Диплом алды практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұСҚау павлодарДата30.06.2016
өлшемі173.5 Kb.
түріДиплом

Практиканы өту жөніндегі бағдарламалар мен әдістемелік нұсқаудың титулды парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/23
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті
Тарих, археология және этнология кафедрасы

5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған

диплом алды практиканы өту жөніндегі
БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар
Практиканы өту жөніндегі бағдарламалар мен әдістемелік нұсқауларды, практикалардың сабақтас бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/22БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

____________Пфейфер Н.Э.

200_ж. «___»___________


Тарих, археология және этнология кафедрасы
5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған

диплом алды практиканы өту жөніндегіБАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, ҚР БМЖС 3.08.273-2006 және 5.03.005 – 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер».


Құрастырушы: аға оқытушы____________ Қасқабасова А.А.
Кафедра отырысында ұсынылған « » 201 ж.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Мамытова С.Н

Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

« » 201 ж. Хаттама №
ӘК төрайымы ______________ Батталов К.К.
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы___________ Акишев А.А. «___» ___________200__ж.МАҚҰЛДАНДЫ

КПжЖОБ бастығы________ Акимбекова Н.Ж. «___» _________200__ж.


ЖБ және ӘЖ бастығы________ Варакута А.А. «___» _________200__ж.
Университеттің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________20__ж. Хаттама №____
1 Диплом алды практиканың мақсаттары мен міндеттері

5В020300 Тарих бакалавры маманын дайындау бағдарламасында диплом алды практикасы қарастырылған.

Мақсат – диплом жұмысы бойынша тәжірибелік дайындық.

Міндеттер: 1. Мамандық бойынша теоретикалық білімдері мен практикалық дағдыларын жүйелеу, бекіту мен кеңейту және оларды белгілі бір нақты ғылыми міндеттерді шешуде қолдану;

 2. Өздік жұмысын жүргізу дағдылары арттыру, зерттеу әдісін меңгеру және дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселені шешу барысында тәжірибелер жүргізе білуді дамыту;

 3. Студенттің қазіргі заманғы ғылымның жағдайында өздік жұмысын орындауға дайындығын, және сонымен қатар, оның кәсіби дәрежесін анықтау;

 4. Ғылыми зерттеу жұмысының дағды мен қабілеттерін жетілдіру, зерттеу үрдісін меңгеру;

 5. Дерекнамалық мәліметтерді сыни талдау дағдысын игеру, «шикі» материалды өңдеу қабілеттілігін дамыту;

 6. Ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелерін шешуде новаторлық бағыттарды дамыту мен жетілдіру.


2 Пререквизиттер

Студенттер үшін диплом алды практиканың бағдарламасы «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзілік тарих» пәнінің негізгі өзекті мәселелерін қамтиды: • Зерттеу тақырыбының деректанушылық мәселелері;

 • Зерттеу мәселесінің тарихнамалық проблемалары;

 • Ғылымның қазіргі замаңғы дамуы ерекшеліктері және даму перспективалары;

 • Проблеманы зерттеуде жаңа тұжырымдамалар мен ұстанымдар;2 Постреквизиттер
Тәжірибе студенттің таңдаған мамандығы бойынша дағдыларды игеруге көзделген жұмыс формаларына жатады. Мұғалімге диплом алды жұмыс істеу икемі кәсіби білімін тереңдету, жергілікті спецификаны есепке ала отырып, оқу материалдарын өңдеу, оқушыларды өлкетанушылық жұмысқа тарту, әдістемелік құралдарды, өлкетанушылық бұрышты құру үшін қажет. Диплом алды тәжірибесінің нәтижесі бітіруші квалификациялық жұмыс болып табылады.
3 Өту кестесі

Сағаттар саны

Диплом алды жұмыс

СӨЖ

1 апта

30

15

2 апта

30

15

3 апта

30

15

4 апта

30

15

5 апта

30

15

Барлығы:

150

75


4 Практика мазмұны


№ п/п

Жұмыс мазмұны

Сағат саны

1

Диплом жұмысының деректанушылық және тарихнамалық талдауы

10

2

Фактологиялық материалды өндеу

10

3

Фактологиялық материалды талдау

10

4

Жұмыстың негізгі тарауларын белгілеу

20


5

Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдамалық ұстанымдарын қалыптастыру

6

Хронологиялық акпаратты талдау

10

7

Зерттеу тақырыбының негізгі түсініктері мен терминдерін қалыптастыру

10


8

Дипломдық жұмыстың негізгі тезистерін құрастыру

9

Дипломдық жұмысының тарауларының негізгі қорытындыларын жасау

10

10

Дипломдық жұмысты рәсімдеу талаптарына сай қалыптастыру

10

11

Диплом жұмысы жетекшімен қателерді айқындау бойынша жұмысы

10

12

Дипломды жұмыста қателерді түзету бойынша жұмыс

10

13

Дипломдық жұмыстың кіріспе бөлімін құрастыру

5

14

Дипломды жұмысты түзету

10

15

Дипломдық жұмыстың құжаттарын әзірлеу

20


16

Сын пікір берушілермен жұмыс

17

Диплом жұмысының баяндамасын құрастыру

10
Барлығы:

1505 Практика бөлімдерін орындау жөніндегі нұсқау
Тәжірибе аз топтармен олар үшін алдын-ала жасалған кесте бойынша жұмыс күнінде (6 сағат) жүзеге асады. Тәжірибені диплом жетекшілігін орындайтын жауапты кафедра оқытушысы басқарады.

Тапсырмаларды орындау бакалавр мамандығын дайындау міндеттерін шешуде нақты пайдамен үйлесімді болуы қажет. Тәжірибе алдында міндеттерді, жұмыс тәртібін түсіндіруге, кіші топтарға бөлуге, тәжірибега қатысушыларды анықтауға, тарихымен диплом алды жұмыстарының сипатымен таныстыруға арналған жиылыс немесе конференция өтеді.

Тәжірибе барысында студенттер есептік жұмысты, яғни диплом алды жұмысын атқару жөнінде есепті әзірлеуі керек.

Студенттердің келуіне бақылауды топта тағайындалған көмекші жүзеге асырып, оны жетекшіге ұсынады.6 Жетекшінің міндеттері

Жетекші мекемемен жасалған шарт негізінде тәжірибені ұйымдастыру талаптарына сәйкес тәжірибенің жүзеге асу орынымен қамтамасыз етеді.

Жетекші тәжірибені ұйымдастырудың бүкіл үрдісі үшін жауапты.

Жеткешінің міндетіне студенттерді тәжірибе бағдарламасын жүзеге асыру үшін қажет мәліметтермен, материалдармен қамсыздандыру жатады.

Жетекші тәжірибенің барысын тұрақты кезекті және қорытынды бақылайды.

Жетекші жүйелі түрде кафедра меңгерушісін тәжірибені өткізу барысы туралы мәлімдейді.7 Білім алушының міндеттері. Есептік құжаттаманы рәсімдеуге қойылатын талаптар


Студент-тәжірибешінің міндеттері

Студент-тәжірибеші келесіге міндетті:

- тәжірибені өткізу үшін уақытында рұқсат және құжаттарды алу, диплом алды жұмыстың талаптары мен ережелерін орындау, тәжірибені өткізу орнына келу;

- тәжірибені өткізу кестесін мүлтіксіз орындау, диплом алды жұмыстың талаптары мен ережелерін сай болу;

- тәжірибеге келмеуінің объективті себептері немесе жұмыс күндерін өткізу жағдайында кесте жоспарын жүзеге асыру мүмкін еместігін растайтын құжаттарды ұсыну;

- берілген тапсырмаларды белсенді орындау, жұмыс бағдарламасының тапсырмаларында қарастырылған толықтай материалды игеру;

- тәжірибе бойынша жұмыс бағдарламасының нормативтеріне сәйкес уақытында есептемелерді тапсыру;

- кафедра комиссиясының отырысында тәжірибе үшін есептеме бойынша жағымды баға алу.

Есептемені студент тәжірибе жетекшісіне тәжірибе аяқталуынан кейін екі күннен асырмай тапсыруы қажет. Есеп көлемі шамамен 4 терілген беттен тұрады (А-4 форматы, 14 кегль).

Есептеме стандарт нормаларына сәйкес ресімделіп, нормабақылаушы тарапынан бекітіледі.

Есептеме кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісінің және студенттің қолымен бекітіледі. Есептеме кәсіпорын мөрімен бекітілуі қажет.

Есептемеде тәжірибе мазмұны пункттерімен қарастырылған бөлімдер бойынша жұмыс бағасына ие болуы керек (жұмыс бағдарламасына қараңыздар).

Есептеме кафедра ашық отырысында қорғалады.
9 Практика қорытындысын жинақтау тәртібі
Студенттердің жұмысы тәжірибе жетекшісімен бағаланады. Нақты басқару мен бақылауды жүзеге асырушы талаптарын орындамаған студент тәжірибеден тыс қалуы мүмкін. Тәжірибе нәтижелері бойынша келісілген баға қойылады.

Диплом жетекшісінің тапсырмаларын орындаудың, жеке тәжірибелік тапсырманы дайындау сапасы есепке алынады.

4 терілген беттен тұратын есептеме жетекшіге тәжірибе аяқталуынан кейін келесі күннен кеш емес уақытта тапсырылады. Есептеме кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісінің және студенттің қолымен бекітіледі. Есептеме кәсіпорын мөрімен бекітіледі. Есептеме стандарт нормаларына сәйкес ресімделіп, нормабақылаушын тарапынан бекітіледі.
10 Білімді бағалаудың тәртібі

Қорытында баға тәжірибе жетекшісі – оқытушы тарапынан жүзеге асады. Тәжірибе бойынша қорытынды баға диплом алды жұмыс және жеке тапсырманы орындау үшін бағалардан шығарылады.

Тәжірибе барысында білім алушы практика бойынша күнделік жүргізеді, мұнда ол атқарған жұмыстары жөнінде жазулар жасайды. Практика соңында күнделік жетекшінің қолымен расталып кәспорынның (ұйымның, мекеменің) мөрімен бекітіледі.

Практика қорытындылары бойынша оқытушы кафедраға практика бойынша күнделік, мінездеме және есепті ұсынады, олар тәжірибе жетекішісі тарапынан тексеріліп кафедра меңгерушісі тарапынан құрылған комиссия алдында қорғалады.

Есептің қорғау нәтижелері жіктелген сынақ ретінде бағалардың әріптік ұпайлық рейтингтік жүйесі бойынша бағаланады

Практика бойынша есептік құжатнама (практика бойынша күнделік және есеп) кафедрада оқытушының білімі аяқталуына дейін сақталады.

Практика бойынша бағалар келесі жағдайларға байланысты қойылады

Практика бойынша бір жетекші бекітілген кезде баға ұсынылған есепті қорғау, көрсеткен білімдеріне және есептің рәсімделуіне сай бағаланады

Практиканың екі жетекшілерін бекітілген кезде қорытынды бағада тәжірибе базасының бағасы есепке алынды, оладың ара қатынас практика базасының жетекшісінің бағасы қорытынды бағаның 40% құрайды, ПМУ жетекшісінің бағасы қорытынды бағаның 60% құрайды. Әр бір баға 100 ұпайлық жүйе бойынша қойылады

Практика өтілімі нәтижесінде қорытынды ұпайлар білім алушы бір курстан екінші курсқа аударылған кезінде оның академиялық үлгерімін анықтаған кезде есепке алынады.

Практика маңызды жағдайларға байланысты (сырқат ауру, басқа себептер) өтілмеген себептеріне сай білім алушы ректордың бұрығына сай практиканы өтудің жеке мерзімдері бекітіледі.

Маыңзды емес себептерге сай практика өтілмеген жағдайда немесе қанағатсыз баға алынған кезде білім алушы практиканы төлем ақылы негізде ректордың бұйрығына сай кафедра бекіткен мерзімдерде өтеді.


.
11 Білімді бағалаудың өлшемдері
«Өте жақсы» деген баға дәстүрлі жүйе бойынша тәжірибе қорытындылары 90-100 ұпай алған жағдайда осындай талаптар негізінде қойылатын:

- тәжірибе өту кестесін мінсіз орындау;

- диплом алды жұмыс істеу ережелері мен талаптарын орындау;

- алған тапсырмалармен белсенді түрде жұмыс істеу, жұмыс бағдарламасында анықталған көлемі бойынша материалды толық игеру;

- жұмыс бағдарламасының нормативтеріне сай практика есебін уақытылы орындап тапсыру;

- диплом жетекшісінің тапсырмаларын, тәжірибе жетекшісінің жүктеген тапсырмаларын сапалы түрде орындау.

«Жақсы» деген баға дәстүрлі жүйе бойынша әжірибе қорытындылары 75-89 ұпай алған жағдайда осындай талаптар негізінде қойылады:

- диплом алды жұмыс істеу ережелері мен талаптарын орындау;

- жұмыс бағдарламасында анықталған көлемі бойынша материалды толық игеру;

- тәжірибе өту кестесін тұрақсыз орындау (тәжірибені босату себебі маңызды болған жағдайда растайтын құжаттарды әкелу);

«Қанағат» деген баға дәстүрлі жүйе бойынша 50-74 ұпай алған жағдайда осындай негіздер бар кезде қойылады:

- жұмыс бағдарламасында анықталған көлемі бойынша материалды шамалы игеру;

- тәжірибе өту кестесін орындамау (тәжірибені босату себебі маңызсыз болған жағдайда);

- жұмыс бағдарламасының нормативтеріне сай практика есебін кешігіп тапсыру.

«Қанағат емес» деген баға дәстүрлі жүйе бойынша 0-49 ұпай алған жағдайда осындай негізіндер бар кезде қойылады:

-жұмыс бағдарламасында анықталған көлемі бойынша материалды игермеу, қайтала алмау;

- диплом алды жұмыс істеу ережелері мен талаптарын орындамау;

- диплом алды тапсырмаларын, тәжірибе жетекшісінің жүктеген тапсырмаларын орындамау12 Ұсынылатын әдебиеттер
Негізгі

 1. Алаш қозғалысы=Движение Алаш: құжаттар мен материалдар жина∙ы/ құраст.: Е. М. Грибанова [ж. б.].-Алматы:Ел-шежiре.-(Алаш мұрасы). Т. 3, 2 кiтап:Қаңтар 1929 - шiлде 1938 жж.-2007.-343 б.

 2. Алаш қозғалысы=Движение Алаш: құжаттар мен материалдар жинағы/ құраст.: Е. М. Грибанова [ж. б.].-Алматы:Ел-шежiре.-(Алаш мұрасы). Т. 3, 1 кiтап:Сәуiр 1920 - 1928 жж.-2007.-302 б.

 3. Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы/ бас ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана:Астана полиграфия.-(Мәдени мұра). Т. 6:Туркестан – колония ( Очерк истории колониальной политики русского царизма в средней Азии )/ П. Г. Галузо.-2007.-343 б.

 4. Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы/ бас ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана: Астана полиграфия.- ( Мәдени мұра). Т. 7:Бейшуақ (Тарихи құжаттар iзiмен)/ Т. Жұртбай.-2007.-343 б.

 5. Нұрпейiс, К. Тарихи тұл∙алар/К. Нұрпейiс; жауапты ред. Б.Аяған.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2007.- 375 б.

Қосымша

 1. Әбдәкімұлы, Ә. Қазақстан тарихы (ерте дәуірден бүгінге дейін :оқу құралы/Ә. Әбдәкімұлы.-Толықтырылып, өңделіп 2-басылуы.-Алматы Қазақстан,2005.-608 б. .-

 2. Әмірханов, М. Б. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы: оқу құралы/М. Б. Әмірханов, Ө. Д. Сандықбаева.-Алматы:Заң әдебиеті,2008.-61 б.

 3. Мырзақалиұлы, М. 1916-1917 жылдардақы Торқай қазақтарының көтерiлiсi/М.Мырзақалиұлы.-Алматы,2005.

 4. Қазақстанның жаңа және қазiргi заман тарихы:оқулық/ред.басқарған Қ. С. Қаражан.-Алматы:Қазақ ун-тi,2005.-302 б.

 5. Нұршайықов, Е. Боздақтар/Е. Нұршайықов.-Алматы:Санат,2005.-272 бет: 24 бет ил.-(ұлы Отан соғысы Жеңiсiне 60 жыл)

 6. Азаттық аңсағандар: деректi шығармалар жинағы/ құраст.Асқар Оразақын.- Алматы: Жалын баспасы, 2006.-256 б.-(Желтоқсан көтерiлiсiне 20 жыл)

 7. Барсуков, Ю. Бывших солдат не бывает/Ю. Барсуков.-Алматы:Раритет,2006.-127 с.

 8. Алаш ақиықтары/ құраст. Т. Қ. Жұртбай.-Алматы:Алаш. Т. 5:Мақалалар, деректi құжаттар, аудармалар.-2006.-288 б.

 9. Адырбекұлы, К. 20 ∙асыр: Соңғы репрессия (1986 желтоқсан -1989 шiлде )/ Көлбай Адырбекұлы.-Алматы:Алаш. 1-кiтап:Сараптама, эссе.-2006.-288 б.

 10. Мәшiмбаев, С. М. Еуропа және Америка елдерiнiң қазiргi заман тарихы (1918-1945жж.):жоғары оқу орындарына арналған оқулық/С. М.Мәшiмбаев.- Алматы: Қазақ ун-тi,2005.-169 б.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет