Бағдарламасы аясында іске асырылды The History of Languages An introduction Tore JansonPdf көрінісі
Дата10.03.2024
өлшемі163.49 Kb.
#494843
түріБағдарламасы
book31Торе Янсон
РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ
ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ.
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
100
ЖАҢА ОҚУЛЫҚ 
У


лг 
РУХАНИ 
л К
ЖАҢҒЫРУ
►-— Г »

*“ в « я V 
• 
- ,4
J №
*
*
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақтіліндегі ЮОжаңа оқулық» 
жобасы Қазақстан РеспубликасыныңТұңғыш Президент -
Елбасы Нурсултан Назарбаевтың бастамасымен 
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 
іске асырылды


The History of Languages 
An introduction
Tore Janson


Т 1Л Т А Р И Х Ы
К ІР ІС П Е
Торе Янсон
ҰЛТТЫҚ 
АУДАРМА Ш Ш . . 
і
БЮРОСЫ \ ] и Ш Ш
қ о г а м д ы қ
қ о р ы
А стана


Ә О Ж 80/81 
К Б Ж 81.2-2 
Я64
«Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасының редакциялық алқасы:
Редакңиялық алқаның
төрағасы - Тәжин М.М.
Төраганың орынбасары - Сагадиев Е.К.
Жауапты хатіны - Кенжеханүлы Р.
Алтаев Ж.А.
Алшанов Р.А. 
Жаманбалаева Ш.Е. 
Жолдасбеков М.Ж. 
Қасцабасов С.А.
Қарин Е. Т.
Қүрманбайүлы Ш. 
Масалимова Ә.Р. 
Мүтанов Ғ.М.
Нүрыиіева Г.Ж. 
Нысанбаев Ә.Н. 
Өмірзацов С.Ы. 
Сацгыпбаев О. С. 
Сыдықов Е.Б.
Кітапты баспаға әзірлеген: 
¥ л ггы қ аударма бюросы
- Кеңесбаева Ү.
- Әбділда Ж.
- Қүрманбайүлы Ш., 
филология гылымдарыныц 
докторы, профессор
Жауапты шыгарушы - Қожабек Н.
Пікір жазғандар 
- Сүйерцүл Б.,
филология гылымдарыиыц 
докторы, профессор 
Малбақов М , 
филология гылымдарыныц 
докторы, профессор
А. Байтүрсынүлы атындагы Тіл білімі uncmumy- 
тының тіл тарііхы бөлшінде талцылаудан өтті
Аудармашы 
Әдеби редактор 
Ғылыми редактор
© Tore Janson, 2012
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, 
or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. 
Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department
Oxford University Press, at the address above.
This translation is published by arrangement with Oxford University Press by «¥лггык аударма бюросы» 
қоғамдық коры («National Bureau of Translation»). All rights reserved.
Я н со н T ope
Т іл та р н х ы : K ipicne - Алматы: « ¥ л тты қ аударма бю росы» коғамдьтқ қоры, 2019. - 244 бет.
Я64
ISBN 978-601-7943-21-9
Бұл кітапта ежелгі дүниеден тартып, уақыт ағысына ілесе отырып, бұгінгі күнді коктен өтіп, алыс 
болашаққа шолу жасайтын тілдердің жалпы даму тарихы баяндалады. Тілдер қалай қалыптасып, қа- 
лай жойылады, олардың тагдыры неліктен әркилы деген мәселе, түптеп келгенде, тілдерді қолданатын 
халықтың тіршілігімен тікелей байланысты. Былайша айтқанда, тіл мен тарих - бір-бірімен сабақтаса 
байланысқан егіз құбылыс. Демек, тарихи оқигалар да халықгыц сөйлеу тшіне байланысты өрбиді. Бұл 
еңбекте тшдің тарихтагы ролін көрсету үшін, әлемдегі тшдерге қатысты үлкен мэселелермен катар, коп- 
шілікке көп белгілі емес, қалтарыста қалып келген тақырыптар да камтылған.
Оқырман қытай, грек, араб, латыи, ағылшын, испан, португал, мысыр, герман жәие славян тілдері тә- 
різді кең тарағаи ірі тілдермен катар, африка тайпалары мен австралиялық бушмендер сойлейтін хойсап 
жэне банту тобындагы ұсақ тщцердің пайда болу тарихы мен сыр-сипатына да қанық болады.
Бұл ецбек ЖОО тарих, лингвистика жэне шет тілдері факультеттері студентгеріне оқулық ретінде 
арнайы жазылған.
Ә О Ж 80/81 
К Б Ж 81.2-2
ISBN 978-601-7943-21-9
© Tore Janson, 2012
© «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет