Әдістемелік ұсыныстар титул парағыДата09.07.2016
өлшемі336.92 Kb.
#186980

Әдістемелік ұсыныстар

титул парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы
«Отбасы өмірінің психологиясы» пәні бойынша

5В050300-Психология бакалавр

мамандығының студенттеріне арналған


Пәнді оқыту бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ___________ Н. Э. Пфейфер

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________________ А. Р. Жунусова


Психология және педагогика кафедрасы
«Отбасы өмірінің психологиясы» пәні бойынша
5В050300 – Психология мамандығының студенттеріне арналған
әдістемелік ұсыныстары
Пәнді оқыту бойынша

Кафедраның отырысында ұсынылды 20__ж. «___»______________№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Е. И. Бурдина 20__ж. «____» ________
Гуманитарлық - педагогикалық ОӘК мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама


ОӘК төрағасы _______________ Е. Н. Жуманкулова 20__ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ А. А. Варакута 20__ж. «____» ________

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Психология және педагогика кафедрасының аға оқытушы Жунусова Айгүл Райымбекқызы, А-149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673677, 673685 (вн.1139).2 Пән туралы мәліметтер

«Этнопсихология» курсы қазіргі кездегі студенттердің психологиялық білім құрылымындагы маңызды аспектілердің бірін қүрайды. Этнопсихологиялық феномендердің көрінісі мен оның қызметінід механизмдерін білу студентгерге эртүрлі этностық қоғамдастықтардың мэдениетіне деген толеранттыгын қалыптастыруға ықпал етеді. «Этнопсихология» курсы философиямен, мэдениеттанумен, жалпы лсихологиямен, психология тарихымен, элеумеггік психологиямен, жас ерекшелік психологиясымен, этнопедагогикамен тыгыз байланысты.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

77

22

90

15

15

-

-

15

90

15

емт


Ббар-лығы4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындагы этнопсихологияның орнын түсіну және омірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық өзара іс-эрекет жагдайында кэсіптік қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рөлін түсіну болыи табыладыМіндеттері:

 • этнопсихологияның теориялық негіздерінің мазмұнын апгу;

 • этнопсихология мәселелеріне студенттердің қызығушылыктарын арттыру;

 • студенттердің бойында ұздіксіз өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысын ояту;

 • студенттердің өзіндік тэжірибесінде этнопсихология негіздері туралы білімдерін қолдануға ұмтылдыру.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

«Этнопсихология» курсын оқу процесінде студенттер меңгеруі қажет: • этнопсихологияның әдіснамалық негіздерін білуі;

 • отандық және шетелдік этнопсихологияның теориялық негіздерін білу;

 • этнопсихологияның негізгі зерттеу эдістерін білу;

 • этнопсихологияның аса танымал әдістемелерінің моделі мен нарадигмаларын білу

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

 • эртұрлі халықтардың үлттық-лсихологиялық ерекшеліктері туралы тусінігінің болуы;

 • этнопсихологиялық білімнің казіргі жағдайының ерекшеліктерін білу;

 • алынган білімді іс жүзінде қолдана білу;

 • этнопсихологиялық білімнің дамуының қазіргі замангы агымдарын бағдарға алу.

6. Пререквизиттер: жалпы психология, даму психологиясы, тұлғаны педагогикалық - психологиялық диагностикалау.

7 Постреквизиттер: психология тарихы

8. Пәннің тақырыптық жоспары (к/о бөлімі)Тақырыптардың атауы

Сағат саны (к/б ОСО)


Дәр

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Этнопсихологияның психологияның бір саласы ретіндегі пәні мен міндеттері.

0,5

1

3

2

Этнопсихологиялық зерттеулердің негізгі багыттары

0,5

1

3

3

Батыс ойшылдарының этнопсихолгиялық идеялары

0,5

-

3

4

Ресейдегі этнопсихологиялық ойдың дамуы.

0,5

-

3

5

Қазақстандагы этнопсихологиялық көзқарастардың дамуы.

0,5

-

3

6

Негізгі этнопсихологиялық багыттар мен мектептер.

0,5

-

3

7

М.Херсковицтің «мэдени релятивизм» теориясына қосқан үлесі

0,5

-

3

8

Шетелдік этнолсихологияның қазіргі жагдайы

0,5

-

3

9

Солтүстік Америка халыктарының үлттық-психологиялық ерекшеліктері

1

-

3

10

Еуропаның кейбір халыктарының үлттық-психологиялық ерекшеліктері

1

-

3

11

Ғаламның азиялық-африкалық қүрылыгындагы халықтардыц үлттық-психологиялық ерекшеліктері

1

-

3

12

Түлғалық белгілер және оның мэдениетпен байланысы

1

1

3

13

Элеуметтік психологиядагы салыстырмалы-мэдени тэсілдер

1

1

3

14

Мәдениеттің реттеуші функциясы

1

1

3

15

Топаралық және түлгааралық қарым-қатынастар

1

1

3

16

Этностық үқсастыктын қалыптасу кезецдері

1

1

3

17

Этносаралық қарым-қатынастагы топаралық қабылдаудың механизмдері

1

1

4

18

Этностық кикілжіңдер

1

1

4

19

Бейімделу. Аккультурация. Адаптация

1

1

4
Барлығы: 90 с.

15

15

60


9 Пән туралы қысқаша мәлімет

Курстың мазмүны дэрістерде ашылып, семинар және лабораториялық сабактарды бекітіледі. Курстың негізгі тарауларына, арнайы эдебиеттерді конспектілеу мен реферат жазуға багытталган студенттердің өзіндік жұмыстары қарастырылған. Студенттердің білімін тексеру қорытынды тест түрінде жүргізіледі.10 Курс компоненттері

 1. тақырып. Этнопсихологияның психологияның бір саласы ретіндегі пәні мен міндеттері.

Жоспар

 1. Этнопсихологиялық зерттеулерді жүргізуде әдіснамалық функция атқаратын этнопсихологияның принциптері.

 2. Этнопсихология категориясындағы негізгі ұгымдар.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны:

 1. Тақырып бойынша глоссарий жазу.

 2. Терминологиялық сөздік жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Этнопсихологиялық зерттеулердің негізгі багыттары.

Жоспар.

 1. Этнопсихологиялық зерттеулердің негізгі және қосымша әдістері.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Аталған тақырыптардың байланысын айтып жазу.

 2. Терминологиялық түсініктеме жазу.

 1. тақырып. Батыс ойшылдарының этнопсихолгиялық идеялары.

Жоспар

 1. Адамдардың рухани-психологиялық өміріндегі этностық ерекшеліктер.

 2. Антикалық ойпіылдардың еңбектеріндегі эртүрлі халықтардың өмір сүрі ережесі (Гиппократ, Геродот, Тацит, Ш.Монтескье).

 3. XIX гасырдың ортасындагы Германия халықтарының психологиясын зерттеу (Лацарус-Штейнталь, В.Вундт).

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Терминологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Ресейдегі этнопсихологиялық ойдың дамуы.

Жоспар

 1. Ресейдегі психикалық этнографияны қүрудағы Орыс геоірафиялық қоғамының (ОГҚ) ролі (Н.И.Надеждин, К.Д.Кавелин).

 2. Орыс революционер - демократтары «орыс рухының» озіндік ерекшелігі туралы (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский).

 1. тақырып. Қазақстандагы этнопсихологиялық көзқарастардың дамуы.

Жоспар

 1. Қазақ фольклорының жанрларында этнопсихологиялық ойлардың көрініс табуы.

 2. Әл-Фарабидің идеяларының этнопсихологиялық аспектілері.

 3. Ш.Уэлихановтың қазақ этнопсихологиясының дамуына қоскан үлесі. А.Қүнанбаев қазақ халкының этнопсихологиялық ерекшеліктері туралы. Ы.Алтынсарин қазақтардың этностық ерекшеліктері жайлы.

 4. XX гасырдың басындағы қазақ ойшылдары мен қайраткерлерінің шыгармаларындагы халықтық психология мәселелері (Ш.Қүдайбердіүлы, Х.Досмұхамедов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жүмабаев т.б.).

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Аталған тақырыптарға байланысты хронологиялық сызба жасау (атақты есімдерге, ғасырларға байланысты).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Негізгі этнопсихологиялық багыттар мен мектептер.

Жоспар

 1. Психологиялық антропология («Мэдениет және түлга» теориясы, Ф.Боас); (Р.Бенедикт «Мәдениеттердің конфигурациясы»).

 2. А.Кардинердің мэдениет арқылы қалыптасатын түлғалық қүрылым тұжырымдамасы.

 3. «Базалық түлға» туралы түсінік. Модальдық тұлга түжырымдамасы (Р.Линтон).

 1. такырып. М.Херсковицтің «мэдени релятивизм» теориясына қосқан үлесі.

Жоспар

 1. Ф.Хсю - психологиялық антропологияның негізін қалаушы.

 2. Этнопсихологиядагы мәдени-орталыктандырылган тэсілдер (М.Мид, Р.Бенедикт) және бөлу мен реттеудің ерекше әдісінің ұлттық сипаты туралы.

 3. Үлттық сипаттагы зерттеулердегі тұлғалық-орталыктандырылган тэсіл (А.Инкелес, Д.Левенсон). «Әлем суреті» түжырымдамасы. Когнитивті антропологияның пайда болуы.

 4. Қүрылымдық этнопсихология туралы түсінік.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Терминологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Шетелдік этнолсихологияның қазіргі жагдайы.

Жоспар

 1. Ф.Бок және оның «Психологиялық антропологиядагы негізгі мектептер мен тэсілдердегі» классификациясы.

 2. АҚІЛ-тағы этнопсихологиялық жаңа орталықтардың пайда болуы.

 1. тақырып. Солтүстік Америка халыктарының үлттық-психологиялық ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Америка халқының қалыптасу тарихы.

 2. Американдыктардың ұлттық мінезінің белгілері.

 1. тақырып. Еуропаның кейбір халыктарының үлттық-психологиялық ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Немістер мен француздардың ұлттық мінез-қүлқы.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Аталған тақырыптарға байланысты тест құрастыру.

 2. Тарихына терминологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

11 тақырып. Ғаламның азиялық-африкалық қүрылыгындагы халықтардыц үлттық-психологиялық ерекшеліктері (арабтар, үнділер, жапондар т.б.).

 1. тақырып. Түлғалық белгілер және оның мэдениетпен байланысы.

Жоспар

 1. Үлттық мінез бен менталитет.

 2. Норма мен патологияның этнопсихологиялық мәселелері.

 1. тақырып. Элеуметтік психологиядагы салыстырмалы-мэдени тэсілдер.

Жоспар

 1. Коммуникацияның мэдени контекстіге тэуелділігі.

 2. Экспрессивті мінез-қүлық пен мэдениет.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Хронологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Мәдениеттің реттеуші функциясы.

Жоспар

1.Даралық пен үжымшылдық.

2. Кінәні мойындау мен ар-үят - элеуметтік бақылаудың механизмдері ретінде.

3. Конформдылық - топтагы индивидтің мінез-кұлқын реттеуші ретінде.15 тақырып. Топаралық және түлгааралық қарым-қатынастар.

Жоспар

 1. Этносаралык қарым-қатынастардың психологиялық детерминанттары.

 1. тақырып. Этностық үқсастыктын қалыптасу кезецдері.

Жоспар

 1. Әлеуметтік контекстінің этностық ұқсастықтың қалыптасуына ықпалы.

 2. Этностық үқсастыкты қолдау стратегиясы.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Этносаралык қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктеріне конспект жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Этносаралық қарым-қатынастагы топаралық қабылдаудың механизмдері.

Жоспар

 1. Этнопсихологиядагы этноцентрлік туралы түсінік.

 2. Этностық стереотиптер - зерттеу тарихы, негізгі қасиетгері, турлері.

 1. тақырып. Этностық кикілжіңдер.

Жоспар

 1. Этностық кикілжіңдерді аныктау және оны классификациялау.

 2. ІІайда болу себептері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Бейімделу. Аккультурация. Адаптация.

Жоспар

 1. Мэдени толқыныс. Мәдениаралық бейімделу кезеңдері.

 2. Жаңа мэдени ортаға бейімделу процесіне эсер ететін факторлар.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Аталған тақырыптарын таңдап баяндама жазу.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

 1. тақырып. Мәдениет этнопсихологиялық феномен ретінде.

Жоспар

 1. А.А.Потебняның (1835-1920) этнопсихологияның дамуына қосқан үлесі («Ой жоне тіл»).

 2. Д.И.Овсянико-Куликовскийдің (1853-1920) этнопсихология дамуына қосқан үлесі («Үлттық психология»).

 3. Г.Г.Шпет этностық психология пэні туралы.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Хронологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Этнопсихологиядағы үлттық сипат мәселелері. Шындық және аңыз.

Жоспар

 1. Психоаналитикалық антропология.

 2. Ұлттық сипаттагы зерттеулердегі психоанализдің рөлі.

 3. Ортодоксальды психоланалитикалық антропология (З.Фрейд).

 4. Э.Фромм әлеуметтік сипаттағы функциялар туралы.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Конспект жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

12 тақырып. Этнопсихологиялық зерттеу эдістері.

Жоспар

 1. Этностық «Менді», «этностық стереотипті» т. б. зерттеуге бағытталған эдістемелерді таңдау.

 2. Этнопсихологиялық зерттеулердің беріктігі. Советтік Қазақстандағы этнопсихологияның дамуы.

 3. Қазақстандық галымдар мен зерттеушілердің үлесі (Т.Тэжібаев, М.Мүқанов, Н.Жандильдин т.б.).

 4. Қазақстан Республикасындагы этнопсихологияның дамуы (Қ.Жарықбаев, Н.Елікбаев, К.Жүкеш, С.Жақыпов т.б.).

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Хронологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

13 тақырып. Қарым-қатынастың этностық ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Американдық өмір сүру салты.

 2. Агылшындардың үлттық мінезінің ерекшеліктері.

 3. Ғаламның азиялық-африкалық қүрылыгындагы халықтардыц үлттық-психологиялық ерекшеліктері (арабтар, үнділер, жапондар т.б.).

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Тест құрастыру.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

14 тақырып. Каузальды атрибуциядағы мәдениаралық ерекшеліктер.

Жоспар

 1. Каузальды атрибуциядагы мэдениаралық ерекіпеліктер.

15тақырып. Этностық үқсастық. Маргинальды түлга. Мэңгүрттік. ¥лттық нигилизм.

Жоспар

 1. Этностық үқсастықты өзгерту мәселелері.

 2. Этностық үқсастықты өлшеудің моделі.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Слайд арқылы жоба жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Тіл - этностық ұксастықгың факторы ретінде.

Жоспар

 1. Әлеуметтік және этностық ұқсастық.

 2. Этностық үқсастықтың когнитивті жэнс аффектілі компоненттері.

 1. тақырып. Этностық стереотиптер - шынайылық мәселелері.

Жоспар

 1. Этностық стереотиптер және шынайылық мәселесі.

 2. Стереотипизацияның механизмі. Әлеуметтік каузальды атрибуция.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Ғылыми жоба жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

 1. Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Қазіргі замангы этностық кикілжіңдер.

Жоспар

 1. Пайда болу себептері, өту жағдайлары және реттеу эдістері.

 2. Этностық кикілжіңнің түрлері.

 3. Этностық кикілжівдерді реттеу әдістері.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Хронологиялық түсініктеме жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. тақырып. Жаңа мәдениетке бейімделу мәселелері.

Жоспар

 1. Мәдениаралық езара іс-әрекетке дайындық жүргізуге байланысты тренингтерді таңдау.

 2. Индивид және топтар үшін мәдениаралық байланыстардың мэні.

 3. Мэдениаралық өзара іс-эрекетке дайындық.

 4. Мәдени аралық сензитивтілікті жетілдіру техникасы.

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

 1. Тест пен конспект жазу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)
СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағ. саны

к/б

1

Дәріс тақырыптарына дайындалу

Жұмыс дәптері,

Сабаққа қатысу, дәптер тексеру

15

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

СӨЖ сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

4

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалды оқу.

Конспект

Есеп беру

5

5

Тестерді құру

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

6

Семестірлік тапсырманы орындау

Баяндама

Баяндаманы қорғау

5

7

Бақылау іс-шараларына дайындалу
РК1, РК2, (тестілеу)

10

БАРЛЫҒЫ:

60

СӨЖ тақырыптары

 1. Жарықбаев Қ.Б. «Қазақстандағы этнопсихологияның негізгі мәселелері және қазіргі ждағдайы» А., 1996ж. оқулығына конспект жазу.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты Жарықбаев Қ.Б. пікірлеріне конспект жасау.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 1. Этнопсихологияның әдіснамалық мәселелері бойынша психологиялық эдебиеттерді зерттеу және тұжырым жасау (Крысько В.Г., Деркач А.А., «Этнопсихология», М:, 1996; Мұканов М.М., Өмір сүру салты және интеллектуальды іс-әрекеттің этнопсихологиясы» М., 1980;).

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты конспект жазу.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. Жандильдин Н. «Ұлттық психологияның табигаты» А., 1971. еңбегіне конспект жазу.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты тест жасау.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. Токарев С.Л. «История зарубежной этнографии». М, 1978 еңбегіне конспект жазу.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты конспект жасау.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 1. ОӘК зерттеу және талдау.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 2. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

 1. Этнопсихология бойынша терминдерге арналған сездік жүргізу.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты глоссарий жасау.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

 1. Қазақстанның және әлемдік этнопсихологиялық гылымның қалыптасу және даму мәселелері бойынша жүргізілетін әңгімелердің жоспарын құру.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1 Тақырыпқа байланысты конспект жасау.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. Жарықбаев, Озғанбаев Ө. Жантану кіріспе; Оқу құралы Алматы, 2000

 2. Жарықбаев Қ. Б. Психология негіздері. Оқу құралы, 2005

 3. Аймаганбетова О.Х.Основы этнопсихологии. - А., 2003.

 4. Галустова О. В. Этнопсихология:конспект лекции.-М.:Приор-издат,2005.-157 с.-(Конспкет лекций. В помощь студенту)

 5. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2002.

 6. Платонов, Ю. П. Основы этнической психологии: учеб. Пособие / СПб. :Речь,2003.-452 с.- (Мастерская психологии)

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет