Доклад за извършена проверка наДата13.07.2016
өлшемі50 Kb.
#196667
түріДоклад
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

TEMПОДЕМ” ЕООД


На основание заповед №РД-86/13.04.2011 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 02.06.2011г. беше извършена проверка на „Предприятие за производство на велпапе и опаковки”, собственост на „ТЕМПОДЕМ” ЕООД – с.Труд. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент химични вещества и екологична отговорност, въздух и отпадъци/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2011 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.II. Проверени инсталации и дейности:

 1. Цех за производство на велпапе;

 2. Цех за производство на изделия от велпапе;

 3. Ремонтна работилница:

 4. Складови помещения за суровини и отпадъци;III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


 1. Направление „Химични вещества и Екологична отговорност”

Представен инвентаризационен списък на химични вещества и препарати, употребявани и съхранявани от фирмата през 2010г. Статутът на фирмата спрямо регламент 1907/2006гг. е „Потребител по веригата доставчик”. Представени информационни листове за безопасност на употребяваните мастила, масла, пропан – бутан, натриева основа, боракс, дека хидрат, изготвени, съгласно чл.31 на регламент 1907/2006г.

В изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в ИБЛ, веществата и препаратите се съхраняват в сухи складови помещения.

ТЕМПОДЕМ” ЕООД е изпратило до МОСВ информация, съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от ЗОПОЕЩ /ДВ, бр. 43 от 2008г./ и е изготвила собствена оценка във връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

Представена е застрахователна полица за застраховка – Обща гражданска отговорност – отговорност за екологични вреди, с №1301 160 11 0009.


 1. Компонент “ Въздух”-

В обекта се експлоатира инсталация за изработка на фото полимерни клишета за печат – 1 бр. Горе – посочената дейност влиза в обхвата на Наредба 7 за норми за допустими емисии на ЛОС, изпуснати в атмосферния въздух, в резултат употребата на разтворители в определени инсталации /ДВ. Бр. 96/2003г., в категория №5 друго почистване на повърхности.

От представената справка в РИОСВ – Пловдив с вх. №1251/10.05.2011г., и извършваната на място проверка се констатира, че за производствената дейност през 2010г. е консумирано 0.2т. разтворител, при което не се превишават съответните ПСКР /прагови стойности за консумация на разтворител, съгл. Приложение №2 от Наредбата /ПСКР>2т/год.

3. Фактор „Отпадъци”

За управление дейностите с отпадъци „ТЕМПОДЕМ” ЕООД, притежава разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 455 – 00 от 03.10.2006г., издадено от РИОСВ – Пловдив. Към момента на извършване на проверката, дружеството спазва условията, поставени в цитираното по – горе разрешение.

При направеният обход на територията на площадката се констатира, че дружеството извършва дейности по оползотворяване на отпадъци, а именно:

R12 - оползотворяване /предварително третиране – балиране/ на отпадъци от хартия и картон. Констатираната дейност на фигурира в притежаваното от дружеството разрешение.

Притежаваната от дружеството програма за управление на отпадъците, не отразява актуалното състояние на дружеството по отношение на формираните на територията на площадката отпадъци по вид, състав и свойства.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

 1. Да се открие процедура за актуализиране на притежаваните от дружеството програма и разрешение за управление на дейностите с отпадъци.

      • Срок: 02.07.2011г.

      • Отговорник: УправителV. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на даденото предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м. август на 2010 год..

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет