыншылы№ымыз “басєа жЅрт
єалай екен?” – деуге мЅрша бермей кеткендей едi.
Аєыры жолым тѕстi. Ал№ашєы курсты тёмамдап, жаз№ы
демалыста ауыл№а тарєам. Іол бос, єарап жатпай
кјршi ауыл№а тартєам. Арнайы Са№ым ѕшiн. Кјзiммен
кјрiп єайтпаєпын.
Есiктi бая№ы сЅлу же»гем ашты. А»-та»мын.
“Іайтадан єосыл№ан екен №ой”, – дейдi шашыра»єы
ойым.
– Са№ым тЅрмайды бЅл ѕйде.
Тѕк Ѕєсам бЅйырмасын.
– Іалай сонда? Сiз... БЅл Са№ымны» ѕйi емес пе?
– БЅл менi» ѕйiм!
– Сонда... Са№ым єайда?
– Мен єайдан бiлем? Жатєан шы№ар бiр бЅрышта.
Кѕмiлдiп тЅрып єайда тЅратынын сЅрадым.
– Бiлмейм!
Зiрк еткен дауыспен сарт еткен дыбыс єатар шыєты.
“Май№а малшынып жѕрiп сал№ан ѕйiн єатынына берген
екен №ой”, – деймiн кјз алдымда екпiндей жабыл№ан
есiке єарап тЅрып.
СЅрай-сЅрай Меккеге де... Сада№ы кеткiр Са№ымны»
ѕйiне де жеттiм. Ауылды» ортасы болса да, келмеске
кеткен ке»естен єал№ан ѕ»iрейген єос бјлмелi єоржын
там елсiзде єал№андай ѕрейлендiредi. Шѕйкедей єара
кемпiр єарсы алды. °ре» таныдым. Іолынан дём
татып ем-ау бiр кезде. Еттi-же»дi, ає борыєтай салиєалы
кiсi едi. Адам јстiп те тоз№ындайды екен, кјзi» сенбейдi.
Жјнiмдi бiлген со», кемсе»деп келiп бетiмнен сѕйдi.
– Е, жары№ым-ай, Са№ымды iздей єоярдай бЅл кiм
десем, јзiмiздi»... Кел айналайын, тјрлет.


108
Сырты сЅрєиядай сЅрыєсыз ѕйдi» iшi жинаєы
кјрiндi. Бая№ы мјлдiреп тЅр№ан мѕлкi болмаса да,
жоєтан бар єылып, барынша Ѕєсатып баєєаны
байєалады. Екi бјлмелi єоржын ѕйдi» тјргiсi жатын
ѕй болса керек, – кiрмедiк. Ас ѕй №ана емес басєа
шаруалар№а да ы»№айланып жабдыєтал№ан кiре берiс
оймаєтай бјлмеге тiзе бѕккемiз. Іає орта№а дј»гелек
стол єойылыпты. Малдас єЅрып отырып ас iшетiн
єазаєы дастарєан. Сол жає єабыр№а№а тјрге тiрей
єойыл№ан ескi, шиєылдає, торлы темiр кереует. Жёне
ыдыс-аяє салу№а арнал№ан сыры кјшкен шкафты»
бетiне ає мата жабылыпты. О» жаєта киiм iлгiш
мiндетiн атєаратын кјлдене»iнен Ѕзыншає а№ашєа
жартылай єа№ыл№ан шегелер тiзiлiптi. Ол да кјлемдi
ає матамен жабылыпты. Тек жиектей єызыл жiппен
кјмкерiлген жёне ортасына ше»берлей кестеленген ою№а
Ѕєсас тiгiсi бар. Кiре берiсте дј»гелек темiр пеш.
“МЅндай пештер жылуды Ѕзає саєтай алмаушы едi,
єыста єайтiп жѕр екен”. Еденге жеткен жерiне дейiн
кјк-сЅр палас, ары єарай жЅлмалана тоз№ан алаша
тјселiптi. Тјрге кјрпе тастады да, менi жай№астырды.
Аїiлеп-ѕїiлеп жѕрiп дастарєан жайды. Жайнатып
жiбермесе де бiр єонаєты абыроймен шы№арып
саларлыє. Неткен кјнбiс адам. ґлтiрмей жѕрген де
“жал№ызым єайта тѕзелер” деген ѕмiт єой. Тама№ымнан
тѕйiр јтер емес, ёйтсе де, азап-мехнаттан јзге татпа№ан
Шѕйке (аты есiмде жоє) кемпiрдi» кј»iлi ѕшiн
єаужа»да№ан болам. Анау-мынауды ё»гiме єыл№ан
болып, шѕ»кiлдесiп бiраз отырдыє.
Са№ымды сЅрадым.
– ...Кеш батєанша кѕтсе», келiп єалар. Жѕрген
шы№ар бiр жерде. ґзi» де хабардар сияєтысы». ¶уї! –
Кемсе»деп кеттi. – Ал№ашында кјшеде Ѕйыєтап жатєан
жерiнен кјзкјрген а№айын жанашырлыє танытып, ѕйге
ёкеп тастайтын. Мен де намысєа ба№ып, iздеп тауып
алатынмын. Кейiн бёрiнi» кјзi ѕйренiп алды. Кјшеде


109
жатса аттап, жолында тЅрса айналып јтедi. Зi»гiттей
неменi кјтеруге шамам да жоє, јлмесе келер деп
отырмыз мiне. Алыс-жаєын№а таба єылып єарашы...
°йтпесе, єандай едi жары№ым. °йелiм сјйттi деп...
Е-еї, сорлым-ай...
Аныє-єаны№ын да осы кiсiден естiдiм. Са№ымды бiр
кјрiп кетуге бел бу№ам. Ол келгенше...
– Келiн тѕсiргенде мёз болып ем. Іуанышты емес,
єаралы кѕн екенiн єайдан бiлейiн.
Сјзiне єара№анда, жал№ызы ѕй болып, тјбесi кјкке
жеткендей желпiнген ана барын салып той жасапты.
Той јтедi. Келiнi кесiрлiгiн кјрсете єоймаса да,
кербездiгi жан жеткiсiз. Тѕске дейiн Ѕйыєтайды, –
лём демептi. Жа»а отасєан жастар, еркiн болсын дегенi.
Уаєыт јте ес жияр деген ѕмiт. Бiрає... Бiр ай јтедi –
јзгерiс жоє. Екi ай јтедi – бая№ыдай. Жарты жыл –
єашан єараса да кјретiнi ёйелiнi» асты-ѕстiне тѕсiп,
зыр єа№ып жѕрген Са№ым. ґз-јзiнен шаршап,
айналасына саз беттене єарайтын, сыздана сјйлейтiн
КѕнсЅлу. ?лым №ана емес, мен де єаба№ына єараймын.
Тiптi, iштей ы№ып тЅратындаймын. МЅндай јктемдiкке
єашан, єалай жетiп жѕр, ёлi басым жетпейдi. °не-
мiне тѕсiнер, жјнге келер деген есек дёмемен жыл
јтедi. Емiрене иiскеп, алдына алып ёлдилеп отыратын
немереден хабар жоє. Жан№а бата баста№аны да осы
болатын.
Шыдамны» да шегi бар. Бiрде екеуiн отыр№ызып
єойып аєылын айтєан. Тым ёрiден, јзi келiн болып
тѕскен кѕндерден баста№ан. “Бiз де жас бол№анбыз.
ґйтетiнбiз... Сјйтетiнбiз... Содан жаман бол№ан жерiмiз
кёнi. Елдi» сјзi о»ай емес айналайындар. ґсегiне бiр
iлiнсе» єЅры№аны». Келiн емес, кесiр деп єабылдайды.
Етек-же»дерi»дi жина»дар, жетедi осы жатєандары»
да”.
?зає сјйлеген. Екеуi де ѕнсiз ты»дапты. ?лы тјмен
тЅєыра бередi. Келiнiнде јзгерiс жоє. Кiржиiп отыр.


110
Тiптi, бiр-екi мёрте ы»ырси есiнеп те алды. Айылын
жиса не№ыл дейсi».
– М... даа, – дейдi сосын жайбараєат. – Мам, это
уже давно, сiздер келiн бол№ан. Ол бая№ыда №ой. Іазiр
олай емес. ЖЅмысым жоє, Ѕйыєтама№ан да не iстейм?
Іалада тЅрайыє десем, Са№ым кјнбейдi.
Айтар сјз жоє екен. Іалмапты. БЅрын да бiрде»е
деуге бетi ашылып кетер, јзi тѕсiнсiн деушi едi. Бекер
екен. ?лына єара№ан. Бiрде»е дей ме деген ой. Басын
салбыратып алып, сол отырысынан танбайды. Шѕйке
кемпiрдi» жѕрегi суып кетiп едi. Кѕдерiн ѕзген. ?л
јсiрсем, келiн жЅмсасам деген арманны» быт-шыты
шыєєан. Бiр-ає сётте №айыпєа тайып кеткен ѕмiт-
арманны» кѕйiгi:
– Ауылды єиынсынып жѕрсе»дер, єала№а бары»дар.
ґздерi»мен јздерi». Ел iшi №ой, бiр жаман кемпiрдi
јлтiре єоймас, – дегiзген.
– Са№ым кјнбейдi. Мен айтєам.
– Балам, – деген жай №ана. – Келiн дЅрыс айтады.
Жјндерi»дi табы»дар...
– Жоє, мама. Ешєайда кетпеймiз сенi тастап. –
Соны №ана айтты. Кесiп айтєан жоє. КѕнсЅлу жаєєа
жаута»№а жуыє єарай отырып, ѕзiп-ѕзiп, кѕмiлжiп
айтты.
* * *
– Содан кейiн-ає о»бадыє, – дейдi Шѕйке кемпiр. –
Балам мектептен шы№ып, трактор сатып алды. Табысты
жаман таппайтын. ¶йдегi аз№антай малды сатып, јз
жи№аны та№ы бар, жа»а ѕй салды. ґзi» де барыпсы»
№ой, сол ѕй. Обалы єане, шаруа№а мы№ым-ає болатын.
¶йленген со» ѕшiншi жылды» жѕзi ауа немерелi
болдым. Бая№ы – бая№ы ма, жатєанны» кјкесiн ендi
кјрдiк. Бала№а салєын. Са№ым екеумiз єараймыз. Тѕнде
жылайды, жЅбататын сол, еркек басымен. Жаялы№ын
жуып-тазартатын мен. БЅл кезде келiн жЅмсау дегеннi»
адыра єал№анын мойында№ам. Керiсiнше. “Бѕйте


111
салы»ыз, сѕйте салы»ыз”. ґктем. Сырым ѕшiн, –
немеремнi» аты, – iстеймiн бёрiн. Емiзу ѕшiн, онда да
емшегi сызда№анда №ана єолына алады. Десе де, баєытты
екем. Баєытты болатынмын. Шарша№ан-шалдыєєанмен
кейiс, ренiшiм сол жаманды бiр иiскегеннен-ає Ѕмыт
болатын. ...Ендi ол да жоє, єарыс жерде отырып єол
жетпей...
...БЅл кезде ешєандай шаруа№а араласпайтын бол№ам.
ґздерi бiлсiн дедiм. Тiзгiн єолына бiржола тиген со»,
келiнiме жан бiтейiн дедi. БЅрын бiлмей жѕрiппiз,
пысыєты» на№ыз јзi болып шыєты. Дѕкенде бёрi бар,
сатып ала саламыз деп, шайєатыє етiп отыр№ан жа»№ыз
сиырды со№ым№а жы№ып салдыє. Басєа мал бая№ы ѕй
сал№анда кјзден бЅл-бЅл Ѕшєан. Мейiлдерi» дедiм.
Артыє мехнаттан мен де єЅтылып кјрейiн. Дѕкеннi»
сѕтi мен майы та»дайыма жЅєпаса да, шыдап баєтым.
ЖЅртты» кемпiрi келiн жЅмсаушы едi, менi келiнiм
жЅмсайды. О№ан да кјндiм. Кейде шаєылдап жа№амнан
ал№андай болушы едi-ау. Соны» аєылымен ѕйден ша№ын
дѕкен аштыє. Кјрген де шы№арсы», дарбазамен
єатарласа салын№ан iскiлёд сол.
Бiр кѕнi келiнiм ѕйде жоєта Сёлима кемпiр келiптi,
кјршi бiздi». Іарыз№а бiрде»е алмає. БЅрын со»ды
араласпасам да, пысыєты№ым Ѕстап сЅра№анын бердiм.
Ерiп келген кiшкентайына да тёттi-пёттi Ѕстатєам.
Келiн келе шу шы№арсын. “ґзi» тауып жатпа№ан со»
не» бар єаєпас, – дей ме-ау, – јзi» тауып жатпа№ан
со» отырмайсы» ба тыныш. Не јлмедi», не єоймады»...”
Естiмей жѕрген сјзiм емес, ѕнсiз же»iп ѕйренгем. Сол
сётте ѕстiнен тѕскен. Кiре берiсте бёрiн естiп тЅрыпты.
Тѕрi јрт сјндiргендей. Шабынып тЅр№ан ёйелiн жаєтан
осып жiбердi. “Тёубе, – дегем iштей. – ?лыма ес
кiрiптi, намысы бар екен”. Іателесiппiн. Сол кѕнге
тёубе емес, ла№ынет айтуым керек екен. Бiтпейтiн шу
басталды да кеттi.
– О, жаман неме! Тѕрi»е єарамай сен де мынаны, –
кјгере тЅрып иегiмен менi нЅсєа№ан, – мына єаєпасты –


112
єолын сiлтей кјрсеттi, – єор№ай єалыпсы» №ой.
Кјрсетейiн сендерге. Осы шыда№аным да жетер, кјзi»е
кјк шыбын ѕймелетем.
Жа»а тѕскенде єазаєты» сјзiнi» јзiн бЅзып айтатын
єыз едi, кейiндеп маєалдатып тЅрып сјйлегенде аузы-
аузына жЅєпайтын бол№ан. Байынан таяє жеген єатын
асса “кетеммен” єорєытушы едi. Оны» јзiн жаман
єатын деп мысєылдайтынбыз. Ал мынау... Мыєты
єатын боп шыєты. Кеткен єайда, јзiмiздi єуып шыєты.
Бёленi» бёрiн оєып ту№ан ба, соттастыє, – за» соны»
жа№ында, – же»iп шыєты. Кейiн естiдiм, сотта№ылар№а
аєша берген кјрiнедi.
Бiз де бЅлай сорлы кепке тѕспей, бiрде»еге єол
жеткiзер ме едiк, Са№ымым бас тартты. Бёрiнен. ¶йден
де, басєадан да. Іайта єосылармыз деп ѕмiттенгенi
екен №ой. Бастапєыда ашумен єол кјтерсе де, артынан
јлердей жалынды. Ая№ына жы№ылу№а бар едi. Сѕйедi
екен №ой бай№Ѕс. Анау илiкпедi. Дiнi єатты екен.
Осы ѕйге кјштiк соєа басымыз сопиып. Тигенi бiрен-
саран мѕлiк пен кјк трёктiр. Іанша са№ы сынса да ел
єатарлы тiрлiк кешiп жатєан. Бiрає, бая№ы екпiн жоє.
Екi кѕннi» бiрiнде кјшкен жЅртына барады да тЅрады.
?лын кјргiсi келедi де. “Кјрсетпейдi екен”, – деп
пыш-пыштайды осы жЅрт. ґзi тiс жар№ан емес. Шыдау
єайда, мен де бар№ам. Есiгiнен аттатпады.
– Ана сѕмелек бала» екеуi» бЅлары»ды єоймаса»дар,
сотєа берем!
Сотєа бередi. Аузым ёбден кѕйген, тЅра єаштым.
Сыртымыздан ел-жЅртты» не дейтiнiн жаєсы бiлем,
јлмеген со» кјнедi екенсi». Дей берсiн, ел не
демейдi... – деп жЅбанам №ой ёлгi... °лгi келiн... тѕї,
КѕнсЅлу сайєал айтады дейдi, “Са№ымды тѕрмеде
шiрiтуiме болатын едi, шешесiн аядым”, – деп. °й,
тёйiр-ай. Ке» пейiлдiлiк танытєанда№ысы бЅл болса...
Сорлы балам кѕн јткен сайын мѕжiлiп бар жатты
кјз алдымда. Сјйлемейдi. Кѕлмейдi. Кѕрсiне бередi.
Уаєыт јте келе сейiлер деген ѕмiт ѕзiле баста№ан. Не


113
iстесе де сѕйегiне iлiнiп зор№а тЅр№андай салбырайды
да жѕредi. Бiр жылдан аса осылай жѕрдi де, бiр кѕнi
iшiп келдi. Удай мас. Е»к-е»к жылап жѕр.
– Мама, менi» не кјрiп келгенiмдi бiлесi» бе? –
деп єЅшаєтай ал№ан менi.
Мас єой деп, мас не айтпайды деп тЅрсам да себебiн
сЅрадым.
– СЅмдыє... Мен јлдiм, мама. Тѕсiнесi» бе, тiрi
јлiкпiн ендi. У-у-у... сорлы мама...
Осынша жылай алады екен-ау адам да. Кјз жасы
тарамданып иегiне тјмен тамшылап жатыр. Аєыры,
екi єолын жайып, дёрменi бiткендей есiк жаєтауымен
сыр№анап боса№а№а сѕйенiп отыра кеттi. Мелшиiп бiраз
отырды. Сыртєары дѕниеден байланысын ѕзгендей.
Шыр-пыр боп айналып жѕрген менi кјрмейтiн де,
естiмейтiн де сияєты.
– Мама, – деп кѕбiр еттi ёлден уаєытта. Даусында№ы
дiрiл басылыпты. – Мен... Ол... Ал, ол... Кешiр,
мама. Айта алмаймын. Кешiр...
Жасаура№ан єып-єызыл кјзi... Бетiме єара№ан.
Аянышты едi. Кјз алдымнан сол тѕрi кетпейдi ёлi
кѕнге.
...Содан тѕзелмедi. ґзi айтєандай тiрi ј... Е-еї. –
Жылап отыр екен та№ы да. – °лi iшiп жѕр. Бес жыл
болды. Сорлым-ай.
Егер, басы»а тѕсiп, осындай ауыр сёттi» куёсi бола
єалса»... – ІЅдай саєтасын. Ешкiмнi» басына тiлемейтiн
жа№дай. – Артыє азап жоє шы№ар. ЖЅбату керек
єой. Не айтам, єандай сјз табам кейуана№а жЅбаныш
боларлыє? Тiрi јлiк Ѕл мен бiр уыс бейбає кемпiр.
Тјрiнен кјрi жуыє. Екеуiнi» де. Бiр кезде тјрде
отыр№ан. ґз кјзiммен кјргем. Ендi мiне...
Тјр мен кјрдi» арасы тым тиiп тЅрады екен-ау.
Тјр мен кјр...
– Баламнан, Са№ымны» сау кезiнен єал№ан естелiк
осы-ає, – дедi менi шы№арып салу№а сыртєа шыєєанда,
єа»єасы №ана єал№ан тоз№ан кјк темiрдi нЅсєап. –


114
Келiп тЅр дер едiм, мынадай мола№а єай бетiммен
шаєырам. Аман бол, айналайын. Мендей баєытсыз
шеше» мен сорма»дай а№а»ды еске ала жѕрсе» бол№аны.
Іанша жѕрермiз дейсi» бiз де, аз №ана... Аз №ана
єалды балам...
Кјмейiм бiтелiп єал№андай. Іалай тыныстап
тЅр№аныма єайранмын. Бiрде»е деуге... Жылап
жiберетiнiмдi бiлдiм. Иiп ёкеп ма»дайымнан сѕйдi.
°лi жылап тЅр екен.
* * *
Есе»гiреп кјшеге шыєєам. Іай кѕш жетектеп, єай
сайтан иектегенiн кiм бiлсiн, КѕнсЅлуды»... тiфу,
Са№ымны» ѕйiне беттегем. КѕнсЅлумен сјйлеспекпiн.
Бёрiн айтам. Керек болса жалыну№а бармын. Бѕкiл
бiр ёулеттi» та№дыры соны» єолында тЅр№анын
тѕсiндiргенше ауласында жатып алам.
Кјрмейтiнiмдi, кiрмейтiнiмдi, сјйлесе алмайтынымды
бiле тЅра солай ойладым.
Неткен дёрменсiздiк!
Биiк єызыл шытырлы ѕйге Ѕзає єарап тЅрып єалсам
керек.
– Не болды? Сен де бiр тѕнеп аттанбаєпысы»?
ґктем дауыстан селт етiп, жалт єарадым. Жетпiстi»
iшiндегi шал. Е»сесi тiк. Іос єолын артына Ѕстап
алыпты. °демi єартай№ан сЅлу шалдар болатын, –
сол. Кјзi ј»менi»нен јтедi. °лде, бiр сёт єана осылай
кјрiндi ме? ¶мiтi кесiлген, жылай-жылай кјзiнi»
жылты јшкен кейуанадан кейiнгi кјрген бiрiншi адам,
шалды» соншалыє асєає кјрiнуiнi» себебi осы болуы
да мѕмкiн.
– °лде кезегi» келмей жатыр ма?
– Тѕсiнбедiм...
– Тѕсiнесi». Тѕсiнесi»дер. – Даусында кейiс бар.
Кјзiнде ашулы мысєыл ойнайды. – Иттер ј»ше».
– Са№ымды iздеп жѕрмiн, ата, – дедiм. Сјз Ѕ№ар
халде емес едiм. Жѕрдiм-бардым сјйлей сал№ам.


115
– Ойдойт де. Са№ым кiмi» едi?
– А№ам.
– Шын айтасы» ба? – Та»даныспен сынай єара№ан. –
Ее, жјн-жјн. – ЖЅмсара тѕсiп, кейiстi єалпын єайта
тапты. – А№ам де. Болары болып, бояуы сi»iп бiткенде
а№а керек бола єалды ма? °лде, табалау№а келдi» бе?
Шыбын шаєєандай ёсерi жоє. Басєа жа№дайда
жолыєєанда мЅндай сјздi» єарымтасын арты№ымен
єайырар едiм, аєсаєалды№ына єарамай. Iшiм тола јз
єай№ым, јзгенi» гјй-гјйiн єабылдар орын єалмапты.
¶нсiз бетiне єара№ам.
Менi» жайымды Ѕєєан болу керек, шал кјп созбай
жјнге кјштi.
– Сыєпыты»а єара№анда серiлiк єЅрып, тјсек ба№ып
жѕрген салт басты єатынєЅмар№а Ѕєсамайсы». Болса»
боларсы». Ренжiме, кёрi мылжы» сјйлей бередi. Тек,
кјргенде єарадай кѕйiп кетесi», – деп бiр тоєтады.
Сјйлеуiк шал жЅмысымнан єалдырардай Ѕнап тЅр№ан
жоє. – Сомен, а№а»ды тапты» ба?
– Тапсам, iздеп нем бар? – ¶лкенге бЅлай сјйлеу
ёдетiмде жоє, десе де єиты№ып баста№ам.
Ке»к-ке»к кѕлiп єойды. ґп-јтiрiк.
– Жарайды-жарайды. Іалай ендi, табатын тѕрi»
бар ма? Мына тѕрi»мен ёй, таба алмайсы»-ау.
– Сiзден кјмек болмаса... – дедiм екi Ѕшты.
– Бiзден ба? Бiздi» єолдан жјн сiлтеуден басєа не
келедi тёйiрi. Ауылды адаєтап шыє, тауып єаларсы».
Мырс етiп, терiс айнала бердiм.
– МаєЅл-маєЅл, келiп єал№ан екенсi», жѕр.
А»-та» артынан ергем. Ерiгiп, екi єолы алдына
симай жѕрген шал, септiгi тиiп єалар. Ы»ырана тѕсiп
бастап келедi. “ДЅреееес”, – деп єояды јзiмен-јзi.
– Кјршi»iз неге кјшпей отыр, аєсаєал? – дедiм.
ґзiме келе баста№андаймын.
– Іай кјршiнi айтасы»?
– Жас келiншек. Са№ымны» ѕйiнде тЅратын.


116
– Е, кјшiп несi бар. Басында да»№арадай ѕй мен
дѕкен бар. Не iшем, не кием демейдi. Кј»iлдестерi
анау, јрiп жѕрген. Уайым жоє, єай№ы жоє мЅндай
тiрлiктен безетiндей аєылын ат теуiп пе? Осы отыр№аны
отыр№ан бЅ єызды». – Тере» кѕрсiнiп єойды. – Обал
єылды ата»а нёлет. °п-ёжептеуiр баланы. °йтпесе, бiз
кјше кезiп iздейтiн адам ба едi сол?!
Шалды» ал№ашєы сјздерiн ендi байыптай баста№ам.
– Кј»iлдес дедi»iз бе?
Тоєтап тЅрып, бЅрылып бетiме єара№ан а»тарыла.
Менi» тѕк Ѕєпа№анымды кјрсе керек тѕрiмнен.
– Е, бётша№ар, сонша тiстесiп тЅр№ан№а бiлiп iздеп
жѕр ме десем, тѕк хабары» жоє екен №ой.
– Жоє аєсаєал, естiгем. Бiлем. Бiрає, кј»iлдесi»iздi
Ѕєпадым.
– Тѕк бiлмейсi» онда. Шет жа№асын №ана єЅла№ы»
шал№ан. Бѕкiл ауыл бiлiп бол№ан єазiр. Тiптi, кјршi
ауылды» дёмелi жiгiттерi де хабардар.
Санама ендi-ендi бiрде»е жеткендей. Iшiм ит
тырна№андай. Са№ымны» неге iшiп кеткенiн сонда №ана
Ѕєєам. “Мама, менi» не кјргенiмдi бiлесi» бе? Мама...”
Атпалдай азаматты» јкiре жыла№аны келдi кјз алдыма.
* * *
Ауыл шетiндегi єауєи№ан єамба. Ке»ес ѕкiметiнi»
єалды№ы. ?зыннан Ѕзає єатарластыра салын№ан тоєал
тамдар бiздi» ауылда да тЅратын тоз-тозы шы№ып.
Шатырсыз. Тек, кезiндегi кѕзетшiнi» кѕркесi болса
керек, тјбесiн топыраєпен жапєан оймаєтай ѕйшiктi»
басы бѕтiн. Есiктi» орны тЅр ѕ»iрейiп. Іал№анын тонап
алып кеткен. Жаз№ы ыстыєта оєырала№ан бЅзау-тана№а
пана болатын. Мына жетiм там да пана болыпты.
Тек, бЅл сапар мал№а емес... Адам№а. Адам жатыр едi.
Адам бол№анда єандай?! Бiр кездерi єыздарды» јзi сјз
салып, хат жаз№ан, тѕнiмен дј»бекшiп Ѕйыєтай алмай
ойлайтын жiгiттi» тјресi. Иё, бiр кездегi... Ал, бѕгiн...


117
Адамны» єоры... Араєты» єЅлы. ґзi айтпаєшы – тiрi
јлiк.
Тiрi јлiк... – Жоє аузым бармайды. – Са№ым єЅныса
тѕсiп, о» жамбастай бЅрышта жатыр екен. Екi алаєанын
беттестiре бiрiктiрiп, басына жастапты. °лсiз пыс-
пыстайды. Сорайып бойы №ана єалыпты. Арса-арса.
Бет-аузы кiр єожалає. Алматыдан ал№аш кјргенде
кјз айыра алмай, та»-тамаша єалып єарайтын, кейiн
кјз ѕйренгенi сонша ѕйреншiктi кјрiнiске айнал№ан, –
бомж деушi едi. Сол тип алдымнан шыєєан. Ауылдан.
Айналып шы№ып жѕре бермек болдым да, белгiсiз
ѕмiт жетелеп, бјгеле бердiм. Сјйлеуiк шал бiрде»е
деп жатыр, – естiгем жоє.
– Са№ым, – дедiм аєырын. Бiр кездерi а№а деушi
едiм, дей алмадым. – Са№ым, тЅршы... – єаттырає
сјйледiм. Сезер емес. Жаєындау№а тура келген. БЅрын
мен кјргенде бiлiнер-бiлiнбес тыныстап, сѕйкiмдi
Ѕйыєтайтын. Сол єалпы. – Са№ым! – Иы№ынан жЅлєу№а
мёжбѕр болдым.
“Не керек?” – дегендей немєЅрайлы єалыпта бетiме
єарады. Есiне ёлдене тѕсiргiсi келгендей, тѕсiре алмай
єинал№ан кейiпте Ѕзає тесiлдi. Тесiле єарап жатты да,
оєыс басын жЅлып алды. Атып тЅратындай кјрiнген.
Жоє, тЅрып барып, єайта отыра кеттi. Танып едi.
Тiзесiн єЅшаєтай басын тјмен салып отырып алып,
басын шайєап-шайєап єойды. °лденеге јкiнгендей.
Ауыр, јте ауыр минуттар жылжып жатты. Екеумiз
де мелшиiсiп єанша отырды екенбiз.
– Ее-е, мiне сен де кјрдi». °тте-е-е», – дедi кѕ»iрене
кѕрсiнiп. Тiстерi бѕтiн екен. Сар№ая бастаса да, мынадай
бет-ауызды» ар жа№ынан маржандай кјрiнедi. –
°тте», – дедi єайталап. Сјзi аныє. Бѕгiнгi iшкенi
тарап кеткен сияєты. – Ал, не айтасы»? Бёрiн бiлетiн
сияєтысы» №ой. Ести-ести єЅлає жауыр болса да, айт
аєылы»ды, ты»дап кјрейiн.
Бетiме єарады. Жасаурай тЅманытєан отсыз


118
жанарында єорлан№андыє байєалмайды. Адамдар№а
деген јшпендiлiкке Ѕєсас сЅс бар.
– А№асы iнiсiне аєыл айтпайды, Сёке.
Мырс еткендей болды. Артынша:
– Жёне, алєашты а№а санамайды де. ДЅрыс айтасы».
– Апамды кјрдiм, – дедiм сёл ѕнсiз отыр№ан со». –
Азып кетiптi. Сенi кѕтiп бiраз отырдыє. Шай iштiк...
Со»№ы сјздi не ѕшiн айтєанымды бiлмеймiн. Бёлкiм,
от басы, ошає єасында№ы мамыражай, берекелi тiрлiктi
есiне сал№ым келген шы№ар. Бекер боп шыєты.
– Шай iштiк...
– Зёр iштiк де!
Селт етiп едiм. Iшiм тiтiреп кеттi. Тiлiмдi байлап
тастап едi осы бiр-ає ауыз сјз.
– Кешiр, – дедi бiр уаєта. – Апа» бёрiн айтєан
шы№ар. Еште»еге ёуре болма. Келмеске, тѕзелмеске
бет ал№ан адаммын мен. Тѕзеймiз дегендер бол№ан.
Босєа єара терге тѕстi де, єойды аєыры. Мiне, єазiр
ешкiм мазамды алмайды. Сјзi»дi шы№ындама босєа.
ґлдi деп бетi»дi сипа да, жѕре бер!
– °лсiз екенсi», – дедiм. – Бiр єатын жолдан
тайды екен деп... МЅншама... Шеше»е жаны» ашуы
керек едi №ой е» єЅры№анда.
Та№ы бiрде»елер айттым №ой деймiн. ¶нсiз, бјлмей
ты»дады.
– Болды» ба? – дедi сосын. – Болса» бар ендi. Бара
№ой. Іол-ая№ымды байлап, емдеуге апар№андар бол№ан.
ґзiм де єоймає бол№ам. Тѕк шыєпады. Айтшы, не
ѕшiн, кiм ѕшiн єоям а? Іайтiп јмiр сѕрем?! – Даусы
кјтерiлiп кеткен. Ашулан№анда жа»а №ана ѕрлесе»
єЅлап тѕсердей кјрiнген ёлжуаз адам ширап кеткендей.
Іысты№а дем алып, тiстенiп аз отырды да, сабасына
тѕстi. – Анда№ы тiрлiкке орал№ым келмейдi. – Ауыл
жаєты иегiмен нЅсєады. – Сен айтпаєшы ёлсiз екем.
Іорєає екем. Тѕк болма№андай жѕре беруге батылым
бармады. Тезiрек јлсем деп ем, кјрдi» №ой, ол да
о»ай емес екен. Жоооє, бiр єатын ѕшiн емес. Оны»


119
осылай боларын бiлгем. Бiрге тЅрып жѕргенде-ає
шошын№ам. Бiтпейтiн зауы№ынан шошын№ам. Тоят
таппаушы едi-ау. Ендi мiне, єЅмарынан армансыз
шы№ып жатєан шы№ар. Кјпке ортає єатын... Хе, ма№ан
ал№ыс айтатын шы№ар єазiр, “Осындай єатынды бiзге
тастап кеткен” деп. Бiлесi» бе, мен бар №ой, кезiнде
а»ды№ам, кiмнен бастар екен деп. Ал№ашєысы кiм
екенiн бiле алмадым. Бiр жарым жылдан со» ѕстiнен
тѕстiм. Бастапєыда тым сає бол№ан болу керек. Кјп
Ѕзамай бойы ѕйренiп кеткенi сонша, сырт кјздi
елемейтiн бол№ан сияєты. Еее-ййй, – ѕнсiз жерге єарап
отырып єалды. Кјз алдына келтiрiп отыр№анын бiлдiм.
Іиналып отыр№анына шѕбём жоє едi. Басын кјтермеген
кѕйi сјйлеп кеттi. Естiлер-естiлмес. Сыбыр№а жуыє. –
Армансыз айєаласып жатты-ау арсыздар. Жёне кiммен
десеее»шi. Басєа бiр еркекпен кјрсем мЅнша тјмендемес
пе ем? Айуандар-ай. Бiр кѕн бЅрын №ана жанашырым
болып, тјрiмде отыр№ан сыйлы єона№ым едi №ой.
Алдынан кесе јткен жерiм жоє едi. Мен дейтiн бiр
жан жоє екенiн тѕсiндiм сонда. °тте»...
– Кiммен? – дедiм шыдамай.
– Танымайсы». Айта алмаймын. Аузым бармайды.
Шын сорлы екем. Е» болмаса екеуiн єосып сабау№а
дёрменiм жетпедi. ґлтiруiм керек едi №ой екеуiн де.
Содан кейiн јзiм јле кетсем... Же»iл болатын едi. Е»
єЅры№анда беттерiне тѕкiруiм керек едi... Ешкiмiм
жоє екен. Шешемнен басєа. Бай№Ѕс-ай, ѕмiттенiп жѕр-
ау. Со№ан №ана јкiнем. Басєасына... тѕкiрдiм.
Іанша отырдыє екен жер сѕзiп.
– Сёке... – дей бергем.
– Болды, бауырым. Іорламашы, а? – Кјзi єызарып
кетiптi. Аянышты, кјз тоєтатып єарау№а батпайтын
кјзєарастар болады, – сондай. – Жетедi осы да.
Іинамашы бЅдан ары. Іар№ыс атєан адаммын мен.
– Ойланып кјр, Сёке, – дедiм сонда да. – Шеше»дi... –
Бёрiн јзi де бiлiп тЅр, тѕк шыєпайтынын Ѕєтым да,
до№ардым.


120
¶ндемедi. Ме»iреуге айнал№ан. Ойсыз, тiлсiз тас
мѕсiн бiр нѕктеге єадалып отырып алды. Ендiгi
отырыста мён жоє едi. Кѕдер ѕздiм де, орнымнан
тЅрдым. Салбырап та№ы єаншама єарап тЅрдым. Селт
етпейдi. Сѕйретiлiп есiкке беттедiм...
Шы№а берiсте атымды атады. Кѕбiрге жуыє єана
ѕнмен. Бёлкiм, “ала кет”, – дегiсi келген шы№ар.
Басєа сјз естiдiм.
– Рахмет са№ан... Кјмусiз єалмайды екем.
Бјгелме дегендей бас изедi. Бѕгiндiкке тЅ»№ыш тура
єарап сјйлегенi осы. Жылап отырды. ТЅп-тЅныє, мјлдiр
тамшылар кјлкiлдеп iсiген єожалає беттен тјмен
сыр№ып жатты.
...¶лкен жолды бетке алып iлбiп келедi екем.
Жыламау мѕмкiн емес едi.
* * *
ґз ёйелiн кiммен кјрдi екен? Тјрт жыл бойы
ойымнан бiр шыєєан емес. Жан єияр досы... Жаннан
артыє кјрер, ардає тЅтар а№асы... Орны ёкеден де
єымбат єамєоршысы... ?ла№ат айтєан Ѕстазы...
Таппадым. Ешкiм бiлмейдi. КѕнсЅлуды» ашыналарыны»
тiзiмiне сЅрау сал№ам. Елдi» жел ауызы бiраз Дон
Жуанны» атын ата№ан. Іанша ѕ»iлсем де, жамандыєєа
єимайтындай, Са№ымды єан жылатардай ешкiм жоє.
Ешкiм бiлмейдi екен. Иё, ешкiм... Жоє, бiледi екен.
¶ш адам бiледi. КѕнсЅлу, Са№ым, ... . Кiм екен?! Тек,
кјрге јздерiмен бiрге кететiн шындыє.
Ал, КѕнсЅлуды» кешiрiмi... Далбаса. Оттаубай сјз.
Болмасты дабыра№а айналдыру№а єЅмар, ты»даушысын
та»дандырам деп тым єарапайым, тѕсiнiктi нёрсенi
“аспаннан Мёдi тѕсiптiге” жуыє ёсiрелеп айту№а єЅштар
а№айынны» жел сјзi.
– КѕнсЅлу Са№ымды кешiрiптi!
“КѕнсЅлу – Са№ым” хикаясын бiлетiн, е» болмаса
шет жа№асынан хабардар адамды селт еткiзер-ає сјз.
Кiм болса да, ёлгi айтєыш айды аспаннан бiр-ає


121
шы№арар сјздi тап басєан. Бiздi» јзiмiз сенiп єала
жаздадыє.
Ал, негiзiнде, мёнi бiз ойла№аннан тым сЅйыє,
ёлдеєайда єарабайыр екен.
– КѕнсЅлу Са№ымды кешiрiптi.
Осы сјз ауыздан шы№ардан екi кѕн бЅрын болса
керек, Са№ым арманына жетiптi. “Тез јлсем-ау”, – деп
едi, јзi ойла№андай тым тез болмаса да, ёзiрейiл
шiркiннi» жолы ёйтеуiр бiр тѕсiптi. Ал, шешесi ёлi
тiрi екен.
Естуiмше, ѕй бетiн кјрмей кеткен Са№ым јлетiн
кѕнi (јлетiнiн бiлген №ой) ѕйiне келiптi. Шешесiнен
кешiрiм сЅрап, арыздасып, аялы алаєан№а жатып,
ажал жасты№ына ала»сыз бас єойыпты-мыс. °йтеуiр,
јзi сенгендей кјмусiз єалмапты. Бiз бара алмадыє.
Хабар тым кеш жеткен. Уа№ында жетсе де, бару,
бармауымыз екiталай. Ал, КѕнсЅлу барыпты.
“Са№ым јлiптi” хабар тара№анда, бѕкiл ауылды»
сыртєа шы№армаса да, iштей “КѕнсЅлу єайтер екен?” –
деген ой кјкейiн тесiп, со»ын асы№а кѕткенi аныє.
Бiр єызыєты» болатынына имандай сенген №ой. Иё,
жЅрт кѕткен єызыєты» болмай єалуы да мѕмкiн едi.
Бiрає, КѕнсЅлу барыпты. ЖЅрт ѕдiрейiсе єара№ан
сы»айлы. Бая№ы ажар тоз№ан. Елдi» сјзiне єара№анда
ол да Са№ымны» ар жає, бер жа№ы. Тек кјшеде емес –
ѕйде, сасыє лашыєта емес, – е»селi ає сарайды»
тјрiнде щалжиып жатып алып iшетiн кјрiнедi. Іал№ан-
єЅтєан кј»iлдестерiмен бiрiгiп. Отыздан жа»а асса да,
кемпiр кейiпке ене баста№ан жас келiншектi» бая№ы
базары тарєай баста№ан кезi екен. Тек, бiрен-саран
аш-жала»аштар торуылдап жѕрген кезi болса керек.
Кёдiмгiдей дауыс салып кiрiптi. Алайда, кiргенiнен
шыєєаны тез бол№ан№а Ѕєсайды. Боса№адан аттай бере
єар№ыс кѕтiп ал№ан. Шѕйке кемпiрдi» єарлыєєан зарлы
даусы.
– Іай бетi»мен келдi», єа№ынып јлгiр єаншыє!..
Тап бермек екен, жинал№андар ара тѕсiптi дейдi.


122
Болды. Бар бол№аны сол. Шындаса таланты
тарыдайдан таудай мiн тауып беруге жететiн бјстекi
ауыздарды» ашыл№аны сол, – ёлгi сјз ел кезiп кетiптi.
Сјйтiп, бiзге жетiптi.
– КѕнсЅлу Са№ымды кешiрiптi!
Шiркiн, єаймыжыє ерiндер кешiруге тиiс бiр адам
болса ол КѕнсЅлу емес, Са№ым екенiн бiле тЅра осылай
жалпылдапты.
Баласын сЅра№ам. Сырым тјртiншiде оєып жѕр дейдi.
Аума№ан ёкесi деседi Са№ымны» бала кезiн бiлетiндер.
Жерлеуге барыпты. КѕнсЅлу жiберiптi деген де сыбыс
бар. Олай емесiн айтып, жоєєа шы№арушылар кјп.
Со»№ылардiкi жоба№а келедi. Ауыл ѕлкендерi ретiн
тауып апарса керек. Тiптi, “ёкесiнi» кебiндi денесiн
бас салып жылапты”, – дегендi де айтады бЅ жЅрт.
Бос сјз болар. Бала №ой ёлi. Ер жеткен со» тѕсiнер.
Тѕсiнген кѕнi ёкесiн аза тЅтып, єабiрiн єЅшаєтап
жатып жылар... Іайткенде де, белгiсiз дѕние.
Болашаєты болжау№а єЅмар адамзат баласымыз №ой,
сол єасиетiмiзге салып сырттан тон пiшiп жатамыз.
Сырым ер жеткенге дейiн кјп уаєыт бар. Ту№ан ай –
турал№ан ет, ол кѕндi де кјрермiз. Іыр астында тЅр
№ой. Іалай болса да кезiнде кјре жатармыз. Тек,
ёкесiнi» сорын баласына мирас єылмасын де»iз.
07.03.2012
Алматы, Ша»ырає-2


123
САТІЫН
(ё»гiме)
– Іаєпа№а ба№ыттал№ан соєєыыыы... Гооол! ІЅрметтi
кјрермендер...
Одан ар№ы сјздер естiлмей єал№ан. Бiз де шулап
жатыр едiк. Экраннан кјрiп отырып осынша шуладыє,
арнайы барып кјретiн жанкѕйерлер не кѕйде болды
екен.
– Айттым №ой Испания же»едi деп.
– Е, ойынны» бiтуiне ёлi... – Са№атына єарап есептеп
сёл тЅрды, – жетпiс алты – “алты” дегендi сауса№ымен
кјрсеттi, – минут бар. Іайда ёлi?! Италия же»едi.
– Болды, сенi» Италия»а нан жоє!
– Силва еркек!
– Баспен базар жоє Ѕрды-е...
– Анадай пасты Ѕрмаса», доп теуiп керегi жоє.
Одан да єой ба№у керек...
– Италия же»у керек-ей жiгiттер, он мы»ды босєа
тiктi дейсi» бе?
– Испания же»едi, он мы»ы» тѕк емес, елу мы»
тiктiк е...
– Іой-ей, сен елу мы» тiктi» бе?
– Жоє, а№ам...
Бјлме iшi гѕр ете тѕстi. Іыран-топан кѕлкi.
– Испания ѕшiн миллион єойып жѕргендер де сенi»
туысєаны» шы№ар?
– Бёсе, бЅл єалайша елу мы» тiгiп ѕндемей жѕрiп,
ендi №ана айтты деп есiм шы№ып... А№асы екен №ой.
– Е, ойынды єарайыє шЅрылдамай. Ендi єызады.
Бiр жа№ы Испанияны» соєєаны да дЅрыс болды. Италия
ендi ойнайды. Масєара ойын болайын деп тЅр, – дедi
бiреу, iшi ашып тЅрса да јз-јзiн жЅбатып.


124
– Мура, сен ѕндемейсi» №ой?
– Оны» Англиясы Ѕшып кеткен со» єызыє емес
о№ан.
– °й, жоє, єарап отырмын...
– Айттым са№ан, е, Испания же»едi деп.
– Бiрає, сен финалда Германиямен ойнайды дегенсi».
– Иё, Германия лаєтырып кеттi. Жап-жаєсы ойнап
келiп, єайда№ы Италиядан же»iлiп.
– Іайда№ы емес-ей, єазiр сенi» Испания»ны» аузын
айырып жiбередi.
– Айыра алмай єалсын. Іараса»шы, естерi шы№ып,
ёре» ойнап жѕр. Германия шыєпай єалды, бiрає кiммен
ойнаса да бёрiбiр емес пе? °йтеуiр, Испания – чемпиооон!
°рине, бiр Ѕпайы артыє тЅр№ан жанкѕйер єалай
ай№айласа да жарасады. Оны» ѕстiне, матчты» бет
алысы шынды№ында Италия Ѕлттыє єЅрамасыны»
жанкѕйерлерi ѕшiн єуанарлыє жа№дайда емес едi.
Тасєындай єапта№ан толассыз шабуылдар...
Коментаторды» сјзi №ой. Тiптi, футбол№а єЅмарлы№ы
шамалы бiздi» јзiмiз кiрiсiп кеттiк. Силвамен жа»адан
танысып отырсам да, елге єосылып “жарады»” деп
єоям. Себебi бiреу-ає. Ойын басталмай тЅрып Испания
же»едi деп айта сал№анбыз. Испанияны» осы№ан дейiнгi
ойын-јрнегiн кјрмей-ає. Іазає ѕшiн атєаны тиiп,
айтєаны келгеннен артыє маєтаныш жоє. Ал, сарапшы
дёрежесiне жетiп єал№ан бiрге отыр№ан жiгiттердi»
жай-кѕйiн тѕсiну ѕшiн бiзге де ала доппен бiрге бiраз
дј»гелеу керек шы№ар.
Осылай тартысып та» атєанша отыратынымызды
єайдан бiлейiк. Ара-тЅра бјлменi басымыз№а кјтерiп
ай№айды саламыз кеп.
– ?р ендi!
– Тепсей!
– Пас бер, пас!
– Тфуууй!
– Мешок єой мынауы».
ґз командасы єарсы жає єаєпа№а жаєындап кетсе,


125
теледидар№а тјнiп-тјнiп келiп, алаєанын сарт еткiзе
со№ып, єол сiлтей тѕ»iле терiс айналып жатєан бiр
жЅрт. Футбол кјрмейтiнi» ѕшiн јзi»дi кiнёлi сезiнуге
болатындай. Жер жѕзiнi» жарты даналы№ын бойына
сi»iрген адамдарды» арасына тѕсiп єал№ан сауатсыз
сабазды» кѕйiн кешесi». °йтсе де, кј»iлдi едiк. °зiрге,
болжамымызды терiске шы№ара єоярлыє жа№ымсыз
хабардан хабар болмайтын сияєты. Айтып єал№ан
екенбiз, солай бол№аны жјн №ой.
Оншаєты жiгiтпiз. Футболдыє јлшеммен алсає, –
бiр команда. Оєу бiтiрiп, тегiн жатаєханадан шыєєасын
бойдаєтар бiрiгiп пётер жалдау ѕйреншiктi жа№дай.
Сондай ортає ѕйге єонаєєа келгенбiз. Іай елдi» єандай
клубында ойнап жѕрсе де, дѕниежѕзiлiк, болмаса
осындай еурочемпионатта јз елiнi» атынан доп єуатын
футболшылар сияєты едiк. Айдалада№ы бiр ел ѕшiн
осынша тамає жыртып жатырмыз, Іазаєстан ойнап
жатса єандай кѕйде болар едiк? Шiркiн-ай. Отырып
алып арманда№анымыз емес, бЅл да осы кѕнi айтыл№ан
ё»гiменi» бiрi.
– Іайда о№ан?! – дедi бiреуi єолын сiлтеп.
– Iрiктеуден јту арман болды №ой.
– °й, дёмеленбе»дер! Бiздi» депутаттар мен
футболшылар тѕзелiп кетсе, айтатын, кѕлетiн нёрсе
таппай єалар едi»дер.
– Еее, – деп єойды бiреуi кѕрсiнiп. – Депутаттарды»
Ѕйєысы ашылмай, футболды» добы јрге домаламайды!
– Ой, тегi! Отырып алып сјйлей бересi»дер-ей. Ала»№а
шы№ып ойнап кјрдi»дер ме? Екi јкпе» єысылып,
iшкен-жегенi»дi асєазаны»мен єосып аєтарып тастау№а
сёл єал№анда осы сјздi айты»даршы, – кјрейiн.
– Ей, сен де! Бiз єарапайым адамбыз. Ал, оларды»
та»да№ан жолы сол №ой. °ркiм јз iсiнi» шеберi болуы
керек єой. Допты та»да№ан екенсi», дЅрыстап теп,
елдi ренжiтпей.
– Теппейiн деп жѕрген жоє, тек жа№дай жасалма№ан...
– °йтеуiр, аєтау№а єЅмарсы» сен...


126
– ДЅрыс єой? ДЅрыс ёрине! – дедi јзi сЅра№ына јзi
жылдамдата жауап берiп.
БЅл тарапта№ы ё»гiменi» Ѕшєыны тез сјндi. Тѕбiн
јздерi де бiлмейтiн, оны» ѕстiне єазає футболыны»
жа№дайыны» маєтанарлыє еместiгiн iштей мойындап
бол№ан бёрi, шымбайына бататын жайды сјз етiп несi
бар.
°»гiменi» єызы№ына кiрiсiп отыр№анда байєамаппыз,
Испанияны» сјзiн сјйлеп, тiптi, сол елдi» туыны»
кiшкене №ана кјшiрмесi, єол басындай жалауын тiзесiне
єадап єойып, јзеуреп отыр№ан ёлгiнi» даусы экран№а
жалт єаратєан.
– Ооо-хо-хо, Ермек, јш, јш! Та№ы бiр гол! Альба
жарайсы»! Екi де ноль! Ойынны» бiтуiне, – дедi Италия
жаєтасыны» ёлгi єимылын аудырмай єайталау№а
тырысып, са№атына єарап, сёл бјгелiп. – Іырыє то№ыз
минут єана єалды. Италия домой! Пора брат, пора!
Ал№ашєыдай шуласпадыє. ґз футболымызды»
жа№дайы айтыл№ан со» єайысып кетiп, јзгенi» та№дыры
єызыєтырмай єалды деуге келмес, ойын јрiсi Испания
басымды№ын ёйгiлеп берген. Iштей мойындай баста№ан
Ермектер де. Тек, бiздi» жає ара-тЅра јп-јтiрiк
тамсанысып єояды.
Ал№ашєы тайм бiз ѕшiн кј»iлдi бол№анмен, жалпы
ѕнсiз аяєталды. Та№дыры шешiлiп єой№андай. Бёрi
алаєанда тЅр№андай. Не боларын бiлiп ал№ан со», басєа
жЅмбає ойлап тапєанша тыным алып, дамыл таппайтын
жЅмыр басты пенденi» ёлiмсаєтан бергi ёдетiне салып,
ба№ыты басєа ё»гiмеге кјше бастаппыз. Ерте» жЅмыс
екенiн айтып, “јздерi»нен сЅрап, бiле салармын”, –
деп Ѕйыєтау№а бет ал№ан МЅратты» ёрекетi “кјруден
єызыє кеттiнi»” хабары едi.
Темекi шегiп єайтпаєєа сыртєа беттедiк. Бѕгiнгi
ойын тј»iрегiнде єауєылдасып аз тЅрдыє. Байєаймын,
со»ы белгiлi бол№ан финал туралы ешкiм сјйлегiсi
келмейтiндей. Гол соєєандар туралы јздерi бiлетiн
мёлiметтердi айтєан болады жан-жаєтан. Аєыры,


127
јзiмiздi» футбол№а ойыса бастадыє. Кјтеру ѕшiн не
iстеу керек секiлдi сЅраєтар№а жауап iздеген болдыє.
Бёрiнi» айтатыны баспасајз бетерiнде жазылып жѕрген
пiкiрлердi» тј»iрегi. Кейiндеу єал№ан бiрi єатарымыз№а
келдi. Сјзiмiздi» со»№ысын єЅла№ы шалып єал№ан,
дауры№ып сјйлеп келедi.
– Іазаєстанда футбол дамыма№ан деп кiм айтты
сендерге? Екi мы» сегiзiншi жылды» е» ёдемi голы
Іазаєстанда со№ыл№ан. Осыны Ѕмытпа»дар!
– ґкiнiшке орай, бiздi» єаєпамыз№а, ё?
– КВН-шиктердi» шы№арып жѕргенi №ой. Олар да
айта бередi. °йтеуiр, ешкiм јкпелемейтiн таєырып
бол№ан со» тиiскен болады.
– Ендi, саясатта нелерi бар? Жап-жас балалар,
болашаєтан ѕмiттерi бар дегендей.
– Ресейдi» КВН-i сияєты еште»е айта алмайды
бёрiбiр.
– Е, осы бiз бiрде»е болса болды, Ресейдi айтып
шы№а келемiз. Іою керек єой. Жаєсы бiрде»е болса
ТМД бойынша алдамыз деп маєтанамыз. ТМД-да о»№ан
ел бар ма? Бёрi Ѕсає-тѕйек...
– Ендi, Еуропамен салыстыратын еште»е» жоє єой.
– Ал№а баспай жатєан бiрде»емiз болса, Ресейде
андай екен, мындай екен деп, аузымызды» суын
єЅртамыз да отырамыз... Кедендiк одає дегеннен
єорєам...
...БЅдан ары саясат туралы, со»№ы жа»алыєтар
туралы ј»ше» жастар бiраз даурыєтыє. Екiншi таймны»
басталатын уаєыты тая№анын айтып, iшке беттедiк.
Сол кезде айтылып єалды.
– Бэкхемды кјру ѕшiн єаншама єыз барды сол
матчєа. Билеттi» ба№асы да сЅмдыє аспандап кеттi.
Е» арзаны жиырма бес мы»нан сатылыпты. Орталыє
стадионны» аузы-мЅрнынан шы№ып бiр тол№аны сол
шы№ар. Кјрдi»дер №ой, 3:0 болып Ѕтылып жатєанымыз№а
єарамай, со»ына єарай Бэкхем ала»№а шыєєанда єандай
шу болды. Атасы тiрiлiп келгендей єуанды №ой єазаєтар.
Жаман Ѕят болды. Масєара болдыє.


128
– А№ылшындар кѕлген шы№ар, “Мына єазаєтарда
ес бар ма јзi?!” деп. Шынымен, јзiмiзде болма№асын
јзгенi» жЅлдызына табынамыз да јстiп.
– Еее, соны ойласа» бiздi» футболды» дамуы туралы
ё»гiме айту№а єорєасы».
°лгi Ѕйєышы єайта келген. °лде, бiздi» дабыр-
дЅбырымыз Ѕйыєтатпады, ёлде ойын та№дырын кјзбен
кјргiсi келдi. Футбол жѕрiп жатты. Бiрає, ал№ашєы
бјлiмдегiдей јлiп-јшу жоє. Іысыр ке»еске кјшкенбiз.
?йєыны єЅрбандыєєа шалып, райынан єайтєан
МЅратєа кјлдене»iнен сЅрає єойып єалды бiреуi:
– Мура, шыны»ды айтшы, Англия мен Іазаєстан
ойна№анда кiмге болеть еттi»?
– Жынды ма, ёрине Іазаєстан№а.
– Сен де сЅрады» ба дедiм №ой.
– Ендi, Англия десе јлiп єала саєтайды, сосын
сЅра№аным №ой. Сонда, Іазаєстанны» же»iлетiнiн бiлiп
тЅрып жаєтады» ба?
– Ееей, сен де! Іумашы!
– ґз жаралары»ды јздерi» тырнап ашыта берме»дер-
еу, а№айын.
– Не, сен Англияны єолдады» ба?
– °й, жоє. Бiрає, же»iлетiнi»дi бiлiп тЅрып,
“Ал№ааа!” – деп ай№айла№ан єорлыє екен. Еще, єалай
же»iлдiк.
– Сол ойынны» со»ынан бiраз єазаєтар бiр-бiрiмен
тјбелесiптi.
Еле»десiп єалдыє.
– Неге? – деймiз жамырап.
– Бiреулер “Англия, ал№а!” деп ай№айлапты.
– Іооойшы?.. Іазаєша ай№айлап па?
– Иё, єазаєтар єазає тiлiнде айєай сапты.
– Мынауы» сЅмдыє ендi.
– Иё, солай болыпты дейдi. Стадионда не бол№анын
бiлмеймiн, менi» бiр братаным бiр досын о»дырмай
саба№ан сол ѕшiн.


129
– Не ѕшiн?
– Англияны єолда№аны ѕшiн.
– Іой-ей? – Кјзi атыздай болды деген бар едi.
Бiздiкi одан јтiп кеттi №ой деймiн.
– Іоятын еште»есi жоє. Кёдiмгi ту№ан а№ам, осы
Алматыда ѕйде кјрiп отырып, ойын бiтпей жатып
сыртєа алып шыєєан да сойып сал№ан. ґлтiрмек бол№ан
екен, ажыратып алыпты.
Еуро-2012-ден єызыє кеттi. Мен №ана емес, бёрi
осылай сезiнген. Тiптi, матч со»ына єарай со№ыл№ан
екi голды ѕнсiз єабылдадыє. Испанияны» жалауы
теледидар тѕбiнде елеусiз єал№алы єашан. Бiрге жѕрсе
де бiр-бiрiмен тайталасып ба№атын, тiптi мѕмкiндiк
туса ёзiлге сѕйеп езiп тастау№а бар, сёл нёрседен сылтау
тауып, бiр-бiрiн кѕлкiге єалдыру№а тырысатын ёр тѕрлi
Ѕстанымда№ы достар бая№ы ёдетiнен жа»ылыпты.
Таєырып ауыр едi. “МЅндай да болады екен-ау”, –
десiп, бас шайєап, ѕнсiз отырмыз. Теледидар сјйлеп
жатты. Кубок Ѕтып ал№ан Испанияны дЅрыстап
єЅттыєтамадыє та. Айтєаным келгенi ѕшiн бiраз
маєтанып алатын мѕмкiндiк едi. Достарды» арасында
бЅл да бiр јнер. Іалжы»№а сѕйеп єарсы жаєты»
жiгiттерiн жерден алып, жерге салу№а болады мЅндайда.
Бiрає... ¶нсiз едiк. Е» ѕздiк ойыншы атан№ан Иньеста
мен кезе»нi» сЅрмергенi Торрес єуанып жатты, ал
бiзге бёрiбiр едi. ІЅттыєтау рёсiмi дёстѕрге сёйкес
јтiп жатты экранны» ар№ы жа№ында. Жер тѕбiнде.
Басєа кез болса мѕмкiн басєалай єабылдар едiк. Осы
сапар, олай ете алмадыє. Тiптi, он мы» те»гесi кѕйiп
кеткен бёс тiккiш жiгiтiмiз де јкiнудi Ѕмытып
кеткендей.
...Марапаттау жайына єал№ан. °лгi Ѕлтшылды» iнiсiн
орта№а ал№анбыз. Іалай бол№анын сЅраймыз да. “Англия
же»едi! – деп, – єазаєтар ойнамай-ає єою керек”, –
едi деп отырып ал№ан досына ашуланып жЅдырыє ала
жѕгiргенiнен басєа жарытымды еште»е айтпады.


130
– А№а» єазiр осында ма? – деп єалдыє.
– Оны єайтейiн деп едi»? – дейдi ол да єиты№ып.
– Кјргiм кеп тЅр.
– Иё, сен о»дырып тѕк те айтєан жоєсы». ґзiнен
сЅраймыз.
– ґкiнiшке орай жiгiттер, оны» бiр баласы, бiр
ёйелi бар. Басы бос емес. ¶мiттерi»дi ѕзi»дер.
Ал№аш сёл ѕнсiздiк. Іайда єиялай тартєанын содан
кейiн №ана Ѕєєан бiз жарылдыє та єалдыє.
– °й, ёй, ёй. Бёрi»дi отыр№ызып єойып јшiрiп
кеттi-ау. Ал, бары»дар а№асына. Мѕмкiн же»гемiз рЅєсат
берiп єалар.
Іайтадан ду ете тѕстiк.
Содан со» №ана Ѕлтшыл а№аны» бауыры жјнге
кјшкен.
– Осында. Сендер сияєты мылжы»дарды ол да
жаєсы кјредi. Жазушы, аєын, журналист екендерi»дi
бiлсе, тiптi аузыны» суы а№уы мѕмкiн. Ерте» єонаєєа
барайыє. Ма№ан да барма№алы бiраз болып єалды.
* * *
Тјртпає єазає. Бойы ортадан да тјмен бе дедiм.
Ашыєжарєын, ашыє кiсi екен. Аты – Саржан. Кѕле
сјйлеп єарсы алды.
– Аспаннан жЅлдыз жау№ан кѕн болды, – деп єойды
бёрiмiз дастархан№а жай№асєанда. Айтуынша, газет-
журналдан бiр-екi мёрте жылт етiп, сы№алап ѕлгерген
адамды бѕкiл ёлем тани бастайтын кјрiнедi. А№аш
астаумен ѕйеме табає ет келген. – Дардай ата№ы бар
аєын-жазушылар да ашы№ады екен-ау ё?! °лде, студент
кездерi»дi Ѕмыта алмай жѕрсi»дер ме, Ѕрлап iшпей ас
болмас деп. ...Іалжы» №ой, ал, алып отыры»дар!
Тартын№алы отыр№ан бiз жоє едiк. Бесеумiз бiрдей
келiп отырмыз. Курстасымыз да жаєсылап ескерткен
болу керек, кёдiмгiдей дайындал№аны байєалады.
– Кешегi футболды кјрдi»iз бе, а№а? – дедiк iшке
ел єон№ан со».


131
– Бiз же»дiк, – дедi кѕлiп.
– Е, онда јзiмiз екенсiз. Мына Италияндыєєа обал
болды бiрає.
– Іой-ей болды. Бiр же»iп едi» єоймады» №ой. °лi
талай ойын бар єорыєпа.
– “°лi жетпеген аєыретшiл” дегендi єандай кезде
айтушы едi осы?
– Ей, сен де.
– °й, келген жЅмыстары»ды айтпайсы»дар ма. Сонша
зар болып келгенде, байєа»дар, бiр-бiрi»мен тiстесiп
отыра берсе»дер, сендердi де сойып тастауы мѕмкiн. –
¶й иесiнi» iнiсi сјзге араласєан.
– Іандай бЅйымтай ол?
– Мына iнi»iз кеше сiздi» бiр батырлы№ы»ыз жайлы
айтып єалып едi. Соны јзi»iзден сЅрайыє деп...
Мён-жайды тѕсiнген со», ѕнсiз, сынай єарап бiраз
отырды.
– Е, иёёё, – дедi ы»ыранып. – ол єызталає...
Тѕрiне єарамай... таяє жегенi бар бiр кездерi.
Оєи№а Алматыда емес, ауылда болыпты. 100 пайыз
єазаєтар орын тепкен бiр ауданда.
Бiр демалыста ёкесiнi» ѕйiне барыпты. Одан ары
тау№а шы№ып бiр-екi кѕн жатпає екен кј»iл кјтерiп.
Іасына жолдастарыны» бiр-екеуiн ерткен. Аздап єызара
бјртiп ал№ан кјрiнедi. Кешкiлiк – футбол.
– Ойла»даршы, ёлемдiк атышулы команда мен єазає
жiгiттерi кѕш сынаспає. Же»iлетiнiмiздi о баста-ає
бiлгемiз. Бiрає, бiз ѕшiн ма»ызды едi.
Жапа-тарма№ай экран алдына жай№асєан. Ал№ашєы
минутта-ає – ешкiм кѕтпеген, тiптi ойлауды» јзi мѕмкiн
емес – єазаєтар тарапынан со№ыл№ан голдан шы№ыпты
бёрi. Гол! СЅмдыє єой. Ешкiм ойлама№ан. Айєай сап
орнынан атып тЅр№ан. Жарылып кете жаздадым дейдi.
Келесi сётте-ає јрекпiген кј»iл су сепкендей басыл№ан.
“Ойыннан тыс...” Дымы єЅрып орнына отыра кеткен.
Осы кезде єуанышты дауыс естiлiптi. Шi»кiлдек, ащы.


132
– Бёсе, мѕмкiн емес єой, – деп єояды. Екi єолын
жЅдыры№ын тѕйе жо№ары кјтерiп, єЅнжы»-єЅнжы»
етедi.
Саржан Ѕєпапты басында. А»тарылып айєайшы
досына єара№ан.
– Ей, не болды са№ан?
– ІЅдай саєтады! – дептi ёлгi.
– Не?! Ненi єЅдай саєтады?
– Англияны. Бiрiншi минутта гол Ѕр№ызса жер
болатын едi №ой. Саєтадыыы, саєтады, – деп мёз. –
Тем более какой-то Іазаєстанмен ойнап жатып.
Саржан осы кезде тѕсiнген. Адам сенгiсiз жа№дай.
Бiрає, кјз алдында а№ылшындар ѕшiн жан беруге бар
ЅзынтЅра досы.
– Ей, тоєта! Сенiкi жай ма?
– Не жай ма?
– Тоєтааа, сонда... – Тѕкiрiгiне шашалып єал№ан.
Алай-тѕлей жан дѕние кјмейiн бiтеп тастапты. – Сонда
сен... Сен сонда а№ылшын-дар-№а...
– А?.. Е, иё. А№ылшындар же»едi.
– Е, мынау... Кiм айтты... ой, єалай сонда?
Тѕсiнбедiм...
– Тѕсiнбейтiн несi бар? Іазаєтар о»бай же»iледi
бѕгiн. Соны да тѕсiнбейсi» бе? Англия есть Англия!
– Охо, е, сонда сен Англияны жаєтап отырсы» ба
не?
– Иё. Не бопты?
– Англияны» кiммен ойнап жатєанын бiлесi» бе?
Іазаєстанмен, єазаєтармен ойнап жатыр №ой. Басы»
iстей ме?
– Ойнаса не бопты? А№ылшындарда атасыны» басы
бар ма? Ойнай алмайды, жатпай ма тыныш.
Осы кезде толыє кјзi жеттi. Манадан берi єалжы»дап
отыр ма деп, екi Ѕдай кѕйде отыр№ан. ґзiнi» кѕнде
кјрiп жѕрген, єатарласа тiрлiк кешiп жатєан досы
“Іазаєтар же»iлсiн!” – деп Ѕрандап отыр.


133
– Ей, айналайын-ау, сен єазає емессi» бе?! Намыс
єайда?
– Намыс? При чем здесь намыс? Мен Англия
футболыны» жануѕйерiмiн. Осы уаєєа дейiн сол ѕшiн
жыртылып жѕрiп, бѕгiн єазаєтармен ойнады екен деп
айнып кетуiм керек пе? °р ойыншысыны» аты-жјнiн
ту№ан кѕнiне дейiн ерiккеннен жаттап жѕр деп пе
едi»?
– °й, сенi» Ѕлты»ны» аты аталып жатыр емес пе?
Іалай сонда...
– ?лтты» єатысы жоє. Футболда Ѕлт жоє. Кiм
жаєсы ойнайды, – сонiкi. Футбол – јнер №ой. Ал,
јнер – жер бетiне ортає.
Ойын жайына єал№ан. Ы»№айсыздану тЅрыпты,
айылын жию былай тЅрсын, “со№ан басы» жетпей
ме?” – деп јзiне кiнё артып тЅр№ан мына досыны»
ёрекетi тѕ»iлдiрiп жiберген. Тiптi, айтар№а сјз таппай
єал№ан. Ал, шi»кiлдек дауыс тынар емес. ґзi де шешен
сјйлеушi едi, мына тЅста тiптен аєтарылып кеттi.
Философиялыє ой айтєысы келе ме, бiрде»е.
– Іазаєтар да жаєсы ойнасын осылар сияєты. Сосын
жанкѕйерлерi пайда болады. Іазаєтар №ана емес, бѕкiл
ёлем тiк тЅрып шапалає со№атын болады.
– Ал, сен ше? Сол кезде кiмге жанкѕйер боласы»?
– Оны кезiнде кјрермiз. Бiрає, Англияны єимаймын...
Шыдамны» жеткен жерi осы №ана едi. Атып тЅр№ан
да, жа№адан алып сыртєа дырылдатып сѕйрей жјнелген.
Ара тѕскен екiншi досын єа№ып жiберiптi. Ауылда№ы
шал футболды не єылсын, єора-жайын єамдап сыртта
жѕрген. °йелдер жа№ы ошає жаєта. ¶шеуi №ана отыр№ан.
– Ата»а нёлет мал№Ѕн! Сенi» јзi» “єазає адам
болмайды” деп кјкiп жѕргенде ёлем єазає ѕшiн єол
со№ады екен де, сен єайда№ы бiр а№ылшындар ѕшiн
шыр-пыр болмає екенсi» №ой. Кјрсетейiн са№ан!
– Е, жынды ма, жiбер.., жiбер, е... мынау... есi»нен
ауысты» ба?..
У-шуды естiп тј»iрек ёп-сётте жинал№ан да єал№ан.


134
Тама№ынан буындыра Ѕста№ан єолына жа№дайды»
єиындап бара жатєанын а»да№ан досы алдымен
жабысєан. Етегiне орал№ан єатындар, иы№ынан
жЅлєы№ан ёкесi. Кјзi єарайып кеткен, ешкiмнi» сјзiн
естiмеген. Іолы сiресiп єалыпты. Ананы» аузынан
кјбiк а№ып жатєандай кјрiнген. Іым-єуыт бiр
тартысты» ортасында жѕргендей сезiнген.
Аны№ында, єым-єуытты» кјкесi болып жатєан.
Шырылда№ан шеше мен аєыр№ан ёке. Шула№ан єатын-
бала. Жан дёрмен жЅлєыла№ан досы. Іырылдап, босап
бара жатєан ёлгi...
“Шырр”, – еткен ащы дыбыстан есiн жиып алды.
?зынтЅра досын жа№адан алып, тiк кјтерiп тЅр
екен. Бiр єолмен. Ая№ы серейiп, сала»-сала» етедi...
– °лi кѕнге єайран єалам, – дейдi ё»гiмесiн ѕзе
тЅрып. – кѕшiм єалай жеттi екен, салма№ы да ёжептеуiр
болатын. Аз дегенде сенсеннi» ѕстi. О№ан єоса кјлдене»
асыл№ан ел-жЅртты єос. СЅмдыє-ай, – деп єояды басын
шайєап.
...Жа№дайды ба№амда№ан со», єолын босатпає бол№ан,
сiресiп єатып єал№ан, еркiне ба№ынар емес. Ананы»
саудасы бiтiптi. Іорєып кеттi. ґлтiрiп ал№ан екенмiн
деп. Осы кезде, кјптi кјрген емес пе, ёкесi жармасыпты
єолына. Уєалады ма, єысты ма бiлмейдi, ёйтеуiр
босатып алыпты. Дiр-дiр етiп терiс айналып кеткен.
°л-дёрменнен айрыл№ан.
МЅнда ешкiмнi» шаруасы жоє. Бёрi кјгерiп,
бѕктетiле сЅлап тѕскен а№ылшын жанкѕйерiнi» асты-
ѕстiне тѕсiп жѕр. Сѕйретiле басып барып, жауынсыз
жазда топыра№ы борпылдап жатєан ша»ды жерге сылє
етiп отыра кеттi.
– Сатєын, – дедi кѕбiр етiп.
08.07.2012
Талдыєор№ан.


135
КАНДИДАТ
(ё»гiме)
ЖЅмыс уаєыты бiтiп, дёлiзден кјршiлес ке»се
есiктерiнi» жабыл№ан дыбысы мен сырт-сырт бЅрал№ан
кiлттерiнi» сы»№ыры естiле баста№ан шаєта єалта
телефоныма жан бiттi. Белгiсiз нјмiр.
Беймезгiл уаєта кiм болды екен...
– Мен ±алыммын №ой, – дейдi бiр жЅмсає дауыс.
Алєынып тЅр№ан сияєты.
±алым... ±алым... ґзiм кјрген ±алым атаулы бастан-
аяє тѕгенделдi. Ауыл, єала, кјше.., јзiм аяє басєан
жердi» бёрi ёп-сётте кјз алдымнан бiр јтiп шыєты.
Есiме тѕсер емес.
Кiм болды екен?
– Бiздi» ѕйде бол№ансы», екi жыл бЅрын. Жайлауда.
Кјккемерде...
Жайлау... Кјккемер... Бiрнеше рет бол№ам. Іайсыбiрi
еске тѕссiн. Сонда№ы єымыз iшуге тѕскен кјп єазаєты»
бiрi шы№ар дедiм де, тани салдым.
– А, ±алеке, сiз бе? Іалайсыздар?
– Жаєсы №ой жаєсы. Са№ан ауылдан звондап тЅрмын.
Кеше таудан тѕскемiз. Сосын са№ан бiр хабарласып
єояйын деп...
– °ё, дЅрыс бол№ан екен. Ауыл-аймає орнында №ой?
¶й iш, бала-ша№а тегiс аман? Кiшкентайлар јсiп жатыр
ма? – Айналайын сјзуар єазаєты» аман-саулы№ы бiткен
бе, шЅбыртып бердiм. Сонша сЅраєєа берiлген жауапты»
iшiнен кiм екенi есiме тѕсе кетердей бiрде»е айтылып
єалар деген ѕмiт. Даусынан орта жасєа iлiнбеген,
єайткенде де єырыєты» ар жає, бер жа№ында№ы ота№асы
екенi байєалады, “бала-ша№асы бар шы№ар ёйтеуiр”
деген жобамен со№ып жатырмын.


136
– Иё, аман-есен. Жѕр №ой. Сенi» жЅмысы»а кедергi
келтiргем жоє па?
– Жо-жоє ±алеке. – деймiн, танымай тЅр№анымды
бiлiп єоярдай атын єайта-єайта атап. – Иё, ±алеке,
не бЅйымтай? Амандыє єой ёйтеуiр?
– Аманшылыє єорыєпа. Же»ге» босан№ан бѕгiн.
Осы єазiр №ана. Ести сала бiрiншi са№ан хабарласып
жатырмын. Iнiлi болды». Аты»ыз єызыє екен деп
кезiнде јзi» сонша кѕлiп едi», ендi сол жаман кейiн
ренжiмейтiндей ат єойып бер деп...
Аты»ыз єызыє екен...
Сонда №ана есiме тѕстi. Иё, шынында атына сонша
кѕлгем. Кјзiнше ы»№айсыздансам да єысты№ып,
жарылып кете жазда№ам. Жап-жасыл жайлауды» тап-
таза, салєын ауасына єарамай борша-борша терiм аєєан.
¶й иесi ренжидi екен деп есiм шы№ып едi. Бiрає,
±алеке» ке» кiсi екен, ырє-ырє кѕлiп єойып, отыра
бердi. Ренжу єайда, тiптi “iнiлi болды»”, – деп сѕйiншi
сЅрап тЅр.
– Іай жерде? – Кейде наєтылау былай тЅрсын,
ымны» јзiнен сыр тѕйген елдi» баласымыз №ой,
перзентхананы сЅрап жатырмын. Ол да “не єай жерде?”
демей-ає бiрден Ѕєєан.
– Аудандыєта. Сол бiреу №ана №ой.
– Іанша жататын сияєтысыздар?
– Бёрi жаєсы деп жатєан. Ерте» шы№арып єалар.
Елдiкi сияєты апталап, айлап жатпайды бiздi»
єатынны» бiр жаєсы жерi... Сомен, келесi» №ой?
* * *
Жиыны ѕш-тјрт адам жол№а шыєєанбыз. Осыдан
екi жыл бЅрын№ы єЅрам№а осыдан аз №ана бЅрын бiреу
єосыл№ан. Я№ни, арамызда№ы бiр жiгiт ѕйленген. ?лды
болып жатєан ескi танысымызды єЅттыєтап єайтпаєпыз.
±алеке» ма№ан №ана емес, балдызына да хабарласыпты.
Iле-шала шЅрєыраса табысып, тарттыє та кеттiк. Іаладан
жырає аудан №ой, жол ортасына ёлi жеткен жоєпыз.


137
МЅндай Ѕзає жолды» ал№ашєы ширегiнде дауры№ыс-
єанмен, орта жол№а жетпей ё»гiменi» бiтiп єалатыны
болады. Тербете тѕскен кјлiктi» жайлы жѕрiсi адамды
тыныштыєєа, о»ашалыєєа шаєырып, Ѕйєы№а тарта
тѕсетiн. Кјрмеген аз уаєыт iшiндегi јзгерiстер мен
жа»алыєтарымызды тѕгесiп таста№ан со», ёркiм јз
ойымен ёуре болып кеткен. Асфальт пен дј»гелектер
арасынан шыєєан бiр келкi дыбыстан јзге ѕн жоє.
Менi» ойым бѕгiнгi бiз тѕспек ѕйдi» иесi тј»iрегiне
тоєтап едi.
±алеке... ±алым...
– Мен ±алыммын №ой...
Осы сјздi айтєанда єандай кѕйде болар екен деп
ойлап єоям. ґз аты емес єой. Жа»а танысєан адамыны»
бЅ№ан єатысты тарихтан хабары жоє болса да,
єуыстанып бiтедi-ау. ґтiрiк айтєан адам да жасырынбає
ойна№ан бала сияєты, жасырын№ан жерi iздеушi ѕшiн
жЅмбає, єиын бол№анмен, јзi ѕшiн о»ай кјрiне бередi.
Ешкiм кјрмес єалєа№а ауысам деп жѕрiп, тјбесiн
жылт-жылт кјрсетiп ал№анын бiлмей єалады.
О баста а»№арма№ам, кейiн мён-жай№а толыє єаныєєан
со» јз атын аздап ы»№айсызданып, тез-тез айта
салатындай кјрiнген ёлгi кездесуiмiзде.
ґз атын айту ѕшiн осынша азапєа тѕсiрiп єой№ан
єазаєты» №ана емес кѕллi адамзатты» ат єою салтына
ренжiген шы№ар. °йгiлi “Менi» атым Іожаны”
оєы№анда, Іожаны» атына єызыєєан шы№ар. Іожа
деген ёйтеуiр ел арасында бар ат єой. Автор айтєандай
єЅлаєєа ерсi естiлсе де, кемшiн тЅстары болса да,
неге олай деген сЅрає єойып, тергеуге алмайды. Ал№аш
естiгенде кјзiнше жыртылып кѕлмесе де, дымын iшiне
жЅтып, кјзi ба№жа» ете єалмайды. Ол – Іожа. Ал,
мЅны» аты... Іожа “айта бастасам тiлiм та»дайыма
жабысып єал№андай болады”, – деп ша№ынады. Сол да
сјз болып па! Есiмi сондай бол№анда №ой єЅры№анда,
са»є етiп маєтанышпен айтар едi. Иё, Іожаны» кѕнi
кјш iлгерi. Іолда№ы алтынны» єадiрiн бiлмей жѕрген


138
тёубасыз бала... ґзi о»бай єал№ан со», бiреудi» єа»сы№ын
та»сыє кјрiп, тамсанып отыр№ан мЅны кјрсе... ґз
кѕнiмен жылап кјрiсер. Ал, бЅл ойлай баста№анда-ає
iшi тЅз єЅй№андай болады. Бала кезде мён бермейтiн.
Кейiн, шынды№ында єысыла баста№ан. Аєыры, атын
ауыстырып алды. Ауыстыр№ан тѕгi жоє. ІЅжатта тЅр
№ой баттиып. Оны» ѕстiне тым кеш єимылда№ан
сы»айлы. Отыз тiсiнен екi ауыз сјзi шыєса, кѕллi
ёлем бiлiп болды деп есептейтiн, сымсыз телефонны»
тiрi нЅсєасы, єар№а тамырлы деп сипатталатын
бытысєан байланысыны» арєасында “сјзiм желге Ѕшты”
деп ренжи алмайтын жер бетiндегi жал№ыз ел – єазаєтар
мекендейтiн ауыл№а белгiлi бол№ан жайт алыс-жаєын№а
тегiс жетiп бол№ан кезде №ана аєыл кiрiп, тѕс ауа
ма»ыра№аныны» пайдасынан зияны кјп па деп єалды.
ґз атын јзi јзгертiп айтып жѕргенiн естiген кейбiр у
тiлдi немелер сыртынан сан саєєа жѕгiртiп жатты.
Кейде бЅл да тёуба№а келетiн јзiнше. Салыстырады
№ой. Іазаєты» ар№ы-бергi јткенiн єотарып кеп
жiбергенде, бЅрєыра№ан ша»ны» астынан не бiр єЅдай
атєан есiмдер кездескен.
Итжемес... СЅмдыє-ай! Осы атты арєалап та жер
бетiнен кјштi-ау бiреулер. Рас болса адамны» аты
та№дырына тiкелей ёсер ететiн кјрiнедi. Демек, е»
болмаса иттi» јзi жеуге жарамсыз адам бол№аны №ой.
°лде, “итке жем болмаса екен осы сорлы”, – деп
ырымдап єойды ма екен? Демек, сол атты єойып
жѕргендердi» јздерi о»бай тЅр №ой. Бiрєатары итке
жем бол№ан да...
Іадiрсiз... МЅндай атты ша» жЅтып, тау єопармай-
ає естiген. Кёдiмгi ёже. Салиєалы. Бала-ша№асы тѕгiл,
ауыл-ѕй алдынан єия јтпейдi. Іадiрi де бар сияєты.
¶бiрлi-шѕбiрлi кiсi, шалынан жетпiске толар-толмаста,
ерте айрылдым демесе, басєа єай№ысы жоє. Сѕп-
сѕйкiмдi, томпа» єаєєан єапта№ан немере-шјберенi»
ортасында отырудан асєан єандай баєыт керек?!
Кјтiбар... Алла-ай! Ауыз№а байєамай алып єойса»


139
Ѕятсыз атандырар сјздi елге жар салып... Менi» атым...
ІЅдай-ай, єайтiп айтты екен? Іыздармен єалай танысты
екен?.. А, айтпаєшы ол бая№ыда жаса№ан кiсi. ґзi
батыр бол№ан деседi. Демек, атаєты бол№ан. Іыздар№а
атын айттпай-ає, шырє иiре берген шы№ар. Туї! –
дейдi сосын јзiнен-јзi тѕ»iлiп. – ІЅлєыны єыздан
ар№ы№а жетпей єал№андай сорлы басым, єайда№ыны
ойлап. – Ондай Ѕятты мѕшесi бар екенiн ат єойып
ёйгiлемей-ає єойса да бiледi №ой бЅ жЅрт. °лде, кѕмён
келтiрдi ме екен? Мѕмкiн, жѕрегiнi» тѕгi бар дегеннi»
анайы нЅсєасы ѕшiн осылай єабылда№ан болар? “Е,
ол єолдан келмейдi бiздi». Ол ѕшiн де к... керек”, –
деп кѕнде айтады №ой јздерi де. Сјйтiп, ауыспалы
ма№ынасында бiрде»е єылмаса, мѕшесiн тѕгендеу ѕшiн
бЅлай жасады деу, єалай бол№анда да ешєандай
аєылды» ауылына сыймайды. Іайткенде де мЅны»
басы жетпейдi. Сол атты єоярда єандай оєи№алар
болды екен ё? Не кјрiнiптi, єарсы шыєєандар бол№ан
шы№ар-ау. Іарсы шыєєаны бар болсын, осындай ат
єоям деп кјкiп жѕрген ёуейiнi» не ойла№аны болды
екен? На№ыз тiстеген жерiнен тiсi жа№ымен єосып
бјлiнiп єал№анша ажырамайтын шаєарды» јзi болып
тЅр-ау. °йтпесе, мынадай сЅмдыє болып жатєанда
тѕк жазы№ы жоє сёбидi» обалына єалатындай ауыл
тегiстей терiс кеткендер емес шы№ар. “Іырыєты єы»ыр
же»едi” дегендi осындайда айтса керек єазає та.
Майкјт... БЅл кiсi де сЅмдыє аєын болыпты дейдi
бiлетiндер. Аєын яки батыр болу ѕшiн осындай ат
єойылу шарт болса, жер бетiнде о»№ан есiм єалмайтын
едi №ой. Осы№ан єатысты естiп єал№ан бiр оєи№аны
естiп, сонша тамсан№аны бар.
Іазаєты» єыз-келiншегi орамал та№а ма, жоє па
деген сЅрає тј»iрегiнде єара єазає пен жа»а єазаєты»
арасында тартыс болыпты. Іара єазаєты» не дейтiнi,
жа»а єазаєты» не кјкитiнi белгiлi. °»гiме орамал
туралы бол№ан со» жа»ашыл неме:
– Таєпасын! – дептi кесiп айтып. – Керегi жоє.


140
Іазiр ол заман јткен. Кемпiрлер таєса та№а берсiн,
єыз-келiншектер жайнап жѕрсiн. Барды кјрсету керек
єой. Айты»даршы, єазаєты» єыздары кiмнен кем?
°лемдiк арена№а жарєыратып алып шыєсає, атты тѕсiп,
жаяу жатып єарайтындай бар. Ал, бiз соншама
сЅлулыєты тЅншыєтырып, тЅмшалап... – Мынадай
сјз јз-јзiнен аєтарылып жатєасын, пенде шiркiнде
тоєтау бар ма? Тама№ын кенеп єойып єайта
шабыныпты. – °й, тiптi бар №ой, єазаєта СЅлушаш,
Іарашаш, Аєтамає деген аттар бол№ан. Со№ан єара№анда,
бая№ы єазає та орамал таєты дегенге сену єиын.
Себебi, орамал№а оранып жѕрсе, оны» шашы мен
мойныны» єандай екенiн єайдан бiлiп жѕр? – дептi
жерден жетi єоян тапєандай јзеуреп.
Іара єазає єойсын ба, шаласы мЅндай шешен
єазаєты» єарасыны» жайын айтпай бiлмеймiсi».
– Сiз, – дептi жа»а жаєєа кекете єарап. – Іазаєты»
јткенiн єайтесiз, јзi»iзге єиындау болады-ау. Оны»
ѕстiне дауласып отыр№ан адамы»ыз тарихты бiршама
оєы№ан кiсi. Кейiнгi жа»алыєты сiз сияєты бiле
єоймаспыз, бiрає јткеннi» иiсi мЅрнымыз№а баратыны
аныє. Мысалды дЅрыстап келтiрiп ѕйренi»iз алдымен.
Содан кейiн “єазає!” – деп Ѕрандайсыз. Егер, кјрiнiп
тЅр№ан жердi негiздеп ат єою керек болса єазаєта
Майкјт деген аєын, Кјтiбар деген батыр јткен, –
дептi-мiс.
Дѕр екен кiм болса да. Шiркiн-ай, ойната бiлсе сјз
шiркiннi» алмас єамалы жоє-ау, – деп тамсанып бiраз
отырды. Ойына та№ы єаншама аттар орал№ан. Бiр
бѕгiн емес, кѕндегiсi осы. Ойламай єайтсiн, адам јз
атын кѕн єЅр№атпай е» єЅры№анда бiр мёрте айтады
№ой. Тiптi, єойын єайырып єойып, єырда жатєан
мЅны» јзiн елсiзде жѕрiп кезiккен єазає та єЅр
жiбермейдi. Жоє єара№ан єазаєты» јзi iшi»дi кептiрiп,
тјренi» баласындай керiлiп ба№ады. Мѕлгiп тЅр№ан
атына бiр жамбастай єисайып отырып алып, єамшысын
бѕктей Ѕстап ап ы»ырси сјйлегенде жо№ал№ан бiр


141
єЅнажынны» со»ынан сандалып жѕрген адам№а тiптi
де Ѕєсата алмайсы». Тає бiр, серiлiк єЅрып, сёнi
жарасып тЅр№андай асыєпайды јздерi.
– Ныспы» кiм? Іай ту№ан боласы»? Кiмнi»
басласысы»?.. – осылай шЅбырып кете бередi. Кезегiмен
єоймайды, аєтарып бiрає тастайды. Тiптi жауап берiп
бiткенше сЅраєты» санынан жа»ыласы». БЅ№ан салса,
е» бiрiншi сЅраєты аттап јтiп кете салар едi. Бiр
атым насыбай ѕшiн ат єЅйры№ын кесiсiп, кјш басын
терiске бЅру№а бар кергiме немелер бiр ауыз сјзiнi»
далада єал№анына јлсе кјнсiн бе, сѕйегiн єазып, јлген-
тiрiлгенiн тѕгендеп шыєєанда, сы№ырая єарап: – Аты»
кiм дедi»? – дейдi єайталап. Осы бiр сЅраєтан жек
кјретiнi жоє шы№ар. Ат, есiм, ныспы... Атты» јзiне
бiрнеше ат єойып таста№анда, соншама азанда№ан со»
дЅрыс есiм жамай салса №ой, тѕге! Іайда№ы бiр...
Кѕлшашар, Кёрiпжан, Іойба№ар, Жылєайдар,
Текебай, Дёметкен, Іойсана, Кѕнсана, Итемген,
Малбає... Кете бередi. Тёкiлбек дегендi естiгенде,
ма№ынасын таппай єор бол№аны бар. Сонда, балам
јскенде єой баєсын деп ырымда№аны ма сорлыны»?
Кѕл шашып отырар салає єатын болсын дей ме екен?
Кёрiпжанына не жорыє? Кёрiбi – №арiп дегенi емес
пе, кiнё мен кѕнёдан ада сёбидi осынша єорлап... –
Осылай ойлап-ойлап келетiн де, жерге бiр тѕкiрiп,
тып-тыныш жайылып жѕрген єойына ай№ай салатын.
“Іайт ей, итттi» малы!”
Сосын єайта ойланатын. – Хангелдi мен Іойгелдi...
Ал№ашєысы єандай баєытты десе»шi, анау-мынау емес
хан келгенде ту№ан. Тiптi, хан ѕйiне тѕстенуге тѕсе
єалма№ан шы№ар, айшылыє алыста сайлауы болып,
билiкке жа»а патша, таєєа жа»а хан отыр№анда, тѕк
таппай отыр№ан єазає ѕшiн та№ы бiр есiм табыла
кетпей ме?! Дiлмарлы№ын кјргенде ерiксiз сiлекейi»
шЅбырады. “Сенен асєан кiм бар екен, шiркiн”, –
дегiзiп, сѕйiндiргенi сонша аты»ды Ѕмыттырады. Ал,
ма»ырап, жамырап кеш бата кѕнде-ає келiп жѕрген


142
єайда№ы бiр отар ѕшiн Іойгелдi деп... Дѕниеге адам,
Ѕрпає кеп жатєанымен шата№ы жоє, єой келгенде
туды деген де, молданы» єЅла№ына сыбырлай сал№ан.
Азанын шаєырып, јрiстен єайтєан семiз тоєтыны»
майлы сѕбесiне саєалын армансыз малып отыр№ан
молдеке» ойланып єайтсiн, оны» ѕстiне “мЅны» єалай?” –
деп езiп тЅратын уаєыт емес, алланы» аты атал№ан
жерде кјлдене» ке»ес єЅру молда атына сын, азан
жа»а №ана шаєырылды, бјгелер єисын жоє. Оны бiр
заман јткенде та» ата ту№ан баласына єой№ан бiреулер,
“ойбай, сондай да сондай, Іойгелдi атасындай болса
жаман болмайды, ешкiмде шата№ы жоє, єой аузынан
шјп алмас момын едi жарыєтыє, сол кiсiнi» жолын
берсiн!” – деп та№ы єЅртєан. – °ёёй, бЅл єазає шiркiнге
дауа жоє єой, дауа жоє! – деп екiншi жамбасына
аунап тѕседi. Іазає шiркiнге айтєызса», адамны» бёрi
єойын єЅрттап, айранын Ѕрттап єойып, ешкiмде
шаруасы жоє пё»гiп жѕретiн сасыє ауыз, сопає бас
болу керек сияєты.
Іолына iлiккен ёлдебiр шидi» талын талмап ауыз№а
салып, тiлiмен айналдыра ойнап, кјкке єарап бiраз
жатады. Жатады, жатады да, есiне ёлдене тѕскендей
атып тЅрады. Не ѕшiн тЅр№анын јзi де Ѕмытып, мёнсiз
тЅра бергенше деп єой жаєты бiр кјздеп єояды. Сосын
єайтадан жамбастайды. Жамбас жерге тиiсiмен басын
ой єамай бастайды. Со»№ы кездегi ойы есектi» миын
жегендей адам аттарыны» айналасынан шыєпайды
шыр айналып...
Айбынды естiлер єаншама ат бар. Солармен єол
алысып тЅрып, јзi»дi єараптан-єарап єор сезiнесi».
Хандарды» аты єандай шiркiн. Сiрё, естiгендi еле»
еткiзетiн елеулi есiмдi ойлап табу ѕшiн де тектiлiк
керек шы№ар-ає. Ел басєаратын асыл Ѕрыєты» Ѕрпа№ы
бЅл жора№а ерекше мён берген болу№а тиiс. Бiрає, јзi
тјре болса, “балам єой баєса да жетедi, ёйтеуiр жер
басып сопиып жѕрсе болды”, – деп єайдан армандасын.
Кјргенi кјгендегi єозы мен жайылымда№ы єой емес,


143
тјрдегi шiренген хан-сЅлтандар мен асєає ша»ырає
бол№ан со» Ѕсаєтап єайтсiн?! Аты»а сай адам болмаса»,
жаман итке те»еп, итi»дi шы№аратын єаба№ан єазаєты»
екеуi бас єосса ѕшiншi єылып сенi отыр№ызып єойып,
дѕрсе єоя беретiнi та№ы бар. Іаншама Шы»№ыс пен
Абылайды кјрдi. Тiптi, ханын єосып єоятынын
єайтерсi»! Соны» талайы атты» єай жа№ынан мiну
керек екенiн ажырата алмай, кјзi» єайсы десе аузын
кјрсетiп есе»гiреп жѕр. Со№ан єара№анда, адамны»
атыны» та№дыр№а ёсер ететiнi жел сјз болар. °лде,
жаратушы да ашуланып, “тѕрiне єарамай ат єой№ышын,
менi» сѕйiктi єЅлдарымны» есiмiн иемденгендi
кјрсетейiн”, – деп сондай кѕйге тѕсiрiп єоя ма екен?
Демек, ёдiлетсiздiктi» јзi жо№ар№ы жаєтан басталып
отыр екен №ой. – °йтеуiр, басы жетпейтiн.
Кiнёлiнi iздеп отырып, тiкелей єЅдайды» ѕстiнен iс
єоз№амає болып отыр№анда, есiн жиятын. Тёуба№а келiп,
єойын кјзбен тѕгендей отырып, кешiрiм сЅрайтын.
Ойлай-ойлай миы айран№а айналып бара жатєандай.
“¶ш кѕн єой баєєаннан аєыл сЅрама” дегендi де осы
јзi сияєтылар№а єарап айтєан-ау бая№ылар да. Сосын
єайта бас єатырады. Кѕн Ѕзає ёлi, єой мен ойды
єатар баєпаса», кѕнi» јтпейдi иенде. – Егер, ёлгi сјз
рас болса, бЅл мына тауда талтиып жатпай, мiнбелерде
єол сiлтей сјйлеп, бiреулермен тартысып єалада жѕрмес
пе едi? Iй сасы№ан єой жоє, єи сасы№ан єора жоє.
Ы»ырана тыныстап, дѕниенi тiреп тЅр№андай мѕйiзiн
шайєап єойып, кѕйсеп жатєан сиыр жоє. Он салса»
бiр баспайтын жабы – єойторы жоє. °лгi теледидардан
кјрiп єалатын кiле» ы№ай мен сы№айды», игi жаєсыны»
ортасында сайрап тЅратын бiрдеме №ылымдарыны»
докторы, профессор дегендерде де арман бар ма екен.
Атына заты сай болма№асын, жа»быр жаумай су
болып, єысыласы» да жѕресi».
Сјйтiп, кештi батыратын. БЅрын со»ды кјп
ойланбайтын, жас єырыєєа тая№ан со»-ає ой єЅр№ыр
иектеп алды. Не тѕнде тыным жоє, не кѕндiз тыным


144
жоє. ?йыєтаса да тѕсiнде атын ёдемiлеп јзгерткелi
жѕредi.
Іазiр, “осы балаларымны» аты єандай?” – деп
ойланатын болып жѕр. Бай мен бектi, хан мен тайды
єоспай-ає єойып шы№ыпты. Бары ѕшеу. ¶шеуi де Ѕл.
Тјртiншiсi єыз болады деп ѕмiттенiп жѕр ёйелi.
“Айтпаєшы, ёйелiнi» аты єалай осы? – дейдi жерден
жетi єоян тапєандай. – °йтеуiр, бЅ№ан кѕлгенде, болмаса
ат туралы лекция оєы№анда єЅдайдай. °лгi та№дыр
мен атты байланыстырып, пёлсапа со№ып жѕрген де
сол. Тiптi, жаман ат єоюды – “бала тЅрма№асын амал
жоє iстеген iс”, – деп аєтап, дiлмарсыйтынын єайтерсi»!
Іалай ойына келмеген, ол да о»ып тЅр№ан жоє екен-
ау. ?лбосын. Иё, тiлеу тiлеп єой№ан деп отыратын.
Іайын жЅртыны» тiлегiн берген-ає екен ендеше. ¶ш
єыздан кейiн-ає, топырлатып ѕш Ѕл ту№ан енесi ёлi
ты». Іызы мынау, єыз№а зар боп жѕрген”. Былай,
балаларыны» аты тёуiрлеу сияєты. Арман, Ержан,
НЅржан. Еле» еткiзер есiм емес, бiрає, бЅл єалай
дегiзе єоймайтын кјптi» бiрi. О№ан да шѕкiр десiн
бётша№арлар, аталары тiрi бол№анда, азанды єай
єыбыла№а єарап шаєыратынын єЅдай бiлсiн! Ендiгiсi
єыз болса да, Ѕл болса да, ёй бiр кереметтей ат ойлап
таппаса ма осыдан.
Одан ары єарай ат тѕгендеу басталады. Жаєсы
аттар. Бiрає, осы уаєєа дейiн асєає кјрiнiп жѕрген
есiмдердi» тѕбiне ѕ»iлiп кеп жiберсе, єайда№ы бiр
болымсыз ма№ынасы мардымсыз бiрде»е сы№алайды да
тЅрады. Бiржан деген ат єатты Ѕнайтын. Бiртуар
перзентi №ой єазаєты». °ндерi єандай, сай-сѕйегi»дi
сырєыратады. ІЅлаєєа кёдiмгiдей естiлгенмен, екiге
бјлiп єалса», єайда№ы бiреу дегенге жуыєтап кетедi.
Аруає назаланып жѕрер деп, одан ары ойлау№а єорєады.
Кёрiбоз деген аты бар адам кездестiрмесе де, бiреулердi»
сондай атасы бол№анын бiлетiн. Жа№ымды естiледi
ёйтеуiр. Еле» ете єалардайсы». Ойлама№ан бiр кѕнi,
а»тарылды да єалды. Жылєы №ой. Жай жылєы емес,


145
кёрi жылєы. “Іартай№анда кёрi боз жор№а шыєты”
деп маєалдатып жататын. Сол. Аєыры, “єартай№анда
кјрген єызы№ы бол№асын, солай ата№ан шы№ар”, –
деген де єой№ан. Айбас деген атты Ѕнатєан. Сјйтсе...
Одан да кѕдер ѕздi. Бёлкiм, айды» басында ту№ан
шы№ар... Іазаєты» ойын тѕсiнiп кјр мыєты болса»!
ЖЅма№али деген бар. Басєаны єайдам, јзiне Ѕнайтын.
Со»ында, кѕдерiн ѕздi. ЖЅма кѕнi туылыпты да, єоя
салыпты. БЅл єазає шiркiнге дауа бар ма! Аптаны»
жетi кѕнiне єаратып ат єойып жѕрген... Бар жо№ы
жетi кѕн болса, сол кѕннi» бiрiнде тума№анда, сегiзiншi
кѕндi кiмнен сЅрап алады? Одан берiде орысты» аузын
ба№ып жѕрiп Октябрь, Совет, Май деп... Ой, сЅмдыє-
ай!
Айы-кѕнi жаєында№ан ?лбосынны» шермиген iшiне
єарайды да, єайта ойланады. ґз аты аз едi, ендi ёлi
тума№ан баласына ат iздеймiн деп жѕрiп-ає тентек
болатын болды. Та» атєаннан кѕн батєан№а дейiн. Ат,
есiм, ныспы...
Ма№ынасы бiр осы ѕш сјздi иттi» етiнен жек кјрiп
кеттi.
– Иттi» етiн кѕнде жеп, жиiркенiп жѕргендей єазає
та айта бередi-ау, – деп єоятын сосын, кјк майса№а
тЅмсы№ын єЅны№а ты№ып, јрiп бара жатєан отарды»
со»ынан єарап отырып.
* * *
– ±алым, – деп танысты. Менi» бiр досымны»
жездесi екен. Іойшы, малшы деп жѕрмiз №ой, аз№антай
жанды№ын јргiзiп, кјшпендi тiрлiк кешiп жатєан
а№айынны» бiрi. Іысты кѕнi мЅндай а№айынны»
ауылына ат iзiн салу былай тЅрсын, сѕйресе аттап
баспайтыны» беп-белгiлi, – жаз№ы жайлауына тѕскенбiз.
Шаруаєор адамны» єызыл шырайлы кѕн єаєты жѕзi.
Еттi-же»дi екен. Сѕйегi де iрi. Іарны №ана салбырап,
аяєтары салма№ын кјтере алмай тЅр№андай кјрiнетiн
ёлжуаз iркiлдектердi» єатарынан емес, толыєты№ыны»


146
јзi шымырлыє пен ептiлiктi а»№артатындай. Кѕлiмсiреп
сјйлейтiн сияєты. °лде, єалжы»ы жарасєан балдызын
кјргенде сондай кѕйге тѕстi, болмаса кјптен кјптi»
ортасын кјрмей, иегi єышып жѕрген жанны» ёдетiмен
єонає келгенге єуанып єалды.
Жап-жасыл ёлеммен астасєан мынадай пейiл
жадыратып-ає жiберген. Кеу-кеулеп ё»гiме со№ып
отырмыз. Дј»гелек ша»ыраєты єазаєты» киiз ѕйiнде
єазаєша малдас єЅрып Ѕзає отыра алмасає та, “єандай
ы»№айлы”, – деп єойып шоєиысып ба№амыз. Сыздыєтата
Ѕрттайтын бал єымыз “ё»гiменi менсiз єалай айтар
екенсi»дер” дегендей тоста№ан iшiнде мјлт-мјлт. Со»№ы
кезде шыєєан ёзiл, єымызды» јзiн сѕтпен бе, сѕтсiз
бе (орысты» с молоком, без молокасы) деп барып
сатып алып ѕйренiп єал№ан бiз ѕшiн таза єымызды
кѕбiден єотарып iшу мерекеден кем емес.
Осы кезде айтып єалды. Балдызы жездесiне:
– Сомен, Кёндеке, он бiр бие байлап отырмын деп
шiреп отырсы», єаншауы јзi»дiкi? Жоє, бёрi єоспа
ма?
– Елдi» малын санамай отыра алмайсы» ба, ал
єайтесi», бёрi јзiмдiкi.
– Жоє, Кёндеке, мен бiлем №ой сенi, елдi» кј»iлiне
єарап, бар малын алды»а жиып ап, ата»нан єал№андай
ардаєтап ба№ып отыр№ан шы№арсы»...
Екiншi мёрте Кёндеке... ±алым деп едi, к-мен
Ѕйєастыра алмай єор боп отырмыз. Еке-нi єосып айту
ѕшiн со»№ы екi ёрiп єысєару№а тиiс. Я№ни, ±алеке
болса керек едi. Бiрає, Кандеке дедi. Екi мёрте, єа№ыс
есту мѕмкiн емес. Арамызда№ы Іасым деген жiгiтiмiз
ала»№асарлау едi, тјтесiнен килiктi.
– Іалай Кёндеке? Итке те»еп отырсы» ба сонда?
Жезде» болса, жезде» шы№ар, бiрає, єалжы» айту
ѕшiн де уёж табу керек єой. Мынадай бойлы-сойлы
жiгiттi кёнденге те»еп...
Кјкейiмiздi тап басып отырса да, ы»№айсыздан№ан
боп, “єойса»шы”, – деп єоямыз. Балдыз бiр ё»гiменi»


147
шетiн шы№арды. Кёндеке»... °й, ±алеке» кёнден иттен
јлердей єорєатын кјрiнедi.
– Кiшкене кезiнде тЅрєы тёуiрлеу єазаєы тјбет
єЅрып єал№андай, кёнденге таланыпты. Содан солай
атап кеткен...
Аєыл№а єонымсыз. Жоба№а келмейдi. Жан-жаєтан
“єой ёрi” десiп, жамырап жатырмыз. Та№ы бiр кептi
єылтитты.
– Туыла салып кёнден емген. А»ыз бен мифте
айтылатын єасєыр еметiн бала бар №ой, сол сияєты...
Іисынсыз. Кјп єиєар сјзiнi» бiрi. Ота№асына
єараймыз а»тарылып.
Кѕлiп єойып отыра бердi. “Айтып болды» ба?” –
дегендей балдызына єарап алды.
– Ал, жiгiттер єымыз алып отыры»дар. О-о, бiздi»
Кјккемердi» єымызы... Оны» ѕстiне ёпкелерi»нi»
єолыны» кѕтiмiн кјрген со»... Кѕнде кеп жатєан
жоєсы»дар, – деп аз бјгелдi. – Ал, мынаны» айтып
отыр№аны, – балдызына єарама№ан да. Е» болмаса
иекпен нЅсєаушы едi, ондай жоє. Жоє єарап
отыр№андай жерден бас алмай сјйлейдi екен. Iшiмiзде
не жатєанын, єЅмартып јлiп бара жатєанымызды
бiлiп отыр, “ты»дамай кјрi»дер” – дейтiндей. – Бiздi»
шал єызыє кiсi едi. Аздап ёпенделiгi болатын. Ой,
єызы№ы жетерлiк. Іазiр а»ыз єып айтады осы аймає. –
°кесiн есiне ал№андай сёл бјгелдi. – Бiрде, тыныш
тЅрмай єой№ан мiнiс атын жы№ып сап та№алапты.
Алды»№ы екi ая№ын бiтiрiп, кјлдене» бiр шаруалармен
айналысып кеткен кјрiнедi. Сол кеткеннен мол кетiп,
бiраз уаєыт јткен со» №ана есiне тѕсiп, артєы ая№ын
та№алап бiтiрiптi. Атты» ая№ын босатып, “ал ендi тЅра
№ой”, – десе, жылєы єоз№алмайды дейдi. Сјйтсе, Ѕзає
жатєан жылєы ауа жетпей ѕзiлiп кеткен кјрiнедi.
°кемiз басына бiр шы№ып, ая№ына бiр шы№ып, єарап
тЅрып-тЅрып ай№ай сапты:
– Ба№ила, ёй, Ба№ила, мына ата»а нёлет жыєєанда
тiрi ме едi јзi?


148
ІЅрттап кеткен єой№а “таза жѕрмейсi», єЅрттамай
єайтесi»!” – деп ренжiген де сол кiсi.
Сыпыртєыны тЅр№ызып єою№а болмайтын ырым
бар №ой єазаєта. Бiр ѕйге бара єал№ан кјрiнедi. Боса№а№а
сѕйенiп тiкесiнен тЅр№ан сыпыртєыны кјрiп:
– °й, мынаны кiм бЅлай шошайтып єой№ан, тѕге! °й,
кјгермегiрлер-ау, дЅшпан јрлейдi, – деп єолына алып,
жатєызып єоятын жер iздеп жан-жа№ына єараса – єонає
кѕтiп жатєан ѕй, – ы»№айлы жер табыла єоймапты.
Іолына Ѕстап ары айналып, берi айналып, кѕйбе»деп
бiраз тЅрыпты да, сол орнына єайтадан тiкесiнен сѕйей
салыпты.
Сол ёкем балаларыны» атын шатастырып жѕрiп
јмiрден јттi. Тек, менiкiн №ана Ѕмытпайтын. ґмiрiндегi
жаса№ан бiр тапєырлы№ым деп масаттанатын болу керек,
ёйтеуiр менi жЅмсарда, ерекше екпiнмен атайтын.
Менен ѕлкендерiн Мако, Жако, БЅлатай деп еркелетiп
жататын кейде. Тек, менi» атымды тура атайтын.
Мен туардан бiр кѕн бЅрын ѕйге бiр єЅдайы єонає
кептi. Жаз кезi, єымыз iше келген кјп єыдырмашты»
бiрi болу керек. Іонып, та» ерте» аттанып кетiптi. Ол
кете салып, шешемiздi тол№ає єысєан. Кјп Ѕзамай,
тѕс ёлетiнде мен келiппiн јмiрге. Бала ту№ан со» ат
єою керек. °кемiз ойланбастан, “ёлгi єЅдайы єонаєты»
ая№ы єЅтты болды, соны» атын єоям”, – дептi. Бар
бёле де осы жерден бастал№ан. °лгi єЅдайы єонаєты»
атын ешкiм бiлмейдi. Жете жјн сЅраспаса керек,
сЅраса да мён бермеген, – Ѕмытыпты. °кемiз кёдiмгiдей
бас єатырыпты. Аєыры, мЅрты тiкiрейiп орнынан
атып тЅрыпты. Іатыны Ѕл тапєанда мЅнша єуанба№ан
шы№ар. “Таптым!” – дептi.
– Баламны» атын Кандидат єоям!
Ел-жЅрт а»-та». Мёнiсiн сЅрастыра келгенде, ёкемнi»
сјзiнен Ѕєєаны, ёлгi аты жоє єЅдай атєыр №ылым
кандидаты екен. Іазiр бар №ой анау, бiрде»е
№ылымдарыны» кандидаты деген, – сондай. Ол кезде
бѕгiнгiдей емес, “єа№аз кемiрiп жѕрмiн” деген адамды


149
єЅдайдай кјретiн кез. “Балама соны» жолын берсiн!” –
деген де:
– Аты Кандидат болсын! – Бiреулер кѕмiлжiп, єарсы
уёж айтпає екен, кесiп тастапты. – Кенжемнi» атын
Кандидат деп єоям!
Бол№аны сол, мына жаманны» єалжы»№а сѕйеп
отыр№аны осы. Кейде, Ѕял№анымнан ±алым деп
єоятыным бар. Бiрає, жЅртты» ѕйренiп кеткен аузы
±алым дегенге кјнбей-ає єойды.
* * *
– Осымен тоєтаймын деп жатыр ёпкелерi». Тјрт
Ѕл. Іыз бола ма деп едiк... Е, жарайды, бЅйыр№аны.
Жетiп єалар. Оны» бёрiн топырлатып туа бергенде,
Ѕшпаєєа шы№арар дейсi» бе деп, мен де келiстiм.
Кейiн айнып єалып жатсає, кјрермiз. °зiрге сѕт
кенжемiз осы деп отырмыз. Атын јздерi» єойып берiп
кетi»дер. Мен бiраз бас єатырып едiм, балам јскенде
ренжитiндей кјрiнедi де тЅрады. Жассы»дар №ой, бiзге
єара№анда кјргендерi» кјп. ¶лкен жерде жѕрсi»дер,
тiлектерi» єабыл болар-ає, – деген ат терлетiп,
шiлжехана№а асы№ып жеткен бiзге єарап.
?зає жол бойы сыртєа шы№армасає та iштей
тол№атып келгенбiз бёрiмiз. Сонда да Ѕза№ырає
аєылдасу№а тура келген. Аєыры жјн шешiм таптыє
деп ойлаймын.
– Сiздi №алым болсын деп ёке»iз ырымда№ан екен,
онысы ендi орындалмайтын сияєты ма, єалай? – дедiк
кѕлiп. – ґзiм жетпеген Ѕшпаєєа Ѕрпа№ым жетсiн деп
тiлейтiн єазаєпыз №ой, ёкейдi» арманын осы жiгiт
орындасын. Сiз жетпеген №ылым№а осы Ѕл жетсiн деп
отырмыз... Іазає №ылымы сјз бол№анда, Іаныштан
асєан кiм бар дейсiз, сол кiсiдей халєы сѕйген азамат
болсын деп ырымдап отырмыз. Аты – Іаныш болсын!
– Бёрекелдi! Айтєандары» келсiн! Мё, єЅла№ына
сыбырлай сал ендi, – деп єолымыз№а Ѕстатты.


150
Азан шаєырмасає та, бисмиллёнi ѕш єайтара айтып,
єЅла№ына:
– Сенi» аты» Іаныш! – деп ѕш мёрте сыбырладыє. –
Аты»а заты» сай азамат бол! – дегендi єосып, ёпкемiзге
Ѕстаттыє. Жездемiз мёз.
– Сјзi»нi» со»ына жеткенше, мына иттер Ѕлымны»
атын профессор деп па, доктор деп па єойып жiберер
ме екен деп жаным мЅрнымны» Ѕшына келдi-ау.
Рахмет! – деп єояды.
– Профессоры» тѕк емес, жездеке, бЅл ёлi академик
болады! – дедi ёлгi балдызы кјзiн кѕннен жасєана
сы№ырайта ашып, манаурап жатєан єызыл шаєа
жиенiнi» танауын тѕртiп.
10.07.2012
Талдыєор№ан


151
ЖАУАП
(ё»гiме)
Іолы» iстегендi – мойны» кјтерсiн.
Халыє мётелi.
– Бисмиллё-їир рахман-ир рахим!.. Жатєан жерi»
жайлы, єабiрi» жарыє болсын! Аумин!
...Бет сипа№ан со» да Ѕзає отырды. ґз єолымен
отыр№ыз№ан жас терек єимылсыз. ДЅ№а мен єЅран№а
Ѕйып єал№андай мiз баєпайды. Жа»а №ана айналасы
тазартыл№ан, єызыл тас орнатылып, кѕмiс тѕстес темiр
шарбаєпен єоршал№ан єабiр “бёрi»нi» тѕсер кебi» мен
киер кебiнi» осы”, – дегендей асєає єалпынан танбайды.
Иё, асєає єарайды. СЅсты. Астында кезiнде жер басып
жѕрген, бiреуге жаєєан, бiреуге жаєпа№ан, јз шама-
шарєынша таласып-тартысып баєєан, тiршiлiк ѕшiн
јзiнше кѕрескен, јлу ѕшiн №ана ту№ан жЅмыр басты,
екi аяєты кјп пенденi» бiрi емес, адамдыє јлшемнен
биiк, єастер мен єасиет дёрежесiне жеткен, арсы-
кѕрсiмен бой таластыра сам№ай алатын алып єЅдiрет
иесi жатєан сияєты.
Топыраєтан жаралды», топыраєєа айналасы» деген
лепестi тiрiлерге №ана айта аласы». Ал, кјзi жЅмылып,
жѕзi жасырыл№ан со» “ендiгi кѕнi» не болар?” – деп
байбалам салу єиындау. Iшi»де тЅрса да, сыртєа
шы№арып айту№а батпайсы». “Иманы» – жолдас, алды» –
жарыє болсын”, – деп тiлеу тiлегеннен басєа єолы»нан
тѕк келмейдi. “ґлгеннi» артынан јлмек жоє, тiрi
адам тiршiлiгiн жасайды”, “јлiге – иман, тiрiге –
береке”, “јлi разы – болмай тiрi байымайды” дейсi»
де, кѕйкi болса да, шикi болса да ма»дайы»а жазыл№ан
жарыє кѕнi»дi јткiзу жолында тыраштанып ба№асы».
Іапта№ан даналыє сјздердi ойлап тауып отыр№ан
бЅл емес. Бая№ыда айтыпты єазає. БЅрын естiген болуы
керек, бiрає жете мён бермеген, кј»iл аудара єоймапты.
Тѕбiн єотара санасына сi»iргенi кѕнi кеше №ана. Кѕнi
кеше... ¶ш жыл јтiп кетiптi. Мына єызыл тасты»


152
астында жатєан, тiршiлiгiнен єал№ан жал№ыз бейне –
кѕлiмдеп єарап тЅр№ан ёскери киiмдi єияє мЅртты
суреттi» иесiн осы жерге ёкеп, шыєпастай єылып
єамап єайтєанда естiген сјздерi. ¶ш кѕн бойы Ѕлардай
шула№ан а№айын-туыс жерлеуден кейiн жјнiн тапєан.
Тек, кетер єарса»да кѕрсiнiсiп, кјз жасы тѕгесiлген
бЅларды арєа№а єа№ып тЅрып айтєан.
– Ажал – Хає iсi. Іылар єайраны» кёнi? Бекем
бол, – дескен.
– Барар жерi» Балєан тау, бiз де ерте»-ає...
Солай да солай...
Ал, бЅ№ан бёрiбiр едi. Егiле берген. Бармає шайнап
јкiну деген осындай-ає болар. Іазiр ойлап єараса а№айын-
туыс, жегжат-жЅрат болмаса – єара жамыл№ан ёулеттi»
јлгеннен єал№ан жал№ыз еркек кiндiктiсi – мЅны»
єолынан тѕк келмейдi екен-ау. ґ» мен тѕстi» ортасында
мё»гiрiп жѕргенде бёрi атєарылып жатыпты. Уда-шу
бiр дѕрмектi» ортасында єал№андай єЅла№ы бiтiп, е»iрей
берген. Айналасын ба№амдаудан ауылды» бiр топ аєсаєал,
кјксаєалы сау етiп кiрiп келгенде-ає єал№ан. °шейiнде
“єызталаєты” єоспаса сјйлей алмайтын, жетi ата»ды
тѕгендеп, кјрден бiр-бiр аунатып алмай сјз бастамайтын
аталас Беркiн шалды» тѕксие тѕскен єаба№ы мен
ы»ырана тѕсiп сјйлеп берген ызы»да№ан дауысы кјп
нёрсенi а»№артып таста№ан. Сол ызы» єЅла№ында сол
тЅр№аннан тЅрып алды. Жаназа кезiнде молданы»
сЅра№ын ѕш єайтара єой№ызып барып, – онда да же»iнен
тартєан ёлдекiмнi» сыбырынан, – тѕк Ѕєпаса да бас
изей берiптi. Сабылысєан жЅрт тарєап, ырду-дырду
тынып, бiрен-саран кјршi-єола» мен жаєын деген ту№ан-
туыс єана єалып, аяєты» Ѕшымен басєан ѕнсiз тiршiлiк
орна№анда №ана жан-жа№ына єара№ан. Іай уаєта
ѕлгергенiн єЅдай бiлсiн, ѕйдi» о» жає єанатын ала
Ѕзын шатыр тiгiлiптi. Іаралы ѕйлерден талай кјрген.
Кј»iл айта келген жЅртєа єонаєасы беретiн. Сол шатыр.
Мал да јздiгiнен сойылып, бѕкiл шаруа јздiгiнен
атєарылып бiткендей. ґкпеге єиса да, јлiмге єимайтын
а№айынны» арєасы.


153
– Айналайын, а»шы єайным адуынды болса да,
керек кезiнде сабыр саєтай бiлушi едi, кѕннi» де жайлы
бол№анын єарамайсы» ба. Тура јзi сияєты. Ел-жЅртым
єиналмасын дегенi де... – деп жатты бiреулер.
Шынды№ында, ёлсiн-ёлi себелеп јткен майда жа»быр
жердi» апшысын барынша єуырып тЅр№ан шiлденi»
кѕнiнде жан№а жа№ымды тиiп едi. Еттi-же»дi
же»ешесiнi» жайма-шуаєтайтынындай бар. °йтпесе,
жайшылы№ында бетiне жан келе алмайтын мiнездi
адам... Адам јлгенде ауа райы соны» мiнезiндей
єЅбылып тЅратын болса, онда жер бетiнде о»№ан кѕн
болмас едi №ой. Егер, же»ешесi айтєандай болса, дёл
осы кѕнi не дауыл тЅрар едi, не тасєын алар едi жер
бетiн. ґзiн кiнёлi сезiнетiндiктен бе, бЅ№ан солай
кјрiнген. А№асыны» айтпай кеткен ашуы сияєты. Айта
алмай кеткен... БЅ№ан деген јкпесi...
– °тте-ее-е»... – Жердi салып єалмаєєа оєтала
берген... Іайда отыр№аны есiне тѕскендей тѕйiле тѕскен
жЅдырыє тiзерлей отыр№ан екi сан№а алаєан жая сылє
тѕстi. – Кешiр, а№а... – дедi сосын кѕбiр етiп.
Со»№ы кезде сиреттi. О баста апта єЅр№атпай, ёр
жЅма сайын келiп тЅратын. Кейiндеп јзi ѕшiн ауыр
тие баста№ан. Аєыры, тѕсiне кiрген а№асыны» ашулы
кейпiнен кейiн єой№ан. Ай сайын келетiн болып жѕр.
°р айды» ѕшiншi жЅмасы. А№асыны» єайтєан кѕнi.
Осы ѕшiн јмiрiн єию былай тЅрсын, тамЅєты»
єайна№ан єазанына ойланбастан єойып кеткен а№асыны»
№ана емес, єолы єан№а малына тЅра дёлелдеуге дёрменi
жетпеген жiгерсiздiгi ѕшiн кѕллi адамзатты», єЅдайды»
алдында кiнёлi, кѕнёлi екенi есiне тѕскенде иiнi
салбырап жѕре беретiн. Есiне тѕскенде деген жай сјз
№ана, есiнен шы№арып кјрдi ме екен? Азамат болдым
деп сезiнген сол кѕннен бастап осы азапты кешiп
келедi. ґлмей єЅтылмас азап.
* * *
Мектеп бiтiрген кѕннi» ерте»i болатын. Іол№а орта
мектептi бiтiру туралы єып-єызыл єЅжат тиiсiмен


154
єала№а тартєан. Оєу керек. Шѕкiр, жал№ыз жал-
єЅйры№ы – а№асы дён риза.
– °ке-шешенi» жал№ыз аманаты сен едi», ат жалын
тартып мiнуге де жеттi». Ендi оєы, – деген.
“Азамат болды»” деген сјз ол кезде “кјкке жеттi»”
дегеннен артыє естiлетiн. Кеуде»е кѕш єЅйып, єанат
бiтiретiн. Жетiмдiк дегеннi» не екенiн сезiндiрмей јсiрген
а№асыны» ризашылы№ын ал№ан со», аттан№ан да кеткен.
Жолы болып тЅр едi. Бара тапсыр№ан оєуына тѕсiп,
мерейленiп, кѕзге салым оєу басталар алдында
тыныєпає болып, ауыл№а єайтєан. Бiр апта ала»сыз
тыны№ып алып, єайта келмек оймен, Алматымен
уаєытша єош айтысєан.
Мё»гiлiкке єош айтысєанын єайдан бiлсiн!
Ол кезде оєу№а тѕсу деген... Еї шiркiн! Итi» ауырып
єалса да єЅла№дар болып отыратын ауылды» єарсы
жолыєєан кез келген тЅр№ыны єолын алып, єЅттыєтап
жатады.
– °ке-шеше» бiр аунап тѕсiп жатєан шы№ар, єайырлы
болсын! ?за№ынан сѕйiндiрсiн!..
?за№ынан сѕйiндiрмедi. Іайырлы да болмады. Бiрає,
болашаєты болжайтын єЅдiретi жоє, келешек
№ажайыпєа толы секiлдi кјрiнетiн. Мёз едi. Кјкiрегi
тола маєтаныш. Кјшеге шы№а бергiсi келедi, елмен,
жЅртпен кездесуге асы№атын. Іолын алмаса да, сырттай
јзiне єызы№а єарайтын бала-ша№аны» назары ау№аныны»
јзi бЅл ѕшiн мёртебе. Іоєилана єарап, талта»дай
басып ауылды» бЅл баспа№ан кјшесi єалды ма екен
сонда. ґзiнен асєан адам жоє. БЅ№ан жетер жан жоє.
Кѕллi ауыл осыны» атын атап кѕбiрлесiп тЅр№андай.
Тјрт кѕн јтпей бЅл жѕрiстi» де єызы№ы кеткен.
Ал№ашєыда жiк-жапар болып, жолына жалын тјсеп
тЅр№андай ёсер еткен ауылдастары кјп Ѕзамай
немєЅрайлы єалыпєа кјшкен. Тiптi, єуанышын бјлiсiп,
єЅттыєтап тЅр№андарды» јзi сынай єарап, кекетiп
тЅратын сияєты ма, бiрде»е. °йтеуiр, соншалыє тјбесi
кјкке жете елiретiндей еште»е жоє екенiн байєа№ан.


155
Кеткенше асыєєан. Бiрає, ерте барып ал№анда не
табады, јзi айтєан бiр аптасы јткенше жата берген.
Сыныптастары тѕгелге жуыє єалада жѕрген, iшi пыса
бастап едi. А№асы анау-мынау шаруа№а араластырма№ан.
Сол кѕнi шјп шауып, сыртта жѕр едi, ѕйде єалып,
єолы алдына сыймай сенделген бЅл шыдамай ермек
iздей баста№ан.
Сол кезде есiне сап ете тѕстi. Балыє аулау керек.
Бала кезден єалыптасєан ёдетi. Балыєты жЅрт сияєты
ау єЅрып, єЅны№а єыру емес, єармає салып єойып,
ой№а бјгiп отыру ѕшiн аулайтын. Жёне о»аша. ґзiмен-
јзi. Ерiп барам дегендер болса барудан бас тартатын
да, келесi кјшенi айналып, жал№ыз тартатын. – Балыє
болып ту№аны» рас болса, єармає єаппа№аны»ды
кјрейiн, – дейтiн де, тјне тѕсетiн.
Іармаєты таппай бiраз жѕрдi. Іора№а кiредi – жоє.
Іойма№а кiредi – жоє. Жоє. А№асыны» да iшi пысєанда
єармає Ѕстайтыны болушы едi, сол бiр жерге єой№ан.
Же»гесiнен сЅрап едi, жолды жертјлеге нЅсєады.
– Мёсса№ан!
Iшiн тартып тЅрып єал№ан. Іазынаны» на№ыз ѕстiнен
тѕсiптi. Жал№ыз єармає жайына єал№ан. Балыє аулау
баланы» ойыны сияєты ёсер еткен. Мына єазынаны»
iшiнде єатарластарыны» аузыны» суын талай єЅртєан
сабыны» јзi Ѕзарып-єысєаратын “заводский єарма№ы”
тым єораш кјрiнген. Мылтыєтар. Бiреу емес, бiрнешеу.
А№асыны» а»№а шы№ып тЅратынынан хабары бар, бiрає,
осынша мылты№ы бар екенiн бiлмейдi екен. Бёрiн
єолына Ѕстап кјрiп шыєты. БЅрын Ѕстату былай
тЅрсын, ма»ына жуи алмайтын. А№асыны» мына бiр
кјнетоз єапєа орал№ан шитi мылтыєты жиi Ѕстап
шы№атынын байєайтын. Іал№аны кјзiне тѕспептi.
Сјйтсе, кереметтi» бёрi осында екен №ой. Кiсi бойы
єазыл№ан Ѕраны» тјрт єабыр№асына рет-ретiмен iлiнген
єаншама єару. Жетi-сегiзден кјп бар. Оєтарыны» јзiн
реттестiрiп, арнайы ойыєєа жай№астырыпты. БЅрын
Ѕстап кјрмесе де, ёлдебiр iшкi тѕйсiкпен шитiнi»


156
оєтарын iздеген. Шитiнi» Ѕ»№ысына шаєтап кјрiп,
тауып та алды. Асыєпай орап, иы№ына асєан да,
сыртєа беттеген. Ауылды» аяє жа№ында№ы ша№ын
кјлден ѕйрек-єаз а»дып кјрмек. Болмаса, одан ары
то№ай№а јтiп кетедi.
Тапа-тал тѕсте, кѕйдiрiп тЅр№ан кѕн астында кiм
жѕре єойсын, ешкiмнi» кјзiне тѕспей-ає ауылдан шы№ып
ѕлгерген. ¶йден шы№арда жоспар мѕлде дЅрыс
єЅрылмапты. Кјлге жаєында№анда №ана єателескенiн
тѕсiндi. Сулы жердi» ар жає, бер жа№ы єапта№ан адам.
Ы»№айымен бјлiсiп ал№ан жер телiмдерiндегi тiске iлiгер
шјп атаулыны шал№ылап баєєан жыбыр-жыбыр,
тынымсыз ауылдастарыны» кјзiне тѕсуге болмайды.
Ешкiм келе сап шал№айына оралып, тергеуге ала
кетпейтiнiн бiлсе де, єуыстанып, тiке то№ай№а тартып
кеттi.
Алдынан жыпырла№ан а»-єЅс жыртылып-
айрылатындай, “менi ат, менi ат”, – деп кјлдене» тЅра
єалатындай. То№ай деген аты №ана. Кјлдене» жЅрт
отын№а деп шауып, тiптi тѕк єалдырмапты. Кезiнде ит
тЅмсы№ы батпас єалы» бол№анын тѕбiрi №ана єал№ан
сын№ан, кесiлген, шабыл№ан а№аштарды» аяє алып
жѕргiсiз томарларына єарап єана болжау№а болатындай.
Алыстан Ѕйысып тЅр№андай кјрiнген тал-теректер етене
келгенде тым жадау кјрiндi. Іадау-єадау, ёр жерде
бiр, ретсiз јскен а№аштарды єо»ылтаєсып-ає єалып
едi. °йтсе де, єолында кезенсе» тiрi жан атаулыны»
єЅтын єашырып, есiн алар єор№асын єЅсар єаїарлы
єаруы бар бала» жiгiт јкiнбеген. Іазiр-ає єылт еткендi
мѕлт жiбермей єа№ып тѕсiрмек. Ауылдан шыєпай тЅрып-
ає оєтап єой№ан. Ендi єЅла№ын єайырып єойып, ал№а
кезене тѕсiп, мысыє табандай басып, јзiнше дайын
келедi. БЅл мылтыє атып кјрмеген бала ѕшiн
а»шылыєты» ал№ашєы сапары №ана емес, јмiрiндегi
ѕлкен бiр белес сияєты сезiнген. Жау тѕсiруге шыєєандай
јзiне-јзi кј»iлi бiтiп, мардымсып єояды. Аздап
єорєыныш та жоє емес. ґкiнiштiсi, ёлгi а»-єЅсты»


157
тјбесi кјрiнер емес. Сенделiп жѕрiп, ша№ын то№айды»
екiншi басынан бiр-ає шыєты. Е» болмаса єоян єашпады-
ау алдынан. Та»дана баста№ан. Маєтан№анда кеудесiне
нан пiсiп, буына єазан єайнайтын а»шы а№айын айтатын
єапта№ан а» єайда? °лгi жЅртты» маєамына маєал
болып жѕрген єоян єЅр№ырды» бiр оєпен екеуiн жайрату
былай тЅрсын, е» єЅры№анда єЅла№ын кјру арман бол№ан.
Мысыєтабандаудан єызыє кеттi. Шiрiген бЅталарды
сатыр-сЅтыр басып алай бiр кестi, былай бiр кестi. Тѕк
жоє. Аєыры, шаршай баста№ан. Ызалана бiр тѕкiрiп,
ы»№айлы бiр томар№а отыра кеттi. Сонда да ѕмiтiн
ѕзбей кјзiмен айналасын сѕзiп шыєєан. Жоє. Дым
жоє болса да, єЅры№анда мылтыє атып кјру керек.
Сонша жерден келiп, ниет еткен со» оє шы№ындамау
деген не сЅмдыє! Осы ой№а бекiнiп, кјздеуге боларлыє
нысана iздей баста№ан. Ба№анадан берi байєамапты, єол
басындай тынымсыз єЅс кјзiне тѕскен. Бозєара№анны»
бiрiнен Ѕшып, екiншiсiне єонып тыным таппай жѕрген
осы бiр тор№айды Ѕнатпаушы едi. Шаєшаєай деп атайтын.
Тiптi, екi-ѕшеуi єатарынан жѕр.
Кјздеп Ѕзає тЅрды. Атамын деп, иы№ын жаралап
ал№андарды» талайыныны» ё»гiмесiн естiген. Тепкiнi
кѕштi кјрiнедi шiркiннi». Кинодан кјргенде тым о»ай
сияєты едi, шiркiндер бiр єолмен-ає жайратып
жатпаушы ма едi, ал, бЅл єол№а алып едi, берекесi
єашып, бјгелiп єал№аны. Кѕштi дыбысынан єЅлає тЅнып
єалмас ѕшiн ауызды ашу керек деген єа№иданы да
естiген ёлдеєайдан. Иыєєа мыєтап тiреп тЅрып, – бЅл
да елден естiгенi, – шѕрiппенi басып єал№ан. Шає
еткен №ана дыбыс шыєєан. Соншалыєты ёлсiз болмаса
да бЅл ойла№андай орасан емес. Жёне ыыззз етiп Ѕшєан
оєты» ауаны тiлгiлей Ѕшєанын сезiнген. Сјйтсе, шитi
мылтыє осылай атылады екен №ой. ґзiнi» есi шы№ып
кеткен, олжасыны» тѕскен-тѕспегенiн а»№армапты да.
Іонып отыр№ан жерiн єарап кјрдi, – iзiм-єайым. Тигiзе
алма№анын бiлсе де, “мѕмкiн жараланып, жор№алап
болса да бiр жерге жасырын№ан болар”, – деп та№ы


158
iздедi. Жоє. Кѕдерiн ѕзiп, жа»а єЅрбандыєєа арнап,
єайта оєта№ан.
Сала» етiп шы№а келген бiреудi кјргенде селк ете
тѕстi. Оны» да иы№ында мылтыє. Артыєшылы№ы атєа
мiнген.
Осы аймаєты» бастау-бЅла№ынан то№ай орманына дейiн
єарайтын єорыєшы. °кесiнен єал№ан иелiктей єор№ап
ба№атын. °рине, јзiнi» рЅєсатын ал№андар№а бјгесiн
жоє. Ал, јзi танымайтындарды» кѕн жарыєта даланы
жа»№ырыєтыра мылтыє атып жѕргенiн јлсе кешiрсiн
бе? Оны» ѕстiне “мен мынадай iс тындырып
жатырмын”, – деп дабыра єылу№а таптырмас сылтау.
Жоспарды» орындалуы ѕшiн осындай Ѕсає-тѕйек а»шы-
сымаєтарды» тiзiмi жетедi. МЅрты ендi тебiндеп келе
жатєан жас жiгiттi кјргенде тiптi єуанып кеткен. Аєыр
єорєытєан со» есiн бiржола алайын дедi де мылты№ын
кезене єойды. Бастапєыда сасып єал№анмен жалма-
жан јзiне келген бала да єайтпады. Іарсы кезенген.
МЅндай желјкпенi» талайын кјрген ёккi єорыєшы
мырс еттi де, ай№ай салды:
– Таста-ей, мылты№ы»ды! Кјзi»дi єЅртам иттi»
баласы. Тѕрмеде шiрисi».
Бала а»тарылып єал№ан. “Не ѕшiн єамайды? БЅл
кiм? Ол да мылтыє асынып жѕр №ой, јзi сияєты...
Бiрає, єауiптi адам сияєты. Саєтанбаса болмайды”, –
деген ой асы№ыс шарпып јттi.
Шѕрiппеге iлiнген сЅє сауса№ына бiр єарап єойды.
Дiрiлдейтiн сияєты.
– Броконьерлер, Кјрсетейiн са№ан кѕн жарыєта
орманды шулатєанды.
– Кiмсiз сiз?
– Шата№ы» болмасын менi» кiм екенiмде, таста
єаруы»ды!
– Тастай алмаймын. Кiм екенi»дi айт, сосын јзi»
де таста. – Сенге єалай кјшiп кеткенiн байєа№ан да
жоє. ґне бойы єалтырап кеткен. Тiрсегi дiрiлдейтiн
сияєты. “ґлiм мен јмiрдi» арасында тЅрмын”, – деп


159
ойлап јттi. Егер ол бЅрын ѕлгерiп кетсе, єЅры№аны.
Сає болу керек. Жёне жылдам...
– Е, бала, јлейiн демесе» єой болды. Атам да
салам, сорлы. Мына то№айда кiм iздейдi сенi? Жатасы»
ит-єЅсєа жем боп. Кјп сјздi єой да ёкел анда№ы
ойыншы№ы»ды.
Атын тебiнiп, ал№а Ѕмсына берген.
– Тоєта! Іоз№алма! Кiмсi»? – деген ойы он саєєа
шашырап, не iстерiн бiлмей тЅр№ан бала да ай№ай сап.
Миында “єайткенде де мылтыєты мына№ан беруге
болмайды” деген ой №ана тЅр№ан. Іашса, артынан
кекiлiктей єылып атып тастайды. Іарсы жѕрсе шатає
болып кетуi мѕмкiн. ТЅра беруге та№ы болмайды.
БЅл екi Ѕдай кѕйден бейтаныс а№асыны» јзi
єЅтєарды.
– Оны єайтейiн деп едi»? Ал, осы жердi» иесiмiн
мен, не iстейсi»? Басты ауыртпай ёкел берi.
– БЅл жер жекеменшiк емес, јкiметтiкi, – деп
єойды бiлгiшсiнiп бЅл да.
– Іап, мынау... ґкiметшiлiн јзiнi»! Осы жердi
єарайтын кѕзетшi... – “кѕзетшi” деген сјз јзiне де
Ѕнама№ан болу керек, мѕдiрiп барды да: – Осы жердi»
за»ды єараушысымын. – Іорыєшы деген сјз тiлiнi»
Ѕшында тЅрса да, аузына тѕспей єой№аны.
– ІЅжаты»ды кјрсет, онда, – деген бала да єоймай.
Бiр ой№а бекiнгенше уаєыт созбаса болмайтын едi.
Аны№ында мён-жай№а єаны№а баста№ан. “Бiрає, єорыєшы
болса ма№ан неге мылтыє кезенедi? – деп та№ы ойлады. –
Жай №ана ескерту жасап, ары кетсе мылты№ымды тартып
ап жѕре бермей ме. Бiрає мылтыєты беруге болмайды,
а№асы естидi, сосын єЅры№аны...
– Мынаны» за»шылын єарай кјр. Жаєсылыєпен
айтєанды тѕсiнбейдi екенсi», єазiр кјрсетейiн.
“Бала №ой, єорєып, єаруын тастай салар”, – деп
ойла№ан да мылты№ын оєта№андай єалып танытып кезене
берген.
“Шає” еткен ащы дыбыс шыєты. Іарсы алдынан


160
атыл№ан шитiнi» Ѕ»№ысынан шыєєанын, ёлде басєа
жаєтан шыєєанын ба№амдай алмады, кјз алдында
жарє еткен јткiр жасыннан жасєана берген. Артынша
кјзi єарауытып кеттi. Шыр кјбелек айналып жѕре
берген дѕниенi тоєтатєысы келгендей, бiрге аунап кетпей
аман єалу№а талпынып, жан дёрмен таяныш iздеген.
Іолы ердi» алды»№ы єасына iлiнiптi. ?стай бердi де,
гѕрс етiп єЅлап тѕстi.
...Мылтыєты» даусы “кѕрс” етiп естiлген. Иы№ын
да теппедi, єЅла№ын да бiтемедi. Іалай атыл№анын
байєап та ѕлгермеген. Кјз алды буалдыр тартып кеткен.
ІЅсєысы келетiн сияєты. ґ» мен тѕстi» арасында,
тѕу биiкте єалєып жѕргендей сезiнген. Ол бЅрын атып
ѕлгерген екен”, – деп ойлап јттi. Іазiр єЅлаймын,
сосын бёрi бiтедi. Оєу да, а№асы да жайына єалады.
Ауыл болып та»данып, єолын єысып єЅттыєтамайды.
Кјз алдына јзiнi» кјмiлiп жатєаны келдi. Жыла№ысы
келген.
Іанша кѕткенмен єЅлай єоймады.
¶стiнен єапелiмде ауып тѕскен иесiне та»ырєа№андай
кјзi ба№жа» еткен ат бѕктетiлiп, ы»ырси дем алып
жатєан иесiн иiскей бере, анадай№а ѕрке шегiнiп кеттi.
Сол сётте №ана есiн жиып едi. ґзiнi» дiн аман
екенiне кјзiн жеткiзгiсi келгендей ѕстi-басын бiр шолып
шыєты. Киiм сыртына жайыла тѕскен єанны» да№ы, –
бЅл да кинодан кјргенi, – байєалмайды. Сонда да
сенбей єимылдап кјрдi. Он екi мѕшесi сау сияєты,
еркiне ба№ынып тЅр.
Осы кезде єорыєшыны» ы»ырсы№ан дыбысын естiген.
Жалт єарады, єорыєшы кеудесiн баса шалєалай жатыр
екен. Жиырылып-созылып жатыр. Ая№ы бѕгiледi де,
єайта созылады. Бiр жа№ына єарай аунап тѕсе алмай
жатєандай.
“Жан тапсыра алмай жатыр”, – деп ойлады. Содан
со» №ана шошып кеттi. Ойы №ана емес, кјз алдында
болып жатєан оєи№адан. Тјбесiнен тјмен ып-ыстыє...
жоє, мЅп-мЅздай... јткiр бiр а№ыс тiлiп јткен. Тјбе


161
єЅйєасынан табанына дейiн. ґз жа№дайыны» соншалыє
мѕшкiл екенiн сонда №ана жѕйке-жѕйесiмен сезiнген...
...Алєын-жЅлєын, ентiге жѕгiрiп келедi екен. Іашып
келедi. Ба№ыты белгiсiз. Іазiр сѕрiнiп кетедi, мойны
ѕзiлiп јзi де јледi. Содан кейiн бЅ№ан да бёрi бiр.
Бiрає, єЅлап та тѕспедi, мойны да ѕзiлмедi. Іарсы
алдынан єЅз кездессе ойланбастан секiрiп кетер едi-ау.
Алдынан ешєандай єЅз кездеспейтiнiн, кездесе єал№ан
кѕнде де секiрiп кете алмайтынын бiле тЅра солай
ойлады. Шым-шытырыє бiр єоймалжы»... Бiрде ай№ай-
аттанны» бел ортасында жѕргендей... Бiрде єЅлає жарар
тыныштыєєа бјккен жапан далада адасып єал№андай...
Алыстап-жаєындап, алыстап-жаєындап єара»-єЅра»
бiрде»елер елестейтiндей. Жа»№ырыє сияєты бiр ѕрейлi
дауыс келетiндей єЅла№ына. Жан Ѕшыра жѕгiре бердi.
Жѕгiре бередi. ґкпесi јшкенiне єарамастан тоєтамайды.
Іашан демi бiтiп, ёлi єЅрып єЅлап тѕскенше, – јлiп
кеткенше, – жѕгiре бередi. Басєалай шешiм жоє едi...
Кеш ба№ана батєан. Тiзесiн єЅшаєтап ап єанша
отыр№анын бiлмейдi. Мылты№ы єайда єал№аны белгiсiз.
Ба№ана жѕгiрiп келе жатєанда бiр жерге тѕсiп єалса
керек. Ойланып-ойланып, миы ашып кеттi. Іорєуды
да Ѕмыта баста№андай.
– Ендi бёрiбiр, – деген кѕбiр етiп.
Иё, бёрi бiр едi. Болар iс бол№ан. Тiптi, єорыєшы
сорлыны» јлi-тiрiсiнен хабары жоє. Бiлуге болатын
едi, ол жаєєа аттап басу мѕмкiн емес.
Аєыры, ерте» та» ата єала№а шы№ып кетуге белiн
бекем буып, ѕйге беттеген.
Кешiгiптi. А»ырап же»гесi кѕтiп ал№ан. Не бол№анын
бiлмейдi. Шјптен ендi келiп, кешкi асын алды№а ала
бергенде бiр топ милиция сау ете тѕсiптi. Артыє сјзге
келтiрмеген кјрiнедi. “Не бол№анын айтса»даршы е»
болма№анда”, – деген а№асына “Мынаны танисы» ба?” –
деп мылтыєты кјлдене» тартыпты. А№асы шыєыр
еткiзiп тiсiн бiр єайрапты да, ѕнсiз тѕйiлiп алдарына
тѕсiп кете барыпты.
Не iстерiн бiлмей та» атєанша аласЅрды. А№асын


162
уайымдап жѕр деп ойла№ан туыстары басу айтып,
тiптi жЅбатып єояды.
...Бол№ан оєи№а ауыл-аймаєєа бая№ыда-ає белгiлi
бол№ан.
Іорыєшыны єає жѕректен кјздеп тЅрып атєан да,
єашып кеткен. Абиыр бол№анда, жѕз метр жерге ты№ып
кеткен мылты№ы табылыпты. °йтпесе, єылмыскердi
табу о»ай болмайды екен. Орман кѕзетшiсi сол жерде
жан тёсiлiм еткен. Денесi суып ѕлгермей бiр єойшы
ѕстiнен тѕсiптi. Ары єарай ай№ай-аттан бастал№ан да
кеткен.
Иё, ай№ай-аттанны» кјкесi басталып едi. Іайда єЅлає
тѕрсе де гу-гу. Іайда барса да жапырылып жол берiп,
кјзiн сатєан бiр жЅрт. Іылмыскердi» ту№ан iнiсi деп
сауса№ын безеп тЅр№андай. ЖЅртты» кјзi єадал№ан сайын,
денесiне бiз сЅєєандай тыжырынады. Іылмыскердi»
iнiсi... ґзi емес, iнiсi. Анда да сѕйредi, мЅнда да сѕйредi.
Ал№ашєы тергеу јтпей-ає єаруды» жетi атасы саєтал№ан
єазыналы єойма табыл№ан. Сол кѕннен бастап, аудан
бойынша јлген-жiткен есебi тѕгенделдi. Бiразына
а№асыны» єатысы болып шыєты. Иё, адам јлтiрмеген,
бiрає, терiсi ба№алы, тiптi єызыл кiтапєа енген а»
атаулыны тѕк єоймай єыра берiптi. Кјзi єан№а тол№ан
єанiшер аєыры адам јлтiрiп бiр-ає тоєтапты. Тоєтама№ан,
тоєтатєан, тоєтау№а мёжбѕр еткен. Сыбайластары кiм,
айдап салып отыр№андар кiмдер? Іылмыскердi» артында
кiмдер тЅр? БЅ№ан єоятын сЅраєты» Ѕзын ыр№асы
осындай. А№а» кiмдермен араласады? Шет жаєтан кiмдер
келушi едi? Тѕнде ѕйге жиi єонбай єалады екен №ой,
єайда баратынын айтушы ма едi?
На№ыз аєиєатты јзi жёне єорыєшы, сосын а№асы
№ана бiлетiн. Жає ашпа№ан. А№асымен жолыєпає едi,
єауiптi єылмыскердi» жанына жуытпады. Соттан кейiн
№ана жолы№у мѕмкiн.
Iс кјпке созылмады. Тергеушiлер бёрiн наєтылап
бол№ан. Іылмыскер де бiр айналайын екен, бол№ан
оєи№аны ретiмен баяндап шы№ыпты. °рине, єасаєана.
БЅрындары да аралары шиеленiсiп жѕретiн, –


163
шынды№ында солай едi деседi жЅрт, – кјрiнедi, екi
Ѕрыны» то№айда тоєайласєанын єарамаймысы»! Ол да
аяма№андай екен, тек ёккi ёрi жастау жiгiт ѕлгертпептi.
Іає жѕректен кјздеп тЅрып – Пух! Болды.
Сотты» алдында а№асыны» сЅранысы бойынша
жолыєтырды-ау ёйтеуiр. Бiр айды» iшiнде кёдiмгiдей
бозарып кетiптi. Дегенмен, єатты тоз№ындамапты. Тек,
жа№ы єушия тѕскен сияєты. БЅл јз кезегiнде јзi де
тѕсi суыє адам№а ерекше сЅс бере тѕсiптi. °»гiменi
кјпке созба№ан.
– Iнiлерi» мен же»ге» јзi»е аманат, – деген. –
Іа»№ыртпа. Жетiмдiк кјрмесiн. Оєу№а барам десе»
бiрге ала кет єала№а. Болмаса, кјп болмаса да ѕйде
бар жандыєты ба№а бiлсе» јлтiрмейдi.
– Кiнё» жоє єой, а№а, єалайша...
– Оттама! Ол туралы жає ашушы болма! Осыдан
бiрде»енi быєсытады екенсi», о»байсы»! Мылтыє менiкi,
ѕйден та№ы єаншамасын тауып алды. Жартысынан
кјбi єЅжатсыз. Бёрiбiр текке жiбермейдi. Босєа єосаєпен
кетемiз. Еште»е етпес, не кјрмеген бас, бЅ№ан да
тјзермiз. Ал, сенi» болаша№ы» алда. – Бетiне тесiлiп
Ѕзає отыр№ан да: – Бар ендi, – деген жай №ана.
Шы№ар есiкте кјмейi кермек татып тЅрып єалды.
А№асыны» єарап отыр№анын арєасымен-ає сезiндi. Жѕзi
шыдамай тЅрса да, бетiн бЅр№ан.
– А№а, кешiр, – дедi естiлер-естiлмес. – °дейi емес..,
байєаусызда... ґзi де аямас едi...
– Бiлем бёрiн. Сен болмаса» басєа бiреу атып кетер
едi тѕбi. ґйткенi... Ийй, неменесiне бас єатырып
отырмын, бар, жетедi ендi. Тiршiлiгi»дi жаса.
Сот артыє у-шусыз, дау-дамайсыз јттi. Дауласып
єайтсiн, єанды єол єараєшы јзiне та№ыл№ан кiнёнi
толыє мойындап отыр. Жає етi єаша тѕскен бозары»єы
а№асы кјп сјйлемедi де... Он сегiз жыл кескен. Он
сегiз жыл... Тѕрмеде.
– Болаша№ы жоє, – дестi бiреулер.
– Тёртiбi жаєсы болса ертерек босатады, – дестi
екiншiлерi.


164
Соншама жылдан кейiн адам єатарына єосылады
дегенге сену єиын едi. Екi айды» iшiнде осынша
азып кеттi, он сегiз жылда несi єалады?! ?лардай
шула№ан ел-жЅртты» ортасында єоштасты да єала
бердi. Терезесiндегi торлы темiрiнi» јзi єЅты»ды
єашырар “уазикке” салып ап ала жјнелгенде есе»гiреп
тЅр№ан да єой№ан. Кетер-кеткенше бЅдан кјз алмай
єадал№ан отты жанарлармен со»№ы шарпысєанда кјз
алды бЅлдырап кетiп едi, – жылап тЅр екен. Кјзi
боталап тЅрып шы№арып сал№ан.
ґлiмге шы№арып салып тЅр№анын єайдан бiлсiн?!
* * *
– Дегенiне кјне єойма№ан жiгiт а№асын жабылып
Ѕрыпты бiр тобы. Бауырын езiп жiберген кјрiнедi,
ем-дом кешiгiп жасал№ан, кјтере алмапты.
– Жабылып Ѕрма№ан, денесiнде дає жоє. ТЅншыєтыра
салыпты.
– Буындырыпты дейдi. °лгi єорыєшыны» бауырлары
тапсырыс берiптi. Іазiр тѕрмеде сондай кјбейiп кеттi
№ой. Жаєынын јлтiрген адамнан јш алуды» е» о»ай
жолы. Ебiн тауып есебiн берсе», ептi єолдар есе»дi
єайтарады.
ЖЅрт солай болжап жатты. Со»№ылары жЅртты»
даурыєпасы. Ал, ал№ашєы сјздi» жаны бар. Мiнезi
тiк, тайсалып кјрмеген а№асына бiр-екi адамны» кѕшi
жете єоймайтыны аныє. Жабылса да, не єылса да
јлтiрiптi. Сол жердi» дёрiгерлерi бiрде»е деген, бёрi
ап-аныє едi, ты»дамапты.
Же»гесiне жаны ашы№ан. Аєыл тоєтатєан салиєалы
жасєа келсе де, ыстыє єЅшаєтан жери єоятын ша№ы
емес едi. °лi ес тоєтатпа№ан екi Ѕлды ба№ып, кѕйеуiнi»
тѕтiнiн јшiрмей ёлi отыр. ґзi бiлмейдi, – бЅдан жасырын
жѕрiп жата ма, кјрген емес, – бiреулер єЅда тѕсiп
келетiн кјрiнедi. Уылжы болмаса да ажары сынба№ан
жас келiншек. Дёмелiлер астыртын айттырыпты. Кјбi
орта жолда єатыны јлiп, салт бас єал№ан бейбаєтар


165
болу керек. Кѕндiз екеу, тѕнде тјртеу болатын неке.
“Жоє! – Кесiп айтыпты. – Екi балам бар, кѕйеуiм
єЅр№ан ша»ыраєты» астында осы отауды» отын жа№ып
отырып јлем, ёуре болма»дар”.
Iнiлерiн ая№ан. °кесi барда јктем сјйлеп, айєайлап
ойнайтын сияєты кјрiнетiн. Іазiр жасына жетпей
єЅртаєандай бойларына ѕйлеспейтiн сабыр бiткендей.
Ойнаса да шын жадырамайтындай.
Кјп бас єатырып жатпай тоєтам жаса№ан. Ауыл-
аймає жан-жаєтан јзiнше аєыл айтєан болды, – кјнбедi.
Ауылда єал№ан. А№асынан єал№ан мал-мѕлiктi» ендiгi
єожасы – екi єЅлыншає жетiлгенше єастарында болады.
А№асыны» алдында кiнёлi №ана емес, осы ёлетке жеткенi
ѕшiн єарыздар екен. Кѕнёсiнен арылмаса да, єарызыны»
бiр бјлiгiн єайтару№а мѕмкiндiгi бар екен.
* * *
Шаєырай№ан кѕннi» астында, ѕлкен єызыл тас
орнатыл№ан, кѕмiс тѕстес шарбаєпен єоршал№ан, ѕп еткен
желсiз, тымыє кѕнi єыбырсыз єал№ан кјк желектi жас
теректi» саясында№ы тјмпешiктi» шы№ыс жа№ын ала
жѕгiне тiзерлеп бiреу отыр. Кѕн єаєты єо»ырєай жѕзiне
мЅ» тЅныпты. ±айыппен тiлдескендей єабiрге єарай
Ѕмсына тѕсiп, аузын жыбырлатып єояды. ЖЅдыры№ы
бiр тѕйiлiп, бiр жазылады. Осы єалыптан танбай
отыр№анына єанша уаєыт бол№анын јзi де бiлмес едi.
“Жайшылыєта-ає ѕйге сыймайтын, аяє жетер алыс-
жаєын аймаєты тѕгелге жуыє арала№ан, тЅмса таби№ат
аясынан басєа»а жЅбана єоймайтын тауда туып, таста
јскен бай№Ѕс-ай, єапаста№ы јмiрге кјндiге алмай
єЅсадан-ає јлiп кеткен шы№арсы»!” – дейдi шала-
шарпы ойы.
– Кешiр, а№а, – дедi ёлден уаєытта.
Та№ы кјп нёрсе айтар едi. Кјкiрегiнде сайрап тЅр№ан
бёрi. Бiрає, єысты№ып жылап жiберген.
20.01.2012
Талдыєор№ан.


166
Т¶ТIНIі ґШПЕСIН!
(ё»гiме)
ґкiнбе ёке, оты» бар сјнбейтЅ№ын,
Ол мё»гiлiк жанады кјрмей тыным.
МЅєа№али
Кештi» батєанын асы№а кѕтетiн. Іаншама жылдан
берi солай. Тјсiнен жЅпар а»єы№ан от єЅшає аруды»
уёделi єойнына бозбала осылай асы№атын. Болмаса,
ал№ашєы неке тѕнiн та№атсыздана кѕткен жiгiт батып
болмайтын жайбасар кѕнге дёл осылай жаз№ыра
єарайтын. Ал, ол... Оны» асы№ы мѕлде басєа. Иё,
єойны жЅмає, єЅша№ы мейiр ару – јзiнi» єоса№ы бар.
Бiрає, о№ан бола емес. О№ан асыєпайды. Жасы єырыєєа
кеп єалды – жерiнгеннен емес, – аєыл тоєтатєан,
сабыр тапєан шає, – ёр нёрсе јз орнымен. Жер тарпып
тЅр№ан жиырма бес јткен. Басєа бiр тараптан табысєан
жас ойнасты» кјз тЅманытып, та№ат тауысар кѕлiм
кјзi мен бал№ын денесi де емес. Ол – тёртiптi еркек.
°йелiнi» айдауына жѕрiп, айта№ына ѕрiп ѕйренген момын,
“аєылды” ота№асы дейтiндей емес, јз тiзгiнiне берiк.
Мен-мен деген кез-келген он сегiздегi бойжеткенге бергiсiз,
осы отыз бесiне ал№аш єосыл№ан жиырмалыє уылжы
ажарымен жеткен Бибiсi бар. Жолдан жолы№ысар
жолбикелерге кјз сѕзер жјнi жоє. Кеш бата жетер
жаєсы хабар арєала№ан ешкiмдi кѕтпейдi. Бостандыєєа
асы№ар тЅтєын емес. Басєа. Мѕлде басєа.
* * *
Тым-тырыс. Жоє, бЅл салыстырмалы тѕрде №ана.
Кѕндiзгi у-шуды» бёсе»сiгенi єЅлає жар№ан тыныштыєтан
кем кјрiнбейтiн. Тынымсыз тырбан№ан жЅмыр бастарды»
бараєат тауып, тыным алатын кезi. Тѕнгi са№ат он бiр


167
жарым. Кѕнi бой№ы арєасын аямай таптап баєєан екi
аяєтыларды» тынымсыз кѕйбе»iнен бiр сёт арыл№ан
Алматы тѕн дейтiн єызылды-жасыл кјрпесiн бѕркене
тѕсiп, талыєсып кеткендей. ?йы№ан тыныштыєты ара-
тЅра тiлiп јтетiн кјлiктердi» гѕрiлi – Ѕйєыда№ы алып
єаланы» ы»ыран№аны сияєты.
Кјк тѕтiндi єЅны№а бiр сорып єойды.
Е-ее, адамдар о»айлыєпен тыным таппайды. °не,
та№ы бiр машина. °лде ѕйiне, ёлде ѕйiнен асы№ып
барады. Ба№даршамны» єызыл кјзiне єарамай, осы
уаєта менен басєа кiм жѕрер дейсi» дегендей єЅй№ытып
јте шыєты. Атєа мiнгеннi» алты єап желi болатыны
рас-ау. Іазiр алдынан єызыл жа№алыларды» єызыл
тая№ы жылт етсiншi... °ке-кјкелеп жан-дёрмен жалынып
жатєаны бётша№арды». °й, адамдар-ай!.. Іызыє, єанша
адам кјшеде жѕр екен дёл єазiр. Санап кјрер ме едi?!
Іол жай№ан єайыршы, сабалає єа»№ыбастардан бјлек.
Аз емес-ау. Жас кездерiнде тѕн баласы бЅлар да тыным
таппаушы едi №ой. БЅл жаєта кѕндiзгi єайна№ан тiрлiк
тоєтап, тыныштыєєа бјге тѕссе, тѕнгi клуб, ресторан,
кафелерде єан базар ендi єайнап жатыр. °рине, ёр
жасты» јз єызы№ы бар. Бастары бЅла, єолдары бос
кезде сайранды салып єалсын! Ерте»-ає бёрi кјрген
тѕстей тЅман№а сi»iп, жоє болады. Таби№ат за»ы солай.
Егер, жас кезiнде єазiргiдей ѕй кѕшiк кѕйге тѕссе
мЅны» жа№дайы не болар едi? ¶йлену былай тЅрсын,
жасына жетпей алжып, арса-арсасы шы№ып, адамдыє
кептен ауытєып кетпейтiнiне кiм кепiл? °лдеєайдан
естiп єал№ан ёлгi бiр ё»гiме...
Кѕлiмсiреп єойды.
Ауылда болса керек, кјшеде жѕрген бiр топ жiгiттi
ауылды» жал№ыз тыныштыє саєшысы Ѕстап алыпты.
Жайдан-жай шѕйiлмейдi. Ерiккен немелер тыныш жѕре
ме, ёлiмжеттiк кјрсетiп, кiшiлерге салыє салып дегендей...
Кейде тiптi ушы№ып та кететiн. Бiреудi» тiсi тѕскен,
бiреудi» басы жарыл№ан. Кјшедегi жiнiккендердi»


168
тјбелесiнi» шуынан тЅр№ындар Ѕйыєтай алма№ан, бiреудi»
а№аш шарба№ы сын№ан. Ша№ынып келiп жатады ёлгiнi»
алдына. “ЖЅмысы»ды дЅрыс атєара алмаса» несiне
жѕрсi»?” – деп дiке»дейтiндер де бар. Амал жоє,
араласу№а, жинал№ан тобырды кјрген жерде тарату№а
тырысатын бейбає.
– БЅл не жѕрiс? – дейдi сал№ан жерден.
– Жай, – дейдi ёлгiлер.
– Жетi тѕнде кјшеде нелерi» бар, жатпайсы»дар
ма тыныш ѕйлерi»де. – дептi, ескертпесiне айылын да
жима№ан тобыр№а єарап.
Сол кезде жинал№андарды» iшiнен бiреуi мырс етсе
керек. Артынша:
– О, кјке, жас болса мы» жарым№а келдi, кјшеге
шыєпа№анда, огородта жѕрiп ѕйленемiз бе? – деген
кјрiнедi.
За»ды єойыл№ан бЅлтартпас сЅрає. Мектеп оєушысы
емес, зi»гiттей жiгiттi» айтып тЅр№ан сјзiне инспектор
да тоєтаса керек.
Басын шайєап миы№ынан кѕлiп єойды. ДЅрыс, жѕрiп
єалсын. Кјп Ѕзамай iздегендерiн табады да, жатады
ѕйлерiнде.
* * *
СЅє саусає пен ортан єол№а єыса Ѕста№ан
“Іазаєстанды” ернiне апара берiп, бјгелiп єалды. “Тфуй,
ата»а нёлет!” – деп лаєтырып жiбердi. Іашан да осы.
Балкон№а сѕйене ой№а берiлiп тЅрып, Ѕмытып кетiптi.
ґздiгiнен жанып бiткен тЅєыл бесiншi єабаттан тјмен
єалыєтап бара жатты. Сонша та№атсыздана кѕткен
сётiнi» ёсерсiз јкiнiшiндей жерге єЅлдап бара жатєан
а№ара»да№ан нѕктеге бiр єарады да, бѕгiндiк мiндетi
јткерiлген, ендi оны» јтеуiне берiлген тымырсыє тѕннi»
тынышты№ына бјге тѕсiп, пыс-пыстап жатєан јзi сияєты
пенделердi» єатарын толыєтырмаєєа терiс айналып
кеттi. ЖЅмыр жердi» жары№ында жан дёрмен тырбан№ан
жЅмыр бастарды» сапында тыраштанып баєєан. Ендi


169
ерте»гi кѕйкi тiрлiкке саєадай-сай тЅру ѕшiн Ѕйєыны
єандыру керек.
Іанша ёуреленсе де Ѕйыєтай алмады. Іайда№ы кјр-
жердi ойлап, ары да, берi де аунады. Сыєыр-сыєыр,
сыєыр-сыєыр... Бiтпейтiн бiр сыєыр. Астында№ы торлы
темiрi созыла баста№ан ескi кереуеттен емес, ойылып
бара жатєан жамбас сѕйегiнен шы№ып жатєандай. Со»№ы
кезде кјргенi осы. Шала Ѕйєымен жЅмысєа барады.
Маужырайды да жѕредi. Кеш бата “ёй, бiр Ѕйыєтамасам
ба”, – деп ѕйге келедi. “°й, бiр Ѕйыєтамасам ба”, – деп
тјсекке жатады. Сол бая№ы сыєыр-сыєыр. Ой дейтiн
ой да жоє. Бытысєан, берекесiз бiрде»е. Не ойла№анын
јзi де бiлмейдi. Аунаєши-аунаєши та»№а жетедi. Са№атєа
єарау№а єорєады. Іаба№ы ауырлап, кјзi талып, јлдiм-
талдым дегенде кјз iледi. Iле-шала оятарды» сѕйкiмсiз,
сЅ»єылдає даусы. Кјз аша салып ал№ашєы ойы: “Іанша
са№ат Ѕйыєтадым екен?” – Есептеуге батпайды. Екi
са№атєа жетер-жетпес екенiн бiледi. Со»№ы кезде жабысєан
ауру. ?йєысыздыє. Тек, демалыс кѕндерi тѕске дейiн
Ѕйыєтайды. О№ан да шѕкiр, ёйтпесе жынданып кетер
ме едi! Шала Ѕйєы, єызар№ан кјзбен ѕйден шы№ып
бара жатады. Шарша»єы жѕз, кiреуке жанармен ѕйге
кiрiп келе жатады. Жартылай јмiр сѕрiп жатєандай.
ґзi ыл№и Ѕмытып кетiп, јздiгiнен жанып бiтетiн темекiнi»
тЅєылы сияєты. Еш нёрсе ёсерсiз. Кѕлсе – шын
жадырамайды. Ашуланса – жорта мiнез кјрсетiп, јтiрiк
єабає тѕйедi. Адамдыє мiндетiн амалсыз јткерiп жѕрген
секiлдi.
Та№ы да сыєыр-сыєыр. Жёне пыс-пыс. Сыєыр-сыєыр
јзiнiкi, ал, пыс-пыс... Іасында№ы єаперсiз Ѕйыєтап
жатєан Бибiнiкi. Жастыєєа басы тиiсiмен басталатын
пыс-пыс та»№а дейiн миын ша№ып, бiр толастамайды.
Неше рет ы»ыранды, неше рет Ѕйєысырап сјйледi,
санайды да жатады. “Іандай баєытты!” дейдi жек
кјре тЅрып.
Сыєыр-сыєыр№а єиє-шиє дыбыс єоса орнынан тЅрып
кеттi. ґзi жындануды» аз алдында жатєан адам,


170
басєаны» Ѕйєысын бЅзып алам-ау деп абайлап єайтсiн,
дѕ»к-дѕ»к басып терезе алдына келдi. Арт жаєєа
єЅлає тѕрген. Пыс-пыс... Мырс еттi басын шайєап.
Неткен баєытты жандар! °йелi жаєєа жаз№ыра єарап
єойды. Ол да јзi сияєты азаптану керек сияєты. Е»
болма№анда орнынан тЅрып, сенделiп жѕрген бЅ№ан
жанашырлыє таныту№а тиiс тёрiздi. Ма»дайынан сипап,
ёлдилеп отырып Ѕйыєтатса... “Еее”, – деп єойды
ы»ыранып. Терезеден тысєа кјз сал№ан. Іала шамдары
сирей тѕсiптi. ЖЅртты» бёрi пыс-пысты» астында
жатыр, тек бЅл №ана... Шiркiн, дёл єазiр Ѕйыєтай
алмай жѕрген бiр адам... бiр-ає адам болса јзiнен
бјлек. Бас сап єЅшаєтап, бетiнен шјпiлдете сѕйер едi-
ау. Іандай жаєсы болар едi. МЅ» ша№ып, бЅл азаптан
єЅтылуды» жолын єарастырар едi екi жаєтап.
– ІЅдай-ау, адам деген јстiп єартаяды екен №ой!
Іолы терезе жаєтауында№ы єорап темекiге єалай
барып єал№анын байєамай єалды. Бiр талын суыра
берiп, орнына єайта єойды.
– Жоє, болмайды, – дедi кѕбiрлеп. Бѕгiнге арнал№ан
бiр талы жа»а №ана балконнан тјмен єЅлдап кеткен.
Сар№ыш єорапєа єимай єарап Ѕзає тЅрды.
* * *
Егер, сiз осы балкон№а єарама-єарсы немесе iргелес
тЅрса»ыз, жёне тѕнгi са№ат он бiр жарымда балконы»ыз№а
шы№а єалса»ыз, ёлгi балкон№а кјзi»iз тѕсер едi. °рине,
шыєєан со» єЅр тЅрмайсыз, алдымен єарсы жаєты,
iле о»-сол, асты-ѕстi»iздi бiр шолып шы№асыз. ґзi»iздей
адам єылтиып тЅр№ан балкон№а кјзi»iз ерiксiз аялдайды.
Ал, о№ан єарамауы»ыз мѕмкiн емес. Іара»№ыда сЅлбасы
аныє кјрiнбесе де, шылым шегiп тЅр№анын бiле аласыз.
Жёне, ой№а бјгiп тЅр№ан кјршi»iздi» шылымын ернiне
ара-тЅра №ана апаратынын байєайсыз. °лбетте, жiтi
баєыласа»ыз. Егер, јзi»iз де кјк тѕтiнсiз тЅра алмайтын
паєыр болса»ыз, жёне дѕкен атаулы жабылып єал№ан
уаєта, јз темекi»iз таусылып, ёлдебiр ѕмiт жетегiмен


171
балкон№а шыєєан сорма»дай болса»ыз... °лгi кјршi»iзден
басєа темекiшi кјзi»iзге тѕспесе, онда шын сорма»дай
бол№аны»ыз. Кѕдерi»iздi ѕзi»iз. Темекi сЅрайсыз. Сјз
жоє, “жоє” деген жауап кѕтiп алады. Кј»iлi»iзге єараса,
со»№ысы едi деп алдарєата салуы мѕмкiн. Болмаса,
ѕзiлдi-кесiлдi – ЖОІ! Сiз шегiсейiк дей алмайсыз.
Себебi, бјлiп тартатындай бiрге тЅр№ан жоєсыз, аралыє
ёудем жер, сiз ѕйi»iзден шы№ып, – мЅрны»ыз жыбырлап,
єа»сып барасыз, берем десе то№ызыншы єабатта тЅрса»ыз
да тјменге тѕсетiнi»iзге бёс тiгем, – жетем дегенше,
єызыл шоє саусаєєа жаєындап, тiптi сјнiп ѕлгеруi
мѕмкiн. Оны» ѕстiне ол... Шегiспейдi. Ешкiммен.
Ешєашан. Сара» болмауы мѕмкiн. Рас, Шы№айбай№а
жиендiгi жоє. ґзiндiк басєа себептерi бар. Тѕсiнбейсiз.
Со»ына дейiн оєып кјрi»iз, тѕсiнiп єаларсыз.
* * *
°сiресе, ѕйiне єонає келгенде єыз№ыштай єоритын
бiр заты бар. МЅндай кезде, сар№ыш єорапты “Іазаєстан”
јзiнi» ѕйреншiктi орны терезе жаєтауынан ауысып,
єо»сылас тјсектi» бас жа№ына сѕ»гiп кетедi. Болмаса,
жЅмыс костюмiнi» тјс єалтасына. Іайда болса да,
ёйтеуiр ешкiм кјрмейтiн бiр жерге. Тѕнгi са№ат он бiр
жарымда єонаєтар кете єоймаса, сол орнынан
єоз№алмайды. Сопаєша шылымны» бiр талы азаймайды.
Іонаєтар кетпей – тѕгел. Сосын, ел ая№ы басыл№ан
со», жатар алдында №ана бiрiн суырып алып, кјк тѕтiнге
айналдырады. Бiр кѕнге уаєыты ауысєанмен, ёдетiнен
жа»ыл№ан жоє. Оны» ѕстiне уаєыт ма»ызды емес.
°йтеуiр жатар алдында болса... Бастысы – сол. Тѕтiн
тѕтеу керек. БЅл – басты єа№ида. °кеден бала№а ауысєан
жора.
Бiр тёулiк – бiр тал шылым. Бiр тал №ана. Он ѕш
жылды» жѕзi болды, бЅлжы№ан емес. ґзiндiк лёззаты
бар. Та» атєаннан кеш батєан№а дейiн сарыла ойламаса
да, миыны» ёлдебiр єатпарында бЅ№ады да жатады.
Кјшеде, яки жЅмыста бiреу-мiреудi» тѕтiндетiп тЅр№анын


172
кјрсе ерiксiз есiне тѕседi. Кеш батєан со» ол да...
Белгiсiз бiр єуаныш тѕнге асыєтыра жѕр-жѕрлеп
тЅр№андай. Іолы єалт еткенде тЅра єалып будаєтатып,
сыртына шы№а иiстенiп, ыстал№ан тiспен ысылдай сјйлер
а№айындарынша есi кете єЅныєпады. ЖЅмыс бјлмесi,
ѕйi кјз ашытар кјк тЅман№а толып кјрген емес. “Негiзi
аз шегем, кјбiне тамаєтан со» №ана татам, кейде бiр
нёрсеге ашулан№анда, не ерекше толєыныс ѕстiнде №ана
ѕстi-ѕстiне тарта берем”, – дейтiндердi» єатарынан аулає.
ґзiнше жол тапєан. ґзiндiк тастай ереже мен мiндетi
бар. Кѕнiне бiр тал. БЅлжымас за» тЅр№ан жерде, кјзге
Ѕрар зиянды ёрекеттер орын алма№анмен, јзiндiк
єиындыєтар болмай тЅрмайды. Кейде јкiнетiн. Осы№ан
бекер кiрiстiм-ау дейтiн. Не жоламау керек едi, – тѕтiн
сормай-ає, жер басып, кјштен єалмай жѕргендер бар
емес пе? Не, ешєандай ережеге салмай-ає, кј»iл-кѕй
ауанымен єала№ан кезiнде бЅрєырата беру керек едi.
ЖЅмыс кезiнде, не басєа бiр жерлерде елдi» темекiсiне
єарап єЅлєыны єЅритыны да еште»е емес. Тјтенше
єиындыє басєа тараптан ту№ан. Адам бол№ан со»,
оны» iшiнде єазає бол№ан со» анда, мЅнда єонаєєа
бармай тЅрмайды. Аннан, мЅннан єонає келмей
тЅрмайды. Кеш бата барып, тѕн ауа оралатын “єЅтты
болсындар” еште»е емес, єоналєы№а тоєта№ан, я№ни
жата-жастана барар, келер єонаєтар. Келгенше єонає,
келген со» ѕй иесi Ѕялады дегенмен, єонаєєа јзi
бар№аннан, бiреудi» јзiне єонаєєа келгенi о»ай кјрiне
баста№ан. ¶йдi єойшы, єона№ы»ды Ѕйєы№а жай№астыр№ан
со», балкон№а шыє та бЅрєырата бер, Ал, бiреудiкiне
барып, єону№а бекiндi» делiк. Сенi» ерекше, тiптi,
тЅрпайы ёдет-салты»нан ешкiмнi» хабары жоє. Тѕн
болса тѕтiнсiз тЅра алмайтын шылымєор екенi»дi
бiлмейдi. Жатар алдында сыртєа беттедi». Сјзсiз, ѕй
иесi ере шы№ады. ґзiм шы№ып келем, отыра бер деудi»
ретi жоє. Іатты єысылатын. МЅны» кѕтпеген жерден
темекiєЅмар бола єал№анына та»данысын жасыра алмай
жатады кјлдене» жЅрт.


173
– Е-е, аздап... кейде ендi... јститiнiмiз бар, – дей
салады мi»гiрге жуыє.
°лгi ѕй иесi “ааа...” деп єоя салмай, тає-тає етiп,
таєымдап єоймай бара жатса, кѕнделiктi ёдет екенiн
жайып салу№а тура келедi. Кейбiрi тiптi, бЅл ёдеттi»
сырына ѕ»iлiп, тергеуге ала бастайды. МЅндайда аузына
тѕскен ёлдебiр себептi ал№а тарта салады. Немесе,
ё»гiменi басєа арна№а бЅрып жiберетiн. Сонда да,
єызы№ушылы№ына тоєтау сала алма№ан тергеушiсi бЅ№ан
бiр, єызыл шоєєа бiр єарап, кјпке дейiн бас шайєаумен
болады.
Аєыры, мЅны» “ерекше єасиетiн” алыс-жаєын
а№айын-туыс, дос-жаран, тамыр-таныс тѕгел бiлiп бол№ан.
Та»ырєаса да тѕсiнiстiкпен єарау№а тырысєанымен,
сыртынан сан-саєєа жѕгiртiп жататын. “ґзiне берген
сертi бар кјрiнедi. БЅрын тоєтамай шегедi екен, аєыры
Ѕшынып тыныпты. Содан берi жарыєта темекiнi» тѕрiн
кјрсе, ауырып єалады екен. Ол – ол ма, та» атєанша
бiр єорабы» тѕк болмай єалады-мыс, иiсi мЅрнына
бiр барса јзiн тоєтата алмайтын кјрiнедi, ёйелi бай№Ѕс
ёре»деп жѕрiп жатєызады екен”.
БЅл дыєпыртты естiген аузыны» желi, єЅла№ыны»
єотыры бар кейбiр сумаєай ёйелдер мЅны» ёйелiн
айналдырып, сЅраєты» астына ал№ан кѕндер де бол№ан.
Іуанарлы№ы сол, Бибiсi аузына берiк, бiр то№а. Кѕледi
де, єояды екен. “Е, јздерi» де бiлiп болыпсы»дар,
ендi тѕнге єарай кѕйеуiмдi Ѕйыєтату№а кјмекке
келi»дер”, – дептi.
Тiптi, бёзбiреулер мЅны ёулие дёрежесiне жеткiзiп,
кјкке шы№арып єойыпты. “Осындай да, осындай, кiсiсi
бар екен дейдi. Тѕнде, тёулiк ауысар сётте (уаєытын
єалай дёл бiлiп ал№ан десе»шi) ёлдебiр єара кiсi (ає
киiмдi аруає, кјк тѕтiн сыпатты адам...) келiп, тѕртiп
оятады екен де, тысєа шаєырады екен. Сосын, јз
єолымен бiр тал шылым Ѕсынатын кјрiнедi. Іашан
тартып бiткенше єарап тЅрады-мыс. Бёлду-бёлду,
бытпырыє-бытпырыє...


174
– Оттай бередi екен №ой бЅ жЅрт! Менде не шаруалары
бар екен?! Иии... – дейтiн бЅл єарадай кѕйiнiп.
°йелi кѕлетiн:
– Жаєсы емес пе? Тау єопарып, жер оймай-ає
а»ыз№а айналып жатырсы». Алда єаншама јмiр бар,
ёлi да»єы» артып, ата№ы» аспандай тѕседi. Тарихта
єаласы». Темекiнi» жынымен жолдас бол№ан ёулие
деп... – Сыєылыє-сыєылыє, сылє-сылє. Ерiксiз бЅл
да єосыла кѕлетiн.
МЅны» ёкесiн бiлетiн, кјзiн кјрген кјне кјздер
№ана ѕнсiз бас шайєасатын. Сонда да, кейбiр керауыз
кемпiрлер пыш-пыштап, кјк есекке терiс мiнгiзiп
жататын:
– Іайтсiн бай№Ѕс, елiктегенi де!..
* * *
Алматыны» орталыє аудандарыны» бiрiндегi кјп
єабатты ѕйлердi» бiрiнi» бесiншi єабатында ноєат єызыл
шоє жылтырайды. Тёулiк ауысар тЅс.
* * *
Тырс-тырс. °лсiз сарын естiледi. Шы№ын арыєтарда№ы
єар суыны» болмашы а№ысыны» ѕнi. Дёл тЅмсы№ыны»
астында тѕнгi тЅман№а бјккен ає єайы»дар сыбырласа,
баяу тербеледi. Бiр-бiрiне кјктем келiп єалды деп
сѕйiншiлеп тЅр№андай. Іыста№ы кiр-єо»ымыздан, єоєыр-
єоєсы№ымыздан арылайыє, тазарайыє дейтiндей.
Іуанып тЅр№андай.
Жа»а јмiр басталмає.
Сар№ая єура№анына єарамастан а№аш басында єыстап
єал№ан жапыраєтар кјктемнi» келгенiне єуана
єоймайтындай. Жерге ёлi де биiктен єарай тЅр№ысы
келетiнi аныє. ґз орныны» кезектi жас жапыраєєа
бЅйыратынын ойлап, бЅрын№ыдан бетер бѕрiсе
тѕсетiндей. Он сегiз мы» №алам№а ортає бЅлжымас
за»дылыєты» јзiн айналып јтпесiн де сезер. Бѕгiн,
болмаса ерте», тiптi ар№ы кѕнi топыраєпен єауышары


175
даусыз. ?заєєа бармайтын єауса№ан кёрi. Жа»а јмiрден
ѕмiтсiз. Мѕмкiн, кјктемгi кѕзеу кезiнде, жазда№ы
жа»бырда, е» болмаса єарашада№ы єара дауылда ѕзiлiп
кетпегенiне налып тЅруы да №ажап емес. °йтеуiр, ойы
он саєты шарлап, шаршап тЅр№аны аєиєат. Ал, ає
єайы» ше? Ол єЅлпыра тѕсудi кјксейдi. Іандай жа№дайда
да жапырає жоєтыєєа айналады. БЅл – на№ыз шындыє.
Адам та№дырыны» кјшiрмесiндей. Алдымен жастыє
јтедi, ажар тозады. ґмiр озады. ?рпає алмасады.
Буын ауысады. °р буынны» јз за»ы, јз заманы бар.
“Іызыє, ёкем јлерiнде јкiндi ме екен? Жарыє
дѕниенi ендi єайтып кјрмейтiнiне єынжылды ма екен?
°лi жап-жас, бар №Ѕмыры, бар єызы№ы алда тЅр№ан
бЅлар№а, жастар№а єызы№а, єыз№ана єара№ан шы№ар.
ґмiр тёттi №ой... Бiрає, армансыз кјз жЅмды жарыєтыє.
ґзi айтєан”.
Ол кј»iлдi едi бѕгiн. ?шпаєєа шыєєан жоє. Аты
бёйгеден келген жоє. Шiркiн-ай дерлiк еште»е бол№ан
жоє. Сонда да. Сергек, єунаєы жѕрдi. Тѕнде єатып
Ѕйыєтапты. ґзiнде жоє ёдетпен Ѕлы мен єызына ертегi
айтып бердi. Бiлмесе де, естiгендерiн жиып-терiп, єЅрау-
єЅрау єыз№ылыєты оєи№алар тiзбегiне јзi де елтiп
отырып, Ѕзає сјйлеген. Он№а кеп єал№ан єызы сјздi
бјле бередi. “Ана тiлде” олай жазылма№ан дейдi. Мамам
басєаша айтєан дейдi. Мейлi, бЅ№ан бёрi бiр едi.
“Ертегiлер Ѕєсай бередi, бЅл басєа ертегi”, – деген де,
кјсiле берген. Есесiне, мектепке биыл №ана бар№ан
Ѕлы аузын ашып ты»дады. Кјзi баєырайып, мЅны»
аузына кiрiп кетердей емiнедi. ґзiнен... жоє, атасынан
аумайды. Кјзiн кјрмесе де, “Атамны» баласымын”
деп жѕр. ґзi ѕйреткен. Ал№ашєы єыздан кейiн ара№а
тјрт жыл салып, аса уайымдатпаса да, кј»iлге ала»
ендiрiп, жѕректi кѕптi єылып барып ту№ан жал№ыз
Ѕл. Іызды» жјнi басєа, ёлде жа»а отау єЅр№ан шає,
онша мён бермедi ме, тЅ»№ышы ту№анда бЅлай єуанбап
едi. Ал, мына бала... Іатты єуан№ан. ?л келiп едi
јмiрге. ?рпає жал№асады. °кесi марєЅм кјрiнде бiр


176
аунап тѕскен шы№ар сол кѕнi. Сол, “атасыны» баласы”
ѕшiн айтєан.
?зыншає шылымны» ортан белiнен јткен єызыл
шоєєа єарап єойды. Бiтпешi, тѕгесiлмешi дегендей.
°лсiз, єара»№ыда мѕлде јлеусiреген жi»iшке, ирек
сызыєты тѕтiн кјзге кјрiнер-кјрiнбес болып аспан№а
жол тартуда. Кјктегi аруаєтар№а жердегi тiрiлердi»
тiршiлiгiнен хабар беруге асыєєан елшi сияєты.
ЖЅрт жек кјредi осы темекiнi. °уестiгi жоєтарды»
жјнi бјлек, мЅнсыз тЅра алмайтындар да, тiптi кѕнiне
бiр єораптан асыра сiлтейтiндер де жек кјредi. Жек
кјре тЅрып тартады. Ата»а нёлеттi єоя алмай
жѕргендерiн айтады. Іою№а тырысып кјрмесе де солай
дейдi. Ата»а нёлеттi...
БЅл жаєсы кјретiн. Ел аузында дыєпырт болып
жѕрген јзiнi» ерекше ёдетiне бола шы№ар. °лде басєа.
ґзiнi» де басы жетпейдi. °йтеуiр жаєсы кјретiн.
ІЅмарлы№ы шамалы. °лi кѕнге басы айналады. Ды»-
ды»... Рахат кѕйге ене тЅрып, небiр ойлар№а берiлетiн.
°кесiн ойлайтын. Шешесiн еске алатын. Бiрiнi» со»ынан
бiрi жѕре берген. Жасы келсе де сыр№аєтап бойдає
жѕрiп ал№ан мЅны ёкесiнi» кјзi тайысымен, шешесi
асы№ыс ѕйлендiрдi. Бол-болды» астына ал№ан. МЅны»
јзi ёкелмесе, јзi-ає табатынын айтєан. ґзiнi» де ойында
жѕрген, тек ёкесiнi» жылын кѕтпек едi, о№ан єаратпады.
Сезген №ой. Жетiм кѕйеу атандырмай єЅдалыєты бастан-
аяє те» дёрежеде јткердi. Бибiнi» єолынан тура бiр
ай шай iштi. Аєылын айтты. Ауырмай-сырєамай Ѕшып
тѕстi де, бiрден бетiн ары№а бЅрды. Айналасы бiр
маусымда екеуiнен бiрдей айрыл№ан. Екеуi де баєытты
екен, тiршiлiгiнде шёй деспей јтiп едi, ешєайсысы
тЅл єалмай єатар кеттi.
Балалыє ша№ы есiне тѕсетiн. Тентек болды. Сабаєта
озат бол№анымен, екi кѕннi» бiрiнде жа№асын жыртып
келетiн. Уызынан жары№ан, топ-томпає бала, ѕлкен
сыныпты» балаларымен тјбелесетiн. Шешесi тёк-
тёкта№анымен, ёкесi бетiнен єа№ып кјрмептi. “Аєылсыз


177
емес, ес кiре келе єояды”, – дейтiн, “мына бала»а
тёйт демеймiсi»”, – деген шешесiне. Бiледi екен №ой.
Аєыл айтып, жјн сiлтеп, басын ауыртып кјрмептi.
Тек, кейде №ана атасы туралы айтып беретiн. Сондай
бол дейтiн. Іатты ёсер ететiн едi. ґзiн тјргi ѕйдi» єає
тјрiне iлiнген суретi арєылы №ана танитын, кјкiрегiне
орна№ан Іаїарман атасына елiктеп жѕрiп ер жеттi.
Еште»е тындырып тастамаса да, ешкiмнен кем єал№ан
жоє. °жептёуiр єызметке де жеттi. Алыс-жаєын№а
ѕлкендi-кiшiлi жаєсылы№ы да јттi. Іатарластары
сыйлайтын. ¶лкендер де ризашылы№ын бiлдiрiп жататын.
Бiрає, то№айып, кекiрейiп кјрмептi. Атасы єарап
тЅр№андай. Атамны» баласымын деп ержетiп едi, ата
аруа№ы назаланбасын деп, єылдан тайып кјрмептi.
°кесiнi» темекi тартатынын бiлмейтiн. Іалай бiлсiн,
бЅ№ан кјрсеткен емес. Ал№аш кјргенде та»ырєа№ан.
Сол кѕнi ерте Ѕйыєтап єалып едi. Тынымсыз ойын
титыєтатса керек. Іысєы тоєсандыє демалыс кезi.
¶шiншi сыныпта оєып жѕрген. Кѕнi бойы сыр№анає
теуiп, аєєала жаса№ан. Аулада№ы шЅрылдає бала-ша№а
тѕгел атсалысєан. Шы»ылтыр аяз сынып, кѕн жылт
еткен шуаєты кѕнi жiбiскi, жабыспає єарды» ѕстiнде
армансыз асыр сал№ан. Іас єарая ѕйге кiре салып,
ашєан єарынды тойдырып алып, буыны кетiп, жып-
жылы ѕйде маужырай берген. Іай уає екенi белгiсiз,
оянып кеттi. ґзiне тиесiлi тјсегiнде, Ѕйыєта№анда киетiн
киiмiмен жатыр. Іашан, єалай жатєаны есiнде жоє.
Кјйлек-дамбалша» орнынан тЅр№ан. Мамасы жатып
єалыпты. Іасында кјкесi жоє. ?йєылы кјзбен iздеп
кеттi. Балконда тЅр екен. Терезеге арєасын бере, терiс
єарап тЅр. Та»ырєай єарап сёл тЅрды да, жаєындай
бердi. Сыєыр етiп есiк ашыл№анда, ёкесi селт етiп,
жалт єара№ан. Сол кезде кјрдi, кјкесiнi» о» єолында
шо№ы жылтыра№ан темекi. БЅл а»тарыла єарап тЅрып
єал№ан. °кесi де. ?рлы№ыны» ашылып єал№анда
єипаєтап тЅр№ан сияєты. Жымиып кѕлiп едi сосын.
– Оянып кеттi» бе, батыр? Берi кел, – деп єолын


178
соза бауырына тартты. ІЅша№ы сап-салєын. Бiрає
жа№ымды. Танауына темекi тѕтiнiнi» иiсi келдi. Ол да
жа№ымды. Басєа лём-мим тiл єатєан жоє. Жылдам-
жылдам, ѕзiлiссiз ѕш-тјрт мёрте сорды да, єызыл
шоєты тјменге ытып жiбердi. МЅны жетелей ѕйге
кiрген.
– Іарны» ашты ма? – дедi бетiне ѕ»iле.
БЅл ѕнсiз бас изей салды. Іарны ашпаса да. Тамає
туралы ойламаса да. Екеуi єарама-єарсы отырып шай
iштi. Тама№ынан тѕйiр јтер емес.
Сол кѕннен бастап ёкесiн а»дуды шы№арды. Не ѕшiн
екенiн јзi де бiлмейдi. Кеш єалай батады, солай ёкесiнi»
балкон№а шыєєанын кѕтедi. °йтсе де, бЅл Ѕйыєтамай
кјкесi ол жаєєа аттап баспайды. °лгi тѕннен кейiн
бiрде бiр рет кјре алма№ан. Бiр кѕнi темекiсiн тауып
алды. Бiр єорап тола. Аны№ында тауып ал№ан дёне»есi
жоє, ёке-шешесiнi» жатын бјлмесiнде керегеге жабыса
єойыл№ан ша№ын кiтап сјресiнде, мЅны» єолы жетпейтiн
биiкте тЅр. Астына биiк орындыєтарды» бiрiн єойып,
єолына алып кјрген. Орнына єайта єойды. Содан бастап
белгiсiз бiр кѕш сол жаєєа тартты да тЅрды. °р кѕн
сайын єолына алып кјру ёдетке айнал№ан. Тиiспейдi,
єолына алып кјредi де, єайта єояды. Сол №ана. Кѕн
јткен сайын азайып, бiтедi де, орнына iшi толы жа»а
єорап пайда болады. Сјйтiп жѕрiп... Сётi тѕскен бiр
кѕнi бiр талын суырып алып, єалтасына салып алды.
Ендi балкон№а шы№у керек. Сiрi»кенi» жарасы же»iл.
Ас ѕйден, газ пешiнi» жанынан талай кјрген. Тек,
ы»№айы келсiн. Оны» орайы бЅл кѕткеннен тiптен
о»ай келе кеттi. Кјкесi жЅмыста. БЅл сабаєтан жа»а
келген. Тѕскi асын iшiп отыр№анда аузына еркелете
барын тосып отыр№ан мамасы дѕкенге баратынын айтып
єалды. БЅрын бiрге баратын. Ананы ёпер, мынаны
ёпер... Іи№ылыєты салып ба№атын. Мамасы єолын єа№а
єоймайды. БЅл ѕшiн мерекеден бiр де кем емес.
Бармаймын деген. Бармайды. Басєа жЅмысы бар.
Мамасы сёл та»ырєа№ан да, јзi кеткен. Себебiн сЅрамады.


179
Аєылы кiрген №ой десе керек. Аєылы кiрген. Я№ни,
ѕлкен жiгiт бол№ан. Иё, аєыл кiрiп едi. Аєыл бол№анда
єандай!
¶йде бiр јзi. Жѕрек лѕп-лѕп. Дегбiрi єашып, неше
кѕннен берi єайда барса да єалтасынан тастамай,
сары майдай саєтап жѕрген темекiнi єолына алды.
¶йде јзiнен басєа ешкiм жоє екенiн бiлiп тЅрса да,
Ѕрлана басып ас ѕйден сiрi»ке ал№ан. ¶йдегi бѕкiл
мѕлiк, кереге, тјбе, бЅрыш.., бёрi мЅны» ёр єимылын
тјбесiнен тјне, ѕнсiз ба№ып тЅр№андай. Іазiр №ана ёлдебiр
єалтарыстан кјкесi, ия мамасы атып шы№атындай.
Жан-жа№ына антала№ан ѕрейлi, єатал, ашулы заттар№а
жалтає-жалтає єарап, балкон№а шыєєан. Кјшедегi
жЅртєа кјрiнбестей жайланып отырып алды. Іолы
дiр-дiр. Быжж етiп сiрi»ке тЅтатєанда селт ете тѕстi.
Абиыр бол№анда, єол мен ауыз мЅны» еркiнен тыс,
бёрiн јздерi атєарып жатєан. Ал№аш сор№анда ащы
кјк тѕтiн тама№ына кетiп, єиєылдап-шиєылдап єаєалды
да єалды. Кјзiнен жас шы№ып кетсе де кјптен кјкейiне
єонаєта№ан iсiн жал№астыра берген. Келесi сётте-ає
ебiн тауып алды. Абайлап сорады да ѕрлейдi. Сорады.
¶рлейдi. Саєтыєты Ѕмытєан. ¶ууп... Пѕууу... ¶ууп-
пѕууу. Бiттi-ау аєыры. Тере» кѕрсiне бiр дем алып
єойды. Іалды№ын ёкесiне елiктеп тјмен ытып жiбермек
ниетпен орнынан кјтерiле берген. Жер-дѕние шыр-
кјбелек айналып ала жјнелдi.
Ме»-зе». Басы солєылдайтын сияєты. Жѕрегi
айнитындай. Іалдыєты єайткенi есiнде жоє, жан-
дёрмен ѕйге жѕгiрген. Іорєып кетiп едi. °йтеуiр,
сiрi»кенi орнына єой№анын бiледi. Тјсегiне жете сЅлап
тѕскен. Ды»-ды», кѕ»гiр-кѕ»гiр... єалыєтап жѕргендей.
ґлетiн шы№армын деген тЅ»№иыєєа батып бара жатып.
Мамасы оятты. Іатып Ѕйыєтапты. Та»дайында ёлгi...
жа№ымсыз дём ёлi тЅр. Жиiркене тыжырынып жѕрiп,
баппен жуын№ан. Аузын Ѕзає шайєа№ан. Иiсiн сезiп
єоя ма деп саєтыє жаса№аны. Иiсiн де сезбедi, еште»е
де демедi. Кѕндегi мамыражай тiрлiк. °йткенмен,


180
єуыстанып отырып, тамає батпа№ан. МЅнда№ы јзгерiсте
ешкiмнi» шата№ы жоє.
Ерте»iне јзiн жаєсы сезiнiп едi. Же»iсiне
масаттан№андай. Ешкiмге еште»е сездiрмей, ѕлкен iстi
тындырып таста№ан јзiне дёе риза. Бiрає, ёлгi єорапша№а
єайта жаєындау№а жѕрегi дауаламады.
Ши бЅл кѕтпеген кѕнi, ойлама№ан жерден шыєты.
°неу кѕнгi єылмысын јзi де Ѕмытып кетiп едi. Бiреудi»
аяусыз жЅлєыла№анынан шошып оянды. Не болып
жатєанын Ѕ№ып та ѕлгiрмедi, кјзiн ашєанда кјргенi
кјкесiнi» јрт сјндiргендей тѕрi. Алєынып кетiптi
– ТЅр орны»нан! Иттi» баласы...
У-шу, берекесiз ырду-дырду, атыс-шабыс болып
жатєандай. МЅны» керiлiп-созыл№анын кѕтпей-ає,
жа№асынан жЅлєи тартып тЅр№ызып алды да,
дедектеткен кѕйi јз бјлмелерiне сѕйреп ёкелдi.
– Мынаны танисы» ба?
Не бол№анын сонда №ана Ѕєєан. Хёлiнi» тым мѕшкiл
екенiн де ойлап јттi. Iшi єалтырап кеттi. Ая№ынан ёл
кетiп єал№ан, дiр-дiр етедi.
Кјкесi кјз алдына темекiнi» бос єорабын тосып
едi.
– Танисы» ба деймiн?!
БЅда ѕн жоє. Жёуте»деп мамасына єара№ан. Араша
тѕсер деген. Ол да ѕнсiз, сазарып алыпты.
– Иттi» баласы! Не№ып тиiсесi», а? ?рлыє жасауды
кiм ѕйреттi са№ан, а? Іашан, єашшан алды» дейм
мен са№ан? Бедiреюiн иттi» баласыны»...
О» жає єЅлає шекенi шы»ылдата, кјзiнi» отын
жарє еткiзе шапалаєпен осып јттi. Сонда №ана мелшиiп
тЅр№ан бЅл шырр ете тѕскен. Сонда №ана сазарып
отыр№ан мамасына тiл бiткен:
– Алдымен сЅраса»шы... – деп едi батылсыз.
– Ашып єалсам бос тЅр. Кеше бiтiп єал№анын да
байєамаппын. Бѕгiн бiтедi, ерте» алам №ой деп жѕрсем, –
деген дауыстарын естiген јз јксiгiнi» арасынан.


181
– ДЅрыстап есептеп пе едi»? Мѕмкiн кеше бiту
керек бол№ан шы№ар? – Мамасыны» кѕмiлжi»кi даусы.
– °ёй, сен де! Менi алжыды деп пе е»? Бѕгiн со»№ы
кѕн бол№ан. – БЅ№ан єайта шѕйiлген. – Іашан алды»?
Айт жаны»ны» барында.
БЅл дiр-дiр етедi. Бет-аузы тарам-тарам жас. Жасын
сѕртпекке єос жЅдыры№ын кјзiне апара берiп едi,
кјкесi сiлкiп тастады. Бiлегiн ауырта єысып алыпты.
МЅндай єатал екенiн кiм бiлген?
– Іашан алды» деймiн? Іашшшан?!
– А... ан...
– А?!
– Анн анада... – деген мi»гiр етiп.
– Анада? Не№ып аласы»? Оны єайда єойды»?
БЅл кјзiмен жер сѕзе, тјмен тЅєыра бередi.
– Ейй, сен де! – Амалы таусыл№андай бетiне єарап
сёл тЅрды да: – Тартты» ба? – дедi баяу №ана. Шарасы
таусыл№ан адам осылай сјйлейтiн.
Жерге кiрердей болып тЅрып, бiлiнер-бiлiнбес бас
изеген бЅл.
Кјкесi ызалана мырс еттi. Та№ы Ѕрар деген, – Ѕрмады.
?рысєан да жоє. Тек:
– Ендi єайталанады екен... – Тiстене, ысылдай
сјйлегенi єандай єорєынышты. Сол сёт сЅмдыє
єорєынышты едi. Бiлегiн босатты да: – Жо№алт кјзi»дi! –
дедi.
БЅл жасєана шегiншектеп барды да, батылы єалай
бар№анын ІЅдай бiлсiн:
– Кеш-шiр, кјк-е... – деген ѕзiп-ѕзiп естiлер-естiлмес.
Ешкiм еште»е демедi. Мамасы да, кјкесi де. Кѕнде
ай№айлай кiрiп, дабырлай шы№атын есiктен салбырай
басып шы№ып кеттi. Келе јз тјсегiне етпеттей жы№ыл№ан.
Бѕк тѕсiп алып, ѕнсiз, тiстене Ѕзає жылады. Солє-
солє... °лдеєайдан кјкесi мен мамасыны» кѕбiр-кѕбiр
дауыстары естiледi. Кјкесiнi» даусы јктем шы№ады.
Кейде тiптi єатты шы№ып кеткен сайын бЅл дiр ете
тѕседi.


182
Солы№ы басыл№ан сияєты едi. ?йєылы-ояу хёлде
жатєан. Сол єЅла№ан єалпы. Жастыєєа бетiн баса,
жарыєєа єарай аунап тѕсуге дётi шыдамай...
Басынан сипа№андай болды. ЖЅп-жЅмсає алаєан.
Кјрмей-ає таныды. Мамасы. Бетiн бЅрып, јзiне
єаратпає болып едi, бЅл басын кјтерместен мамасыны»
жуан белiнен орай єЅшаєтап, бауырына ты№ыла тѕсiп,
е»кiлдей жјнелген. Ып-ыстыє єЅшаєта ып-ыстыє жас
толассыз а№ып жатыр, а№ып жатыр.
– Аєыма№ым-ай. – Е»кейiп келiп, желке тЅсына
ернiн басєанын сездi. Ып-ыстыє. – Аєыма№ым менi».
Аєыл єашан кiрер екен са№ан?
Мамасыны» єЅша№ында жатып кјп нёрсе айтєысы
келген. Ендiгёрi ондайды єайталамау№а, тёртiптi, аєылды
болу№а, балалармен тјбелеспеуге уёде бергiсi келген.
Айтєан жоє. Ешєандай уёде берген жоє. Екеуi де тiл
єатпа№ан. ¶нсiз Ѕ№ысєан екен-ау.
...Іызыл шоє ба№ана сјнiптi. Жылап тЅр екен.
* * *
Сол оєи№адан кейiн шынында јзгерiп едi. Бая№ыдай
шексiз еркелiк жоє, тентектiк жасамайды. Кiтап
сјресiне єарай аттап баспайды. ¶лкендерше сјйлейтiн
бол№ан. Мамасына єол№абыс жасайды. Дѕкенге барып
келедi, ананы-мынаны ёперiп жiбередi. Елгезек бала№а
бёрi сѕйсiне єарайтын. Ойын да кѕрт азай№ан. Бас
алмай сабає єарайтын. Мамасыны» нЅсєауымен тѕрлi
кiтаптар оєитын бол№ан. Кјкесiнi» єалауымен кѕрес
ѕйiрмесiне жазыл№ан. Берекелi, шуаєты кѕндер орнап
едi.
Санасына єатты ёсер еткен, щолжа» мiнезi мен
бала» тѕсiнiгiн мѕлде басєа, ты» ба№ытєа бЅрып жiберген
темекi оєи№асын бала кезiнде де талай еске ал№ан.
Естелiгiнi» јзiнен тiтiреп кететiн. Содан кейiн аузына
алма№ан. Аєыл тоєтатып, азамат жасына жеткенде
кѕле отырып еске алатын. Расында, бiр тал темекiнi»
кемдiгiн байєамай, бiлмей єалуы мѕмкiн емес екен.


183
Кѕнiне бiр тал №ана. Есебiнен жа»ылуы мѕмкiн емес.
¶йде бЅдан јзге кѕдiкке iлiнер ешкiм жоє. Iз жасыру
жайлы ойлауды» јзi аєымаєшылыє екен №ой.
Неге бiр тал №ана? Неге одан кјп емес? Неге мѕлде
жоє емес? Кѕнiне бiр талдан шекпей-ає єойса єайтер
едi? Университет єабыр№асында жѕргенде кѕмiлжи
отырып осыны сЅра№ан кјкесiнен. БЅл ойла№андай
тере» мёнi жоє болып шыєты.
Бар бол№аны кјкесi бЅрыныраєта темекiнi кјп
тартады екен. Сосын јкпе сыр берген. Темекiден №ана
емес, суыє тиген. Ажалдан ёре» єалдым дейдi. Дёрiгер
темекiге тоєтау сал№ан кјрiнедi. Кјкесi е» болмаса
кѕнiне бiр тал шегуге рЅєсат сЅрапты. Бiрден тастап
кетуге жѕрегi дауаламаса керек, бастапєыда уаєыт
созып, јзiн бiр талмен алдарєата тЅрып, єойып кетпек
бол№ан екен, кейiндеп ёдетке айналып кетiптi. ґкпесi
де єайта мазаламапты.
– Бол№аны сол, – деген кѕлiп.
* * *
– ¶йлен, балам, – деген бЅл университет бiтiрер-
бiтiрместе. – Бiз ёкеден ерте айрылдыє. Шешемдi
кјрген емеспiн. Мен жасєа тол№анда обадан кетiптi.
°кем мен мектеп бiтiрiп, партия єатарына јткен кѕннi»
ерте»iне сЅлап тѕстi. “Сенi» ат жалын тартып мiнгенi»дi
кјрдiм, арманым жоє. Ессiз емессi», отымды, атымды
јшiрме!” – дедi де жѕре бердi. Одан кейiн єала жа№алап,
жала» аяє, жала» бас жѕрiп жЅмыс iстедiк, тиiп-
єашып оєы№ан болдыє. Баспанасыз єайда асы№ам,
бiреудi» єызын аштан јлтiрiп алармын деп отыз№а
дейiн салт жѕрдiк. Ендi мiне, немере сѕйiп, иiсiнен
мастанып, ертегi шертiп отырар елуден асєанда сол
бос жѕрiсiме јкiнiп отырмын. Іиєа»дайтын жјнi»
жоє, ѕйi» бар, жа№дайы» жаман емес, ѕйлен ендi, –
деп едi бiр о»ашада.
БЅл онша єЅнттай єойма№ан. °кесi де єаузамады.
Тек содан тјрт жыл јткенде сол ё»гiмеге та№ы бiр


184
айналып соєєан. Жиырма жетiге аяє басса да, ёне-
мiнемен жѕрiп ал№ан баласына ренжiген де. БЅл биылдан
єалмау№а уёде берген.
¶лгере алмады.
...Со»№ы кезде ескi сырєаты єайта єозып, тјсек
тартып жатып єалып жѕрушi едi. Аєыры алып Ѕрды.
Кјп жатєан жоє. Аєыл-есi орнында, тѕзге јзi шы№ып
келер єауєарынан айрылма№ан кѕйi кеттi. Абыроймен,
јз отыны» басында, аманатын айтып, јсиетiн єалдырып
кеттi. Жаєсы јлiм деушi едi ѕлкендер. Сол. Жѕрерiнен
бiр кѕн бЅрын шаєырып ал№ан.
– Ата» туралы кјп айтєам. Жјргегi»нен єаныєсы».
Сол кiсiнi» басты аманаты сен едi». “Арты»да жолы»ды
Ѕстап єалар Ѕрпає єалдырмай – јлме”, – деп едi,
марєЅм. Адам№а со»ында єалар тЅя№ын кјрiп, Ѕрпа№ы
бар екенiне сенiп барып кјз жЅмудан асєан баєыт
жоє екенiн бiледi екен №ой, жарыєтыє. Армансызбын
деп едi. Шын армансыз екен. Ендi мiне сол ата»ны»
жолымен кетiп барам. Мен де армансызбын. Сен барсы».
Ата»ны» ёулетiн жал№ар сен барсы». Ата»ны» аманатын
орындадым, са№ан жеткiздiм. Ата жолынан тай№ан
кезiм жоє. Осалды№ымды кјрсеткем жоє алды»да.
Азамат болды» №ой, айтпа№ымды тѕсiнуге тиiссi». °лгi
ата»ны» аманатын бала»ны» баласына айтып кет,
кјрiмде тыныш жатайын. Алєымын басып сёл бјгелдi.
Іысты№а дем алып сёл жатєан со»: – Бiраз жѕрдi»,
жетедi! Бас єЅра! Адамша тiрлiк єыл. Одан асєан
баєыт жоє. Адам Ѕрпа№ымен мы» жасайды дегендi
ата» єазає ерiккенен айтты деймiсi». Бiз бол№ан адамбыз.
Ендiгi кезек сенiкi. Тѕтiнiмдi јшiрме, балам! – Сеп-
сергек, сап-сау єалыпта солай деген.
– Тѕтiнiмдi јшiрме!
“Бара бер” дегендей басын изеген. Дёл єазiр бiрде»е
деу артыє екенiн iштей тѕйген. Iшi жидiп бара жатса
да, кѕрсiне дем алып, кјзi боталый терiс айнал№ан.
Кјкесiн жер єойнына табыстап келген кѕннi» кешiнде
бая№ы кiтап сјресiне келген. Ешкiмнен ты№ылмай-ає.


185
Еркiн. Жартылай ашыє єорапты єолына ал№ан. Бiр
талы кем. °кесi тартєан. Іал№анын тѕгесуге №Ѕмыры
жетпептi. °кеден єал№ан мЅраны киелi заттай аялай
Ѕстап аз тЅрды да, бiреуiн суырып алды. Отты№ына
дейiн єасында тЅр. °кесiнi» кјзi. Екеуi де. Балкон№а
беттеген.
– Тѕтiнi» јшпейдi, ёке! – дедi кѕбiрлеп. Не ойла№анын
кiм бiлсiн, кѕлiмсiреп єойды.
* * *
Алматыны» орталыє аудандарында№ы кјп єабатты
ѕйлердi» бiрiнi» бесiншi єабатында ноєат єызыл шоє
жылтырайды. Тёулiк ауысар тЅс.
?рпає жал№асып жатыр. °келердi» жаєєан оты
мен аты јшпек емес. Бабалар аманаты да – сол!
27.01.2012
Алматы, Ша»ырає-2.


186
К¶Н Т¶БIНЕ ЖОРТІАНДА
немесе
ШАЛ±АЙДА±Ы ОЙ
(сапарнама)
Сјз басы
ІЅла№ы тѕрiк єазає естiген де болар. “Жаз№ы сессия”
ба№дарламасы бойынша магистрант бiткен шет елге
шы№ып оєу№а мѕдделi. Бiр айдан ѕш ай№а дейiн. °рине,
ерiнбей есiк єа№ып, жалыєпай боса№а кѕзетiп, єателеспей
єЅжат толтырса!
Шет елдi» сыбысы бiлiнiп, шетi кјрiнгеннен-ає,
дабыра№а айналдырып баєтыє. Маєтан да жоє емес.
Соны естiген бiр а№амыз сапарнама жазу туралы ой
салып едi. “ґзiм де солай ойлап жѕр едiм” – дедiк
шiмiркпей. Іалам Ѕстап ѕйренiп єал№ан адам єайда
жѕрсе де жазу№а iлiгер шикiзат iздей жѕредi. Іолдан
тастамай жѕрмесек те, азды-кјптi тѕрткен мен
сыз№анымыз бар бiздi» жазу туралы алдымен
ойла№анымыз аныє едi. Дегенмен, сапарнаманы» жјнi
бјлек. ІЅлшына кiрiскенбiз. Бас-ая№ы бiр айда жеткiлiктi
ма№лЅмат жинап ѕлгiремiз деп ойла№анбыз. ¶йдегi ойды
базарда№ы ба№а бЅзады. Айнымасає та, кѕмiлжiп єалдыє.
Жолжазба, яки сапарнама деп єомпитатындай саяхат
емес. Кјрген мен естiгендi, бiлген мен тѕйгендi тiзiп
шы№у№а болар едi. °йтсе де, басєалай жолын iздестiргемiз.
Ша№ындау кјлемдегi басєа бiрде»е. Ойлана келе тоєтам
жасадыє. Шет елдегi кј»iл-кѕй ауанымен жазыл№ан
кѕнделiктi кјшiрiп шы№у. Iшкен мен жеген, отыр№ан
мен тЅр№анды емес, тек керектi тЅстарын. Не ойладыє,
єалай тол№андыє? Сол жетедi!
°уежайдан бастайыє. Бiреулар дЅрыс емес дейдi.


187
Я№ни, аударма кј»iлге єонымсыз. ?шаєжай деген жа»а
сјз Ѕсынып жѕр. Ескi мен жа»аны» тартысына тјрешi
болмай-ає єояйыє. Ары кеттiк. Иё, естiп єЅлає, оєып
кјз, жазып єол ѕйренген – ёуежай. Бастайыє. Басынан.
Барарда
– Уа, кiмсii»?
– Ыбыраймын. Ыбыраймыз!
– Іайда барасын?
– Сайлау№а... – ДЅрыс емес! Іайта! Сайлау№а бару
ёжiге бар№аннан артыє дыєпырт бол№ан ол заман јткен.
Магистрантпын. Магистрантпыз! Тау асып, тас баспай-
ає айшылыє алысты алты са№атта аттап, кун тѕбiне
сапар шеккенбiз. Корея. О»тѕстiгi. Алматы-Сеул. Кѕнге
єарама-єарсы, шы№ысєа єарай жосын жылдамдыєпен
єанат єаєєан алып лайнер бiздi» уаєытпен есептегенде
тѕн ортасынан ау№ан шаєта та»мен єауыштырды.
Кјрмеген жердi» №ана емес, аспанны» да ой-шЅєыры
кјп екен. БЅлт жетпес биiктi єає тiлiп, салєын ауаны»
єабыр№асын єаєырата сјгiп, єалыпты а№ынмен келе
жатєан ає єЅс ара-тЅра те»селiп кетедi. Тјбе»де кјк
нiл, тјменде ає шарбы№а бјккен, дѕрмектен ада дѕние.
ІЅдды єар басєан далада, ашыє аспан астында
тЅр№андайсын...
Жё! БЅл єысєаша суреттеу. Кјктегi кј»iлдi» ёуенiмен
жазыл№ан жолдар №ана. Кјрген мен Тѕйген. Басы
№ана. Сапарнама дегенi» де осы емес пе!? (02.07.11)
¶ш са№аттыє белдеудi аттап јтiп, та» ата Сеулге е»
жаєын орналасєан Инчеон ёуежайына єондыє. Іалы»
бЅлтпен астасєан єою тЅман. Тiркеу, тексерудi
айтпа№анда, Ѕсає-тѕйек тiрлiк єамы мен орналасу
мёселесi. Шал№ай екi мемлекеттегi екi университеттi»
арасында байланыс орнату тЅр№ысында зор ал№ысєа
лайыє айтарлыє ыєпалы бар (жЅртты», жЅрт бол№анда
кёрiстердi» пiкiрi №ой) азамат – Чан мырза кѕтiп
ал№ан.


188
Ал№ашєы кейiс ауа мёселесi тј»iрегiнде. Дымєыл,
тар, ыстыє. Жартылай дем алып тЅр№андайсы». Кјзге
кјрiнiп жа»быр жауып тЅрмаса да, азда№ан уаєыт iшiнде
ѕстi-басы», киiмi» дымданып шы№а келедi. БЅл єиындыє
єала iшiне кiргенде тiптi кѕшейдi. Тар ауа№а ёлдебiр
жёндiктi» єуырыл№ан иiсiн єосы»ыз. Кјшеде сатылатын
та№ам сол №ана сияєты, бЅрєыратады да жатады. Ал,
ризашылы№ымыз№а арєау бол№ан ал№ашєы кјрiнiс –
жол жа№дайы. ¶йден кептелiске кетер уаєытты єоса
есептеп шы№ып ѕйренген бiз ѕшiн “на№ыз рахат мЅнда
екен-ау” дерлiктей. Ке» да»№ыл, бјгелiссiз єоз№алыс.
Атта№ан сайын салын№ан алып кјпiрлер мен айналма
жолдар. Жёне єо№амдыє кјлiк. Автобус кјп кѕттiрмей
келдi. Кјп созбай жай№астыє. Іауiпсiздiк белдiгiн
та№уымызды јтiнген ыммен, шет елдiк екенiмiздi тѕр-
тЅрпатымыздан, болмаса, жѕк тиеу кезiндегi тiлдесуден
байыпта№ан баєылаушы. Арнайы киiм ѕлгiсiндегi
жѕргiзушi мен баєылаушы аялдамада Ѕзає аялдау емес,
тез єоз№алу ѕшiн жанталасєан.
ТЅманды єаланы» єає ортасы. Ы№ы-жы№ы халыє
пен иiн тiрескен ѕйлер. Іала iшiнен ёлгi кјпiрлердi
кјрмесек те, кептелiс тј»iрегiнде ша№ым айта алмадыє.
Себебiн жолбасшы ёрi аудармашы Чан мырзадан
сЅра№анымызда єала iшiне арнайы нјмiрi бар санаулы
кјлiк жiберiледi дегендi айтты. Бiздегiдей ѕлкен
жатаєханалары болмай шыєты. Бiздi, я№ни жетi жiгiттi
єос єабатты ша№ын ѕйге, ал єыздарды бiзден ёудем
жер алыс, 20-30 адамдыє ша№ын жатаєєа жай№астыр№ан.
(04.07.11)
БЅл жолдар жол машаєаты мен орналасу жа№дайыны»
єЅрметiне жазылды деп бiлi»iз. Ары єарай...
Ары єарай
Арды»-гѕрдi», арєырап жѕретiн азаматтарды ає
кј»iл, а»№ал деп мадаєтап жатады жЅрт. ДЅрыс та
шы№ар. Ал, мен ѕшiн осы тип... Маєтай алмаймын.


189
Пайдасынан зияны кјп. Кјп жа№дайда јзiм кеш жатам.
Ал, ерте» ерте тЅру керек. Іандай жа№дай болмасын
кем дегенде 6-7 са№ат Ѕйыєтау№а тырысам. Ал жатты»
делiк. Ар№ы-бергiнi ойлау№а шама» жоє. Кѕндiзгi Ѕзає
жѕрiс титыєтатєан. Кјзi» ендi iлiнiп бара жатыр. Сол
сётте ёлгi... кј»iлi кiрнесiз арды»-гѕрдi» килiгедi. Кѕндiз
Ѕйыєтап ал№ан, болмаса ерте» жЅмысы жоє. Не бiрде»е
сЅрайды, не јзiмен-јзi отырады да тЅншы№ып бастап,
жыртыла кѕледi. Бiттi!
Селт еттiм. Тым-тырыс, Ѕйып тЅр№ан бјлмеде масаны»
ызы»ы да ёжептёуiр єЅлає жарады. °лде, сыєыр еткiзiп
орындыєтан тЅрды, ёлде єолында№ы ёлдебiр затын
сарт еткiзiп тастай салды. Онысымен тоєтаса жаєсы
№ой, кѕшене ы»ыранды. Кѕрсiне есiнедi. “Іой,
Ѕйыєтайын” дедi дауыстап. “Са№аты» бiраз боп єаптеее”.
Саєыр-сЅєыр, салдыр-гѕлдiр... Сыртєа беттедi. Кiржие
єабає шытып екiншi жамбасєа аунап тѕскем. Менi»
тЅсымнан јте берiп єалт бјгелдi. “Е, мынау Ѕйыєтап
єал№ан ба-ей?”. Даусы зор, јзi кѕшене сјйлейтiн адам –
ѕстi»нен трактор жѕрiп јткендей ёсер етедi. “ґлё,
мынауы» Ѕйєыбас екен №ой!” дегендi єосып єойды, јзi
айтєан уаєытты» бiраз бол№анын Ѕмытып. ?йєыда
жатєандарды» iшiнен тек менi тауып ал№анын
кјрмеймiсiз?! ¶рiккен Ѕйєымды тым алысєа Ѕзатып
алмау№а тырысып јтiрiк Ѕйєысырап, терiс айнал№ам.
“°й!”, – сiрё єолын сiлтедi. °рi кеттi.
Іанша тырысєанмен болмады. Шошын№ан Ѕйєы
тым ма»ып кеткен сияєты, єайта оралмады. °рi-сёрi
кѕйде са№атєа жуыє жаттым...
Ендiгi тѕрiм мынау, жайлы тјсектi єатєыл
орындыєєа айырбастап.
Бiз тоєта№ан ѕй екi єабатты. Астында ѕшеу, ѕстiнде
бiз – тјртеу. Тјменге тѕстiм те»селiп. Мѕнда№ылар
2:1. ?йєы – екеу, ояу – бiреу. Бiреу мендей емес,
жай№асып алып жазып, ёлде оєып, ёйтеуiр шЅєшиып
отыр. Табыл№ан аєыл. Аєыр Ѕйєы жоє, шЅєши№анны»
кјкесiн кјрсетейiн.


190
Тјртiншi кѕн. Тјртiншi мёрте О»тѕстiк Кореяны»
астанасында тѕнеп жатырмыз. Мен кѕткен ёсерлi
сапарды» ауылы тым алыс ёзiрге. Ендi, алда№ы ай№а
жуыє кѕндерден ѕмiттiмiз. Негiзгi ой кёрiстердi» мiнезi
мен мёдениетi №ана емес, тарихын, тарихи орындарын –
бiздi» бiр облысєа №ана сиып кетер жер кјлемiн
иемденген ел №ой – тѕгел шолып, асыєпай аралап,
танып єайту едi. Алдымен, мен кѕткен аудармашы,
жетекшiлер болмады. Сосын мен ойла№андай емес,
єатал сабає тёртiбi. °лдебiр еуропалыєты» мен бiлмейтiн
а№ылшыншасын ты»дап, тапжылмай отыру. Та»№ы
то№ыздан тѕскi екiге дейiн. Менi» бiр досым айтпаєшы
тозаєєа пара-пар. Іол єалт етсе, жер тѕбiндегi Тѕркiлер
асханасына ая»даймыз. Бiр жа№ы єарын єамы, екiншi
жа№ы єаланы аралап єайтасы». Іаласы єала емес,
бiтпейтiн бiр жайма базар. Іарсы» мен арєа», о»-сол
тегiс. ІЅжына№ан халыє. Астанада№ы халыє саныны»
јзi он бiр миллион дейдi. О№ан – туризм бiршама
дамы№ан ел, – сырттан келгендердi єосы»ыз. Кѕлiмсi
(жо№арыда айтєан) иiс. °йтеуiр елге єЅр єол оралмауды»
єамымен бјгелiп жатамыз. Ендi бЅл сандалыс болмау№а
тиiс. Шешiп єойдыє деп ойлаймын. Жетi жiгiт алыстан
арбала№анша деп, азыє-тѕлiк ал№анбыз. Алматыда єал№ан
жатаєханада№ы салтпен. Бiр жетiге еркiн жетедi деп
жатты бiлетiндер. Тамає – ѕйден, ёрекет – јзiмiзден,
берекет – єЅдайдан.
Бос уаєыт кјп болу№а тиiс. ?йєы єашса ой ѕйiр.
Іайда№ы-жайда№ыны ойлап, сенделiп єЅр жатєанша
деп, ойлап тапєан аєылым едi. Кј»iлдегi кјрiктi ойды»
ауыздан шыєєанда пышырап кететiнi бар. Шал№ай№а
шыєєан ал№ашєы сапарды атаусыз єалдырмай, єа№аз
был№ап, бiрде»е бiтiрмек едiк. Не жазам? Несiн жазам?
Кјргенiм кј»iл кјншiтерлiк емес, єалам Ѕшына iлiгерлiк
еште»е таппаймын ба деп єорєам. Желдi» сыбырынан
сыр тѕйген бёзбiреулерше тѕймеден тѕйе жасау№а еп
жоє. Іаз-єалпында єа№аз№а тѕсiруге єЅлыє жоє. Ел
кјрiп, жер танып, танымы»ды ке»ейтiп єайтасы» деп


191
едi ёкем, шы№арып салып тЅрып. Дорбам бос єайтпаса
игi.
Жетiншi шiлдеден бастап пён ауыстырмаєпыз. Аузын
бу№ан јгiз №ана емес, єЅла№ы єЅрсаулан№ан ме»iреу
отырыстан баз кешiп, жо№ары№а, Чан мырза№а
ша№ымдан№анбыз. Ескерiлiптi. Сёл та»даныс бiлдiрiп,
корей тiлiн ѕйренудi Ѕсын№ан кјрiнедi. Та»даныс
бiлдiргенi бiздi а№ылшынша а№ып тЅр деп ойласа керек.
Ойламас ретi жоє. Тiл, ана тiлi, єазає тiлi деген Ѕрандар
жиi кјтерiлiп, кѕн єЅр№атпай мёселе єойылып жатєан
со», єазає атаулы жаппай шет тiлге кјшiп кеткен
екен десе керек. Бiр ай iшiнде сарнап кетпесек те,
мёнсiз отырыстан гјрi тёуiр. “Таным ке»ейтуге”
мѕмкiндiк молынан болатын сияєты. Аптаны» тјрт
кѕнi оєу, єал№аны еркiмiзде. Сол кезде таны№анымызды
тјгiлте жазармыз. Ал, ёзiрге...
Менен бЅрын шЅєши№ан кiсi єаруын... єаламын
тастапты, жастыєєа бас єой№ан. Ендiгi мёселе,
жо№арыда№ы салдыр-салаєты» жайы. ?йыєта№ан шы№ар.
?йыєтамаса – Ѕйыєтатармыз. “Егер, жау берiлмесе, –
оны єЅртар болар”. Же»ермiз. Мен кёрiс жерiнде
єоналєа№а тоєта№ан, кјзiн тек же»iспен ашєан јр
рухты Кјк Тѕрiктi» Ѕрпа№ы... (06.07.11)
...Мен кјзiн тек же»iспен ашєан Кјк Тѕрiктi»
Ѕрпа№ы... Іолыма єауырсын емес, жа»а заманны»
ы»№айлы автоєаламы – єалам алдым. Ендi жазам.
Шѕкiр, єиындыє жоє. Іаламсап єаптап тЅр, єа№аз
єат-єатымен. Ал, ой мен жазу...
– Несiн жазам бЅларды»?
Iштей, кейде сёл јзгертiп сыртєа шы№арып, неше
мёрте айтыл№ан сјз. Бетiн єалєып єана јте шы№ар
шала№ай жазарман болу№а – БОЛМАЙДЫ! Тере»деуге
кјлi єайсы, кјлшiгi єайсы – ажырата алар емеспiн.
Тарихынан хабарым жоє. Мёдениетiн бiлмеймiн, тiлiн
Ѕєпаймын. Мiнезiн, Ѕлттыє мiнез-єЅлєын тану№а –
жеткем жоє. Бјгелiп єал№ан бiр тЅрыс. Тјрт тарабым
тѕгел жабыє. Сыналап, єалай да жол табу керек. Ел


192
кјрiп, жер таны№ан№а маєтаныш емес. Сериалы арєылы
менi» елiмде сЅмдыє атаєєа, сЅранысєа ие О»тѕстiк
Корея мемлекетi туралы жазу да емес. Басты маєсат –
бiзде жетiспейтiн артыєшылыєтары мен жетiстiктерiн,
ѕлгi тЅту№а тЅрарлыє жаєсы жаєтарын ба№амдау, жёне
жеткiзу тЅр№ысында едi №ой. Жёне, бiзден кейiнгi оєу
со»ында№ы жастарды да осындай мѕмкiндiкке ие
болуын, бiзден де алысєа кетуiне тiлекшi кј»iл. Игi
бастаманы» жал№аса беруiне тѕрткi салсає деген ниет.
Бiз жёне бiз сияєты азаматтар... От басы ошає
єасы тiрлiкке байланып єалмай, шы№ан№а шы№ып,
єазає атын аспан астына танытып жатса... (08.07.11)
Танытып жатса дейтiнiм, Іазаєстан туралы бiлу
былай тЅрсын, естiмеген шет елдiктердi кјру – ауыр
тиiп едi. Жат та кеп жан жаєты ма№лЅмат берiп
жатамыз. Картадан Ѕлан-№айыр атырапты кјргенде
та»даныстарын жасыра алмай єалады. Бiр жiгiтiмiздi»
ыза болып: “Е» болмаса карта№а єарамайсы»дар ма?”
дегенiне: “Россияны» бiр бјлiгi екен деп жѕрiппiз”
деген жауап есту... Жыларман кѕйде жабыла
тѕсiндiремiз, тѕсiнiгi єазає деген маєтанышпен, Ѕлттыє
тЅр№ыда єалыптасып келе жатєан кейiнгi жастар.
Шал№ай елде жѕрiп шет жЅртты» єандай да болмасын
ерекшелiгiн кјрсек алдымен јз елiмiзбен салыстырамыз.
Мынасы артыє, анасы бiзге жетпейдi. Мынаны бiзге
ендiрсе, ананы бiзден алса дегендей. Апта сайын№ы
демалыс кѕндерi анда, мЅнда апарып жатады. Мёдени-
тарихи орындарын кјрсетiп, єаланы» кјрiктi жерлерiн
аралатып. °рине, тѕсте, кешке єонаєасы бар. Іалай
бол№анда да жоспарда бар дѕние. Мiндеттерi. Осы№ан
орай кейбiр єыз-жiгiттер бiзге шет елден бар№андар
болса, мЅндайды» бiрiн де кјрмес едi дегендi айтып
єалып жѕрдi. °сiресе, кёрiс а№айлар арнайы атап айтып,
јз єалталарынан пЅл шы№арып, дёмханада єонає
еткенде. Неткен жомарттыє дескен. Шексiз рахметтерiн
жау№ыз№ан. °рине, артта№ы а№а-апайларды» мЅндай
жомарттыє жасамає тѕгiлi, шет елдiк студенттердi


193
мѕлдем кјрмейтiндiгi жайлы да пыш-пыштар єоса
јрбiп жатты. Со№ан байланысты бiздi» айтєанымыз
бар едi. Іазає єонаєжай деп кѕнде айтамыз. Сол
єасиетiнен маєЅрым єалмаса, єалай да осылар iстеген
жомарттыєты асырып жасай алады. ґздерi»
ойла»даршы, басєа не кјрдi»дер? Дёмхана мен ша№ын
асханадан дём тату ма? Тегiн? ґзiмiздi» де єалтамыз
кјтерер едi. Ау, а№айындар-ау, єазаєты» ке», да»№арадай
ѕйi бар емес пе? Іаланы» єає ортасынан ойып ал№ан.
?йымдастырушылар емеурiн бiлдiрсе, профессор
а№алары» мен апалары»ны» єай-єайсы да оншаєты
студенттi ѕйiне єонаєєа шаєырудан тартынбас едi №ой.
Бiр кёрiстi» ѕйiне кiрiп кјрдi» бе? Тјрiнде отырып
тiршiлiгiн баєыласа» єаншама ма№лЅмат жинап єайтар
едi». Шуылдап єаласын арала№анмен, тЅрмысын
ба№амдай алды» ба? Жоє! Себеп сол, єонає ету деген
тѕсiнiктi» басєашалы№ы. Іазаєты» аста-тјк дастарханын
кјргенде кез-келген кёрiсi» аузын ашып, кјзiн жЅмып
тамсанатынына бёс тiгем. О№ан ке» пейiл мен риясыз
кј»iлдi єос. Іонаєжайлылыє деген тѕсiнiкпен ал№анда
єазаєєа жетер ел жоє!
ґз ту№ан жЅрты» бол№андыєтан айтыл№ан сјз емес,
кез-келген шетелдiк ден єояр едi. Iстi» басы-єасында
жѕрген јкiмет адамдары Ѕлтымызды» осы єасиетiн
дЅрыс пайдалана алса... Шет елге елiктеп жѕрiп, Ѕмыт
єалдырмаса ёлемге ѕлгi боларлыє кеп. Кјнермес єасиет!
¶йге кiрiп кеткен жыланны» басына ає єЅйып жол№а
салып, жјнiне жiберер мёрттiк сенi» єаза№ы»нан басєа
єай Ѕлтта бар деп естiп едi»?..
Иё, дарєандыє тЅр№ысынан артта№ы елге јкпе айтар
жјнiмiз жоє болатын. Тек, со»№ы кезде тапєан кесiр
мiнез бен кесапат єасиет болмаса. Бёрi емес, кейбiрi.
Уаєыт емдеп жазар ауру. ґтпелi дѕние. Іалай да, тѕп
кеспiрiн табады. БЅлай дейтiнiмiз, сЅрай-сЅрай Меккеге
де жетесi» деген елдi» баласы, єала аралап жѕрiп, тiл
Ѕєпасає та єолда№ы картаны кјлдене» тартып, кјлдене»
жѕргiншiлерден ыммен жјн сЅрап жатамыз. БЅрын


194
кјрмеген єала, бiздегiдей ке» дѕние жоє, бiр-бiрiне
мiнгескен бiр єЅрылыс. Сонда, екi-ѕш мёрте сѕйiнiшiмiзге
негiз бол№ан кёрiс а№айындарды» мiнезi едi. °лбетте,
єолмен №ана жол сiлтеп кеткендерi болды. Тек, єарама-
єарсы ба№ытта келе жатєанымен єоймай, бiзбен бiрге
керi бЅрылып, екi-ѕш аялдамалыє жердегi бiзге керектi
тЅсєа дейiн жетелеп ёкелген єысыє кјз азамат. Іалай
сѕйiнбессi»! Камсамида-ны (рахмет) неше мёрте єайталап,
ёре» єоштасєанбыз. Одан кейiн де осындай оєи№алар
Ѕшырасты. Іазiр бiздегi кјп єазає ден єой№ан “Кјрдiм
деген кјп сјз...” байламына кере№ар. Ал№аш бар№ан
кѕннен-ає, Іазаєстанда№ы єо№амдыє жа№дай№а єаныє
Чан мырза тёулiктi» єай уа№ында жѕрсе»дер де јздерi»дi
єауiпсiз сезiнi»дер деген. °рине, атта№ан жерi»де
бейнекамера. Іорєар жјнi» жоє. °йтсе де, єЅжатсыз
кјшеде жѕрсе» “јзбек” атандырып, сарса»№а тѕсiрер
бiздегi тексерiс жоє. Шекарасы мы№ым, баєылауы кѕштi.
Техниканы» арєасы. Іайткенде де дамы№ан ел. Дамушы
елмен салыстыру№а келмес, дегенмен, бiз ѕшiн та»
єаларлыє, бiр тѕн ё»гiмелеп ёре» басыл№анбыз. Аєыры,
ел орнында, жер жатыр ёне кјсiлiп тѕсiп, єал№аны
єалыпєа келедi деп тоєтам жасап, тёуба№а келдiк.
Расында бiз єорєар не бар? Картадан єазаєты» жер
кјлемiн кјрiп, Корея№а бiр, Іазаєстан№а бiр єарап,
Ѕзає ѕнсiз отырып єал№ан мЅ№алiмiмiз, саусає басымен
бiздi» кјлемге јз елiнi» нешеуi сиып кететiнiн јлшеп
кјрiп, жетiден ары санау№а батылы барма№ан ІЅдай
берген далиып жатєан даламыз бар. Іай дамы№ан ел
санаспасын? Жетемiз бiз де, жетiлемiз!
Сол кездегi кј»iл-кѕй едi. ґзi»е деген азда№ан кейiс
пен јзгеге деген єызы№ушылыєєа єоса тёуба мен маєтан.
Тёуба№а келмес жјнi» жоє. Жердi» таршылы№ы,
халыєты» басты№ырылуы дегеннi» не екенiн кјзi»мен
кјрдi». Халыєты» јсiмiн шектеу деген Ѕ№ымнан азат
кѕн кешiп жатєан ордалы жЅрты»а єарап, єалай
бекiмессi»! Шет жЅртты» тiлiн байлап, тѕкiрiгiне
шашалдыр№ан жерi»е єарап єалай кјншiмессi»! Тёуба!


195
Сјз басында ескертсек керек, кјргеннi» бёрiн жiпке
тiзу мiндет емес. Керегi де жоє. Жа№ажай№а барып бiр
кѕн дем ал№анымызды, єаланы» кјрiктi жерлерiнде
єалай суретке тѕскенiмiздi, тѕнгi клубында єалай
билегенiмiздi... айту керек болса та№ы бiр ё»гiменi»
аясында тоєталармыз. °зiрге жылы жауып єоя тЅрайыє.
Ендiгi ё»гiме тарихи орындары мен мЅражайлары. Бёрi
емес, iрi деген бiрi. Мемлекеттiк мЅражай. 600-жылдыє
тарихы бар, сол єалпында саєтал№ан патша сарайы.
Сыртєы дуал, iшкi бекiнiс, ала», аума№ымен тѕгел.
Ана сарай бас сарай, ал анау бёйбiшенi» отауы, мына
бiреу тоєалдарды» тЅра№ына арнал№ан ѕйлер, мына жерде
хан сейiл єЅр№ан, ана жерде ойланып отыр№ан, мына
баєтан јз єолымен жемiс ѕзiп жеген, мына ѕйшiкте
дёрет сындыр№ан... Кете бередi. Ежелгi, Ѕлттыє арнайы
киiмдегi жасауылдар кѕтiп ал№ан дуалдан бастап єаншама
белдеуден јтiп, бас сарай№а ёре» жеткенбiз. ?лттыє
музей де осы єалашыєты» iшiнде екен. Кјзден таса
єуыс єалдырмай адаєтап шыєєанда шарша№анымызды
сезiнгемiз. ЖЅрт пiкiрi ёр тѕрлi. Кјбi риза кейiпте.
Мынадай жердi осы єалпында саєтап отыру... Бѕкiл
тарихы мен шаруашылы№ы, е»бек техникасыны» сатылы
дамуын Ѕєыпты жѕйемен Ѕ№ыныєты жеткiзу... Пай-
пай! Пах-пах! Тамсанып жатыр, айтып жатыр. Бiзде
600-жылдыє тарихы бар єандай сарай бар? Кiм салды?
Іайда єазiр? СЅрає кјп. Жауап та жоє емес. Бiздi»
шаруашылы№ымызды» жјнiн тѕйе мен жылєы№а єарап,
тЅрмыс тарихын киiз ѕйге єарап таны. Егер ауєымы
тар, аума№ы аяє кјсуге жарамас мынадай жерде тЅрса
бiздi» де бабаларымыз а№аштан єиюластырып,
бЅлары»нан да ы»№айлы, айбынды ѕй ойлап табар едi.
Еркiн, ке», дарєан елдi» кјшпендi шаруашылы№ы ѕшiн
јздерi тЅтын№ан ѕлгi мен Ѕстан№ан жорадан артыєты
ойлап табу мѕмкiн емес. Бiздi» бабаларымыз... Тарихи
орын? Заман жылдыє тарихы бар мазарлар мен
кѕмбездер ше? Балбал тастар ше? Сына жазулар ше?


196
600жылы» кѕнi кеше №ана емес пе? Ал бiздiкi... Солай
да солай...
Не кјрсек те алдымен јзiмiздегiмен салыстырып,
кјп жа№дайда єазаєты артыє єылып шы№ару№а
машыєтанып єал№ан єыз-жiгiттер кј»iлiмiздi осылай
делбеймiз. Рас едi. Не айтсає та рас. Іазаєты», Тѕркiнi»
тарихы, мёдениетiне жетер мёдениет жоє жер бетiнде.
Іандай таза бол№ан? Іазiр де єЅдай№а тёубе айтпас
ретi» жоє. Тамаєты» дёмдiсiн, нёрлiсiн тани бiлген
бабалары»а тёу етпес жјнi» жёне жоє. Іанша дамы№ан,
жетiлген, жеткен ел деп єомпитєанымызбен єазаєты»
єаласында№ыдай ке»дiк жоє бол№асын єысыласы» да
жѕресi». Шјп-шалам мен те»iз жёндiктерiнi» татымсыз
дёмiне єанша№а дейiн шыдай алам деп ойлайсы»?
Келгенi»е кјп бол№ан жоє, тѕсi»е ет кiрмеген єайсы»
бар? “°ркiмнi» ту№ан жерi Мысыр шаїар”. ДЅрыс лепес.
°йтсе де, салыстырмалы тѕрде айтсає бiздi» тiршiлiгiмiз
кјш iлгерi. Экономика, єаржы мёселесiнен бјлек. Іыл
ая№ы тѕзге отыру№а да ке» жер, биiк тјбенi єолай
кјрген єазаєты» єаны тамырында шымырлай єайнап
жатєан бiз ѕшiн ит байласа тЅр№ысыз деген тоєтам
жасадыє. Ал№ашєы апта аяєталмай-ає кѕн санай
бастадыє. Іарын тоє, єай№ы жоє. Дей тЅр№анмен... Ер
ту№ан жерiне. Шет елге шы№ып жер кјрдiм-нен гјрi,
елге деген са№ынышты сезiнгенiм ѕшiн ризамын – деген
ой бар едi ёр кеудеде.
Кетер єарса»да Сеулдi» Итайуон ауданында мешiт
бар дегендi естiдiк. Елеусiз єуыста орналасєан, ша№ын
№ана мешiт деп ойла№анбыз. Сонда да естiп тЅрып
соєпай кету мЅсылман аты»а сын. Іасиеттi жЅманы»
єарса»ында кѕн єає тјбеге кјтерiле ат терлете жеткенбiз.
Жете бере естiдiк. Бѕкiл єаланы жа»№ырыєтыра зор
дауыспен азан шаєырылып жатыр. °сем ёуез, жа№ымды
маєам. Жѕзiмiзге лыпылдап єан жѕгiрген.
– Пёлi!
– Мынауы» №ажап єой!


197
– Бiздi» орталыє мешiттен де ѕлкен бе, єалай?
– Кореяда азан ѕнiн есту...
Асы№а басып, дабырлай iшке беттедiк. Тѕрлi Ѕлт
јкiлдерi. Араб, тѕрiк, єыр№ыз, јзбек, ёзiрбайжан,
єараєалпає, ..., толып жатыр. Та» єаларлы№ы кёрiстер
де бар. Айды» ая№ы, тјре ай рамазан№а екi кѕн єал№ан.
Республикалыє БАІ-нан болса керек бейне камера
мен фотоаппараттарын асын№ан бiрнеше адам жѕр.
Бас имам са№атєа жуыє уа№ыз айтєан. ¶ш тiлде. Бiр
јзi. Араб, а№ылшын, кёрiс тiлдерiнде. ЖЅма намазын
оєып, жер тѕбiндегi елде шал№айда№ы елiмiзге амандыє
тiлеп, дЅ№а єылдыє. Сыртєа шыєєанда кјрдiк, Ѕзын
кјйлектi кёрiс єыздар iшке кiрiп барады екен.
Естуiмiзше, бЅл елде атеистер кјп деген. ґз дiндерiн
де, басєаны да мойындамайтындар жетiп артылады
дескен. Ал, мына єыздар... Іалай сѕйiнбессi»! ІЅдiретi
кѕштi єЅдай хає дiнiне айдалада№ы кёрiстердi де
жѕгiнтiп, МЅхамедтi» ѕмбетiне айналдырыпты.
Бiздегiдей мешiттi» алдын жа№алай отыр№ан єол жай№ан
мѕскiндер кјрiнбейдi. Садаєа№а арнал№ан жёшiкке шама-
шарєымыз№а єарап тиын-тебен салып жатырмыз.
МЅсылман болып жарал№аны»а, Ѕлты»ны» бiр Ѕстын,
тiрегi исламды Ѕстан№ан, жЅмыр басты болса» да,
баєытты пенде екендiгi»е тёуба айтысып, мешiттi
тј»iректеп Ѕзає жѕрдiк. Оразаны» биыл№ы кестесiнен
тёбёрiк єылып, бiр-бiрден алып, ѕйге єайттыє. °демi
ёсер едi. Сол ёсерден арылма№ан єалпы, келген бетте
єає тјрге ёлгi кестенi» бiр данасын iлдiк. Кейiн,
Іазаєстан№а єайтар єарса»да тјрдегi Алланы» аты
басыл№ан кестенi не iстеймiз десiп аз ойландыє та,
солай єалсын дестiк. МЅсылмандардан єал№ан естелiк
болсын! ?станбаса да ислам туралы ма№лЅматтары бар,
аяє асты етпес! Кёрiс а№айындар№а естелiк! Іазає ?лттыє
Университетiнi» студенттерiнен бiз бiр ай оєы№ан
Донггук университетiнi» студенттерiне!


198
Дёретханада№ы гѕл
Мешiттен шы№ар жолда Тѕрiк асханасына бас
сЅєєанбыз. Тапсырыс бердiк. Етi кјптеу бiр та№ам№а.
?зає кѕтуге тура келген. Мешiт жайлы, ёсерiмiз жайлы
ё»гiмелеп отырмыз. Сол аралыєта кiрiп, шыєєам. Бiрден
кјзiм тѕстi. Гѕл. Дёретхананы» тјрiнде – гѕл. Кёдiмгi
ѕлкен єЅмыра№а сёнмен отыр№ызыл№ан. Бiздiкiлер сён
ѕшiн №ана емес, ауа тазарту маєсатымен терезе
жаєтауына єоятын. Кёрiс жерiндегi тѕрiк а№айындарды»
ёрекетi де осы со»№ы маєсатта болса керек. Тазалыєєа
єатты ден єой№ан тѕрлерi. Кјз алмай бiр сёт тЅрып
єалдым. °р саба№ын, жапыра№ын жедел шолып шыєтым.
Менi» орнымда ёсершiл аєындарды» бiрi болса №ой –
деймiн iштей, – табан астында ой тѕйiп, бiрер шумаєты»
басын єайырып тастар едi. Бiз ерекше ёсермен жыр
тол№амадыє, ёйтсе де бјлекше кептен јзгеше
ёсерленгенiмiз аныє. Кѕн тимегендiктен №ана емес, –
бЅл да јсiп-јнуге єЅштар, сезiмi болмаса да сезгiштiгi
бар, нёзiк жаратылыс, – жапыраєтарыны» кјпшiлiгiне
дає тѕсiптi. Іурап, шiрiмесе де, єарая баста№ан. Лас
жерге єойыл№ан аялауды єажет ететiн јсiмдiк, єай бiр
шеке» єызып кѕтiм кјрiп жатырмын дейсi»! Кѕтiм
кјрсе» де, таби№аты»а ѕйлеспес мына єуыста кјгерiп,
кјктеуi» екi талай. ?заєєа бармассы» деймiн. Расында,
тазалыє пен махаббатты» символыны» мына кепке
тѕсуi аянышты-ає едi. Мѕмкiн, єЅлазып кеткен менi»
кј»iл-кѕйiмнен болар, ёлгi гѕлдi» сабаєтары солы»єы,
жапыраєтары жарымжан кјрiнген. ТЅншы№ып тЅр№андай.
Лас єуыстан жиiркенiп, єорланып тЅр№андай.
Дёмханадан шыєєан со» да ёлгi кјрiнiс кјз алдымнан
кетпей єойып едi. Ойымнан шыєпайды. Сыршыл аєын
болма№аныма шындап јкiнгем. Тјгiп-тјгiп жiберiп,
айнала»а сиясы кеппеген туынды»ды оєып берiп,
жаны» жай табар едi. Кјргенiм жайлы жанымда№ылар№а
ё»гiмелеп беруге тама№ыма бiр тѕйiртпек тЅрып


199
єал№андай. °лгi жа№ымсыз кјрiнiстi», осы гѕлдi» ма№ан
бiр єатысы бар сияєты. Бёлкiм, јз орындарын таппай
адасып жѕрген замандастарымны» та№дырына телiген
болармын. Жоє! Ол емес. Бiз емес. Бiздiкi адассає та
тѕбi тѕнек емес. ґтпелi кезе». Ерте»нен, жарыєтан
ѕмiт бар. Бёрi єалыпєа келер деген сенiм бар. Басєа
бiрде»е. Басєа бiреу. ТЅйыєтала тѕстiм. Жаны»ды
жегiдей жеген ойды» тѕбiне жетпей ке» тыныс алу
мѕмкiн емес. Кеш батты. Тѕн болды. ЖЅрт Ѕйєы№а бас
єойды. Ал, мен... Дј»бекшiп жатырмын. Тѕн ортасы
ауды. Іараптан-єарап мынадай кѕйге тѕскенiме та»дана
тѕсiп, кјз iлмек болам. Та» сыз бердi. Сонда №ана...
?йыєтап кеткем жоє, таптым. Таптым! “Эврика –
таптым!” деп жала»аш жѕгiрiп шыєпадыє. Архимед
єуан№анынан есi шы№а жѕгiрген болар. Ал, бiз... Іуана
алмадыє. Тек, сёл же»iлдегендей бол№анбыз. Себебi,
бiздi» тапєанымыз жа»алыє емес, кјкiректi сыздатєан
белгiсiздiктi» шешуi №ана едi. Бар бол№аны: Іайран
аталарым, а№аларым-ай! – деп кѕбiр еттiк.
Иё, менi» алды»№ы а№аларым мен сёл арыраєта№ы
аталарымны» та№дыры едi. Елiм деп е»iреген ерлердi»
єапаста, єамаєта, тар ше»берде јксiп, єысты№ып јткен
јмiрi едi. Аумалы-тјкпелi заманны» єЅрбандарыны»
заттыє кјрiнiсi алдымнан шы№ыпты.
Сѕйегi асыл Ѕлдар єорлыєєа єалай шыдады екен?
Неге тјздi екен? ?рпає ѕшiн. Елдiк ѕшiн, ёлбетте!
Олар болмаса бiз жоє едiк. Кеше солар кѕреспесе бѕгiнгi
кѕннi» елесi де болмас едi. ?лтыны» сасыє тар єапаста№ы
нёжiске бату№а бет ал№анын кјрiп, јздерiн јртке Ѕсын№ан.
Елiн єЅрдымнан саєта№ан. ґздерi де нёжiске был№ану№а
жетпей јлген. ІЅрбан бол№ан. Азаматтыє парызын
єанымен јтеп, арын был№амай, намысын жыєпай шаїид
кешкен. Жарєылдау ѕшiн, гѕлдеу ѕшiн ту№ан єаншама
№Ѕмыр єапаста єиылды! °лемдi жалт єаратар,
шалєасынан тѕсiрер ой айту№а тиiс єаншама дарын
кјктей солды! °йтсе де, армансыз. Жандары жённатта!


200
ґздерiнен кейiнгi ел тiзгiнiн Ѕстау№а тиiс Ѕл-єыздарына
ба№ыт кјрсетiп, жол салып кеткен. Сол жорамен шеру
тартєан кейiнгi буын тјбеден тјне єоєа»дап, ёр єадамын
санап бастыр№ан єожайын елдi» назарын алдап, кјз
жаздыра бiлiптi. Зымиян саясатты» шырмауында жѕрiп-
ає єазаєты» јткенiн оралту№а кѕш салыпты. Елдiгiн
саєтапты.
Жоє! Іазає тарихында№ы е» ауыр, е» єилы кезе»iнде
тынышсыз кѕн мен Ѕйєысыз тѕндi №ана жолдас єылып,
єыл ѕстiнде №Ѕмыр кешкен єазаєты» азаматтары
кѕресiнге тастал№ан жоє! ІЅдыєєа єЅла№ан єЅланны»
кебiне тѕскен шы№ар. Аз уаєыт єЅрбаєаны»
єЅлдыра»да№аны да тѕк емес. Аєыры – єайыр! Iзiн,
iсiн жал№ар, атын јшiрмес Ѕрпа№ы јлген жоє. Бiр
заманда озбырлар нёжiске тыєпає бол№ан аяулы басы
кјмiлген жерге кјк кѕмбез орнатып, аруа№ына тёу
етер, дЅ№асын ба№ыштап, рахметiн жаудырар Ѕл-єызы
бар. °лем мойында№ан, жарєын болаша№ына кѕмёнсiз
єол єой№ан Іазає елi бар. °р iсiн а»ыз єылып айтар
айшылыє атырапты жамбасына басєан єаза№ы – тiрi!
Тiршiлiгiн жасап жатыр.
ТЅрып кетсек керек. Іыршын кеткен мы»да№ан...
миллионда№ан боздаєты» рухына iштей жѕз єайтара дЅ№а
єылдыє. Азапта јткен азалы јмiрлерiне деген аянышпен
бiр сёт јксiк єысєандай бол№ан! Босап барып – тёуба№а
келдiк, – иiнiмiздi тiктеп, єатайып алдыє. ±Ѕмырлары
арпалыспен јтiптi, ендi кјрде тыныш жату№а тиiс. Себебi,
мы»-сан єабат биiкте, арсы-кѕрсiмен бой таластыра сам№ап
жѕрген аруає-рухтарымен єаза№ыны» болаша№ын, келешегiн
кјрдi. Кѕрестерiнi» жемiсiн кейiнгiлер кјретiнiн Ѕєєан
со», тёуба айтып, тыныштыє тапты деп бiлем!
Кѕнделiкке оралсає. Бiрдi айтып, бiрге кеткенiмiз
емес, сол кѕнделiктi» єысєаша мазмЅны жо№арыда№ы
жолдар. Ерекше ёсерлердi терiп отырып, тѕйiндеп
шыєєанымызды єараєты оєырман јзi де ба№амдаса
керек. Іойын дёптердегi жазбалар№а єара№анда не кјрсек


201
те, кјп жа№дайда Ѕлттыє мёселе тЅр№ысынан ой тѕйiппiз.
Ендi, кетер єарса»нан сёл бЅрынырає, о»ашада ке»iнен
отырып, еркiн єалам сiлтеген бiр кѕнгi жазбамызбен
жазба№ымызды тѕйiндесек.
Іайтарда
...Тё»iрiнi» јзi жол сiлтер! ...Мен елiм деп е»iреген
Бiлге, Естемидей ерлердi» мЅєалма№ан тЅя№ы...
Іалта єа№ылу№а таєау. Бос кѕнiмiз мёндi саяхатєа
емес, єайна№ан базарда№ы мёнсiз сауда№а жЅтылуда.
Артта№ы ел оєу№а емес, базарын аралап єайт, сауда
ѕйрен деп жiбергендей-ає. Жылтыра№ын жауїар№а балап,
аспандап тЅр№ан ба№асына єарамай тайыз єалтаны»
єатпарын жазып, тѕбiн тырнап жатамыз. Шѕкiр,
базарлыє жа№ы ойда№ы де»гейде. БЅл кёрiстердi» жа»а
ѕлгiдегi заманауи жосын киiм ѕлгiсi алыста жѕргенде-
ає ынтыєтырып едi. Іасына келгенде кјзiм тЅнып
кетсе керек. Аянбаппын. Аямаппын. Десе де, –
єалтаны» тѕбi кјрiнер меженi Ѕмытєам – арты№ырає
сiлте»кiреп жiбергем. БЅ№ан да тёуба! БЅдан єаттырає
кетсем, жѕген Ѕстап єалады екем. Жол єаражатыма
єарайласпаса да, ає жол тiлеп, ає пейiлмен шы№арып
сал№ан, жыраєєа шыєєан ал№ашєы сапарыма јзiмдей
єуан№ан ар№ы-бергi, алыс-жаєын а№айын-туыс, дос-
бауыр№а деген риясыз кј»iлiмнi» кiшкене кјрiнiсi –
естелiк ала бару№а тиiс едiм. Кј»iл жыєпастыє єасиет –
єазаєы мiнез. Базарлыє єайда, єара басымды арєалап
єайту№а аз єалыппын. Дер кезiнде тоєтаппын. Та№ы
да алмає озыє ѕлгiлi кјрiктi шѕберекке єимасає та,
кѕрсiне єарап, естелiк болу№а жарарлыє iрiлi-Ѕсаєты
заттар сатылатын бјлiмге єарай сал№ырт ая»да№ам.
Кёрiстер елiнен тартылар сыйлыєты» јн бойынан
аталмыш мемлекеттi» болмысы кјзге Ѕрып, иiсi а»єып
тЅрса... Осы ерекшелiктi ескерiп, бiзде єат, ёлде
мѕлдемге жуыє кездеспейтiн сувенирлерге тоєталып


202
жатырмыз. Жай №ана жылтырає емес, Ѕсає болса да –
мёнi бар, єол жетiмдi ба№ада№ы дѕниелерге ше»гелдi
салып баєтыє. Елге бар№анда: – Ма№ан не ёкелдi»? –
деген кјлдене» кјк аттыны» да меселi єайтпау№а тиiс.
Елге ёкетер бiз iздеген естелiк заттар кјп iздетпедi.
Тiптi, екi єадам аттамай-ає мен мЅндала№ан. Іаптап
тЅр. Кёрiс Ѕлтыны» Ѕлттыє ерекшелiгi, болмыс-бiтiмi
бедерленген єапта№ан дѕние. Баланы» бармаєтай
ойыншы№ында да ёлгi бедер. Ауыл№а бар№анда єайдан
келгенi»дi айтєызбай-ає ёйгiлердей. Iздегенге – сЅра№ан.
Сатушы: “Шет елдiктердi алдап, єымбатєа саттым!”
деп мёз, бiздiкiлер: “Кёрiстердi» јзiн бёленге
отыр№ыздым!” деп ырза. Іасєыр да – тоє, єой да –
аман. Сауданы» салты. °ркiм јзiне дён риза. Тiптi,
со»№ы кѕндерi бiздiкiлердi» арасында iштей жарыс
етек ал№ан. Анау ананы алды, мен неге єалуым керек?
?ят єой. Аєшаны шаєтап ёкелгендерi єалтасы
єалы»даулардан єарыз алып... Менiкi той№ан баланы»
ойыны. ґзiмдi єамтамасыз етiп болып (бастапєыда
кјзiм тоймап едi, кейiн келе тiптi артыє па дедiм),
базарлыє єамына кiрiскем. Мен №ана емес, бёрi.
Жаппай. Ана№ан анау, мына№ан мынау, басеке»е бас
сыйлыє, Бейсеке»е бес сыйлыє... Сатыр-сЅтыр, шытыр-
сытыр Ѕсає – тѕйегiн тiзiп єойып, Ѕмыт єал№андарын
саусає бѕгiп, саусає жетпей жатса Ѕза№ынан тiзiм
жасап, кѕбiр-кѕбiр шЅєшиысып, санап отыр№аны. Ерiксiз
бас шайєайсы». Сѕйiнiш мен ыза. Аузында№ысын
жырып, алдында№ысын бјлiп, астында№ысын тѕсiп берер
мёрттiкке – сѕйiнiш. Арзан сыйлы№ымен атаєєа жетпек
арам ой мен сасыє маєтан№а – ыза. Дос кј»iлiн бiр
атым насыбайдан iздеген, а»№ал да кј»iлшек, а»єылдає
мiнезге – сѕйiнiш. Сабає жiптi» јзiн есеппен берер
сарттыє пен єайтарымы болмаса єар бермес єаттылыє,
тјбесiнде отыр№ан тјре мен жетектеп жѕрген жерлесiне
арнап со»№ы тиынын салар жа№ымпаздыєєа – ыза.
Жиiркенiш. Жиып келгенде, мёрттiк пен сарттыє.
Іалай бЅрса» да аралас жатыр. Іалай десе» де бiр


203
єазаєты» бойынан табылар єарама-єайшылыє. Сарттыє
сада№а кетсiн, мёрттiктi» жјнi басєа. Мёрттiк – ежелгi
бабамнан кѕнi кешеге дейiн Ѕлтымны» мiнезiне айнымас
серiк бол№ан iрi єасиет едi. Сарттыє – ар№ы атам бар
деп бiлмеген, бергi атам атын естiгенде-ає тiксiнген,
кейiнгi баспає-тана – пЅл, елiм деп е»iреген ер – єЅл
болып, табаны тiлiк тексiз єЅл шошайып атєа мiнген
екi талай заманда Ѕсаєта№ан Ѕрпа№ы»ны» етегiнен
Ѕста№ан жиренiштi салт едi. Солай да, солай ел едiк,
жел аса алмас бел едiк... Елi» езгiге тѕсiп бор болды,
белi» ерi»е кјр болды. Елдiгi» сор болды, ерлiгi» єор
болды. Ал№ашєы лепес – ар№ы дёуiрдi» јр сыпаты.
Со»№ы тѕйiн – кѕнi кешеден кѕнi бѕгiнге дейiнгi кер
заманны» сораєы кјрiнiсi. Бѕгiнгi Ѕрпає... Бiз...
Алты ай ата жаумен єаржысып, же»iспен орал№ан,
атадан Ѕл боп ту№ан ерлiктi ердi» алты ай шапєанда
арыма№ан ар№ыма№ын отєа жiберiп, алты кѕн бас
кјтермей Ѕйєы№а басар ёдетi болушы едi. Батырды»
Ѕйєысы десетiн жЅрт. Оятпа»дар! – дейтiн. Елiн
єор№а№ан ердi» Ѕйєысы да ардаєты. Аяєтарын Ѕшынан
басып, ерiндерiнi» єимылымен Ѕ№ысып жататын
Ѕйєыда№ы батырды» тј»iрегiндегiлер.
Батырды» Ѕйєысы – тынышты№ы»ны» символы едi.
Кѕн јткен сайын жау жара№ын жарєыратып, жЅрты»а
тиiсудi жиiлеттi. Батырдан маза кеттi. Маза кеткенi
тѕк емес. Етектен тартєыла№ан жау№а “Тёйт!” деп єойып,
бетiн єайтарып, єайта Ѕйєы№а кетер заман оз№ан екен.
Бетiн єайтару аз екен. ТЅра алмастай белiн сындыру
керек екен. Іайран єаза№ым мiнезiне басып, мёрттiк
танытыпты. Тентек баланы бетiнен єаєпай, тек деумен
шектелiптi. Аєыры кешегi тентек неме азамат болдым
деп, атасын саєалынан алыпты. Саєалы жЅлынса да,
ескi аруа№ы єайта єоз№ан аталы Ѕл намысын жыєпапты.
Аєыра атып тЅрыпты. Алыса жѕрiп арыпты. Ата жау
есеп емес, ая№ын жалап кѕн кјрген есiктегi єЅл-єЅтан
мен жарлы-жаєыбай№а жал бiтiптi. Жау – жа№адан,
бјрi – етектен ал№ан бiр заман туыпты. Іаїарына


204
мiнген єарт батыр ар№ы-бергi, јлi-тiрi аруаєты тѕгел
шаєырып, аршындай Ѕмтылыпты. Арындай шауыпты.
Алты ай шапса арымас ар№ымаєты» кѕмiс та№асы
тебендей, єЅлаш жетпес мойыны єылдай бол№анда; алты
єабат арєар єайыстан тоєыл№ан темiрдей сауытты бiр
сал№аннан єаєєа бјлер, алты єарыс алдаспаннан жЅєана
єал№анда, єысєасы, ер арып – аруає, ат арып – тулає
бол№анда... Тё»iрiнi» јзi кјмекке келiптi. Жау єаруын
тастап, бас сау№алай єашыпты. Ата жау алыста, атажЅрт
орнында. Ер мЅраты орындалды деген – осы! Осы! Тек,
бЅл жол№ы Ѕрыс єымбатєа тѕскен. ?заєєа созыл№ан.
Тамыры єиылмаса да, сi»iрi созыл№ан батыр елiне
орал№ан. Же»iспен. Бая№ы табанын жерге тигiзбей киiзге
салып, кјтерiп алар єылыєты єыз-єырєын, аяулы
жар – тегiстей жау№а єатын бол№ан. Іайтарып алу№а
єауєар жоє. Іызы»ды єорлап, єатыны»ды зорлап,
са№ын сындырып, єатын єыл№ан ата жаудан кек алмай
жер басып жѕру – ездiк. Тек, алты кѕн. Ар№ымаєты»
ерi алынып, аузы кјкке тиiп, аунап тЅрар, ердi» ала»сыз
тыны№ар уаєыты. Алты-ає кѕн. Тек... °тте», єЅша№ы –
жЅмає, демi – шёрбат, тјсi – зём-зём сѕйген жарды»
ає некелi тјсегi жоє. МЅны» Ѕйєысын кѕзетер бая№ы
тектiлер тегiстей харап бол№ан. БЅта са№алап, тау тасалап
жѕрiп тiрi єал№ан, кеше №ана бала№ын жыртєан єЅл-
єЅтан тынышын кѕзетпек тѕгiлi, алты єырдан бјрi
Ѕлыса бЅтыны» арасына ты№ылады. Е»сенi тiктеп,
аруає шаєырып атєа мiну ѕшiн аз уаєыт, алты-ає кѕн
тыныштыє болса... Сосын, кјрсетем, ата»а нёлет ит..!
О№ан дейiн алты кѕн бар. Тыныштыєты єайдан
табам? Іайда барып бараєат табам? Жауыны» бетiн
єайтар№анмен, јзi де ёбден титыєта№ан, тоз-тоз бол№ан
мынау елдi» е»сесiн тiктеуге табар єайраны» бар ма?
Бѕгiнгi буын... Жа№асы жыртылса да жау№а же»iстiк
бермеген, арыса да аяєєа тЅр№ан, ёйткенмен, басын
жастыєєа єойып, армансыз єорыл№а басар№а єайран
таба алмай, ёрi-сёрi кѕйде тЅр№ан екi талай заманда
егеулi найза єол№а ал№ан єаїарман Ѕлы». Бѕгiнгi Ѕрпає –


205
бая№ы батыр. Тек, Ѕйєысы єанба№ан. Басы ме»-зе».
Елдiктi №ана ойлап ауырар бас ме»-зе». Тыным керек.
Тынымсыз таным болмає емес. Елiм деп єана со№ар
жѕрек ёлсiреген. Тоєтау№а таєау. ?лы дененi нёрмен
сусындату ѕшiн жѕрекке тыным керек. Алты кѕн.
Одан ар№ысы Тё»iрдi» нёсiбi. Аунап-єунап бiр тЅрса...
Кеткен есе», тјгiлген абыройы», шашыл№ан єаны»,
айтыл№ан зары», талан№ан малы», таптал№ан ары»
мен єиыл№ан, єинал№ан жаны»ны» тјлемiн кеше №ана
тјбе»де ойна№ан озбыр жаудан желкелей кјтерiп, сiлки
тЅрып сЅрайтын болады. Іайтарады кегi»дi. Тек,
тыныштыє... Шатысєан баста№ы бытысєан ойды» бiр
арна№а, єалыпты ретке тѕсуi ѕшiн тек тыныштыє...
Жетiскен жау єашпайды. Бас сау№алай тЅра єашєан
єорєає дЅшпанны» алты кѕнi» не, алты ай, алты
жылда јзiне келе алмасы аныє. Ал, са№ан, ма№ан,
елiме, ерiме – алты кѕн мЅрсат. Жетедi. Ерi»нi»
мазасын алма! Кѕзет Ѕйєысын! Аузына су тамыз!
Ма»дайынан јп! Мейiр мен махаббат сыйла!
°лмисаєта№ы кеспiрiн тауып, ежелгi рухын оралту
ѕшiн сенi» махаббатєа толы пёк єЅша№ы»ны» жылуы
керек. ?мытпа осыны! Ару єыз, сЅлу жар, асыл ана,
салиєалы ёже! Аяулы а№а, жаєын бауыр, асєар ёке,
аруаєты ата! Бёрi»! ?рпа№ы» ѕшiн, ерте»i» ѕшiн, елi» –
єаза№ы» ѕшiн! Тыныштыє саєта! Таста ауыл-ѕйдi»
пыш-пышы мен а№айынны» дау-шарын! Ерлерi»нi»,
Ѕлдары»ны» тЅрма жолына! Ер iсi о». Бата»мен алєа!
Алаєаны»мен аяла! Махаббаты»мен жылыт! Пейiлi»мен
есiрке! Тобыєтай тѕйiн: ТЫНЫМ БЕР!
Иё, бѕгiнгi Ѕрпає – бiздер. Уыз№а жарымай јскен
жас јскiн. Кјбi. Тѕгелге жуы№ы. Алайда тексiз емес.
ІЅм жиылып тас, єЅл жиылып бас болмас. Саєтардан,
№Ѕндардан єал№ан Ѕрпаєты» єЅлдардан мемлекет єЅруы
мѕмкiн емес! ?саєтаса да, єанында ба№зыда дѕрiлдеп
јткен ежелгi Кјк Тѕрiктi», Кјк Бјрiнi» єаныны»
тамшысы №ана емес, арналы а№ыны бар. Тек а№ыс


206
бЅзыл№ан. Іалыпєа келер кѕн – алда! Тыныштыє
керек, єайталап айтам! Елiм, ерiм, жЅртым тыныш
бол№ай! Уа, Кјк Тѕрiк бабам! Я Кјк Тё»iрiм!
Со»№ы сјз
Осымен тоєтасає та болады. Десе де...
Белгiлi бiр сапар туралы жаз№ан со» Ѕрандатпай-ає
єойса да болады №ой – деген ой тууы мѕмкiн оєырманда.
Жоє. Жала» Ѕран емес. ґз ѕйiнде ою ойма№ан – кiсi
ѕйiнде iс єылыпты-ны» бiзге єатысы жоє. Іайда, не
жазсає та осы орайдан табылу№а тиiспiз. Бiзден
бЅрын№ылар тар ше»берде жѕрiп-ає ке» ауєымды
дѕниелердi дѕниеге келтiрiптi. Астармен болса да
айтарын айтыпты. Бiздiкi не, аузы»а єаєпає єояр
ешкiм жоє. ?рандатпас жјнi» жоє. ІЅдай кјк
єаламнан, ала єа№аздан айырмаса алда№ы №Ѕмыр Ѕлттыє
тЅр№ыда№ы жазу№а ба№ышталу№а тиiс. Не жазсає та
єазаєты» јлгенiн тiрiлту, јшкенiн жа№у, елесiн
жандандыру жолында шеру тартпає. Осыны ескерсек,
бiздiкi жјн! Экономиканы реформалауды, єаржыны
реттеудi жјн бiлетiн iскер азаматтар№а єалдырайыє.
Ал, ата-баба рухын тiрiлту, салтын, №Ѕрпын, бейнесiн
кейiнгiнi» санасына єЅю, тарихын Ѕмыттырмау жолында
ѕздiккен, тынышын кетiрген, єай№ылан№ан, аєыры
№Ѕмырын тѕгескен Ѕлтшыл ата-а№аларымызды» iзiн
жал№ау, солар жаєєан сёуленi јшiрмеу – бiздi» мiндет.
?лы мiндет. Атєармай јлу – кешiрiлмес кѕнё! Іалам
Ѕста№ан єай азаматєа да айтарымыз, артарымыз –
осы. Осы!
Алматы-Сеул-Алматы. Ша»ырає-2.
Шiлде-тамыз, 2011.


207
ІАЗЫІ
(хикаят)
Жал№ыздыє. Жаман-ау. Іар№ысєа Ѕшырап єЅрсауына
тѕссе» кiм болса» о бол тоз-тозы»ды шы№арады.
БЅрын№ы кѕнi» миллиондарды» ортасында назар
атаулыны јзiне аудартып айхай дёуренмен јтсе де,
ендiгi кѕнi» кѕн емес. Белгiсiздiктi, бейтаныс бiреудi
сар№ая кѕтiп, кјкжиек жаєєа телмiрумен јтедi бар
№Ѕмыр. Жылауы» мѕмкiн, – јзi»нен басєа жЅбатар
жан жоє, №ажайыпєа кезiк, – јзi»нен ј»ге куёгер
жоє. Шатты№ы»ды бјлiсер ёлдекiмдi iздей єоярдай –
єуана да алмайсы». БЅл – жапанда єал№ан, екi аяєты
атаулыны кјруден кѕдерiн ѕзе алмай, бјрi №Ѕмыр№а да
бiржола мойынсЅну№а дётi жетпей, екi аралыєта шјре-
шјре сергелде»де жѕрген адамны» кѕйi.
Кјптi» ортасында жѕрiп те жал№ызсырау№а болады.
Тј»iрегi» єайна№ан тiршiлiк, єапта№ан халыє, гуiлдеген
жЅрт. Бiрає, сен жал№ызсы». Кјп шуылдаєєа ѕн єосу
єолы»нан келмейдi. Не артыєсы» жЅрттан, не кемсi».
Артыє болса» јзi»нен арзан ту№андар№а жаєындау№а
арланып, сјзi»дi Ѕ№арлыє јресi бар бас таппай, жЅртты»
тјбесiнен єарап, тiсi»нен шы№ар ёр дыбысты єада№алап
ёуресi». Жуып кетсе» асылы»ды кјрсетiп, єазына»ды
Ѕрлатып алардай екi аяєты атаулыдан алшаєтап,
єашєаєтап ба№асы». ±Ѕмыры» жан-жа№ы»ды шу№а
толтырып, тѕртiнектеп жѕрген жиренiштi шибјрiлерге
кеюмен јтедi. Кем болса» бейшарасы». Сорлы боп
кѕнi»дi јткересi». Айтсам ты»дай ма, шаєырсам келе
ме, сЅрасам бере ме, тiптi, берсем ала ма деп кјрiнгенге
кјзi»дi сатып, жалтає №Ѕмыр кешесi». “Осы неге мен
де ел сияєты емеспiн?” – деп ананы», мынаны»
“баєытына” єызы№умен јтесi». Тепе»-тепе»ге єор бол№ан
жабы тiрлiктi» сорма»дай иесiсi»...


208
БЅлар шет-шегi белгiсiз, жер басып жѕргенде бiр
минут со»ы»нан єалмас єасiретке айналар жал№ыздыє.
Мё»гi. Бiр сёттiк жал№ыздыє та болады. Лепiрген
кј»iлi» аяє асты болар, жа»а №ана кјптi» ортасында
кѕлкi» кјкке жетiп, кеуде»е нан пiсiп шалєы№аны»
елес єЅрлы да болмай, еште»е кјрмегендей, ендi
кјрмейтiндей, жабырєайтын сёттер. Ешкiм, еште»е керек
емес. Дѕние кјк тиындыє єЅны жоє сѕре»сiз кјрiнiске
айналып жѕре берер сёт. БЅрын№ы жан єияр досы»
бѕгiнгi єолынан келсе желке»дi єию№а бар ата жауы»дай,
кешегi жанашыры» єазiргi єар№ыстаушы»дай. Бiр сёт
бЅрын №ана кѕлiмдеп тЅр№ан кѕлiм кјз жап-жарыє
жасыл ёлем тѕнекке сi»iп кеткендей. Тѕнересi».
Тѕ»iлесi». Жал№анда єызыє єалма№ан. ґзi»дi де, јзгенi
де жек кјрiп кетесi». Жыла№ы» келедi. А№ыл-тегiл
аєтарылып. Жал№андыєєа єЅрыл№ан јтiрiк јмiрдi
єар№а№ы» келедi. Іыбырла№ан жёндiгi мен сыбырла№ан
желiне дейiн сенi табалап жатєандай. Жер бетiндегi
кјзi бар атаулы сен жаєєа мѕсiркей єарап єал№андай.
Іара№ы» келмейдi.
...Не ойла№аны»ды јзi» де бiлмейсi». Шым-шытырыє
бiрде»е. Іанша уаєыт јткенi де белгiсiз. Кѕбiр-сыбыр,
тырс-тырс, басы»ды солєылдата єысар ёлдебiр
толєын№а Ѕєсас – уiл ме, суыл ма – дыбыстар миы»ды
ша№ып бiр тынбайды-ай. ґзi»е келгенде єатты
шарша№аны»ды сезесi». Кеуде» тол№ан кѕрсiнiс.
Дегенмен, сарайы» ашыла тѕскендей. Бiздi» жЅрт
алдында№ы абырой, бедел деп абыройы»ды айрандай
тјгiп алысып-жЅлысып, єарысып ба№атын, жан
бiткеннен артыє тЅруды кјксеумен јткерiп жатєан
јмiрдi» тѕк мёнi жоє екенiн, бетi»е жалт єарап, не
кѕлгенiн, не тѕйiлгенiн а»датпай, терiс айналып жѕре
берер бiр сёттiк єана жолаушы екенiне кјзi» жете
тѕседi. Iстеп жѕрген iсi», јткерiп жѕрген тiрлiгi»е
кѕле єарайсы». Соншама таусыл№аны»а јкiнесi». Ендiгi
кѕнi»дi кѕрделiрек, мёндiрек єылып јткiзудi ойлайсы».
°йтеуiр, јмiр жайлы ойланбай єалмайсы».


209
БЅл – Жаратушыны» пендесiн ойлану№а мёжбѕрлеп,
тёубеге келтiру ѕшiн №ана бiр сётке басына салар
јтпелi жал№ыздыє сияєты кјрiнедi ма№ан...
Жазуы нашар екен. Ежiктеп, ѕзiп-жЅлып ёре» оєып
шыєты. Кѕнделiгi шы№ар деп ойлады. БЅрын да талай
кјрген, кјлемi кiтаптан да єалы» дёптердi єыз№ыштай
єоритын. Тѕнде шЅєшиып отыр едi, осыны жаз№ан
сы»айлы. Тѕндегi ё»гiмелерi де осы єар№ыс атєыр
жал№ыздыє жайлы бол№ан. Сол ёсермен шимайла№ан№а
Ѕєсайды. Жёне Ѕмытєан. Дёптерiн ашыє єалдырып,
єисая кетiптi. Жайшылыєта мЅнтаздай киiнiп, сыєиып
жѕретiн досы ѕй iшiнде соншама салає екен. БЅрын
да шет жа№асын бiлетiн. Бiрає, осынша кѕтiмсiз деп
ойламапты. Тјсек салу№а ерiнсе керек, едендi жауып
тЅр№ан кјлдей кјнетоз кiлемнi» ѕстiне жЅєалта» жал№ыз
матрацты тастай салып, киiмiн де шешпестен жата
кетiптi. Жасты№ы сыр№ып єол жетпес жо№арылап кеткен,
єобыра№ан єалы» шашы Ѕйпалана тѕсiп етпеттей жатєан
досына Ѕзає єарап тЅрды. Жайсыз жатысына
єарамастан єатты Ѕйыєтайды екен.
Ыбырсып жатєан ѕйдi тыжырына тЅрып бiр шолып
шыєты. °йел єолы тисе жайнап жѕре берейiн-ає деп
тЅр№ан дѕниелер. Жазу-сызудан бјлек јнер жа№ынан
да єЅралаєан емес досы єосымша табысты той єуалап
та табатын. ґзi де талай кјрген, аєшасына келiседi де
той басєарады. Тапєанын Ѕєсата алмайды, сiрё серiлiгi
басым. Мына ѕйдi де, iшiндегi жиїаз-жабды№ымен
ауылда№ы шал-кемпiр алып берсе керек. Сырды» суы
сира№ынан келмес жiгiт ѕшiн бЅдан артыєты» тiптен
керегi жоє.
Іарны ашып тЅр№анын а»дады. Ас ѕй мЅнтаздай.
Бiр ыдыс был№анбапты. Тек, кесе тѕбiне єатєан шай
ма, кофе ме єо»ыр-єызыл дає болмаса. Бiр кездерi
iшкенге Ѕєсайды. То»азытєыш боп-бос. Дым жоє.
Сиыр жала№андай деушi едi. ¶йден тамає iшпейдi
екен мына сабаз.


210
– Ее, бала, пысыє єана емес, жаны ашитын тјзiмдi
ёйел алу керек екен са№ан, – деп єойды јзiмен-јзi.
Досыны» Ѕйєысын єимады. Ауєаттанып єайтпаєєа
сыртєа беттей бердi де, ёлгi дёптерге кјзi тѕстi. Параєтап
бiраз тЅрды, iшi толып бiтiптi. Бiр-бiрiне мiнгескен
Ѕсає жазу јзiне тарта єоймады. “Тышєанны» iзiндей...”
деп Ѕрысып жатушы едi мЅ№алiмдер, – сондай. Ары-
берi аєтарыстырып, iлiп аларлыє тѕк таппа№ан со», –
мына жыпыр-жыпырды» iшiнен бiрде»е табудан шјп
арасынан ине iздеу о»ай секiлдi, – жапты да сыртєа
беттедi. °лгi жазба ойына орала бердi. Тѕрiне єараса»
жаїанды су алса да єыстырып єоймайтындай кјрiнетiн
досыны» жал№ызсырап жѕргенiне сене алмайсы».
Сенбейiн десе», жаз№аны ёлгi. Не болса да, јз басынан
кешкен кѕйдi жаз№аны аныє. Кешегi тѕнi та» атєанша
мЅ»ын ша№ып, зарын айтып Ѕйыєтатпай єой№ан јзi
едi №ой.
...Со»№ы оєи№алар iшiне сыймай бара жатєасын
осы досын iздеп тапєан.
¶йге жаєын ша№ын асханадан жѕрек жал№ап, iшке
кiргенде досы тЅрып алыпты. ¶й iшiн реттестiрген
болыпты. Жазу столы мЅнтаздай, єо»ыр дёптер кјзге
тѕспейдi.
– Бiраз ойланып кјрсем, – дедi бая№ы єазає
киноларында№ыдай маєамдап. – сенi» жал№ыздыє
туралы ойы»ны» кјп жерiмен келiсе алмайтын
сияєтымын. – Іазыбектi» шекесi тырысты да єалды. –
РЅєсатсыз єол тигiзгенiм емес, ашыє жатыр екен.
Кјз жѕгiртiп шыєтым. Тiлi»... єалай едi ёлгi, iii,
шЅрайлы шы№ар, о жа№ын бiлмедiм. Бiрає айтпа№ы»
кј»iлiме єона єоймады. Тырыспашы ендi, ашыє
єалдыр№ан јзi», ренжитiн жјнi» жоє.
– Іоя салшы оны. °лi пiсiп, жетiлмеген шимайым
ѕшiн сын айтпай-ає єой. Бiреуге Ѕсынбає тѕгiлi јзiм
де оєымайтын ондай єыртымбай ойлар жетедi оны»
iшiнде.


211
Лёмiнен бЅл таєырыпты ары єарай єаузау№а ниетi
жоє екенi байєалса да, сјзге тоєтар єояр єонає
кјрiнбейдi. Еште»е естiмегендей ойын жал№астыра бердi.
– ЖЅрттан артыє туса» болды, ешкiммен шѕйiркелесе
алмайды екенсi». Ешкiмдi менсiнбейсi», жан атаулыны
ма»ы»а жуытпай, бойы»а то№ытпайды екенсi». °сiресе,
осы ойы» Ѕнамады ма№ан. Іалай сонда, ерекше аєылды
болып ту№андарды» бёрi єо№амнан тыс јмiр сѕру керек
пе? Таланты мен аєылы жЅрттан асєан адамны» бёрi
сјйте берсе елдi кiм басєарады? Тобырды кiм билейдi?
ІЅдайды» јзi єарапайым халыєєа жјн сiлтеп, ѕлгi
болсын деп жiберген шы№ар деп ойлаймын оларды.
– Е, Жанболатым-ай, – дедi досыны» маєамына
салып. – Дауласатын уаєытты тапєаны»-ай. Та» атпай
елге кеткен есе»дi менен єайтарып... Тѕндегi» анау.
– Іайда№ы та» атпа№ан, са№ат он бiр болды. Ешкiмнi»
јшiн алайын деп отыр№ам жоє сенен, жай оєи салып
едiм... Сендер секiлдi кјп оєыма№ан со» єырыє жылда
кјзiмiз бiр тѕскен нёрсенi єорыта алмай, Ѕмыта алмай,
соны» айналасында малты№ып ёуре боламыз јстiп.
– Бiрiншiден досым, тѕнде асы№ыс сѕйкей сал№ан
дѕние бЅл. Ешєайда жарияланба№ан жазу. ґзiме №ана
тиесiлi єЅпия. ДЅрыс емес деп ешкiм дау айта алмайды.
– Ал, мен оєыдым №ой...
– Екiншiден, – досыны» со»№ы сјзiн єыстырмады
да. – Мёселенi» бiр жа№ынан №ана келiп отырсы».
Сондыєтан мыжымай-ає єояйыє.
– Мыжы№ан емес, жай кјзєарасым №ой.
– Кјзєарас бiлдiргiш, сын айтєыш болса» осы уаєєа
дейiн жарыєєа шыєєан бiраз жазбам бар, соларды
оєы да, айт. Сол ёдiл болады.
– Айтып отырмын №ой ендi са№ан, кјп оєи алмаймыз
деп... Оны» ѕстiне жариялан№андары»ды басєалар
оєысын, мен сенi» досы»мын №ой, керек болса шикiдей-
ає оєи берем. – ґзi ты»нан тапєан тосын те»еуiне
єуанып кеттi.


212
– Сен жЅмысєа бармаушы ма е» осы?
– Іайда№ы жЅмыс, бѕгiн демалыс єой.
– °ёё. – Кѕннен жа»ыл№анына та»дан№ан да жоє.
Екеуi де. Аптаны» есебiнен шатасу ѕйреншiктi ёдетi
болатын. – Не iстеймiз онда?
– Ендi не iстемек ойы» бар? – дедi Іазыбек
Жанболатєа.
Бильярдєа келген.
– Не iстейтiнiмдi тѕнде айтєам.
– Ажыраспаєсы» №ой?
– Уже ажырасып єойдым, – дедi. Е»кейе берiп
кѕштi соєєы жаса№ан. Мѕлт кеттi.
– Асыєпай кјздеп алмай сенiмдi Ѕру№а болмайды,
досым.
– Оны Ѕрмай тЅрып ескеру керек едi. Ендi јкiнгеннен
пайда жоє.
* * *
Тым єарбалас болып бара жатєан со» сёл ертерек
жылына бiр мёрте сар№айтып барып ёре» келер бiр
айлыє демалысєа шыєєан. Сотєа арыз бердi. Тез
арада бiр жа№ына шы№ар№ысы келген. За»ны» єЅла№ында
отыр№андар№а єиындатпауды тапсырды. Бас єатыратын
еште»е жоє деген. ¶йдi ёйелiне бередi. Баласы ѕшiн.
Іали... Кейiн ренжiп жѕрер. ¶йден басєа еште»е де
даулай єоймас Айгѕл де. ґздерi де солай келiскен.
Со»№ы ё»гiмелескенде...
...Кезектi жанжал кешкi ас кезiнде шы№ып едi.
ЖЅмыстан ѕйге беттеп келе жатєан. Алматыны»
єойын-єонышын єапта№ан темiр арбалар№а толтырып
тастайтын, кеш бата басталатын кептелiс жѕйкенi
єЅртып бiтедi. °деттегiше бiреулердi сыбап алып,
бiреулерiмен тѕсiнiсiп дегендей, ба№даршамнан ба№даршам
асып, iлбiп келе жатєан.Жасылды» жануына аз-ає
єал№ан. Алдында екi-ѕш-ає кјлiк. Сол кезде єЅла№ын
жара ащы дыбыс шыєты. Кјлiктi» дыбыстыє белгiсi.
Жалт єара№ан. Сол жає єапталына тЅмсы№ын ты№а


213
бiр автокјлiк тЅр. Жѕргiзушiсi сЅє сауса№ын безеп
мЅны» алды»№ы жа№ын нЅсєайды. “Жiбер”, – дегенi.
Іитыєты да єалды. ґлермен, киiп-жарып жѕретiн
пысыєайларды онсыз да су єаны сѕймейтiн. БЅл сапар
тала№ы тарс айрылды да, басын шайєай салды. БЅлар
тёртiпке ба№ынып кезек кѕтiп тЅрады, ал бiр пысыє
бос тЅр№ан єарсы бетке јтедi де, єаншама адамды
аттап јтiп, ал№ы єатардан бiр-ає шы№ады. ?ялмай
жол сЅрайды сонысымен єоймай. Жоє жiбере алмайды.
Жын№а тиiп бiттi! “Аєыр пысыє екенсi», єарсы бетте
тЅра тЅр”, – дедi де тЅмсы№ы тиер-тимес тЅрса да
єасаєана ал№а беттедi. °лгi шiркiн мЅны алакјзiмен
бiр атып, жетi атасынан тартып бiр тѕгендеп шыєєанын,
амал жоє мЅны» артына тѕскенiн єарамай-ає сезген.
ґзiнi» iзiн басып келе жатєан кјлiк иесiнi»
кј»iлшектiгiне ызаланды. Кенет, Ѕшырта жјнелдi. ЖЅрт
сияєты бЅл да жѕйткiп кјрмек. ¶йге кiмнi» де болса
тез жеткiсi келедi. Намысы бiр саналатын бјрiктi
а№айындарын Ѕлардай шулатып єарсы бетке де јттi,
киiп-жарып, бiреулердi» єиєа»да№анына єарамай жолын
да кестi, о»№а-сол№а жѕрiп отырып, ёудем жер Ѕтєанын
ба№амдады. Іаз?У-ды» алдынан јтiп барады екен.
Алды ёдеттегi кептелiс. Тјрт жылы јткен єызылды-
жасыл єалашыєєа єызы№а єарады. Іайран кѕндер-ай!
Ноєта-тЅсау жоє, сайранды салып жѕрген бЅла кезе»дер.
БЅла кезе»дер... Есiне сап ете тѕстi де, кј»iлi тѕсiп
кеттi...
ЖЅртты» јкпесiне єалып бЅл асы№атындай ѕйде
єай єимасы, єандай асы№ы бар едi? Іай бiр берекесi
тасып, тосып отыр№ан ѕйi бар мЅны»? Сѕттей Ѕйы№ан
татулыєты кјрген тѕстей жоєєа сайдыр№ан Айгѕлдi»
тынымсыз ызы»ы ма? ¶нсiз iшiлетiн кешкi ас па?
Іатар жатып алып, кѕрсiнiсе аунаєшитын єостјсек
пе? Безiп кетер жер таппай жѕрген жоє па осыны»
бёрiнен. Ондайы бар несiне сонша кимелейдi!? Іали
№ана №ой ѕйдегi жал№ыз жЅбаныш. Сол ѕшiн №ана


214
тјзiп жѕрген жоє па осы азапєа. Бiрає, ол да ауылда
едi №ой. Ендеше асы№атын жјнi жоє. Іайда ёлгi
пысыєтар? Іайдасы»дар? Ал, керек болса алы»дар!
Жол керек пе...
Ашыє терезеден таныс иiс мѕ»к еттi. Жас єыз-
жiгiттер толассыз кiрiп-шы№ып жатєан дѕ»гiршекке
ерiксiз кјзi тѕстi. Ойланбастан о» жаєєа єарай ойыса
берген.
Аштыєта жеген єЅйєаны» дёмi мен жастыєта жеген
самсаны» дёмi та»дайдан кетпейдi. °лгi жазушы
досыны» айтєышты№ыны» нётижесiнде бiр ауыз сјз
Ѕзынсонар тiркеске айнал№ан. Самса №ана емес, дјнер-
кебаб. Сонау кездерде та»дайына жа№ып кететiн дём –
осылар. Екеуiн де алды. Айранымен єосып. Iште
отырып єаужа»дамає едi, орын жоє екен. “Орын
жетпедi” дей єоярдай емес, бар-жо№ы тјрт адам сиятын
кiшкене дј»гелек ѕстел №ана. Нёпаєасын єолына Ѕстап
сыртєа беттеп жатєан а№айындарыны» со»ына ерген.
Тiкесiнен тiк тЅрып, ары-берi јткендерден єысылмай-
ає ерекше тёбетпен тауысып тастады. Бiр дјнер, бiр
самса, бiр єЅты айран. Асєазаныны» керiлiп тЅр№анын
а»дады. Сѕйсiне кекiрiп єойды да темекi тЅтатты.
Бёрi дёмдi. Кј»iлi кјтерiлiп сала бердi. Екi жылды»
єалєасында №ана єол бЅл№ап тЅр№ан бойдає кѕнi, одан
ар№ы студенттiк шаєтары кјз алдына келген. Самса
мен дјнер ол уаєта єолы жеткендер жейтiн та№ам
болатын. Ал, шёкiртаєымен №ана кѕнелтетiндер ѕшiн
ара-тЅра бас сЅ№атын орын болатын бЅл. Ал№ашєы
курстан-ає єосымша жЅмыс iстеп, кјлдене» табыс табуды
ёдетке айналдыр№ан Жанболат ѕшiн мейрамханадан
тамаєтанса да болатын. Солай iстейтiн де. Бiрає, сабаєтан
єашып шы№ып, ѕш-тјрт жiгiт дауры№а бiрге келетiн
бЅл дѕ»гiршектi» јзiндiк сиєыры бар.
Банумен де осы жерде танысєан...
Іарны ше»бiрек атып, кјлiгiнде ты»да№ан со»№ы
ёндi ы»ылдай айтып ѕйге кiрдi. Айгѕл де кј»iлдi
екен.


215
– Не болды, мёзсi» №ой? – деп кѕле єарсы алды.
Оны» сјзiн жауапсыз єалдырып, тјргi ѕйге озды.
Теледидарды єосып, єапта№ан арналарды мёнсiз-
ма№ынасыз кезегiмен аударыстырып отыр№ан.
– Жамбо, тама№ы»ды iш, – деген дауыс естiлдi ас
ѕй жаєтан.
Отыра бердi. Іатарынан екi-ѕш шаєырса да дыбыс
бермеген со» Ѕйыєтап єалды деп ойла№ан жас келiншек
дымы шыєпай экран№а телмiрiп отыр№ан кѕйеуiн кјрiп,
боса№ада тЅрып єалды.
– Жамбо, єЅла№ы» орнында ма? Не№ып отырсы»?
Тамає iш деп єанша рет айттым са№ан? – Даусында
зiл пайда болыпты.
– Iшпеймiн. Тойып келдiм. – НемєЅрайлы. БЅрылып
та єарама№ан.
А»тарылып сёл тЅрды да:
– Iшпесе» єой! – деп дiк етiп, шы№ып кеттi.
Іазан Ѕстаушы о»ып тЅрма№асын, єазанда єайдан
кј»iл-кѕй болсын! Ас ѕйден са»№ыр-сЅ»№ыр, та»є-тЅ»є
ыдыстарды» соєты№ысєан дыбысы естiледi. ЖЅлынып
жѕрген ёйелiнi» єимылы кјз алдына келдi.
– Іират-єират! Ма№ан десе» єыл№ынып јл, – деп
кѕбiр еттi де, балко№а шы№ып кеттi...
– Сонымен, кiм тойдырып жiбердi? – дедi Айгѕл
екеуi томсарып келiп тјсекте табысєанда. ... – Іайдан
тойып келдi» деймiн? – Берi єарай аунап тѕсiп,
тјнiп алды. ¶н жоє терiс айнала берген Жанболатты»
иы№ынан жЅлєи тартты. – Жамбо, мен са№ан сјйлеп
жатырмын.
– Е, iштiк те бiр жерден.
– Іайдан? – Даусы жарыєшаєтана шыєты.
– Сайдан... – БЅл да єиты№ып єалды.
– НаєЅрыс, – деп ары аунап кеттi. Бiрає, ѕнсiздiк
кјпке созылма№ан. – Іанша болды а осылай жѕргенi»е?
Немене»е кергисi» осы а? Не ѕйден тамає iшпейсi»,
не сјйлемейсi». °лде... басєа бiреуi» бар ма тойдырып


216
жѕрген? Айтшы ал, алды»№ы кѕнi єайда болды» ѕйге
єонбай? – Орнынан тЅрып кетiптi.
– °й, айналайын, Ѕйыєтайыєшы а?
– ?йыєтамайсы»! Тыныш Ѕйыєтайтын басєа жерi»
бар сияєты №ой, бар сол жа№ы»а.
Дѕ»к-дѕ»к басып шы№ып кеттi. Не iстеп жѕргенiн
јзi де бiлмейтiн болуы керек. Есiктер тарс-тЅрс ашылып-
жабылып жатты. °лдебiр заттарды» со№ылысєаны
естiледi. Бѕркене тѕсiп жата берген. ґз-јзiмен сарт-
сЅрт еткiзiп жѕрдi де, жыны басыл№ан болу керек,
бјлмеге кiрдi. Сырт еткiзiп жарыєты жаєты. БЅл
басын да кјтермеген. Іасына кеп жатар деп кѕтiп
жатєан.
– Ей, мыєты, мен кеттiм!
– Жолы» болсын! – Айтарын айтса да, мёселеге сёл
кейiндеу бойлады. Басын жЅлып ал№ан. Киiнiп алыпты.
Белiн бекем буын№аны байєалады. Жастыєєа сѕйене
тесiле єарап сёл отырды да: – Іайда? – дедi.
– Сай№а, – дедi єарлы№ып. Кјзi жасаурап кетiптi.
Іысты№а дем алып тЅр. – БЅдан артыє шыдай
алмаймын. Не јмiр бЅл а? Немене»е шiрене бересi»?
Жаєсы єатын керек болса тауып ал, мен кеттiм.
– Іайда? – дедi та№ы да.
– Іайда, єайда?! ¶йге.
– ¶йi» осы емес пе едi осы?
– БЅл ѕй емес...
– ¶й емес?
– БЅл... БЅл... тѕрме бiлдi» бе?
– Тѕрме?..
Екеуi де ѕнсiз єал№ан.
– Мм, солай де... Тѕрме...– Ы»ырана кѕрсiнiп алды. –
Келiссек єайтедi осы а?
– Келiсетiн еште»е жоє. Кетем. – “Кетпе” деп тЅр
деп тѕсiнген. Бiрає, келесi сётте №ана єателескенiн
Ѕєєан.
– Мына жетi тѕнде єайда барасы»? Елдi шулатпай
єоя тЅр. Та» атєан со» да ѕлгересi», ешкiм Ѕстамайды


217
сенi. Кетем десе» жолы» ёне. Тек, та»№а дейiн шыда№аны»
дЅрыс. Сосын... – дедi жай №ана. Жанболатты»
жайбараєат єалпын бЅзбай шыєєан єо»ыр даусы дѕниенi
топан су басып бара жатєандай жiнiккен Айгѕлдi
сабасына тѕсiре баста№ан, – Сосын, сен кетпей-ає єрйса»
да болады. Кету деген ажырасу деген ё»гiме №ой,
сондыєтан мен кетейiн. Таспен жар№анатты Ѕрса» да –
жар№анат јледi, жар№анатпен тасты Ѕрса» да – жар№анат
јледi. Иё, мен кетейiн. Іалидан Ѕят болар, ѕй сендерге
єалсын. ДЅрысы – сол.
Кјп нёрседен хабары жоє, салыстырмалы тѕрде
ал№анда єЅрбылары тѕгелге жуыє бостан жѕрген жас
келiншек бЅл туралы ойланбапты. Болмаса, iстi» со»ы
дёл бЅлай насыр№а шабады деп ойлама№ан. °лгi
телехикаяда№ы еркектер секiлдi ая№ына оратылып,
жалынып-жалпайып жатып алып єалады деп ойла№ан.
– Сонда?..
– Сонда солай. Аєыр ниет еткен екенсi» жолы»нан
єалма. Мен де шаршадым осыны» бёрiнен. Болды,
жетедi осы да.
Айгѕл мѕдiрiп єал№ан. Жыны басылып єал№ан
сияєты. Кѕйеуiнен мЅндайды кѕтпегенi аныє едi. °йтсе
де, келесi сётте-ає бойын билеп алды.
– Жарайды, ажырассає ажырасайыє. Кiнёлi сен
боласы»...
Соны айтты да жайлап басып шы№ып кеттi. Ал,
Жанболат балкон№а беттедi...
– ¶йi»iзге бiр тѕн тѕнеп шы№у№а рЅєсат етесiз бе? –
Балконда Ѕзає тЅрып єал№ан, iшке кiргенде Айгѕлдi»
жатып єал№анын кјрдi.
Ол ѕндеген жоє.
Екi жылдан бергi ѕйреншiктi орнына жантая кеттi.
Шынтаєтай жантайып, осы уаєєа дейiн бiрге жатып,
бiрге јрiп жѕрген, єазiрден бастап бјтен есептелсе де,
за»ды тѕрде ёлi де некелi жарыны» желке тЅсынан
тесiлiп Ѕзає ѕнсiз жатты. Осыны» бёрi єызыє кјрiне
баста№ан. Тосын шешiмге јзi де сенiмдi емес, ёйткенмен,


218
жанына жа№атын сияєты ма, бiрде»е. Ойна№ысы
келетiндей.
Же»iлдеп єал№анын байєады.
– Ал, єЅттыєтаймын! – дедi даусын єаттырає,
салтанатты шы№ару№а тырысып. – ¶йi» бар, бала»
жаны»да. Тѕрмеге єамап Ѕстайтын ешкiм жоє, на№ыз
бостандыє. °й дейтiн мен єой дейтiннен єЅтылды».
Іалай сайрандаса» да еркi». Іыз-єырєын атаулы сенi»
тЅрмысы»а єыза№а єарайтын болады ёлi. Іазiр кјп
єой сондай ёйелдер. Кѕлге аунаса да бiр бала тауып
алады да, жал№ыз јзi рахат јмiр кешедi. Сенi» жа№дайы»
олардан да кјш iлгерi. Некеден тапєан бала» бар.
Ендi, мен де келiп тЅрам №ой, екеумiзге ортає бол№аны
ѕшiн єынжылмаса»... Іал№аныны» бёрi талапєа сай. –
Сјзiм ёсер етiп жатыр ма дегендей мойнын соза бетiне
єарап єойды. Іаласа», ёлi жассы», сЅлусы», кез-
келген жас жiгiт жолы»да єЅрбан боларлыєтай ажары»
бар... МЅндай емес, берекелi, јзi»е Ѕнайтын тЅрмыс
єЅруы»а болады...
“Осыны» бёрiн не ѕшiн айтып жатырмын осы?” –
деп ойлады.
°шейiнде абалап атып тЅратын едi, дёл бѕгiн тiс
жарар емес. Та»данарлыє жайт. Та№ы аз кѕтсе атып
тЅрып кешiрiм сЅрап мойнына асыла кетердей кјрiнiп
кеттi. О, онда жа№дай єиындайды. Ондай жалынышты»
алдында јзiнi» тым дёрменсiз екенiн бiледi. Кенет,
јзiнi» осы ажырасуды бѕкiл жан дѕниесiмен єалап
тЅр№анын а»дады.
Шынды№ында, єимайтын еште»е єалма№ан едi. Тек
баласы... Иё, баласы №ана...
Ойы осы тЅсєа келгенде мѕдiрiп єалды. Бойын екi
Ѕдай кѕй билей баста№ан.
“Еште»е етпейдi, – дедi босап бара жатєан жѕйкесiн
єатайту№а тырысып. – °кесiз јскен ол №ана емес єой”, –
деп єойды та№ы. ґзiне ауыр тисе де солай ойлады.
Жа№дайын жасап бередi. Азамат бол№анда тѕсiнер,
тѕсiнбесе... ґзi бiлсiн.


219
“Тѕсiнбесе јзi бiлсiн, – дедi та№ы да. – Иё, тѕсiнбесе
ойы шолаєтау бол№аны. ?заєєа бармайды. ?ясын тастап
кеткен кјкек ёке емес екенiмдi бiлуге тиiс”.
Жан дёрмен јзiн аєтай баста№анын тѕйсiндi. Іалай
айтса да, басєаны єайдам, баласыны» алдында кiнёлi
болатынын, јмiр бойы осы ойды» јзiн де, Ѕлын да
жегiдей жейтiнiн ойлады... ґзiне жаны ашып кеттi.
Жёне Ѕлына. Бiрає, ары єарай ойлай беруге батпады.
БЅдан артыє азаптану№а дёрменi жоє екенiн бiледi.
Не болса да, осы iстi ая№ына жеткiзiп бiр-ає тыну№а
тѕбегейлi табан тiреп едi.
...– Осы бiздi» ерлi-зайыпты болып аймаласпа№анымыз№а
єанша болды? – дедi.
ґз ойымен ёуре болып, аунаєшып жатєан Айгѕлде
жауап жоє.
Іалы» ойды» єЅрсауынан єЅтєаратын жал№ыз амал
осы №ана сияєты кјрiне баста№ан.
Несi бар, бЅдан былай екiге жарыл№алы тЅр№ан
жЅбайлар... Аєыр№ы тѕнiн татулыєпен, жарастыєпен
јткiзсе... Айырылысып жатєан бЅлар №ана ма екен?
Жолайырыєта тЅр№ан єос та№дыр дёл бѕгiн сѕйiсiп,
сѕйкенiсiп айырылса... Еш сјкеттiгi жоє сияєты. Со»№ы
рет. Іанша дегенмен, осы уаєєа дейiн...
– Іанша дегенмен, – дедi ойдан арылма№ан єо»ыр
ѕнмен, – Ає некелi тјсегiмiзде єатар жатєан аєыр№ы
тѕнiмiз №ой. Мѕмкiн...
Осыны айтып, ёйелiнi» белiнен єЅшаєтай јзiне
тартты. Іарсылыє бiлдiрген жоє.
Екi Ѕшты сезiмде жатєан жЅбайлар ёдеттегiше
айєаласып кеттi...
Жоє, ёдеттегiден јзгеше. Ал№ашєы тѕн єалай болып
едi? Естерiнде жоє. Болса да емiс-емiс. Егер, салыстыра
єараса, сол тѕннен бѕгiнгi тѕн артыє шы№ар едi. Себебi,
ол тѕн єалы»дыє ѕшiн єорєыныш єана емес,
ауыртпалыєєа да толы болса, жас жiгiт ѕшiн алда ёлi
талай ѕзбей жал№асар кереметке, лёззатєа толы кјп
тѕндердi» басы, бiрi №ана болатын. Ал, бЅл тѕн...


220
Со»№ы тѕн едi. Азапты жолды» аєыр№ы єадамдарында
бастан кешер тёттi сезiм. Белгiсiз єуаныш.
Ерекше шабытпен айєара ашыл№ан єЅшаєтар
жазылма№ан кѕйi мёреге жеткен.
Ал, мёренi» ар№ы жа№ы тЅнып тЅр№ан белгiсiздiк
болатын. Іалай бол№ан кѕнде де, јткенi белгiлi бол№ан
со», бѕгiнгi соєпаєпен ерте»ге сапар шегу єиын їём
азапты екенiне шындап ден єой№ан екеуге ендiгi жерде
жеке жортар Ѕзає жол ёлдеєайда єызыєты, ёлдеєайда
ма№ыналы кјрiнген.
* * *
Содан со»... Содан со» не болып едi?
Иё, содан со» шыєєан да жѕре берген. Жоє, бЅл
сёл кейiндеу. °лi де наєтылап, басын ашып алатын
шаруалар бар болатын алда.
Аєыр№ы тѕннi» ерте»iне еркегi сотєа, ёйелi ауыл№а
тартєан. Ата-ёжесiне емшектен шы№ару ѕшiн апарып
таста№ан Іалиды алып єайтпає. Кеш бата ѕйде
тоєайласты. Айгѕл ертерек келiп ал№ан екен, тёй-
тёйлап алдынан шыєєан Ѕлын кјргенде жѕрегi сыздап
кеттi. Кјрмегендерiне айдан асса да жатырєама№ан.
Iлiп алып аспандата кјтерiп, бетiне єара№ан. Ендi-ендi
тiс жара баста№ан єызыл иегiн кјрсетiп, мёз болады.
“Менi єалай єиясы»дар?” – дейтiндей. Тѕнде та»
атєанша босєа дј»бекшiген жоє єой. Шегiнер жер
єалма№ан. Арыз сотта жатыр. Сёбидi» риясыз кѕлкiсi...
Іандай тас жѕректi де тiлiп јтер едi. Бiрає, бЅл
туралы ойлау тым кеш болатын.
Ернiн Ѕлыны» бетiне басып Ѕзає тЅрып єалды.
¶йде ерекше тыныштыє орна№ан. Іимастыє бар
сияєты. Иё, єимастыє бар. Ерiн Ѕшымен тiлдесiп,
ыммен Ѕ№ысєан бiрто№а тiрлiк єалып тапєан.
Жанболатєа керектi дѕниенi екеулеп жѕрiп жинады.
Киiм-кешектен басєаны» бёрiнен бас тартса да, соны»
јзi екi чемодан№а ёре» сыйды.
Жѕктi боса№а№а єойып єойып, екеуi №ана отырып


221
шай iштi. Тiптi сырттай єара№ан адам№а кетiсiп отыр№ан
емес, жа»а табысєан асыє жандар деп ойлап єалардай.
¶нсiз сораптасып кјп отырды. °ркiм јз ойымен ёуре.
Ауылда№ыларды» єалай єабылда№аны туралы сЅра№ысы
келдi, – батпады. Оларды» не дейтiнi тѕсiнiктi болатын.
Сонда да, жЅмбаєты кѕйде iшiнi» бiр бЅрышына жатып
алып, єажап, ашытып барады.
Іали ба№ана Ѕйыєтап єал№ан.
– Бала ба№у єиындап бара жатса ма№ан бер. Ата-
апасыны» єолында болсын.
Мырс еткендей болды. Екi жылдан берi естiп келе
жатєан осы бiр кекесiндi кѕлкi... Со»№ы жарасымдарын
да желге Ѕшырды.
– Іорыєпа, бiр баланы јсiруге менi» ёке-шешемнi»
де шамасы келедi.
Терезе жаєєа мёнсiз кјз тастап, басын изектетiп
сёл отырды.
– Мм, дааа... – дедi ы»ырана кѕрсiнiп. Тѕсiнiктi.
Келiп тЅрам №ой. Жјнi жоє менi жамандай бермей
дЅрыстап тёрбиелесiн. ДЅрыстап єара јзi» де. Іали
ѕшiн не керек болса да айт, жерден шЅєысам да,
єанымды сатсам да тауып берем.
°йелi бетiне кекете єарап отыр№андай кјрiнiп кеттi.
– Іалай тёрбиелейтiнiмiздi сенен сЅрамаймыз. Ал,
бiрде»е керек болса айту№а болады. Тастап кетсе» де
бала» №ой.
– Мен тастап кеткем жоє.
– Ендi?
– ...Мёжбѕр болдым.
– Бёрi бiр емес пе?
– Бёрi бiр емес. Жаєсы адам бола єалмашы ендi
аяє астынан. Осыны» бёрiне...
– Айта бер, не бёрiне? Осыны» бёрiне не?
– Іойшы болды...
– Мен кiнёлiмiн №ой, солай ма? Мен кiнёлiмiн де,
сен сѕттен – ає, судан – тазасы» №ой? Хе...
– ...


222
– Солай ма дейм? Сен керемет екенсi» де, мен екем
№ой єЅдай атєан.
Алєымын єысып келiп єал№ан јксiктi сыртєа
шы№ар№ысы келмедi. Ол ѕшiн сјйлемеу керек. Сјйлесе...
Е»iреп жiберер едi. Осы уаєєа дейiн ёр єимылынан,
ёр сјзiнен мiн табу№а тырысып баєєан, јзi де тѕсiнбейтiн,
єашан тЅтан№аны белгiсiз јшпендiлiк отыны» бiрден-
бiр иесi – кѕйеуiнi»... Жанболатты» алдында осалдыє
кјрсетуге болмайтын едi.
БЅл бiрге жѕрiп келiп, араздыє нётижесiнде жјнiн
тапєан кез-келген екеудi» ортасында орын алатын
за»ды тайталас едi. БЅлар да аттап јте алмады.
– Иё, сенсi» бёрiне кiнёлi. ІЅдай атєанны» на№ыз
јзiсi», – деп сауса№ын безеп тЅрып айтєысы келген.
Бiрає:
– Жарайды, ендiгi ё»гiменi» мёнi жоє. Кiмнi» –
кiм екенiн екеумiз де жаєсы бiлемiз №ой... Іаншалыєты
жаєсы кѕйеу бол№анымды бiлмеймiн, бiрає, јзiм
ойла№андай ёйелге єолым жетпедi. Сiрё, арманда№анда
да шаєтап армандау керек сияєты.
Со»№ы екi сјйлемдi iшiнен айтты.
Айгѕл та№ы бiрде»елердi айтып жатты. Даусы јктем
шы№ады. Ша»є-ша»є...
Естiмеген. Аны№ында естiгiсi келмеген. Не дейтiнi
белгiлi №ой. Іолын бiр сiлтеген де жѕре берген.
Осы жЅрт ёйелiн Ѕрыпты дегендi естушi едi. Іалай
дётi барады екен бёрша№арлар! Іанша мёрте оєталып
кјрдi, єолы бармай єойды. Тiптi, бiр мёрте саналы
тѕрде јзiн єамшылап, жа№асынан алып кјрдi. Кјзi
шытынап, зёрлене єарап тЅр№ан ёйелге кјзi тѕскен де,
кѕдер ѕзiп терiс айналып кеткен. °йелдi» шайтаны
семiредi дегендi айтушы едi. Сол шайтан кѕшейгенде
таби№атынан ёлсiз жаратыл№ан ёйел заты јзiне ие
бола алмайды деген де рас па дейтiн. Бiр ёйелдi»
жынын баса алма№ан јзiнi» дёрменсiздiгiне кѕйiнетiн.
Кјмейiне келiп тЅр№ан єаншама сјз тiсiнi» ар жа№ында
єалды екен. Сол ѕндеместiгiнен де шы№ар, осынша


223
дёрежеге жеткендерi. Бiр-бiрiне деген єЅрмет єалма№ан
со», бiрге тЅрып керегi жоє екен-ау расында.
Осы оймен жѕрiп, есiкке барып єал№анын бiр-ає
байєады. Сёл болма№анда Ѕмытып кете жаздапты...
Алдымен єолына алды. Пысылдай тѕсiп, Ѕйыєтап
жатєан баланы оятып алмайын деп абайла№ан жоє.
Іайта оян№аны дЅрыс. °ке-шешесi келмеске кетiсiп,
оралмасєа беттеп бара жатєанда Ѕйыєтап жатєаны
жарамайды №ой. Бiрає, кѕнi бой№ы алыс жолдан
шарша№ан бала ояна єоймады.
– ?лым, – дедi кеудесiне баса тѕсiп. Кјкiрегi кѕйiп
барады. – ерте» азамат боласы». Сол кѕнге жеткенше
талай сјз естисi». Мен туралы, јзi» туралы... Сенi»
ендiгi тёрбиешiлерi»нi» мен туралы не айтатынын
iшiм сезедi. °й, єойшы соны. Мѕмкiн, тѕсiнер олар
да. Іыздарын жаєсы бiледi №ой дегенмен... На№ашы
ата» тѕзу кiсi сияєты едi, ондай№а жол бермес... Не
айтса да аєыл№а салып ты»да, балам. О» єЅла№ы»мен.
Кјп жа№дайда менiкi дЅрыс болмай шы№атынын бiлем.
?рпа№ы ѕшiн жанын отєа тастау№а бар адамзат
баласымыз №ой. Бiрає, тјзе алмадым. Кѕйгенiм еште»е
емес, єорла№аны јтiп кеттi. Ер адамды єЅрметтеу деген
тѕсiнiктен ада екен. ІЅрметтеу былай тЅрсын, басымды
нёжiске батыру№а бар екенiн кјрдiм. Сол дёрежеге
тѕскен ёке»нi» сопайып єасы»да жѕргенiнен не пайда
јзi» ойлашы? Іатын – жолда дедiм де тастап кеттiм.
Бёлкiм, ол менi тастап кеткен шы№ар, ёйтеуiр
кетiскенiмiз аныє. Бiрає, бала – белде дегендi ойыма
да ал№ам жоє. Іатыннан безсем де ант етейiн, сенен
безгем жоє. Іазiр ояна салып кетпе деп шырылдаса»
осы босм№ада шiруге бар екенiмдi iшiм сезедi. Бiрає,
сен оянба, олай айтпа. Тѕсiнуге тиiссi». Іинама менi.
Осы уаєєа дейiн сен ѕшiн №ана тјзiп келдiм бёрiне.
Шыдамны» да шегi бар екен. Сенi» азаматты№ы» мен
тѕбi тѕсiнетiнi»е ѕмiт артып кетiп барам.
Аты» жаман болса сатып, итi» жаман болса атып
єЅтыласы», єатыны» жаман болса єайтiп єЅтыласы»?!
Іандай єиын сЅрає! Іазає ата» да бостан босєа мётел


224
єылып, мёселе єойма№ан шы№ар-ау. Шекесiне бiр таяє
мыєтап тиген со» айтєан шы№ар. Мен бѕгiн осы
сЅраєты» жауабын тапєан сияєтымын, Іали. Іашып,
єашып єана єЅтыла алады екенсi». Мiне, јзi» кјргендей
мен де єашып барам. Алды-артыма єарамай. Са№ан да
єарау№а мЅршам болмай. Кешiр...
На№ашылары»... Бетi»нен єа№а єоймас. °йткенмен
тѕбi бјтендiгiн кјрсетедi. Бiр бала сияр-ау бiр ауыл№а,
бiрає бiр азамат симай жатады кейде. Оны ѕлкен
жiгiт бол№анда јзi» де кјресi». Мыєты жiгiт болса»
бетi»е баса алмас, бiрає сырты»нан пыш-пыштап ба№ады.
Ал, он салса бiр баспас иiсалмас бiреу болса»,
табандарына салудан тайынбайды. Адам№а тён осалдыє
пен ёлсiздiк бЅл. “Ат айналып єазы№ын табар” деген
де осындайда айтылса керек. Табарсы» єазы№ы»ды.
Тек, о№ан дейiн ёлi талай єиындыє бар...
Тѕсiнуге тиiссi», балам. Тѕсiнбесе» сорлы бол№аны».
Бiр-ає нёрсе айтам, “єанына тартпа№анны» єары
сынсын” дегендi есi»нен шы№арма. Ата»нан єал№ан
єан тамыры»да ойнап тЅр№аны рас болса, пыш-пыш
пен кѕбiр-сыбыр№а єЅлає аса єоймассы». Со№ан ѕмiт
артам. Са№ан сенем, Іали! Кешiр кѕнiм...
Шынымен айтты ма, ёлде iшiнен №ана ойлады ма,
јзi де бiлген жоє.
Танауы кјкке кјтерiле сѕйкiмдi Ѕйыєтап жатєан
Ѕлыны» ма»дайынан со»№ы рет сѕйдi де, сыртєы есiкке
беттедi.
Артына єайрылып єарау№а батпады. Е»сесiн езiп,
шыєєанша асыєтыратын єар№ыс атєыр 59-пётердi»
есiгiн аєыр№ы рет серпе жапты да, жѕре бердi. ґткен
јмiрiне, осы ѕйде јткен єапасєа бергiсiз јмiрiне ла№ынет
жаудыр№ысы келген, Ѕлын ойлап, тартынып єалды.
Шы№а берiсте Айгѕлмен соєты№ысып єала жаздады.
Ажырайып бiр єарады да, тарс-тЅрс жѕгiн кјтерiп,
тјмен тѕсiп бара жатты.
Аузынан ана сѕтi ёлi кеппеген сёбидi» ерте»iне
ѕлкен салмає салып бара жатєанын ескеруге шамасы


225
келмеген. БЅл тјзе алма№ан азапты» неше есе ауырла№ан
батпан салма№ын арєалап жѕрiп ер жететiн Ѕлыны»
талай тѕндi Ѕйєысыз јткерiп, о»ашада јксiп-јксiп
алатынын ойлама№ан да.
Бiрає, адам јткеннен сабає алып, болашаєєа ѕмiт
артса да, бѕгiнгi кѕнмен јмiр сѕретiнi аныє. “Не
болары белгiсiз ерте»дi кезiнде кјрiп алармыз”, – деп
жЅбанады да, єолды бiр сiлтеп, јткеннi» бѕгiнгi кѕн
су бетiне єалєып шы№арып берген єателiктерiн кјре
тЅра, “ол заман басєа, бЅл заман бјлек”, – дейдi де,
аудырмай єайталап жатады. Со№ан єара№анда, ёдемi
сјз орындаудан гјрi айту№а №ана єолайлы сияєты...
* * *
Журналист (јзi жазушымын дейдi) досыны» ѕйiне
келе жатып та№ы да Бануды ойлады.
– Дегенмен, ойлануы» керек едi ёлi де.
– Ойлану, ойлану. Ойлан№анна мѕйiз шыєса
єара№айдай болатын уаєыт болды №ой осы кѕнге дейiн.
Бiле бiлсе» бар №ой, осы мен тiптi сол ойланудан
єашып са№ан келдiм. Ал, сен ойлан дейсi».
– °й, бала бар №ой. Оны єайда єоясы»?
– Ийй, сен де! МЅ»ымды ша№ып отырсам, сен
жарамды тырнайсы». Болды, басєалай болуы мѕмкiн
емес. Бiраз жерге кетiп єалдыє.
– Мейлi», бiрає, кѕнi ерте» барма№ы»ды шайнайсы»
ба деп єорєам. Жазыєсыз баланы јгейсiтiп тастап
кеттi» бiр айдала№а. Бiр єатын№а шама» жетпегенi
ѕшiн бала»ды емес, јзi»дi тастауы» керек едi батпаєєа.
ґз ёлсiздiгi» ѕшiн јмiр бойы сорлап јтсе» де шыдауы»
керек едi. Іарап отырып бала№а обал жасап...
Кјздей берген тасын жайына єалдырып, тая№ын
бильярд ѕстелiне кјлдене» тастай салды. Тѕрi бЅзылып
кетiптi. Тура алдына келдi. Жа№асынан ала кетердей.
Жа№алас бол№ан жоє, тек тјбесiнен тјне:
– Сендер, бойдаєтар... Былшылдай бересi»дер. ґз
ма»дайы»а тас тимей тѕк те Ѕєпайсы». ґзi» жиi


226
айтатын “жы№ылмай жер танымайсы»”. Сендейлердi»
талайын кјргем, елге кѕлiп, сыртынан єыжыртєанда
єЅдайдай, сосын јздерi ѕйленген со» каблукты» астынан
бiр-ає шыєєанын бiлмей де єалады. Сендер...
– Мен сырттан емес, бетi»е айтып тЅр№ан жоєпын
ба? Мойындаса»шы, бос бол№аны» јтiрiк емес єой.
Мен №ана емес, кез-келген єазає кѕнде айтатын, тiптi
ёбден таптаурын бол№ан “єатынды – бастан” дегендi
неге ескермедi» кезiнде? Маєалдатєышын...
– °тте» досым-ай, – дедi тiстенiп. Екi єолы алдына
симай, ары-берi сермеп, сiлтеп, кѕйгелек кѕйге тѕскен. –
Кјрер едiм... Кјрер едiм-ау анаумен бiрге тЅрса». Екi
жарым жыл емес, екi жарым ай№а шыдамас едi». °й,
ёй, ёй... Немене, ёдейi iстейсi» бе? °лде шынымен
тѕсiнбейсi» бе? Іойса»шы болды, шет жа№асын јзi»
де кјрiп жѕрсi» №ой. Айтшы, бёрiмiздi» басымыз
єосыл№ан бiр отырыста со»ына дейiн отырып кјрдiм
бе? Же»i»нен тартып, столды» астынан ая№ынды басып,
саны»нан шымшып, ёр сјйлеген сјзi»нен мiн тауып
отыратын адам... – “адам” деген сјздi єима№андай
бјгелiп єалды, – єатынды же»у мѕмкiн емес.
Бильярд ѕстелiне жамбастай сѕйенiп тЅр№ан
Іазыбекпен єатарласа тЅрды. Кјзiмен жер шЅєып,
басын салбыратып алып, аяє Ѕшымен едендi сыз№ылай
бередi. Амалы таусылып, сјзi тѕгесiлген адамны» кѕйi.
– Бiлесi» бе, – дедi ёлден уаєта. Шарша»єы дауыс. –
Сондай єонаєтан єайтєан кѕнi ѕйде єандай шу
болатынын. “Ананы олай айтпауы» керек едi, мынаны
бЅлай дегенi» Ѕят болды. °йтпеуi» керек едi, бѕйтуi»
керек едi. ґзi»дей ананы єарашы, мынадан неге
ѕйренбейсi»...” О баста єыз№анып єалатынмын. Басєа
бiр жiгiттерге №ашыє болып єал№андай ёсер ететiн.
Кейiн Ѕєтым, соны» бёрi жай №ана сјз екен. °йтеуiр
менi кемсiтсе, тынышымды алса болды. Жарєылдап
жѕргенiм жаєпайды екен о№ан. Айтсам соны» аузын
ба№ып сјйлеуiм керек, аттап бассам соны» єаба№ына
єарап єимылдауым керек екен. Оны» тѕсiнiгi бойынша


227
ёйел болу деген – байын тЅєыртып Ѕстау екен. Не,
осынша азапєа кјнiп, сѕметiлiп жѕрiп јмiр сѕруiм
керек пе едi, а?
– МЅны» бёрiн несiне айтып тЅрсы», Жёке? БЅны»
бёрi жа»а№ы “єатынды – бастан” дегеннi» тј»iрегiндегi
ё»гiме №ой. Еркек болып бiр шыбыєпен айдай алмаса»,
“ер болса» бопса№а шыда” деп жатуы» керек едi.
Жалт єарады. ЖЅлып ал№андай. “Шынымен айтып
тЅр ма?” – дегендей. Досыны» кјзiнен єалжы»ны»
нышаны байєалмайды. Кј»iлi суып кеттi.
– Е, Іази, солай дейсi» №о... Сенi» јзi» єайда№ы бiр
єатынны» сјзiн сјйлеп тЅрсы», єал№аны єайда барады!
– Іатынды жаєтау емес. Немене, сенi»ше са№ан
єосылып жылауым керек пе? Іалай-єалай Ѕсаєтап
кеткенсi»дер? Бая№ы бабалары» сенi» жасы»да топты
киiп жарып барып, єамшы тастап тЅрып асєає
сјйлейтiн. Сен сияєты ауыл-ѕйдi» Ѕсає-тѕйегi емес,
елдi» єамы, Ѕлтыны» та№дыры туралы. Келелi ке»есте
аталы сјз айтып, єоздап тЅр№ан єып-єызыл дауды бiр
ауыз сјзбен сјндiрiп... Солар, бѕгiнгi сенi кјрсе не
болар едi? Бiр єатынны» айналасынан шы№а алмай,
е»iреп тЅр№ан тЅрысы» мынау. Басєаны» ойын керек
єылмайды екенсi», аєыл сЅрама ешкiмнен.
“Іалай-єалай єиюластырады шiркiнi»”, – деп
ойлады. Шынында, єара аспанды тјндiрердей еште»е
жоє екен-ау...
– Ой, єойшы, – дедi бiрає.
Кезектi ё»гiме осымен тын№ан.
Жѕрегi єатты деп єанша жерден ренжiсе де,
Іазыбектi» со»№ы сјзi ой салып едi. “Іатыны»а єайта
єосыл” емес, “бiр єатын ѕшiн осынша мѕжiлгенi»
не”, – дегенi екен №ой. Досыны» не оймен айтєанын
бiр єЅдай бiлсiн, јзi осылай шешкен.
Бiрає... “Бiр єатын ѕшiн...” деп елеусiз дѕниеге
айналдырып баєєанымен, о»айлыєпен серпiле алмайтынын
а»дады.
Ат єЅйры№ын кесiсiп, Іазыбектi» ѕйiнен кетпек


228
бол№ан. Сјмкелерiн жинай баста№анын кјрiп, а»тарылып
сёл тЅрды да, ай№айды салды дейсi». Жетi атасынан
тартып, он екi мѕшесiнi» бiрiн єалдырмай тѕгендеп,
єауашы№ыны» iшiндегi ми№а дейiн тѕк єоймады.
Мiнезiнi» тiктеу екенiн бЅрын да бiлетiн, бiрає осынша
єызу єанды деп ойлама№ан. °сiресе, басымен єай№ы
болып жѕрген адам№а жы№ыл№ан№а – жЅдырыє жасап,
сай-сѕйегiн сырєыратыр сјз айту ѕшiн де темiрдей
жѕйке керек шы№ар.
Кјп јтпей-ає, досыны» айтєаны жјн екенiне ден
єоя бастады. Тiптi, єызы№а баста№ан. ґзiнi» осындай
болма№анына јкiнген. ґзiн тЅ»№ыш рет бiреудi» алдында
єор сезiндi. Айгѕл мы» жерден ысєырынып тЅрса да
мынадай еркектi» алдында тiлiн жЅтып єояр едi-ау.
°й, бiрає, – дейдi єайтадан, – ол шiркiн де о»ай
емес. ґлер жерiн бiледi. Ол мЅндай жiгiтке јлiп бара
жатса жоласын ба. Иi жЅмсає, айдауына жѕретiн
еркек болмаса, ё дегенде-ає iргесiн аулає салып, кјштiк
жерге бiр-ає єонар едi. ґз саясатына мыєты єатын
ол. Иё, јлер жерiн бiледi.
Досына шындап єызы№а баста№ан. Сондай бол№ысы
келдi. ?йыєтап єалып, “ой, кешiктiм”, – деп боєтана
жѕрiп, асы№ыс-ѕсiгiс жЅмысына кететiн, кеш бата
кiржие кiрiп келе жататын Іазыбектi» ёр єимылын
єалт жiбермей зерттей баста№анын јзi де байєа№ан
жоє. Кейде адамдарды» тѕрлi Ѕсає мiнезi мен сасыє
єулы№ын, болымсыз ойлары мен пендешiлiгiн айтып
кѕйiнiп келедi. МЅны» та» єалатыны, соны» бёрi
соны» жолында неге кездесе бередi екен? “...Бѕгiн
жЅмыста отырсам...” болмаса “...ба№ана келе жатсам...”
деп басталатын бЅл тарапта айтатын сындары бЅл
ѕшiн та»ырєарлыє дѕниелер едi. Аузын ашып ты»дайды
да отырады. Іазiр кјз алдында јтiп жатєандай. Іо»ыр
дауыс јзiне Ѕйытып ёкететiн.
Есiне ёлдене тѕсiп кетiп, тѕн жарымында досын
тѕртiп оятып алып, ойында№ысын сЅрай сал№ан.
Сы№ырайып бiр єарады да: “ґшiршi ананы ... ”, –
дедi. БЅл єоймай келе жатыр едi, “Ей, ене»дi... кетшi


229
... ”. Бiр сјйлемде єос боєтыє. БЅл кѕ»кiлдеп та№ы
бiрде»елер айтып келе жатыр едi, одан зор№ысымен
тамаєтандыра салды. Кѕдерiн ѕзiп жјнiмен сыр№ып
бара жатєанда “е, басшы ананы» даусын”, – дедi
дѕ»к етiп.
°лгi сЅраєєа ерте»iне жауап берген та№ы да
та»дандырып. ?мытпапты.
ґткендегi даудан кейiн мЅны» жанды жерiн шымшып,
ашындыруды єой№ан. Мѕлдем еште»е болма№андай, јмiр
бойы бiрге тЅрып келе жатєандай кейiп танытады.
Тiптi, ёлгi айєайдан кейiн бiр кѕн јтпей єалжы»дай
сјйлеп едi. БЅ№ан салса, соншама оєи№а, сјзден кейiн
то»-торыс жѕрiп алар едi. Ал, ол... Ал, ол тѕк
болма№андай. Iс-єимылы №ана емес, сјзi мен мiнезi де
єЅбылмалы. Жа»а №ана жарєылдап отыр№ан адамны»
бес минут јтпей айналып кеп єараса» тЅ»№иыєєа батып
отыр№анын кјресi». Аузын бу№ан јгiз кѕйiне тѕсiп, кјзi
бадырайып бiр нѕктеге єадалады да єалады. Немесе
сенделiп ѕйге сыймай кетедi. “?йєым єанбады”, – деп
ша№ынады да жѕредi, бiрає уаєытымен Ѕйыєтайтын
кѕнi жёне жоє. ?йєысын бЅзса» бёлеге єалды».
Орта бойлы, арыєша жiгiт. Келбетсiз болмаса да
сЅлу деуге келмейдi. МЅны» та» єалатыны єыздар№а
деген аузыны» салымы едi. Тiптi, со»ынан жѕгiрiп
жѕретiн. Жай єыздар емес, менiкi болса №ой дейтiндей
тёп-тёуiр. Кейде, телефонына тыным болмай кетедi.
Іызыл батырманы бiр басып, кiм болса да енесiн бiр
Ѕрып єойып отыра беретiн. Ол тѕк емес, бiр кѕнi
“мёё, мына№ан жѕрмей-ає єояйыє деп єайтiп айтсам
екен...” – деп бас єатырып отыр№анын кјрiп, кiм
екенiн сЅра№ан. Суретiн кјрсеттi. А»тарылып досына
бiр, суретке бiр єарайды. БЅл да танитын. Талай
мёрте ауыздарыны» суы єЅрып тамсанысєан сырттай.
Бiраз жiгiттер жа№алап кјруге батпай жѕретiн. Ортає
кјз таныстары едi. °лi жiгiтпен жѕрмептi дегендi де
еститiн. Сол єыз.
– Оны єашан сындырып ап жѕрсi»?


230
– ґткенде тамырын басып кјрсем бѕлкiлi жаман
емес.
– Бiраз ёуреленген шы№арсы»?
– Жоооє, екi кѕн. Іосып есептесе» бiр тёулiк.
– Ендi не боп єалды?
– Былай жаєсы єыз, бiрає єылыєтары аздап нелеу...
– Нелеу? – Осындай сјздердi кјп єолданады iшi»дi
кептiрiп.
– Жасандылы№ы кјп.
– Іызыє, – деген басын шайєап.
Теледидар єара№аны да сЅмдыє. БЅл тесiлiп отыр№ан
ёлдебiр ба№дарлама я киноны тамашалап сёл отырады
да:
– Ауыстыршы! – дейдi.
– Неге? ТЅра берсiн. – БЅл да єимайды.
– Тѕкке тЅр№ысыз, єайтiп шыдап отырсы»?! – дейдi
де, шы№ып кетедi.
Кейде јзi басєарады теледидарды. Берекесiз.
Тынымсыз аударыстырады да жатады. °р ауысєан
арнаны бiр сыбап алады. Еште»е жаєпайды.
– Осы ёншiлерi» єанды iштi-ей. Іайда барса» да
осылар сјйлеп жатады. Журналистер де жынды,
пиармен атає шы№арып жѕрген осылар бiрде»е бiледi
дей ме екен.
– Айтып жатыр №ой ёне.
– Тѕк те айтєан жоє. БЅлар№а экраннан Ѕза№ырає
кјрiнсе болды, кеш батєанша мылжы»дау№а бар.
– Мына айтып тЅр№аны дЅрыс єой ендi?
– Оны» айтып тЅр№анын е»бектеген бала№а дейiн
бiледi. Айтыла-айтыла жауыр бол№ан ё»гiменi
тыєпалап... Шаханов айтпаєшы.., Бекболат айтєандай...
– Не сонда, Шаханов пен Бекболатiкi дЅрыс емес
пе?
– ДЅрыс емес деп тЅр№ам жоє. Бiрає, єазає деп
шырылдап жѕрген єаншама а№алары» мен аталары»
бар, соларды да айтсын. Тѕйенi» таны№аны – жапырає
деп...


231
– Ал, басєа а№алары» єайсы? Экран№а неге
шыєпайды? ґздерiнен кјрсiн.
– Ей, мен жарнама туралы айтып жатєам жоє.
Оларды ёншiлер айтпады екен деп еште»есi кетпейдi.
Тек, кјз алдында№ыдан ар№ыны кјрмейтiнiне єаны»
єайнайды.
– Ендi єазiр техника мен жылдамдыєты» заманы
№ой. Жарнаманы» дёуiрi. ґзi»дi теледидар, интернеттен
кјрсетпесе», таралымы тѕкке тЅр№ысыз, оны» јзiнi»
оєылуы не№айбыл кiтабы» мен журналы»нан келер
єайран аздау. Сјйлесiн, айтсын шы№ып, єолынан кiм
єа№ып жатыр? ...Ендi, кiм бар басєа?
– Е, осы бёрi»нi» айтатыны». Жарайды, єойшы.
Сендер, банкирлер клиенттерi»дi сѕлiктей сорып, екi
есе пайызбен несие бергеннен басєа теледидар кјргеннен
јзге ермектерi» жоє.
– Ой, мынауы» артыє ендi. Менi» жЅмысымны»
єатысы не бЅл жерге? Мен јзiме жѕктелген мiндеттi
№ана орындаймын.
– Еее, – ы»ыранып єойды. – Аузы єисыє болса да
атаєтылар айтсын, байлар сјйлесiн...
– Ал, сен неге шыєпайсы»? ґзi» неге айтпайсы»?
– Бiздi кiм ты»дайды єазiр? Бiз тар ше»бер ѕшiн
кесiп-пiшiлген адамбыз.
– Онда алдымен атає шы№арып ал, сосын
ты»датасы».
– ...
– Кјрдi» бе, јзi» шы№а алмайды екенсi», ѕй
сыртынан ё»гiме айтпа!
– Е, банкирiм-ай, не бiлесi» сен, бетiн №ана єалєып...
Арсыз болмай атає жоє дегендi естiп пе едi»?
– Ендеше, сен де тиiспе ма№ан. Банкирсi», халыєты
жеп... анау-мынау... Ойбай, банк елдi сорып жатыр
екен деп єызметiмдi тастап арба сѕйреп кетуiм керек
емес шы№ар...
МЅндай ё»гiмелер жиi болып тЅрады. Он кѕн јтпей
жатып дауласа-дауласа шешен болып барады. Дегенмен,


232
бЅрын бар деп бiлмеген талай єызыєєа єаныєты.
Жай №ана отырады да, бiр кептi» шетiн шы№ары
салады.
Кезектi бiр келiсiнде осындай ё»гiмемен кёдiмгiдей
отырып єал№ан екеуi, Ѕйєы№а беттеген.
– А, айтпаєшы, – дедi єайрыла берiп, – бѕгiн
сенi» Бануы»ды кјргем.
Жѕрегi зiрк ете єалды.
* * *
Ол кезде екеуi де бойдає. Университет єабыр№асында№ы
со»№ы жыл. Онда єазiр бас єЅрап ѕлгерген курстас,
сыныптас – єатарлас жiгiттер тѕгел бЅла. Бiр мектепте,
бiр партада єатар отырып, Іаз?У-№а бiрге тапсырмає
болып ниет еткен бала кѕнгi достар бiр-бiрiне єарап
бой тѕзей жѕрiп, емтихан№а дайындыє кезе»iн јте
сёттi аяєта№андарын јздерi де сезбей єалды. Бiрi –
ёдебиетке, бiрi – экономика№а табан тiреген.
– Сен есепшi, мен јсекшi, јлмеймiз досым, – деген
оєу№а тѕскен кѕнi Іазыбек.
Басєа жЅрт шёкiртаєы№а телмiрiп жѕргенде бЅлар
ёжептёуiр єызметке жетiп ѕлгерген. Екiншi курстан-
ає банктi жа№ала№ан бЅл со»№ы курста толыєєанды
єатарда№ы єызметкер дёрежесiн ал№ан.
Кјлiктi де єатар мiндi. Іыз№а да бiрге баратын. БЅл
бiр єызбен танысса єЅрбысын ерте келудi тапсырады.
ґзi Іазыбектi ертедi. БЅл жа№ынан Іазыбек те єарыз
болып єал№ан емес.
Диплом алып, єайна№ан єу тiршiлiкке бел шеше
сѕ»гiп кеткен. Сол жылдан бастап аралары алыстай
бердi. Айлап кјрiспесе де, арнайы хабарласып,
жолы№ысып тЅратын. Бiрає, ешкiмде бая№ы бостандыє
жоє. Бос уаєыттары азай№ан ѕстiне азая тѕскен жас
жiгiттер ѕшiн бЅры»№ыдай иыєтаса кездесуге бару
јткен кѕн еншiсiндегi естелiкке айнал№ан.
Банумен де, Айгѕлмен де сол кездерде табысєан.
Алдымен Бану. Бас єЅрау ойдан ада, сайранды салып


233
жѕрген Жанболатты» ойын бЅз№ан да осы єыз. Іыз
деп ойла№ан. Кейiн жа№дай№а єаныєєан со» да, єыз№а
бергiсiз сЅлу келiншекке кiндiгiнен байланып єал№андай
бас тарта алмай-ає єой№ан.
Кезектi сёттi ау ойлама№ан жерден басталды.
КешєЅрым. ¶йге беттеп бара жатєан жолда “јткенi»
есi»де ме?” – дегендей кјзiне оттай басылып сала
берген Іаз?У тѕнгi шамдарын ёлi жа№а єойма№ан.
Іалашыєты бiр кезiп шы№у№а ойы кетiп тЅрды да,
шаршап тЅр№анын ескерiп бас тартты. Кетуге ы»№айлана
берiп, єарны ашып тЅр№анын а»да№ан.
Студент кѕнгi же»сiк асы дјнер-кебаб пен айранды
араластыра со№ып отыр№ан. ґз кјлiгiнi» iшiнде. Дјнердi»
тѕбi кјрiне баста№анда жол тосып тЅр№ан єыз№а кјзi
тѕстi.
Батар кѕн со»№ы жары№ымды кјрiп єалы»дар
дегендей батыс кјкжиекке ма»№аз беттеп, Ѕясына єонар
алдында Алматы№а єайрылып бiр єарап алатын ёдетiмен
бiр сёт єана мойын бЅрып тЅрып єал№ан ша№ы. Кѕн
сёулесiнi» со»№ы шапаєтары №ана ёр жер, ёр жерде
шашылып жатєан. ґтпелi шаєты» єым-єуыт
єарбаласына мелдектей жѕзiп жѕрген жЅмыр бастар
бейуаєта тјгiлген нЅрды терiп алу туралы ойламайтын
да сияєты. Ешкiмге керек болмай, аяє асты бол№ан
сёулесiнi» табандар№а тапталып, тѕте-тѕтесi шыєєанына
налы№ан Кѕн ата бар жауїарын жиып алып, терiс
айнала баста№ан. °йтсе де, сарєыншає сёулелер иесiне
кјнбей, таласа-тармаса барып талдырмаш денелi сЅлуды»
иы№ын жапєан шашына жабыса кетiптi. ґзi де алтын
тѕстес єола» шашєа єонаєта№ан алтын нЅр бар назарды
жол тосєан жас сЅлу№а аударып ёкеткен.
Дјнердi тауысєан, тауыспа№аны есiнде жоє, салып-
Ѕрып жетiп барды.
– Абай-Достыє, ѕш жѕз... – Ашыє терезеден iшке
тјне сјйлеген єызды» даусы нёзiк естiлдi. Асы№ыс
шолып јткенде жѕзi шарша»єы екенiн байєады.
¶нсiз бас изей салды. Сол жолы жол№а емес, терезеге


234
сѕйене тѕсiп, ой№а шомып отыр№ан артта№ы єыз№а кјп
жалтаєтады.
– Шаршады»ыз ба?
Сыныє жѕзiн јзгертпестен кјзiн аударып бiр єарады
да:
– Жоє, – дедi естiлер-естiлмес.
Бѕкiл жол бойы бар тiлдескендерi сол. ґзiнен кјз
алмай, iшiп-жеп єара№ан жiгiттi» назарынан маза»
кѕйге тѕскендей кјрiнген єызбен жанарлары ма»дайда№ы
айна арєылы то№ысып єалады. Кезектi кјздер
шарпысында єыз єаба№ын шытєандай кјрiнiп кеттi.
Ойы шашырап, айтар№а сјз таппай келе жатєанын
сездi. Жаєындаса, таныса тѕсерлiк бiр кептi» шетiн
шы№ару№а єанша талпынса да, тiлiне тѕк iлiгер емес.
“Нёркес кјз”, – деп ойлады. Нёркес кјздi» єандай
болатынын аныє бiлмейдi де, ёлдеєайдан естiген не
оєы№ан. Бiрає, дёл осындай болу керек сияєты. Іастары
екi жаєєа јрлей тѕсiп, до№алана иiлiп барып єиылып
тѕсiптi. Ма»дайы ашыє, – ёлдекiмдер секiлдi кекiлмен
бѕркемеген. Сѕйiрлене бiткен танауыны» Ѕшы нёзiктiк
пен бала»єы ре» бередi екен. Тап-таза ає-сары жѕзге
јлшеп кесiп-пiшiлгендей ерiндер кѕлiмдеп єана тЅру
ѕшiн жарал№андай. Дј»гелене тѕйiлген иек бiлiнер-
бiлiнбес томпи№ан бЅ№ає арєылы ає тамаєєа Ѕласыпты.
Одан тјмен єарау№а дётi шыдамады. Бiр Ѕят шiдердеп
таста№андай...
Шы№ар есiкте бес жѕздiк Ѕсынды.
– Мынауы»ыз тым аз, – дедi, аяє асты неге олай
дегенiн јзi де Ѕєпай. Іыз єасын же»iл №ана кјтере
тѕсiп, кѕлiмсiреп єойды. Айнадан емес, бЅрылып тЅрып
аныє єарап отыр№ан.
– Неге? – Тiстерi аппає екен. – Келiстi»iз №ой
жа»а.
– Мен таксист емеспiн.
Іыз сЅраулы жѕзбен єасын та№ы бiр кјтерiп єойды.
– Сiз ѕшiн ба№ытымнан айнып, јз ѕйiмнен алыстап
кеттiм. Менi» ѕйiм єайда екенiн бiлесiз бе? Соноооу


235
Орбитада. – Іай єиыр№а бастап бара жатєанын јзi де
тѕсiне алар емес. Сјздi» бёрi №айыптан єЅйылып
жатєандай. – Мынауы»ыз, жалпы ешєандай аєша
менi» е»бегiмдi јтей алмайды.
– Тѕсiнбедiм... – МЅндайды кѕтпеген єыз шынымен
абыржиын дедi.
– Та№ы бiрде єолы»ыздан шай iшермiн. Сол №ана
ёдiл болады, – дедi єызды барлай тѕсiп. А»тарылып
єал№ан єызды» жЅмсає келбетi сенiмдiлiк орната
тѕскен. – Жоє, – дедi айнып, – та№ы бiрде емес, ерте».
Ерте» дёл осы уаєта, осы жерге келем. Кѕтiп алы»ыз.
Мына сјздердi єай аєылына сыйдырарын бiлмей,
а»тарылып єал№ан єыз№а та№ы да:
– Байєа»ыз, алдап кетпе»iз. Уёденi бЅзу№а болмайды.
Ерте» осы жерде кездесемiз. Ал, сау болы»ыз!
¶нсiз тѕсiп бара жатєан єызды» со»ынан ай№ай
салды:
– Мен єалжы»дап тЅр№ам жоє. Ерте» келем, мiндеттi
тѕрде...
* * *
Шы№ар есiкте Ѕзає ойланды. Жол айры№ында толєып
тЅр. О» жаєєа бЅрылса тыныш єана ѕйге барады.
Тѕнде єанба№ан Ѕйєыны бѕгiннi» есебiнен толыєтырып,
ерте»гi жЅмысєа єыз єойнынан јргендей єунає келуi
мѕмкiн. Ал, сол№а бЅрылса... Белгiсiздiк. Иё, аныє,
сенiмдi емес. Бёлкiм кѕтiп алар. БЅ№ан сенiм аздау.
Аздау дегенi жЅбаныш єана. Мѕмкiн бiр керемет орын
алар деген ѕмiтке иек арту№а Ѕєсас. Ерiгiп жѕрген
кјп серi-сымаєєа балап, єолын бiр сiлтесе ше? Тiптi,
кешегi сјзiн елеусiз єалдыруы да мѕмкiн №ой. БЅл
тѕнiмен дј»бекшiп шыєты. Ал, ол... СЅлу №ой. МЅндай
Ѕсыныстар мен кј»iл бiлдiрулердi» кѕнiне нешемесiн
кездестiредi. Кјлдене» кезiккеннi» кјз сѕзгенiне бЅрыла
берсе несi єалады? Іыз емес пе, намысы бар. Кеше
кјрдi №ой, тым салєын бол№анына єара№анда ессiз єыз
емес сияєты...


236
Та№ы да тЅра берер ме едi, арт жа№ынан бебеулеген
машина№а бола єоз№алу№а тура келген. “¶йге кеттiм”, –
деп ойлады. °йтсе де, сол№а бЅрылып едi. ґзiне
ба№ынба№ан еркiн єанша тыраштанса да же»е
алмайтыны аныє едi. “Е, мейлi, шыєса шы№ар,
шыєпаса менi» еште»ем кетпейдi”, – деп єойды јзiн
тыныштандыр№ан боп. Дегенмен, мЅндай сапар№а
шы№ып кјрмеген, келiсу былай тЅрсын, емеурiн де
бiлдiрмеген єызды келiп єалар ма деп жынды адам
сияєты екi Ѕдай кѕйде келе жатєанын ойласа јзiнен-
јзi єысылады.
– Ой, Алла-ай, – деп єойды кѕбiрлеп. Жымия
тѕсiп басын шайєап єойды. Жанболатты» осы кейпiн
сырттай тамашала№ан адам болса сјз жоє, јз єылы№ына
јзiнi» єайран єалып келе жатєанын а»дар едi. ґзiне
та»данып келе жатєаны рас. Бiрає, кјкей тѕкпiрiндегi
негiзгi ой “кешегi єыз шы№а ма, жоє па”, – дегендi
тј»iректеп жѕрген. Егер шыєпай єалса... Осыны
ойлайды да бјгеле тѕседi. Тiптi, ёшейiнде миын ша№ып,
жѕйкесiн жѕндей тѕтетiн кешкi кептелiстi» толассыз
у-шуы да ёсер етпейтiндей. Басєа кездерi бiр сётке
№ана бјгелiп єалса, астында№ы жер ойылып кетердей
єоз№ал№анша та№аты єалмайтын жаз№ан єызыл кјз
ба№даршам№а ал№ыспен єарайды. Та» атпайын десе
кѕн єойсын ба, єанша жерден iлбiп баєєанмен жетiп
алыпты. Са№атына єара№ан. ТЅп-тура кешкi 7:00. Іырыє
минуты жол№а кетiптi. °детте мЅндай аттам жер ѕшiн
осынша уаєытын жеген тар жол ѕшiн єаланы» тјрдегi
тјресi мен жолда№ы єызметшiсiне дейiн тѕк єалдырмай
бiр сыбап шы№ар едi. Ал, бѕгiн екi ойлы жас жiгiт
ерекше ке»дiк танытып, кешiрiмдi єалып тауыпты.
Дёлме-дёл 7:00. Жаєсы ырым. Ешкiм ѕйретпесе де,
бала кезден єалыптасєан јзiнi» ёдет-сенiмi деймiз бе,
мЅндай дёл уаєытта са№атєа єарай єалса “жолым
болады екен”, – деп ырымдап єоятын iштей.
Со»ы не болары белгiсiз №ана емес, аса абырой


237
ёпере єоймайтын бЅл сандалыстан бiрде»е шы№атынына
јзi де сенiмдi емес едi.
Мiне, кешегi орын. Уаєыт бЅдан сёл кештеу болса
керек. Аз дегенде 15-20 минут бЅрын келгенi аныє.
Жол жиегiне ы»№айлана жай№асєан со», кешегi єыз
кеткен жаєты кјзiмен бiр шолып шыєты. Аны№ында,
дёл єайда беттегенiн кјрген жоє. Ынты№ып тЅр№анмен
алды-артына єарамай зытып отырыпты. Тек, та»дана
тѕсiп, есiктi аєырын №ана жапєан єызды» артєа єарай
бет ал№анын бiледi.
Іыз... Іызды... Іызды»... Е» єЅры№анда атын
сЅрамапты.
Отыра беруге болмайтын едi. ґзiн алдарєатпає болып
кјлiктен тѕстi де, жаєын ма»нан дѕкен iздей бастады.
Не сатып алатынын сатушыны» сЅраулы жѕзiн кјргенде
№ана ойлады. °йтеуiр уаєыт јткiзу ниетiмен мёнсiз
жѕре бергенiн ендi байєады. То»азытєышта№ы єапта№ан
сусындарды» бiрiн ала салмає оймен бЅрыла бергенде
кјзi тѕстi. Іарсы бетте єал№ан кјлiгiнi» тЅсында...
Іыз... Іап, атын сЅрамапты. Еште»е етпейдi, бастысы
кездесуге шыєты №ой, єал№анын ендi сЅрайды. Же»iл
№ана жЅєа кјйлек киiптi. Кјзiмен ёлдекiмдi iздеп тЅр.
ґзiн iздеп тЅр№анын ойлады...
Іуанып тЅр№анын сездi. Келуiн келсе де, аса ѕмiттенуге
жѕрексiнiп, єатты кѕтпеуге, немєЅрайлы єалып таныту№а
тырысып баєєаны, – барлы№ы со»№ы сётте кјкке Ѕшты.
Жан-тёнiмен кѕтiптi. Ынты-шынтысымен єалапты
осыны. Жѕрегiнде јрекпу бар сияєты. Денесiнде ёлсiз
дiрiл пайда болыпты. “Толєып тЅрмын”, – деп ойлап
јттi асы№ыс. Алєын-жЅлєын сыртєа беттеген. Ежiрейген
сатушы кемпiрдi» кјзєарасын да, мырс еткен кѕлкiсiн
де байєа№ан жоє. Алып-Ѕшып жетiп бар№анмен, бетпе-
бет келгенде тежелiп єалды.
– Мен сiздi» келетiнi»iздi, кѕтетiнi»iздi бiлгем.
– Ал, мен сенгем жоє. Келмейтiн шы№ар дегем.
Содан кейiн №ана єол Ѕсынды. Бетiнен сѕймек едi,
батылы бармады.


238
Екi бјлмелi ѕй жып-жинаєы екен. Ас ѕйден
жа№ымды бiр иiс келедi. береке тЅн№ан тiрлiк єЅша№ына
шаєырып тЅр№андай. °жесi жарыєтыє Ѕєыпты
келiндерiн кј»iлiне жаєпа№ан келiндерiне ѕлгi єылып
сјйлегенде маєтай айтатын “кiрсе – шыєєысыз” ѕй
осындай-ає болар. Жанболатты єонає бјлмеге
жай№астырып, о»аша тастап, ас ѕйге кеткен єызды»
со»ынан єарап, мелшиiп бiраз отырды. Сосын
айналасын, асты-ѕстiн шолу№а кiрiстi. Іайда єараса
да “тамсанбай кјр”, – деп мјлдiреп тЅр№ан бiр мѕлiк.
Кјп те емес. Сыры кјшпеген, жа»а дѕниелер јз
орындарын дјп тапєанына ма»№аздана тѕсiп, тыныштыє
пен тазалыєєа бјге тѕседi.
ЖЅмсає кресло№а бата тѕсiп бiраз отырды. Сенделген
адамдай терезе жаєєа беттедi. Жол ѕстiнен алысырає
орналасєан ѕйдi» ауласы кешкi сейiлге шыєєан шал-
шауєан, баласын жетелеген жас келiншектер мен јз
бетiмен ойнау№а жетiп єал№ан жеткiншек бала-ша№аны»
жыбыр-жыбыр тiршiлiгiне толып кетiптi. Керi бЅрылып
терезеге арєасын бере сѕйенiп бјлме iшiне мёнсiз кјз
тастады. Сыртта жарасымды єоз№алыс, iште келiстi
тыныштыє.
– Іызды» жи№ан жѕгiндей, – деп кѕбiрлеп єойды.
¶й иесi келдi. Бейтаныс єона№ыны» алдында
єысылатын сияєты. Тјрдi» тјбесiнде јзiне тесiлiп тесiлiп
тЅр№ан Жанболатты кјрiп, бјгелiп єалды.
– Дастархан дайын. – Ас ѕйдi иегiмен нЅсєады.
Бес-алты адамдыє єана ша№ын ѕстелдi» ѕстi сыєап
тЅр. Кёдiмгiдей дайындал№аны байєалады.
Кѕткен екен...
Осы оймен тјрге озды.
– Менi» атым Жанболат, – дедi дастархан№а
жай№аспай тЅрып, јз орынды№ын ы»№айлай берiп. Жёне
єолын созды.
– Мен Бану...
Екеуi де кѕлiп єойды. Ендi №ана танысєандарына.
Не жеп, не iшкенiн, не iстеп, не єой№анын бiлген


239
жоє. ґзiне есеп беру, айналасын ба№амдаудан єал№ан
сияєты. Іайда№ы бiр кјр-жердi ё»гiме єылып сызылып
баєты. Іайта, єыз еркiн секiлдi.
– Кешегi жiгiтке Ѕєсамайсыз.
– Неге?
– Сјйлемейсiз.
– Кеше де кјп сјйлеген жоє сияєты едiм...
– Иё, бiрає, бёрiбiр Ѕєсамайсыз.
– БЅ№ан єара№анда тёуiрлеу болдым, – деп жал№ады
iшiнен.
– Бiлесiз бе, мен сiздi арды»-гѕрдi», киiп-жарып
жѕретiн жiгiт деп ойладым кеше. – Даусында ренiш
бар ма, єалай? Осы тым сызылып кеткен жоє па?
– Сјйтсе»iз?
– Сјйтсе»iз емес, жай... Екеуден екеу отырып
бЅлай... бiртѕрлi...
– Iшi»iз пысты ма? – Керегi жоє едi осы сјздi».
Іараптан єарап отырып єарадай берекесi єашып
отыр№анына ызалана баста№ан.
– Жоє, – дедi єыз та№ы да, – бiрає, бёрiбiр
ы»№айсыз...
¶нсiздiк та№ы жал№асты. МЅндайда сауса№ы»ны»
єимылыны» јзi єиын№а тѕседi. Береке» бiр єашты
ма, о»айлыєпен орнына келе єоймайды. Іолына iлiнген
жа»№ає дёндерiн ѕгiп аузына салып, јзiн алдап,
єамшылап бiраз отырды.
Не айтады? Кеше кјрген жерден есi кеткенiн, содан
берi жартыкеш кепке тѕскенiн бе? “¶йлен”, – деп
асыєтырып єоятын шешесiн айта ма? Сол кiсiнi риза
жасау ѕшiн єыз таппай жѕргенiн, егер келiсiм берсе,
сол єызды бѕгiн табайын деп отыр№анын айту керек
шы№ар? Жоооє, олай болмайды. Шошып кетiп жѕрсе.
Тiптi, сал№ан жерден жабыса кеткенiн кјрiп, есiнi»
дЅрысты№ына кѕмёндануы мѕмкiн №ой. °лде, јзi туралы
сЅра№аны жјн шы№ар? Не сЅрайды? Іай жыл№ы? Іайда
оєыды? Жоє, бЅл да тым єарабайыр. Мына отырысєа
ѕйлеспейдi. Жiгiтi бар ма екен? БЅл мѕлдем шала№айлыє.


240
Басы бос болмаса єайда№ы бiреудi ёспеттеп тјрiне
шы№арушы ма едi! °й, бiрає, “таксист емеспiн, шай
бермесе» єарызымды кешпеймiн”, – деп отырып ал№ан
жiгiттен єЅтылу ѕшiн мёжбѕр болуы да №ажап емес.
Жоє, – дейдi єайтадан, – Іалай єиюластырса да дёл
осы жоба№а келмейдi. Онда неге кјлдене» кјк атты
ѕшiн осынша ёуреге тѕседi? Мѕмкiн, же»iл жѕрiстi...
Тфуй, асын iшiп, ая№ын теуiп... оттап отыр№анын
єарашы... Бiр ауыз сјзiн сыйлап, тiптi мЅны» јзi де
сенбеген ерлiк жасап, кѕтiп алып, єонає етiп отыр№ан
адам туралы бЅлай ойлау... Барып тЅр№ан айуандыє.
Иё, айуандыє...
– Егер, сiз ѕндемесе»iз... мен сЅрайын иё?
Уї! БЅ№ан да шѕкiр. Ойы он№а бјлiнiп ёлi єанша
отырар едi, єЅдай бiлсiн! Тымырай№ан отырыстан
єызды» јзi єЅтєарды.
– Сјйтi»iзшi, – дедi єуанышын жасыра алмай.
ґзiнен батыл шыєєан єыз№а... Бану№а риза бол№ан.
Айта єоярлыє артыє сЅрає єойыл№ан жоє. Ба№ана
№ана јзi мардымсыз деп ба№ала№ан сЅраєтар едi. ?сає-
тѕйек, ѕйреншiктi болса да, тыныштыєты бЅзды ёйтеуiр.
°»гiме жандана бастады. Іайда жЅмыс iстейтiнiне
жал№ас єайда оєы№аны сЅралды. Одан ары мектеп,
ауыл, ата-ана, ол тЅрыпты отбасында неше бала бар
екенi де назардан тыс єал№ан жоє. Сол тј»iректегi
мёндi-мёнсiз дѕниелер тѕгелдей тёптiштелдi. Бiр
єара№анда, бала-ша№аны» ё»гiмесi сияєты. Ал, осы
сётте єызды» аузынан мемлекеттiк ма»ызы бар iс,
саяси мёнi зор шаруа дёрежесiнде естiлген. Екеуiне
єатысты јлшемге салсає, дёл солай болды да.
Негiзi, тым алысты кјздеген де жаман-ау. Шы»ны»
єає тјбесiне жетем деп, ке»iрдегiн кјкке созып жѕрiп,
аяєты а»дап басуды Ѕмытып, аттап яки айналып јте
салар болымсыз жыра№а болмаса ор№а жы№ылып, майып
болып жататындар бар. Одан кейiн тау тѕгiл тјбешiк
арман.
Келесi сётте сол сЅраєтарды єызды» јзiне жаудырып


241
отырды. Ешєандай сјкеттiгi жоє. Таныстыєты»
ал№ашєы сатысында арада№ы бЅзылмастай кјрiнген
тас єамал бЅл тiптi айту№а тЅрмайтын деп ба№ала№ан
майда-шѕйденi» астында єалды.
Иё, осындай салма№ы а»дала бермейтiн болымсыз
№ана жјн сЅрасуды» орны ерекше екен. Осы бiр ал№ашєы
тiлдесулердi» арєасында... Талай болашаєты» iргесi
єалан№ан. Жанболат осы№ан ден єойды. Сјз жоє, те»iз
тамшыдан єЅралады.
Кетуге асы№а єоймады. Кеткiсi келмеген. Іайда
асы№ады, бѕркене тѕсiп жата кетер бойдає тјсектен
дёл бѕгiн жамбас ояр жайсыздыєтан ј»ге тѕк таппасы
аныє.
Ас єайыр№ан ырым жасал№ан со», тјргi ѕйге єайта
оралды. Бану ыдыс-аяє жиыстырып жѕр. Тырп-тырп
аяє басєаны мен ыдыс-аяє сылдыры естiледi. Дастарєан
басында№ы сЅрає-жауаптан бiлгенi Бану бiр ѕйдi» жал№ыз
єызы. °лi мектеп єабыр№асында№ы екi iнiсi бар. °ке-
шешесiмен Тал№арда тЅрады. Мына ѕйдi ертеректе алып
єой№ан, єыз бойжеткен со» жјнiн табады, ёлгi екi
Ѕлды» бiрiнi» еншiсi. Іаз?У-да оєыпты. Маманды№ы
география пёнiнi» мЅ№алiмi. Дипломды жиып єойып,
саудамен айналысып жѕр. Бёлендей ёйдiк емес, – јзiнi»
айтуы, – Атакентте ша№ын дѕ»гiршек ашып, киiм-
кешек сатады екен. °йтсе де, жѕйкеден жѕйке єоймай
жѕрiп, бЅл кѕнде єадiрi кеткен – бЅл да соны»
байламы – мЅ№алiмдiкпен табатын бес-он тиын
жалаєыны он орайтын табысы бiр басына №ана емес
ёке-шешенi» де бiр жа№ына шы№ысу№а ёбден жетедi.
– Iшi»iз пысєан жоє па? – Теледидар єара№ан боп
отыр№ан Жанболатты» жанына жай№асты.
Ал№ашєы жатырєау басыл№ан. Тым тере»дей єоймаса
да, бiр жаєындыє орнапты.
– Жоє, ёлгi Лондон туралы айтыл№ан сјз бар едi
№ой...
– Іандай?


242
– Егер сiздi» Лондонда жѕрiп iшi»iз пысса, демек
јмiрден жалыєєансыз.
Екеуi єосыла кѕлдi.
– Лондонмен салыстыра єоярдай не тапты»ыз сонда?
– Айтсам сенбейсi», – “сен”-ге кјшiп кеткенiне јзi
де та»данып, бјгеле тѕсiп сјзiн жал№ады. – Дёл осы
жердi, сенiмен отыр№ан жердi, – салтанатты ыр№аєєа
салып сјзiне тѕзету енгiздi, – Лондонны» онына
айырбастамас едiм.
– Оо, кешегi єалпы»ыз№а келе жатырсыз.
– Кеше ме? Кеше еште»е дегем жоє.
– Сјйлескен жоєпыз, бiрає, сјйлессек тура осылай
ё»гiме айтатын сияєты кјрiндi»iз ма№ан.
– Осыны ендi бiр рет айтса»ыз, – арнай “сiз”-ге
кјшiп едi, – тiлiм та№ы байланып єалуы мѕмкiн.
– О, онда айтпайм...
– Шын айтам, Лондоннан жалы№уым мѕмкiн, бiрає
осы жерден, сен бар жерден... – ы»№айсызданып
єалды, – жоє, ендi... осы жерден жалыєпаймын.
– Іай жерден?
– Мына-аа жерден. – Іос єолын тiк кјтерiп, екi
жаєєа жая тјмен тѕсiрдi.
– Мм, Сонда мына жерден, – жiгiттi» єимылын
єайталап, – жалыєпайсыз, бiрає менен жалы№ады
екенсiз №ой. Тѕсiндiм, тѕсiндiм. – Ойнаєы єалыпєа
кјше баста№ан. Сёл Ѕяла еркелейдi. “Сол єалпында
бас салып, єЅшырлана сѕйiп алса...” О№ан батылы
бармасын бiле тЅра солай ойлады. Iште бiр бЅлєыныс
пайда болып едi.
– Жо№а, сенен жалы№ам дегем жоє.
– Дедi»iз. – Та№ы да сол ойнаєы мiнез. Жарасымды
еркелiк. – Лондоннан жалы№уым мѕмкiн, –
Жанболатты» ыр№а№ына салу№а тырысып, – бiрає сенен...
ой жоє...
Та№ы кѕлдi. Екеуi єосылып. БЅл жолы дауыстары
єаттылау шыєєан. Еркiн сезiне баста№андай.
– Мынааа жер деген – сенсi» деген сјз.


243
– Сенбеймiн...
– Сенуi» керек.
– Сенуi» керек... Сену ѕшiн сендiру керек.
– Сендiрем.
– Сендiрем? Іалай?
– ...
– °не, сендiре алмайсыз.
– Сенесi» ёлi.
– Іашан?
– Оны кезiнде кјремiз...
Та№ы да кѕлкi. Іыз сы»№ырлай кѕлген шы№ар. Жiгiт
жадырай кѕлген болар. Екi дауыс жарасым тапты ма,
єалай естiлдi? – Жанболатєа бёрiбiр едi. Осы
отырыстарына сене алмай отыр№ан. Сенбейiн десе,
кјргенi – єылы№ы єызыєтырып, елiтiп бара жатєан
єыз. Сенейiн десе, жа»а №ана танысєан, кеше №ана
“кѕте ме, жоє па?” – дегiзiп, бiр тѕндiк Ѕйєысын
ал№ан єызбен оп-о»ай тiл табысып, риясыз жарасып,
жаєындасып бара жатєандай. Тура єазiр єолын созып
“бiрге жѕр” десе – iлесiп жѕре беретiндей.Та№дырын
осы№ан табыстап, тамЅєєа бастаса да, етегiнен Ѕстап
ерiп кете баратындай. Іыз №ана емес, дёл єазiр
талдырмаш денелi, иманы бетiне шы№ып, еркелiгiмен
еркiн алып отыр№ан осы бiр сЅлумен єол Ѕстастырса
жер тѕбiне болсын тартып кетуге бар екенiне шѕбёсi
єалмады.
Бану да осыны ойлап отыр№андай кјрiнiп кеттi
Жанболатєа.
Мѕмкiн... Екi ой бiр а№ыспен егiз арна тѕзген болуы.
Жiгiт сенiмдi болатын. Іыз да кѕмёнданбау№а тиiс.
ґкiнiштiсi, та№дыр басєалай шешiм жасапты. Ешкiм
кѕтпеген ѕкiм шы№ара сал№ан. Ойлауды» јзi єиянаттан
кем кјрiнбейтiн кептi ал№а тарта сал№ан. Бiр тёулiктен
аса алып-Ѕшєан жѕректi» алабЅртпа сезiмiн басєа арна№а
бЅрып жiберген ёлгi... – єатал дейсiз бе, сЅм дейсiз
бе, то»мойын, кјрсоєыр десе»iз де еркi»iзде, – та№дыр...
Дегенмен, екеуi де жас едi. жазмыштан озмыш жоє


244
екенiн естiген, бiлген болса да, жа»а№ы жараса, жарыса
шыєєан кѕлкiден бес минут јтер-јтпесте дёмiн аныє
сезiндi. Мыєтап сезiнген. °сiресе, жiгiттi» аузы кѕйiп
едi. Іыз ескi жарасыны» бетiн јз єолымен тырна№ан.
Бану тiптi Ѕмытып кеткен. Сыртєары дѕниенi. ґзiн.
Бёрiн! Кј»iл тѕкпiрiнде, жѕрек тјрiнде екi-ає бейне
єал№ан. Іал№аны... ±айыпєа айнал№ан. Тысєары дѕние
жым-жылас бол№ан кј»iл аума№ында уаєыт тым баяу
жылжып жатєан. °лдебiр жайлы ке»iстiкте же»iл
№ана єалєып жѕргендей кѕй кешкен. Жа»№ырыє бар
секiлдi. Жа»№ырыєты» арасынан жанына жаєын, о№ан
бая№ыдан етене сонааау алыс балалыє шаєтан ёлдилеп
келе жатєан бiр ёуездi кѕлкi естiлетiндей. °уез –
кѕлкi – жа»№ырыє... Іуанта тѕсiп бауырына тартып
барады да, жа»№ырыєєа айналады. МЅ»лы їём
єорєынышты. Іорєыта берiп кѕлкiге ауысады. Жаєын
їём алыс. Іармай келiп єЅша№ына єыса берiп,
ёлдеєайда, тѕу тере»ге сусып кетедi. Тјнiп-тјнiп келедi.
Ыстыє. Жып-жылы. СЅп-суыє. МЅп-мЅздай... Ысынтып-
суынтып барып, №айыпєа айналады. Ыстыє їём суыє...
ґзiнi» ысып-суып отыр№анын а»№арды. Тер єысып
бара жатєандай. Суыє тиiп ауыр№анда дёл осылай болатын.
Іонає жiгiт... Кiм едi? Атын Ѕмытып єал№ан ба? °, иё,
Жанболат... – “Менi» атым Жанболат...”, – БЅ№ан телмiрiп
єапты. Кјздерi... Бiр нёрсе айту№а оєталады. БЅл бiлетiн
бiрде»е... “Айтпай-ає єойса екен”, – деп тiлейдi. Керегi
жоє єой айтып. Онсыз да тѕсiнiктi емес пе? Осылай
отыра берсе... Жѕре берсе єалєып. °лгi беймёлiм
ке»iстiкте кѕлкiлерi жа»№ырып...
Селк етiп есiн жиып алды. Заматта јзiне келген.
Алаєаны, табаны, саусаєтарыны» арасысЅп-суыє терге
малшыныпты. Дiрiл бар. °сiресе, саусаєтары јзiне
ба№ынар емес. Жанболат а»№арма№ан сияєты. ¶нсiз.
°лi телмiрiп отыр. Кјп, кјјјп уаєыт јткен секiлдi.
Са№атєа єарады. Тоєтап єалыпты. Жоє, жi»iшке єызыл
тiл єоз№алыста. Жѕрiп тЅр. Бiрає, уаєыт тапжылмапты.
Жа»а №ана... Бая№ыда... ґ» мен тѕстi» арасындай јте


245
шыєєан. Екеуi ѕн єоса кѕлген ёлгi бiр сёттен аумапты.
Сонда єалай, уаєыт јтпеген бе? БЅ№ан не бол№ан?
Кеше кешкiлiк кѕтпеген тѕсiнiксiз жайт бастал№алы
берi кјкейiнде тЅрып ал№ан јкiнiштi жа»а №ана есiнен
шы№арып алыпты. Іандай баєыт! ?заєєа созылмады-
ау. Та»дайына жа№ып бара жатєан шёрбатына ёлдебiр
тылсым єол у тамызып жiбергендей. Оны» кiм екенiн,
ке»сiрiгiн кјмейiмен єоса јртеп бара жатєан јрттi»
тѕп тамырыны» єайда жатєанын бiледi. Тере»ге
бойлау№а єорєады. Іол созым№а келген, бая№ыдан берi
кѕткен сёттi» єалтарысынан ёлдебiр кѕмён жылт еттi
де, елемеуге, кјрмеуге, елемеген, кјрмеген кейiп
танытып, јзiн алдай тЅру№а жандёрмен тырысып
баєєанмен, елес-жа»№ырыєты» арасынан естiлген риясыз
кѕлкiге Ѕмсына бергенде жарє етiп шы№а келдi. ґткiр
жары№ын бѕкiл жан дѕниесiмен сезiндi де, єалтырап
кеттi. Болды! Сонымен болды. Бiттi бёрi... Кјктен
жерге тѕсетiн уаєыт болыпты. Аєыл№а келу керек.
“Айтуым керек”, – дедi iшi єан жылап тЅрса да.
Алаєанына єон№ан, ендi бар бол№аны сауса№ымен єармай
салу №ана єал№ан шатты№ынан айрылатынын бiлсе де,
айту№а тиiс. Жiгiттен де, басєадан да, – бёрiнен саналы
тѕрде бас тарту№а тура келген. ґткенiне оралу керек
екен. Бiр сётке №ана.
– Мен бiрнёрсе айту№а тиiспiн.
Тѕсiндi. Селт еткендей кјрiндi, демек тѕсiндi. Аяє
асты мЅ»лы кеп тапєан, кѕлiп отырып єаба№ы салбырап
сала берген єызды» дауыс ыр№а№ы мен кейпi жаєсы
жорамал№а жуымайды.
Аузын аша берiп, бјгеле бередi. Айта алмасына
кјзi жеткен со», кѕтпеген шешiмге келдi.
– Мен єазiр...
ґз жатын бјлмесiне кiрiп кеттi. Жанболатєа солай
кјрiндi, болмаса шынды№ында солай, – Ѕзає уаєыт
шыєпай єойды.
Е»сесi тѕсiп кеткен секiлдi. Сѕйретiле басып, ауыр
бiр нёрсе кјтерiп келе жатєандай єос єолдай Ѕста№ан


246
бiр топ кiтапшаны ёкелдi де, бЅ№ан Ѕсынды. Альбомдар
екен. Сурет альбомдары...
– Жоє, тЅра тЅры»ыз. Ашпа»ыз. Мен... шыдай
алмаймын. Сiз јзi»iз кјрi»iз. Мен бара тЅрам. Сосын
ойланарсыз.
...Іолына iлiнген бiреуiн параєтай бастады. Бала
кездегi суреттерi. Тым сѕйкiмдi болыпты. Жал№ыз
јзiн тѕсiре берiптi. Сiрё, тЅ»№ыштарын кјп єызыєта№ан
сияєты. Мiне, мектепке бар№ан кезi. °лiппе мен гѕлдi
єатар Ѕстап, жѕрексiне єарап тЅр№ан мЅндай сурет
Жанболатта да бар. °р бетiне екiден жапсырыл№ан
суреттерге толы альбом тёй басєанынан мектеп бiтiру
кешiне дейiнгi аралыєты єамтыпты. ¶лкен
Ѕєыптылыєпен ёр суреттi» астына даталар жазыл№ан.
Екiншi альбом студенттiк јмiрге арналыпты. МЅнда
да сол Ѕєыптылыє саєтал№ан. Басєа да кiшiгiрiм
альбомдарды ысырып єойып, єалы»дар тобына кiретiн
ѕшiншiсiн ашты. Ашты да...
ґз кјзiне јзi сенбей отырып єалды. Iшi бѕрiп
кеткендей. Кеудесi сыздайтын сияєты. Жѕрек
со№ысыны» кѕштiлiгi сондай басына дейiн солєылдап
кеттi. Ая№ынан ёл кетiп єалыпты. Іанша кѕтсе де,
мЅндай єауiп...
Жа»а №ана кѕш кернеп тЅр№ан бойы ёп-сётте єалтырап
сала берiптi. Демiн iшiне тартып, тЅншы№а тыныстап
Ѕзає отырды. Бёрi тѕсiнiктi болатын.
– Айта алмай кеткенi осы екен №ой, – дедi сыбырлап.
Жаба салды. Іайта ашты. Сосын єайта жапты.
Тiзесiне єойып, тербетiп та№ы отырды. Екi јкшесi
тынымсыз селкiлдейдi. Аєыры бекем єимылмен єо»ыр
мЅєабалы ѕлкен альбомды асы№ыс параєтай жјнелдi.
Бiрiншi бетте... Іос бЅрымы екi иы№ынан тјмен
салбырап, кѕлiмдей єарап тЅр№ан єыз... Бану...
Жа»а№ы ауыр кѕй та№ы дендеп бара жатты.
“Іыз Ѕзату”. Суреттi» ѕстiнгi бјлiгiне јрнектей
жазылыпты. Асты»№ы жа№ына ёлдебiр шумає жазыл№ан.
“Кјкешiм! Сен бѕгiн Ѕшасы» кетесi»...” Тѕгел оєу№а


247
та№аты жетпедi. “Тойымызды» єадiрлi єона№ы
болы»ыз(дар)!” Неткен сѕйкiмсiз сјз. Ары єарай той
иелерi мен мекен жай№а дейiн аныєтап єарап шыєты.
“01.08.2005” – той бол№ан кѕн.
Іолы дiрiлдей тѕсiп, ары єарай тартты. Той залы.
Бiрає, суреттерде береке жоє. Бануды» жанында№ы –
кѕйеуi болса керек, – жiгiттi» бетi тырнаєпен јшiрiлсе
керек, а№арып єалыпты. Тѕгел сондай. Екеуi о»аша
тѕскен суреттердi» жартысы єиылып тастал№ан№а
Ѕєсайды. Суреттердi» астында№ы єолмен жазыл№ан
тѕсiндiрмелер оєылмастай шимайланыпты. Е» со»№ы
суретсiз бетi аяусыз кјк сияны» шиыр iзiмен
толы№ыпты. Ашулы адамны» iсi.
Жапты да о» жа№ына тастай салды. НемєЅрайлы.
Кеудесiн кере кѕрсiнiп єойды. Дегенмен, јзiн билей
бастады. Кјп Ѕзамай сабасына тѕскен.
“Несi бар, ешкiм кiнёлi емес єой. Бануды да, мЅны
да кiнёлау№а болмайды. Та№дыр солай бол№ан екен,
о№ан кiм айыпты? Оєу бiтiрмей тЅрып, ертелеу кѕйеуге
шыєєан екен №ой. Жастыєпен бiлмеген. Кейiн
ажырасєан. Іазiр кјп єой мЅндай жа№дай.
– Кѕйеуi»iздi, – єайтадан “сiз”-ге кјштi. – єай
командировка№а жiбердi»iз?
– Келмеске...
– ...Кешiрi»iз... – дедi тѕкiрiгiне шашалып. ґзiнi»
айтпасты айтып єал№анын кеш а»дап едi. – Мен...
мына суреттердегi ана... шимайлар№а єарап... єиыл№ан
жерлерiн кјрiп... Олай екенiн бiлгем жоє. Кешiрi»iз...
– Жоє, кешiрiм сЅрама»ыз. Келмеске бол№анда...
тiрi... бар. Ажырасєанбыз. Жараса алмадыє.
– Кiнёлi кiм? Сiз, ол?
– Кiм бiледi, мѕмкiн мен, мѕмкiн ол... Бiрає, менi»
басєа амалым бол№ан жоє. Менi» орнымда кiм болса
да кешiрмес едi.
Айтуынша, кѕйеуi кiнёлi екен. Кјзiне шјп салыпты...
– ...ґзi»iз ойла»ызшы, отасєанымыз№а жыл толмай
жатып, басєа бiреумен... Ол еште»е емес, ѕйге ёкелiп...
– ¶йге? Сенiмен таныстыру№а ма?


248
– Мен ѕйде жоє болатынмын. ЖЅмыста мазам
болмай, тѕс кезiнде келiп ал№ам. Тапа-тал тѕсте менi»
ёке-шешем ёкеп берген тјсекте... Иии, – Есiне тѕсiп
кеткендей шытынып єойды. – Ары єарай тѕсiнiктi
шы№ар.
– Іызыє...
– Сенгi»iз келмесе јзi»iз бiлi»iз. Ондайды кешiру
ѕшiн на№ыз сорлы болу керек шы№ар.
– Сосын єайттi»iз?
– Шыєтым да, кетiп єалдым.
– Аналар№а еште»е демедi»iз бе?
– Іайда№ы, есiм шы№ып кеттi. Шу шы№ару єолымнан
келмейдi екен. Кјздерiне єарау№а єорыєтым №ой деймiн.
– Кјргенi»iздi бiлдi ме олар?
– Бiлдi. Есiктi жабуды Ѕмытып кетiппiн. Кеш бата
смс жазып жiберiптi.
– Не деп?
– “Іайдасы»?” деп. Есiктi» ашыє єалуыны» басєа
бiр себептерiнен ѕмiттенген шы№ар, ёйтпесе екiншi
кiлттi» менде №ана бар екенiн бiлетiн.
– Сосын?
– Сосын? Болды... А, айтпаєшы жауап жаздым,
“?ялса»шы” деп.
– Сјйтiп єана ма?
– Иё.
– Ол басєа еште»е жаз№ан жоє па?
– ?зын-сонар хат келген, оєы№ам жоє.
Кѕйеуi туралы сЅрай тѕсуге оєтала берiп, айнып
єалды.
– Неше жас ѕлкен едi? – дедi єызы№ушылы№ы
же»iп. Іарма№ына о»ай iлiндiргенiмен єоймай серiлiк
єЅрып жѕрсе, тiсєаєєан бiреу бол№аны №ой.
– То№ыз жас.
– Тѕсiнiктi.
Екеуi де ѕнсiз. Дегенмен, бiр же»iлдiк бар. Басы
ашыє ё»гiме єандай жаєсы. Дёл жа»а№ыдай жарєылдап
жарасып отырмас, кѕмёндi жасанды кѕлкiден мы»
артыє.


249
– Бала бар ма едi? – дедi ёлден уаєта.
– Жоє, ѕлгермей єалдыє.
– Сонда?..
– Айттым №ой жа»а, мазам болмай жЅмыстан ерте
келiп алдым деп, ауыраяє екем. Тѕсiк тастадым.
– Жасанды? – Даусы кјтерiлiп кеттi.
– Жоє, єЅдай саєтасын... °лсiз екем. ґзiме єарамай
кетiппiн. Аєыры єЅлап тѕстiм, есiмдi жисам болары
болып, бояуы сi»iп єойыпты.
– Ана кiсi, – альбомдар жаєты нЅсєап єойды. –
Бiлушi ме едi?
– Бiлетiн. Мен естен танып жатєанда аурухана№а
келiптi. Баланы саєтап єалу№а барын салды дейдi,
дёрiгерлердi» єолынан келмептi. Мамам ёлi кѕнге сјзiн
сјйлейдi. Тјрт айлыє шарананы» шетiнеп кеткенiн
естiгенде а№ыл-тегiл жылады дейдi. Шешем ар жа№ында
не бол№анын бiлмейдi №ой. Баланы да јзi» тѕсiрдi»
дейдi ма№ан.
Осымен ё»гiме тын№ан. Бёрi айтылды. Бану кѕрсiнiп
єойып, єЅныса тѕсiп отыр. Жанболат екi Ѕдай кѕйде.
– Кетесiз бе?
Дiрiлдейдi. Толєынысты дауыс. “Кетесiз-ау” деген
јкiнiшке кјбiрек Ѕєсайды. Кјздерi тѕйiсiп єалды.
Бануды» кјзi жасаурап кетiптi. “Іазiр жылайды, –
деп ойлады. – Сосын, єЅша№ына єысып жЅбатады.
Ары єарай...”
Кјз жасымен басталып, айєасєан єЅшаєтар тјсекте
бiр-ає ажырайтын ёлдебiр кинолар келдi кјз алдына.
“Айуан”, – дедi јзiнен тѕ»iлiп. Есiк кјргенiн естiген
со» кѕнёлi ой№а ауып кеткенiне ызаланды. ґткенiне
јкiнiп, јксiп отыр№ан адам туралы бЅлай ойлау... °й,
бiрає... Мѕмкiн єызды» да єалауы осы шы№ар, ёйтпесе
бiр кјрген еркектi мЅнашама...
Орнынан тЅрып кеттi. БЅдан кјп отырса сЅмдыєєа
Ѕрынарын бiлдi де, атып тЅрды. Кетуге ы»№айлан№аны.
А»тарыла єарап, жiгiтпен єосыла тЅрып кеткенiне
єысылып єал№ан Бану№а бiр єарады да:


250
– Иё, кетейiн... Соным дЅрыс. °йтпесе, ренжiтiп
алармын.
Ендiгi отырыс тек єана азап болар едi. Салєын
єоштасты.
Са№атына єарады. Тѕн ауып барады екен. Бану
туралы ойламау№а тырысты. Сол оймен жан-жа№ын
жiтi шол№ан кейiп танытєысы келдi. “Іайтсем
жарєыраймын”, – дегендей бар шамын бетiне шы№арып,
абыр-сабыр маза» тiршiлiгiнен сёт санап айы№а тѕскен
миллионда№ан ордалы жЅртты бауырына басєан
єызылды-жасыл єала ѕйреншiктi єалпынан танбай,
ы»ырана тѕсiп, сЅлє жатыр. Баурында№ы басымен
єай№ы боп, кјзi боталап жѕргендер де, єЅша№ында№ы
єуаныштан єЅрає Ѕшып, жѕзi жаз тѕнiмен астасып
жайна» єа№ып жѕрген перзенттерi де оны» кј»iл-
кѕйiнен тыс секiлдi. Алатау№а арєа тiрей малдас єЅрып
алып, келелi ке»еске кiрiсiп кеткендей. ґзiн дѕниеге
ёкелген екi аяєтылар№а пана бола бiлгенiне масаттан№ан
кейпi бар.
Кезектi єызыл ба№даршам№а тап бол№ан Жанболатєа
тѕнгi єаланы кезiп жѕргендер жоє iздеушiлерге Ѕєсап
кеттi. Тј»iрегiн тынымсыз шолып, тiмiскi кјзбен єанша
ѕ»iлiп, жалтаєтап баєса да тѕк таппайтынын ойлады.
Себебi, не iздеп жѕргендерiн јздерi де бiлмейтiн.
Салбырай тѕскен бастар єадам сайын сѕйем єарыс
е»кейе бередi. Сјйтiп, бiр кѕнi кјрдi» есiгiн єа№ып
тЅр№анын бiр-ає бiледi. Іара№ан сайын єарпып, ѕ»iлген
сайын ѕптеп, кјргенiнен кјзаєы алып ѕйренген єапта№ан
кјздер... Аєыр тѕбi жЅмыла салып єЅрт-єЅмырысєа№а
жем болатын єара кјз, кјк кјз, єо»ыр кјз, аш кјздер...
Кјресiсiн кјрмей кјрге кiрмейтiнiн бiлгендiктен
тј»iрегiне жалтає-жалтає, iшiп-жеп єарауын єоймайды.
?лы жаратылыс алдында тѕкке тЅр№ысыз, iлуге жарар
єайраты жоє адамзат атаулы јлiм са№атына єарай
жаєындап бара жатєандай. Ая»дап емес, асы№ып-
апты№ып. ґзiне берiлген єысєа №ана єашыєтыєты
єайтсем тез жѕрiп јтем дейтiндей. Са№ым дѕниеге


251
сатып кјзiнi» јтемiне берiлер кјр топыраєты» єай
арадан бЅйырып, єай арада єЅйылатынын тап басєанша
тыным алмау№а серт еткендей е»ке»дейдi-ай
жарыєтыєтар... Демек, шамасы шаєтаулы шартыє
шiркiндердi» iздегенi єу басына єЅйылар бiр уыс
топырає бол№аны №ой. “Онда несiне тыраштанамыз?” –
деп ойлады. Кѕнi ерте», ерте» емес-ау бiрер сёттен
со»-ає тЅлдырсыз тiрлiктi» тЅманына сi»iсiп, кј»iлi
ала» кјппен бiрге јлiмге єарай ј»ме»дей Ѕмтылатынын,
ол кезде єазiргiден ёлдеєайда басєалай бјсетiнiн бiле
тЅра осы ойды» жалын єармай бердi.
Санасымен сѕре»сiз сѕрлеудi єуалай-єуалай
єара»№ылыєєа бјккен єатар тѕзей орналасєан кјп
єабатты ѕйлердi» ауласына келiп кiргенiн бiр-ає бiлдi.
¶йреншiктi ѕй. Кјз ѕйренген жиїаз. Етене тјсек.
Шешiнбестен шалєалап єЅлай кеттi. Шамны»
шаєырай№ан жары№ынан кјз алмай, ма№ынасыз оймен
бiраз жатты. Іарып жiберген жарыєтан кјзi бЅлдырап
кеткенде №ана жамбасына аунап тѕстi. Жылтыр, аппає
керегенi сауса№ымен сипап, телмiрiп єалыпты. Одан
да байыз таппай кереует ѕстiнде малдас єЅрып та№ы
отырды. Ыбырсып жатєан жатын бјлме онсыз да жел
кеулеп тЅр№ан астан-кесте» кј»iлiн єЅлазытып жiбердi.
Жылу мен жайлылыє єатар єон№ан Бануды» пётерi
келдi кјз алдына. Береке мен тыныштыє Ѕйы№ан
ауылда№ы е»селi ѕйiн ойлады. Кј»iлi босап бара
жатєанын а»№арып, јп-јтiрiк тамсанып єойды. Іає
тјбеден еденге дейiн, о»-сол, єуыс-бЅрышты тiнте,
ма№ынасыз шолып шыєты. Мына кѕйге тјзе
алмайтынын сездi. ?йыєтау мѕмкiн емес екенiн бiлсе
де, сылбыр єимылдап, киiмдерiн єалай болса солай
о»ды-солды тастай салды да, бѕркенiп жатып єалды...
– Іырсыє... – дедi єысты№ып.
Жарыєты сјндiрудi Ѕмытыпты.
ЖЅєа жамыл№ыны серпiп, тiзесiне дейiн тѕрiп тастады.
Саусаєтарын айєастыра желкесiне жастап жатып алып,
тјбедегi белгiсiз бiр нѕктеге телмiрiп єалыпты. Дёл


252
бѕгiн кјз iлу былай тЅрсын, тыныш жата алмайтынын
аныє а»дады.
– Ееї, – деп тѕ»iле кѕрсiндi де, бекем єимылмен
киiне бастады. Іолына iлiккен бiр киерлерiн аспалы
сјмкеге умаждай то№ытты. Тарс-тЅрс, сарт-сЅрт есiктi
бекiттi.
ЖЅмысєа да, басєасына да єолды бiр сiлтеп, ауыл№а
тартєан.
“Бiр жетi тыны№ып келем де, бёрiн Ѕмытам”, – деп
ойлады тѕн єара»№ылы№ын тiлгiлеп келе жатєан ає
“тойотаны»” єос шамыны» жары№ымен суарыл№ан жол№а
єарап.
Бiрає...
Бiр аптадан со» дёл осы уаєта ёлгi єызды» есiгiн
єа№ып тЅратынын бiлген жоє едi...
– ЖЅмыстан сЅранып келдiм дегенi» кёнi, балам-
ау? – дедi шешесi Жанболат сјйлесiп болып, тЅтєаны
єой№анда.
– Еште»е етпейдi, ендi айттым №ой, сЅрансам да
жiберетiн едi.
– Іайдан бiлейiн, јзi» ёре» кiрген жЅмыс...
– Мен ёре» кiргем жоє.
– Ендi соншама уаєыт сынаєтарынан јтiп жѕрiп...
Оны» ѕстiне мына заманда ондай єызметке кiм
кјрiнгеннi» єолы жете берер деймiсi»? Аяє астынан не
ескертпей, дёне»е етпей жетiп кепсi». ґстiп те жѕре
бере ме екен адам деген. Бiрде»е боп єал№ан екен та»
єЅз№ыннан... Жѕрегiмдi Ѕшырды» №ой єарап жѕрмей.
– Ой, Алла-ай, јстидi ендi. Жай, iшiм пысып...
са№ын№ан со» кетiп єалдым.
– Са№ын№ышын јзiнi». Тѕнiмен жолда бiрде»еге
Ѕшыраса» єайтесi»? Са№ын№ан со» дейдi №ой.
Жорта ашулан№ан шешесiнi» бЅрти№аны жанына
жа№ып барады. Іазiр-ає кѕлiп жiберудi» аз алдында
тЅр№анын бiледi. Ал, та» атпай алєын-жЅлєын келiп
тЅр№аны шынында есiн шы№ар№ан. Оны жа»а №ана
есiк аша салып “шешек, мынау не№ып жѕр?” – деп,
шарасынан шы№а жазда№ан кјзiнен кјрген.


253
– Бёрiнен де сенi са№ынып кеттiм, мама! – Бала№а
тён ойнаєылыєєа ауысты. Мынадай айналып-
толд№ануды» алдында бала болмау мѕмкiн емес.
– Са№ын№ан адам... – ґзiн жуан белiнен єапсыра
єЅшаєтай ал№ан зi»гiттей баласын бауырына басып,
басынан аялай сипап єойды. – Есертпей ме екен
алдымен, ёй шешек-ай.
– Тѕу, аман-есен келдiм №ой мiне. Уайымдай
бермесе»шi жјнi жоє.
– Уайымдама дейдi №ой. ґзi» бала-ша№алы болшы
осыдан, сол кезде кјрем уайымдама№аны»ды. – Е»кейiп
келiп желкесiнен иiскеп єойды. – Іарашы, жадап-
жѕдеп. ТЅр, бiрде»е шыж дегiзiп жiберейiн...
– Уї, єарын тойдеее, ендi бiр армансыз Ѕйыєтаса.
Тјсек сап бершi, мама.
Сап-салєын ѕйде єалы» кјрпеге сѕ»гiп кеткен.
Шешесi айналшыєтап ёлi жѕр.
– Ей, шешек, шыны»ды айт, еште»е бѕлдiрiп келiп
отыр№ан жоєсы» ба?
– °ёёй, бiр жаєсы нёрсе ойламайды-ау...
– Ендi аяє астынан жетiп келгенге... Іайдан бiлейiн,
ана Бердi№Ѕлды» баласы єЅсап...
– Ойбай, Бердi№Ѕлды» баласына не бопты?
– Ана кiшi баласы, кiм едi, былтыр №ана мектеп
бiтiрдi №ой. Сол ана жолы №ана єарнын шермитiп
єЅр№ыр... бiреудi ёкептi. Бай№Ѕстар елдi» бетiне єарай
алмай отырса да, єайтсiн, ѕйлендiрдi. Ендi туып єалмай
той жасау керек деп екi аяєтарын бiр етiкке ты№ып
ана санасыз баласы...
– Е, єайта жаєсы №ой, ѕйлене сап балалы болады.
– °й јйтiп балалы бол№аны єЅрысын.
– Сонда ендi Бердi№Ѕлды» баласы ѕйлендi екен деп
ауыл№а келмеймiз бе?
– Байєап жѕр балам. °ке»нi» мiнезiн бiлесi» №ой.
– Іорыєпа, мама. Бердi№Ѕлды» баласына єара№анда
басым iстейдi менi». °келген со» тудырып ап бiр-ає
ёкелу керек едi. Мен болсам, аєыр ондай бол№ан со»,


254
бiр-екi баласымен ёкелер едiм. Рахат, той жасап ёуре
болмайсы». Бетi екi рет ашылып, екi рет жабылып
кеткен...
– Іой ёрi, жаєсы лепес – жарым ырыс. Жјндеп
сјйле.
– Жаман айтпай – жаєсы жоє...
– ґйткен жаєсылы№ы» бар болсын, шешек.
Мылжы»дамай Ѕйыєта болды. Кјзiн єарашы єып-
єызыл боп. Жолда Ѕйыєтап кетсе» єайтесi»... – Та№ы
бастап келе жатты да, јзi де шошып кеткендей єоя
єойды. – ІЅдай саєтасын! Байєап жѕрi»дершi ёйтеуiр.
– Айттым №ой, єорыєпа, мёшиненi жа»а айдап
жѕргем жоє єой. Сосын, келiндi де уайымдама»ыздар.
Мен ёкелсем баласымен... Жарайды, жарайды, єалжы»
айтам. Сiзге кѕштiii бiр келiн тауып єойдым. Кеше
№ана таныстым...
Шешесi гјй-гјйлеп та№ы бiраз жѕрдi де, кјрпесiн
єымтап шы№ып кеттi.
О»аша єал№ан со» жа»а №ана “бетi екi рет ашылып,
екi рет жабылып кеткен” дегенi есiне тѕстi. Іылжаєбас
бiр досыны» шы№арып жѕргенi. Еркелеп жатып аузынан
шы№ып кеткен сол сјздi Бану ѕшiн айтєандай сезiндi.
Іорлап ал№андай...
Тѕсiнiксiз осыны» бёрi. Ауыл№а сол Бануды ойламау
ѕшiн, жа»а басталып келе жатєан єатынасты ѕзу
ѕшiн келдi емес пе?! Ендеше, шешесiнi» бауырында
жатып та соны ойла№аны несi?..
Ая№ыны» Ѕшынан бастап шымырлай кјтерiлiп келе
жатєан тёп-тёттi толєын єЅша№ына тарта бердi.
Маужырап бара жатып Бануды» осы ѕйде, шешесiнi»
алдында Ѕяла басып, бЅл жаєєа жаута»№а жуыє єарап
єойып жѕргенi елестедi. Шала-шарпы сол елес
жарасымды кјрiндi.
* * *
– О, сiздi келедi деп ойламаппын.
– Мен де...
Шаєыруын кѕтпестен iшке кiрдi. Тѕн жарымы болса


255
да Ѕйыєтама№анына єара№анда бiр жаєтан єазiр келген
немесе бiр шаруалары бол№ан-ау.
– °лi Ѕйыєтамапсы». Бiр нёрсемен айналысып отыр
ма едi»iз? °лде, бiр жаєтан келдi»iз бе?
– Іайдан?.. °, жоє. Мен кеш жатам осылай. ¶йренiп
кеткем.
– Жёне ерте тЅрасыз?
– Иё, кјп Ѕйыєтасам басым ауырады.
– Жиырма бiрiншi №асырды» єызметтi бёрiнен
жо№ары єоятын iскер ёйелдерiне тён озыє єасиет.
Ауылда јткен алты кѕн бойы ойдан серпiлмек боп,
сейiл єЅрып талай жерге барып єайтты. Атєа мiнiп
тау-тасты шарлап баєєан. Сјйтсе, ат ѕстiнде жѕр дегенi
болмаса жал№ыз жорту дегенi» барып тЅр№ан ойды»
ордасы екен. ґзiне ыза бол№анда тай кѕнiнен таптап
мiнген жирен жор№аны а№ызып-а№ызып алады.
Іамшыны» астына єанша алса да жор№асын бiр бЅзба№ан,
єЅла№ын єайшылай тѕсiп тайпалтып баєєан єо»ды
жануарды» алшайта топытып, те» басєан тЅя№ыны»
дѕбiрi бiр сётке арєасын єоздырып, желiктiргендей
бол№анмен, ая»№а тѕсiп кете бергенiн јзi де а»№армай
єала бередi. Ал, атты» ая»ы тербей тѕсiп тѕпсiз
шы»ырау№а єарай батыра тѕседi. Сейiл де – серуен,
сергелде» де – серуен. Ойлап тЅрса сейiл емес,
сергелде»мен жѕрiптi-ау.
Сол ат арєасында жѕрген кѕндердi» бiрiнде тосын
шешiм жасады. Байыз таптырмай тызалаєтатып бiтiрген
негiзгi ой – “ел не дейдi?” тј»iрегiнде едi. Талай
єызбен дёмдес бол№ан ёккi тѕйсiк Бануды» беталысыны»
бер жає екенiн тѕйген. Ендеше, аєыр№ы кесiмдi
шы№аратын да јзi. °лгi Бердi№Ѕлды» баласы туралы
ойлады. Айды»-кѕннi» аманында ашыє кѕнде жай
тѕсiргендей айы-кѕнi жетiп отыр№ан єызды жетеледi
де жетiп келдi. Тауы№ыны» неше жЅмыртєа тапєанын
єоєа№ынан-ає тоєып отыратын ауыл азды кѕн пыш-
пыштап, аєыры аузына єЅм єЅйды емес пе? Ар№ы-
бергiге кјз єылып, тѕ»iлген тѕр танытєанмен, кјз


256
ѕйренгесiн кј»iл делбеп, Ѕмытты да кеттi. Тiптi, молда
шалды» јзi баланы» шалалы№ы дедi де, сјзге келместен
некелей салды. Оны» жанында... Есiк кјрдi дегенi
болмаса ѕрiп ауыз№а сал№андай єыз. Іасында жѕрсе
єай еркектi» де сёнiн кiргiзiп, мерейiн асырардай бар.
Алыс-жаєынны» ал№ашєы сёттердегi ала кјзiнен бiр
јтiп алса... Алда єанша №Ѕмыр бар. Ту сыртынан
iшiп-жеп єарайтын сЅє кјз бен јзi жоєта айтылар
алып єашпаны» кемдi кѕнгi єиынды№ынан гјрi
№Ѕмырлыє єоса№ыны» таза болмысына ден єой№ан.
– Ел не десе, о десiн! Іашан№ы жалтаєтаймыз атасына
нёлет! – деп, кiлт бЅрылды да ауыл№а єарай єЅй№ыта
жјнелдi.
Та№ы да тѕнделетiп, шешесiнi» гјй-гјйiне єЅлає
аспастан, єала№а тартып кеттi. Ендi мiне, јз ѕйiне де
бас сЅєпастан мына жаєтан бiр-ає табылды.
– Бану, – дедi. Ап-аныє, сеп-сергек. Осы аз №ана
јмiрiнде мЅндай батыл болып кјрмеген шы№ар. Жер
тѕбiнен белiн бекем буып келiп, єыз єойнына тЅ»№ыш
бара жатєан сары ауыз бозбаладай толєып, єызараєтап
отыруды ар кјрдi. Сызылып кјрдi №ой, – аєыры не
болды? Осы сапар не де болса бiр жа№ына шы№арып
єайтпає. – Бану, мынадай уаєта жетiп келгенiмнi»
себебiн бiлуге тиiссi». Ауылдан келе жатырмын. ¶йге
барып жуынып-тарану№а да шамам келмедi. Сенен,
сенi ойлаудан єашып ауыл№а кетiп ем, ауыл са№ан
єуды. Сынап кјрейiк дейтiндей бала емеспiз, ѕй iшiмен
сјйлесiп келдiм, єарсы емес. ґзiм де осы№ан тоєтадым.
Басєалай шешеiмге келу мѕмкiн емес екен... – Бјгелiп
єалды. Сёл №ана єЅлає жар№ан тыныштыєта єызды»
жиiлей тѕскен демiн естiдi. Іай кезде мЅнша жаєындап
кеткенiн а»№армапты. – ¶йленейiкшi...
Бану толєып кеткен сияєты. Іолы дiрiлдейдi.
Шошын№андай кјзiн кјтерiп бiр єарау№а №ана ѕлгердi.
Лём-мим тiл єату№а шамасын келтiрмеген, белiнен орай
єЅшаєтап, ернiне жабыса кеткен жiгiттi» ырєына кјне
бердi.
Ерiнi оттай жанады. Аппає тамаєтан... Тал бойынан


257
тазалыє еседi. БЅдан ары єыз єанша бЅлєынса да
јзiн тоєтата алмас едi.
“Мынадай ёйелден айрылып жѕрген еркекте ес жоє
екен”, – деп ойлады жЅпарлы тЅ»№иыєєа батып бара
жатып.
Таби№ат за»ы. Сол тѕнi єыз терiс єарап жатып алса
да, айналып-тол№ан№ан жiгiтке кјпке дейiн єайрылмай
єойса да, єысты№а јксiп бастап а№ыл-тегiл жыласа да,
бiр нёрсе аныє бол№ан. ?мар-жЅмар айєасып, бiр денеге
айнал№ан сол сёттен бастап бјлiнбестей бiрiгiптi. Мойнынан
тас єЅшаєтап ап, Ѕзає уаєыт кјз жасына ерiк берген
єызбен єаяусыз табысєан екен.
Одан кейiнгiсi кјрген тѕстей. ЖЅмыр жер жарал№алы
бiр жасап келе жатєандай. Та» атса єимай-єимай
єоштасып ѕйден шы№ады, кеш батса асы№а жетедi.
Іала тј»iрегiнде екеуi єол Ѕстаса аралама№ан сай-сала,
єатар отырып шала-шарпы кјрмеген кино єалма№ан
шы№ар. Айтпайтын ё»гiме, ё»гiмелемейтiн таєырып жоє.
– Осыдан сёл ертерек кездессек не болар едi? –
дейдi єыз.
– Дёл осылай болар едi, – дейдi жiгiт.
– Бая№ы заманда јмiр сѕрсек єосыла алмас едiк...
– Жоє, онда да дёл осылай болар едi.
Екеуi єосыла кѕледi де, јбiсiп кетедi.
– Дёл осылай болмас едi.
– Е неге?
– Ол заманны» за»ы єатал бол№ан. Іоспайтын едi...
Іосса да, мынадай кино болма№ан ол кезде...
Со№ан мёз болады.
– Ал, кездеспесек ше?
– Онда да осылай болар едi...
Та№ы да риясыз кѕлкi. Ары єарай аймаласып кетедi.
– ?ятсызсы», – дейдi єыз жiгiттi» єолын єа№ып.
– Ал, сен Ѕятсызды» ёйелiсi».
– Сен бёрiн баста№ан.
– Сен менiкiсi», – дейдi жiгiт естiмегендей. – Мiне,
сенi телефоныма “Менiкi” деп саєтап єойдым...


258
Жанболатты» достарымен тѕгелге жуыє танысып
шыєты. Бас єосуларды» бiрiнен єалмай, єол Ѕстасып
єатар барады. Бiрге јскенi бар, кейiн танысєаны да
жетедi, бѕкiлi мЅны» баєытына, Бануына єызы№а
єарайтындай кјрiнген. Шет жа№алап шешесiне де
жеткiзген. Шешесi ёкесiне. °кесi єарсы болмапты. “Менi»
Ѕлым солай шешсе, басєа ё»гiменi» керегi жоє”, –
деген кјрiнедi.
°не-мiне єыс та кеп єалды. Кјктемге єарай отау
єЅру№а бётуа байласыл№ан. Тойды жаз№а, Жанболатты»
ту№ан кѕнiне белгiлеген. Осы бiр тапєырлыєтарына
сонша єуанып едi.
Кјк пен жердi» арасында Ѕшып-єонып жѕрiп, тјрт
ай аралы№ында не боп, не єой№аны наєты есiнде жоє.
Бiр кездегi “ел не дер екен?” деген кѕдiк пен кѕмён
бЅл кѕнi кѕлкiлi кјрiнетiн.
Алдымен ес жи№ан Бану болды. Кјп Ѕзамай Жанболат
та жерге тѕстi.
Сол кѕнi де апты№ып, алєын-жЅлєын атта№ан
боса№аны. °деттегiдей. Бануды» єолынан шыєєан
кезектi тiл ѕйiрер та№амды єарпып асап, ерекше тёбетпен
тамаєтанып бола бергенде Бану кѕтпеген ё»гiме бастады.
– Жанбат, – Жамбо деген тым єарабайыр деп, јзi
ойлап тапєан аты. – Са№ан бiр нёрсе айтсам бола ма?
– Айта №ой.
– Айтєанда не №ой... Бiзге жаєсылап ойлану керек
сияєты.
– Ойбай, не боп єалды?
– Еште»е бол№ан жоє, бiрає, сен дЅрыстап ойланды»
ба?
Жанболат кёдiмгiдей ренжiдi. Бануды» айтуына
єара№анда, екеуi те» емес екен. Я№ни, ол мЅны» те»i
емес. Жастары єатар бол№анмен, єызды» кемшiлiгi
кјп. Іысєасы таза емес. Жап-жас жiгiттi» басын
айналдырып ал№ан№а Ѕєсайды. Дёл солай деп ешкiм
айтпа№ан, бiрає солай деп ойлайтынына кѕмёнi жоє.
Жанболатты» єасында жѕргенде јзiн ы»№айсыз сезiнедi


259
екен. Іайда№ы бiр байдан шыєєан (тура солай дедi)
ёйел емес, он екiде бiр гѕлi ашылма№ан пёк єыздар№а
лайыєсы» дейдi... Жоє, жалыєєан жоє. БЅдан айрылса
єалай јмiр сѕрерiн де бiлмейдi керек болса. Тек,
мына бiр єырсыє... осы жа№ын дЅрыстап ойлап шы№уын
јтiнедi. Бiрге тЅр№ысы келедi-ає, дегенмен, бЅдан былай
сёл алыстан араласєандары жјн. Осы єазiр кетуге
тиiс екен. Іу№аны несi, ондай ойы жоє. Жал№ыз,
о»аша єал№ысы келедi. Ойлануы керек. Ол да, бЅл да.
– Кiм мЅны» бёрiн айтєызып жѕрген а?.. Айт, кiм
дейм?.. Кеше бiреу бiрде»е дедi ме?
Бiр кѕн бЅрын НЅрлан деген досыны» ту№ан кѕнiнде
бол№ан.
– Ешкiм емес. Бiрає, сол жердегiнi» бёрi солай
ойлайды...
– Оны єайдан бiлдi»?
– Бiлем. Бiзге деген єарастарын єалай байєамайсы»?
– Байєа№ышын мЅны». Іарамаса єойсын! Не шаруамыз
бар елде. Келiсiп едiк єой. Іайда№ыны айтпа!
Іалай бЅрса да икемге кјнбедi. Кѕнi кешегi емес,
кјптенгi ойында жѕрген кѕмён екенiне кјзi жеттi.
Ашулана баста№ан. Кјлдене» кјк аттыларды» сјзi ѕшiн
осынша шуылдасса, тѕкке тЅр№ысыз бол№андары №ой.
Аєыр, Ѕзаєєа бармайды екен, єалсын осында. ¶зiлсiн,
бiтсiн осымен.
Та№ы бiрде»елердi айтып, – аны№ында ай№айла№ан, –
Бануды жылатты да, жѕре бердi. Жа»а №ана жадырай
тЅрып есiктен ендiрген єала бЅл єайта шыєєанда
тымырайып алыпты.
Телефонына хат келдi.
“Жанболат, ренжитiнi»дi бiлгем, бiрає осынша шу
шы№арады деп ойламаппын. Менi» орнымда болса»
єайтер едi»? Ма№ан да о»ай емес. Ойланшы дЅрыстап.
Сосын, Іазыбекке рахмет айт!”
Іазыбек екен №ой бёрiн быєсытып жѕрген...
Тауып алды. Іолына тѕссе єабыр№асын єаєыратып
жiберердей тас тѕйiн бар№анмен, салєын єанды суыє
жѕз сабасына тѕсiрдi.


260
– Телефонда№ы даусы»нан байєадым, ашулы
сияєтысы».
– Ашулымын. Кеше не болып едi?
– Бану айтты ма? ДЅрыс бол№ан екен.
– Не боп едi дейм?
– Бiлмеймiн не бол№анын. Бану айтєан шы№ар бёрiн.
– Тѕк те айтєан жоє ол.
– Еште»е айтпаса не№ып шабынып жѕрсi» ендi?
– Іояйыє дейдi бёрiн.
– О№ан менi» не єатысым бар? Іояйыє десе єой...
– Сен туралы айтты...
– Мен туралы айтса, дЅрыстап сЅрап алмаймысы»!
Ендi келiп анау-мынау деп...
Соз№ыласып бiраз тЅрды. Азда№ан ыр№асудан кейiн
Жанболат саба№а тѕстi. Тым єатал кјрiнiп кеткен
Іазыбек ора№ытып отырып, бёрiн айтєызып алды.
– Е, Жамбо, былай №ой, кеше Банумен сјйлескем...
Ты»да со»ына дейiн. Жалпы со»№ы кезде єандай кѕйге
тѕскенi»дi бiлетiн шы№арсы»? Не анда жоє, не мЅнда
жоє... БЅрындары да бетi ашыл№ан келiншекпен ёуейi
бол№аны»а єарсы бол№анымды бiлесi». О баста жай
№ана желiгiп жѕрген шы№ар деп мён бермеп ем, ѕйлену
туралы ойы»ды естiгенде “єойса»шы” дегендi айту
же»iлдеу едi. Кейiн єарасам, ол туралы жаман сјз
естiсе» айтєан адамны» жа№ын ѕгiтуге бар екенсi».
“ґзi» бiл”, – дедiм де єойдым. Бану дЅрыс айтады,
ойлануы» керек. Кеше єалай жылады бай№Ѕс...
...НЅрланны» ту№ан кѕнiне бiр єауым адам жинал№ан.
°р тараптан келiп жа»адан танысып жатєандары да
баршылыє. Бойда№ы бар, єоса№ы бар, бала тапєаны
бар... Бiр-бiрiмен ты№ыз араласатын бес-алты жiгiт
јздерiнше бјлек. Базарда№ы мы» кiсiнi» жјнiмен
басєалар да ы»№айына єарап сЅхбаттасып жатты. Сол
бес-алтыны» ёрєайсысыны» єасына ерткен јз єызы
бар. НЅрланнан басєасында. МЅндайда дос-жар
жiгiттердi» єыздары да бiр-бiрiмен жан єЅрбыдай бола
єалатыны бар. Бiр єызы№ы, ёлгiлер Бануды бјлектей


261
бередi. Іысєаша тарихына єаныє. °лде, осал тЅсын
бiлетiн оны» јзi сi»iсiп кете алмады.
Жiгiттер жа№ы кјк тѕтiндi кјкке ѕрлеп, НЅрланды
орта№а алып, єылжаєтасып тЅр№ан. Айтатындары белгiлi,
ёлi кѕнге єызбен жѕрiп кјрмегенiн бетiне салыє
єылады. Сол тЅста Іазыбектi Анар iшке шаєырды.
ґзiн №ана. Барса Бану а№ыл-тегiл. О»аша бјлмеге кiрiп
алып – е»к-е»к. Іасында Анардан басєа жан жоє.
Жанболатты» тѕсiнгенi, Бануды» жыла№анын Жанболат
кјрiп єоймау№а тиiс. Анарды» кiрер есiктегi сыбырынан
Ѕєєаны єыздарды» бiрi – ёлде Айбат, ёлде Саматты»
єызы, – ренжiтiптi. Бастауы не екенiн єЅдай бiлсiн,
со»№ы тѕйiнi сЅмдыє.
– Бiз сен сияєты байдан бай№а тиiп, жас жiгiттердi»
басын айналдырып жѕрген жоєпыз.
Іаршадай №ана, о»-солын ендi №ана танып жатєан
єыздар едi, мЅндай сјз айту№а єашан жетiп ѕлгердi
екен...
ґз єызын (Анарды) сыртєа шы№арып жiберiп,
Банумен о»аша єалды.
– Болды, е»iрей берме! – ґктем. Іыз, оны» ѕстiне
жылап отыр№ан адам №ой деп абайлау жоє. Жыла№анды
жЅбатуды» е» о»айы айналып-тол№ану емес, зекiп тиып
тастау деп бiлетiн. Онысына кјзi талай мёрте жеткен
де. – Не» бар бала-ша№ада? Пысыєсынып аєыл
айтєансы» №ой јзi»ше.
Бану та»данып єалды. Сыпайы №ана танысєаны
болмаса, бiрде-бiр мёрте тiке тiлдесiп кјрмеген адамны»
јзiне бЅлай сјйлеуi аєыл№а сиымсыз кјрiнген. Дегенмен,
даусында јзiмсiнгендiк бар сияєты.
– Ты»да, мына тѕрi»мен Ѕзаєєа бармайсы»дар. Бiр-
ає жол бар, не тездетiп ѕйленi»дер, болмаса єойы»дар.
Ана№ан айтып ем кезiнде, єияли неме махаббат, сезiм
деп єайда№ы тiзесi шыєєан сјздердi тантып, јзiме
уа№ыз оєыды. Сјз Ѕ№атын хёлде емес екен. Сен јзi»
сјйлес. ДЅрыстап тѕсiндiр. ґзi» де ойлан.
Бар бол№аны сол-ає. Соны айтып шы№ып кеткен.


262
Аздан со»-ає єателескенiн Ѕєты. Араласпауы керек
екен. ґкiнсе де, ойлана келе тоєтам єылды. “Тѕбi бiр
болатын ё»гiме №ой, дЅрыс болды”.
Іазыбекпен арада№ы ё»гiмеден кейiн єо»ырау шал№ан.
Жауап жоє. Iздеп бару№а тура келдi. Тура жЅмысына.
Жанболат кiрiп келгенде єЅшаєтай алмасын дегендей
алыстан єол созды. Сёлем мезiретiн жаса№аны. Іалай
єияласа да бойына то№ытар емес. °лдебiр жаттыє
пайда болып, тјрт ай бой№ы етене жаєындыєты жоєєа
шы№арып тастапты.
– Баєытсыз бол№ым келмейдi, Жанболат. – “Жанбат”
деген жоє, тiке атады. ґз атын е» жаєын кјретiн
адамны» аузынан тура есту жѕрегiн тѕйреп јттi. –
Шет жа№асын бѕгiн-ає кјрiп жатырмын, ерте» не
болатынын єайдан бiлем? Кјрiнгенге кјз тѕрткi болып...
Тѕсiнгi» келмесе јзi» бiл.
Осы сјзден кейiн кѕдерiн ѕздi. Ешєандай ѕмiт
єалма№ан екен.
Тiршiлiгi єалыпєа тѕстi. Іызметiне Ѕєыпты єарай
бастады. Іандай мiндеттi де жан-тёнiмен атєарды.
Кѕннен кѕнге е»сесiн баса тѕскен єалы» ойдан єЅтєарып
алар осы кѕнделiктi бiр келкi тiрлiк деп сендi. Солай
болды да. ЖЅмысын жаєсы кјрiп кеттi осы аз кѕн
iшiнде. Тек демалыс кѕндерi... Табанына тас байлап
ал№андай шабан уаєыт јтпейдi бiр. Кино кјрмек болды,
кiтап оєу№а ниеттендi, – болмады. Киноны» ёр бјлiмiнен,
киноны» ёр тѕкпiрiнен јзiне єатысты оєи№а шы№а
келетiндей. Бiр-екi мёрте жанды жерiне тиiп кеткесiн, –
єой№ан. Дѕниедегi єарым-єатынас атаулы бiр-бiрiнен
аумай ма, ёлде, бЅл јзiне тым жаєын єабылдады ма,
тiптi шал мен кемпiрдi» арасында№ы диалог та Бануды
есiне сала бердi. Кiтап бетiн ашса болды, јткен кѕн
иiсi мѕ»кидi де тЅрады. Ал№ашєы екi кѕндiк
демалысты» азабынан кейiн, кѕйген аузы ѕрiп iшудi
ме»гердi. Бёрiн алдын-ала жоспарлап, єайткен де ѕйде
отырмау№а тырысты. Басы бЅла, дос-жараны кјп жiгiтте
бЅл тарапта№ы єиындыєты шешу єиындыє ту№ыза


263
єоймады. Со»№ы он кѕн iшiнде кезiнде талає етiлген
ашына атаулыны» бiр єатарына єо»ырау шалын№ан.
БЅл да дым бiлмегендей, олар да тѕк байєама№андай.
Тiптi, айналдыр№ан екi кѕнгi демалысына сыйдыра
алмай пЅшайман болды. Олар да ёре» жѕрген бе,
емеурiн бiлдiрiп едi, емiнiп шы№а келдi жаз№андар.
Кѕндер јтiп жатты. О»ашада осы кѕнiне, осы кѕнгi
јзiне кј»iлi толмайтынын а»№арса да, бес кѕндiк жЅмыс
кѕндерiнен со»-ає сайранды салып баєты.
Айгѕлмен осындай єиын кѕндерi табысып едi.
Іашан кјрсе» кј»iлдi жѕретiн, сёнденудi е» ѕлкен
мiндет санайтын, жiгiттердi» сЅєтан№анынан лёззат
алатын, со№ан орай сан алуан єылыє кјрсетiп, жѕрiстi»
небiр тѕрiне салып, сыла»дап ба№атын етегi же»iлдердi»
єатарынан емес. Ауылды» єызы. Іарапайым кјрiнген.
Сол тойда№ы е» тёуiр єыз сол болды.
Іызыл-жасыл№а орап, сёнделген же»iл кјлiктермен
сап тѕзiп, жас жЅбайларды» єЅрметiне бебеулетiп баєєан
єалы» топ бЅл кѕнi де шеруге шыєєан. Ал№аш сонда
кјрдi. Тiлектi» жјнiмен сјйлеп тЅр екен:
– ...Айбат, ендi бiздi» єызымызды, менi» е» жаєын
досымды алаєаны»а салып аялай бiл...
Демек, Айбатты» келiншегiнi» єЅрбысыны» бiрi.
– ґкiнiшке орай жiгiтi бар, – дедi бiрi ёлгi єызды
кјпке таныстырып жатып.
– Ауыл№а келiп єал№ан екен, ойымыз кетiп, алып
єалып жатсає, мынадай єызды сонша жерге жiберiп
єойып єарап отыр№ан жiгiттi» обалы жоє.
– Осы єазiргi жiгiттер алып єашам деп єорєытєаннан
басєаны бiлмейдi.
– Осы єазiргi єыздар јтпей жѕргенiн алып єашпай
єой№ан жiгiттерден кјредi...
°зiлге сѕйесе де, бiр-бiрiн шымшып сјйлеп
жатєандарды» дабыр-дЅбырына араласпай, сырттап
тЅр№ан. Айгѕлмен кјзi тѕйiсе бередi. Сѕйкiмдi-ає екен.
Шындаса алып єашпай-ає, єармаєєа тѕсiруге


264
болатынын сётi тѕскен вальстегi сыбыр ё»гiмеден кейiн-
ає тѕйiп єойды.
...Той аяєтал№ан со», ауыл№а бос бар№ан кјлiгiн
єыздармен толтырып, тѕнiмен єала№а тартып кеттi.
О» жа№ына Айгѕл жай№асты. Арт жаєта та№ы ѕш
єыз. Артєылар јздерiнi» артыє екендiктерiн сезсе
керек, сыбырласып аз отырды да, кјп Ѕзамай бiр-
бiрiне бастарын сѕйей Ѕйєы№а кеттi.
Іиылып єарайтыны кѕнёлi ой№а жетелейдi.
– Жiгiтi»де шынымен ес жоє екен, – деп єойды
ѕзiлiп-жал№анып бiр арна№а тѕсе алмай келе жатєан
берекесiз ё»гiменi» арасында.
– Неге?
– Сендей єызды жал№ыз жiберiп...
– А, ол єыз№аншає емес.
– Онысы жаєсы екен. Егер... мен сiздi алып єашып
кетпесем де, бас алып сѕйiп алсам не болады? Бiлмей
де єалады №ой. Іыз№анба№аннан кјрген пайдасы сол ма
сонда?
– Оны бiлмейм...
Кет ёрi емес. Жай №ана ойнап бастап едi, ы»№ай№а
тез кјнiп бара ма, єалай?
– Жѕрiп жѕргендерi»е єанша болды?
– ¶ш жыл.
– Мёсса№ан! Іашан ѕйленесi»дер ендi?
– Іазiр емес. Жаєын арада кѕйеуге шыєєым
келмейдi.
– Неге? Жаєсы кјретiнi» рас болса, ойланбас едi»
№ой.
– Жоє, соншалыє жаєсы кјрмеймiн. Оны» јзi
артымнан єалмай жѕрген.
Іызды» со»№ы сјзiн єо»ылтаєсып єалды. Ар жа№ын
а»да№ан со» батылдана тѕстi.
– Не№ып тЅрмыз мына жерде?
– Ана екеуi єайда кеткен?
?йєыда№ы ѕш єыз єЅлає жар№ан тыныштыєтан
оянып кеткен.
– Ана» єара.


265
¶шеуi бiрдей арт жаєєа мойындарын соза тѕсiп,
ѕнсiз єалды. Сыртта бiр денедей єЅшаєтары айєасєан
екеу сѕйiсiп тЅр.
– Мына єызы» пысыє екен.
– Жа»а №ана жiгiтi бар деп жатыр едi.
– Мё, Айгѕлдi мЅндай деп ойламаппын. Марленмен
жѕргенiне ѕш жылдан асты. Бiр кјре сап мына
жiгiтпен... Масєара...
– А, сенi» подруга» №ой? Жiгiтiн де танисы» ба?
– Таныма№ан да. ¶ш жыл болды дейiм, ѕш жыл.
– О жiгiтi єай жыл№ы едi?
– Бiзбен жасты.
– Е, кiшкентай бала екен №ой. Тѕсiнiктiii... ¶лкен
жiгiт, жа№дайы бар. Машина мынау... Сонысына
єызыєса, ёрине... – Со»№ы сјздердi јзiмен-јзi
сјйлескендей баяулата айтты.
– Соны айтса»шы, машина, анау-мынау деп ѕш
жыл жѕрген жiгiтiн Ѕмытып... Жастары» пысыє.
МЅны айтєан ёлгi жiгiттер туралы “алып єашам
деп єорєытєаннан басєа єолдарынан тѕк келмейдi”
дегендi айтєан єыз болатын.
Кјп Ѕзамай ѕшеуi де јтiрiк Ѕйыєтап жатты. Жа»а
№ашыєтар iшке кiрiп, бЅлар жаєєа жалтає-жалтає
єарап єойып, тѕк болма№андай жѕрiстi жал№астыр№ан.
* * *
– Бiр басы екеу болып, адамзатты» е» асыл борышы –
тѕтiн тѕтетiп, Ѕрпає жал№астыру мiндетiне бел шеше
кiрiсiп, ѕлкен јмiрге єол Ѕстасып бiрге беттеген екi
жасты тјрге шыєырамыз. Келi»iздер, тјр сiздердiкi.
Бѕгiн – сендердi» кѕнi».
Абыр-сабыр той апыр-топыр јте шыєты. ¶йленiп
ал№анына јзi де сене алмайтын сияєты...
Тiптi, кѕзге дейiн кѕтуге мЅрша бол№ан жоє.
Бердi№Ѕлды» баласыны» та№дырынан аулає. °йтсе де,
одан асып тЅр№аны шамалы едi.


266
ІЅдай саєтасын, Айгѕл ауыр аяє емес. Бiрає, болары
болып, бояуы сi»ген. °лгi Айбатты» тойынан со»-ає.
Дёл сол кѕнi бастал№ан. Тѕнделетiп єала№а жеткен де,
Ѕйєышы ѕшеудi ѕйдi-ѕйiне таратып тастап,
Жанболатты» бойдає пётерiне келген. Iштей Ѕ№ысты
ма, лём-мим деместен єол Ѕстасєан бойы бесiншi єабатєа
кјтерiлген.
Аздап єысыл№аны болмаса, єолын єаєєан жоє.
– Са№ан сенейiн бе, жаным? – деген бар бол№аны...
...Іыз екен...
Сол а№арып келе жатєан жаз та»ынан берi бiр
жатып, бiр јрiп жѕр. Ерте»iне Айгѕл буынып-тѕйiнiп
кјшiп келдi. Ойланып жату№а мѕмкiндiк, шегiнерге
жер єалдырма№ан. Ойланбастан пёктiгiн сыйлай сал№ан
жас єызды» обал-сауабы та№ы бар, “єЅдайды»
бЅйыртєаны осы шы№ар”, – деп, кјне бердi.
Мектеп бiтiргенiне ѕш-ає жыл бол№ан, жиырма№а
жетпеген єыз бЅл ойла№андай емес пысыє болып
шыєты. А дегеннен-ає ѕй шаруасын билеп-тјстей
жјнелдi. Аяє асты сыєиып шы№а келген мЅнтаздай
ѕйге бойы ѕйрене алмай-ає єойды. °йтсе де, жас
жiгiттерге тён ёдетпен јзiн айналып-тол№анып жѕрген
Айгѕлге iштей риза едi. Тек, бЅл ойла№аннан да асып
тѕсiп, аса белсендiлiк танытып єалатынын кјргенде
тосырєап єалатын. Ауылда№ы Жанболатты» ёке-шешесiн
єонаєєа шаєыру туралы Ѕсыныс айтєанда шалєасынан
тѕсе жаздады. Болма№ан со», ауыл№а апарып
таныстырып єЅтылды. “Іызбен тЅрып жатыр едiм”, –
деп ёке-шешесiн єай бетiмен шаєырмає.
Жай №ана жетiп бара салмады. Ауылда болатын
таныстыєєа ѕлкен дайындыє жасалды. Жанболатты
сѕйреп жѕрiп базар арала№ан. Атама, мамама – ёлi
кјрмесе де солай атап ѕлгерiптi. – а№а№а, оны» ёйелiне,
оларды» бала-ша№асына... °рєайсысына жеке-жеке, єос-
єостан тарту-тарал№ы алынды. ґз атынан алмає бол№ан
єызын кјрiп, азар да безер болды. Сатушыны» кјзiн
баєырайтып єойып Ѕзає дауласу№а тура келген.


267
Жалын№андай болып, пысыє єалы»ды№ыны» ёмияныны»
аузын жапєан. Соны» јзiнде єоймай жѕрiп, Жанболатты»
јзiн бастан-аяє киiндiрдi. Сјйтiп, жаз№ы демалыста№ы
даяшылыєпен тапєан табысыны» бiр бјлiгiн iске жаратты.
Іал№анын саєтап єою№а ёупiрiмдеп кјндiрiп едi.
Кiшi єЅдалыє ауылда№ылар№а Ѕнай єойма№анын бiлдi.
Боса№а аттар тЅста сызылып баєєанмен, кјп Ѕзамай
белсендiлiк танытєан келiндерiне тосырєай єарайды.
Бiрає, пысыє келiн айылын да жимады. ґз єолымен
мамасын киiндiрiп тастады. “Келiнмен танысамыз”, –
деп, јздерiнше дайындыє жасаса да, мЅндай батпан
єЅйрыєты кѕтпеген ата-ана єысылып єал№андай. Бала-
ша№а мёз ёйтеуiр. Мырза же»гелерiнi» айналасынан
шыєпайды.
Бесiнге дейiн єыпылдап ёре» шыдады. Содан со»
асы№ыс єоштасып, тайып тЅрды. Айгѕл дён риза.
Іайын жЅртты» жырын айтып тауыса алмай келедi.
– Ендi бiздiкiне барамыз, кѕйеу балаларымен
таныссын... – дегенде есi шыєты. Жѕйкесi єанша
берiк болса да, одан ары№а шыдама№ан.
– Бармаймыз, – дедi. Кесiп айтты.
“Кјрмесе» кјрмей кет”, – дедi iштей.
БЅдан ары єаузаса жа№дайды» жа№ымсыз сыпат
алатынын сездi ме, бјгелiп єалды.
* * *
– Нурик, досым-ей, бЅл жiгiттi» жасы. Жиырма
бесiнде жау тѕсiрген ата-баба»ды айтпа№анда бЅл жаста
дѕниенi тј»керiп таста№андар некен-саяє. °дебиетте
жиырманы» ар жає, бер жа№ында-ає ёлеуметтi жалт
єаратєан а№алары»ды мысал№а келтiруге болар едi,
сен Ѕєпайсы» бёрiбiр. Сен №ана емес, мыналарды»
бёрi... Іоєыстан јзге єарын жЅбатарды» бёрiн єармап,
талмап єалудан басєа№а ойы жетпейтiн єарынсау єо№ам
тёрбиелеген мѕттёйiм мѕдделердi» єаєты№ысы
єабыр№асын єаєыратып тЅр№ан мына заманда табан№а
тапталып, шыл№ау болуы №ана єал№ан руханияты»ды


268
басы»а езiп жає деп безе жјнелуге бейiм ортада Ѕлы
едi деп ёлдекiмдердi» атынан тiзiм жасап, кјкiп тЅруды»
мёнi жоє екенiн бiлiп бол№амыз... Іуып кеттiм №ой
деймiн... Сонда да, аєыр баста№ан со» айтайын, ширек
№асыр жасап, єызды» єойны тѕгiлi шашынан сипап
кјрмеген сенi кјрсем сенi» жасы»да баласыны»
тЅлымын иiскеп, толыєсып отыр№ан бая№ы јткен
заманда, дiн мЅсылман аманда аттан тѕспей аттандап
баєєан аталары» есiме тѕседi. – Тоста№анын зерттегiсi
келгендей айналдыра єарап сёл тЅрды. – Жё, бѕгiннi»
јлшемiмен ал№анны» јзiнде “ѕйлен”, деп тiлек айтып
тЅру№а тиiс едiк, ондай атты кѕннi» ауылыны» iргесi
аулає секiлдi. Іатыны» болса “Ѕл тап” дер едiм, ол
да жоє. Амал жоє, бѕгiнгi жа№дай№а толыєтай сѕйене
отырып, јзi»i арнап “єыз тап” деген тiлек айтам.
Жаєында №ана “єызды» єыбын тапєан жiгiт – дѕниенi»
тiлiн табады” дегендi ойлап тауып ем, са№ан жаєпаса
да айту№а мёжбѕрмiн. Іызбен єолтыєтасып жѕргенi»дi
кјрудi жазсын! Сол ѕшiн!
Тоста№андар ортада то№ысып жатты. Іазыбектi
єошеметтеп жатєан бiр жЅрт.
Нурик – НЅрлан Алматыны» тјл тумасы болатын.
Кезiккен єызды кјз єырымен-ає кездiктеп тастардай
сЅлу жiгiт. Іияє єасты дј»гелек кјз єай єызды
болмасын тамсантардай. Бойдан да єолын єа№а
єоймапты жаса№ан. Тым тЅйыє та емес. Тек, жЅртты»
бёрiн та»дандыра тѕсейiн дегендей ёлi кѕнге єыз
атаулы№а жолап кјрмеген. ґзi сјз сал№ан єыздар бол№ан.
Есi шы№ып, безiп кетсе керек. Екi-ѕш мёрте тiсєаєєан
тiкбаєайларды арнайы жалдап та кјрген. Осындай
отырыс, жиындарда ерiккен ел-жЅрт ондай єызыєты»
талайына єаныєєан. ґзiнi» жЅрт назарыны» єає
ортасында єал№анын бiлгенде, бЅлєан-талєан ашуланушы
едi. Со»№ы кезде сондай келе»сiздiктен саєтануды»
жал№ыз жолы деп – келген бетте жылдамырає єызып
алу№а тырысатынды шы№арып жѕр. Іызып ап єырып
жѕргенi шамалы, – масайса болды тiл мен жаєтан


269
№ана емес єимылдан да єалатын, кiрпiгiнi» јзiн зор№а
єимылдатып отыр№ан єЅлаєсыз, тiлсiз адам№а кiм
жоласын, – јзiмен-јзi отырып Ѕйыєтап єалатын. Ырду-
дырдуы мол, єайна№ан єалада јссе де єандай тёрбие
јтiп кеткенiн кiм бiлсiн, ешкiмнi» ала жiбiн аттамайтын
адал. Шектен тыс мейiрбан. А»єау. Іылжаєтау№а ойы
бiр кетсе ёдеттегi адуын мiнезiнен жЅрнає та єалмайтын
Іазыбек iшi пысса соны тј»iректейтiн. Екi жыл бЅрын
оєуын бiтiрiп, жЅмысєа тЅрып, ал№ашєы жалаєысын
ал№ан кѕнi а»дып жѕрiп арнайы жолы№ыпты. Осы
уаєєа дейiн бiраз елге єарыздан№анынан хабары бар.
– Іанша алды»? – дейдi тергеп.
– Жетпiс екi мы» бес жѕз. – Жасырмайтыны белгiлi.
– Іарызы» єанша едi?
– Тёёёк, ана№ан бес, ана№ан... сосын... – кѕбiрлеп
санайды да, – жиырма ѕш мы».
– НЅрлан, – дейдi Іазыбек те ёлдененi iштей
есептеп. – Ма№ан бiр ай№а аєша керек болып тЅр.
Бере тЅрасы» ба?
– Іанша?
– Іырыє то№ыз мы».
– Жарайды...
Аєшасын будыратып санай бастапты. – ...Іырыє
бес, жетi... Іырыє то№ыз...
?сына берiп, бјгелiп єалыпты. Жал№ыз єал№ан бес
жѕздiкке бiр, єалы» кјк єа№аздар№а бiр єарап єипаєтап
тЅрса:
– Не болды, досым? – дептi Іазыбек тѕк бiлмегенсiп.
– ...
– Бергi» келмей тЅрса...
– Жо-жоє, мё, ал.
Асыєпай санап єалтасына салып ал№ан со» та№ы
да:
– Ал, ал№ашєы жалаєыны жуу керек єой. ІЅтты
болсын!
– А?!. – Тѕкiрiгiне шашалып єалса керек.
– Ендi, менiкi Ѕсыныс єана №ой. Ал№аш јзi»-јз


270
болып тауып жатєан аєша дегендей... Басєа
жоспарлары» болса...
– Жоє, жай... аздап нетiп... Іазiр, сјйлесiп
алайыншы онда.
Бiреулерге єо»ырау шалып, жалынып-жалпайып
кешiрiм сЅрапты. Бiр-екеуi кјнгенмен єал№андары єатты
тѕ»iлген сияєты.
– Онда... Ерте»ге дейiн кѕтшi, ерте» ѕйдi» iшiнен
сЅрап кјрем. Сосын берейiн иё? – деп азар-безер болып,
тЅтєаны таста№ан со»: – Ал, єайда барамыз? – дептi.
Дётi берiк неме жан-жаєєа єо»ыраулатып, дос-
жаранды тегiс жинапты. Ерекше кѕн бол№андыєтан,
єонаєєа єыздарын ерте келудi єатты тапсыр№ан.
°йтпесе, НЅрлан ренжидi.
Бас-ая№ы он бес адам єымбат есептелер мейрамхана№а
жинал№анда НЅрлан№а єарап:
– Аєша» жете ме-ей досым?
– Жетiп єалатын шы№ар, бiлмей тЅрмын...
– Байєа, жетпей єалып мыналарды» алдында мен
Ѕятєа єап жѕрмейiн...
23500. Іайдан жетсiн. НЅрланны» єалтасын ѕш-
тјрт орайтын есеп айырысу пара№ы келгенде тiлiн
жЅтып, отырып єалса керек.
– Не болды, Нури? – дейдi бЅл кезде тѕгел хабардар
бол№ан жiгiттер жан-жаєтан тјнiп.
– Іарыз бере тЅры»даршы, – дептi аянышты тѕрмен.
Сонда №ана ёре» шыдап тЅр№андар ду кѕлiп, а»№ал
достарын арєа№а єа№ыпты. Жалаєысын тѕгендеп
єалтасына салып берiп, бiр тиынын шы№артпай јздерi
кјтерiп ал№ан кјрiнедi.
Бiрге јскен достарымен араласпайтын. Аны№ында
дос деуге келмейдi. Талай мёрте таєыр№а отыр№ызып
кеткен. Іайда жѕрсе де осыны» есебiнен. БЅлар
єалжы»дап жаса№анды олар ойланбастан шындап-ає
iстей бередi екен. ¶йленгелi жатєан досына єызметi
бар НЅрлан несие алып берiптi. Жа№дайлары нашарлау
едi, жаны ашы№ан. Іазiр јзi тјлеп жѕр. Жаєында


271
єЅйып бiтiп єалар. Ал, ёлгi досы жа№дайы келгенде
єайтарам десе керек. °п-ёжептеуiр кјлiк мiнiп жѕр
бѕгiнде. Ал, НЅрлан – єара жаяу. Кјлiгi бол№ан. °пкелерi
алып берген. Оны да ёлгi дос-жаранны» жолына салыпты.
Дёмханада№ы кезектi отырысты» бiрiнi» со»ы тјбелеске
Ѕласєан кјрiнедi. °лдекiмдермен арада кикiлжi» шыєєан.
МЅны» достары ёлгiлердi» бiрiн о»аша алып шы№ып,
тепкiнi» астына алыпты. ґлiм аузынан єалыпты.
ґкiнiштiсi, тјбелес ѕстiнде бёрi єол№а тѕскен. БЅл жолы
да жуас тѕйе жѕндей тѕтiлген. “Жабылып Ѕрдыє десек
бёрiмiз кетемiз, бiреуiмiз №ана мойнымыз№а алайыє”, –
деп НЅрланды кјндiрiптi. Бѕгiнше жата тЅрса болды
№ой, ерте»-ає шы№арып ала салады. Тобырды» ортасында
ма№ынасыз жѕгiре бергенi болмаса, сауса№ыны» Ѕшы да
тимеген шiркiндi та№ы да ёпкелерi ара тѕсiп жѕрiп
алып єалыпты. Ал, анау дос-сымаєтар сол кеткеннен
мол кетiптi. Ашулан№ан, оны» ѕстiне жа№дай да солай,
кјлiгiн сатєызып жатып, дёрi-дёрмектен бјлек,
єЅлєындар№а єЅятын аєшаны ёре» тауыпты. МЅны
естiген со», ёскер єатарында бiрге бол№ан Самат бастап,
басєасы єостап кек алып бермек те бол№ан бiр кезде.
Сыбанып дайын тЅр№ан бiлектердi НЅрланны» јзi сабыр№а
шаєыр№ан. Айтуынша, тѕбi бiр алдарынан шы№ады.
Жѕре берсiн...
– Мас бол№аны єызыє екен мынаны» єара»даршы.
°й.., јй.., ѕй... Мынауы» тура НЅрланнан да асып
кеттi №ой е. НЅрлан сен бѕгiн орны»ды мына№ан берiп
пе едi» не?.. Е, Жамбо, тЅр е?
Гу-гу. Ду-ду. Тырє-тырє. Сылє-сылє.
– Айгѕл, кѕйеуi»нi» есiн жи№ыз, сендер сјйлейсi»дер.
Айгѕлде єимыл жоє. Іасында отырса да бЅда шата№ы
жоєтай.
– Е, бЅл сјйлей алмайды болды. Отыра берсiн.
Айгѕл сјйлей салсын екеуi ѕшiн.
– Жо-жо-жоє, Жамбо сјйлейдi. Е, Жамбо, е, тЅршы-
е?! Менi» ту№ан кѕнiмде єалай ол сјйлемейдi? ТЅр...
Е, оятшы ананы...


272
¶й иесi ретiнде НЅрлан ёзiрге сау. Араларында
єалыптасєан салттан аттамай, тёулiктiк жал№а берiлетiн
коттедждердi» бiрiне дастарєан жай№ан. Бiр жастан
жа»а асєан бјпелерiн туыстарды» бiрiне тастап,
Жанболат пен Айгѕл де келген. Айгѕл сыздана тѕсiптi.
Жанболат удай мас. Бѕгiн тЅ»№ыш рет iшкен.
Бастапєыда тып-тыныш отырды да, ешкiмнен
сЅрамастан јз єолымен єЅйып, тартып жiбердi. Сол
заматта-ає жЅрт шу ете тѕстi.
Жа№ымсыз дёмнен жанЅшыра жиренiп тЅрса да,
тоєта№ан жоє. “Іашан мас болады екем?” – деп кѕтiп
отыр№ан сияєты едi, ендiгiсi мынау, бей-жай, былє-
сылє. Со»№ы сјздердi» бёрiн ап-аныє естiп отыр.
Тѕсiнiксiз кѕйге тѕскенiне єарамастан санасы тЅныє.
НЅрланны» сјзiн аныє естiдi. Ерекше ёсер еттi. Ол
туралы жа»а№ы ойларын есiне алды. Кјтерiлiп келе
жатты.
ЖЅрт тынши єойма№ан.
– Сјйлейм е... не ол єатын№а сјз берiп... Не айтады
дейсi» солар?.. Еркектер сјйлеу керек... Еркектер,
мына бiздер... – ¶зiп-жЅлып былдырла№ан болады.
Іолымен сипап дастарєан ѕстiнен јз рюмкасын iздеп
едi, таппады. – Народ, – дедi сосын, – бiлесi»дер
ме?.. Ей сендер де... Тѕк бiлмейсi»дер. ґтiр-рiкшiсi»дер
бёрi». Бёрi»... – сЅє сауса№ын безеп отыр№андарды
тјбелерiнен асыра жайєап шыєты. – ґтiрiкшiлер-ай...
Іылыєтары» бар №ой... жиiркенiштi сендердi». Арамдар.
Арамсы»дар бёрi»... – Отыр№андай сiлтiдей тыныпты.
А»-та». – Махаббат, баєыт деп... ?ятсыздар... Баєытты
болу№а хаєылары» жоє сендердi». Мына НЅрлан бар
№ой, соны» жанында баєытты болсам деп армандауды»
јзi Ѕят, кѕнё сендерге.
– Сенi» ше, бауырым? Хаєы» бар ма? – дедi ёлдекiм.
Жа»а таныстарды» бiрi болса керек.
– Менi» де. Менi» тiптi хаєым жоє баєытты болу№а.
Онсыз да... Е, єойшы. Нуриктi» жанында кiмбiз бiз?
НЅрлан баєытты болсын! Іал№андары»... Шаруам жоє.
НЅрлан ѕшiн!


273
Тiптi “єой” демедi-ау. “Же»iнен тартып, кѕйеуiнi»
мынадай сјзi ѕшiн шыр-пыр болып, кешiрiм сЅрау№а
тиiс едi №ой отыр№андардан. °шейiнде пысыє едi №ой.
Шiмiркпейдi-ау, шiмiркпейдi. Іандай єорєынышты! Осы
бiр ёйелмен єатар жасап келе жатєаны, жасай беретiнi,
јмiр бойы осылай єасынан єалмай безерiп жѕретiнi...
Ендiгi бѕкiл јмiрi осыны» жанында јтетiнi єандай
єорєынышты! Шыдай алмаспын”, – дедi. Бѕкiл дѕние
осы оймен сарса»№а тѕсiп, сѕре»сiз кеп тапєан сияєты.
...Бануды ойлады та№ы да. Са№ын№ан екен...
* * *
Кезектi дѕрдараздыє кѕтiп тЅр. Ол оны Ѕйєыдан
ояна салып сездi. Айгѕлмен арада№ы ё»гiмеге єЅлыєсыз
кѕйде дј»бекшiп бiраз жатты. Та» атпайын дегенмен
кѕн єоймайды. Кјп кѕттiрген жоє, жуынып, таранып
бол№ан ёйелi кѕйеуiне шабуылды бастап жiбердi. Іанша
жерден жек кјрiп, кемсiтiп баєєанмен Айгѕлдi» бiр
пiкiрiмен келiсуге тура келген.
– ЖЅртты» кјзiнше батыр болып кјрiнгi» келедi
екен №ой, – дегенiн жѕре ты»дап, елемей єой№ан
Жанболатты» артынан: – Жалыєса» жалыєєан
шы№арсы». Мейлi, жек кјретiн шы№арсы». Бiрає, елдi»
кјзiн баєырайтып єойып ёйелiн жамандау – жаєсы
еркектi» iсi емес.
Бойын жиып алды. Тѕнде бiрде»е бѕлдiргеннен сау
ма? °йелiнi» тынымсыз ызы»ына єЅлає тѕрiп едi,
дёл солай бол№анына кѕмёнi єалмады. Бойдаєтар№а
ке»ес берiптi. ¶йленбей жѕре тЅр№андары жјн. ¶йленедi
екенсi», – сорла№аны». БЅ№ан єара»даршы, не тапты?
ґкiнiшпен јтiп жатєан јмiр... Тѕсiнедi, адам болып
бiреуден ту№ан со», адам болып јзi»нен де бiреу туылу
керек єой. Бiрає, асы№ып керегi жоє. ґмiр Ѕзає єой,
єайда асы№ады! Бала – белде, єатын – жолда. Жан-
жаєты байыптап барып, танып, бiлiп болдым дегенде
№ана ѕйi»е кiргiз. °йтпесе, єыз кезiнде бёрi жаєсы...
– Сен, кёдiмгiдей шешен екенсi» №ой тѕрi»е єарамай.


274
Тiптi, анау жазушы-сымає досы»ны» јзi бас шайєады.
Жек кјрем соны бар №ой. Бёрiн, оны да басєасын да.
Барлыє достары»ды кјргiм келемейдi, жас адам№а бiр
жерi Ѕєсамайды, шалдар сияєты ё»гiме айтады.
“ґзiн жас адам сияєты сјйлеймiн деп есептейдi
екен-ау мынау да... Кекселенiп бара жатєанын бiлмей
ме екен?” – деп ойлап єойды.
– Анау НЅрланы» да мјлиiп жѕрiп јзiнше
бiрде»елердi айтып... Іоймаймын! Оны кеше ойлауы»
керек едi... Ол не iстедi дейдi №ой. Не iстемедi деп
сЅра. Бану деген кiм а? Соны айтып екеуi» та»№а
жылады»дар №ой... Менен жалыєса» бара бер сол
єатын№а. Естiдiк кiм екенiн. Байдан шыєєан єайда№ы
бiр єатынды Ѕмыта алмай жѕрсе», – жолы» ашыє!
“Аєымає”, – деп ойлады терiс бЅрылып. – Менсiз
єалса јзiнi» де “байдан шыєєан єайда№ы бiр єатынны»”
нає јзi болатынын ойламай ма?
МЅздай суды тјбесiнен тјмен єанша сарылдатса да
јзiне келе алар емес. Та»дайына бiр жа№ымсыз кермек
тЅрып алып, басын солєылдатады бiр. Ара-тЅра ша»є-
шЅ»єєа Ѕласып кететiн жа№ымсыз ызы»ны» тѕбiне
ѕ»iлуге шамасы жоє едi.
Айгѕлдi» са№атєа жуыє ауыз кјпiрткенiнен ёсер
еткенi Бану№а єатысты ё»гiме №ана. НЅрлан туралы
ойлады. БЅ№ан єосылып Айгѕлдi» кјзiнше Бануды
ё»гiмелеп отыр№аны келдi кјз алдына. НаєЅрыс...
– °й, осы елдi» єатыны байы тойла№ан кѕнi жаны
ашып, кѕтiп-баптап жатушы едi №ой. Осылай єаєсай
бергенше, сондай бiрде»е жасаса»шы...
Жек кјре тЅрып неге бЅлай дедi, јзi де тѕсiнген
жоє. Бёлкiм мына тынымсыз ызы»дап єЅла№ын
сарсытєан уа№ыздан єЅтыл№ысы келген шы№ар.
Іалжы»№а сѕйегiсi келгенi №ой. Иё, сјйтiп же»бек.
ґтiрiк кѕлiп... Неткен бейшаралыє! Осы бiр ёйелден
єаймы№атынын байєап жѕр со»№ы кезде.
Онсыз да ты№ыны алынып тЅр№ан сјздi тѕйдектете
тјгiп-тјгiп жiбердi де, єЅлыєсыз болса да ас ѕйге
беттедi.


275
...Содан кейiн ёркiм јз бiлгенiмен кѕйсеген жабырєау,
жада№ай тiрлiк орнады. ЖЅмыс пен ѕйдi» ортасында№ы
жолдан єия баспай салбырайтын да жѕретiн.
– Адам деген де јстiп єартаяды екен №ой, – дейтiн
кеудесiн єарс айыра кѕрсiнiп. Бiр сарынды кѕндерден
май iшкендей мелдектесе де, келер кѕннен бiр
жаєсылыє кѕтетiн сарылып. Осыны» бёрi бiтетiн
сияєты.
* * *
Жѕрегi алып-Ѕшып барады.
– Сјйлестi» бе? ґзгерiп пе? Не дедi?
– СЅраєты ретiмен єою керек. Мысалы, “не дедi”
дегендi “сјйлестi» бе” дегенге жауап ал№аннан кейiн
сЅрайсы».
Iшiндегi алай-дѕлейдi бiлдiрiп ал№анына єысылып
єалды.
– Сенi сЅрады.
– Рас па? Не дедi»?
– Не деушi ем, айттым бёрiн.
– Ол не дедi?
– Ол ма? Солай болатынын бiлiп едiм, обал бол№ан
екен дедi. Кезiнде кетiп єал№анына јкiнiп жѕр екен.
Жанболат жаєындай тѕстi.
– Іойшы, досым, шын айтасы» ба?
– Е, шын емеген де! ґзгермептi. Сен берiп едi деп
мойнында№ы алєасын кјрсеттi.
– А? Ає алтын, жѕрекшесi бар...
– ДЅрыстап єарамадым. °лде... Сондай №ой деймiн.
Бiрає, сол...
– А?
– °лдебiр єаралы хабар кѕткендей ј»i јзгерiп кеттi
бiр демде.
°лдебiр єаралы хабар айтайын деп тЅр№андай
толєы№ан кѕй танытып єойды.
– Жаєында... – деп кѕрсiнiп єойды, – Америка№а
кетем дейдi.


276
– Не? Не ѕшiн?
– Барак Обама єонаєєа шаєырыпты...
Орнынан атып тЅрды. Тѕрi јрт сјндiргендей.
– О, мал... – дедi шарасыз кейiпте.
ґтiрiк-шынын єЅдай јзi бiлсiн, iшiн баса аунап
тЅрып кѕлiп жатєан Іазыбекке бiр єарады да,
теледидар№а ѕ»iле тѕстi.
– Одан ары Бёке»е айтып, бiр жЅмыс ы»№айластыру
керек дейдi...
– Е, кетшi!
Шынта№ынан Ѕстай берген досыны» єолын єа№ып
тастады.
– Уї, iшегiм-ай, iшегiм... – Сѕйкiмсiз дауыс тынар
емес. Сонша алдан№анына јзiнi» де кѕлкiсi келдi.
– Е, шынымен кјрдiм Бануды.
– Іойшы болды е, мал єЅсамай!
– Досым, ренжiмешi ендi. Шынымен кјрдiм дейм.
Со»№ы жа№ы єайдан ойыма келгенiн... Сол бая№ы єалпы.
Атакентте iстеушi ме едi? °лi сонда екен. ¶йленгенi»дi
бiледi екен. Ажырасєаны»ды менен естiдi. Ал, ендi
бар. Те»естi»дер №ой. Екi жарты – бiр бѕтiн боласы»дар.
– Іой болды-ей, кекетпей-ає єойшы е» болмаса.
– Кекету емес, шын айтып тЅрмын.
– ...Айтшы, шынымен сЅрады ма менi? – дедi
єайта кѕмiлжiп...
* * *
Бану... Бану... Бану...
?йыєтай алсашы! Тѕн ауа жатты јзi де. Та» жаєын
болу№а тиiс. Са№атєа... єара№ысы келмедi. Ерте»гi кѕннi»
Ѕйєымен јтетiнiн ойласа, iшi жанып кете жаздайды.
Басынан талай јткерген кѕй. Бесiн ауа, тiптi кѕн
кјкжиектi са№алап, Ѕясына єонар тЅста шекесi солє-
солє, буыны былє-былє, єазандай басын ёре» кјтерiп,
желкесi тырысып жуыну№а беттеп бара жатєаннан
жек кјретiнi жоє. ?йєыдан тЅр№аны» сол, кеш батады
да кетедi. Сондай ауыр кѕйге тѕсерiн бiле тЅра


277
албастыдай баса тѕскен ауыр Ѕйєыны єимай, жата
тѕсетiн.
Жа»а№ы Бану туралы естiгенде арєасынан жѕгiрiп
јткен дiрiлден айы№а алмай єойды. Бойына ёлсiздiк
енгендей.
Банумен тiлдесудi», жолы№уды» сан тарау нЅсєасын
ойлады. Ешєайсысы єолайына жаєпады. Ешбiрiне табан
тiрей алар емес. Ерте» барса... Бара алмайтынын бiлдi.
Асыєпай ойланып, жан-жаєты дайындыєпен бар№аны
жјн. Іашан? Бiр аптаны» ар жає, бер жа№ы. Іиындау
сияєты. Жарайды, бiр ай. Кештеу болады. Жаєын
арада бiр жа№ына шы№ару керек, ёйтпесе...
°йтпесе кјрiгi суып єалады.
Та» атты. А№арып келе жатєан бейсезгiл шаєты
а»№армапты, бјлме iшi кѕндiзгiдей. Алакеуiм мезгiл
ауып кетiптi. “Сёлден кейiн та№ы да та» атады, Та№ы
да сары уайым, сары уайым...” Осы екi жолды єайдан
оєы№анын есiне тѕсiре алмай-ає єойды.
Кенет, оп-о»ай шешiм тапєандай болды. Іалай
ойлама№ан? Іалта телефонына жармасты. Хат жазып
жiберу керек. Іал№анын Бануды» жауабы шешсiн.
...Бјгелiп єалды. Не жазады? Іазiр №ана, телефонды
єолына аларда-ає не дейтiнi кј»iлiнде сайрап тЅр№андай
едi, ёп-сётте пышырап кетiптi. Е» болмаса бiр сјзi
есiнде жоє. Аєыры тапты-ау.
МЅєа№алиды» ёлгi јле»iн жазып єойды. Екi жолынан
ј»гесiн бiлмейдi екен. Іазыбектен сЅрамає болды да,
єайта айныды. Екi жол жетедi. Аз кјрiне бастады.
Та№ы бiрде»е єосу керек. Екi сјйлем єосты. ґз сјзi.
Бiрає, тым жайдає. Іайта јшiрдi. Кейiн єосєан сјздердi
№ана. Та№ы бiрде»елер жазды. Та№ы јшiрдi. Іайта
жазды, оны да жаратпады. МЅєа№алиды» јзi артыє
кјрiне баста№ан. Бѕгiн болмайтын сияєты. ?йєысы
єанба№ан со» осылай болады. Ерте» жазады. Миын
тыныєтырып ал№ан со» єалай жазса да болады. Ал,
ёзiрге Ѕйыєта№ан жјн.
?йыєтай алмады. Жалпы, со»№ы кезде аз Ѕйыєтайтын


278
болып жѕр. Бастапєыда байєалма№анмен, жал№ызсырайтын
болып жѕр. Айгѕлдi са№ынбайды. Бiрає, алды-арты,
айналасы тѕгелдей жат кјрiне баста№ан. Кѕн шыєты,
ёлi ояу. Арєан бойы кјтерiлдi, жаєын арада кјз iлер
тѕрi жоє. Сыртта єарбалас тiрлiк басталып кеткенi
байєалады. Дёл мЅны» сапырылысєан сары уайым№а
толы ме»-зе» басы сияєты.
...Осы єалыпта тјрт кѕн јттi. Табандап жатып
ал№ан тјрт кѕн. Берекесiз кјз iлiндiрген болады.
Талмаусырап барады да, ма№ынасыз, тѕсiнiксiз, тѕске
Ѕєсас бiр кѕйден шошып оянады. Тёбет жоє. Астан
єал№алы єашан. Бануды ойлайды. Шешесiн ойлайды.
°кесiнi» кейiстi жѕзi келедi кјз алдына. Баласыны»
уiлi єЅла№ына келгендей... Бёрi бЅ№ан деген ренiштерiн
жасыра алмай, есе єайтарып єалайыє дегендей маза
берсешi! Кј»iлiн кѕптi єыл№ан та№ы бiр жа№дай –
ауылды» тым-тырыс жатып ал№аны. °кесi мЅны тiрiлер
тiзiмiнен бiр жола сызып, јзi жиi айтатын “желкемнi»
шЅєыры кјрсiн” деп, терiс айналып кеткенi ме? Шешесi
бай№Ѕс єайтiп жѕр екен? Екеуi де тЅ»№ыш немерелерiн
јбектегенде јлiп кете жаздаушы едi, єайысып-ає єал№ан
шы№ар. Іайтадан Бануды ойлайды. Сосын ёке-шеше,
бала... Бану...
Жынданатын шы№ар. Жоє, жаєында аєылдан
алжасар тѕрi кјрiнбейдi. Демек, јледi. Ол да негiзсiз.
Мына тѕрiмен, осы жасында, абыройдан жЅрдай кѕйде
јлiп кеткiсi келмейдi. Ендi не iстеу керек, єЅдай-ау?
Таразыны» екi басы те» емес. °ке-шеше, ту№ан-
туыс, дос-жаран, соны» бёрiн бiр желiге тiзiп, бiрiктiрiп
тЅр№ан баласы – бiр басында. Екiншi басында – Бану.
Кјп жає басып кете бередi. Тiптi, Бануды» єа»баєтай
Ѕшып кетпей тЅр№анына та». °дiлiн кјрiп тЅрса да,
салмаєты жаєєа беттегiсi келмейдi. Іуатты бiр кѕш
керi серпе бередi. Айгѕл... Айгѕл №ой беттетпей тЅр№ан.
Кенет, јзiнi» ойран болуды» аз алдында тЅр№ан јмiрiн
апарып таразыны» же»iл жа№ына ј»гердi. Манадан


279
берi салмаєсыздыєтан кјкке Ѕшып кетердей єалтылдап
тЅр№ан таразы басы тјмен тартып ала жјнелдi.
Тѕйiндi шешетiн басєа да, Бану да емес, јзi, тек
єана јзi екенiне кѕмёнi єалмады. ґз јмiрi екен №ой
бёрiнен биiгi...
* * *
Хат та жазбады. Іо»ырау да шал№ан жоє. Iздеп те
бармады.
...?шып тѕскен. Ес-тѕссiз жатєан ѕстiне Іазыбек
тап болды.
Алдымен НЅрлан iздептi. Жай-кѕй бiлiсу жјнiмен
єо»ырау шал№ан. Жауап жоє. Он єайтара бебеулеткен
шы№ар. Жаман ой№а алдымен берiлген де сол.
Іазыбектен жјн сЅра№анда, со»№ы кѕндердегi
Жанболатты» єиналысынан хабары бар, бiрден Ѕєты.
?шып-єонып ѕйге келгенде, автотЅраєта№ы орнынан
мыз№ыма№ан кјлiктi кјргенде кѕмёнi єалмады...
Жас адам №ой, инсульттан аман. Соны» тј»iрегi.
Жѕрекке кѕш тѕсiптi. °бден ёлсiреген кезде талмасы
Ѕстапты. ?йыєтау керек. °рине, жiтi баєылау мен
ерекше кѕтiм астында.
Жеке їём ы»№айлы палата бјлiндi. Дёрiгерлерден
бјлек науєасты» жанында кѕнi-тѕнi назар аудармай
єада№алайтын бiр жаєыны керек.
– Мен, мен болайын жанында.
БЅл – Бану болатын. НЅрланнан ести сала жеткен.
10.08.2012
Талдыєор№ан.


280
М?ХТАР МА±АУИН Ж°НЕ МЕН
“Мен”. Мен емес. МЅхтар Ма№ауин. ґзi.
Ал№аш “Аласапыранын” оєы№ам. Жетiншi сыныпты»
оєушысы ѕйдегi аз№антай кiтапты» жЅєаларын тауысып,
єалы»дарына ауыз сал№ам. Іолыма “Аласапыран iлiгiптi.
Екi кѕнде екi жѕз бет. Екi жѕзi бар болсын, азапєа
тѕсiп ёре» жеткем. БЅрын№ы оєы№андарды» бёрiнен бјлек.
Тѕсiнiксiз. Тёуелсiздiк ал№анымыз№а пёлен жыл. Кенесары
баста№ан кјтерiлiсшi атаулыны кесiр, єосылушыларды
кёпiр кјрсетiп ѕйренiп єал№ан мектеп мЅ№алiмдерiнi»
ауыздары ескi ёуенiн єоя алмай жѕрген кез. Іазає
тарихы туралы, орыстарды» арєасында мёдениетке жетiп,
ел бол№анын, кјшуден басєаны бiлмеген сайда саны,
єЅмда iзi жоє, жабайы жЅрт екенiнен хабарым бар.
“Тарихты» то№ыз жѕз тоєсан алтыншы, тышєан жылы...”
(1588) деп бастап кеттiм. Іайда№ы тарих? Іазаєты»
мен бiлетiн тарихы 1931-жылдан басталса керек. Тётей
айтєан. Онда адасып жѕрген єайда№ы 1588? Бiздi» кiтап
емес. Іазаєтар туралы жазылма№ан, сјзi тѕсiнiксiз, жаман
кiтап. Жаба салдым. Алдымда аєшыл мЅєабалы, кјлемдi,
жуан кiтап. Оєып тауысу былай тЅрсын, тiсiм батпа№анына
кѕлiп тЅр№андай. Іайта аштым. Бiр кiтапты тауыса
алмай не кјрiнiптi? Бас єойып оєыдым. Он бет, жиырма
бет. Ойым адаса бередi. °упiрiмдеп алпыс, жѕз. Мен
Ѕєпайтын ескi-єЅсєы, тоз№ан сјздердi» жиынты№ы јзiне
тарта єоймады. ?єпасам да, намысєа тырысып, екi
жѕзiншi бетке жеткем итпекпен. Аєыры жапєам. Айнып
єалдым. Басєа єандай кiтап бар екен? Жјнi тѕзуi болса...
°ДЕБИ СЫН


281
Мiне, МЅхтар Ма№ауинмен осылай танысєам.
Кјрместей бол№ам. Бiрає, єайта жолыєтым. ¶йде “Бес
№асыр жырлайдыны»” екi томды№ы тЅратын. ґле» оєи
єояйын деп ашып єалсам, І?РАСТЫР±АН: М?ХТАР
МА±АУИН. Аа-а. Не єЅрастыр№анын кјрейiн деп ал№а
жылжы№ам. Та№ы ескi-єЅсєы. Мм-м. МЅхтар Ма№ауин
деген ескiнi» єалдыєтарын єЅрап, халыєты улап жѕрген
бiреу болды. “Бес №асыр жырлайдыны” да жапєам.
Сјйтiп жѕргенде, “Жас алаш” газетiнi» бетiне ёлгiнi
жерден алып, жерге сал№ан маєалалар єаптады дейсi».
МЅнша єуанбаспын. Сауап! Іазаєты» єаласын шауып,
баласын найзаны» Ѕшына iлген єаныпезер шалды бабам
деп, бас Ѕрып, немересiне сол шалды» немересiнi»
атын єойып жѕрген, мен-менсiген кiсiге сол керек.
Iштей жауы№ып жѕр едiм, сѕйсiнiп оєып, кјтерiлiп
єалдым... Осы тѕсiнiкпен мектеп бiтiрдiм. ?ят-ай!
Бiз тоєталмає, “Мен” №Ѕмырбаяндыє хамсамен
студенттiк јмiрдi» екiншi жылы танысу№а тура келдi.
МЅндай шы№арма бар екенiн “Жас алашта№ы” даудан
бiлем. Елден естуiмше, ёйелiн маєта№ан. ґзi де маєтан№ан
ёрине. Жазушы болам деген адам№а аєыл айтєан жерлерi
бар кјрiнедi. Оны» бёрi еште»е емес, єазає ёдебиетiндегi
айту№а болмайтын былыє-шылыєты тѕгел єоз№апты.
Осы, со»№ы себеп едi, менi кiтапты оєу№а жетелеген.
Роман екi кiтаптан тЅрады екен. Бiрiншi кiтап
“ШЫТЫРМАН немесе жазушыны» жан азабы”
аталыпты.
“Бисмиллёї ир-рахман ир-рахим! ґзi»е тура баста...”
Алланы» атымен бастапты. ЖЅрт айтып жѕргендей
имансыз емес сияєты. Менi» естуiмдегi Ма№ауин мен-
менсiген кекiрт бiреу едi, мынау ондай№а келмейдi.
“Мен... Кiммiн? Ешкiм бiлмейдi. ґз Ѕ№ымым да бЅлдыр.
Аныє аєиєаты: тегiм – кiсi, дiнiм – ислам, нёсiлiм –
тѕрiк, Ѕлтым – єазає, Ѕраным – Алаш, есiмiм –
МЅхтар, сойым – Ма№ауин, ту№ан жылым – милёди
1940, бѕгiнгi жасым – елу алтыны» ѕстiнде...”. Екi-
ѕш бет аспай-ає, жЅртты шулатып жѕрген “Мен”


282
мѕлдем басєаша байыпта алдыма тартылды. Тере»дей
тѕстiм. ґзiнi» айналасынан Ѕзамау№а тиiс жазушы
Ѕрпаєты» єамын, елдi» зарын айтыпты. ґкiмет
басында№ыларды» єЅлєынына сарєылмас єазына болып
єЅйыл№ан тёуелсiздiкке тоєталыпты. Іазає деген
халыєты» тёуелсiздiк жылдарында№ы жа№дайына
єабыр№асы єайысыпты. БЅл ал№ашєы он беттен ал№ан
ёсер. Бая№ыдан берi єор бол№ан єайран уаєыт, ертерек
оєы№анда. Тѕгел емес, осы он бетiн, – о» жол№а ертерек
тѕсер едiм. “Мен” деген сјз де басєа тЅр№ыдан ашылды.
Мен – сенiмнi» кјрiнiсi. Тар кѕндерде Ма№ауинге кѕш
берген сенiм. “Мен жазбасам, єазає ёдебиетi тЅралап
єалады, мен кѕреспесем, ежелгi мЅра бiржола
Ѕмытылады, атаны» аруа№ын арєалап жѕрген – жал№ыз
јзiм, алашты» мЅратын келер Ѕрпаєєа жеткiзетiн –
Мен, Мен №ана, Мен болмасам, Ѕлысымны» ырысы
ортаяды, Ѕрпа№ымны» кјкiрек-кјзi ашылмайды...”. °рбiр
азамат осындай жѕктi сезiнсе №ой. Менi» оєып
отыр№анда№ы ойым осы едi. Екiншi беттi тѕгеспей-ає,
бая№ы бала»дыєты» быт-шыты шыєты. Менi» бала
кѕнiм єандай заман№а тап келгенiн сонда таныдым.
Ауыл аєсаєалдарыны»: – Іайран совет ѕкiметi-ай –
деп ауыздарыны» суы єЅрып жѕргенiне єарап, Россия
шынды№ында, єиын кѕнде бiздi жо»№ар мен єытайдан
єор№ап, мёдениеттi ѕйретiп, жанашырлыєпен бауырына
басєан екен – деп жѕрушi едiм. Олай болмай шыєты.
Шындыєты» пЅшпа№ына єолым кеш iлiгiптi. ґкiндiм.
Дёл осы тѕсiнiкпен кѕн кешiп жѕрген менi»
замандастарым, е» жаманы а№а буын мен ата Ѕрпаєты»
бар екенiн, кјп, сЅмдыє кјп екенiн ойлап жыла№ым
келдi. Кјкiрегiме сёуле сеуiп, кјзiмдi ашєан МЅхтар
а№адан мы» мёрте кешiрiм сЅрап, ал№а, шындыєєа,
жарыєєа єарай асы№а жылжыдым.


283
АЛТЫН Д°ПТЕР
“Сарайым Сарай-ає едi. Тастан єалан№ан емес, Сјзден
єалан№ан. ІЅламайтын, тозбайтын, јшпейтiн, мё»гi
жасайтын єЅрылысєа айналу№а тиiс жоба болатын.
Жобаны» аты – “Алтын дёптер” едi. Я№ни, жазу
жазыл№ан, жазу жазылатын дёптер”.
БЅл – “Алтын дёптер” туралы жазушыны» јз
жаз№аны. МЅхтар Ма№ауинмен жиырма жасынан берi
жасасып келе жатєан, сюжеттер, я№ни, болашає, јмiрге
келмек (бiразы бЅл кѕнде оєырманымен єауышєан)
шы№армаларды» е» єысєа жобасы. Есептесек, бѕгiнгi
жасы елудi» ѕстiнде. “Мен” романы жазыл№ан єарса»да№ы
№Ѕмыр-жасы – отыз бес жыл. БЅл туралы жазушы:
“...Мен ёдебиетке ал№аш рет ныє єадам басєаннан
бергi отыз жетi жыл бойы жазу№а жобалан№ан, жазыл№ан,
жазылып ѕлгермеген барлыє шы№армаларды» сЅлбасы
осында” – деп кјрсетедi.
“Алтын дёптер” туралы єысєаша тѕсiнiк – осы.
Романда алар орны зор “Алтын дёптер” бiздi» де
айтпа№ымыз№а е» басты тЅздыє. Оны аттап јтiп, “Мен”
туралы жазу шала№айлыє болар едi. БЅл жоба туралы
оєи отырып, жазушылыєты» єандай Ѕєыптылыєты
талап ететiндiгi туралы ойланбай єалмайсыз. Іаламгердi
бѕгiнгi кѕнге, биiк дёрежеге жеткiзген сенiмге тёнтi
боласыз. Кјл-дария бiлiмнi» адам№а єаншалыєты сенiм
Ѕялататынына ден єоясыз.
Алдымен айтарымыз, жазушыны» бЅл жобаны»
оннан бiрiн де игере алма№анды№ы. ґз айтєаны. –
Оны орындау да мѕмкiн емес єой – деп ойлап ѕлгермей:
“°уелде кемi жѕз жыл№а есептелген єЅрылысты толыє
жѕзеге асыру мѕмкiн де емес екен. Бiрає жиырмадан
бiрi емес, оннан бiрi де емес, тым єЅрса, тјрттен
бiрiн, ѕштен бiрiн кёдеге жарату№а тиiс едiм” – деген
жолдар№а кезiктiм. Жазушы жазылма№ан шы№армаларын
жоєтайды. Жасты№ын желiкпен јткiзiп ал№ан кей
а№аларымызды»: “Шiркiн, бёрiн басынан бастайтын


284
мѕмкiндiк берiлсе №ой, єатырар едiм!” – дейтiн, болмасты
армандап, јзiн аєтау ёрекетi емес, ауыз аштырма№ан
заманда јзiн емес, шы№армасын аєтау жолында№ы
тайталасєа єор бол№ан уаєыты мен жасты№ына – жоєтау.
Іаншама жарыєєа шыєпає мёндi туындыларыны»
дау-дамайды» астында єал№анына – ренiш. Бѕгiнге –
єана№ат, тёуба! БЅл турасында автор: “±Ѕмырбаяндыє
сыпатта№ы осы кiтапты жазуда№ы негiзгi маєсат та
јткендi єайта тiрiлту емес, јзiмдi маєтау емес, аєталу,
тё»iрi берген талапты» тасєа кетiлгенiн айта отырып,
та№дыр-талайым арєалатєан уёжiп-парызды» бiразы
јтелмей єал№анына себеп-сылтау табу, алла та№алам
бЅдан ары азды-кјптi №Ѕмыр сыйласа, єаламымды
єатєыл, санамды ашыє єылсын деген тiлек нётижесi.
Адам алдында№ы емес, аруає, єЅдай алдында№ы есеп” –
дейдi. БЅ№ан єоса, Ѕрпає алдында№ы дёлел, ѕлгi дер
едiм. “Алтын дёптермен” бастал№ан ё»гiме єай
шы№арманы» єалай жазыл№анды№ы туралы аєпаратєа
бастайды. Іазiр бiз аспаннан тѕскендей кјрiп, тамсанып
жѕрген шы№армаларды» бѕгiнге єалай, єандай кѕшпен
жеткенiнi» ай№а№ы. Жетiншi сыныпта№ы “Аласапыран”
оєи№асынан кейiн ешбiр кiтабын єол№а алма№ан ма№ан –
“Алтын дёптер” арєылы берiлген тiзiм – айєын ба№ыт
болды. Романны» бiрiншi бетiнен бастап, Ма№ауин
ёлемiне енiп кеткен – мен, осы ба№ыт бойынша бѕкiл
шы№армасын адаєтап шыєкан едiм.
Іош! МЅхтар а№а айтпаєшы бiрдi айтып, бiрге
кетiппiз. Басєаларды» бёрi јтiрiкшi деген сјз емес,
бiрає, азуын ай№а бiлеп јткен кјк бјрiлердi» отаны –
айбынды Алашты» сан мы» жылдыє рухын сезiну
ѕшiн Ма№ауиннен бастап оєу керек. Ма№ауиндi тѕсiнуге
жетiншi сыныпта јре» жетпеуi мѕмкiн, мектеп
єабыр№асында№ы со»№ы екi жылда тѕсiне алатыны»
аныє, ёрине сјз Ѕ№ар єазаєты» баласы болса». Сонымен,
“Алтын дёптер” тарихына ойысєан тЅста, бiз 1960-
жылдарда№ы єазає єаласында№ы єо№амдыє жа№дай№а
єаныє боламыз. Іазає жерiндегi орыс јктемдiгi. Шектен


285
шыєєан јктемдiк. Бiздi» Ѕлтты» кемшiн жа№дайда№ы
тЅрмыс-тiршiлiгi. Сол заманда№ы алашты» ардаєтылары
негiзiн єала№ан ?лттыє А№артушылыє деп аталатын,
тiркеусiз Ѕйымны» кј»iлмен Ѕ№ысєан iс-єимылы, я№ни
халыєты» кјзiн ашу жолында№ы е»бектерi – астарында
Ѕлттыє єамшылау Ѕраны бар шы№армаларды» єалай
туыл№аны, атын атау№а тыйым салын№ан бабаларды»
мЅрасын тiрiлту жолында№ы кѕрестi» кјрiнiсi, бёрi-
бёрi жiпке тiзiледi. Жазушылар шеккен азап, зиялы
єауым (ёлбетте, бёрi емес, єазаєты» јткенiн тiрiлтпек
болып жанталасєан “бЅзаєылары” №ана) кјрген
теперiштi» салма№ын бѕкiл дене»мен сезiнесi». Іысєасы,
жазушы јзi жѕрген жол мен кјзi кјрген, куё бол№ан
оєи№алар№а тоєтала отырып – совет идеологиясыны»
халєымызды» басына сал№ан зардаптарын саралайды.
Рухани езгiдегi єазаєты» ХХ-№асырда№ы аянышты кебi –
жазушыны» јткенiмен астасып, оєырман№а жол тартєан.
Жазушыны» шы№армалары жалпы, єиындыєпен
шыєєанды№ы туралы айттыє. Ал№ашєы ё»гiмелерi “Бiр
уыс бидай”, “Тiленшi”, “Тазыны» јлiмi” баста№ан,
кјлемдi хикаят-романдары “КјкмЅнар”, “Кјкбалає”,
“Жыланды жаз”, “Аласапыран”, “Шаєан-шерi”, “Сары
єазає” сияєты шы№армаларыны» бёрi ай№ай-аттан
астында жарыє кјрiптi. Олай болмас ретi де жоє.
Жазушыны» јзi е» негiзгi, е» тёуiр есептеген
шы№армаларыны» бёрi отарлыє жѕйеге єарсы ба№ытта
жазыл№ан. °р шы№арма жарыє кјрер тЅста№ы ай№айда
кiмнi» даусы єатты шыєты, дау-дамайда кiм бЅ№ып
єалды, кiм єоштады, кiм мошєады – бѕкпесiз
жазыл№ан. °дебиет тарихында бЅл кезе»дегi кiтап
шы№ару iсi – жеке зерттеудi талап ететiн јзектi мёселе.
Сол зерттеулердi» бастау алар тЅсы да – осы “Мен”
болу№а тиiс.
“Алтын дёптерге” єатысты сјзiмiздi тѕйiндер алдында,
таєырыптыє – Мен деген сјздi» жа»а бiр єырын
таныдыє. “Ма№ан єарсы адам – єазає халєыны»
жауы”. Аталмыш дёптердi» ал№ашєы бетiндегi жазу.


286
Ары єарай МЕН-ге аныєтама бере кетейiк, романда№ы
жЅрт айтып жѕрген јзiмшiл адамны» Мен-i: “Мен
дегенiм – јзiм, МЅхтар Ма№ауин. Осылай деп сендiм.
Іазає деген – мына Мен дедiм. Сол сенiмнi» кѕшiмен
бар шыр№ала»нан јтiп, бѕгiнгi кѕнге жеттiм. Іазiр
бЅл сјздi бЅрын№ыдан ке»iрек ма№ынада Ѕ№амын. Мен –
Ѕлттыє мЅрат. Мен – Алашты» жолы”. Осылай дептi, –
осыншама Ѕлтшылдыєєа сѕйсiндiм. Осыны тѕсiнбеген
кейбiр а№аларымызды» iс-ёрекетiне та»ырєадым. Мен-
ге єосымша осы тЅста айтєан: “Алаш жолына, Ѕлттыє
мЅратєа єарсы адам, ёлбетте єазає халєыны» жауы
болса керек. Сол жауды» бетi єайтєан заман.
Іиынды№ы кјп, игiлiгi молырає. ґзiмiз јткен
шытырманды еске алып, еркiн сјйлеуiмiз – сол
игiлiктi» бiр кјрiнiсi №ана. Бiзден кейiнгiлер бЅдан
батымырає тол№айтын болады. Жерiне жеткiзедi” –
дегенiне кѕмандана бастадым. Келер Ѕрпаєєа деген
сенiмiне емес, жауды» бетi єайтты дегенiне. А№аларды»
ай№айы – iштен шыєєан жауды» ёрекетi емес пе?!
Іауiптi. Іорєынышты емес. Мейлi, ай№айлай берсiн,
єарлыєєанда єояды јздерi. МЅхтар а№а да осы№ан
тоєтайды. “БЅл жазбалар да бѕгiнгi замандас емес,
кейiнгi балаларым ѕшiн єа№аз№а тѕстi”. Замандасты»
не дегендiгi емес, келер Ѕрпаєты» кј»iлiне демеу,
ба№ытына нЅсєау боларлыє шы№арма жарыєєа шы№у№а
тиiс екендiгiн ма»ызды санаса керек.
Жазушылыє – ой јнерi
“...Он саусаєты» есебiн шы№ару ѕшiн тым єЅрса
жѕзге дейiн санай бiлу керек”.
Ма№ауин айтєан сјз. БЅл дегенi»iз, он жол жазу
ѕшiн жѕз жолдыє бiлiмi» болу керек. Жалпы, жазу№а
келерден бЅрын№ы бiлiмi»дi есептемегенде. Жазылар
жай№а №ана єатысты жи№ан-тергенi», кјрген-бiлгенi».
Жарыєєа жол тартпає е»бегi»нен он есе ѕлкен ма»дай
тер. Автор болашає жазушы болам деген жас талапкерге


287
дЅрыс ба№ыт болар – проза таби№аты, єаламгер болмысы
жайында№ы ойларын орта№а салады. Алдымен адамны»
ма»дайын ашар, єолын Ѕзартар нёрсе е»бек пен iзденiс.
Жазушыны» “Жѕйрiк” атты хикаятын жазу ѕшiн
єанша дерек iздегенiн келтiре кетейiк. °рине,
жазушыны» јз сјзiмен:
“Мёселен, ша№ын №ана “Жѕйрiк” хикаятын жасау
ѕшiн мен бѕкiл ёлем ёдебиетiнде ат туралы жазыл№ан
ѕздiк туындыларды тѕгел зерделеп оєыдым, ежелгi
заманда№ы жылєы, оны» єо№ам јмiрiндегi єызыметi,
жылєыны» жер бетiндегi ёртѕрлi тЅєымдары,
Еуразияда№ы бЅдан тјрт мы» жыл бЅрын№ы єабiрлерден
табыл№ан тЅлпарларды» сѕйектерi, бЅдан екi мы» жыл
бЅрын Алтайда иелерiмен єоса кјмiлген, мумиялан№ан
єалпында таза саєтал№ан, єазiр Эрмитажда тЅр№ан
ежелгi №Ѕн-тѕрiк сёйгѕлiктерiнен бастап, кейiнгi Алтын
Орда, но№ай-єазає жылєыларыны» болмысы турасында
єыруар дерек єарастырылып, ауєымды, наєты, ёрi
шынайы тѕсiнiк єалыптасты; єазаєты» ат баптау тёсiлi,
Ѕлттыє ойындары, аламан бёйге турасында№ы, ар№ы,
јткен №асырда№ы орыс жёне батыс этнографтары мен
саяхатшылары, жазушылары єалдыр№ан е»бектер јз
алдына, бЅл орайда№ы, ес бiлгеннен кјкейiме єон№ан
ѕлгi, јз заманында озыє атбегi бол№ан, сексеннен
асєанша жѕйрiк Ѕста№ан ѕлкен ёкемнi» ё»гiмелерi јз
алдына, ертегiден шыєєандай Нарєызыл деген кѕлiктi
кјзбен кјруiм, бЅл жануарды» јзгеше мiнез, ерекше
бiтiсi, е» аєырында єай№ылы та№дыры – болашає
шы№арма№а арєау болды. Іазає жылєысыны» тјрт
мы» жылдыє тарихын таны№ан со», ат ѕстiнде јскен
бабаларымны» ерлiк рухын а»да№ан со» №ана небёрi
елу беттен тЅратын ша№ын хикаятты јзiм межелеген
де»гейде јрнектеп шы№у мѕмкiн болды”.
?зын-сонар ѕзiндi келтiрудегi маєсат – молданы»
iстегенiн iстеме, айтєанын iсте – деген єа№иданы» бЅл
жерге жѕрмейтiндiгiн дёлелдеу. Белгiлi биiкке жетпеген
єаламгер, јзiнен кейiнгiге аєыл айта алмаса керек.


288
Ал, бiздi» жазушы јзiнi» тёжiрибесiнен јткен, басынан
кешкен жай-кѕй мен жаса№ан е»бектi» нётижесiн негiзге
ала отырып – е»бектi» наныны» тёттi екендiгiн басты
назарда Ѕстауды ескертедi. Сонымен єатар, ёдебиетте
єалыптасєан “Талант – бiр пайыз дарын мен тоєсан
то№ыз пайыз iзденiстi» нётижесi” деген єа№иданы жоєєа
шы№арады. БЅл жайында: “Алдымен – жазушы туа
бола ма, жѕре бола ма деген сауал. Екеуi де. Бiрiнсiз
бiрi жоє” – дейдi. Іазає ерекше ден єой№ан тек
мёселесiн №ылым да жоєєа шы№армайды. Жазушы,
аєын болмаса да, сјз єадiрiн бiлер, топ алдына шы№ып
сјйлер єауєары бар атаны» Ѕрпа№ы да осы орайдан
табылса керек. Атаны» єанында№ы єасиет Ѕрпаєтан
Ѕрпає ауысєан сайын сѕзгiден јтiп, е» жо№ар№ы де»гейге
жеткенде сјз Ѕста№ан Ѕл туу№а тиiс. Дарынны» кѕтiмдi,
єастерлеудi єажет ететiндiгi белгiлi. МЅхтар Ма№ауин:
“Егiннен бiтiк јнiм єалай алынады – ёуелi тЅєым,
содан со» кѕтiм, ба№ым, ы№ытты ауа-райы. ...ґнер
та№дырыны» да жалпы тiршiлiк ѕрдiсiнен бјтен за»ы
жоє”. Ендi, єабiлет пен дарынны» басты шарт екендiгiне
былайша аныєтама бередi: “...бiрiншi шарт – дарын,
– Тё»iрiнi» сыйы, тумыс. Дарын – ёуелгi шарт єана
емес, басты шарт, керек десе»iз, барлыє шарттарды»
оннан то№ыз салма№ы осы, туа бiткен дарынны»
ѕлесiнде”. Бiр адамны» жеке пiкiрi №ана емес, аєиєаты
да осы болса керек. МЅєа№али айтпаєшы: “Ма№ан
солай, бiлмеймiн кiмге єалай?!”.
Сонымен, Ма№ауин ары єарай не айтты, жазушы
болмає ниеттегi жас дарын№а єандай ке»ес бердi –
о№ан тоєталып єажетi жоє. Ол бiр №ана маєаланы»
емес, ѕлкен №ылыми жЅмысты» жѕгi. Керек еткендер
болса, єазынаны» жатєан жерiн айттыє, єазып алып
керегiне жарату јз єолдарында. Бiрає, бiзге де аттап
кетуге болмайтын жазушыны» мына бiр пiкiрi:
“Іаламгерге тён ерекше єасиет: Жылы жѕрек,
таби№атєа жаєындыє, єиял байлы№ы, а»№арымпаздыє
жёне сурет зердесi”. Іазып тексерген адам№а бЅдан да


289
басєа єасиеттер табыла беретiндiгiн автор айтєан. Оны
єазу жЅмыстары кезiнде зерделей жатарсыздар.
Ендiгi айтарымыз, Ма№ауин айтпаєшы: “Жазушысын
сыйлама№ан жЅртта болашає жоє”. БЅл пiкiрдi єазсає,
єазiргi ёдебиеттi» жа№дайы жайлы зарланамыз. О№ан
жетпей тоєтайыє, та№ы бiрде жазармыз, ёйтпесе, басєа
бiреу жаза жатар. Жазылмай жѕрген жайт емес.
Айтпа№ым, ёдебиеттi» орнын ешнёрсе алмастыра
алмайды. Ешєашан. Та№ы да “Меннi»” авторына
жѕгiнейiк: “°дебиет – ѕлкен јнердi» бiр бЅта№ы – сјз
јнерi. Жазушы дегенiмiз – ёдебиеттi жасаушы, сјз
јнерiнi» Ѕстасы. Басєа јнер иелерiнен, басєа мамандыє,
кёсiп јкiлдерiнен астам емес, кем де емес, јзiндiк
сыр-сыпат, тѕр-тЅл№асы бар, јзгеше кейiптi жан.
Артыєшылыє демейiк, ерекшелiк десек, №ылымы жоє
ел – ёлсiз, экономикасы, техникасы жоє ел – сорлы,
ал ёдебиетi жоє ел – марєЅм. ±ылымсыз, техникасыз
ел бол№ан, ал ёдебиетсiз ел бол№ан емес”. Сол ёдебиеттi»
iрi кезе»iнi» бiрi ХХ-№асырды» екiншi жартысында№ы
ёдебиеттi жасаушы, єазає прозасын жа»а биiк де»гейге
кјтерген, бЅл кѕнде аєсаєал жасына келген буынны»
е» iрi јкiлi МЅхтар Ма№ауиннi» “Мен” романы –
бѕгiнгi ёдебиетке єадам басушыларды» – ёлiппесi болу№а
тиiс. Сонда, ёдебиеттi» кјркемдiгi бѕгiнгi жеткен биiгiнен
аласармайды. °уезов жеткiзген биiктi °уезовты оєып,
тану арєылы одан ары биiктеткен Ма№ауин жеткен
жетiстiк – келешек єаламгерлердi шы»№а жетелейтiн
баспалдає болу№а тиiс.
Бiрiншi кiтапты» со»ын МЅхтар Ма№ауиннi» јз
сјзiмен аяєтайыє. “Мен” романын жазуда№ы маєсатты»
не екендiгiн тѕсiнбей жѕргендерге ой салар:
Жаз! Жаза тѕс! Тё»iрi алєап, асєаралы биiкке
кјтерген пендеде ренiш болар, нала болу№а тиiс емес.
Ту№ан жЅрты»ны» мѕддесiнен тыс тiлегi» жоє.
...Ендiгi тiлек: Елiм аман болсын! ?рпа№ымны»
жаманшылы№ын кјрмей јтейiн! Тё»iрi та№ала е» со»№ы
сётiме дейiн ала єа№аздан айырмасын!


290
Іия жолдар
“...менi» єаламгерлiк єызметiмнi», бѕкiл №Ѕмырымны»
Ѕйытєысы – “Алдаспан” болды”.
Екiншi кiтапты “ІИЯ ЖОЛДАР немесе №ылымда№ы
машаєат” деген таєырыппен аштыє.
±ылымда№ы машаєат. Ма№ауиннi» №ылым кандидаты
екенiн бiлмейтiн жЅрт – бЅл не єыл№ан машаєат – деуi
мѕмкiн. ±ылымнан кетiп, кјркем шы№армашылыєєа
ауысып кетпегенде, жазушы жѕрген жол мен ал№ан
бiлiм бiрнеше профессорлыєєа жетiп артылу№а тиiс едi.
Алма№ан ата№ы. Іайткенде де, бiлiгi жетпегеннен емес.
Ма№ауин №ылымнан не ѕшiн кеттi? БЅл сЅраєєа жауап
беру о»ай шаруа емес, єиын да бола єоймас. Ма№ауиннi»
шы№армашылы№ын бiр сѕзiп шыєєан оєырман јзi-ає
байыптар деп, тоєталуды єажет кјрмей отырмыз. Сонда
да, ал№ан ата№ы бар бол№аны кандидаттыє єана екен.
Со№ан бола, машаєат туралы кiтап жазу керек пе –
деген дѕмше ой тумауы ѕшiн басынан бастайыє.
“Мен єол№а ал№ан жЅмысты» єиындыєєа тѕсерiн
ёуелден бiлгем. Бiрає кј»iлдегiдей жазып бiтерiме
кѕмёнiм жоє, одан тЅманды серпiп, дѕлейдi тыєсырып,
жарып јтетiнiме ныє сендiм”.
Іазаєты» байыр№ы Ѕлттыє мЅралары ѕшiн шы№ар
жол жабыє бол№ан дёуiр – ке»естiк кезе». Ресейдi»
єол астында№ы, дЅрысы отарлауында№ы елдердi» iшiндегi
е» аумаєтысы №ана емес, рухы биiк, елдiгi бекем,
халыєтыє мЅрасы мол мемлекет – Іазає Ордасы бол№ан.
Бергi ке»естiк єана емес, патшалыє Ресейдi» єазає
даласын шырмауына ала баста№ан, халєымыз отарлыє
єамытын киген ал№ашєы кезе»де де. Осындай мы№ым
мемлекеттi» кез-келген уаєытта уыстан шы№ып кетуi
мѕмкiн едi. Осыны дер кезiнде байєай бiлген єожайын
халыє єарауында№ы Ѕлтты» јткенiн жоє єылу№а бар
кѕшiн салды. Іазає дегеннi» бёрi – жау, јткендi
єазбала№анны» бёрi – дЅшпан. Тарихы жоє халыє


291
болушы ма едi? Болса, сол сорлы халыє – отарлау
дёуiрiндегi Іазаєия едi. Тарихы тым арыдан басталатын,
мёдениетi кѕллi Еуразия№а ѕлгi бол№ан айбынды кјк
Тѕрiктердi» тiкелей Ѕрпа№ы – єазаєты» кейiнгi Ѕл-
єызы осыны Ѕмыту№а тиiс едi. ?мытпапты. ?мыта
алмапты. Кейiнгiлер ая№ын тарта жѕрсiн деп
алды»№ыларды тегiс жазалапты. ґлтiру еште»е емес,
бѕкiл ёулетiнi» тоз-тозын шы№арыпты. МЅраларын
јртептi. Іолдан келген зЅлымдыєты» бёрiн жасапты.
Бiрає, орысты» јзiн уысында Ѕста№ан, Еуропаны
єалтыратєан Алтын Орданы» айбарлы Ѕрпа№ы єазаєты»
јлгенiн тiрiлтiп, јшкенiн жа№у№а жол тауып кете берiптi.
Алды»№ылар јлген-тiрiлгенiне єарамай ашыє єарсылыє
кјрсетсе, кейiнгiлер арба сынбас, јгiз јлмес жолды
iздептi. Атта№ан сайын кедергi, жѕрген сайын тексерiс.
Арбаны» майы єЅр№аса да, – сѕйегi бѕтiн, јгiздi»
зорыєса да, – жаны кеудесiнде – јткелектерден јтiп
отырыпты. Бабалар рухыны» демеуi, Тё»iрiнi» iсi.
Мiне, осындай заманда єазаєты» тарихына єатысты
бiр сјз жазу, жазып єана єоймай, аєиєатты кјзi
шелденiп бара жатєан Ѕлтымызды» санасына жеткiзiп,
рухын ояту – єаншама азап екенiн тѕйсiну єиын
емес. ±Ѕмырнамалає хамсаны» екiншi кiтабы осы
мёселелердi арєау еткен. Жо№арыда№ы мёселелердi
ескерсек, ар№ы тЅрмає, бергiдегiлердi» атын атау
мѕмкiнсiз заманда, єазає ёдебиетiн хандыє дёуiрден
iздеу аєыл№а сиымсыз едi. БЅйыр№ан кетпептi. Тѕгелi
болмаса да, тѕбiрi жетiптi. Екiншi кiтапта№ы кјтерiлген
барлыє мёселе – осы орайда. Хандыє дёуiрдегi ёдебиет.
ХV-ХVIII-№асырларда жаса№ан єазає аєын-жыраулары.
Негiзгi таєырып осы. Кјмiлiп жатєан Ѕлы мЅраларды»
кјмбесi єазаєты» архив аєтар№ан тынымсыз бiр Ѕлыны» –
єазаєты» ёдебиетiне єатысты бар деректi сыпыра сѕзуi
нётижесiнде табылыпты. Сол єазаєты» тынымсыз Ѕлы
тынбай жѕрiп кјмбенi єазыпты. Жазыпты. Тынбай
жѕрiп жарыєєа жетелептi. Іарсылар тынбай кедергi


292
бопты. Іазаєты» тынымсыз Ѕлы талмай кѕресiп жѕрiп,
жарыєєа шы№арыпты.
Бес-ає жол№а сыйдырдыє. Іысєаша шолу. Ал,
шынды№ында Ѕлан-асыр е»бек. Бiздiкi емес, Ма№ауиндiкi.
Ма№ауиннi» “Кјк мЅнарын”, “Архив хикаясын”
оєы№андар болса, осы жырауларды єалай тауып, єалай
жаз№анды№ы турасында а»дар едi. Ар№ыда№ы Асан мен
берiдегi БЅєар басы толыє ашыє болма№анмен, аздап
аталып жѕрген, ал ХV-ХVI-№асырларда№ы Іазту№ан,
Доспамбат, Шалкиiз; ХVII-XVIII-дегi Жиембет,
Мар№асєа, Аєтамбердi, ¶мбетейлер мѕлдем ешкiм
естiмеген есiмдер болатын. Осы iрi тЅл№аларды
диссертация№а объект єылуды» о»ай болмайтыны
бесенеден белгiлi. Жазылып, дайын тЅр№ан жЅмысты
кафедрадан бекiту, я№ни єор№ау№а жiберiлсiн деген
єаулы алу, одан ары єор№ау. Белгiсiз, сонымен єоса
саяси єауiптi таєырып. Кез-келген тарауынан партиялыє
идеология№а єарсы єате табу єиын емес. Оны» ѕстiне,
№ылымда Ѕстаным деген болады. Ма№ауиндерге а№а
бол№ан буынны» кјбi марксизмнi» “сара” жолынан
айныма№ан жѕргiншiлер болатын. БЅл кiсiлердi» єаулы
кезiндегi райлары белгiлi, єор№алмасын деп ашыє
айтпаса да, єарсылыєтарын жасыра алмапты. °йтсе
де, жазушыны» јз айтєанындай: “°уелгi, ёдiлетсiз ёрi
ащы №ана емес, зёрлi, жалалы сјздердi» бёрi бiрдей
наєпа-нає есте єалмапты, бiрає сЅлбасы аныє, ыз№ары
мен ызбары кј»iлден јшпек емес. Мiне, дёл осы
сётте, тайталаста талыєєан ёскерге кјлденне»нен
єЅйыл№ан ты» жасає тёрiздi...” єазає ёдебиетiне шын
жанашыр а№алар таразы басын бiздi» пайдамыз№а,
Ѕрпаєты» игiлiгi ѕшiн тј»керiп кетiптi. Сондай
жаєсыларды» арєасында “єор№ау№а жiберiлсiн” деп
єаулы єабылданады. Уаєыт Ѕзає, кѕш кјп кеткенмен –
єор№алады.
Ары єарай монографиялыє е»бек. “Іобыз сарыны”
деген атпен. БЅл да сётiмен шешiлген iс деп ба№алайды


293
жазушы. Азда№ан кедергiлер бол№анмен, кјлдене»
кеселге Ѕрынбай єапылыста шы№ып кетедi. Шы№армада
келтiрiлген, Iлияс Есенберлиннi» аузымен айтыл№ан:
“Кјшкен жЅртты» єасєыры келген жоє, єон№ан
жЅртты» єасєыры бiлген жоє” дегендей, ке»естiк
идеологияны» тынышты№ын єор№аушы, партияны» адал
Ѕлдарыны» пёле iздеп ёдеттенген єып-єызыл кјздерiне
шалынбай жарыє кјредi. “Іобыз сарыны” туралы
романда: “Та» болды, кјп маєталды, ёжептёуiр
дабыра№а айналды, ма№ан абырой, атає ёкелдi, оны»
бёрiн айтып, таратып жату єажетсiз. Дабыра басылады,
мадає ескiредi, шын тозбайтын – халыєты» рухы,
Ѕлттыє мѕдде №ана. Осы тЅр№ыдан ал№анда, “Іобыз
сарыны” єазає рухын єайта кјтерудi», мё»гiлiк Ѕлттыє
мѕдденi ай№аєтауды» тар заманда№ы јзгеше кјрiнiсi
бол№аны Алла№а аян. МЅны ешкiм де терiске шы№ара
алмайды. Ал мен јзiм єазає руханиятында№ы
Ѕлтшылдыє сарынны» єайта тiрiлуi “Іобыз
сарынынан” басталады деп бiлем” – деген жолдар
бар. Жазушыны» пiкiрiнi» расты№ын ешкiм жоєєа
шы№ара алмаса керек. Шiркiн, мен де осылай маєтана
алар дёрежеге жетсем... БЅлай маєтанбас едiм. БЅлай
маєтану аз. Тама№ым жыртыл№анша ай№айлар едiм,
жаїан№а жар салып. Ал Ма№ауиннi» бЅл маєтанын
кјп кјрiп жѕргендер маєтаннан жарылып кетер едi.
Сап-сап! Таєырыпєа оралмас бЅрын, ескертiп јтейiк.
БЅл зерттеу е»бек емес. Емес те емес. Маєала. Зерттеу
маєала№а жаєын. Іалай деген кѕнде де, осыларды»
арасында№ы дѕние. Мен ал№ан ёсер, мен байєа№ан,
кј»iлге тѕйген мёселелер. Іалай сiлтеп, єалай бЅрсає
та еркiмiзде. Ма№ауиннi» романын ары єарай оєысає,
жыраулар шы№армашылы№ы “Алдаспан” деген атпен
антология болып жиналып, баспа№а ёзiрленедi.
Ма№ауиннi» жеке басына №ана емес, бѕкiл єазає
ёдебиетiне тiкелей єатысты жинає – кѕткеннен де
артыє дау тудырады. Терiмнен јтiп, кiтап болып


294
басылып шы№ады. Басєа болмаса да, єазаєты» кјзi
ашыєтары єуану№а тиiс жа№дай. ґткенi» алаєаны»да.
Та» єаларлы№ы сол, тјрдегi Мёскеу емес, боса№ада№ы
Алматыда-ає ай№ай-аттан басталып кеткен. Бiреу јзi
ашпа№ан жа»алыєты єаршадай баланы» ашєанын
мойындай алма№ан сол кездегi єарасаєалдар, бiрi
революцияны» арєасында те»дiкке жеттiк деп бiлетiн
аєсаєалдар. Дауыстары єатты шыєєаны сондай
Мёскеудi» ёкiмшiлiгiне сыбырлау да керек болмай
єалады. Бiрає, тентегi бар елдi» тјресi де болады.
ЖЅртты» бёрi соєыр емес, мЅндай жа»алыєты»
ашыл№анына шын єуанып, кј»iлмен №ана емес, iсiмен
де єолда№ан а№айынны» арєасында, бёрiнен бЅрын
А л а ш т ы » с а н № а с ы р л ы є а й б ы н д ы а р у а № ы
жы№ылма№анды№ыны» кјрiнiсi – е»бек жарыєєа жетедi.
ІЅрбандыєсыз майдан болмайды, – бiрдi-екiлi єаза№а
Ѕшыра№ан, кейiнге шегерiлген жауынгерiн есептемегенде,
єазаєты» жыраулар баста№ан аламаны тобы бЅзылмастан
межеге жеткен.
“Алдаспанны» дауы” о»ай болма№ан№а Ѕєсайды. Бiрає,
маєсат айєын, ба№ыт белгiлi. Алдаспанны» жолы
диссертациялыє таєырып та»дал№ан кездi» јзiнде-ає
белгiлi бол№ан жа№дай, жазушы мойымаса керек.
Іазаєты» тјрт №асырлыє ёдебиетiнi» та№дыры таразыда.
Шегiнер жол жоє! Артта Іазає Ордасы.
“Жанкештi е»бек нётижесi, Ѕлттыє рухты» јзгеше
серпiнi “Алдаспан” єайткенде де жарыєєа жетуге
тиiс едi”. Иё, жарыєєа шы№у№а тиiс бол№ан, – шыєты.
Бiрає єалай? Бiрiншi шы№арылым – єаза№а Ѕшыра№ан.
Я№ни, ЦК-ны» “єасиеттi” єа№идаларына сай келмейтiн
тЅстары кјп болуы себептi – орта жолдан єайтарылып,
жойыл№ан. Турал№ан. Жјргегiнен Ѕзатпапты. Осымен,
жау же»iске жетуге тиiс едi, же»е алмапты. Керiсiнше,
тапап тастамає бол№ан жауын ашындырып алыпты.
°лсiз сана№ан дЅшпан олар ойла№андай жасыє болмай
шыєты. Іайтадан жасанып ёуелгi маєсатына Ѕмтыла
бердi. Есептесуге тура келген. Нётижесiнде, алды»№ы


295
ескертпелер ескерiлiп, артыє кеткен тЅстары тѕзелiп,
орынсыз та№ыл№ан мiндерi атап кјрсетiлiп,
“Алдаспанны»” олар ойла№андай тажал емес екендiгi
дёлелденiп, сёл жЅмсартыл№ан нЅсєамен екiншi мёрте
жарыєєа шы№ыпты. °рине, ай№ай мен аттан астында.
МЅнымен де тоєтама№ан єЅрастырушы, орыс тiлiндегi
нЅсєасы – “Поэты Казахстана” жина№ын да шы№арыпты.
Осы кезде єандай оєи№алар болды, кiм єай єырынан
танылды, та№ы-та№ылар тѕгелдей роман аясында.
Ендi, шы№армада№ы мына бiр ѕзiндiнi бере кеткен
жјн, сол заманны» бiр єыры: “Сол кезде де ойладым,
єазiр тiптi айран-асырмын. Мен – жал№ыз Мен №ана
емес, Ѕлттыє сана, адамдыє єасиет дары№ан кёдiмгi
Іазає баласы партиялыє номенклатура кјзiмен
єара№анда кiм болып кјрiндi екен. Дёл сол заманда
“Алдаспанды” шы№ар№ан, одан со», сётiмен “Поэты
Казахстана” жина№ын шы№ар№ан, одан со»№ы кезе»де
“Бес №асыр жырлайды”, “Ай, заман-ай, заман-ай”
жёне басєа да антологиялар жолында ѕздiккен Мен
кiм болып елестедiм екен? Ойлап таба алмаймын”.
Жаєсы кјрiнбегенi белгiлi. Оны айта єоятын партияны»
сол кездегi адал єЅлдары єазiр аузын аша алмас,
ёйтпесе бiлуге болар едi. Ал, сол кездегi “адалдарды»”
кейпiн кез-келгеннен сЅрап бiлуге болады. Солармен
тартыса жѕрiп, бабасыны» киелi мЅрасын єор№ап єал№ан
Ма№ауинге айтєызса»: “...бiздi» ЦК-да отыр№ан
сабаздарды» аз-маз тѕйсiк, санасы бар, аз-маз сауаты
бар, ол тѕйсiк, сана – Ѕят пен парасат емес, саєтыє
пен баєай есеп єана, ол сауат – бiлiм емес, єулыє,
сЅмдыє, зЅлымдыє єана, аз емес, асып тјгiледi...”.
“ґткенге – салауат” дейдi єазає. Бiрає, дёл єазаєты»
мЅрасына єарсы шыєєан єазаєтарды» iсi салауаттау№а
келмес. Дегенмен јттi, кеттi. Зияны тигенмен,
халєымызды» јткенiн бiржола жоє єылу№а кѕштерi
жетпептi. Ерте»гi Ѕрпаєєа сабає боларлыє тарих.
Пайдасы болмаса да, зиян жасамау керектiгiн Ѕ№ындыра
аларлыє кезе»дiк iс.


296
Кiм – кiм?
“...адам јзiнi» ёкесiне раємет айтпайды”
БЅл сјз МЅхтар Ма№ауиннi» Ѕстазы, єазає ёдебиетiнi»
е» iрi јкiлдерiнi» бiрi – профессор Бейсенбай Кенжебаев
турасында№ы сјз. Ма№ауиннi» дарыны мен бiлiгiн байєай
бiлген №Ѕлама №алым оны јз єамєорлы№ына ал№ан,
жол сiлтеген. ±ылыммен ала»сыз айналысуына жа№дай
жаса№ан. Хандыє дёуiрдегi ёдебиеттi зерттеудi ал№аш
тапсыр№ан да осы кiсi. ?стазы туралы романда: “...менi
тура то№ыз жыл бойы ба№ып єаєєан, аспирантура№а
алып, бар жолыма батасын, сёулесiн тѕсiрген, соншама
єамєорлыє жаса№ан, мен ѕшiн талай тынышынан
айырылып, талай Ѕйєысы бјлiнген, бар жаєсыма
јзiнен артыє єуан№ан Бейсекем...” деп еске алады.
БЅл №ана емес, №ылым туралы сјз бол№ан жердi» бёрiнде
профессор єЅрметпен аталады. Оны» мёнiсiн романды
оєы№ан адам јзi байыптар едi. Іазає ёдебиетiн, єазає
тарихын мѕмкiндiгiнше арыдан, ке»естiк кезе» ѕшiн
тым алыс кјрiнген хандыє дёуiрден бастау керек екенiне
ден єой№ан №алым, осы таєырыпты игере алар жал№ыз
адам деп Ма№ауиндi та»дапты. Іалай бол№ан кѕнде де,
таєырып зерттелiп, єор№алу№а тиiс едi. Оны єазаєпен
єауыштыра аларлыє єауєары бар зерттеушi єажет
едi. Онсыз єазаєты» тарихын жазу єиын болатын.
Іазає ханды№ыны» дѕрiлдеп тЅр№ан кезе»iнен єал№ан
мЅралар бiздi» Ѕлттыє сыпатымызды саєтап єаларлыє
басты єазынамыз болатын. Іиын болмас жјнi жоє.
Заманны» тарлы№ыны» јлшемi белгiлi, оны айттыє.
Айтпасає та бiледi жЅрт. Іиын iстi» тѕйiнiн тек
кѕштiлер шешедi. ?стаз та»дады, ба№ыт бердi, шёкiрт
Ѕстазды» єателеспегенiн дёлелдедi. ¶лкен таєырып
едi, ѕлкен ѕмiт едi. Іор№алды. Орындалды.
Бейсенбай Кенжебаев жайлы Ма№ауинге єатысты
айтарымыз бЅл №ана емес. Ма№ауин жеткiлiктi жаз№ан,
јзi оєы№ан јзi кјрсiн. Ендiгi сјз басєалар хаєында.


297
Басында айтып јткенбiз, бiздi» бЅл романды оєу№а
себеп бол№ан ёлдеєайдан єЅлаєєа шалын№ан, кiмнi» –
кiм екендiгi туралы єызыєты аєпараттар бар деген
єа»єу сјз едi. Оєымай тЅрып ойладым, былыє-шылыє
п е н Ѕ с а є - т ѕ й е к т i ж i п к е т i з г е н б о л а р д е п .
Шы№армашылы№ынан бјлек кѕйбi» тiрлiктегi бет-
пердесiн ашєан болар деп. Не керегi бар соны» деп.
Сонда да єызы№ушылы№ым же»ген. Оєыдыє. Жалпы,
ёдеби тЅл№аларды» єарапайым јмiрдегi iс-ёрекетi мен
мiнезi жайлы єазбалап єажетi жоє. Оны» тiкелей
ёдебиетке єатысты тындыр№аны мен єалдыр№анын игерiп
алсає жетедi. Осылай ойла№анбыз. Бiзге керек болма№ан
оларды» пенделiк јмiрiн Ма№ауин не єылсын? Адамны»
мiнезi жазуынан да кјрiнетiнiн жазушыны» јзi айтєан.
Бiз ойла№андай єатын јсек пен соєыр сезiм жетегiнде
жазыл№ан шы№арма болмай шыєты.
Бiр адамны» бiр адамды Ѕнатпауы таби№и нёрсе.
Бiрає, бЅл шы№армашылыє јмiрге жѕрмейтiн дѕние.
Жеке јмiрдегi жек кјрiнiштi ёдебиетке араластыру –
апатты жа№дай. “Кiсiге єарап – сјз алма, сјзiне єарап –
кiсiнi ал”. Данышпан Абайды» айтєаны. Жiкшiлдiк
деген ауру та№ы бар. БЅларды» бёрi ёдеби єауымны»
бiр-бiрiн аяєтан шалып, кекетiп-мЅєату, жамандау
сияєты Ѕсає iстерге iлiнiсуiне ёкеп со№ады. Бiз ѕ»iлiп
отыр№ан роман басєа тЅр№ыдан жазылыпты. °дебиет
айналасында№ы а№айынны» iс-ёрекетi. Жеке јмiрi емес,
ёдеби ортада№ы. Кјрген жаєсылы№ы мен тап бол№ан
єарсылыєтары. Жыраулар баста№ан аєта»даєтарды
тiрiлту мен Ѕлттыє рух сарынынды№ы шы№армаларды
жарыєєа шы№ару жолында№ы. Ол тЅста№ы басты
єарсылыє – ёрине, билiкке жаєын жѕретiн а№айынны»
тарапынан. Анау – алай, мынау – былай екен деп,
ёрєайсысына жеке тоєталсає, бiздi» де кiтап жазып
шы№уымыз№а тура келедi. Ескертпегiмiз, бЅл кiтап –
бiреулер айтып жѕргендей бытыєи-шытыєиды тѕгендеу
емес. Оны шы№арып жѕргендер романда не јзiнi», не
жаєыныны» аты аталып єалып, шындыє шымбайына


298
батып кеткендер болар. Аты аталмаса да, сын№а алын№ан
лас iстердi» ортасынан јзiнi» бейнесiн кјрген бiреулердi»
пыш-пышы деп бiлем.
Тё-ёк! °детте, єандай салада болсын белгiлi бiр кезе»дi,
процестi жасайтын жеке адам емес, – топ, єауым,
халыє. Іателесетiндер болады, оларды» зардаптары да
болады. Бiрає, олардан гјрi аєылы артыє, тура жолда№ы
тЅл№алар оларды» єателiктерiн тѕзетiп отырады. Кѕресуге
тура келедi, бiрає же»у ѕшiн №ана кѕреседi. Же»iлуге
болмайтынды№ын бiлгендiктен. ґз iстерiнi» єЅндылы№ын,
аєты№ына сенгендiктен. БЅл – ёдебиетке тiкелей єатысты
кеп. Жал№ыз адам кезе»дiк ёдебиет жасай алмайды.
БЅл туралы романнан бiр мысал: “ґнер мЅраты сан
салалы, јнер биiгi – жѕз серек. Сол мЅратты тауып,
сол биiкке жеткен болса», сенi ешкiм де аласарта
алмайды, керiсiнше, кјршiлес биiктер е»се»дi кјтере
тѕседi, Хан-Тё»iрiнi» асєає болып тЅр№аны – басєа
шы»дарды» арєасы, Алатауды» жоталы жѕлгесi
болмаса, е» зор биiктi» јзi Арєада кѕндiк жерден
кјрiнетiн, бiрає ѕлкен јлшем тЅр№ысынан ал№анда мы»
метрдi» ар жає, бер жа№ында№ы, басына єыста №ана
єар тоєтайтын, єатарда№ы кјп тјбенi» бiрi болып єалар
едi. ґнер де сол сияєты”. Жазушы јнерге кѕншiлдiк
жат екендiгiн айтады. Ал, кѕншiлдер соєыр сезiм
жетегiндегi жандайшаптар. ґткенi»дi мансЅє етiп,
бѕгiнi»дi бёлеге Ѕрындырып, ерте»i»нi» тамырына балта
шабады. Олармен кѕресетiн кемел, дара сыпатты –
јнердi» иелерi. Ма№ауин осы кѕрескерлер тобыны» серек
шы»дарыны» бiрi. Іалай маєтанса да жарасар едi.
Бiрає, єайталап айтамыз, маєтана алмапты. Маєтан
тЅтарлыє соншалыє е»бекке єарамастан маєтанбапты.
Айєай№а єЅмар а№аларды» бiрi осы е»бектi жасаса не
болар едi? Елестете алмаймын...
ґткен кѕнге бѕгiннен кјз салу – естелiк. Не кјрмеген
єара єазає, тёуелсiздiкке де жетiптi. Тарихта єанша
єанды со№ыстарды јткерсе де, дёл орыс отаршыл-


299
ды№ында№ыдай жойылып кету єаупi тумапты. Сол єауiптi
дер кезiнде сезiне бiлген а№а-аталарымыз апатты
болдырмау№а барын салыпты. Іанын тјгiптi, терiн
сы№ыпты. Іазаєты» санасынан “Мен – Іазаєпын!” деген
јр лепес јшiп кетпесiн деп тѕнде Ѕйыєтамапты, кѕндiз
отырмапты, iсiн-кѕшiн берiптi. Армандары орындалып –
Тёуелсiздiк келiптi. Сан жылдар кiсендеулi бол№ан єазаєы
рух ѕзiлiп кетпесе де, кiсен шешiлгенiмен кiбiртiктеуiн
єоя алар емес. Жал№ыз жЅбаныш – жѕрудi
Ѕмытпа№анды№ы. БЅл – халыєты» кѕрескер Ѕлдарыны»
єаны мен терiнi» тјлемi. Тёй-тёй басєан Тёуелсiздiк
кiбiртiктеген рухпен жетiптi. Сан алапат апаттан тiрi
єал№ан Ѕлттыє рух ендi јлмейдi. Ендiгi Ѕрпає єолда№ы
алтынны» єадiрiн бiлмей єажытып алмаса. Жоє!
Ма№ауиндер тЅ№ырдан тѕскен жоє. Тѕспесiн! Тѕспейдi.
Осыншама е»бегiмен кјтерiлген тЅ№ырынан єанша заман
јтсiн – тѕспейдi. Тёуелсiздiктi» ал№ашєы жылдарыны»
жемiсi – “Мен” соны» кјрiнiсi. Мен – Ма№ауин! Мен –
сенiм! Мен – јр лепес! Мен – Іазає! Мен дей ал№анымыз –
Іазаєпыз дей ал№анымыз!
“Мен” туралы сјздi авторды» сјзiмен тѕйiндейiк.
Сенiмдi болсын:
“Тѕрiк-єазає жЅртыны» жиырма бес №асырлыє мЅраты
жал№ыз-ає арна№а то№ысєан: Елдiк, Еркiндiк. Іал№ан
iстi» бёрi со№ан тiрек, тиянає єана. Себесiн, жебесiн.
ІЅрал, єару №ана. “Алдаспан” – тар заманда№ы єазає
рухыны» єайтпас єайєы єылышы едi. Тё»iрiнi»
єолдауымен бiздi» єол№а берiлдi. Ныє Ѕстадым, єолайын
таптым, єиялай шауып, єапысыз сiлтедiм. Аруаєты»
аманатын аєтадым деп бiлем”.
Алматы, Ша»ырає-2,
20.09.2010


300
ШАНДОЗ – КґШЕЛI ТАІЫРЫП
Кермиы№ым кербезiм,
Керiскiдей шандозым!
Махамбет.
°бiш Кекiлбаев осылай бастапты. Бiз де солай
бастайыє. Махамбеттi» Исатай јлгендегi жоєтау жыры.
ґзiнi» єанды кјйлек жолдасы Исатай№а берген ба№асыны»
кѕндердi» кѕнiнде јзiне єарата айтыларын сездi ме
екен? Іайдам?! Іай№ыдан єан жЅтып, єара жамылып
жѕрген кезiнде Абылайды жоєта№ан БЅхарды»
жосы№ымен тјгiлтiп берген єайран аєын јзiнi» Ѕрпає
алдында єаншалыєты биiк тЅл№а№а айналарын ойлама№ан
да болар. Бiр кезде кiрмесi» деп кемсiткен єазаєты»
заманнан заман оз№анда Махамбет атына таласатынын
да пайымдау№а мЅршасы болма№аны аныє. Жаз№ан жыры,
єалдыр№ан мЅрасы тЅрыпты, ёр басєан єадамы туралы
иненi» жасуындай дерек естiсе, тѕйедейiн тѕймедей
єылып, дабыра№а айналдыр№ан бѕгiнгi кѕндi кјрсе...
Арманда кеттiм демес едi. Асылды» єадiрiн єолдан
шы№ып кеткен со» №ана бiлетiн елiне ертеректе јкпе
айтса да, кейiннен кек тЅта єойма№ан шы№ар. Іайткенде
де аруає риза, елi орнында. Айтып јлген аєында арман
жоє!
“Т°іIРI ОНЫі ґЗI Т¶ГIЛI СґЗIН Т?ТІИЫЛДАН
ТАП БЕРIП, ТґТЕН БАУРАП АЛАТЫН ґЗГЕШЕ БIР
ґКТЕМДIККЕ ИЕ ЕТIП ЖАРАТІАН...” (°.К.).
Іазає жыраулыє дёстѕрi мен аєындыє ѕлгiсiн
то№ыстыр№ан аєын туралы жан-жаєты зерттеулер
жѕргiзiлiп келгенiн, жѕргiзiлiп жатєанын айттыє.
Махамбеттi» атын, е» болмаса екi шумає жырын жатєа
бiлмес єазає жоє. Оны» бёрi, ёрине, алдымен єазаєтай
єара орман елдi» јз орнында кјгерiп, кјктеп отыр№ан-


301
ды№ыны» арєасы. Одан кейiн сол елдi» зиялы єауым
аталатын єалам Ѕстап, дерек єу№ан iзденiмпаз Ѕл-
єыздарыны» е»бегi. Соларды» бiрi °бiш Кекiлбаев.
Оны» тёуелсiздiкке єол жетiп, о»-солымызды танып,
буынымызды бекiте баста№ан дёуiрдегi жаз№ан тарихи-
деректi баяны. Шандоз. Шы№армада Махамбетке єатысты
келтiрiлген деректер, со№ан орай себеп пен салдар,
єЅптарлыє кјзєарас, нанымды пiкiрлер – бѕгiнгi та»да№ы
Ѕрпає ѕшiн јткеннi» ба№асын бiлiп, тарихын саралау№а
жол ашар оєулыє. Іол№а ал№ан шы№арманы» ал№ашєы
бетiн јзгертпей бастап кјрейiк:
“...Кейiнгi екi жѕз жыл iшiнде єазає санасына тап
Махамбеттей болып мы№ым орныєєан мёшїѕр тЅл№алар
кемде-кем №ой. ...Сјйте тЅра осындай јле-јлгенiнше
јртше лапылдап јткен маздає жанны» єа»єасыны»
єайда єал№анынан кѕнi кешеге дейiн бейхабар келiппiз.
Ал, дёл єай арада кiндiгi кесiлiп, жјргекке тѕскенiн
ёлi кѕнге дёп басып ешкiм айта ал№ан емес. Бас-ая№ы
єырыє ѕш жыл жаса№ан єып-єысєа №Ѕмырыны» кей
сырына таныс болсає, кјп сырына шалыспыз” (5-бет).
Бёрi белгiлi жайт. – Махамбетке єатысты емес,
№ылым№а єатысты айтсає. – ?лы тЅл№алар туралы сјз
бол№анда екi Ѕшты деректер мен Ѕшєары пiкiрлер
Ѕшыраспай тЅрмайтыны. Басєа-басєа, єилы кезе»де
кѕн кешiп, алма№айып дёуiрде атой сал№ан кѕрделi
адам туралы бёрi єаз-єалпында саєтала єойды деу
аєыл№а сиымсыз. Талассыз аєиєат тумає емес. Болмаса,
адаспау ѕшiн де адасу керек. БЅл жалпылама айтєанда.
Наєты айтсає, Махамбеттi ендi №ана танып, ёйтсе де
жерiне жеткiзе алмай жатєанымыз№а басты себеп јткен
кѕн. Іазаєты» јткен дёуренiне єара єЅлып салын№ан
ке»естiк кер кезе». Іол-ая№ы»ды бЅтарламай-ає, iштен
шiрiтiп, тiлi» мен дiлi»дi єатар тЅсап, адымы»ды
ашырмай, єадамы»ды санап басєызып, iзi»дi а»дып
отырып ал№ан єожайын ел јткенi» мен кеткенi»дi
тѕгендеуге мѕмкiндiк бермептi. Жазушы осыны нЅсєап
отырса керек. Шалыс кеткеннi» басты себебi осы.


302
“Б?Л – ІЫСІА ІАЙЫРУЫіА КґНБЕЙТIН
КґШЕЛI ТАІЫРЫП. ТАІ-Т?І Т?ЖЫРЫМДАУ±А
КЕЛМЕЙТIН КЕСЕКТI М°СЕЛЕ” (°.К.).
Махамбет туралы ке»естiк кезе»дегi зерттеудi»
барлы№ы бёлду-бёлду деуден аулаєпыз. Іазаєты» јткенiн
оралту жолында барлыєпай тер тјккен ата-
а№аларымызды» е»бегiн жоєєа шы№ару емес ойымыз.
Керiсiнше, тар ше»берде жѕрiп-ає аєиєатын а»дай ал№ан
алды»№ы толєынны» е»бегi Ѕшан-те»iз. Олар болмаса...
Осы бар№а да жете алмас едiк. Кiмдер зерттедi, не
тапты, єай єырын айтты деген сЅраєєа шы№арма
желiсiнде жауап дайын. Тѕгел тiзiлмесе де, баршылыє.
Автор єарама-єайшы деректер арасынан шындыєєа
жуы№ын дёлелдермен келтiре отырып Махамбет туралы
дерекке єаныєтырады.
±алымдар арасында белгiлi жайт бол№анымен,
єарапайым оєырман ѕшiн айта кеткендi жјн кјрiп
отырмыз. Ол – Махамбеттi» жан-жаєты бiлiмдi
бол№анды№ы. Сол заманны» аужайы, саяси ахуалы,
билiктi» бет алысын а»дай ал№ан кјкiрегi ояу азамат
бол№анды№ын айтып жату артыє шы№ар, орыс тiлiн
жетiк бiлумен єатар дiни сауатыны» мол бол№анды№ы
да дау ту№ызар мёселе емес. ґз сјзiн дёлелдеу ѕшiн
єЅраннан ѕзiндi келтiрiп сјйлей бiлген. Жёне, “БЅєар
мен Самарєанд медреселерiнде айта-айта жауыр бол№ан
сопылыє ереже, жалпы сјздермен емес, јзiнi» ойы
мен тѕсiнгенiнен алып айтты. Орынбор мен Петербургтегi
кейбiр ѕкiмет адамдарын тiлге тиек еттi. ґлкенi
басєаруда№ы јзгерiстер жайын сЅрады. Сјйтiп бiздi
јзiне ынтыє етiп єойды” (16-бет). Ынтыє етпегенде!
Іазаєтар жабайы, кјзiнi» алдында№ыдан ар№ыны
кјрмейдi деп бiлетiн орыс офицерiнi» алдынан осынша
жан-жаєты сауатты адам кездессе. Іазаєты» да єаражаяу
халыє емес екенiн ескеруге мёжбѕрлеген Махамбеттi»
сол кездегi орыс Ѕлыєтарына бiршама ыєпалды
бол№анды№ыны» кјрсеткiшi емес пе?! °бiш Кекiлбаев
осы№ан баса назар аударады.


303
Махамбеттi» жеке басына єатысты, јмiрбаяны,
шыєєан тегi жайлы айтарымыз бiр бЅл емес. “Шандозды”
ашып кјрген адам Махамбеттi» тегi, жѕрген жол, басєан
iзi, аєын№а єатысты ёйел мёселесi, сонымен єоса ел
аузынан жинал№ан ты» деректер мен а»ыздай болып
айтылып жѕрген сјздердi» тарихи болмысы, шынды№ы
жайлы бiле алады. Баса кјрсететiн бiр жайт, Махамбеттi»
отты тiлi мен арєалы аєынды№ы, тiк мiнез турашылды№ы
єайдан келдi деген мёселе. БЅл ретте, жазушы
Махамбеттi» ёкесi ґтемiске ерекше тоєталады. Кiрме
саналатын ІЅлмёлi балаларыны» iшiндегi намысєой,
асау, айтарын тайсаєтамай тура айтєан ґтемiс туралы
жеткiлiктi жазыл№ан. Тек жа№ынан алсає єанымен,
тёрбие жјнiмен алсає бѕкiл болмысымен Махамбетке
бiрден-бiр ёсер етушi кѕш – ёкесi ґтемiс. Бiз №ана емес,
шы№арманы оєы№ан кез-келген оєырман осы пiкiрдi»
расты№ы№ына ден єойса керек.
“ОЛАР К¶ЛЛI АДАМЗАТТЫі ?РАНЫНА
АЙНАЛ±АН “ЕРКIНДIК, АЗАТТЫІ, БОСТАНДЫІ,
ТЕіДIК, Т°УЕЛСIЗДIК” ТУЫН АЛДЫМЕН ІОЛ±А
?СТАП, АСПАНДАТА БИIК КґТЕРДI. АДАМДАРДЫ
ІАНАУ МЕН ІОРЛАУ±А, ХАЛЫІТАРДЫ ґГЕЙСIТУ
МЕН КЕМСIТУГЕ, М°ДЕНИЕТТЕР МЕН Д°СТ¶РЛЕРДI
БАСЫНУ±А, ДIНДЕР МЕН ТIЛДЕРГЕ ІОЛ С?±ЫП,
ЕЛДIК ПЕН МЕМЛЕКЕТТIКТI АЯІ АСТЫ ЕТУГЕ
ІАРСЫ К¶РЕСКЕ ШЫІТЫ” (°.К.).
Ендiгi ё»гiме не жайында екендiгi белгiлi. Махамбеттi
айтєанда (мейлi јмiрбаянын айт, мейлi шы№арма-
шылы№ын айт) атамай кетуге болмайтын бiр тарихи
бейне – Исатай. Исатай баста№ан, Махамбет єоста№ан
кјтерiлiс. Жай №ана ереуiл емес, патша ѕкiметiн єазає
арасына мЅздай єарулы жасає шы№артып, санасу№а
мёжбѕрлеген iрi кјтерiлiс. Кјтерiлiс тарихы жа»а
єырынан алды»ыз№а тартылады. Жа»а єырынан дейтiн
себебiмiз, Исатай-Махамбет кјтерiлiсi ке»ес ѕкiметi
єарса»ында феодалдыє езгiге єарсы таптыє кѕрестi»
кјрiнiсi ретiнде тѕсiндiрiлiп, тар ше»берде сипатталып


304
келдi. Отаршылдыєєа єарсы халыєтыє єоз№алыс ретiнде
ёдiл ба№асын ал№аны кѕнi кеше №ана. Осы мёселенi
ескерсек, “Шандозда” ты» пiкiрлер мен деректер молынан
Ѕшырасады.
Тарихи баянды оєу барысында, кјтерiлiс тарихына
бойламас бЅрын, ары№а, тарих єойнауына сѕ»гiп кетесiз.
Жалпы, отаршылдыєєа деген єарсылыє єай кезе»нен,
кiмнi» тЅсында басталды деген сЅрає тј»iрегiнде бiраз
жерге барып єайтасыз.
Іазаєты» отарлыє езгiге тѕсуiнi» басы ХVIII-№асыр
екендiгi белгiлi. °бiлєайыр хан. Анна Йоановна. 1931...
Солай. Я№ни, бiздi» кiрiптарлыє єамытына желкемiздi
тосып, басымызды сЅєєан ал№ашєы єадамдарды жаса№ан
°бiлєайыр хан. Содан бастап басымыздан зобала»
арылмады. Кѕнiмiз кѕн болмады. Бёрiне кiнёлi ёлгi...
Иё, кјп ел солай айтады. Шандозды оєыса»ыз олай
ойламас едi»iз. °бiлєайырды толыє аєтап шыєпайсыз,
ёйткенмен, ойланып єаласыз. Тарихєа сы»ар жає, бiр
жаєты кјзєарас жат екенi шындыє. Кекiлбаев та осыны
айтады. Ал№а жылжи тѕскен сайын, єазаєты
отаршылдыєты» орына апарып, аранына жыєты деген
° б i л є а й ы р п а т ш а л ы є Р е с е й г е є а р с ы к ѕ л л i
єоз№алыстарды» басында тЅр№ан адам екенiне ден єоясыз.
¶зiндi келтiрсек:
“°бiлєайырды» шекарада№ы бекiнiстерге тыныштыє
бермеуi де, Астрахан№а дейiн ат сабылтып, ёлденеше
жорыєєа шы№уы да, єазає ауылдарын орыс
шекарасынан аулає єону№а шаєыруы да, басєа
мемлекеттермен єол жал№асып, Ресейге бодандыєты
єайта єарауды кјтеруi де, аманатта№ы баласы
Іожахметтi єарулы єимыл жолымен єайтарып алып
кетуге єарекетттенуi де, тѕптеп келгенде, бЅрын№ы
саясатынан баз кешiп, орыс ёкiмшiлiгiмен со№ыс
жа№дайына кјшуге Ѕмтылушылы№ы едi” (78-бет).
Патша саясаты ёу бастан белгiлi. Тјре тЅєымдарын
бiр-бiрiне айдап салу арєылы хан-сЅлтандарды» ел
алдында абыройын тјмендеттi. Халыєты ауызбiршiлiктен


305
айырды. Уаєыт јте келе, хандыє билiктен мѕлдем
єадiр кеттi. Іазаєєа не iстесе де тјре тЅєымыны»
єолымен от кјсеудi ёдетке айналдырды. Нётижесiнде,
хан№а єарашасы єарсы шыєты, билiгiнен айырыл№ан
жЅрт єЅл болма№анда єайтедi?
ІЅл болмапты. Бас асаулы№ы басылма№ан бЅла жЅрт
тјреден кѕдер ѕзiп, єарашы№а ѕмiт артыпты. Неге де
болса дайын. Тек басшы керек. Осы тЅста бЅл ой№а дем
берген Ресейдi» iшiнен шыєєан Пугачев кјтерiлiсi бЅрє
еттi. О№ан єосыл№андар да болды. Тарихты єазбалап
єажетi жоє, айтпа№ымыз, Пугачевпен жабыса ауыз
жаласпаса да, єатарласа ѕзе»гi єа№ыстырып єал№ан
єазаєтарды» бiрi Сырым ДатЅлы баста№ан кјтерiлiс
жайы. Пугачев кјтерiлiсi же»iлiске Ѕшыра№ан со», кјп
јтпей Сырым ДатЅлы јзi бастап ереуiлге шы№ады. БЅл
1790-жылы Патша№а єарсы ашыє iрi єоз№алысєа Ѕласты.
Осылай, арєар Ѕранды тјрелерден бастал№ан кјтерiлiс
уаєыт јте келе алаш Ѕрандылар№а ауысады. (Іазає
даласында№ы барша єоз№алыс емес, бЅл жерде кiшi
жѕз єазаєтарыны» єарсылы№ы жайлы сјз болады.
Махамбетке єатысты). Ханнан єадiр кеткен сол заманда
єЅлдыєты» єЅрдымына шым батып бара жатєан єазаєєа
аттан салып, атєа мiнер, єол бастар, жјн бастар басшы
керек едi. Хандыє билiк орыс патшасыны» єолында№ы
єуыршає єана. °рине, мЅндай жа№дайда патша№а аманат
бермеген, єолда№ы азда№ан билiгiмнен айырылып єалам
деп єорыєпайтын бiреу сахна№а шы№у№а тиiс едi.
Осылайша, халыє єаїармандары єара халыєтан шы№а
бастады. Елiнi» бостанды№ы жолында е»iреп јткен
ерлердi» ерлiгiне сѕйiнiп, рухына та№зым етем десе»iз,
шы№арма алды»ызда. Оєы»ыз да, тамсаны»ыз. Басын
бёйгеге тiккен бабаларды» ерлiгiне, соны бѕгiнгi кѕнге
жеткерушi зерттеушiлерге.
Мiнеки, Исатай-Махамбет єоз№алысы осындай
кјтерiлiстердi» бiрi едi. Махамбет єай єырынан
танылды, кјтерiлiс барысында№ы ролi єандай болды,
кјтерiлiстi» же»iлiске Ѕшырауыны», Исатай јлгеннен


306
со»№ы Махамбеттi» єайта жандандырмає ёрекетiнен
тѕк шыєпауыны» себептерi тѕгелдей тай№а та»ба
басєандай шы№арма аясында.
Махамбеттi» Исатай јлгеннен со»№ы шашырап кеткен
жасаєты єайта жиып, патша№а єарсы кјтермек
ёрекетiнен тѕк шыєпа№анды№ын бёрi бiледi. МЅны»
себептерi кјп-ає. Соны» бастысы, Махамбеттi» кiрме
атан№анды№ы. Ел алдында№ы абыройына дау жоє. °йтсе
де, аєынны» жаулары мЅны шебер пайдалана бiлген.
Іазає арасына жат екендiгiн, атасыны» атына “єЅл”
дегендi єосып айтып, кемсiтiп баєєан. Со»ынан
ерушiлердi де аз№ырып баєєан. ґз басы кiрме атанып
жѕрген адам елдi єалай бастасын? Iштен тын№аннан
басєа амалы бар ма? Ашуын iшiне жи№аннан басєа
єолынан не келер едi? Махамбет жырларыны» Исатай
јлгеннен со» элегиялыє, мЅ»ды кепке тѕскендiгiнi»
себебi Исатайды» јлiмi №ана емес, јз басыны» мѕшкiл
хёлi болатын. Исатайды» барында...
“ОЛ АІЫНДЫІТЫ КґПТIі КґіIЛIН ТАБАТЫН
ґНЕР ДЕП ЕМЕС, КґПТIі КґЗIН АШЫП, Ж?РТТЫ
Оі±А БАСТАЙТЫН °ЛЕУМЕТТIК ІЫЗМЕТ ДЕП
Т¶СIНДI” (°.К.).
Махамбет дегенде алдымен кјз алдымыз№а келетiнi
бетi» бар, жѕзi» бар демей хан№а єасєайып єарап,
арындай сјйлеп тЅрар отты бейне. Сјз єадiрiн бјз
єадiрiнен артыє ба№ала№ан єазає ѕшiн аєын-жыршысыз
жиын, єЅрылтай болма№ан. Жай №ана жиын емес,
стратегиялыє маєсаты бар, бостандыє а»сап, єару
асынып шыєєан жЅртты сјзiмен баурап алар,
кеуделерiне сёуле сеуiп, кјздерiне от Ѕялатар јнердi»
иесi, от ауыз, орає тiл бiреу керек едi. Махамбет
аєынды№ынан №ана кјтерiлiстi» белдi мѕшесi болды
деуден аулаєпыз, ёйткенмен, єоз№алысєа єатысушы
єауым№а жырымен дем берiп, ерте бiлген, елiте бiлген
аєынны» атєарар ролi кјп жа№дайда осы орайдан
табылып отырса керек. °бiш Кекiлбаевты» жо№арыда№ы
айтєаны осыны кјрсетедi. Дёлелдейдi.


307
Жалпы, Махамбет јле»дерiн сарала№анда онда№ы е»
кјп Ѕшырасатын бейне – аєынны» јзi мен Исатай
бейнесi деген пiкiр бар екендiгi барша№а мёлiм. Кекiлбаев
осыны растай келе, аєын шы№армашылы№ында
жеткiлiктi сомдал№ан та№ы бiр образ – ґтемiс бейнесi
дейдi. Махамбет жырларына тере» ѕ»iлген оєушы бЅл
пiкiрдi жоєєа шы№армаса керек.
Іысєасы, “Шандоз” тарихи-деректi баяныны» алам
деушiге берерi жетерлiк. Бiз шолып шы№ып єана,
єалєып айтып отырмыз. Тере»дей зерттеу ѕшiн кјлемдi
жЅмыс жасау№а тура келедi. Оны болашаєєа єалдыра
тЅрып, јзiмiз байєа№ан, кј»iлге тѕйген, керек деп
тапєан ѕзiндiлер тј»iрегiнде №ана ой єоз№адыє.
Іызыєєандар єал№анын єаламгердi» јз єаламыны»
iзiнен тани жатар.
Ендi, шы№арманы» жалпы болмысына келсек, 13-
бјлiмнен тЅрады. °р бјлiмнi» таєырыбы Махамбеттi»
јле» жолдарымен берiлiп отырады. Таєырып
атауларыны» жай №ана єойыла салма№аны аныє.
Авторды» таєырып пен мазмЅн арасында№ы ѕндестiктi
тап басып таба бiлгендiгi Махамбет таєырыбына ѕлкен
дайындыєпен єалам тербегенiнi» бiр кјрсеткiшi деуге
болады. Сонымен єатар, °бiш Кекiлбаев аєын жырларын
кезе»дерге бјлiп, аныєтап кјрсеткен. Кјрсетiп єана
єоймай єай јле» єай тЅста жазылды, єандай жа№даятєа
єатысты жазылды деген сЅраєтар№а дёлелдi дёйектер
Ѕсынады. Автор№а сѕйенсек, Махамбет жырлары
мазмЅнына єарай:
1) Ордада жѕргендегi јле»дерi;
2) Нарын жырлары;
3) Жайыє сыртында ту№ан шы№армалар – деп ѕшке
бјледi. Кјрiп отыр№аны»ыздай шы№армашылы№ы №ана
емес, јмiрiнi» де ѕш кезе»i. Іай кезе»де єандай сарын,
єандай мазмЅн басым болды, оны да айналып јтпеген.
Ал, Жайыє сыртында ту№ан шы№армаларын
хронологиялыє жа№ынан:
1) Исатай јлгенге дейiнгi;


308
2) Исатай јлгеннен кейiнгi жырлар – деп екiге
бјледi.
МАХАМБЕТТI “1846 ЖЫЛ±Ы 19-ІАЗАНДА САРЫ
С°СКЕДЕ КЕЛIП, ІЫЗЫЛ IіIРДЕ ЖАН-ЖА±ЫНАН
ІЫЛЫШ СЕРМЕСIП, ІАСАПТЫі МАЛЫНДАЙ
ІИІЫ-ЖИІЫ КЕСКIЛЕП КЕТКЕН-ДI” (°.К.).
БЅл Махамбеттi» јлiмi №ана емес. Іазаєты» єЅлдыє
кепке тѕскен ал№ашєы кезе»iндегi аянышты суретi.
ґмiрi мен јнерi єым-єи№аш єайшылыєтар мен
шытырман№а толы тЅл№аны» бiзге жеткен єырлары
осы туынды аясында алаєан№а сал№андай айшыєтал№ан.
Тек Махамбет єана емес, єазаєты» басынан јткен
єасiреттi бѕгiнгi жас бала№а Ѕ№ындырады. Тёуелсiздiктi»
тегiн келмегендiгiн, еркiндiкке деген Ѕлы талпыныс
бодандыєєа бой Ѕра баста№ан ал№ашєы сёттерден-ає
бастал№анын айтады. Бѕгiнгi тёуелсiздiк осындай јр
рухты, єайсар бабаларды» єаныны» єайтарымы, терiнi»
тјлемi екендiгiн сана»ыз№а єЅяды. Екi талай бол№анда
егеске шыєєан, е»iреген ерлердi» е»бегiн естен
шы№армауды ескертедi.
Шандоз. Топты жар№ан, ша» жЅєпас жѕйрiгiн єазає
осылай атапты. Шандоз – Махамбеттi» бейнесi. Махамбет
сынды ерлердi» бейнесi. Небiр ша»ды жорыєты» куёсi
бол№ан Ѕлан№айыр атырапта боздаєтарды» єаны тамба№ан
жер єалма№ан шы№ар-ау. Махамбет – кiндiк єаны №ана
емес, єылша мойныны» єызыл єаны тјгiлген єазає
жерiнде, сол Ѕлы даланы» иесi алаш атты елiмен бiрге
жасасып, тарих кјшiмен келешекке сапарын жал№астыра
бередi. БЅл – “Шандоздан” ал№ан ёсер мен сенiмнi»
кјрiнiсi. Бiздi» сјзiмiз. Бiздiкi екiншi кезектегi кјшiрме
№ана. Автор сјзiмен тѕйiндейiк:
“ОНЫі ґМIРI МЕН ґНЕРI АІИІАТ ПЕН
°ДIЛДIККЕ БАС ?РЫП ґТЕР БАРША АДАМЗАТІА
°РДАЙЫМ Т¶СIНIКТI, °РДАЙЫМ ІАСТЕРЛI”.
06.04.2011.
Алматы, Ша»ырає-2


309
АІЫН ДА БIР ДОМБЫРА
(Та№дыр деген кѕйшiнi» єолында№ы)
“Алып єойдым мен бѕгiн,
Аспан жаєєа бiр билет”.
2006-жылды» 25-єыркѕйегi. Та№ы бiр аєын... Ту№ан
жоє. ґлген де жоє. Жай №ана кјкке Ѕшып кеттi. ґзiн
јлтiрмес јле»iн жазып-жазып тастады да, кете барды.
Іысєа болса да мё»гiлiкке пара-пар №Ѕмыр кешкен
аєын жѕрек со№ысын тоєтатєанша поэзия деп бѕлкiлдеп
жатты.
Кѕнi јлшеулi пенде шiркiннi» јлiм туралы кјп ойлай
бермейтiнi болады. Жал№анды жалпа№ынан басєаннан
гјрi, №Ѕмырын мёнi бар маєсат жолына ба№ышта№ан
адам бЅл туралы естен шы№армаса керек. Кјрге кiруге
асы№у емес, аєындыє тёкаппарлыє. Ажалды» бетiне
єаймыєпай єарайтын јрлiк. Армансыз кјз жЅму деген
тiркес бар єазаєта. Я№ни, јкiнiшсiз јмiрден јту.
ІЅдайды» алмай єоймас ажалына дайын жѕрген адам№а
єатысты айтылса керек. БЅйрыє келген кѕнi атєа
єону№а ёзiр, iсi тиянаєты, артына єалдырар аманаты
айтыл№ан, јсиетi жеткен. Ма№жанша айтсає: “Дѕниенi»
бетiне бiр тѕкiрiп, Кетiптi Іорєыт бабам кјрге кiрiп”.
?мытылмайтыны»а сенiп барып аттану да баєыт.
Жер басып жѕре тЅрса тындырары кјп едi-ау деп
пендешiлiкпен айтармыз, бiрає та№дыр№а єылар єайраны»
та№ы жоє.
Жо№арыда№ы екi жолды» авторын єалы» оєырман
танып та отыр№ан болар. Бiз бѕгiн небёрi єырыє ѕш
жыл жаса№ан аєын Іайрат °лiмбек туралы сыр
шертпекпiз.
ґмiрбаяны туралы кейiнiрек. Бiз айтпасає та бiледi
жЅрт. МЅєа№али№а жѕгiнсек, аєынны» јмiрiн зерттегi»


310
келсе алдымен јле»iн оєу шарт. Бiз де сол шарттан
аттап јтiп еште»е айта алмаймыз. Сондыєтан, не жазсає
та басты назарда аєынны» жырлары. Дѕниетанымы,
тебiренiс, кѕйзелiсi, єуанышы.., єысєасы, Іайрат
°лiмбекке єатысты айтарымызды» барлы№ы оны»
јле»дерiнен бастау алу№а тиiс. “ґмiрдi жырлау ѕшiн
келген” “МЅєа»дарды» сарєыты” єысєа №Ѕмырында
ѕш-тјрт жинає шы№арып ѕлгердi. “Аз жазса да саз
жазатын” дейдi аєынны» кјзiн кјргендер. Кјзкјргендердi»
сјзiне артында єал№ан мЅрасы куё. Аз жазуды» да
мёнi бар сияєты. Та№дыры єазаєты» басынан јткен
єиын-єыстау заман№а тап келген єаламгер кјп кѕшiн
журналистика саласына салыпты. Елiмiздi» тѕкпiр-
тѕкпiрiнде болып жатєан єандай оєи№а болмасын, дер
кезiнде мёселе кјтеру тЅр№ысынан журналистi» атєарар
ролi зор. Іалам Ѕста№ан єай азамат болмасын алдымен,
јзi јмiр сѕрген дёуiрдi» суретшiсi.
“Шежiресiн заманны» жазып жѕрген,
Журналиспiн, дауылпаз журналиспiн!” –
деп јзi айтєандай:
Болашаєєа жасайтын хабарлама,
Бар єаруым – јткiр ой, єалам дара.
Бар маєсатым – адамды тёрбиелеу,
Таєырыбым жал№ыз-ає – Адам №ана!
Жер шарын мекендеген адамзат атаулыны» жыршысы
екенiн ал№а тартып келедi де, екi талай заманда екi
Ѕдай кѕйде кiбiртiктеп тЅрып єал№ан Ѕлтыны»
Ѕраншысына айналып: “...Ел жоєшысы наркескен жыр-
намыспын!” – дейдi. Іай тарапєа єалам тартса да
єазаєтай елдi» перзентi ретiнде Ѕлы жауапкершiлiктi
естен бiр сёт шы№армайды.
“Мойынымда – халєымны» тапсырмасы,
Іойынымда – єымбатты єойын дёптер”.
Баспасјздегi єызметiн поэзия№а арєау етуi журналис-
тиканы» јз јмiрiнде ерекше орын ал№анды№ыны» кјрiнiсi
болса керек.


311
БЅл тарапта “Іалам мен єадам” деген јле»iнде:
“Кейде екеуiн јз орнымен жЅмсаймын, –
Жамандыєты жаєсылыєпен бiр шайдым.
Екеуiнi» бойына мол сыйыпты,
МЅнша єЅдiрет, мЅнша ерлiк, мЅнша айбын!” –
дейдi.
Іандай таєырыпєа бармасын “аєырын жѕрiп, аныє
басу№а” студенттiк жылдарында-ає ден єой№аны а»далады.
“Аппає бетке iз тѕсiрсе єаламым,
ґмiрiме iз тѕсiрмек єадамым...” –
дегенi јз јмiрiнi» єалам, єа№аз арєылы јрiлетiнiне
деген сенiм болса керек.
Ел жо№ын жоєтау тЅр№ысынан журналистикада№ы
е»бегi бiр бјлек. Ол арнайы зерттеудi талап етедi. Ал,
халєыны» мЅ»ына аєын ретiнде єайысу азаматтыє
жырларынан айєын а»далады. Мёселен, небёрi 18
жасында жаз№ан тiл туралы тол№амына тоєталсає:
“...Ана тiлдi» ає бетiн ёжiм торлап,
Мемлекет те, мен-да№ы тол№анамын...”,–
деп тiл та№дырына єайысса, оны» сол єо№амда№ы
жа№дайын былайша суреттейдi:
“ІЅрметтедi Ѕмытпай далада№ы аз,
Ал, кейбiрi шЅбар тiл бала№а мёз.
Жа»а ту№ан Ѕрпаєтан осылайша,
Алып жатты» бiртiндеп “єара єа№аз”.
Іара єа№аз. Со№ыс жылдарын еске тѕсiредi. “Ерлiкпен
єаза тапты...” – деп аяєталатын. Жа»а ту№ан Ѕрпаєтан
єара єа№аз алу... Іасiрет єой. Е» болмаса, “ерлiкпен...”
деген жјргемi жоє. Еште»е тындырмай-ає, єара
жамылтып жатыр деген сјз. Жаман јлiм деушi едi,
бЅл – сол. Жер басып селтиiп жѕрiп-ає јлуге болады
екен-ау деген ой келедi. Тiрi јлiк кѕйге тѕскен жас
Ѕрпає – елi»нi» ерте»i емес пе? Ендеше, елi»нi» ерте»iнен
кѕдер ѕзе бер деген сјз. Тiлi» єЅрыса Ѕлты» єЅрдым№а
кеттi дей бер! Ана тiлiн бiлмейтiн Ѕл тёрбиелегенi» –


312
болаша№ы»ны» тамырына балта шапєаны»... Осы жан
айєай “єара єа№аз” болып јзектi јртей јле»ге айналыпты.
БЅл тым ёрiде, жас кезiнде айтєаны. Ал, кейiнiрек
та№ы тоєталыпты. Тiлi»нi» тѕрi ёлi о»алмай тЅрса,
айналып соєпас ретi» жоє.
“Жанам ёлi жау – кѕйiкте,
Бiле алмадыє єЅрметтей...
Ту тiгiлген зау биiкке,
Келем ёлi тiлiм жетпей”.
Ту жеткен жерге тiл жетпей... Тосын ёрi сёттi тiркес.
БЅл – Тёуелсiздiк жылдарыны» суретi. Сол кезе»дегi
єазає тiлiнi» жа№дайын айта келiп, елге былай деп ой
тастайды:
“Есте болсын кемел, шебер,
А№аларды» ёз Ѕраны:
Елдi» сјзi жо№алса егер,
Жо№алады јзi да№ы!”.
Кѕн тёртiбiнде ёлi тЅр№ан тiл тј»iрегiндегi уайым
єазаєпын деген єай азаматты да єан жылатары сјзсiз.
Іайрат °лiмбектi» шы№армашылы№ымен таныс
адамдарды» пiкiрiнi» кјпшiлiгi “јмiр туралы кјп
жазатын едi”, дейдi. ґзгелерден сезiмтал ту№ан, єылп
еткендi єалт жiбермес елгезек жѕректi» иесi – аєын
деген халыє бЅл јмiрдi» жЅрт тере»iне бойлай бермес
шы»ырауынан сыр а»дап, жыр сѕзген таланттар. Бiз
јле»iне ѕ»iлiп отыр№ан тЅл№а да осы таланттар єатарында
екенiн ескерсек, оны» “тѕсiнуi тым єиын јмiр кiтапты»”
жаєсы оєырманы їём тѕсiндiрушiсi екенiне дау жоє.
БЅл турасында “жоє iздеген жiгiттi»” айтарына єЅлає
салып кјрсек:
Иё, iнiм, јмiр єызыє бiрає єиын,
Сыр№иды тЅраєтамай сынап-кѕйi».
Іуанса» јмiр єымбат, ал мЅ»айса»,
ґмiрдi» єЅны кейде бiр-ає тиын.
Кј»iл-кѕйге єарай јмiрдi єабылдау – таби№ат за»ы.
Сол за»ды єарапайым тiлмен єарама-єайшы сезiмдер


313
мен жаєсылыє-жамандыєты жарыстыра єолданып, аша
тѕседi.
“Тым єиын бЅл јмiрде жол табуы»,
Тым о»ай ашыє кѕнде адасуы»”, немесе
“Іатенi бiз жаса№ан єайталама,
Жа»№ырт тек бiз жаса№ан жаєсылыєты!” –
деп а№ынан жарылып, iнiсiне аєыл айтып, жјн
сiлтейдi.
“Мё»гiлiк ѕй” атты туындысында єо№амдыє мёселенi
(ѕй таппай, пётер жалдап жѕрген єазаєтар) єоз№ай
келiп, єарт пен аєын арасында№ы диалог арєылы
философиялыє ой тѕйедi. Ашкјздiк, дѕниеєЅмарлыє
сынды адам бойында№ы кемшiн єасиеттер єарт сјзiмен
сыналады да, аєын№а ой салады:
“Тiрлiкке келгеннен со» сопадан бас,
Жи№анмен єу дѕние жоталанбас...
Іарт кеттi: “Осыны ойлан “кјкем-ау” кјп,
Мен да№ы јз ѕйiме жетем-ау” деп...
Ойладым: адам јмiр пётерiнi»
Уаєытша жалдаушысы екен-ау тек”.
Кейде кј»iлi» нiлдей бЅзылып, шаршайтыны» болады.
Бiреудi ренжiтуi» мѕмкiн, болмаса бiреу сенi. Сондай
сётте єол№а кiтап алып, (кјбiне јле»дер) аєындардан
араша iздейсi». ґмiрден тѕ»iлмесе» де, бiр сёт торы№ып
отыр№анда єышы№ан жерi»дi дјп басатын сыршыл
јле»дер саба»а тѕсiретiн. Сондай жырды» жаратушысымен
рухани ѕндестiкке жетелейтiн осындай жолдардан бастау
алады.
Пётер туралы “Пётер iздей бар№анда” јле»iнде де
айтылады. Дѕниауи єажеттiлiктен ту№ан кере№арлыєєа
аї Ѕра отырып:
Мiне №ажап! СЅлуды єЅдай кјрсек,
Олар да жѕр екен-ау пётер iздеп...
Нён єалада кјрсетiп жатає тарлыє,
Мѕмкiндiгiн єойыпты-ау матап барлыє.
Айрылады екен №ой сЅлулыєтан,
СЅлулардан кетсе егер тёкаппарлыє!..” –


314
дейдi. Жоєшылыє пен сЅлулыєты» жарасым
таппайтынын, екеуi єатар тЅр№анда алдын№ысы ал№ы
єатар№а шы№атынына деген кѕйiнiшiн:
“Алаєанда Ѕстайтын Аруларды,
Іор еттi №ой бiреулер жалындырып”, –
деп аяєтайды.
Бiр јле»дi тѕгелге жуыє кјшiрiп шы№уда№ы маєсат –
таєырыбына – тек сЅлулыє єана емес, сол сЅлулыєты»
єор бол№анын суреттеп, јзi кѕн кешкен єо№амда№ы
єазаєты» аянышты єалпын сыйдыр№анды№ын кјрсету.
Сонымен єатар, аєын јмiрiнi» кейбiр сёттерiн јз
шы№армасы арєылы ал№а тарту. Олай дейтiнiмiз, јле»нi»
јн бойынан баспана iздеп бЅрыштан бЅрыш кезiп жѕрген
аєынны» та»дайында єалып кеткен “аштыєта жеген
єЅйєаны» дёмi” сезiледi.
Аєын да адам. Адамнан жарал№ан. Басєалардан артыє
емес. Іарапайым пенде. Тек, салыстырмалы тѕрде шегер
азабы кјптеу. Себебi, јзге жЅрт кјрмегендi кјрiп,
сезбегендi сезедi. Іайрат аєынны» јзi јле»дерiне
тамсанып јткен, рухани Ѕстазы сана№ан Тјлегеннi»
тiлiмен айтєанда: “Аєын боп №Ѕмыр кешiру о»ай деймiсi»
єара№ым, Аузында жѕру ол јзi – сызда№ан барлыє
жараны»” деген азапты мiндеттi арєалай жѕрiп, јзiнi»
де тiршiлiк деген тынымсыз кѕрестi» бiр бјлшегi екенiн,
јмiрдi» ортає за»ынан тыс кѕн кеше алмайтынын
айтады.
“Кјшеде а№ыс... Адамдар... Адамдар та№ы,
Кѕлiмдеп жiгiт, барады кѕрсiнiп кей єыз...
Зiл батпан жѕгiн са№ан да, о№ан да артады,
Тiршiлiк деймiз, бiз мЅны тiршiлiк деймiз!”.
Тiршiлiк деймiз... Пенде шiркiн јзiн тек осылай
№ана жЅбатады. Тек, єЅдайды» хає јлiмiнi» алдында
дёрменсiз. Барар жерiн бiлген жан ажалдан єаймыєпаса
керек. Бiрає, јзектi жан№а бiр келер јлiм са№аты
соєєанша тер тјгуге тура келедi. БЅл бiздi» аєын
јле»дерiн оєи отырып тѕйген ойымыз едi. Бiр јле»iнде:


315
“Талай№а талай кеттi есем,
Іайтарды терiм тјгiлген.
Егер де е»бек етпесе»,
Жаєсылыє кѕтпе јмiрден!” –
десе, та№ы бiрде
“Кј»iлдi бас, жан болма астамсы№ан,
Ке»iстiкте керек-ає аспан – шыдам.
Іос жанарлыє јмiрдi аялайыє,
...ІЅрал№анбыз бёрiмiз єос тамшыдан”, –
дейдi.
“Ажалмен бетпе-бет” атты јле»iнде а№ып тѕскен
жЅлдыз№а єарап јлiм туралы ойлан№ан аєын, ажалды»
јзiн сјзге тартады.
“Іашан демеу болып е» єолтыєты№а,
Ей, жалмауыз!.. Жѕрмiн мен жортып бЅла!
...Сау№а, батыр!.. Іалжы» №ой!..
Сен – мыєтысы»!
Іуып жетiп ал№ансы» Іорєытты да!
Бѕгiн менi єайтесi» дара нЅсєап,
Адам єЅшам!..
Ойым жоє дала єЅшпає.
Оєырман№а єолта»ба єой№анда кел!
Мен јлейiн, јлсем де, єалам Ѕстап!!!”.
Бая№ыны» батырлары “жанымды жорыєта ал” –
деп тiлейдi екен єЅдайдан. Іаламды јмiр бойы серiк
еткен аєын єалам Ѕстап жатып јлудi армандайды.
Жазу№а деген адалдыє осындай-ає болар.
Іайрат °лiмбектi» бiр жина№ы “Махаббатстан” деген
атпен белгiлi. Сол жинаєты» iшiнде єара сјзбен жазыл№ан
бiр јле»нi» кiрiспесiн сол єалпында келтiре кетейiк.
“...Бiрде юрфакты» бiр топ єызын екi са№аттан
аса, єашан уаєыттары бiткенше јле»мен алдыма
иiрiп тЅрдым. Олар та»№алысып сен туралы сЅраєтарды
жаудырды. Соны» бiрi: “Осыншалыє јле»ге жылымай
жѕрген єандай єыз?!” – деген сауал едi... Жёне бЅл
тектес сЅраєтарды одан кейiн де талай естiдiм”.
Студент кезiнде жазыл№ан махаббат таєырыбында№ы


316
лирикалыє јле»дерiнi» бас кейiпкерi туралы жинаєты
сѕзiп шыєєасын, аз да болса ма№лЅмат алдыє. Бiз
айтып жатпай-ає, осы туралы аєынны» јзiне сјз бергендi
жјн кјрдiк.
“Басєа жан№а јзi»дi єай-и-ида єию,
Басталады сен кетсе», Аида, кѕю...
Англия асса» да жетiп барам,
I live you! – деп сосын – I live you!
Іыз есiмi жёне шет тiлi. °демi жарасыммен јрiлген
шумає. Атын бiлдiк. Кейiн не бол№аны ёзiрге ма»ызды
емес. Аида туралы ё»гiменi аєын јмiрiн тѕбегейлi
зерттеушiлердi» еншiсiне єалдыра тЅрып, “осыншалыє
јле»ге жылымауыны»” себебiн аєынны» јзiнен iздедiк.
?шарына шы№армайтын бiр јр е»...
Биiгiне бойламає боп жыр јрем.
“Ол єандай єыз?!”
Десе де ел, кепiлге,
Жетпей жатєан болар та№ы бiр јле».
Шоє шайна№ан От-Іасымны» јрлiгiн,
МЅєа№али жырларыны» ер мЅ»ын,
Бёрiн-бёрiн...
Сi»iре алмай жатырмын,
Сондыєтан ба?
Сондыєтан да шерлiмiн!
±ашыєтыє дѕниесi јле»iнде мјлдiреп тЅр. МЅншалыє
ашыє айту, сырын жайып салу екi аєынны» бiрiнi»
єолынан келе бермесе керек. Сонымен єатар, сѕйгенiне
деген сезiм №ана емес, јле»ге деген, јз шы№армашылы№ына,
аєынды№ына деген ала»дау бой кјрсетедi. Аида єызды»
жѕрегiн селт еткiзер жыр жаза алмай жѕрмiн деген
бозбала№а тён а»№алдыєты а»№арасыз.
Сонымен єатар, сЅлулыєєа деген аєындыє єЅштар-
лыєпен жазыл№ан №ашыєтыє-арнау јле»i єаншама. Оны»
бёрiн жiпке тiзiп жату артыє. Аєынны» жина№ы єолында
бар оєырман јзi оєи жатар. Ма№жан баста№ан алдын№ы
толєын а№алары сынды Іайрат та арнау јле»дерiне бiр
ёрiппен таєырып єойыпты. Мёселен, Г...-№а деген
таєырыппен:


317
“Са№ан деген са№ынышым iрiрек,
Айтып жѕрмiн сенi кј»iл кѕнi деп.
ґтебайды» “ІЅдiретiн” сыйлап е»,
ґзi» болып кеттi» ендi єЅдiрет!” –
деп жыр тiзбелейдi. БЅл жолдарды оєы№анда, єазiр
са№ым№а айнал№ан кiтап сыйлау дёстѕрiн кјрiп, жасты№ы
есiне тѕскен аєынны» замандастары iштей бiр
кѕрсiнетiнiне бёс тiгуге болады. Аєын шы№армасыны»
кѕшi де.
Та№ы да, кёрiс єыз№а деген ынтыєты№ын Іасым,
ЖЅмекен, Шёмшi а№аларыны» жолымен жыр єылады.
Осы јле»дегi:
“МЅєа№али а№ама Нэлли ёпке»,
±ашыє бол№ан”, – деп iштей айта бергем...”, –
деген жолдар бiраз тарихтан сыр шертедi. БЅл туралы
бёрi бiлетiн шы№ар.
Жалпы, аєынны» махаббат лирикасында жастыє
ессiз №ашыєтыє пен јткенге, жастыєєа деген са№ыныш
єатар јрiледi. Бёлкiм, аєын жанына єоз№ау салып тЅру
ѕшiн ёр кезе»де јзiнше №ашыє болу керек шы№ар! Бiз
мЅны тек сЅлулыєєа, тазалыєєа деген ынтазарлыє деп
єабылдадыє. Іайрат а№амызды» лирикасы осы ой№а
№ана жетелейдi.
“ЖАН!.. Іош бол! Жыры болма тек тѕлейдi», –
Жабыєсам жанары»а кеп тѕнеймiн!
Мына мен баєытсыз боп јтсем-да№ы,
Бiрає сен Баєытты бол! – деп тiлеймiн!”.
БЅл – мё»гiлiк махаббатпен №ана емес, жастыєпен
де єоштасуы. Іоштаса тЅрып, јзi сѕйген арудан аєындыє
тёкаппарлыєпен жаманны» жары болмауын талап етедi.
Бiз єысєаша шолып шыєтыє. Бiздi» кјлемге
сыйма№ан єаншама балладалары, тѕрлi салада№ы
тЅл№алар№а арнаулары, дастандары бар. °сiресе, “Намыс
найзагерi” атты поэмасы жеке зерттеудi, талдауды єажет
ететiн iрi туынды. Жо»№ар шапєыншылы№ына єарсы
кѕресте ерен е»бегiмен тарихта єал№ан ёйгiлi батыр ёрi


318
ёулие атан№ан Есiркеп ЖаманєараЅлыны» јмiрiн арєау
еткен бЅл шы№арма жайында ёлi талай е»бек жазылу№а
тиiс.
Келесi жылы аєын Іайрат °лiмбектi» 50 жылды№ы.
Бар-жо№ы 43 жасында жол апатынан єаза тапєан аєын
тiрi бол№анда... Деймiз №ой... “Сiз туралы, шы№арма-
шылы№ы»ыз жайлы жазсам деп едiм, жол сiлте»iзшi,
неден бастайын?..” – деп аєыл сЅрай барар ма едiк...
°лде... Іалай десек те, амал жоє. Барымен базар.
“ґлгеннi» артынан јлмек жоє”. Ендiгi бiздi» тараптан
атєарылар шаралар аєын шы№армашылы№ын Ѕрпаєєа
жеткiзу жолында, атын жа»№ырту маєсатында болса
керек. Бiр жыл бЅрын єимылдап жатєанымыз, Іайрат
а№аны» јзi е»бек еткен облыстыє “Жетiсу” газетi арєылы
жерлесiмiздi» 50-жылды№ын Республикалыє де»гейде атап
јту єажеттiгiн еске салсає деген ой болатын. БЅл кейiнгi
ё»гiме. Бiз сјзiмiздi тѕйiндер алдында, аєын№а айналып
со№айыє.
“Тоєтамаймын, тынбаймын, аласЅрам,
Мен табылам адамдар арасынан.
°рбiр кѕнiм – сенбiлiк, кјшет тiгем,
Жѕректерге жаєсылыє а№ашынан.
А№ыл-тегiл кј»iлде тулайды јле»,
Дауысымды тiк тЅрып ты»дайды ёлем.
Шат јмiрден осынау шабыт алып,
Жырлай берем Адамды, жырлай берем!..
...Іиындыєты єиратып жолында№ы,
“Кј»iлашар” кѕй тјгем со»ыра ёлi.
Аєын да бiр домбыра кѕмбiрлеген,
Та№дыр деген кѕйшiнi» єолында№ы!”.
“Та№дыр-кѕйшiнi»” єалауымен аєын болып јмiрге
келiп, єысєа болса да, мёндi №Ѕмыр јткерiп, жѕректердi
жырымен емдеуге барын сал№ан, осы жолда “масадай
ой№а єамалып” јткен Іайрат °лiмбек туралы сјзiмiздi»
бiр парасы ёзiрге тёмам.
Талдыєор№ан,
Мамыр, 2012 ж.


319
МАЗМ?НЫ
БАРЛАУ (Ал№ы сјз орнына)...................................3
Ша» басєан сјрелерде........................................._
°іГIМЕЛЕР МЕН ХИКАЯТТАР
Тай (хикаят)....................................................17
Ит........................................................................60
Бiр тЅтам (ё»гiме).................................................77
Дѕмше (ё»гiме).....................................................86
А№а, ертегi деген не? (ё»гiме).................................97
Кешiрiм (ё»гiме).................................................103
Сатєын (ё»гiме)..................................................123
Кандидат (ё»гiме)..............................................135
Жауап (ё»гiме)...................................................151
Тѕтiнi» јшпесiн! (ё»гiме)......................................166
Кѕн тѕбiне жортєанда немесе
шал№айда№ы ой (сапарнама)..................................186
Сјз басы.............................................................._
Барарда..............................................................187
Ары єарай............................................................188
Дёретханада№ы гѕл..................................................198
Іайтарда.....................................................................201
Со»№ы сјз..............................................................206
Іазыє (хикаят).......................................................207
°ДЕБИ СЫН
МЅхтар Ма№ауин жёне мен....................................280
Алтын дёптер..........................................................283
Жазушылыє – ой јнерi.............................................286
Іия жолдар...............................................................290
Кiм – кiм?.................................................................296
Шандоз – кјшелi таєырып.....................................300
Аєын да бiр домбыра................................................309


Алмас Нѕсiп
Барлау
Сарашысы — ?лжал№ас Зёуiрбекова
Техникалыє сарашысы, безендiрген жёне
беттеген — НЅргѕл Сейдахметова
Теруге 20.07.12 жiберiлдi. Басу№а 19.09.12 єол єойылды. Іа№азы офсеттiк.
Іарiп тѕрi “Таймс”. Пiшiмi 84х108
1
/
32
. Офсеттiк басылыс. Баспа таба№ы 20,0
б.т. Шартты баспа таба№ы 17,0. Таралымы мемлекеттiк тапсырыс бойынша
2000 дана+баспа есебiнен 1100 дана. Тапсырыс Келiсiмдi ба№а.
“Жалын баспасы” Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi. 050009. Алматы
єаласы, Абай да»№ылы, 143/93-ѕй.
Тел.: (727) 394-36-40
5113


Достарыңызбен бөлісу: