«Қазіргі кездегі философиясының өзекті мәселелері»Дата26.06.2016
өлшемі215.5 Kb.
#158968

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы

«Қазіргі кездегі философиясының өзекті мәселелері» пәні бойынша
6М020100- Философия мамандығының студенттеріне арналған


ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


2012 ж. «___» ___________

Құрастырушы: ________ филос.ғ.к. Кудабаев А.Ж.


Философия және мәдениеттану кафедрасы
«Қазіргі кездегі философиясының өзекті мәселелері» пәні бойынша

6М020100- Философия мамандықтарының студенттеріне арналғанПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
ФжМ кафедра меңгерушісі__________ Ахметова Г.Ғ. 20__ж. «___» ________

ТжҚ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов К.К. 20_ж. «_____»___________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘК ____________Варакута А.А. 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама1. Қазіргі кездегі техногендік өркениет және мәдениетті әлеуметтік ұйымдастырудағы денгейінің өзекті мәселелері

Қазіргі философияның тарихи жақтаулары. ХІХ-ХХ ғасырлар философиясындағы мектептер мен бағыттардың көп болу себептері. Қызметтілік бағыттары. Антропологиялық бағыттар. Философия-теолотикалық бағыттар. Ресей мен Қазақстан философиясы – кеңес кезеңі.

Философия қоғам, мәдениет, тарих және адам туралы ғылыми ілімдердің біріккен формасы сияқты. Қоғам, мәдениет, тарих және адам туралы ғылымға дейінгі, ғылыми емес, ғылымнан тыс ілімдер. Әлеуметтік-гуманитарлық циклдағы ғылыми пәндердің қалыптасуы. ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік ғылымдарды механицизм және техноиретизмнің жеңіп кетуі және әлеуметтік-гуманитарлық ілімді басқару қатері. Әлеуметтік-гуманитарлық ілімнің тәртіптік матрицасы. Әлеуметтік-гуманитарлық ілімнің әлеуметтік контекске тәуелділігі. Жаһандану. Ғылымнан тыс әлеуметтік ілім.

2. Синергетика және синергетикалық тәсіл. Қазіргі ғылыми революцияның жалпы сипаттамасы

«Игі дегеніміз не» (Сократ). Платон бойынша жоғары құндылықтар. Кант құндылықтар туралы. Г.Лотце, Г.риккерт, В.Виндельбанд құндылықтар әлемі туралы. К.Поппер рационализм (ғылым) тұрғысынан құндылықтар туралы. Құндылықты объектінің танымдық қатынасқа қарсы болуы. «Алғышарттық білім» блогы анық және анық емес алғышарттар. Танымдық ақпарат формасындағы ішкі ғылыми құндылықтар. Ғалымның әлеуметтік құндылықтарға бағыт-бағдары.3. ХХІ ғ. басындағы құндылық мен рационалдылықтың өзгеру түрі.

Өмірді оның биологиялық мағынасынан тыс түсіну. И.Пригожиннің өзін-өзі ұйымдастыру теориясы. Өмірді кибернетикалық-ақпараттық түсіну (Ф.Типлер). Ф.Ницше, А.Бергсон, З.Фрейд, В.Дильтей, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер шығармаларындағы «адам өмірі» ұғымы. И.Пригожин, А.Швейцер, Э.Фромм, В.Франкл, М.К. Мамардашвили және т.б. еңбектеріндегі «өмір» санаты жаңа классикалық философияда. Тарих өмір нышаны мен өмірдің уақытта объективтену формасы. Өмірді қоғам және мәдениет туралы ғылым категориясы ретінде тану.4. Адам өмір сүруінің өзекті құрылымына талдау жасау және мәдениет пен білімнің символикалық, лингвистикалық құрылымдарының тарнсформациясы

Әлеуметтік және мәдени-тарихи уақыт. Уақыттың мәдениеттегі рөлі. Объективтік уақыт. Субъективтік уақыт. Әлеуметтік уақыт және оның ерекшелігі. Э.Дюркгейм, Г.Зиммель, Н.А.Бердяев, П.Сорокин әлеуметтік уақыт табиғаты туралы. Гуманитарлық контекстегі «кеңістік» категориясы. Әлеуметтік -кеңістік қатынастары. «Хронотоп» ұғымы. «Көркем хронотоп» ерекшеліктері.5. Адам мәселесі мен әлеуметтік ортаның зерттеудегі теориялық-танымдық мәселелердің өзгеруі

Қоғам және адам танымындағы сенім мен білім, дәлділік пен күдік.

Сенімнің құрылымдық рөлі - «адамдар арасындағы болмыс» шарты. Сенім мен сену жеке білім, әлеуметтік тәжірибе, мәдениетпен мақұлданған үлгілер мен ережелердің міндетті компоненттері. Сенім мен білім орнығуының түрлі типтері. Сенім мен білім. Сенім мен күдік диалетикасы. «Философиялық сенім – ойлы адам сенімі. Ғалымдардың коммуникативтілігі - жаңа әлеуметтік-гуманитарлық білім шарты. Ғылыми конвенциялар (келісімдер) – коммуникативтік таным табиғатының қажеттілігі мен салдары.

6. Күнделікті констекстегі қазіргі коммуникативті және ақпараттық кеңістіктегі мәселелерге баға беру

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдағы натуралистік және антинатуралистік зерттеу бағдарламалары. И. Лакатос Ғылыми-зерттеу бағдарламалаы туралы. «Зерттеу бағдарламасы» ұғымы. Э.Дюркгейм зерттеудегі натуралистік тәсіл туралы. Антинатуралистік зерттеу бағдарламалары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның тәртіптік құрылымы және тәртіп аралық зерттеулер. Әлеуметтік бағдарламаларды шешу және әлеуметтік тәуекелдердің алдын алуға арналған әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер мәні.


Тәжірибелік сабақтар мазмұны
1-тақырып. Қазіргі кездегі техногендік өркениет және мәдениетті әлеуметтік ұйымдастырудағы дейгейінің өзекті мәселелері

1.Қазіргі философияның тарихи жақтаулары

2.Сцентикалық, Қызметтік, Антропологиялық бағыт

3. Философия қоғам туралы ғылыми білім формаларының бірігуіӘдебиеттер:_1.'>Әдебиеттер:

1. В.Г.Кузнецов, И.Д.Кузнецова, В.В.Миронов, К.Х.Момджян. Философия.М., 2009, Гл.2. Основные направления современной философии 31-45 бет


2-тақырып. Синергетика және синергетикалық тәсіл. Қазіргі ғылыми революцияның жалпы сипаттамасы 1.Аксиология құндылықтар туралы ғылым

1. Аксиология құндылықтар туралы оқу

2. Философия тарихындағы құндылықтар

3. Ғалымның әлеуметтік құндылықтарға бағыт-бағдарыӘдебиеттер:

1. А.Капышев, С.Колчигин. Философия грядущего. М., 2006; 55-59 бет


3-тақырып. ХХІ ғ. басындағы құндылық мен рационалдылықтың өзгеру түрі.

1. әлеуметтік мәдениет контексіндегі өмір ұғымы

2. Тарих өмір нышаны формасы және өмір уақытындағы объективизация

3. Өмірді тану қоғам және мәдениет ғылымдарының категориясы ретіндеӘдебиеттер:

1. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Казань, 2007; 81-88 бет4-тақырып. Адам өмір сүруінің өзекті құрылымына талдау жасау және мәдениет пен білімнің символикалық, лингвистикалық құрылымдарының тарнсформациясы

1. Әлеуметтік және мәдени-тарихи уақыт

2. Гуманитарлық контекстегі «кеңістік» категориясы

3. «Көркем хронотоп» ерекшеліктеріӘдебиеттер:

1. Осинов Г.В. Научное познание в социальном измерении// Вопросы философии

- 2005, №3
5-тақырып. Адам мәселесі мен әлеуметтік ортаның зерттеудегі теориялық-танымдық мәселелердің өзгеруі

1. Сенім мен білім, қоғам мен адамды зерттеудегі ақиқаттылық пен күмәнділік

2. Сенім мен күдік диалетикасы

3. Ғалымдардың коммуникативтілігі жаңа әлеуметтік-гуманитарлық білім шарты.Әдебиеттер:

1. Лекторский В.А. Вера и знание в современной культуре// Вопросы философии –

2007 - №2
6-тақырып. Күнделікті констекстегі қазіргі коммуникативті және ақпараттық кеңістіктегі мәселелерге баға беру

1. Әлеуметтiк-гуманитарлық ғылымдардағы натуралистік және антинатуралистік бағдарламалар

2. И. Лакатос ғылыми-зерттеу бағдарламасы туралы

3. Әлеуметтік проблемаларды шешуге арналған әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер мәні.Әдебиеттер:

1. Аналитическая философия ХХ века. Материалы «круглого стола»// Вопросы философии – 1988 – №8¥СЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. В.Г.Кузнецов, И.Д.Кузнецова, В.В.Миронов, К.Х.Момджян. Философия.М., 2009, Гл.2. Основные направления современной философии

2. А.Капышев, С.Колчигин. Философия грядущего. М., 2006

3. Кто сегодня делает философию в России. М., 2007

4. В.Д.Губон. Философия: актуальные проблемы.М., 2005

5. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Казань, 2007

6. Лакатос И.Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995

7. Осинов Г.В. Научное познание в социальном измерении// Вопросы философии – 2005,№3

8. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983

9. Фейерабенд П.Избранные труды по методологии науки. М.,1985Қосымша:

10. В.В.Ильин. Философия. Ростов-на-Дону, т.1., 2006

11. Витгенштейн Л. О достоверности// Вопросы философии – 1991, №2

12. Дисеймс У. Воля и вера. М.,1997

13. Лекторский В.А. Вера и знание в современной культуре// Вопросы философии – 2007 - №2

14. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.,1994

15. Симаков К.В. Концепция реального времени – деления В.И.Вернандского// Вопросы философии – 2003 - №4

16. Дильтей В. Категория жизни // Вопросы философии – 1995 - №10

17. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1992

18. Философская энциклопедия под ред. Ф.В.Константинова, в 5-ти томах. М., 1960-197019. Философский энциклопедический словарь. М., 1983

20. Аналитическая философия ХХ века. Материалы «круглого стола»// Вопросы философии – 1988 – №8
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет