«жалпы психология» кафедрасыДата09.07.2016
өлшемі397.95 Kb.
#187265
түріБағдарламасы
М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ
«ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН»

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор

_______________ Бахов Ж.К.

«_____» _________ 2011ж.

6М050300 - «Психология» мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының


БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент 2011 ж.

Қабыдлау емтиханының бағдарламасы 5В050300 -«Психология» мамандығының Жалпы психология және Психология, Жас ерекшелік психология пәндердің типтік бағдарламалары негізінде құрылған.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

«___» ________________ 20___, № ____хаттамасы.

Кафедраның меңгерушісі пс.ғ.д., профессор Искакова М.С.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған __________«___»_________20__ ж. №____

Төрағасы: _____________________

Қабылдау емтиханның бағдарламсы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімімен келісілген
ЖООКББО бастығы__________________________ Изтаев Ж.Д.

Кіріспе

6М050300 -«Психология» магистратура.

Мемлекеттік білім беру стандартының 25.09.2010 жылғы жасалған негіздемесі бойынша 6М050300 -«Психология» мамандығы магистрін дайынды. Магистратураның ғылыми-педагогикалық дайындық мерзімі 2 жыл. Магистратураның оқу бағдаламасының құрылымы оқу жұмысының бір қатар түрлерін қамтиды. Мемлекеттік стандарт негізінде типтік оқу бағдарламалары (ЖК, ПП,ТК) құрастырылған. Магистранттардың білім алуы білім берудің кредиттік жүйесі бойынша жүргізіледі. Оқытылатын пәндер бойынша оқу бағдарламалары күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, оқу-әдістемелік кешендер, әдістемелік нұсқаулар, силлабустар бар. 6М050300 -«Психология» мамандығының талаптарының негізінде магистранттың отандық және әлемдік, ғылыми ақпараттың сақталуы және жетілдіру жөнінде методологиялық және тарих философиясы бойынша теориялық сондай-ақ жоғары мектеп педагогикасы бойынша теориялық-методологиялық білімдері болуы қажет.

Психологияның өзекті мәселелері бойынша магистрлік зерттеулер жүргізіледі. Магистрлік зерттеулерге тарих ғылымдарының докторлары мен кандидаттары жетекшілік етеді. Кафедрада «Жеке тұлғаның әр жас ерекшелік кезеңіндегі психологиялық-педагогикалық диагностика» атты жоба бойынша ғылыми зерттеу жұмысы жүргізіледі.

Магистрлерді ғылыми педагогикалық және профильді дайындаудағы білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты төмендегі мәселелермен қамтамасыз ету;

- ғылыми-педагогикалық білім, отандық және әлемдік тарихи ғылымдар саласында кәсібилікті қалыптастыру, тарихнама деректеме, ғылыми зерттеудің әдісі пәнаралық байланыс, терең теориялық және жеке іс-тәжірибеге дайындау;

- магистранттарды өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға бейімдеу;

Жоғары дәрежелі кәсіби азаматтық ұстанымды, қазіргі кезеңдегі ғылыми және іс-тәжірибе мәселелерін шеше алатын, ЖОО дәріс бере алатын, ғылыми педагогикалық және басқару қызметін атқара алатын мамандарды даярлау.

Әр түрлі деңгейдегі ғылыми деңгейдегі ғылыми іс-шараларға қатысу. Ғылыми зерттеу әдістемесін меңгеру.

Магистратураны бітіргеннен кейін магистр кәсіби білім алуды ғылыми зерттеу бағытында және докторантурада жалғастыра алады.


1. Пәндердің атауы және олардың бөлімдері

1.1. Жалпы психология

Психология пәні туралы түсінік.

Психологияның пәнін анықтау кезеңдері, міндеттері, әдістері, салалары.

Психика және оның рефректорлық табиғаты. Жүйке – жүйесінің құрлымы. Сана психиканың ең жоғарғы даму сатысы. Психиканың формалалары мен сатылары. Сананың дамуы.

Жеке адам психологиясы.

Тұлғаны ғылыми түсіндіру. Тұлғаның негізгі қасиеттері: тұрақты-лығы, тұтастығы, белсенділігі адамның қозғаушы күштері.Іс - әрекет психологиясы.

.Іс - әрекет туралы түсінік. Іс - әрекетке қажеттілік. Саналы және санасыз іс - әрекеттер. Құрылымы, түрлері, мотивтері, мотивизация түрлері. Іс - әрекетпен сана бірлігіҚарым-қатынас психологиясы. Қарым – қатынастың әлеуметтік психологиялық заңдылықтары. Қарым – қатынастың құралы, түрлері, механизмдері.

Темперамент анықтамасы. Типтері. Жағымды және жағымсыз жақтары. Темперамент туралы ойлар. Темпераменттің орталық жүйке – жүйесінің қызметі мен типтеріне байланыстылығы. Темпераменттің негізгі қасиеттері. Типтеріне психологиялық сипаттама.

Мінез. Сипаттамасы. Танымдық процеспен байланысы. Мінездің психологиясын зерттеудегі ілімдер. Мінездің акцентуациялық қасиеттері. Еліктеу мен мінездің қалыптасуы. Мінездегі ұлттық сипаттар.

Қабілет Теориялар.Құрлымы, денгейі және сапалық сипаттамасы. Қабілеттің түрлері. Шығармашылық. Дарындылық. Талант. Қабілетті анықтау, бағалау мәселері. Қабілетті дамыту. Қабілет пен нышан.

Сезім мен Эмоция

Эмоция мен сезімдер. Түсінік және ұғымдар. Сезімнің адама өміріндегі алатын мәні. Эмоциялық көрністерге сипаттама. Күрделі эмоциялар: көңіл, құмарлық, аффект, стресс. Жоғарғы сезімдер: ақыл – ой, адамгершілік, эстетика-лық.Ерік. Адамның іс – әрекетін ұйымдастырып, реттеудегі мәні. Ерік сапалары. Еріктің әрекеттік құрылымы. Ерік әрекетінің басталуы. Ерікті тәрбиелеу. Еріктің табиғаты.

Түйсік және қабылдау.

Анықтамасы және оған талдау. Түрлеріне сипаттама Түйсіктің психофизиологиялық негізі. Түйсіктің негізгі қасиеттері: бірізді образдар, сезгіштік, адаптация, сенсибилизация, синестезия. Экстрорецепторлы, пропри-рецепторлы интрорецепторлы түйсіктер. Қабылдау түсінігі, ол туралы психофизиологиялық негізі, қабылдаудың негізгі қасиеттері, түрлері, әр адамда кездесетін даралық және жеке - тұлғалық сапалары.Елес

Елес туралы түсінік және ол туралы теориялармен заңдылықтар.Зейін. Анықтамасы және оның талдануы. Зейіннің физиологиялық негіздері жөнінде И.П.Павлов пен А.А.Ухтомскийдің концепциялары. Зейіннің сапалық көріністері, негізгі қасиеттері. Зейіннің түрлері. Зейіннің жеке бас көріністерінде байқалуы.

Ес анықтамасы және оған сипаттама. Естің психофизиоло-гиялық негізі. Ассоциация құбылысы. Ассоциация түрлері. Ес туралы теориялар. Естің түрлерін жіктеу. Тану. Естің жеке даралық, сандық және сапалық өзгешеліктері. Есте сақтауды жақсартудың тиімді жолдары мен тәсілдері.

Қиял. Анықтамасы және оған талдау. Қиялдық бейнелердің құрастырулы тәсілдері. Қиялдың пихикалық көріністері және оның басқа таным процестерімен байланысы. Қиялдың түрлері.
Ойлау мен сөйлеу

Ойлау туралы жалпы түсінік. Ойлаудың логикалық теориялары. Ой тәсілдері: анализ, синтез, абстракция, жалпылау, нақтылау. Ойлау формалары:пікір, ұғым, ой қорытындысы. Ойлаудың қалыптасу сатылары мен дамуы

Сөйлеу. Анықтамасы. Ойлаумен бірлігі, түрлері. Мәні. Функциясы. Сөйлеудің балаларда дамуы.
1.2. Психология

Психология пәні мен міндеттері

Жалпы психологиясының пәні. Жалпы психология пәнінің даму тарихы. Зерттеу әдістері. Психология ғылымының салалары. Психология ғылымының тарихы. Психологияның дербес ғылым болуы мен өзге ғылымдармен байланысы.Психикалық құбылыстарға тән өзіндік сипат пен қарастыратын мәселелер шеңбері.

Ми және психика

Психиканың филогенездік, онтогенездік дамуы. Жәндіктер дүниесіндегі дамудың әр түрлі сатыларында мінез - құлықтың түрлері: тропизмдермдер, нистинкт, үйрену, интеллекттуалдық прекеттер.Психиканы бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіндіру. Психиканың рефлекторлық қызметінің белсенді келуі - нерв жүйесінің мидың қызметі. Психологиялық заңдылықтардың объективті сипаты. Анропогенездік дамуда психикалық әрекеттің сапа жағынан ірі өзгерістерге ұшырауы, психика және сана.Жеке адам психологиясы.

Жеке адам туралы психологиядағы түсінік. Даралық ж/е жеке адам. Жеке адам - адамдардың іс-әрекетінде өзара қарым-қатынасы арқылы зерттелетін субъект.

Жеке адамның құрылысы. Даралық және оның құрылысы мен ерекшеліктері. Жеке адамның бойындағы әлеуметтік сапалар және жүйелі құрылысы.

Жеке адамның белсенділігі. Жеке адамның әрекетшілдігі мен оның өмір тіршілігінде ұстанған жолы.

Жеке адамның бағыт-бағдары. Мінезіндегі ниет-тілектері. Ниеттерінің түр-сипаты. Қызығулары. Жеке адамның сенімі мен дүниетанымы. Жеке адамның мақсат-мүддесі және оны қалыптастыру жолдары.

Жеке адамның өзіндік сапасы. Мен бейнесі жеке адамның өзіндік мүддесін білдіретін ұғым. Өзін-өзі бағалау және оның жеке адамның өз басын танып білуіндегі ролі. Талпыну деңгейі.

Жеке адамды қалыптастыру. Жеке адамды қалыптастыру туралы психология мен педагогикадағы түсініктер. Жеке адамды дамытудың қозғаушы күші.

Іс-әрекет психологиясы.

Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекет пен субъекттің белсенділігі. Қажеттілік белсенді әрекеттің негізі. Адамдардың іс-әрекетіңдегі бірлестігі мен қоғамдық сипаты. Адам санасы мен іс-әрекеттің бірлік принципі. Іс-әрекет және оны орнықтыру. Адамның іс-әрекетінің құрылысы. Әрекеттену - адамның алдына қойған мақсат-мүддесін орындауға ұмтылуы. Әрекет және қимыл. Адамның өз әрекетін реттеуі және оны бақылау. Дағдының құрылысы. Дағдының біріне-бірінің әсері, ептіліктің пайда болуы. Әдет және оның адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетіндегі маңызы.

Адамның негізгі іс-әрекет түрлері. Ойын және оның психологиялық сипаты. Ойынның баланың дамып жетілуіндегі ролі. Оқу әрекеті және оның психологнялык сипаты. Еңбек әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

Қарым - қатынас психологиясы.

Қатынас туралы түсінік. Қатынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас. Интерактивті /өзара ықылас-ынта/ және перцептивті тікелей сезімдік қатынастар. Қатынас пен іс-әрекет бірлігі.

Қатынас жасау - хабар алмасу әрекеті. Қарым-қатынас және тіл. Ауызша сөйлеу - адамдар арасындағы тілмен қатынас жасаудың ерекше түрі.

Қатынас - адамдардың өзара іс-әрекеттерін реттеп отыру құралы.

Қатынас - адамдардың бірін-бірі жете тусінуінің шарты. Адамның өзге адамды танып білуінің психологиялық ерекшеліктері. Өзге адамның мінез-құлық ерекшеліктерін сипаттап беруге мән беру себептері.

Қарым-катынаастағы кері байланыс. Қатынастағы әлеуметтік психологиялық машықтау топтың дара адамға ықпалын күшейту және мектептегі психологиялық қызмет.

Топтар және оның классификациясы. Топтың түрлері: шартты уақытша топ, түпкілікті, үлкен топтар мен кіші топтар; ресми және ресмисіз т.б. топтар. Топтардың даму деңгейі - олардың іс-әрекет процесінде жеке адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарының қалыптасуы арқылы сипатталады. Топтардың даму деңгейінің өсуіне қарай бөлінуі: коллективтер, әлеуметтік ассоциациялар /құранды топтар/, диффузиялық /бірімен-бірі араласып кеткен/топтар, асоциальды ассоциациялар, корпорациялар /топтың өзіндік бір түрі/.

Коллектив топтың ең жоғарғы түрі. Коллектив ішінде адамдардың іс-әрекеттері арқылы өзара қатынастарының сипаты.

Топтар мен коллективтердің майда бөлшектерге бәлінуі. Өзара таңдау. Социометрия. Топтағы адамдар арасында бірін-бірі серіктікке таңдау себептері. Референттік /іріктелген/ топ және оны зерттеп білудің әдісі. Лидерлік /жетекшілік/. Класс коллективінің лидері.

Топтар мен колективтердегі бірігу /интеграция/. Коллективтік теңестіру /идентификация/. Семья өмірінде коллективизмді қалыптастыру.Зейін.

Зейін туралы ұғым. Ырықсыз және ырықты зейін. Зейіннің бұл түрлерінің пайда болу себептерінің мән-жайы. Мектепте оқу процесіндегі зейін. Оқыту ісінде мектеп оқушылары зейінінің тұрақтануы, оны қажетті нәрселерге бағдарлап отырудың жолдары.

Зейіннің физиологиялық негіздері. Адам санасының белгілі бір объектіге шоғырлануын қамтамасыз етіп отыратын ми қызметінің механизмдері жайындағы ИП.Павлов пен Л.А.Ухтомскийдің зерттеулері.

Зейінің құрылысы. Зейіннің тұрақтылығы. Зейіннің ауысуы. Зейіннің бөлінуі. Зейіннің көлемі. Зейіннің зақымдалып ауытқуы және оны оқу - тәрбие істерінде реттеп, түзетіп отыру.Таным процестер. Түйсік

Түйсік туралы жалпы ұғым. Түйсіктердің рефлекторлық табиғаты. Рецепторлар мен талдағыштар. Түйсіктердің хабарларды іріктеп алуы. Түйсіктерді топтастырып бөлу. Түйсіктердің түрлері. Түйсіну заңдылықтары. Түйсіктердің жалпы қасиеттері. Сезгіштік және оны өлшеу.Қабылдау

Қабылдау туралы жалпы түсінік. Қабылдаудың даралық қасиеттері: тұтастығы, таңдамалығы, тұрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Адамның бағыты мен қабылдау. Апперцепция. Қабылдаудың іс-әрекетке тәуелділігі. Қабылдаудың объектісі мен фоны /жағдай/.Қабылдауды топтастырып бөлу. Қабылдаудың түрлері. Қабылдауда қимыл-қозғалыс әрекеттерінің ролі. Көзбен көріп қабылдаудың көлемі. Бақылау. Кеңістік пен уақытты қабылдау. Көздің айлануы /нллюзия/, Бақылау және оның сәтті болу шарттары.Елестету мен еске сақтау

Елестер туралы жалпы түсінік. Елес түрлері. Елестетудегі ассоциация орны мен түрлері. Елестетудің ерекшелігі мен тәрбиелеу мәселелері. Тіршілік иелеріндегі елестету үрдісінің айырмашылығы.

Ес туралы түсінік. Ес жайында теориялар. Ес және адамның іс-әрекеттері. Естік физиологиялық негіздері. Естегі елестер. Естің түрлері.

Ес процестері. Есте қалдыру және іс-әрекет. Қысқа мерзімді есте қалдыру мен түпкілікті есте қалдыру. Оперативті есте қалдыру. Ерікті және еріксіз есте қалдыру. Есте қалдырудың мақсаттары.

Есте жаңғырту мен тану. Ерікті және еріксіз түрде жаңғырту. Еске түсіру мен есте сақтау. Ұмыту. Ұмытудың қарқыны.

Қиял.

Қиял жайындағы түсінік. Қиялдың қоғамдық мәні. Қиял - адамның нақты іс-әрекетінің өзіндік біртүрі.

Қиялдың бейнелі ой» екендігі. Қиял процесіндегі алдын ала бейнелеу. Қиялдың түрлері. Әрекетсіз қиял, мұң. Арман және практикалық іс-әрекет.

Қиялдың талдау мен біріктірушілік сипаты. Қиялдану кезінде бейнелерді іріктеп алып, біртұтас образ жасау амалдары.

Қиялдың дара қасиеттері. Қиялдың балалардың ойыны мен ересек адамдардың творчестволық қызметінде атқаратын ролі.

Ойлау.

Ойлау әрекеті таным процесінің ең жоғарғы түрі екендігі туралы ұғым. Ойлау және жеке адам. Ойлау және тікелей танып білу.Ұғым. Ойлау әрекеттері. Ойлау процесіндегі талдау мен біріктіру.

Ой мен сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің байланысты бірлігі. Ойлаудың физиологиялық негізі. Ұғымның жасалуы тарихи процесс.

Ойлау әрекет. Ол әрекетінің мақсаты. Ой әрекетінің ықтималдық құрылысы. Оқыту жүйесін компьютерлік құралдармем жургізудің психологиялық мәселелері. Ойлаудың түрлері және оның өзіне тән даралық ерекшеліктері. Оқушылардың ойлауын зерттеудің әдістері.Сөйлеу

Сөйлеу туралы жалпы түсінік. «Сөйлеу», «тіл», «сөз» ұғымдарына талмама жасау. Сөйлеу қызметтері. Сөйлеудің физиологиялық механизмі сөйлеу әрекетінің рефлекторлық сипаты. Сөйлеудің түрлері. Сөйлеудің оқыту процесінде дамуы. Балардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.Психологиялық кейіптер. Сезім және эмоция.

Сезім туралы ұғым. Сезімнің таным әрекеттерінде және практикалық істерінде атқаратын ролі. Сезім күйінің сигналдық және реттегіш қызметі.

Сезімді бастап кешірудің түрлері. Эмоция. Аффекттер. Көңіл күйі. Эмоциялық стресс. Көңіл күйлері және оның құбылмалы болу себептері, адам бойынан байқалуы. Сезімнің қозғаушы күші. Адам сезімінің тарихи өмірге тәуелділігі.

Жоғарғы дәрежедегі сезімдердің мазмұны мәні. Адамгершілік сезімдері. Сүйіспеншілік - адам сезімінің аса биік дәрежедегі ұнамды көрінісі. Жеткіншек жас пен балаң жастық кезеңдегі сүйіспеншілік сезімі. Ақыл-ой және эстетикалық сезімдер.Ерік.

Ерік туралы түсінік. Адамның ниет қалауларының өрісі және ерікті іс- әрекеттері. Ерікті әрекеттердің негізгі сапалары. Құштарлық және ықылас-ынта. Адамның талаптануы. Ерікті әрекет және оның құрылысы. Ерікті әрекет сатылары. Шешім қабылдау және оның психологиялық сипаты.

Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік сапаларын қалыптастырып отырудың жолдары. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

Психикалық қасиеттер. Темперамент.

Темперамент туралы ұғым. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің

тұрақтылығы мен орнықтылығы. Жеке темперамент типтері және олардың психологиялық сипаттамасы.

Темпераменттің физиологиялық негіздері. Жоғарғы нерв қызметінің типтері және темперамент.

Темпераменттің өзгерілу проблемалары. Темперамент қасиеттерінің пайда болуына тұқым қуалаушылық арқылы берілетін факторлардың әсері.

Қабілет.

Қабілет жайында түсінік. Қабілет және іс-әрекет. Қабілеттің көлемі және жағынан сипаттамасы. Кабілеттің құрылысы. Қабілеттілікті анықтау, өлшеу мәселелері. Қабілеттіліктің жалпы түрлері мен жеке түрлері. Творчестволық қабілеттер. Нышан және қабілет. Қабілеттіліктің іштей туа берілетін және жүре пайда болатын қасиеттері.

Қабілеттілікті қалыптастыру. Қабілетті дамытып отыруды оқыту – тәуелділігі. Қабілеттердің қалыптасуында ықылас-ынтаның, икемділіктің алатьш орны.

Мінез- құлық.

Мінез туралы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінездің құрылысы. Мінез қасиеттерінің жиынтығы арқылы адамнын жеке белгілерін сипатталуы. Адамның мінез-құлқы ерекшеліктерінің әлеуметтік орта мен өмір сүрген жағдайына байланысты келуі. Мінез сапаларындағы айрықша өзгешеліктер. Мінез бітімі мен оның көрінісі. Мінез және темперамент. Адам мінезіндегі туа пайда болатын өзгешеліктер мен пайда болатын қасиеттер.


1.3. Психодиагностика

Психодиагностика ғылыми технология ретінде.

Психодиагностиканың пәні. Психодиагностиканың психологиялық диагноз қоятын ғылым және практика ретіндегі негіздемелері: психологияның пәндік аймақтары, дифференциалды психометрика, психологиялық білімдерді қолданудың практикалық салалары. Психологиялық диагноз туралы түсінік және оны қоюдың технологиясы. Диф-ференциалды-диагностикалық зерттеу мен практикалық тексеріс міндеттерінің айырмашылықтары. Психодиагностикадағы объективтілік критерийі. Психодиагностикалық жағдайлар мен міндеттердің типологиясы. Психодиагностикалық тексеріс процессінің ерекшеліктері мен оның тиімділігінің критерийлері. Психодиагностиканың принциптері мен кәсіби-этикалық стандарттары.Психодиагностиканың әдістері.

Әдіс және әдістеме түсініктері. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін анықтаудағы номотетикалық және идеографикалық жолдар. Психодиагностикалық әдістерді жіктеудің негіздері мен критерийлері (диагностикалау пәні бойынша, диагностикалау процедурасы бойынша - әдістеменің опреационалды статусы бойынша, тесттік тапсырмалардың типі бойынша, ұсынылатын стимулдық материалдың сипаты бойынша, беретін жауаптың сипаты бойынша, өлшем процедурасының ішкі құрылымы бойынша және т.б.). Топтық және индивидуалды әдістер. Стандартталған (өлшемді, формальданған) және экспертті («клиникалық», аз формальданған) әдістер.Аналитикалық бақылау мен эксперттік бағалаулар.

Диагностикалық берілгендердің негізгі типтері (L, Q, Т-берілгендер). Бақылау мен олардың түрлері. Бақылаудың тиімді болуының шарттары: таңдамалылық, жүйелілік, толықтық. Аналитикалық бақылау: стандартталған және қадағалаушы сипаты, бақылау бірліктерінің (белгілерінің), берілгендерді тіркеу тәсілдерінің (бақылау карточкалары, бақылау хаттамасы) ерекшеліктері. Бақылаудағы жүйелі қателер мен бақылау нәтижелерінің сенімділік мәселесі. Эксперттік бағалау әдісі бақылау сенімділігін жоғарлату тәсілі ретінде. Эксперттік бағалаудың келісімділік және интеграциялану мәселесі. Әдістің алуан түрлілігі.Психологиялық тестілеу.

Тесттер әдісі. Өлшем деңгейлері мен шкалалары. Өлшемнің стандартты қатесі. Өлшеу процедурасының сенімділігі мен жарамдылығы. Тесттік нормалар мен олардың репрезентативтілігін тексеру. Диагностикалық нормалардың түрлері: статистикалық, критериалды. Әлеуметтік норматив ұғымы. Тесттер әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Тесттің қүрама бөліктері. Тесттер мен тестілеу процедурасына қатысты қойылатын талаптар. Мазмұны бойынша тесттердің жіктелуі және олардың сипаттамасы: интеллект тесттері, жетістік тесттері, қабілеттер тесттері.Тұлға психодиагностикасы.

Стандартталған тұлғалық сауалнамалар. Олардың түрлері, сұрақтардың формалары мен нәтижелерді нобаймен көрсету. Тұлғалық сауалнамалардың растығы туралы мәселе. Сұраққа берілетін жауаптарды анықтайтын факторлар. Тұлғалық сауалнамалардың жеке топтарының қысқаша сипаттамасы. Субъективті шкалалау, таңдау мен сараптау әдістемелері. Проективті әдістер, олардың негізгі белгілері. Проективті процедуралардың жіктелуі мен олардың қысқаша сипаттамасы. Тұлғаны диагностикалау әдістерінің күшті және әлсіз жақтары.Тұлға аралық қатынастар мен топтардың психодиагностикасы.

Топтық динамика мен лидерліктің диагностикасы. Отбасы мен кіші топтардың диагностикасы. Қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастар диагностикасы. Конфликтті мінез-құлық диагностикасы.Білім беру жүйесіндегі диагностика.

Оқыту процессіндегі адамның негізгі даму жолдары. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі даму психодиагностикасы. Мектепке дайындықтың диагнос-тикасы. Дамудың ауытқуын диагностикалау. Оқушылардың қабілеттері мен дарындылығын, оқу іс әректінің мотивациясын диагностикалау, ойлау мен ақыл-ой сипатын және пәндік үлгерімін зерттеу. Білімдерді опреативті тестілеу: тапсырмаларды құрастыру технологиясы, олардың логико-семантикалық жіктелуі, тапсырмалардың тақырыптық репрезентативтілігі мен қиындық дәрежесі.Тәрбиелеудегі психодиагностикалық қызмет.

Оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін бағалау және әлеуметтік-педагогикалық ықпал ету. Оқушылардың дезадаптациясының сипаттаушы- симптоматикалық және себептік диагностикасы. Жеткіншектердің ауытқыған мінез-қүлықын диагности-калаудың принциптері мен мазмұны. Сынып пен студенттік топтағы өзара тұлга аралық қатынастарды диагностикалау. Әлеуметтік жұмыскердің іс әрекетінде диагностикалық берілгендерді алу мен қолданудың шарттары.Кәсіби консультациялаудағы диагностика.

Мамандықты таңдаудың психологиялық ерекшеліктері мен оптанттың тұлғасының кәсіби өзін-өзі анықтау сұрақтары. Кәсіби консультациялаудың дамытушы моделі, оның принциптері мен технологиясы. Психологиялық диагностиканың мазмұны мен негізгі әдістері. Әлеуметтік жұмыскердің іс әрекетіндегі диагностикалық берілгендерді алу мен қолданудың шарттары.1.4 Жасерекшелік психологиясы

Жас ерекшелігі психологиясы пәні, міндеттері және әдістері.

Жас ерекшелігі психологиясы пәні және даму тарихы.

Жас ерекшелік психология пәні мен міндеттері. Жас ерекшелік психологиясының принциптері. Ғылымның даму тарихы.Жас ерекшелігі психологиясының құрылымы. Жас ерекшелігі психологиясының бөлімдері. Оның басқа ғылымдармен байланысы.

Жас ерекшелігі психологиясының әдістері. Негізгі және қосымша зерттеу әдістерін пайдалану ерекшеліктері.

Психикалық дамудың заңдылықтары.

Психикалық дамудың факторлары. Адамның психикасындағы биологиялық және әлеуметтік фактор. Психикалық дамудың қозғаушы күштері мен қайнар көзіне, шартына түсінік. Жеке адам белсенділігі психикалық даму жағдайы ретінде. Психикалық даму факторларының өзара байланысы.

Психикалық даму теориялары. Психикалық даму теориялары: психоаналитикалық когнитивті, бихевиористік, гуманистік, іс-әрекеттік.
Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері.

Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері. Ұғымдары: жас, жас кезеңінің жетістіктері, дамудың әлеуметтік жағдайлары, жетекші іс-әрекет түрлері, сензитивтік кезеңдері.

Психиканың даму механизмдері. Психиканың даму механизмдері. Психикалық дамуға дағдарыстың ролі. Жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама. Д.Б. Эльконин бойынша психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама.
Жас кезеңдеріне психологиялық сипаттама.

Нәрестелік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Нәрестелік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Нәрестелік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Эмоционалды қарым - қатынас нәрестелік шақтың жетекші іс-әрекет ретінде. Жандану комплексі нәрестелік шақтың негізгі жетістіктері ретінде.
Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Ерте сәбилік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Заттық-құрал әрекеті ерте балалық шақтағы жетекші іс-әрекет ретінде. Ерте сәбилік шақтың негізгі жетістіктері: тік жүруі, заттық іс-әрекетінің дамуы, сөйлеуінің дамуы. 3 жастағы дағдарыс.
Мектепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы.

Мектепке дейінгі жастың психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі жастың психологиялық ерекшеліктері. Ойын - мектепке дейінгі жастағы баланың жетекші іс-әрекеті. Осы жастағы негізгі психологиялық жетістіктері. Мектепке дейіші жастағылардың танымдық сферасының дамуы. Жемісті іс-әрекет түрлерінің дамуы. Мектепке дейінгілердің жеке басының қалыптасуы. Мектептегі оқуға психологиялық тұрғысынан даярлау мәселелері.

Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері.

Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психикасының даму ерекшеліктері. Оқу - кіші мектеп оқушысы жасындағылардың жетекші іс-әрекеті. Оқу іс-әрекетінің құрылымы. Оқушының оқу мотивациясы. Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың негізгі психологиялық жетістіктері ( психикалық процестерінің ырьщтылығы, ішкі жоспары, рефлексия). Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың танымдық процестерінің дамуы. Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың жеке басының дамуы.

Жеткіншектік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жеткіншектік жастың психикалық даму ерекшеліктері. Жеткіншектік жасқа өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғышарттары. Жеткіншектік жастағы "Дағдарыс"мәселесі. Жеткіншектік жастағы жетекші іс-әрекет түрінің мәселелері.

Жеткіншектік жастағы психологиялық жетістіктері (өзін өзі бағалау,өзіңдік сана, бағалау деңгейлері, "есею сезімі"). Жеткіншектің танымдық процестерінің дамуы.Жеткіншектік жастағы жеке бастың қалыптасу ерекшелігі. Жеткіншектік жастағы өзара жеке бастық қатынас.Жасөспірімдік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жасөспірімдік жастың психикалық даму ерекшеліктері. Жасөспірімдік жасқа өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғышарттары. Оқу- кәсіби әрекеті жасөспірімдік жастың жетекші іс-әрекеті ретінде. Кәсіби бағдарлану жасөспірімдік кезеңнің жетекші жетістігі ретінде. Мамандықты таңдау мәселесі. Жас өспірімдік кезеңдегі танымдық процестерінің дамуы. Жеке бастың қалыптасуының әлеуметтік - психологиялық жағдайлары. Жасөспірімдік жастағы өзаражеке бастық қатынас және оның еркшеліктері.

6М050300 -«Психология» мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі

 1. Психология пәні туралы ұғымның негізгі даму кезеңдері.

 2. Ойлау және сөз.

 3. Мінез туралы ұғым. Мінез түрлерін классификациялау. Мінездің құрылымы.

 4. Психика және ми. Адам психикасының нейрофизиологиялық негіздері.

 5. Дара тұлғаның темпераментін қадағалау әдістері (Стреляу,Айзенк сауалнамалары).

 6. Психолог- кеңесшінің жекелей жұмысын ұйымдастыру. Психологиялық кеңес беру техникасы.

 7. Сараман психологтың жұмысында сұрау әдісін қолдану. Анкеталар, олардың түрлері. Жиналған ақпараттарды өңдеу қағидалары.

 8. Білім беру ортасында психологиялық- педагогикалық сараптама жүргізу технологиясы.

 9. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдеру.

 10. Мектепке дейінгі балалар депривациясы және оны қадағалау әдістері.

 11. Психолог- кеңесшінің жекелей жұмысын ұйымдастыру. Психологиялық кеңес беру техникасы.

 12. Сараман психологтың жұмысында сұрау әдісін қолдану. Анкеталар, олардың түрлері. Жиналған ақпараттарды өңдеу қағидалары.

 13. Білім беру ортасында психологиялық- педагогикалық сараптама жүргізу технологиясы.

 14. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдері.

 15. Мектепке дейінгі балалар депривациясы және оны қадағалау әдістері.

 16. Қондырғы теориясы және оның психологиялық механизмдері.

 17. Вербальды және вербальды емес қарым- қатынас құралдары және оларға сипаттама.

 18. Психиканың мәдени- тарихи даму теориясы (Л.С. Выготский).

 19. Еріксіз, ерікті және екінші еріксіз естің нерофизиологиялық негіздері.

 20. Мінез және қызмет. Адам қызметінің маңызды ерекшеліктері. Қызметтің психологиялық құрылымы.

 21. С. Грофтың адамға трансдаралай қарауы. Базалық перинатальдық матрицаға психологиялық сипаттама.

 22. Қызығушылық, бейімділік және олардың педагогикалық маңызы.

 23. Оқытуда мәселелік (проблемалық) жағдайларды туындату.

 24. Қарым-қатынастың синтоникалық моделі. Адамның жетекші репрезентативті жүйесін анықтау тәсілдері

 25. Дара тұлғаның дағдарыс күйі. Дара тұлғаның трансформациясы туралы ұғым

 26. Сөздің жүйелі психоневрелогиялық бұзылуы. Төменгі буындағы мектеп оқушыларының сөйлеудегі кемшіліктерін психокоррекциялаудың негізгі стратегиялары.

 27. Дара түлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі, және

 28. тәсілдері.

 29. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.

 30. Мектепте оқуға балалардың психологиялық дайындығы.

 31. Эриксонның дара тұлғаның эпигенетикалық даму теориясы. Психоәлеуметтік тоқыраулар және оларға сипаттама.

 32. Сезім туралы ұғым. Сезімнің жалпы психофизиологиялық

 33. заңдылықтары.

 34. Көңіл- күй және сезім туралы ұғым. Пропатикалық және эпикритикалық көңіл- күйлердің физиологиялық негіздері.

 35. Үйренудің құрылымдық бөліктері: оятушы, бағдарламалық- мақсатты, әсерлі- операциялық, бақылау- реттегіш.

 36. Психологтың өзін-өзі жетілдіруіндегі «бағыттылық» проблемасы.

 37. Психологтың мамандық этикалық ұстанымдары.

 38. Аутогенді жаттығу- ұжымдық және жекелей психотерапияның бір түрі ретінде.

 39. Директивті ойын терапиясы (белсенді, жеңілдетілген). Директивті ойын терапиясы құрылымындағы бақылау техникалары.

 40. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдері.

 41. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 42. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.

 43. Балалар мен жасөспірімдердің қабілеттіліктері мен дарындылықтарын қадағалау.

 44. Сөздің жүйелі психоневрелогиялық бұзылуы. Төменгі буындағы мектеп оқушыларының сөйлеудегі кемшіліктерін психокоррекциялаудың негізгі стратегиялары.

 45. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гешталытобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы топтары).

 46. Әңгіме әдістері. Психологиялық - педагогикалық зерттеулерде осы әдісті ұйымдастыру және қолдану қағидалары.

 47. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 48. Қарым-қатынасты трансактілі талдау (анализ жасау).

 49. Шағылыстандыру - реттеуіш қызметі механизмінің маңызы. Адамдағы психикалық шағылыстың жалпы заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктері.

 50. Эриксонның дара тұлғаның эпигенетикалық даму теориясы. Психоәлеуметік тоқыраулар және оларға сипаттама.

 51. Дара тұлғаның қажеттілігі туралы ұғым. Қажеттілік түрлері және оларға қысқаша сипаттама. Адам қажеттілігінің иерархиясы (А.Маслоу бойынша).

 52. Қабілеттер туралы ұғым. Қабілеттер түрлері және оларға сипаттама.

 53. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.

 54. Психолог кабинетіндегі ойын, оқу және релаксация аймақтары. Айқындау-түзету материалдарын іріктеу ерекшеліктері.

 55. Мектепте оқуға балалардың психологиялық дайындығы.

 56. Сарамандық психологиядағы сапалық және сандық өлшемдер. Мөлшерлеу түрлері.

 57. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гештальттобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы

 58. топтары).

 59. Қарым- қатынас стратегиясы, техникасы және түрлері.

 60. Ақиқат туралы алғашқы және екінші сигнал жүйелері туралы ұғым. Бұл жүйелердің адамның шағылыстыру- реттеу қызметі механизмдеріндегі орны.

 61. Сараман (практикалық) психологтың жұмысын ұйымдастыру түрлері.

 62. Психолог- педагогтың өзін- өзі дамытудағы мамандық бағдарлану типтері мен деңгейлерінің көрсеткіші.

 63. Жеке тұлғаның мамандыққа бағдарлануының психологиялық негіздері.

 64. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гешталытобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы

 65. топтары).

 66. Психологиялық кеңес беру негізгі фазалары және олардың дара тұлға аралық қатынастар жүйесіндегі маңызы.

 67. Баланың дисгармониялық дамуы (асинхрония) психикалық дизонтогенез түрі ретінде және оның формалары. Табиғатында әртүрлі дисгармониялық дамуының бала мінезіндегі ерте көрінісін психокоррекциялау (психотүзету) ерекшеліктері.

 68. Аутогенді жаттығу- ұжымдық және жекелей психотерапияның бір түрі ретінде.

 69. Сараман (практикалық) психологтың жұмысын ұйымдастыру түрлері.

 70. Директивті ойын терапиясы (белсенді, жеңілдетілген). Директивті ойын терапиясы құрылымындағы бақылау техникалары.

 71. Дара тұлға беталысы туралы ұғым. Дара тұлға беталысының оның әлеуметтік бейімделуі барысындағы орны.

 72. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 73. Қауіпті жағдайлардағы психикалық кернеу күйі. Экстремальді жағдайлардағы мінездің бейімділігі.

 74. Дара тұлғаның қажеттілігі туралы ұғым. Қажеттілік түрлері және оларға қысқаша сипаттама. Адам қажеттілігінің иерархиясы (А.Маслоу бойынша).

 75. Төменгі сынып жасындағы оқушылармен психокоррекциялық (психотүзету) жұмыстар жүйесіндегі ойын терапиясы.

 76. Факторлық талдау. Кетеллдің 16 факторлары сауалнамасы және оны сараман психолог қызметінде пайдалану ерекшеліктері.

 77. Балалардағы ерте аутизм. Балалардағы ерте аутизм жағдайындағы дисгармониялық дамуды айқындау және психотүзету мәселелері.

 78. Әлеуметтік- психологиялық тренинг- сарамандық психологияның бағыты ретінде.

 79. Психолог- айқындаушының (психолог- диагност) кәсіби қасиеттері мен этикалық нормалары.

 80. Дара тұлғаның психикалық қасиеттерін диагностикалауда (болжауда) «Үй, ағаш, адам», «Автопортрет» жобалау әдістерін қолдану.

 81. Жоғары психикалық функция (ЖПФ) туралы ұғым. Адамдағы негізгі ЖПФ және олардың айрықша ерекшеліктері.

 82. Социометрия. Социометриялық зерттеулердің ұжымдағы дара тұлғалар арасындағы өзара қарым- қатынасты жобалаудағы орны.

 83. Аномальды дамып келе жатқан баланы психологиялық- педагогикалық қадағалаудың негізгі қағидалары мен әдістері.

 84. Көңіл психофизиологиялық процесс ретінде. Көңілдің функциялары. Көңіл мен естің өзара байланысы.

 85. Жоғары мектеп психологиясының пәні мен міндеттері.

 86. Жоғары мектеп психологиясының кешенді ғылыми пән болуы.

 87. Жоғары мектеп психологиясының методологиялық негіздері.

 88. Жоғары мектеп психологиясының туралы теориялар тарихы.

 89. XXI ғасырдағы оқытушы моделі. (студент көзімен)

 90. Кредиттік оқу жүйесінің негіздері, принциптері, артықшылығы, кемшілігі, ерекшелігі, қиындықтары, перспективалары.

 91. Кредиттік оқыту жүйесіндегі компоненттер (мотивациялық, мазмұнды, операциялық, ерікті).

 92. Жоғары мектеп оқытушысының қызметі, оны анықтайтын элементтер.

 93. Педагогикалық қарым-қатынас құрылымдық кезеңдеріне сипаттама.

 94. Педагогикалық қарым-қатынас стилі, тактісі.

 95. Педагогикалық шеберлік жүйесі.

 96. Жоғарғы мектеп оқытушысының “инновациялық – креативтілік” мәдениеттің компоненттеріне сипаттама.

 97. Оқытушының психологиялық күйін басқаруы мен реттеуі.

 98. Н.В.Кузминнің педагогикалық іс-әрекетінің нәтижелік деңгейлері туралы пікірлері.

 99. Қарым-қатынас мәдениеті, процесі, аспектілері мен тілдік және тілдік емес қарым-қатынастарына сипаттама.

 100. Тұлғааралық қарым-қатынас түрлері.

 101. Жетекші қызметі мен топ мүшелерінің міндеттері.

 102. Тренинг арқылы студенттердің тұлғалық – дамуына ықпал жасау мәселесі.

 103. Оқытушы мен студенттердің қарым-қатынасымен өзара әрекеттестігі.

 104. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні мен құрылымы.

 105. Жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі.

 106. Педагогикалық қарым-қатынасты меңгеру жолдары.

 107. Педагогикалық қарым-қатынастағы оқытушы тұлғасы.

 108. Педагогикалық қарым-қатынасты шешудегі оқытушының субъективтілігі.

 109. Педагогикалық қарым-қатынастағы жеке және ұйымдасқан формалар.

 110. ЖОО педагогикалық кеңестің ұйымдастыру мәселелері.

 111. Студенттік - әлеуметтік топ ретінде қарастырылуы.

 112. Студенттік шақтың психологиялық ерекшеліктері.

 113. Жоғарғы оқу орындарында оқытуға студенттің бейімділуі.

 114. Студенттердің іс-әрекетіндегі кәсіби бағдарлылық.

 115. Студентте “локус бақылауы” деңгейінің қалыптасуы.

 116. Жаңа оқыту технологиясындағы студенттердің шығармашылық белсенділігі.

 117. Студенттің тұлғалық дамуының үш қыры (психологиялық, әлеуметтік, биологиялық)

 118. Студенттік шақтың ересектік шақтан өзгешелігі.

 119. Студенттік шақ туралы Ананьевтің сипаттамасы.

 120. Бірінші курс студенттерінің бейімделу формалары.

 121. Студенттік кезеңнің барлық сатысындағы студенттердің негізгі келбеті.

 122. Қазіргі кездегі студент типтері.

 123. Мазасыздану және оның түрлеріне сипаттама.

 124. Студенттің “Мен” тұжырымы.

 125. Студенттердің адамгершілік, эстетикалық, интеллектуалдық тұрғыда тұлғалануы.

 126. Студенттердің әлеуметтік тұрғыда тұлғалық дамуы мен өзгеруі.

 127. Студенттердің (жақын даму зонасы) туралы түсінік.

 128. Студенттердің өзіндік анықталуы - әлеуметтің тәуелсіз сатысы болу сипаты.

 129. Студенттің субъект – бағдарлы парадигмасында психологиялық дайындық технологиясы, принциптері, талаптары.

 130. Студенттер бағыт-бағдарына қарай В.Т.Лисковтің типологиясы.

 131. Студенттік топтың әлеуметтік психологиясы мен даму динамикасы.

 132. Студенттердің сенімді тұлғааралық қарым-қатынастары.

 133. Танымдық іс-әрекет психологиясының ғылым ретінде де болуы.

 134. Оқу іс-әрекеті – студенттердің кәсіби бейімделу тәсілі.

 135. Оқыту процесіндегі ситуациялық субъективтілік.

 136. Болашақ маманның кәсіби мотивациясын дамыту ерекшелігі.

 137. Танымдық іс-әрекеттегі бірлескен – диалогты модельдеу мәселесі.

 138. Оқу іс-әрекетінде студент ойлауына әсер ететін психологиялық жағдайлар.

 139. Оқу процесіне әсер етуші факторлар.

 140. Оқу дағдысының сипаты мен дағдыға үйрету жолдары.

 141. Ойлауға үйрету жолдары.

 142. “Үйрену” сипаты, деңгейі.

 143. Оқудың құрылымдық компоненттері (қоздырушы; әрекетті-операциялық, тұтас-бағдарламалық; әрекеттестік-бақылаушы-реттеушілік)

 144. Оқу әрекеттеріндегі студенттердің белсенділігі туралы Д.Н.Узнадзе тұжырымдамасы.

 145. «Оқу-оқыту», «оқу іс-әрекеті» ұғымдарының өзіне тән сипаттамасы.

 146. Оқу ситуациясының мотивтері.

 147. Студенттің психо-диагностика түсінігінің қалыптасуы.

 148. Сау психиканың тұлғаның психологиялық-педагогикалық жағдайларында қалыптасуы.

 149. Психологиялық коррекцияның өзгешелігі.

 150. Психологиялық көмек түрлері мен кешенді міндеттері.

 151. Психологиялық кеңес ерекшелігі, мақсаты, түрлері.

 152. Психотерапия мәні мен әдістері.

 153. Психологиялық коррекция, жұмыс түрлері, әдістері, негізгі түрлері, кезеңдері.

 154. Тұлғаның психикалық тұрақтылығын сақтаудың мәні.

 155. Психодиагностиканың мәні, әдістемеліктері, негізгі талаптары.

 156. Психопрофилактиканың мақсаты, мәні, ерекшелігі.

 157. Психикалық саулықтың бұзылуына әсер ететін факторлар.

 158. Психологиялық мәдениет және компоненттері, жағдайы, негізгі белгілері, деңгейлері.

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Аймауытұлы Жсуіпбек. Психология . Алматы, «Рауан», 1995- 312 бет

2. Абульханова К. А. Деятельность и психология личности. 1980г.

3. Алдамұратов Ә. Қызықты психология, Алматы 1992

4. Алдамуратов Ә. Психология салаларының бағдарламалары Алматы.2000 5. Алдамұратов Ә. т.б. Жалпы психология. Алматы, «Білім» I996-224 б.

6. Алдамұрато Ә. Психология пәнінен тәжірбелік сабақтар. Алматы, Рес. Баспа кабинеті. 19795-91 бет.

7. Ананьев В.Г. Избранные. Психологические труды. 1980г.

8. Ананьев В.Г. Теория ощушение. МГУ. 1961 г.

9. Артемьева Т.М. Методологический аспект проблемы способностей, М.Наука,1977

11. Артемьева Т.М. Методологический аспект проблемы способностей, М.Наука,1977

12. Асмолов А.Г. Психология личности:Принципы общепсихоанализа. Учеб.для вузов по спец. «Психология». - М.: Изд-во МГУ, 1990

13. Асмолов А .Г. Деягтельность и установка. МГУ. 1979г.

14. Бодалев А. Психология о личности Москва 1988-188

15. Бадлов А.А. Личность и общение. 1983г.

16. Бектемісов Ә. Жан азығы, Алматы «Қазақстан» 1991-1445

17. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека Л.: Наука,1988

18. Беспалов Б.И. Действие: Психологические механизмы визуального мышления. М.: Изд-во МГУ, 1984

19. Бодалев А.А. Психология личности. - М.:Изд-во МГУ, 1988

20. Брушлинский А.В. Соображение и творчество // Научное творчество.М.: Наука. 1969

21. Веккер Л.М. Пспхические процессы: В 3-х т. Т. 1.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1974

22. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология 1982-336

23. Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. - М: Наука

24. Вилюнас В.К. Психологически механизмы мотивации человека. Москва 1990-283

25. Воспитателю о психологии и психологическом общение Москва,1987

26. Выготский Л С. Баланың жас ерекшеліктері және кемтар бала психологиясы Алматы .

27. Выготскйй Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. 28. 28. 28. Хрестоматия по психологии. - М.: Просвещение, 1987

29. Выготский Л. С. Лекции по психологии, Спб «Союз» 1997-144.

30. Выготский Л.С. Мышления и речь. 1982г.

31. Выготский Л.С. Проблема воли и ее развитие в детском возросте. 1982г.

32. Гиппенрийтер Ю. Б. Введение в общую психологию, Курс лекции, Москва Московский университет 1988

33. Галперин П. Я. Введение в психологию. Учебное пос. для вузов, Москва 2000-336.

34. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-томах (Перевод с французского). Москва «Мир» 1996. 496 стр

35. Гозман Л.Я. Психология эмоциянальных отношений Москва. 1987.

36. Гоноболин Ф.Н. Психология. Алматы, «Мектеп», 1976-237 б.

37. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. – 2-е изд., доп.-М.:-Политиздат, 1989

38. Джеймс У. Психология. М.,1999-55 с.

39. Доданов В. И. Эмоция как ценность. 1978г.

40. Дынченко О.М. Воображение дошкольника. - М.: Знание, 1986

41. Жарықбаев Қ. Қазақ психологиясының тарихы.- Алматы: Қазақстан. 1996.-160 бет

42. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы, «Білім» I993-272 б.

43.Жалпы психология. В.В. Богословский және т.б. редакциясымен, Алматы «Мектеп» 1980-350 б.

44. Ждан А.П. История психологии: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990

45. Загадка человеческого понимания. Москва. 1991-351.

46. Запорожец А.Р. Восприятие и действие. 1967г.

47. Зейгайник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии: Учеб. 48. 48.Пособие для вузов. - М: Изд-во МГУ, 1982

49. Зимин П.П. Воля и ее воспитание у подростков. - Ташкент, 1985

50. Зинченко П.И. Восприятие и действие. 1967г.

51. Зинченко П.И.Непроизвольное запоминание-М.:Изд-во АИИ РСФСР, 1961

52. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: Учеб. Для ун-тов по спец. «психология».-М.: Изд-во МГУ, 1989

53. Джакупов С.М., С.К. Бердібаева Психологиядық зерттеу нәтижелерін статистикалық өндеу тәсілдері.Оқу құралы Aбай атындағы АлМУ-Алматы, 1998.-53 бет.

54. Донцов А.И. Психология коллектива. М., МГУ, 1984 90 с.

Дружинин В.ІІ. Психология общих способностей. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 1999

55. Елеусізова. Қарым қатынас психологиясы. Алматы 1995

56. Елікбаев Н. Ұлттық психология. Көмекші оқу құралы.- Алматы: «Қазақ университеті» 1992- 96 бет.

57. Естественнонаучные основы психологии Москва, 1978-368

58. ИванниковВ.А.Психологические механизмы волевой регуляции-М.1998

59. Ильи Е.Н. Психология воли. -СПб.: Питер,2000

60. Ильин Е.Н.. Искусство общения Москва . 1982-112

61. Как развивать память. Донецк «Сталкер» 1997-448 стр

62. Климов Е.А. Общая психология Момква 2001

63. Ковалев А. Г. Псиихологические особенности человека. МГУ. 1986:. г.

64. Ковалев С.В. Психология семейных отношении. Москва «Педагогика» 1987

65. Колдуэлл Майк. Психология А-Я словарь-справник Алматы 1999-448

66. Коломинский Я.Л. Психология взаймоотношений малых груп. Минск,1976 70 с.

67. Коломинский Я.Л. Психология общения. 1983г.

68. Коллектив.личность.Общения. 1987-144

69. Кочетов А.И. Как заниматься самововоспитанием Москва . 1991-281

70. Крижанское Ю.С. Грамматика общения. ЛГУ1990

71. Краткий психологическиий словарь. Сост. Л.А.Карпенко .Петровского, М.Г. Ярешевского. М.: Полиздат, 1985.- 431 с.)

72. Климов Е.А. Общая психология. (М.: Юнити-Дана , 2001.-511 с.)

73. Краков С.В. Самонаблюдение. М.: 1922

74. Краткий психологический словарь, 1885

75. Кузмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. - Л., 1985 76. Қанағат Ж. Ұлттық психологияның сипаты. Алматы. Рес.бас.каб. 1993 ж. 196 бет

77.Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. - М.:Просвещение,1964

78. Лейтес Н.С Способности и одаренность в детские годы.М.: Знание, 1981

79. Лейтес Н.С. Умственные снособности и возрастг.- М.:Педагогика,1971

80. Лейтес Н.С.Возрастные предносылки умственных способностей. 81. 81.Хрестоматия по психологии. - М.: Просвещение, 1987

82. Леонгард К. Акцентуированные личности. -Киев: Вища школа. 1989

83. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,1982-478 с.

84. Леонтьев А.Н.. Проблемы возниковения ощушений. МГУ.1970г.

85. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации о человеке: Введение в психологию/ Пер. С англ. Под ред. А.Р.Лурия, - М.: Мир, 1974

86. Личко Л.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Медицина, 1983

87. Ломов Б.Ф. Методологисеские и теоретические проблемы психологии. М., Наука, 1991-66 с

88. Лук А.Н. Эмоция и чувства. 1972г.

89. Лурия А.Р. Ощушение и восприятие. 1968г..

90. Лурия А.Р. Вннмание и памягь. - М.: Изд-во МГУ, 1975

91. Лурия А.Р. Язык и мышление. - М.: 1979

92. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. – Изд-во МГУ 1975.

93. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. - М.: Просвещение, 1964

94. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальность. М.Просвещение, 1989

95. Мерлин В.С. Личность, как предмет психологического исследования.
Пермь, 1988

96. Мұканов М. Жан дүниенің сыры. 1959 ж.

97. Мұканов М. Ми және психика. А.: ҚМБ, 1956 ж.

98. Мұканов М. Ақыл-ой өрісі. Алматы. 1980ж.

99. Мұканов М. Бақылау және ойлау. 1959ж.

100. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. - Л.: Медицина, 1960

101. Намазбаева Ж.И. Психология. (Оқулық. ) А.: 2005.-296 б.

102. Небылицын В. Д. Основные свойства нервной системы человека. 1986г

103. Немов Р.С. Психология, Москва том 1,2,3, 2002

104. Немов Р.С. Психология. (Учеб. Пособие,В 3 кн.- 1 кн. Общие основы психологии. М.: Владос. 2002.-688 с.)

105. Немчин Т.А.Состояния нервно-психического напряжения-Л.:Изд-во ЛГУ, 1983

106. Николов Л. Структуры человеческой делтельности. Москва «Прогресс» 1984-175

107. Ночевник М.Н.Психология общения и бизнес.

108.Норман Д. Переработка информации у человека: Введение в психологию / Пер. с англ. под. ред. А.Р. Лурия. - М.: Мир, 1974

109. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против.-М.:Изд-во МГУ, 1981

110. Общая психология. Курс лекции М. ВА АДОС-1995-448

112. Общение и личность Алматы «Ғылым» 1996

113. Оқушылардың тұлғалы қасиеттерін дамытудың педагогикалық нездері А.Білім 2001

114.Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М: Политиздат, 1982

115. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы. Алматы, Мектеп 1987 -85.

116. Петровский А.В. История советской психологии: Формирование
психологической науки.-М.: Просвещение, 1967

117. Петровская Л.А Компитентность в общении Москва 1989

118. Платонов К. Занимательная психология.(Азбука психологии) С пб: Питер 1997-288

119. Познавательные процессы Москва «Педагогика» 1982 – 332

120. Прист С. Теория сознания. (Перевод с англ) Москва «Идея-Пресс» 2000-288 стр

121. Психология и педагогика М.1996-336

122. Психологические тесты.1 том, 2 том, Москва, «Владос» 2000-312

123. Психология личности (тесты) (Под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер) Москва 1982-286

124. Психология человеческого взаимопонимания. Киев 1989-189

125. Психологический словарь. Москва 1999 -440стр.

126. Психология личности . Хрестоматия. Самара 2002

127. Психология. Учебное пособие для пед. Институтов. Москва, «Просвещение» 1966-450 , Подред Ковалев.

128. Практические занатие по психологии ( под. ред. А. В. Петровского) 1972

129. Практикум по общей психологии (Под. ред. А.И.Щербакова М.: «Просвещение», 1979.-301 с.)

130. Пролиева Г.К. Основы общей психологии Алматы, «Денекер» 2001-136

131. Психология . (Учебник, Под. ред. А.А.Крылова. М.: Проспект. 2001.-584 с.)

132. Психические состояния .Хрестоматия/ Составитель Л.В.Куликов.-СПб.:Питер,2000

134. Роберт Л. Когнитивная психология Москва. 2002 598бет

135. Робер Психология индивида и группы (пер) 1988-256

136. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, Спб «Питер» 1999-720 с

137. Рудик П.А. Психология. М.: «ФК.и С». 1967.-230 с.)

138. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. 1990-256

139. Сборник задач по общей психологии (под. ред. В. С. Мерлина) 1974

140. Солсо Р.Л. Когнитивная психология

141. Селье Г. Стресс без дистресса.-Рига:Виеда, 1992

142. Симонов М.В. Темттарамент и характер. 1984г.

143. Симонов П.П. Присхождение духовности 1989

144. Слободчиков В.И Психология человека:Введение в психологию субъективности М.1995-384

145. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. - М.: Просвещение, І966

146. Станкин М.И. Психология общение курс лекции М.1996-295

147. Столяренко Л.Д. Основы психологии, Ростов-на-Дону 2002

148. Стреляу Я. Роль темперамента в психологичсском развитии / е\Пер. с под общ. Ред. И.В. Равич-Щербо. - М.: Прогресс, 1982

149. Страхов И.В. Психология характера. - Саратов: СГИИ, 1970

150. Стреляу. Роль темпарамета в психическом развитий 1982

151. Темірбеков А.А., С. Балаубаев Психология, Алматы, «Мектеп», 1966

152.ТәжібаевТ. Жалпы психология. Алматы. «Қазақ университеті»1993-240

153. Tүpiкпенов Ж. Жалпы психология - Алматы: Білім, 1996-224бет

154. Фабри К.Э.Основы зоопсихологии:Учебиик для вузов.-М: Изд-во МГУ, 1976

155. Ушакова Г.Н. Речь человека в общении. 1989.

156.Фрейд З. Психология бессознательного. Москва «Просвещения»1989 448,

157. Фрейд З. Поту сторону наслаждения. Я и оно 1998-256 (пер).

158. Фрейд З. Введение в психоанализ. Москва 1989-455

159. Фрейд З. О психоанализе 1998

160. Фрейд З. Сноведение. Алматы 1990-191 бет

161. Фрейд З. Введение в психоанализ, Лекции. Москва «Наука» 1989-455

162. Фромм Э.. Душа человека Москва. 1992

Фромм Э. Психоанализ и этика 1998-238

163. Хабаршы. «Психология және педагогика ғылымдары»сериясы №1(1). Жауапты редакторы профессор Ж.И. Намазбаева - Aбай атындағы АлМУ-Алматы, 2001.-100 бет

164. Хрестоматия по психологии. (Сост.В.В. Мироненко; Под. ред. А.В. Петровского, М.: «Просвещение», 1987.-447 с.)

165. Шабельников В.К. Психика - функциялық жүйе./Аударғандар

166. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта 1997-384

167. Шмидт Р. Искусство общения. (Перевод с немецского) (Практикум делового человека) Москва 1992-80

168. Шпет Г.Г. Введение в этническую психология Сбп 1996-160

169. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы. Киев 1992

170. Энциклопедия психологической помощи Ростов-на-Дону 2000

171. Юнг К.Г Психологио бессознательного.Москва 2001-100

172. Юнг К.Г Сознание и бессознательное. Москва. 1997-544.

173. Юнг К.Г Человек-и его символы. 1997-368

173. Якобсон П.М. Психология чувств. 1958г.

174. Яновская М Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитание Москва 1986-160174. Ярошевский М.Г. Развитие и современное состояние зарубежной психологии, М.: «Педагогика», 1974-250 с.

175. Ярошевский М.Г., История психологии. М., Мысль, 1985 -355 с.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет