Библиографический указатель включает научные труды препо­да­вателей за период с 2005 по 2009 годбет1/7
Дата08.06.2016
өлшемі1.42 Mb.
#122993
түріБиблиографический указатель
  1   2   3   4   5   6   7


Қостанай мемлекеттік

педагогикалық институты

Ғылыми кітапхана
Костанайский государственный

педагогический институт

Научная библиотека
Оқытушылардың ғылыми еңбектері
Научные труды преподавателей
Scientific works of the teachers

НАЗАРЫНА!
Анықтама – библиографиялық және ақпараттық бөлімі «Оқыту­шы­­лардың ғылыми еңбектері» сериясынан библиографиялық көр­сеткіштер шығаруын жалғастыруда. Көрсеткіштің V басылымы Қоста­­най мемлекеттік педагогикалық институтының 70 жылдығына арнал­ған. Көрсеткішке оқытушылардың бес жылдық (2005-2009 ж.ж.) ғы­лыми еңбектері, монографиялары, оқулықтар мен көмекші құрал­да­ры, халыкаралық, республикалық конференциялардағы және жур­нал беттерінде жарық көрген мақалалар тізімі қазақ , орыс және басқа тілдерінде енгізілген.

Көрсеткіштегі материалдар факультет бойынша және автор еңбектері алфавиттік тәртіппен орналасқан.

Көрсеткіштің соңында «Авторлардың алфавиттік көрсеткіші» берілген.

К ЧИТАТЕЛЮ!
Отдел справочно-библиографической и информационной работы продолжает выпуск библиографических указателей из серии «Науч­ные труды преподавателей нашего вуза». Предлагаемый указатель – V выпуск, посвященный 70-летию Костанайского государственного пе­дагогического института.

Библиографический указатель включает научные труды препо­да­вателей за период с 2005 по 2009 год.

В указатель включены: монографии, учебно-методические посо­бия, материалы международных, республиканских конференций, статьи из научных журналов на казахском, русском и других языках.

Материал систематизирован по факультетам, внутри факультетов в порядке алфавита авторов и заглавий публикаций.

Отбор материала завершен 10 июня 2009 года.
Научные труды преподавателей
Физико-математический факультет
1. Абдімомынова, Д. К. Жаңа педагогиқалық технологиялар/ Д.К. Абдімомынова // ҚМПИ Жаршысы. – 2007. – №2. – 154 – 158 б.

2. Абдімомынова, Д. К. Инновациялық педагогикалық техноло­гия­ларды қолдану-білім деңгейінің көтерілуіне жағдай тұғызу/ Д.К. Абдімомынова // Білім беру жүйесінде мамандарды даярлау са­па­­­сын көтеру жолдары: Ыбырай Алтынсариннің педа­го­гикалық оқы­­­лымдары туралы мағлұматтар. ІІ бөлім. – Қостанай, 2008. – 3 – 10 б.

3. Абдимоминова, Д. К. Технологиялық пәндерді оқыту процесінде кәсіби компетенцияны қалыптастыру жолдары/ Д.К. Абди­моми­нова // "ҚР білім беру жүйесін реформалау әлемінде мұғалімнің кәсі­би құзыреттілігін қалыптастыру :облыстық Ыбырай Алтын­сарин педагогикалық оқылымдарының материалдары (жалғасы). – Қостанай, 2009. – 231 – 233 б.

4. Абдимоминова, Д. К. Білімдегі ақпараттандыру технологиясы/ Д.К. Абдимоминова // "Қазіргі ғылым және білім мәселелері" : жас ғалымдардың аймақтық ғылыми – практикалық конферен­ция­сының материалдары. – Қостанай, 2006. – 18 – 21 б.

5. Абдимоминова, Д. К. Оқушының өмірлік біліктілігін мектеп­тілік пәндерді оқыту арқылы қалыптастыру/ Д.К. Абдимоминова // "Педагогикалық ЖОО-да мұғалімдердің кәсіби биліктілік құзі­рет­тілігін қалыптастыру жолдары": ғылыми-әдістемелік конфе­рен­цияның материалдары. – Қостанай, 2005. – 265 – 268 б.

6. Айтбенова, А. А. «Бағдарламалау» курсы бойынша зертханалық практикум [Текст] / А.А. Айтбенова. – Костанай: КГПИ, 2008. – 77 б.

7. Айтбенова, А. А. Қазіргі білім жүйесіндегі оқутышының ақпа­рат­тық мәдениеті/ А. А. Айтбенова, С. Б. Хасанова // ҚМПИ Жар­шысы. – 2007. – № 3. – 3 – 5 б.

8. Айтбенова, А. А. Педагогтың ақпараттық компетенттілігі/ А. А. Айтбе­нова // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №1. – 5 – 7 б.

9. Айтпен, А. А. Студенттердің шығармашылық - ақпараттық білік­­терін қалыптастыру/ А. А. Айтпен // ҚМПИ Жаршысы. – 2007. – № 1. – 14 – 16 б.

10. Гайворонская, С. П. Теория искусственного интеллекта в реали­за­ции педагогической практики преподавания информатики/ С. П. Гайворонская, А. А. Олейников // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 1. – С. 181 – 184.

11. Даулетбаев, Т. Е. Высшая математика в инженерно-технических задачах и упражнениях [Текст]: учеб. пособие / Т.Е. Даулетбаев; В.А.Чумаченко. – Костанай: КГПИ, 2005. – 300 с.

12. Даулетбаев, Т. Е. Некоторые аспекты применения профессио­наль­но-ориентированных технологий обучения студентов фило­логических специальностей / Т. Е. Даулетбаев, М.М. Мусабе­кова // "Проблемы формирования профессиональной компетент­ности учителя в педагогическом вузе": материалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 302 - 306.

13. Даулетбаев, Т. Е. Проблемы внедрения профессионально-ориен­ти­рованных технологий в обучении математике на педаго­ги­ческих специальностях / Т. Е. Даулетбаев // Вестник КГПИ. – 2007. – № 4. – С. 97 – 100.

14. Даулетбаев, Т. Е. Ықтималдықтар теориясы және математи­ка­лық санақнама (статистика) элементері [Текст] / Т.Е. Даулетбаев. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – 79 б.

15. Даулетбаева, Г. Б. NETMEETING желілік алмасу бағдарлама­сының мүмкіндіктері/ Г.Б. Даулетбаева // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №3. – 214 – 216 б.

16. Даулетбаева, Г. Б. "Информатика" курсы бойынша зертханалық жұмыстар жасауға әдістемелік нұсқаулар [Текст] / Г.Б. Даулет­бае­ва, С.Б. Искакова, Ш.Б. Капшенова; ҚМПИ.- Қостанай: ҚМПИ, 2006. – 183 б.

17. Даулетбаева, Г.Б. Информатикадан. Тест жинағы [Текст] / Г.Б. Дау­лет­баева, С.Б. Искакова, Ш.Б. Капшенова. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – 108 б.

18. Даулетбаева, Г. Б. Қазақ мектептеріне информатика мұғалім­де­рін даярлау проблемалары / Г. Б. Даулетбаева // "Педагогикалық ЖОО-да мұғалімдердің кәсіби биліктілік құзіреттілігін қалып­тастыру жолдары": ғылыми-әдістемелік конференцияның мате­риал­дары. – Қостанай, 2005. – 299 – 302 б.

19. Даулетбаева, Г. Б. Оқытуда компьютерлік технологиялар құрал­дарын пайдалану / Г. Б. Даулетбаева // ҚМПИ Жаршысы. – 2006. – № 1. – С. 213 – 215 б.

20. Даулетбаева, Г. Б. Төменгі сыныптар үшін DRAPE бағдарла­ма­сының оқыту-дидактикалық құраушысы / Г. Б. Даулетбаева, А. А. Олейников // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №1. – 184 – 188 б.

21. Демина, Н. Ф. Лабораторно-практические занятия по методике преподавания общетехнических дисциплин и технологии [Текст]: метод. пособие для студ. спец. "Профессиональное обу­чение" / Н.Ф. Демина, Л.М. Шагиахметова. – Костанай: КГПИ, 2006. – 96 с.

22. Демина, Н. Ф. Методические особенности организации наблю­де­ния в процессе обучения студентов обработке материалов / Н. Ф. Демина, Л. М. Шагиахметова // Вестник КГПИ. – 2007. – № 4. – С. 138 – 141.

23. Демина, Н. Ф. Методологические аспекты профессиональной под­готовки студентов / Н. Ф. Демина, Ж. Ж. Журкабаев // "Проб­лемы формирования профессиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": материалы науч. - метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 39-42.

24. Демина, Н. Ф. Особенности преподавания технических дисцип­лин в условиях кредитной системы обучения/ Н. Ф. Демина // "Пути повышения качества подготовки специалистов для систе­мы образования": материалы Алтынсаринских пед. чтений, 1 февр. 2006. – Костанай, 2006. – С.126-129.

25. Демина, Н. Ф. Особенности разработки методического обеспече­ния кредитной технологии обучения / Н. Ф. Демина // Пути по­вы­шения качества подготовки специалистов для системы обра­зования: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 2. – С. 61-66.

26. Демина, Н.Ф. Электронные дидактические средства в обучении технологии [Текст] / Н.Ф. Демина, Л.М. Шагиахметова. – Коста­най: КГПИ, 2007. – 60 с.

27. Демисенов, Б. Н. Геометрия и эквивалентное равенство чисел/ Б. Н. Демисенов // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – №2. – С.168-173.

28. Демисенов, Б. Н. О существовании нетривиальных решений уравнения вида ха=yb ранга 2 в свободной алгебре Ли L[a, b] для слов длины 6 / Б. Н. Демисенов, О. А. Сизова // ҚМПИ Жаршы­сы. – 2009. – № 1. – С. 64 – 69.

29. Жигитов, А. Б. К вопросу о профессиональной компетентности / А. Б. Жигитов // Вестник КГПИ. – 2006. – № 1. – С. 18 – 21.

30. Жигитов, А. Б. Особенности организации и проведении итого­во­го контроля профильно-прикладных дисциплин при кредитной системе обучения / А. Б. Жигитов // Пути повышения качества под­готовки специалистов для системы образования: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 1. – С. 101 – 107.

31. Жигитов, А. Б. Особенности организации самостоятельной ра­боты при кредитной технологии обучения/ А. Б. Жигитов // Вестник КГПИ. – Костанай, 2006. – №2. – С.16-21.

32. Жигитов, А. Б. Формирование технологической компетентности в процессе подготовки учителей технологии / А. Б. Жигитов, С. В. Комиссаров // "Формирование профессиональное компетент­нос­ти учителя в свете реформирования образования РК": мате­риа­лы обл. Алтынсаринских пед. чтений (продолж.). – Костанай: КГПИ, 2009. – С. 215-218.

33. Зибровская, Т. А. Эффективность применения элементов семи­нар­ского занятия в среднем звене школы при изучении языка программирования Паскаль / Т. А. Зибровская, А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – 2007. – № 1. – С. 29-31.

34. Искакова, С. Б. Жоғары оқу орнында "Информатика" маман­ды­ғы бойынша болашақ мұғалімдерді даярлау мәселелерінің күйі / С. Б. Искакова, А. А. Олейников // ҚМПИ Жаршысы. – 2007. – № 1. – 32-34 б.

35. Керибаева, Н. Т. Критерий ограниченности оператора Т / Н. Т. Керибаева, Т. Е. Даулетбаев // Вестник КГПИ. – 2007. – № 1. – С. 152-155.

36. Ким, Н. П. Совершенствование подготовки будущих спе­циа­лис­тов в условиях информатизации образования / Н. П. Ким, Г. А. Па­велко // Материалы международной научно-практичес­кой кон­ференции "Духовное согласие и толерантность казахстан­ско­го общества", 20 ноября 2008 г. – Костанай, 2008. – С. 107-110.

37. Комиссаров, С. В. Метод проектов как средство реализации раз­ви­вающего обучения/ С. В. Комиссаров, Л. М. Шагиахметова // "Проблемы формирования профессиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": материалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 315-318.

38. Комиссаров, С. В. Механическая обработка древесины, станки и инструменты [Текст] / С.В. Комиссаров. – Костанай: КГПИ, 2007. – 77 с.

39. Комиссаров, С. В. Механическая обработка металлов, станки и инструменты [Текст]: метод. пособие / С.В. Комиссаров; КГПИ, физ-мат. фак-т, каф. метод. и преп. и технол. труда. – Костанай: КГПИ, 2006. – 108 с.

40. Комиссаров, С. В. Особенности формирования практических ком­пе­тенций у будущих учителей технологии / С. В. Комис­са­ров [и др.] // Пути повышения качества подготовки специалис­тов для системы образования: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 1. – С. 112-117.

41. Комиссаров, С. В. Политехническое образование в школе / С. В. Комиссаров // Пути повышения качества подготовки специалис­тов для системы образования: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 2. – С. 119-125.

42. Комиссаров, С. В. Проблемы подготовки учителей технологии в области художественной обработки материалов/ С. В. Комис­са­ров // Современные тенденции развития непрерывного образова­ния: опыт, проблемы и перспективы: материалы обл. Алтынса­рин­ских пед. чтений, 2 февр. 2008 г. – Костанай, 2008. – Ч. 1. – С. 169-173.

43. Комиссаров, С. В. Разработка, конструирование и изготовление изделий из древесины [Текст]: метод. пособие для студентов / С.В. Комиссаров, Г.Н. Литвинов; под ред. Н.Ф.Деминой. – Кос­та­най: КГПИ, 2004. – 56 с.

44. Комиссаров, С. В. Средства формирования умений и навыков сту­дентов по механической обработке материалов в учебных мас­терских / С. В. Комиссаров // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №4. – С. 71-74.

45. Литвинов, Г. Н. Практическая подготовка студентов и кредитная система/ Г. Н. Литвинов, Л. М. Шагиахметова // "Пути повыше­ния качества подготовки специалистов для системы образова­ния": материалы Алтынсаринских пед. чтений, 1 февр. 2006. – Кос­танай, 2006. – С.141-144.

46. Новиков, В. Н. Домашний консультант [Текст]: метод. пособие для учителей физики / В. Н. Новиков, Г. К. Калакова, О. С. Теле­гина. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2009. – 81 с., ил.

47. Новиков, В. Н. Оқу процесінде тарихи фактілерд қолдану/ В. Н. Но­виков, А.М. Нөпірова // Математика және физика. – 2007. – №2.

48. Новикова, Н. А. Разработка электронного учебного пособия в HTML / Н. А. Новикова, А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – Кос­танай, 2007. – № 3. – С. 146-150.

49. Нөпірова, А. М. ЛКТ комплексінде лабораториялық жұмысты өткізу тәжірибесінен / А.М. Нөпірова // "Қазіргі ғылым және бі­лім мәселелері": жас ғалымдардың аймақтық ғылыми-практи­ка­лық конференциясының материалдары. – Қостанай, 2006. – 47-49 б.

50. Нөпірова, А. М. ЛКТ комплексінде лабораториялық жұмысты өт­кі­зу тәжірибесінен/ А.М. Нөпірова // "Білім беру жүйесінде ма­мандарды даярлау сапасын көтеру жолдары": Ыбырай Алтын­сариннің педагогикалық оқылымдары туралы ма­териалдары, 1 ақпан 2006 ж. – Костанай, 2006. – 154-155б.

51. Олейников, А. А. Гуманитарное производство: сущность, содер­жа­ние, структура / А. А. Олейников, Т. Н. Олейникова, А. А. Му­кашева // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 4. – С. 74-76.

52. Олейников, А. А. Дидактические составляющие компьютера: про­граммные средства / А. А. Олейников, А. А. Мукашева // Сов­ременные тенденции развития непрерывного образования: опыт, проблемы и перспективы: материалы обл. Алтынса­рин­ских пед. чтений, 2 февр. 2008 г. – Костанай, 2008. – Ч. 2. – С. 227-231.

53. Олейников, А. А,. К вопросу об организации учебного про­цес­са двенадцатилетнего обучения/ А. А, Олейников, О. Н. Шварц­коп, А. А. Бугайцова // Материалы Международной науч­но-прак­тической конференции "Совершенствование профессио­наль­ной подготовки педагогических кадров в условиях модер­низации современного образования", 11 сәуір 2008 г. – Қоста­най: ҚМПИ, 2008. – С. 361-365.

54. Олейников, А. А. Компьютерно-информационное образование в пе­дагогической теории и практике / А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – 2007. – № 1. – С. 161-163.

55. Олейников, А. А. Мультимедийные возможности VISUAL BA­SIC в обучении / А. А. Олейников, Н. И. Ярцева // Вестник КГПИ. – 2006. – № 1. – С. 185-187.

56. Олейников, А. А. Основы теорий френологии и искусственного интеллекта в преподавании информатики / А. А. Олейников, А. А. Мукашева, Г. А. Олейников // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №4. – С. 116-120.

57. Олейников, А. А. Педагогическое управление познавательной дея­тельностью учащихся начальной школы в ходе компьютер­но-информационного обучения / А. А. Олейников, Т. Н. Олей­ни­ко­ва // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 1. – С. 211-215.

58. Олейников, А. А. Психологическая реабилитация экзаменуемых Единым национальным тестированием / А. А. Олейников, С. В. Гай­дук // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 3. – С. 167-169.

59. Олейников, А. А. Теоретико-методологические аспекты исполь­зо­вания концепции компьютерно-информационного обучения в фор­мировании умственных действий в условиях образователь­ного процесса/ А. А. Олейников, А. А. Мукашева // "Пути по­вы­ше­ния качества подготовки специалистов для системы образо­ва­ния": материалы Алтынсаринских пед. чтений, 1 февр. 2006. – Коста­най, 2006. – С.65-71.

60. Олейников, А. А. Электронное учебное пособие для учащихся 8-го класса по изучению пакета MICROSOFT OFFICE / А. А. Олей­ников, Т. А. Зибровская // Вестник КГПИ. – 2006. – № 1. – С. 180-184.

61. Павелко, Г. А. Использование информационных технологий при подготовке будущих учителей / Г. А. Павелко // Материалы меж­­­ду­народной научно-практической конференции "Интегра­ция деятельности "школа-вуз" как залог успешной профес­сио­наль­ной подготовки будущего учителя". – Костанай, 2007. – Т.1. – С. 181-184.

62. Павелко, Г. А. К вопросу использования мультимедийных тех­но­логий в подготовке студентов педагогических вузов / Г. А. Павелко, Н. Г. Подымалкина, А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – 2006. – № 1. – С. 192-194.

63. Павелко, Г. А. К вопросу о формировании информационной ком­петентности у студентов педвуза/ Г. А. Павелко, А. Д. Цы­га­но­ва // Вестник КГПИ. – Костанай, 2006. – №2. – С.48-51.

64. Павелко, Г. А. Методы эффективного формирования обобщен­ных информационных умений у будущих учителей / Г. А. Па­вел­­ко, А. Д. Цыганова // Вестник КГПИ. – 2007. – № 1. – С. 60-62.

65. Павелко, Г. А. Некоторые аспекты формирования обобщённых инфор­мационных умений у будущих учителей / Г. А. Павелко // "Формирование профессиональное компетентности учителя в свете реформирования образования РК": материалы обл. Алтын­са­ринских пед. чтений (продолж.). – Костанай: КГПИ, 2009. – С. 237-238.

66. Павелко, Г. А. Проектные задания как средство формирования обоб­щенных информационных умений у будущих учителей/ Г. А. Павелко // "Современная наука и проблемы образования": ма­териалы региональной научно-практической конференции моло­дых ученых, 15 наурыз 2006 ж. – Қостанай, 2006. – С.112-115.

67. Павелко, Г.А. Сборник проектных заданий по информатике [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Павелко. – Костанай: КГПИ, 2008. – 95 с.

68. Павелко, Г.А. Система компьютерной математики Mathcad [Текст]: учебно-метод. пособие / Г.А. Павелко; КГПИ, физ-мат. фак-т, каф. информ. и комп. техники. – Костанай: КГПИ, 2005. – 251 с.

69. Павелко, Г. А. Совершенствование преподавания курса "Инфор­ма­тики" посредством эффективных методов обучения / Г. А. Па­вел­ко // Вестник КГПИ. – 2007. – № 3. – С. 188-194.

70. Павелко, Г. Оқыту үрдісінде интерактивті тақтаны қолдану / Г. Па­велко, С. Исқақова // Математика және физика. – 2008. – № 3. – 11-13 б.

71. Павелко, Г. А. Формирование информационных умений как не­об­ходимого элемента профессиональной компетентности буду­щих учителей/ Г. А. Павелко // "Проблемы формирования про­фессиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": ма­териалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 348-351.

72. Павелко, Г. А. Формирование обобщенных информационных уме­ний у будущих педагогов в условиях проблемной лекции/ Г. А. Павелко // Материалы Международной научно-практической кон­ференции "Совершенствование профессиональной подго­тов­ки педагогических кадров в условиях модернизации современ­но­го образования", 11 сәуір 2008 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2008. – С. 343-345.

73. Подымалкина, Н. Г. FLASH - технологии как компонент профес­сио­нальной подготовки учителя / Н. Г. Подымалкина, Г. А. Па­вел­ко // Материалы международной научно-практической кон­фе­ренции "Интеграция деятельности "школа-вуз" как залог успеш­ной профессиональной подготовки будущего учителя". – Кос­танай, 2005. – Т. 1. – С. 160-163.

74. Подымалкина, Н. Г. Научная и профессиональная организация учеб­но-познавательной деятельности учащихся (философский аспект)/ Н. Г. Подымалкина, А. А. Олейников // "Современная нау­ка и проблемы образования": материалы региональной науч­но-практической конференции молодых ученых, 15 наурыз 2006ж. – Қостанай, 2006. – С.116-117.

75. Подымалкина, Н. Г. Образовательная технология на основе исполь­зования компьютерных и телекоммуникационных сред­ств как условие формирования информационного мышления студентов гуманитарных специальностей/ Н. Г. Подымалкина // Материалы Международной научно-практической конференции "Совершенствование профессиональной подготовки педаго­ги­чес­ких кадров в условиях модернизации современного образо­вания", 11 сәуір 2008 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2008. – С. 345-347.

76. Путиев, И. Т. Введение в фундаментальную физику при подго­тов­ке педагогов и исследователей/ И. Т. Путиев // ҚМПИ Жар­шы­сы. – 2009. – № 3. – С. 91-94.

77. Путиев, И. Т. Введение в фундаментальную физику при под­го­тов­ке педагогов и исследователей/ И. Т. Путиев // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – №2. – С.147-149.

78. Путиев, И.Т. Лекции по курсу общей физики. Оптика [Текст]: учеб. пособие / И.Т. Путиев. – Костанай: КГПИ, 2007. – 73 с.

79. Путиев, И.Т. Лекции по курсу общей физики. Физика атома и атомного ядра [Текст]: учеб. пособие / И.Т. Путиев. – Костанай: КГПИ, 2007. – 73 с.

80. Путиев, И. Т. О формировании мировоззрения студентов и уча­щих­ся в соответствии с современной вакуумной физической кар­тиной мира / И. Т. Путиев // "Проблемы формирования про­фес­­сиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": материалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 54-60.

81. Путиев, И. Т. Реализация интеграции науки и практики в под­го­тов­ке учителя физики и информатики на примере спецкурса "Фи­зические основы радиационной технологии полупровод­ни­ков"/ И. Т. Путиев // Материалы научно-практической конфе­рен­ции "Интеграция деятельности "школа-вуз" как залог успешной профессиональной подготовки будущего учителя". – Костанай, 2005. – Т. 2. – С. 13-16.

82. Путиев, И. Т. Современную физическую картину мира – на школь­ный уровень / И. Т. Путиев, В. Н. Новиков // Вестник КГПИ. – 2005. – № 2. – С. 157-160.

83. Радченко, П. Н. Использование адаптивной технологии в про­цес­се преподавания информатики / П. Н. Радченко // Пути по­вы­ше­ния качества подготовки специалистов для системы обра­зо­ва­ния: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 2. – С. 165-168.

84. Радченко, П. Н. Использование игровых технологий при про­ве­дении занятий по дисциплине "Информатика" по отдельным те­мам/ П. Н. Радченко, А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – Кос­танай, 2006. – №2. – С.218-219.

85. Радченко, П. Н. Концепция использования адаптивных техно­ло­гий в сетевом обучении студентов высших учебных заведений/ П. Н. Радченко // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – №2. – C. 32-34.

86. Радченко, П. Н. Методы и модели проведения контроля знаний с использованием адаптивной технологии / П. Н. Радченко // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 1. – С. 196-198.

87. Радченко, П. Н. Применение информационных технологий в пре­по­давании курса "Информатика"/ П. Н. Радченко, А. А. Олей­­ников // "Современная наука и проблемы образования" : ма­­териалы региональной научно-практической конференции мо­лодых ученых, 15 наурыз 2006 ж. – Қостанай, 2006. – С.117-119.

88. Радченко, П. Н. Теория и практика использования адаптивной технологии при создании электронных обучающих программ/ П. Н. Радченко // Материалы Международной научно-прак­тичес­кой конференции "Совершенствование профессиональной под­го­товки педагогических кадров в условиях модернизации сов­ре­мен­ного образования", 11 сәуір 2008 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2008. – С. 348-350.

89. Радченко, Т. А. Искусственный интеллект в формировании и раз­ви­тии абстрактного восприятия окружающей действи­тель­ности / Т. А. Радченко // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 1. – С. 215-217.

90. Радченко, Т. А. Теория искусственного интеллекта в реализации ди­дактических аспектов в школе/ Т. А. Радченко // Материалы Меж­дународной научно-практической конференции "Совер­шен­ст­вование профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях модернизации современного образования", 11 сәуір 2008 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2008. – С. 350-351.

91. Рахимова, А. Ш. Геометрические умения как компонент профес­сио­нальной компетентности учителя математики / А. Ш. Рахи­мо­ва, Б. А. Кошелакова // "Проблемы формирования профессио­наль­ной компетентности учителя в педагогическом вузе": ма­териалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 239-244.

92. Рахимова, А. Ш. Некоторые особенности в организации конт­ро­ля знаний обучающихся по геометрии в условиях кредитной сис­темы обучения / А. Ш. Рахимова // Пути повышения качества под­готовки специалистов для системы образования: материалы Алтын­саринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 2. – С. 169-173.

93. Рахимова, А. Ш. Особенности реализации контекстного подхода при решении задач на построение / А. Ш. Рахимова, Б. А. Коше­ла­кова // Вестник КГПИ. – 2005. – № 1. – С. 177-181.

94. Рахимова, А. Ш. Формирование предметной компетентности бу­ду­щего учителя математики на занятиях геометрии по теме "За­дачи на построение" / А. Ш. Рахимова // "Формирование профес­сио­нальное компетентности учителя в свете реформирования обра­зования РК": материалы обл. Алтынсаринских пед. чтений (продолж.). – Костанай: КГПИ, 2009. – С. 207-211.

95. Телегина, О. С. Некоторые проблемы преподавания теорети­чес­кой физики в условиях кредитной технологии / О. С. Телегина, Б. Т. Токушев // Пути повышения качества подготовки спе­циа­листов для системы образования: материалы Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2007г. – Костанай, 2007. – Ч. 2. – С. 192-195.

96. Телегина, О. С. Особенности преподавания теоретической физи­ки в условиях кредитной технологии/ О. С. Телегина // "Пути по­вы­шения качества подготовки специалистов для системы обра­зования": материалы Алтынсаринских пед. чтений, 1 февр. 2006. – Костанай, 2006. – С.172-174.

97. Усембаева, А. У. Структура занятия СРСП / А. У. Усембаева, А. А. Олейников // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – № 3. – С. 46-47.

98. Хайдарова, Г. А. Диагностика уровня достижений знаний уча­щих­ся по физике как средство реализации технологий разви­ваю­ще­го обучения / Г.А. Хайдарова, В. В. Колесникова // "Пробле­мы формирования профессиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": материалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 367-373.

99. Хайдарова, Г. А. Графтар физика сабақтарында оқушы білім­де­рін жалпылау және жүйелендіру құралы ретінде / Г.А. Хай­даро­ва, А.М. Нәпірова // Білім беру жүйесінде мамандарды даярлау са­пасын көтеру жолдары: Ыбырай Алтынсариннің педа­гоги­кА­лық оқылымдары туралы мағлұматтар. ІІ бөлім. – Қостанай, 2008. – 223-230 б.

100. Хайдарова, Г. А. Решение комбинированных задач как средство повышения эффективности обучения в условиях модернизации образования / Г. А. Хайдарова, Ж. М. Омарова // Современные тен­денции развития непрерывного образования: опыт, проблемы и перспективы: материалы обл. Алтынсаринских пед. чтений, 2 февр. 2008 г. – Костанай, 2008. – Ч. 2. – С. 236-240.

101. Хайдарова, Г. А. Физикадан білімді жалпылау және жүйелендіру мақсатымен графтар теориясының логикасын қолдану / Г.А. Хайдарова, А.М. Нөпірова // ҚМПИ Жаршысы. – 2007. – №2. – 200-204 б.

102. Хасанова, С. Б. "Delphi" курсы бойынша зертханалық практикум [Текст] / С.Б. Хасанова. – Қостанай: КГПИ, 2007. – 62 б.

103. Хасанова, С. Б. Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білім беру сапасын жетілдіру / С.Б. Хасанова // ҚМПИ Жар­шы­сы. – 2007. – №1. – 243-245 б.

104. Хасанова, С. Б. Оқытуда жобалық әдістерді қолдану тиімділігі / С.Б. Хасанова // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – №3. – 188-191б.

105. Цыганова, А.Д. Алгоритмы на графах [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Цыганова. – Костанай: КГПИ, 2007. – 104 с.

106. Цыганова, А. Д. Алгоритмы на графах в программировании как сред­ство реализации элементов искусственного интеллекта/ А. Д. Цыганова, В. М. Гриднева // Материалы Международной на­уч­но-практической конференции "Совершенствование профес­сио­наль­ной подготовки педагогических кадров в условиях мо­дер­низации современного образования", 11 сәуір 2008 г. – Қос­та­­най: ҚМПИ, 2008. – С. 356-361.

107. Цыганова, А. Д. Индивидуализация процесса обучения инфор­ма­тике в профессиональной подготовке учителя информатики / А. Д. Цыганова // "Проблемы формирования профессиональной компетентности учителя в педагогическом вузе": материалы науч.-метод. конф., 3 февр. 2005 г. – Қостанай: ҚМПИ, 2005. – С. 249-254.

108. Цыганова, А. Д. К вопросу о внедрении ОС LINUX в систему обра­зования/ А. Д. Цыганова, В. М. Гриднева // Вестник КГПИ. – Костанай, 2006. – №2. – С.175-179.

109. Цыганова, А. Д. Некоторые аспекты формирования профессио­нальной компетентности учителя в работе с одаренными детьми / А. Д. Цыганова // Материалы международной научно-прак­ти­чес­кой конференции "Интеграция деятельности "школа-вуз" как за­лог успешной профессиональной подготовки будущего учи­теля". – Костанай, 2005. – Т. 2. – С. 186-190.

110. Цыганова, А. Д. О формировании профессиональной компетент­ности учителя в работе с одарёнными детьми / А. Д. Цыганова // "Фор­мирование профессиональное компетентности учителя в свете реформирования образования РК": материалы обл. Алтын­са­ринских пед. чтений (продолж.). – Костанай: КГПИ, 2009. – С. 239-241.

111. Цыганова, А. Д. О формировании профессиональной компетент­ности учителя информатики в области программирования / А. Д. Цы­ганова, В. М. Гриднева // ҚМПИ Жаршысы. – 2008. – № 1. – С. 48-53.

112. Цыганова, А.Д. Основы программирования на PASCAL [Текст]: учеб. пособие по курсу "Языки программирования" для сту­ден­тов ФМФ / А.Д. Цыганова. – Костанай: КГПИ, 2005. – 136 с.

113. Цыганова, А.Д. Практикум решения задач по информатике [Текст] : учеб. пособие / А.Д. Цыганова. – Костанай: КГПИ, 2006. – 183 с.

114. Цыганова, А. Д. Профильные курсы в школьной информатике как средство реализации индивидуализации обучения / А. Д. Цы­ганова, В. М. Гриднева // Вестник КГПИ. – 2006. – № 1. – С. 232-236.

115. Цыганова, А. Д. Формирование умения и навыков муль­ти­медий­ного сопровождения учебного процесса как составной части информационных и методических умений студентов педвуза / А. Д. Цыганова, Г. А. Павелко // Вестник КГПИ. – 2005. – № 2. – С. 163-166.

116. Ченец, В. Н. Компьютерное моделирование внутрицентровой и рекомбинационной люминесценции монокристалла / В. Н. Че­нец, М. М. Дунский // ҚМПИ Жаршысы. – 2009. – № 2. – С. 71-74.

117. Ченец, В. Н. Статистическая модель некоторых параметров ша­ро­вой молнии / В. Н. Ченец // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – № 4. – С. 136-137.

118. Ысқақова, С.Б. Қазақ тілінде компьютерлік бағдарлама жасау-сұрағына/ С.Б. Ысқақова, А.А. Олейников // ҚМПИ Жаршысы. – 2006. – № 1. – С. 178-180 б.

119. Эфендиева, И. В. Формирование умений проектирования тек­сто­вых информационных объектов у учащихся школы в ходе изу­чения MS WORD / И. В. Эфендиева, Г. А. Павелко // Вестник КГПИ. – Костанай, 2007. – № 4. – С. 163-166.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет