Доклад за овос на ип. Заповед № рд-17/05. 02. 13 г за определяне на координатори, отговорни по процедурите за извършване на комплексни проверки в обекти през 2013гДата21.07.2016
өлшемі155.28 Kb.
#214206
түріДоклад
АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛОВДИВ
Заповед № РД-4/11.01.13 г. – за определяне състава на комисия, която да предприемедействия по установяване на действителния разход на гориво на служебнеи автомобили Лада „Нива” – 3 бр.

Заповед № РД-5/14.01.13 г. – за определяне на служители на РИОСВ-Пловдив за осъществяване на контролни функции по Закона за управление на отпадъците.

Заповед № РД-13/24.01.13 г – за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклад за ОВОС на ИП.

Заповед № РД-17/05.02.13 г. – за определяне на координатори, отговорни по процедурите за извършване на комплексни проверки в обекти през 2013г.

Заповед № РД-18/05.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка по спазване на условията и мерките в издадено решение по ОВОС за ИП”Регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци”.

Заповед №РД-19/06.02.13 г – за определяне на видая гориво и разходна норма за служебните автомобили на РИОСВ-Пловдив.

Заповед № РД-28/21.02.13 г. – за назначаване на комисия за разпределяне на количествата билки под специален режим, определени със заповед на министъра на околната среда и водите за територията на РИОСВ-Пловдив.

Заповед № РД-29/26.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „ИНСА” ЕООД, Раковски по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-30/26.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-31/26.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в СК „Тракиец” ЕООД, с. Житница по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-32/26.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в ИК „Жанет” 45, ООД Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-29/26.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за производство на опаковки на „Асенова крепост” АД, Асеновград по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-35/27.02.13 г. – за разпределяне на количествата билки под специален режим на опазване и ползване в Пловдивския регион между класираните фирми.

Заповед №РД-36/27.02.13 г – за назначаванеи на постоянно действащша комисия за привеждане на работата с документи в учрежденския архив и опазването им в съответствие с нормативните документи.

Заповед № РД-38/28.02.13 г – за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклад за ОВОС на ИП.

Заповед № РД-39/28.02.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Месокомбинат Карлово” АД, Карлово по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед №РД-41/28.02.13 г за определяне на вътрешни правила за организация и обща координация в РИОСВ-Пловдив при констатиране на нарушения на екологичното законодателство.

Заповед № РД-45/04.03.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Месопреработвателно предприятие”, с. Житница по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-46/04.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в цех на „Ванела” ЕООД, с. Царимир по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-47/04.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Производство на млечни продукти” на СД „Костови С-ие-ЕМК”, Съединение по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед №РД-51/11.03.13г – за определяне на месечен лимит на разговоритие по служебните мобилни телефони.

Заповед № РД-53/11.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в млекопреработвателно предприятие на ОМК, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-60/18.03.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка по спазване на условията и мерките в издадено решение по ОВОС за ИП ”Добив на подземни богаства от находище „Инджова върба-2”.

Заповед № РД-63/22.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в млекопреработвателно предприятие на „Елит 95” ООД, с. Дълбок извор, общ. Първомай по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-64/25.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци на „Авиус 2003” ЕООД, с Царацово по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-65/25.03..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в млекопреработвателно предприятие на ОМК, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-71/04.04.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, експлоатирано от „Авиус 2003”, с. Царацово с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-72/04.04.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД – площадка „ТЕЦ Пловдив-Север”, Пловдив.

Заповед № РД-82/11.04.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за производство на пасмантерия, гр. Първомай с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-83/16.04.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за преработка на череши на „Агри България”ЕООД, с Радиново с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-86/16.04.13 г. – за назначаване на състав на Дисциплинарен съвет при РИОСВ-Пловдив.

Заповед № РД-87/17.04.13 г – за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклад за ОВОС.

Заповед № РД-93/22.04.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Млекопреработвателно предприятие, с. Тополово на „Нел-ка” ООД, с. Тополово по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-94/23.04.13 г – за назначаване на комисия със задача оценка на популацията на блатно кокиче в находище в община Калояново.

Заповед № РД-95/23.04.13 г – за назначаване на комисия със задача оценка на популацията на блатно кокиче в находища в община Първомай.

Заповед № РД-96/26.04.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив.

Заповед № РД-97/26.04.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за производство на млечни продукти „Чичо Чарли” ООД, с. Бенковски по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-98/26.04.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за производство на козметика на „Българска роза” АД, Карлово по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-100/09.05.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Спиртна фабрика, с. Катуница по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-114/13.05.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Дестилерия, в с. Черноземен, общ. Калояново по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-116/15.05.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”, гр. Карлово.

Заповед №РД-118/15.05.13 г за определяне на експерти за извършване на проверки на територията на общините в Пловдивска област с цел осъществяване на постоянен контрол по почистване на населените места и пътищата.

Заповед № РД-131/20.05.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Млекопреработвателно предприятие”, с. Леново, общ. Асеновград по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-135/21.05.13 г – за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклад за ОВОС.

Заповед № РД-137/27.05..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-140/28.05.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Агрия” АД, Пловдив.

Заповед № РД-141/28.05..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „ПСОВ- индустриална зона Раковски”, с. Стряма, общ. Раковски по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-142/28.05.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в обект „Птицекланица”, кв. Дебър, гр. Първомай по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-144/03.06.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка във „ВГ-Експорт” ЕООД, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-153/10.06..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в цех за преработка на месо и месни продукти на „ЕЛКО” ООД, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-154/10.06..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Цех за производство на мебели на „МЕБЕЛОР” ООД, Пловдив по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-155/10.05..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в млекопреработвателно предприятие на „Димитър Маджаров 2” ЕООД, Стамболийски по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-157/11.06.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „КЦМ” АД, Пловдив.

Заповед № РД-161/12.06.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Дениз 2001” ЕООД, птицекланица в гр.Първомай по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-166/24.06.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в ТПК „Бутилираща компания Хисар”, гр. Хисар по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-168/25.06.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Монди Стамболийски”ЕАД, Стамболийски по спазване на изискванията на екологичното законодателство

Заповед № РД-171/27.06.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” на „Кали-98” ЕООД, Перущица по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-173/01.07.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Марицатекс” АД, Пловдив.

Заповед № РД-174/01.07.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-183/12.07.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка във „ВГ Експорт, ЕООД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-194/07.08.13 г. – за предприемане на принудителна административна мярка – пломбиране на съоръжения на „Скорпио-46”, ЕООД, Пловдив с цел предотвратяване или прекратяване на административно нарушение, свързано с опазване на околната среда.

Заповед № РД-197/09.08.13 г – – за предприемане на принудителна административна мярка – спиране на пускането на пазара на дървени въглища, произведени от „Карбол” ЕООД, с. Красново, общ. Хисар до извършване на регистрация на дървените въглища в Европейската агенция по химикали.

Заповед № РД-201/15.08.13 г – за определяне на експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация по ЗУО в конкретни общини.

Заповед № РД-202/15.08.13 г – за определяне на служители на РИОСВ-Пловдив за осъществяване на контролни функции по ЗУО.

Заповед № РД-211/22.08.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Екохотел „Здравец” в парк „Родопи”, стопанисван от „Ринг П” ЕООД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-213/26.08.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води”, с. Граф Игнатиево, общ. „Марица” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-215/28.08.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка Пивоварна на „Бълборг” АД, Пловдив в с. Труд, общ „Марица” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-218/02.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „ВЕАНИ” ЕООД, Пловдив с цел осъщестяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-223/10.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Пирамиди” ЕООД, Пловдив с цел упражняване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-224/10.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Консервна фабрика на „Филикон 97” АД, Пловдив с цел упражняване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство

Заповед № РД-225/11.09.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Калцит” АД, Асеновград.

Заповед № РД-226/11.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за производство на замразени плодове и зеленчуци на „Булгарфрост” АД, с. Кочево, с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-228/13.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в Първомай, собственост на „Булконс Първомай” АД, София с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-229/13.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка по спазването на условията и мерките в издадено решение по ОВОС в Цех за производство на стоманени заготовки на „Хелиос Металург” ООД, Пловдив

Заповед № РД-230/16.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в обект на „Иксетик Пловдив” ЕООД, Пловдив – Предприятие за производство на хидравлични автомобилни помпи, с. Стряма, Индустриална зона Раковски с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-233/17.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка във Винарска изба на „Риком” ЕООД, Брезово с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-234/18.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Завод за производство на безалкохолни напитки „Парти клуб”, с. Йоаким Груево, собственост на „А и Д Комерсиал” ЕООД, Перущица с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-235/18.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Млекопреработвателно предприятие, с. Брягово, общ. Първомай с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-236/18.09.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР „Депото за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с. Шишманци, общ. Раковски.

Заповед № РД-238/19.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка по спозването на условията и мерките в издадено решение по ОВОС за ИП Кариера за добив на мрамори от находище „Старите колиби”, с. Мулдава, общ. Асеновград.

Заповед № РД-241/25.05.13 г. – за определяне на вътрешни правила за дейността на учрежденския архив.

Заповед № РД-246/26.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Млекопреработвателно предприятие, с. Домлян, общ. Карлово на „Полидей” ООД, Карлово с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-247/26.09.13 г – за насрочване на заседание на Екологичния експертен съвет при РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклади за ОВОС за ИП на „БТ Рийл истейд” АД, София.

Заповед № РД-248/26.09.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на Цех за бутилиране на олио в с. Белозем, собственост на „Стени олива”ЕООД, с. Болярино общ. Раковски.

Заповед № РД-251/03.10.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски.

Заповед № РД-252/04.10.13 г – във връзка с постановления на РП под териториална юрисдикция на ОП-Пловдив се определят служители, които да извършат, съвместно с представители на съответните общински администрации и полицейски служители, проверки по спазване на императивните норми на ЗУО.

Заповед № РД-264/16/10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на ИП „Кланица за червено месо”, с. Войводиново, общ. „Марица” с цел осъществяване на контрол по спазване на условия и мерки в издадено решение по ОВОС.

Заповед № РД-266/17.10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Либхер транпортейшънс системс Марица”, с. Радиново, общ. „Марица” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-268/17.10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Хим Комерс 2007” ООД с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-271/21.10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Цех за нанасяне на галванични покрития на ЕТ „Димитър Манолов 22”, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-278/25.10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на ИП „Хотелски комплекс”, с. Цалапица, общ. „Родопи” с цел осъществяване на контрол по спазване на условия и мерки в издадено решение по ОВОС.

Заповед № РД-282/29.10.13 г – за назначаване на комисия със задача да извърши инвентаризация на матриалните балансови и задбалансови активи, намиращи се в сградите на РИОСВ-Пловдив на бул. „Марица” 122 и на противопожарните депа в селата Добростан и Бачково, в Кричим и Пловдив и на наличното гориво на автомобилите към 30.12.13 г.

Заповед № РД-283/29.10.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, Пещера, площадка с. Цалапица, общ. „Родопи”.

Заповед № РД-287/11.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, експлоатирано от „Кирови 4” ООД, с. Царацово, общ. „Марица” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-288/04.11..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД, с. Радиново, общ. „Марица”с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-292/07.11..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в птицекланица, експлоатирана от „Брезово” АД, Брезово с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-293/13.09.13 г – за обявяване на конкурс за длъжността мл.експерт „Администратвно обслужване на едно гише”.

Заповед № РД-295/08.11.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка във „Фермата” АД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-233/17.09..13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Склад за съхранение на стари и негодни за употреба пестициди на оранжериен комплекс „Грийнс” ООД, Първомай с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-299/12.11.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на ИНСА ОЙЛ” ООД Раковски.

Заповед № РД-300/12.11.13 г – за определяне на служителите, извършващи вписвания в Административния регистър.

Заповед № РД-308/22.11.13 г. – за назначаване на комисия за провеждане на конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-293/07.11.13г.

Заповед № РД-309/25.11.13 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в обект „Молкерай” ООД, с. Цалапица, общ. „Родопи” с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Заповед № РД-310/25.11.13 г – за определяне на комисия за проверка на спазването на противопожарните изисквания през зимния отоплрителен сезон.Заповед № РД-311/25.11.13 г. – за определяне на екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда за извършване на проверка по изпълнението на условията и сроковете в КР на „Регионален център по обезвреждане на твърди битови отпадъци-І етап”, Асеновград.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет