Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”Дата12.07.2016
өлшемі94.5 Kb.
#195624
Научни публикации
на доц. дфн Маргрета Любомирова Григорова

I. Дисертации
 1. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” (Славянски литератури):

Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”. 1995 г.

 1. Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки“ (Славянски литератури):

Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател. Море, преселение, творческа биография. 2014 г.
II. Монографии
1. Хоризонти и пътища на полската идентичност, Унив.изд. “Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2002. 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4.

2. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература, Изд. “Фабер”, В.Търново, 2003. 200 с. ISBN 954-775-227-8.

3. Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател, Унив. изд.“Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2011. 438 с. ISBN 978-954-524-816-0

Второ, преработено и допълнено издание след защитата на втората докторска степен – 2015 (под печат).

4. Очите на словото. Полонистични студии, Изд. Фабер, Велико Търново, 2014. ISBN 978-619-00-184-3, 354 стр.

III. Студии и статии


А. В български издания


 1. Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус, В: Българистични и славистични изследвания, В.Търново, 1991, с.153-161.

 2. Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла”, В: Славистични проучвания. (В чест на ХІ международен славистичен конгрес) , В.Търново, 1993, с.149-156.

 3. Моделът “Theatrum mundi” в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие, В: Проглас, № 1, 1994, с.90-97.

 4. Полският позитивизъм като акт на терапия –трансформация в системата на художествения знак, студия, В: Трудове на ВТУ, т.29, книга 1, с.133-168.

 5. Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла” – В: Проглас, кн.2, 1995, с.58-67

 6. Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа, В: Алманах 6 клас, Изд.”Слово”, В.Търново, 1994, с.347-353

 7. Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик. В: Славянски летописи, бр.ІV, София, 1998, с.263-278.

 8. Луцифер и Св.Франциск. Ракурси към литературата от периода на “Млада Полша”, В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури, В.Търново, 1999, с.353-363.

 9. Отвъдните светове в славянските литератури – пътища на проверената идентичност, В: Език. Литература. Идентичност, София, 1999, с.216-223.

 10. “Theatrum mundi” и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла”, В: Славистични проучвания, В.Търново, 1998, с.125-141.

 11. В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет, Във: Филологически сборник. В памет на проф.Георги Димов(1918-1994). В.Търново, 2000, с.216-223.

 12. Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията, В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди, София, 2000, с.258-263.

 13. Полският Рим, В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век, София, 2001, с.262-273.

 14. Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич, В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата, В.Търново, 2001, с.93-105.

 15. Григорова, М., Христова, А. Похитената илюзия на отвъдните светове (П.К.Яворов – К.Х.Маха: славистичен диалог), В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания., В.Търново, 1999, с.205-219

 16. Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек, В: Проглас, бр.3-4, 1999 г., 107-131.

 17. За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век, В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, София, 2001, с.378-386

 18. Полските сватби – литературен летопис. Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, проведени на 26 и 27 април 2002 г., СУ”Св.Климент Охридски”, 2002, с.366-371.

 19. Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм, Национална научна конференция “Библиотеки – четене – комуникации”, 28 ноември, 2002 г., В.Търново , с.263-272.

 20. Романтични метаморфози. Полски визии. В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, 2003, с.362-369

 21. Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич, В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново, 2003, 295-303.

 22. “Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски, В: Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков, Шумен, 2003, 219-231.

 23. Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша”, В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф.Иван Радев, Велико Търново, 2003, с.316-323.

 24. Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания, В: Великотърновски клон на съюза на учените в България, (сборник от конференция ”Дни на науката 2003”), В.Търново, 2004, с.50-58.

 25. Маските на героя в поезията на Мицкевич, В: Юбилейни Паисиеви четения, Пловдив, 2003.

 26. Сватбеното огледало на полската литература. Сватба и история. В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2004, с.7-22

 27. По следите на “другия текст” в разказите на Густав Херлинг-Груджински” – Научна конференция “Съвременно образование и чужд език” – Велико Търново – 5-6 ноември, 2004 г, 43-53.

 28. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”, студия, В: сп. Проглас, 2007, бр.1, с. 58-82

 29. Ришард Капушчински – пътешествия, мисии и книги, В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света Гора”, Велико Търново, 2007, с. 195-202

 30. Разговори по пътя (в съавт. С Едуард Касперски), студия, сб. Славистични проучвания, Велико Търново, 2008, 127-145.

 31. Полските романтици в културния салон на Европа, Юбилеен сборник на Филологическия факултет послучай 45-годишнината от създаването на ВТУ, Велико Търново, 2009, 290-300.

 32. Светлината на абаноса. Африканската приказка на Ришард Капушчински, в: Паисиеви четения. Международна славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, 27-28 ноември 2008. Литературознание. Научни трудове. Т. 46, кн. 1, сб. Б, 2008, Пловдив, 2008, 456-466.

 33. Джоузеф Конрад. Полша – книгата на спомените, сб. Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, 232-244

 34. Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и водата”, В: Научни трудове на Филологически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, т. 48, кн. 1 (Материали от Единадесетия полско-български колоквиум, 7-8 ноември, 2010), Пловдив, 2010, 359-373.

 35. Седмата картина от цикъла „Легенда за оскверненото причастие“ на Паоло Учело – истина и измислица в посланията на Густав Херлинг-Груджински, В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, С., 2011, 568-577.

 36. Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник”, в „Пространствата на словото“, Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов, т.2, Пловдив, 2012, 125-139.

 37. „Мислителят“ на Роден, Карел Хинек Маха, Иван Крамской, Албер Камю. Вкаменяването на размисъла, в: Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012, 192-205.

 38. Ерес и святост в постмодерната полска литература. Еретици, клади и инквизитори в творчеството на Густав Херлинг-Груджински и Збигнев Херберт, В: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. 19-21 април 2012, т.2, Литературознание. Фолклор, София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 292-299.

 39. Нобелистът Милош и „несполучливият кандидат“Конрад в огледалото на подобията. В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013. С.151-163.

 40. Андрич като свой. Ключови моменти в полската рецепция на Иво Андрич. В:ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 50, КН. 1, Пловдив, 2012 – ФИЛОЛОГИЯ, 228- 244.

 1. Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински, Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.2, 8.

 2. Българската рецепция на Джоузеф Конрад – липси и наличности, Юбилейна конференция 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 167-182. ISBN 978-954-524-975-4.

 3. Лицата на Марек Биенчик в „Книга на лицето“, В: сборник от XII международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“, 9-10 май, 2014. (под печат).


Б. В чуждестранни издания (полски, сръбски, руски)


 1. Podróż do centrum wszechwiedzy w poetickim myśleniu Mickiewicza, [W:]: Roczniк Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza XXXV, 2000, s.99-107.

 2. “Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej”, [W:] Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, 24-26 października, Częstochowa, T.II, Cz.1, 2001, s.219-226.

 3. Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:]: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Białystok, 2004, s.105-119

 4. Los ciała i tekst Losu w opowiadaniach Gustawa Herlinga- Grudziskiego, [W:]: „Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku – Częstochowa, 2005, 107-119

 5. Miłosz i Mickiewicz - przesłania biografii powtórzonej. Litewski rodowód i problematyka tożsamości, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie”, [W:] Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.3, Symferopol, 2006, s. 44-57. ISBN 978-966-8048-28-9

 6. Путеводитель романтического путешественика, В: Мир романтизма, т. 11 (35) К 45-летию профессора И.В. Карташовой, Тверь, 2006, 76-86. ISBN 5-227-00457-9

 7. Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински, сб. Књjевност и историjа, Ниш, 2007 с.213-230 ISBN 86-7025-417-4

 8. Topika włoska w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, [W:] „Prowincja – Świat – Europa – Polska” - I lubelskie sympozjum polonistów Europy Środkowo-wschodnej, Lublin, 2007, 249-265.

 9. Wizje I sny apokaliptyczne – kronika Objawienia. Parafrazy polskie I bułgarskie, [W:] : Apokalipsa. Symbolika. Tradycja. Egzegeza, t.II, Białystok, 2007, 483-501.

 10. Grigorowa, М. Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu”, [W:] III kongres polonistyki zagranicznej – Poznań, 8-10 czerwca, 2007, 483-501.

 11. Grigorowa M., Kasperski E. Rozmowy w podróży, [W:] Dialogi romantyczne. Filozofia. Teoria i historia. Komparatystyka. Red. E.Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk- Warszawa 2008, s. 115-145

 12. Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość. Idee illiryzmu w dialogicznym europejskim I slawistycznym kontekście, [W:] „Żyje, żyje duch słowiański”?(Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny), Toruń, 2009, с. 11-37

 13. Mapa i ruch czyli dialog nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, [W:] Literatura polska w świecie. Obecności. Cieszyń - Katowice, 8-10 czerwca 2010, 11-22.

 14. Kapitan, Pielgrzym i Podróżujący Herodot albo polski twórca w załodze międzynarodowej (Rozważania o polskiej misjii międzykulturowej), IV kongres polonistyki zagranicznej, Kraków, 8-11.10, 2008, [W:] Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Universitas, Kraków 2010, 305-314.

 15. Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność, сб. от конференцията „Literatura i obrazy”, [W:] Świat i słowo.Obrazy literatury. ISSN 1731-3317, Bielsko-Biała, 2011, 119-135.

 16. Podróż do centrum Afryki: Kongo Belgijskie w utworach Josepha Conrada, Ryszarda Kapuścińskiego i Kazimierza Nowaka, [W:] „Topografia tożsamości”, t.2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. стр. 339-349. ISBN: 978-83-232-2438-9, ISSN: 1429-7612
 1. Baśń o wiatrach w zwierciadle morza Josepha Conrada: Odyseja za słupami Herkulesa, [W:] Literatura polska w świecie. T. IV. Oblicza światowości, Uniw. Śląski, Wyd. Gnome, Katowice, 2012, s. 268-278. ISBN 978-83-63268-07-7

 2. Fenomen kreacyjny pogranicza: efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, [W:] Postcriptum polonistyczne, nr 1 (11), 2013, 79-93.

 3. Długi rok Miłosza w Bułgarii. Przekład tytułu „Rodzinnej Europy” jako motyw analizy literackiej, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 177-191.

 4. Iwanowа C., M.Grigorowa M. Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 57-69.

 5. Grigorova M. JOSEPH CONRAD KORZENIOWSKI: THE CREATOR AS SEAFARER (EXCERPTS), Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VIII 2013, pp. 31–46. (transl. Petya Tsoneva)

 6. Asparuchov A. Grigorova M. Under Bulgarian Eyes: the Reception of Joseph Conrad in Bulgaria Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63.

 7. Niechronologiczny czas historii recepcyjnej: próba zarysu teorii względności przekładowej polskiej literatury w Bułgarii, Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje, T. V, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnom, 2014, 11-25, ISBN 978-83-63268-33-6.

 8. Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii, Kraszewski i wiek XIX, seria Przełomy/Pogranicza, Białystok, 2014, 267-281, ISBN 978-83-63470-33-3.

IV. ПРЕВОДИ


 1. Художествена литература
 1. (С Мира Костова) Милош Ч. Родната Европа (Rodzinna Europa), Русе, Изд. Елиас Канети, 2012.

 2. Тигъра (фрагмент от „Родната Европа“), Лит. вестник, 2012, № 17, с.11-12.

 3. Хонет Р, Корона, За да кипи, Птицата никога вече, Цветя, ларви (Korona, Żeby wrzał, Ptak już nigdy, Kwiaty, larwy), В: Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 (Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989), Жанет 45, Пловдив, 2014, 144-154.

 4. Тувим Ю. Карнавалът (Karnawał), В: Лит.вестник, 2013, бр.30-31, 2-8.10, с.18.

 5. Шимборска В. Миг, Лабиринт, Локви, Похвала на сънищата, Географска карта (Chwila, Labirynt, Pochwała snów, Kałuża, Mapa), В: Литературен вестник, бр. 22, 2012, 4, 5,7,17.

 6. Шимборска В. Поетите ще имат много работа (откъс от Нобеловата й лекция), В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, Велико Търново, 2012/2013, 360-362.

 7. Новак К. С колело и пеша през Черния континент (Rowerem i pieszo przez Czarny ląd (фрагменти), В: Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.24.

 8. Биенчик М. In vino fabula (In vino fabula), В: Пламък, бр.2, 2014, с. 188-192.


Б. Литературна критика:


 1. Полска критика за Джоузеф Конрад („Интервю с Джоузеф Конрад“ на Мариан Домбровски, „Въображаемо интервю с героя на „Тайфун“ от Густав Херлинг-Груджински), избрани фрагменти от Стефан Жеромски, Мария Домбровска), В: Григорова М. Творецът като мореплавател, В. Търново, 2011, 360-374.

 2. D. Опацка-Валасек Д. „За миг съм тук, за миг съм тук само...“ Времето в поезията на Вислава Шимборска (Opacka-Wałasek D. „Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę…” Czas w poezji Wisławy Szymborskiej), Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 6.

 3. Внук А. Да намериш изгубеното време (Wnuk A. Odzyskać stracony czas), В: Проглас, 2012, кн.1

 4. Бернацки М. Идеята за диалога в пространстото на пограничието (Bernacki M. Idea dialogu na przestrzeni pogranicza), В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 95-103.

 5. Павелец Д. Поробеният разум, смяна в полюсите на рецепцията (Pawelec D. „Zniewolony umysł” – zmiana biegunów recepcji), Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013. 89-95.

 6. Касперски Е. Мотивация, функция и ефекти на Нобеловата награда за литература (Kasperski M. Motywacja, funkcje i efekty Literackiej nagrody Nobla), В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 22-38.

 7. Тадеуш Янушевски за Тувим (Januszewski T. O Tuwimie), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10, с.14.

 8. (Със Стелиана Данкова) Пьотр Борек, Хотинската битка през 1621 г. и нейните отражения в дневници и записки (Borek P. Chocim 1621 w relacjach diariuszowo-paamiętnikarskich), Проглас, кн.1, 2014, 46-73.

 9. Новосад А. Медийната политика на Балканите (Nowosad A. Polityka medialna na Bałkanach, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/medijnata-politika-na-balkanite/

 10. Пилат М. Завършено и незапочнато стихотворение (Piłat M. Rozpoczęty i niedokonczony wiersz). Рецензия за посмъртно издадената стихосбирка на Вислава Шимборска „Достатъчно“ („Wystarczy”) Литературен вестник, бр. 22, 2012, с.11.

IV. Рецензии
 1. Внушителната сила на романния триптих (рецензия за книгата на Н. Даскалов,“Оспорвани шедьоври”) , В: Проглас, № 3, 1994, с.113-117.

 2. Неоспоримата сила на “Оспорвани шедьоври” (рецензия за книгата на Н. Даскалов, “Оспорвани шедьоври), В: Език и литература, № 5-6, 1995, с.169-171.

 3. М. Григорова. Съкровеният свят на родовото предание.(Рецензия за: Налбантова Е. Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология.), Проглас, кн. 1, 2007.

 4. Григорова М. Първа руска монография за класика на съвременната полска литература Густав Херлинг-Груджински (Л. А. Малцев. Между Росией и Западом: традиция екзистенциализма в творчестве Г. Херлинга-Грудзиньского, Калининград, 2008) – рецензия, Проглас, В.Търново 2009, кн.1, 159-163

 5. За книгата на Галя Симеонова-Конах „Człowiek o wielu imionach“, Warszawa, 2007, в: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, 2008, 562-563

 6. Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011), в: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 356-360.

 7. Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед“ (Рецензия за Годината на ловеца. Балкани, 2011. Прев. В. Деянова и Б. Обретенов, Лит. вестник, 2012, № 17, 2-3.

 8. Бакхусовият слуга Тувим в огледалото на виното (Рецензия за книгата Tuwim J. Nalej mi wina!,Warszawa, Wyd. Iskry, 2013.), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.7.)

 9. На лекции с професор Боян Пенев и Калина Бахнева (Б. Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Съставителство и встъпителна студия – Калина Бахнева. Унив.изд. Св. Климент Охридски, С., 2013), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.2.

 10. Хор от любовни гласове в 100 любовни стихотворения. (Рецензия за „Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 г.“, Пловдив, 2014), бр. 40 от 10-16.2014, с.4-5, ISSN 1310-9561.

V. Научни редакции и съставителства

 1. Международен научен сборник „Нобеловата награда за литература – мост между културите“, Ивис, Велико Търново, 2013. С.151-163. – отговорен редактор.

 2. Съставителство, редакционно участие (съвм. с Йоланта Тамбор, Калина Бахнева и Галя Симеонова-Конах) и въвеждащи думи към българския брой на полското научно списание Postcriptum polonistyczne „Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś”, nr 2 (12), 2013. ISSN 1898-1593.

 3. Любими полски автори и творби. Избрани студентски преводи. Ulubieni polscy autorzy i dzieła. Wybrane tłumaczenia studenckie, Велико Търново: Фабер, 2014. Отговорен редактор.

 4. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, Велико Търново, с. 352. 2009. ISBN 978-954-524-673-9. Участие в редакционна колегия.

 5. Международен юбилеен сборник „Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, s.560, ISBN 978-954-524-775-0 – участие в редакционна колегия.

 6. 50 години Великотърновски университет „Кв. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Сборник от Юбилейна международна конференция, Велико Търново:Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-975-4– участие в редакционна колегия на секция „Филологически факултет“.

 7. Организация на публикационни цикли с участие на докторанти и студенти:

 • в полските броеве на Литературен вестник, посветени на Милош, Шимборска (2012, бр. 22), Тувим (2013, бр. 30-31), полския репортаж (2014, бр. 19).

 • В Алманах „Света гора“ – за Капушчински (2008) и Шимборска (2012).

VI. Други

 1. Професор Николай Даскалов на 70 години, Проглас, кн.2, 2009, 208-213. ISSN 0861 7902.

 2. „Jak czytają nas za granicą?“ - участие в анкета. В: Czytanie literatury.Studia literaturoznawcze. Czasopismo Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 1, 2012, 354-360. ISSN 2299-7458.

 3. Предговор към сборника от националната уебконференция „Общуване без граници“ по проект „Платформа за езикова индустрия – експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода“. Велико Търново:Абагар, ISBN 9786191680733.

Каталог: userinfo -> 163 -> doc
userinfo -> Списък на публикациите
userinfo -> Монографии: Miloslava Sokolová – Marta Vojteková – Wirginia Mirosławska – Miroslava Kyseľová, Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, 336 s
userinfo -> Автобиография златко Георгиев Върбанов Лични данни
userinfo -> Владимир Стоев Хънтов Дисертация : Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка диссертация
userinfo -> Катедра "русистика" списък на научните публикации на доц. Д-р наталия димитрова пенева за периода
userinfo -> Биография иван Георгиев Узунов доцент с. Самоводене, обл. В. Търново
userinfo -> Списък с преводни публикации на гл ас д-р Петя Цонева Иванова
doc -> Професионална автобиография
doc -> Списък на научни публикации на доц д-р Маргрета Григорова


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет