Ынтымақтастық туралы келісім Алматы қ. 2012ж. «Қазтелерадио» акционерлік қоғамыДата25.02.2016
өлшемі90 Kb.
#23800
Ынтымақтастық туралы келісім

Алматы қ. «__» _________2012ж.
«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы (01.03.2004ж. №34797-1910-АО мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігі, орналасқан орны: Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118, БСН 000540002083), Басқарма төрағасы А.М. Қадралиев атынан қолданыстағы Жарғы негізінде бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын бірінші тараптан, және

_______________ (мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлік №_____________ ___________ , орналасқан орны:________________, БСН _______________), Бас директоры атынан _______________________, бұдан әрі «Дистрибьютор» деп аталатын екінші тараптан, бірлесіп аталатын «Тараптар», ал жеке алғанда «Тарап», осы Ынтымақтастық туралы келісімді жасасты (бұдан әрі – Келісім): 1. Келісім мәні

1.1. OTAU TV цифрлық эфирлік хабар тарату қызметін (бұдан әрі «Қызметтер») алға жылжыту мақсатында Тараптар ынтымақтастығы Келісімнің мәні болып табылады.

1.2. Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі Келісімнің №1 қосымшасында көрсетілген.


2. Тараптардың құқы мен міндеттері

2.1. Тараптар осы шарттың 1.1. т. көрсетілген мақсаттарға жету және оларды орындау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін барлық қажетті шараларды қолдануға және өз үлестерін қосуға міндетті.2.2. Қоғам міндетті:

1) клиенттерге қызмет көрсету және хабар тарату сапасының мониторингін жүзеге асыруға;

2) цифрлық эфирлік хабар тарату қызметіне қосу бойынша Дистрибьютор қызметкерлерін тегін оқытуды және Дистрибьютордың сауда нүктелерін Қызмет бойынша қажетті ақпараттық материалдармен қамтамасыз етуге;

3) Дистрибьюторға қала кесігінде клиенттік жабдықтың (бұдан әрі «Жабдық») сату жоспарын ұсынуға.


2.3. Дистрибьютор міндетті:

 1. Қазақстан Республикасы бойынша қызмет көрсету қалаларында өз сауда нүктелері арқылы жабдықтарды сатуды іске асыруға;

 2. Қоғамнан немесе өзге жеткізушілерден/Жабдықты шағарушылардан сатып алу құнынан соңғы пайдаланушыға ұсынылған 15% саудалық үстеме бағамен жабдықты сатуды іске асыруға. Дистрибьютор тарапынан аталған тармақты бұзуы анықталғанда Қоғам Дистрибьютормен бұдан әрі серіктестік қарым-қатынасын тоқтатады;

 3. Тараптармен келісілген сату жоспарын орындауға;

 4. Өздерінің ақпараттық арналары арқылы өнімді алға жылжыту бойынша міндет алуға.


3.Тараптар жауапкершілігі

3.1. Өз міндеттерін бұзған жағдайда, әр Тарап бұл туралы басқа Тарапты хабардар етуге және мұндай бұзылымдарды жедел жоюға міндетті.


4. Ынтымақтастықтан бас тарту

4.1. Ынтымақтастықты тоқтатқысы келген Тарап, бұл туралы басқа Тарапты 2 (екі) айдан кеш емес мерзімде, ынтымақтастықты тоқтатуды болжалған күнге дейін хабардар етуі керек. Ескерту хабарлама жазбаша түрде жасалуы қажет. Осы Келісім ескерту хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылды деп есептелінеді.


5. Келісімнің әрекет ету мерзімі

5.1. Келісім Тараптармен қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 12 ай бойы әрекет етеді.

5.2. Келісімге барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде және Тараптармен қол қойылып жасалуы керек.
6. Куәләндыру және кепілдік

6.1. Осымен Тараптар Келісімге қол қою күніне бір-бірін кепілдендіреді және куәләндырады: • Олар Келісімнің шарттарын жасауға және орындауға барлық құқықтары, өкілеттіліктері және құқықтық қабілеттіліктері бар екенін;

 • Келісімді жасау және орындау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтінін.


7. Қорытынды ережелер

7.1. Келісімде реттелмеген барлық өзге де мәселелерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын негізге алады.

7.2. Барлық қосымшалар осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

7.3. Осы Шарт 2 (екі) данада әр Тарапқа бір-бірден қазақ тілінде жасалған.


8. Тараптардың заңды мекенжайы мен банктік реквизиттері
050040, Алматы қ, Әл-Фараби даң, 118 Дистрибьютор

СТН 620 300 010118

БСН 000 540 002083

ЖСК KZ476010131000079901

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК HSBKKZKX, КБЕ 17


Басқарма төрағасы

А.М. Қадралиев________________

Ынтымақтастық туралы келісімге

1-қосымша

__________ 2012 ж.Цифрлық эфирлік телехабар тарату қабылдағыштарын сатуды іске асыруда

өзара іс-қимыл тәртібі


 1. Жалпы ережелер

1. Осы «Цифрлық эфирлік телехабар тарату қабылдағыштарын сатуды іске асыруда өзара іс-қимыл тәртібі» (бұдан әрі – Тәртіп) Қазақстан Республикасында OTAU TV цифрлық эфирлік хабар тарату қызметін алға жылжыту мақсатында, абонеттерге қызмет көрсету стандарттарын сақтау, сондай-ақ Республика тұрғындарын клиенттік жабдықпен (бұдан әрі «Жабдық») қамтамасыз ету мақсатында жасалған.

2. Осы Тәртіпте қолданылатын қысқартулар мен анықтамалар:

Қоғам - «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы;

Қызметтер – Қоғаммен цифрлық эфирлік хабар тарату бойынша көрсетілетін қызметтер;

Филиал – Қоғамның тұрған жерінен тыс орналасқан және Қоғам міндеттерінің бәрін немесе бір бөлігін жүзеге асырушы оқшау құрылымдық бөлімше.

Дистрибьютор – тиісті Жабдықты абоненттерге сату және оларды құрастыру, күйге келтіру, техникалық қызмет көрсету мәніне Қоғаммен шарт жасасатын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер;

Комиссия – жабдықтың дұрыстығын анықтау бойынша үнемі әрекет ететін техникалық мамандар құрамынан Қоғамның аймақтық филиалымен бекітілетін комиссия;

АДжДБ – Аймақтық даму және дистрибуция бөлімі;

Жабдық - DVB-T2 цифрлық қабылдағыш;

Тіркеу картасы –Жабдықтың сәйкестендіру нөмірі, Абонент және Қоғам туралы ақпарат көрсетілген ақпараттық парақ;

Сатып алушы – Қазақстан Республикасының аумағында тұратын (тұрғалықты орны бар) жеке тұлға, заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер;

СО – Филиалдың Сату орталығы;

ТАҚҚ – Тұтынушыларды ақпараттық қолдау қызметі;

ҚҚК – Ақаулы даналарды ауыстыру мүмкіндігі үшін жабдық қоры.

3. Дистрибьютор, Сатып алушы хабарласқан кезде Сатып алушының тұрғылықты орны бойынша қызметтің қол жетімділігін тексереді, Қызметке қосылудың барлық шарттарын және қызметті пайдалануды түсіндіреді. Қажет болғанда жабдықты сатып алуға өтінімді қабылдайды.

4. Дистрибьютор жабдықты сатып алу-сату құжаттарын ресімдеу кезінде абонеттің тіркеу картасын толтырады. Тіркеу картасы (2-қосымша) Сатып алушымен қызметті пайдалану үшін толтырылады.

5. Дистрибьютор тіркеу картасының барлық тармақтарының дұрыс толтырылуын тексереді, жабдық сатуды іске асырады.

6. Дистрибьютор апта бойы толтырылған барлық тіркеу карталарын жинайды. Апталық негізде Дистрибьютор курьер арқылы Қоғамның СО береді.

7. СО тіркеу карталарының түпнұсқаларын қабылдайды, олардың есептілігін және биллингке деректерді енгізуді іске асырады.

8. Қоғам ТАҚҚ-сына Қызметтің ақауы туралы хабарлама түскен жағдайда ТАҚҚ операторы ақау себебін анықтайды. Бұл ретте оператор ақауды жою туралы толық ақпарат беру және мәселені барынша шешу керек.

9. Абонент, дистрибьюторге ақаулы қабылдағыш туралы хабарласқан кезде, Ол 2 жұмыс күн ішінде сараптама өткізуі керек және Жабдықта зауыттық ақаулар табылған жағдайда кепілдемелік қызмет көрсету мерзімінде ауыстыруды іске асыру қажет. Дистрибьютор өзінің қоймасында кепілдемелік ауыстыру үшін қажетті ҚҚК болуы керек.

Қосымша 2
Ұлттық цифрлық эфирлік телевидение қызметі

абонентінің тіркеу картасы
«Қазтелерадио»

Акционерлік қоғамы
Анық және баспа әріптермен толтырылады
АБОНЕНТТІҢ ТІРКЕУ КАРТАСЫ

(жеке тұлғалар үшін)
Дербес шот №

ҚАБЫЛДАҒЫШ № ________________________

SNB ID нөмірі

Тегі________________________________________

Аты________________________________________

Әкесінің аты_________________________________


Жеке куәлігі____________ _____________ _______________________
Құжат № берілу күні кіммен берілді
Абонент мекенжайы_______________________________________________
Облыс, аудан

_________________________________________________________________

Елді мекен, көше, үй, пәтер

_________________________________________________________________


Үй телефоны (код, телефон нөмірі) ұялы телефон

Соглашение о сотрудничестве
г. Алматы «__» _________2012г.
Акционерное общество «Казтелерадио» (свидетельство о государственной перерегистрации №34797-1910-АО от 01.03.2004 г., местонахождение: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118, БИН 000540002083), в лице Председателя Правления Кадралиева А.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороны, и

_______________ (свидетельство о государственной перерегистрации №_____________ от ___________ , местонахождение:________________, БИН _______________), в лице Генерального директора _______________________, именуемое в дальнейшем «Дистрибьютор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение):


 1. Предмет Соглашения

  1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях продвижения услуг цифрового эфирного вещания OTAU TV (далее «Услуги»).

  2. Порядок взаимодействия Сторон указан в Приложении №1 к Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны обязаны внести свой вклад и принять все необходимые меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, для достижения и выполнения целей, указанных в п. 1.1. настоящего договора.2.2. Общество обязано:

 1. осуществлять мониторинг качества вещания и обслуживания клиентов;

 2. провести бесплатное обучение сотрудников Дистрибьютора по подключению к услуге цифрового эфирного вещания и обеспечить точки продаж Дистрибьютора необходимыми информационными материалами по Услуге;

 3. предоставить план продаж клиентского оборудования (далее «Оборудование») Дистрибьютору в разрезе городов.


2.3. Дистрибьютор обязан:

1) производить реализацию Оборудования через свои торговые точки по Республике Казахстан в городах предоставления услуги;

2) Реализовывать Оборудование конечному пользователю с рекомендуемой торговой наценкой 15% от стоимости приобретения у Общества или иных поставщиков\производителей Оборудования. При выявлении нарушений по данному пункту со стороны Дистрибьютора, Общество прекращает дальнейшие партнерские отношения с Дистрибьютором;

3) выполнять согласованный Сторонами план продаж;

4) взять обязательство по продвижению продукта через свои информационные каналы.
3. Ответственность Сторон

3.1. В случае допущения нарушений своих обязательств, каждая Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону и незамедлительно устранить такие нарушения.4. Отказ от сотрудничества

4.1. Сторона, желающая прекратить сотрудничество, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения сотрудничества. Уведомление должно быть сделано в письменной форме. Настоящее Соглашение должно считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.


5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течении 12 месяцев.

5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть сделаны в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Заверения и гарантии

6.1 Настоящим Стороны гарантируют и заверяют друг друга, что на дату подписания Соглашения: • они имеют все права, полномочия и правоспособность на заключение и исполнение условий Соглашения;

 • заключение и исполнение Соглашения не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.


7. Заключительные положения

7.1. Во всем ином, что не урегулировано в Соглашении, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон.


8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Общество Дистрибьютор

АО «Казтелерадио»

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118,

РНН 620 300 010 118

ИИК KZ476010131000079901

в АОФ АО «Народный Банк Казахстана»,

БИК HSBKKZKX, КБЕ 17, БИН 0005 4000 2083


Председатель Правления:
_____________ А.М. Кадралиев

Приложение 1

к Соглашению о сотрудничестве

от __________ 2012 г.


Порядок взаимодействия при реализации приемников цифрового эфирного телевещания

 1. Общие положения

 1. Настоящий «Порядок взаимодействия при реализации приемников цифрового телевещания»» (далее – Порядок) разработан в целях продвижения услугиOTAUTV цифрового эфирного вещания в Республике Казахстан, соблюдения стандартов обслуживания абонентов, а также с целью обеспечения населения Республики клиентским оборудованием (далее «Оборудование»).

 2. Сокращения и обозначения, принятые в настоящем Порядке:


Общество– акционерное общество «Казтелерадио»;

Услуги– оказываемые Обществом услуги по цифровому эфирному вещанию;

Филиал – самостоятельное обособленное структурное подразделение Общества, находящееся вне местонахождения Общества, выполняющее все или часть функций Общества;

Дистрибьютор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший договор с Обществом на предмет реализации Абонентам соответствующего Оборудования, его монтажа, настройки, технического обслуживания;

Комиссия –постоянно действующая комиссия по определению исправности оборудования, утверждаемая региональным филиалом Общества из состава технических специалистов;

ОРРиД – Отдел регионального развития и дистрибуции;

Оборудование – цифровой приемник DVB-T2;

Регистрационная карта– информационный лист, в котором указаны идентификационный номер Оборудования, информация об Абоненте и Обществе.

Покупатель - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, проживающие (имеющие местонахождение) на территории Республики Казахстан;

ЦП - Центр продаж Филиала;

СИПП – Служба информационной поддержки потребителя;

ЗИП – запас Оборудования для возможности замены бракованных экземпляров.

 1. Дистрибьютор при обращении Покупателя, проверяет доступность услуги по месту проживания Покупателя, разъясняет все условия подключения к Услуге и пользования услугой. При необходимости принимает заявку на приобретение оборудования.

 2. Дистрибьютор при оформлении документов на куплю-продажу оборудования так же оформляет регистрационную карту абонента. Регистрационная карта (Приложение 2) заполняется Покупателем для пользования услугой.

 3. Дистрибьютор проверяет на корректность заполнения всех пунктов Регистрационной карты, производит продажу Оборудования.

 4. Дистрибьютор производит сбор всех регистрационных карт заполненных в течение недели. На еженедельной основе Дистрибьютор передает через курьера в ЦП Общества.

 5. ЦП принимает оригиналы Регистрационных карт, ведет их учет и производит ввод данных в биллинг.

 6. При поступлении обращения о неисправности Услуги в СИПП Общества, оператор СИПП выясняет причину неисправности. При этом оператор должен предоставить полную информацию по устранению неисправности и максимально решить проблему.

 7. Дистрибьютор при обращении Абонента с неисправным приемником обязан в течении 2-х рабочих дней произвести экспертизу, и произвести замену в случаях выявления заводского брака в Оборудовании в течение срока гарантийного обслуживания. Дистрибьютор должен иметь необходимый ЗИП у себя на складе для гарантийной замены.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет