Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікбет1/11
Дата13.06.2016
өлшемі1.21 Mb.
#132172
түріІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11«Затверджую»

Ректор


Національного університету

«Острозька академія»

проф. І. Д. Пасічник_____________

30 січня 2014 р.

(протокол № 6 засідання вченої ради НаУОА)

Інформація

про наукову діяльність

Національного університету

«Острозька академія»

за 2013 рік

Острог, 2013ЗМІСТ

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» ………………………………………………………………………с. 3ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня ……………………………………...с. 5 ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні …………………………………………………………………………….с. 9 ІV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або у ВНЗ ……………………………...с. 11 V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок …………………………………………………………………………………………………..с. 14 VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою ………………………………………….с. 15 VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених ……………………………………………………………………………………………………..с. 18 VІІІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

 • Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології ……………………………………….с. 22

 • Лабораторія перекладу сакральних текстів ……………………………………………………с. 27

 • Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія» ………….с. 32

 • Науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки ………………………………………………………………………с. 33

 • Центр вивчення спадщини князів Острозьких ………………………………………………...с. 37

 • Інститут досліджень української діаспори …………………………………………………….с. 39

 • Інституту соціальних досліджень ………………………………………………………………с. 42

 • Музей історії Національного університету «Острозька академія» …………………………..с. 43

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями ………………...с. 45 Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук……….с. 51 ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб ………………………………………………………...с. 52 ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність. ………………………………………………………………...............с. 53 ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • Гуманітарний факультет ……………………………………………………………………..с.56

 • Економічний факультет ……………………………………………………………………...с. 66

 • Факультет міжнародних відносин …………………………………………………………..с. 77

 • Факультет політико-інформаційного менеджменту …………………………………….....с. 93

 • Факультет романо-германських мов ……………………………………………………….с.110

 • Інститут права ім. І. Малиновського ……………………………………………………….с.121

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень ………………………………………............с.134

XV. Заключна частина …………………………………………………………………………………..с.135

XVI. Показники наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» за 2010 – 2013 рр. ……………………………………………………………………............с. 136

XVII. Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок / технологій Національного університету «Острозька академія» за 2013 р. ...с. 148

XVIII. Опис найбільш ефективної розробки «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» Національного університету «Острозька академія» за 2013 р. ………………………………………………………………………………………………………….....с. 150

XIX. Опис найбільш ефективної розробки «Локалізація метанаративу сакральної географії в ранньомодерних філософських текстах» Національного університету «Острозька академія» за 2013 р. ……………………………………………………………………………………………………………с. 151І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):
а) коротка довідка про Національний університет «Острозька академія» (до 7 рядків)

12.. IV. 1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного.29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).б) основні пріоритетні напрями Національного університету «Острозька академія» (до 7 рядків):

Формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці))

2010 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 150.

З них: докторів наук – 37; кандидатів наук – 89.

2011 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

2012рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 193 .

З них: докторів наук – 46; кандидатів наук – 106.

2013 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 209

З них: докторів наук – 48; кандидатів наук – 117.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Категорії

робіт


2010

2011

2012

2013
к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

1

47,8

1

55,201

1

59,600

2

94,8

Прикладні

-
-

-

1

80,000

2

175,7

Госпдоговірні

1

9,729

2

88,455

5

184,616 грн. 50 коп.

17

383,579 грн. 82 коп

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій, кількість захищених дисертацій

У березні 2012 р. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 379 від 29. 03. 2012 р.) відновлено діяльність спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 «Релігієзнавство» (історичні, філософські науки). У 2013 році відбулося 4 захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) (Стратонова Н., Охріменко Г., Галуйко Р., Лучанін С). Також було проведено додаткові експертизу та надано експертні висновки на дисертації Н. Заблоцької та Г. Матвієнко.

Протягом 2013 року діяла спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких проведено захист 14 кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, проведено переатестацію 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, проведено колективне рецензування 1 дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Відхилено 1 кандидатську дисертацію на етапі переатестації.

У звітному році працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2013 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 дисертаційні роботи захистили: Добей В., Бирук М., Горбачик О.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок(визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

У 2011-2013 рр. виконувалося фундаментальне дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» (кер. – Кралюк П. М., д. філос. н., проф.). Здійснено комплексний, багатоаспектний аналіз діяльності Острозької академії, показано її значення для розвитку української культури. Досліджено відповідні першоджерела, автохтонний дискурс української філософської культури, репрезентованої працями діячів Острозької академії XVI – XVII століття. Уперше у вітчизняній та зарубіжній науці опрацьовано твори Я. Лятоса, знайдені в Ягеллонській бібліотеці (Краків, Польща); досліджено та перекладено богословський розділ твору М. Смотрицького «Тренос». Здійснено порівняння українського досвіду із загальноєвропейським.

Виконання прикладного дослідження «Психологічні особливості впливу моніторингу матапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (кер. – Пасічник І. Д., д. психол. н., проф.) тривало протягом 2012-2013 рр. Найвагоміші результати: (1) метапам’яттєві судження є засобом оптимізації запам’ятовування навчальної інформації студентами ВНЗ; (2) охарактеризовано психологічні особливості, що є причинами викривлення інформації на рівні метапам’яті та низької прогностичної валідності метапам’яті студентів ВНЗ (3) визначено особливості розвитку та тренування метапам‘яттєвих здібностей; (4) систематизовано шляхи розвитку метапам‘яттєвих здібностей на основі яких розроблено рекомендації та принципи щодо їх оптимізації та впроваджено результати у навчальний процес.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченимиу 2013 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

У грудні 2013 року було завершено виконання фундаментальної розробки «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду»

Пріоритетний напрям: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.
Назва науково-дослідної роботи: Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду.

Науковий керівник:доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Номер держреєстрації: 0111U001850.

Фактичний обсяг фінансування: 240 / 173,584 тис. грн. (2011 р. – 54,384 грн.; 2012 р. – 59,600 грн., 2013 р. – 59,600 грн.)

Під час роботи над темою «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» була проведена систематизація матеріалів, які стосувалися різних аспектів діяльності цього навчального закладу, здійснено комплексний, багатоаспектний аналіз цього феномену, показане його значення для розвитку української культури. Досліджено відповідні першоджерела (твори Василя Суразького, Яна Лятоша, Мелетія Смотрицького, переклад праці Феодора Абу Курри та ін.). У ході роботи досліджено автохтонний дискурс української філософської культури, репрезентованої працями діячів Острозької академії XVI – XVII століття. Вперше у вітчизняній та зарубіжній науці опрацьовано досі невідомі загалу праці видатного українського вченого Яна Лятоса (1539 – 1608 рр.), знайдені в Ягеллонській бібліотеці (Краків, Польща); здійснено дослідження та переклад богословського розділу твору Мелетія Смотрицького (1577 – 1633 рр.) «Тренос». У співпраці з міжнародною дослідницькою групою «Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditionsin the Middle Agesandthe Early Modern Period». A comparative perspective» (Інститут історії Польської Академії Наук, Варшава, Польща) здійснено порівняння українського досвіду із загальноєвропейським. Результати дослідження можуть бути застосовані для вивчення впливу фундаментальних метакультурних проектів (у тому числі й трендів європейської («західної») та євразійської («східної») інтеграції) на парадигмальний розвиток українського світогляду. Проаналізовано твори Христофора Філалета, Дем’яна Наливайка, Івана Вишенського. З цією метою було опрацьовано архівні джерела, що стосуються життя і творчості цих письменників.

Підсумком роботи над науково-дослідною темою «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» стали підготовка і видання монографії «Острозька академія в філософській культурі України» та навчального посібника «Історія філософії України».

Встановлено, що Острозька академія кінця XVI – початку XVII ст., з одного боку, була продовжувачем культурних традицій Київської Русі й візантійського спадку, з іншого боку – результатом впливу окцидентальних (ренесансних та реформаційних) тенденцій. Академія, будучи частиною Острозького культурного осередку, мала культурно-синтетичний характер, поєднуючи західні й східні елементи. Водночас ця синтетичність не виключала боротьбу цих елементів. Діяльність академії сприяла становленню ранньомодерної української культури – частково зорієнтованої на Захід системи освіти, авторської літератури, порівняльного мовознавства, перекладознавства, філософії й теології. Викладачі та випускники академії сприяли становленню й розвитку важливих українських культурних інституцій кінця XVI – початку XVII ст. – Львівського, Київського, Луцького братств, Дерманського культурного осередку, Скиту Манявського, Межигірського монастиря.

У результаті роботи підготовлено наукову розробку «Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів».

Тема розробки відповідає пріоритетам, що затверджені Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, напрям: «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук»). Керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кралюк П. М.

Наукова вартість розробки полягає у впровадженні завершеної системи аналізу логічно-смислової структури культурного тексту із врахуванням предискурсивних, дискурсивних та постдискурсивних релятивізацій первинного категоріального тезаурусу. Впровадження методологічних позицій, орієнтованих на трискладовість процесу появи та визрівання культурного смислу як континуального хронотопу дозволяє відстежувати процес розгортання автохтонного культурного світогляду в часі й просторі. У елементах розробки знайшла своє застосування й подальший розвиток логічно-смислова теорія групи вчених Інституту Філософії Російської Академії Наук та фундаментальна методика дослідження індоєвропейських філософських традицій школи французького вченого Анрі Корбена.

На основі вивчення спадщини української філософської і теологічної думки ХVI – XVII ст. впроваджено методологію диференціювання культурних шарів на побутово-міфологічний (предискурсивний), доктринально-канонічний (дискурсивний) та філософсько-раціоналістичний (постдискурсивний). Досліджено, що еволюція автохтонних культурних концептів («світ», «розум», «дух», «тіло», «віра», «природа», «знання», «істина» та ін.) дозволяє фіксувати унікальні основні значення як ієрархію «сліду» попередніх шарів, супроводжувану ґенезою інтернальних та екстернальних конотацій. Поставлено під сумнів поширені методики традиційної «герменетивки підозри», яка десакралізує культурні прошарки, а також феноменологічного релятивізму, який трансценденталізує пріоритетну сигніфікацію. Запропоновано позицію експлікації первинного метатезаурусу як основного «каркасу» сутності культури із фіксацією відмінностей конотацій як продукту не лише нових контекстів (на чому наголошує традиційна історія філософії), а й еволюції світогляду від побутово-міфологічного до філософського-раціоналістичного через доктринально-канонічний пласт культурного розвитку. Обґрунтовано позицію континуальності світоглядних еволюцій як метаісторичного феномену. Уперше в науці знайдено компромісний підхід між культурним есенціалізмом та культурним релятивізмом, який обґрунтовано необхідністю дослідження партикулярних культурних концепцій із позицій трьох наративних прошарків як вихідних та постійно діючих елементів кожної світоглядної традиції.

За період виконання науково-дослідної роботи «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» за матеріалами досліджень опубліковано:

Монографій (7)

1. Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [монографія]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.;

2. Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятош: ренесансна філософія та наука в українських землях [монографія]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 c.;

3. Кралюк П., Якубович М., Щепанський В. «Тренос» Мелетія Смотрицького у дискурсі західноєвропейської філософії [монографія]. – Острог. – Видавництво Національного університету «Острозька академія», - 2012 р. – 220 с.

4. Кралюк П. М., Хаврук Я. Я. Князі Острозькі / Кралюк П. М., Хаврук Я. Я. – Харків : Фоліо, 2012. – 121 с.

5. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія»; Луцьк : Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

6. Кралюк П. М., Пасічник І. Д., Якубович М. М. Острозька академія в філософській культурі України : [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 450 с.; іл.

7. Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм : [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

Навчальних посібників (1)

Кралюк П. М. Історія філософії України: Навчальний посібник. – Національний університет «Острозька академія», 2013. – 40 д. а. (гриф МОН України, лист № 1/11-17605 від 18.11.2013 р.Наукових збірників (3)

1. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / Упорядник П. М. Кралюк. – Ізяслав – Острог, 2011. – 176 с. ; іл.

2. Пересопницькому Євангелію – 450 років / Упорядник П. М. Кралюк. – Острог – Рівне, 2011. – 2011. – 240 с. ; іл.

3. Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – 316 с., іл.

Опубліковано 38 статей.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);Назва науково-дослідної роботи: Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді.

Номер держреєстрації: 0113U000501.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Каламаж Руслана Володимирівна.

Каталог: download
download -> ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізімі
download -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
download -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
download -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
download -> Сабақтың тақырыбы: Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты
download -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет