Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011бет3/3
Дата22.02.2016
өлшемі240 Kb.
1   2   3

        бiрлiкке                             ______________          

                                              2007 ж.  55,9          

                                              III-IV                 

                                              тоқсан                 

1.5.2   2005 жылы банк   АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  219,3 Респуб- 

        жабдықтарын саны ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        1372 бiрлiкте    ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        пайдалануға               бойынша)                           

        енгiзу                                                       

1.5.3   2007 жылы        АБА-ға   "Қазпочта"  2007 ж.  194,6 Респуб- 

        компьютер жаб-   ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        дықтарын саны    ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        1211 комплектке           бойынша)                           

        ауыстыру                                                     

1.5.4   2007 жылы Астана АБА-ға   "Қазпочта"  2007 ж.  98,2  Респуб- 

        қ. почтампты     ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        базасында        ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        "Қазпочта" АҚ             бойынша)                           

        резервтiк                                                    

        есептiк орталы-                                              

        ғын құру                                                     

1.5.5   Төлем карточка-  АБА-ға   "Қазпочта"  2007 ж.  98,2  Респуб- 

        лары бойынша     ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        клиенттер есебi  ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        базасын жүргiзу           бойынша)                           

        үшiн бағдарлама-                                             

        лық қамсызданды-                                             

        руды орнату                                                  


 

1.5.6

142 жиынтық мөлшерінде компьютерлік техника сатып алу

АБА-ға ақпарат ұсыну

«Қазпочта» АҚ (келісім бойынша)

2008ж.

IV

тоқсан - 2009ж. III тоқсан

124,7

Республикалық бюджет

1.5.7

Саны 142 бірлік телекоммуникациялық жабдық сатып алу

АБА-ға ақпарат ұсыну

«Қазпочта» АҚ (келісім бойынша)

2008ж. IV тоқсан - 2009ж. III тоқсан

181,7

Республикалық бюджет

1.5.8

АПББ үшін саны 142 бірлік "Қазпочта" АҚ қоғамдық қол жеткізу пунктін басқару жүйесін орнату

АБА-ға ақпарат ұсыну

«Қазпочта» АҚ (келісім бойынша)

2008ж. IV тоқсан - 2009ж. III тоқсан

14,2

Республикалық бюджет

 

2.      Баға саясатын жетiлдiру                                      2.1     Шығындарды бөлу  АБА      АБА,        2005 ж.  Талап         

        жөнiндегi,       бұйрығы  "Қазпочта"    І      етiл-         

        қызмет көрсету-           АҚ          тоқсан   мейдi         

        лер құнын                 (келiсiм                           

        анықтау почталық          бойынша)                           

        байланысы сала-                                              

        сында тарифтердi                                             

        есептеу әдiсте-                                              

        месiн енгiзу                                                 

2.2     Вагондардың жүру АБА      АБА,        Қажет    Талап         

        бағасын және     бұйрығы  "Қазпочта"  болған-  етiл-         

        почталық байла-           АҚ          ша       мейдi         

        ныстың жалпыға            (келiсiм                           

        бiрдей қызмет             бойынша)                           

        көрсетулерiнiң                                               

        бағасын бiрдей                                               

        реттеудi жүргiзу                                             


3.      Сапаның халықаралық стандарттарына көшу                      

3.1     Ұлттық почта     АБА      АБА,        2005 ж.  Талап         

        операторының     бұйрығы  "Қазпочта"    І      етiл-         

        почталық байла-           АҚ          тоқсан   мейдi         

        ныс объектiлерi           (келiсiм                           

        индекстерi                бойынша)                           

        Анықтамалығын                                                

        бекiту                                                       

3.2     Ұлттық почта    Қазақстан "Қазпочта"  2005 ж.  Талап         

        операторының    Республи- АҚ           ІІ      етiл-         

        қызметiн рет-   касының   (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

        тейтiн          Үкiметiне бойынша)                           

        нормативтi      ақпарат                                      

        құқықты кесiм-                                               

        дердiң элект-                                                

        ронды базасын                                                

        жасау                                                        

3.3     Халықаралық     Қазақстан "Қазпочта"  2006 ж.  Талап         

        қаржы жүйесi    Республи- АҚ           ІV      етiл-         

        арқылы басқа    касының   (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

        мемлекеттердiң  Үкiметiне бойынша)                           

        почта оператор- ақпарат                                      

        ларымен ұлттық                                               

        почта операторы                                              

        арасында элект-                                              

        ронды ақша                                                   

        аударымдарын                                                 

        енгiзу                                                       

3.4     Ұлттық почта     АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  Талап         

        операторының     ақпарат  АҚ            IV     етiл-         

        корпоративтi     ұсыну    (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

        ақпараттық                бойынша)                           

        жүйесiн енгiзу                                               

3.5     Жаңа қызмет                                                  

        көрсетулерiн                                                 

        енгiзу және iске                                             

        асыру                                                        

3.5.1   Төлем карточка-                                              

        лары                                                         

3.5.1.1 Төлем карточка-  АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.                

        ларын шығаруды   ақпарат  АҚ            IІ                   

        ұйымдастыру      ұсыну    (келiсiм    тоқсаны                

                                  бойынша)                           

3.5.1.2 Салым операция-  АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  Талап         

        ларын несиелiк   ақпарат  АҚ            IV     етiл-         

        операцияларымен  ұсыну    (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

        қocу арқылы               бойынша)                           

        қызметтер көрсе-                                             

        ту және төлем                                                

        карточкалары                                                 

        арқылы ақшасыз                                               

        есеп төлемдерiн                                              

        жүзеге асыру                                                 

3.5.1.3 Клиенттерге жеке АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  Талап         

        қызмет көрсету   ақпарат  АҚ            IV     етiл-         

        үшiн төлем кар-  ұсыну    (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

        точкалары бойын-          бойынша)                           

        ша қызметтер                                                 

        көрсету                                                      

3.5.2   Трансфер-агент-                                              

        тiк қызмет                                                   

        көрсетулер                                                   

3.5.2.1 Трансфер-агент-  АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  80,0  Жеке    

        тiк қызметтер    ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         қара-   

        көрсету үшiн     ұсыну    (келiсiм    тоқсаны        жаттар  

        пункттер ашу              бойынша)                           

3.5.3   Интернет-бағыт-                                              

        талған қызметтер                                             

3.5.3.1 Интернет-коммер- АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  Талап         

        ция қызметтерiн  ақпарат  АҚ            IV     етiл-         

        көрсету          ұсыну    (келiсiм    тоқсаны  мейдi         

                                  бойынша)                           


 

Барлық қаражат (млн. теңге), соның ішінде

10778,4

 

 

 

 

 

2005 жылы

1444,7

 

 

 

 

 

2006 жылы

1971,7

 

 

 

 

 

2007 жылы

2362,0

 

 

 

 

 

2008 жылы

2 000,0

 

 

 

 

 

2009 жылы

1 000,0

 

 

 

 

 

2010 жылы

1 000,0

 

 

 

 

 

2011 жылы

1 000,0

 

 

 

 
 

Пайдаланылған қысқартулар

АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігі

TMPA - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi

ҚРЗ - Қазақстан Республикасының Заңы

ҚТЖ - "Қазақстан темiр жолы ҰК" акционерлiк қоғамы

ККМ - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігі

АШМ - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

ҚР - Қазақстан Республикасы

ПБАБ - Почта байланысының селолық бөлiмшесi

ПБҚБ - Почта байланысының қалалық бөлiмшесi

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Есептеме №55259-kz
contents -> Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту бойынша бағдарламаны орындау жөніндегі 2010 жылға анықтама
contents -> Нормативтік құқұқтық актілерді мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы
contents -> Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы
contents -> «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру»
contents -> «Авиация персоналына куәлiктер беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Авиация персоналына куәлiктер беру»
contents -> «Азаматтық әуе кемелерінің шет мемлекет берген ұшуға жарамдылығы сертификатын тану туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет стандарты
contents -> «Азаматтық әуе кемесінің ұшуға жарамдылығы сертификатын беру» мемлекеттік қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет