Ақпараттық хат Құрметті әріптестер!Дата23.02.2016
өлшемі174.5 Kb.
#6170
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Ақпараттық хат
Құрметті әріптестер!
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Сізді 2013 жылдың 11 қазанында Астана (Қазақстан) қаласында өтетін «Еуразия этностары мен мәдениеттері: өткені мен бүгіні» атты Х Еуразиялық халықаралық ғылыми форумға қатысуға шақырады.
Мақсаты:

- еуразияшыл көрнекті ғалым Л.Н. Гумилевтің өмірі мен ғылыми шығармашылығын талдау және жаңғырту;

- өткен тарихи байланыстары арқылы Еуразия халықтарының тағдырын зерделеу, әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің ұстанымдарындағы пікірталастарды қарастыру;

- еуразияшылдық идеяны Еуразия халықтарының бірігу тұғыры ретінде талқылау.


Форумның негізгі бағыттары:


  1. Отандық тарих, археология және антропология мәселелері.

  2. Дүниежүзі тарихы, тарихнама, деректану және арнайы пәндер мәселелері.

  3. Л.Н. Гумилев: өмірі мен ғылым.

  4. Еуразия халықтарының этникалық тарихы мен этногенезі мәселелері.

  5. Еуразиялық интеграция: тарих, саясат, экономика, мәдениет.Форумның ресми тілі: қазақ, орыс, ағылшын.


Форум жұмысына Қазақстан мен ТМД елдерінің және шетелдің жетекші ғалымдары қатысады деп жоспарланып отыр.

Форум жұмысына қатысу үшін 2013 жылдың 1 қазанына дейін ұйымдастыру комитетіне жіберу қажет:

1. Ұсынылған форма бойынша қатысуға өтініш;

2. Баяндама мәтіні.

Баяндаманың өңделген мәтіні төмендегі талаптарға сәйкес рәсімделуі тиіс: көлемі 7 бетке дейін, MS Word (*.doc или rtf) форматында; файлдың аты және жекелей файлдар автордың фамилиясымен аталуы тиіс. Кесте, сызба, суреттердің атауы болу керек және Windows шеңберінде терілуі керек. Бет көлемі: А4. Барлық жағы - 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль – 14. Аралық интервал – бір. Азат жолдан кейін бірінші жол: 1 см. Басында баяндаманың тақырыбы: ортасынан бас әріптермен қалың шрифтпен жазылады. Баяндаманың тақырыбынан кейін ортасынан автордың аты, жөні кіші әріптермен беріледі. Одан төмен – ғылыми дәрежесі, қызметі, автордың жұмыс орнының толық атауы, мемлекеті, е-mail. Бір аралықтан кейін азат жолдан баяндама мәтіні басталады. Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңына орналастырылады. Мәтінде сілтеме тік жақша түрінде рәсімделіп, әдебиеттер тізімінде деректердің беті көрсетіледі. Мысалы: [6, 2 б.].

Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды іріктеу құқығын өзіне қалдырады. «Еуразия этностары мен мәдениеттері: өткені мен бүгіні» атты Х Еуразиялық халықаралық ғылыми форум тақырыбына, жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген және 2013 жылдың 1 қазанынан кейін жіберілген баяндамалар қабылданбайды.

Баяндаманы мына мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз: c.kafedra@yandex.kz;

Іссапар шығыны қатысушы тарапынан.
Байланыс ақпараты

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан, 010008, Астана қ., Мұңайтпасов көшесі, 5. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Тел.: +7 (7172) 709-500 (ішкі 35-215), (ішкі 35-216)

E-mail: c.kafedra@yandex.kz;Байланыс телефондары:

Мұхамеджанова Әсел Маратқызы +7 (7172) 709-500 (ішкі.: 35216)

Қаусылов Данияр Алтынбекұлы +7 (7172) 70-95-13
«Еуразия этностары мен мәдениеттері: өткені мен бүгіні» атты Х Еуразиялық халықаралық ғылыми форумға қатысуға

ӨТІНІШ

11 қазан 2013 жыл ( Астана қ., Қазақстан)
1

Тегі, аты, әкесінің аты (толықтай)
2

Баяндама тақырыбы

3

Секция
4

Жұмыс орны (мемлекеті, ұйымның толық атауы, кафедрасы)
5

Лауазымы6

Ғылыми дәрежесі
7

Үй/жұмыс телефондары:
8

E-mail
9

Почталық мекен-жайы
10

Қатысу түрі
11

Баяндама жасауға қажетті техникалық құралдар
12

Қонақ үйге қажеттілік, келу мерзімі

ФОРУМНЫҢ НЕГІЗГІ ДАТАЛАРЫ:
1 қазан – форумға қатысуға өтініш қабылдаудың аяқталуы

30 қыркүйекке дейін – форумға шақырту жіберу.

30 қыркүйекке дейін – шақырылған қатысушыларды бекіту.

9 қазан – форум қонақтарын қарсы алу және орналастыру.

11 қазанфорумның ашылуы, пленарлық отырыс.

11-12 қазан – форум қонақтарын шығарып салу.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева приглашает Вас принять участие в Х Евразийском международном научном форуме «Этносы и культуры Евразии: история и современность», который состоится 11 октября 2013 года в г. Астана (Казахстан).
Цели:

- проанализировать и переосмыслить жизнь и научное творчество выдающегося ученого евразийца Л.Н. Гумилева.

- осмыслить судьбы народов Евразии через связывающие историческое прошлое, рассмотреть дискуссионные проблемы с позиций различных научных направлений;

- обсуждение евразийской идеи как основной платформы интеграции народов Евразии.


Основные направления форума:
1. Вопросы отечественной истории, археологии и антропологии.

2. Вопросы всемирной истории, историографии, источниковедения и специальных дисциплин.

3. Л.Н. Гумилев: наука и жизнь

4. Проблемы этногенеза и этнической истории народов Евразии

5. Евразийская интеграция: история, политика, экономика, культура

Официальные языки форума: казахский, русский, английский.


В работе форума предполагается участие ведущих ученых Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Для участия в работе форума необходимо до 1 октября 2013 года прислать в оргкомитет:

1. Заявку на участие по предлагаемой форме;

2. Текст доклада.

Отредактированный текст доклада должен быть оформлен в строгом соответствии со следующими требованиями: объем не более 7 стр., формат MS Word (*.doc или rtf); имя файла и отдельные файлы должны называться фамилией автора. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Windows. Формат страницы: А4. Все поля - 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль – 14. Межстрочный интервал – одинарный. Отступ красной строки: 1 см. Вначале печатается название доклада: вверху, по центру прописными буквами жирным шрифтом. Под названием доклада по центру строчными буквами Ф.И.О. автора (ов). Ниже – ученая степень, должность, полное название учреждения, где работает автор, страна, е-mail. Через 1 интервал после абзацного отступа текст доклада. Список литературы помещается в конце текста. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках в виде соответствующего номера по Списку литературы с указанием страницы источника – например: [6, с. 2].

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. Материалы, не соответствующие тематике форума, оформленные с отступлениями от приведенных выше требований и полученные после 1 октября 2013 года, к рассмотрению не принимаются.

Доклады просим отправлять по электронному адресу: c.kafedra@yandex.kz;

Командировочные расходы: за счет участника.
Контактная информация

Адрес Оргкомитета: Казахстан, 010008, г. Астана, ул. Мунайтпасова, 5. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Тел.: +7 (7172) 709-500 (Вн.35-215), (Вн.35-216)

E-mail: c.kafedra@yandex.kz;Контактные лица:

Мухамеджанова Асель Маратовна +7 (7172) 709-500 (внут.: 35216)

Каусылов Данияр Алтынбекович +7 (7172) 70-95-13

Заявка

на участие в Х Евразийском международном научном форуме

«Этносы и культуры Евразии: история и современность»

11 октября 2013 г. (г. Астана, Казахстан)
1

Фамилия, имя, отчество (полностью)
2

Тема доклада

3

Секция
4

Место работы (страна, полное наименование организации, кафедры)
5

Должность6

Ученая степень, звание
7

Телефоны: рабочий/ домашний
8

E-mail
9

Почтовый адрес
10

Форма участия (очная, заочная)
11

Технические средства, необходимые для выступления
12

Потребность в гостинице, сроки пребывания

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ФОРУМА:
1 октября – окончание приема заявок на участие в форуме.

до 30 сентября – рассылка приглашений на форум.до 30 сентября – подтверждение приглашенными своего участия.

10 октября – заезд и размещение участников форума.

11 октября – открытие форума, пленарное заседание.

11-12 октября – отъезд участников форума.
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
nauka -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты
nauka -> Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
nauka -> Біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы акционерлік қоғамының 10 – жылдық мерейтойына арналған
nauka -> Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. Конференция материалдары арнайы жинаққа басылып шығарылады. Конференцияға қатысу үшін
nauka -> АҚпараттық хат олимпиялық спорт және спорт
nauka -> АҚпараттық хат 2015 жылғы қараша


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет