«Жинақ банкі» АҚ еб-де салымдарды орналастыру ережелеріДата03.07.2016
өлшемі234.62 Kb.
Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жеке тұлғаларға банктік

қызмет көрсету талаптарына

№ 7 Қосымша
Приложение № 7

к Условиям банковского обслуживания

физических лиц в ДБ АО «Сбербанк»«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де салымдарды орналастыру ережелері
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Банк Салымшыдан ақша қаражаттарын (бұдан әрі - «Салым») қабылдайды және Орналастыру талаптарында анықталған талаптарда және ҚР қолданыстағы заңнамасына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына, Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген тарифтерге және мөлшерлемелерге сәйкес шот ашады.1.2 Банк Салымшыға ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жеке сәйкестендіру кодын (бұдан әрі – «ЖСК») табыстайды.

  1. Банкте салымдарды орналастыру, салымға «Салымға ақша қаражаттарын орналастыру талаптарымен» (бұдан әрі – «Орналастыру талаптары») орналастырылатын ақша қаражаттарының сомасын Клиенттің енгізгенін және Банктің қабылдағанын растайтын, Клиент ҚР заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған құжаттар пакетін ұсынған кезде, Клиент пен Банк тиісті түрде толтырып, қолдарын қойған Банк белгілеген нысандағы құжаттармен, ал салымдар алыстан қызмет көрсету арналарында ашылған кезде Шартта қарастырылғандай сәйкестендіру және бірегейлендіру құралдарын пайдалана отырып ресімделеді.
  1. Орналастыру талаптарында: салым түрлері, салым сомасы (оның ішінде салым талаптарында қарастырылған төмендетілмейтін сома мөлшері мен салымның ең аз сомасы), салым валютасы, салым мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі мен салым бойынша жылдық тиімді мөлшерлемесі, клиенттің жеке сәйкестендіру коды, сонымен қатар, салым орналастырудың басқа да талаптары анықталады.  1. Клиент пен Банк тиісті түрде толтырып, қолдарын қойған Орналастыру талаптары және осы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де салымдарды орналастыру ережелері (бұдан әрі – «Салымдарды орналастыру ережелері») жинақталып Клиент пен Банк арасында жасалған Банктік салым шарты (бұдан әрі – «Салым шарты») деп аталады.
  1. Салым жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттер) міндетті кепілдендіру (сақтандыру) объектісі болып табылады. Салым бойынша кепілді соманың мөлшері «Депозиттерді міндетті кепілдендіру» Қазақстан Республикасының Заңымен анықталады.
  1. Банк Салымдарды орналастыру ережелері және/немесе жаңа Ережелер белгілеуі мүмкін. Өзгерістер Тараптар келісім берген жағдайда, тараптар Салым шартына Қосымша келісімдер жасау арқылы жасалуы мүмкін. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер оған тараптар мөрі басылып, Салымшының уәкілетті тұлғалары мен Банктің немесе Банктің уәкілетті тұлғасының қолдарын қойса күшінде болады, оған Салым шартын өзгерту және/немесе бұзу Салым шартының талаптарына сәйкес бір жақты тәртіпте болғанда қосылмайды.
  1. Салым бойынша сыйақы Салым шартында белгіленген мерзім ішінде Орналастыру талаптарында көрсетілген сыйақы мөлшерлемесіне қарай есептеледі.
  1. Орналастыру талаптарында белгіленген сыйақы мөлшерлемесі Салымның бүкіл мерзімінде өзгеріссіз қалады және Салым шартында белгіленген мерзім ішінде Салым бойынша барлық қосыша жарналарға қолданылады.
  1. Жылдық тиімді мөлшерлеме Банк сол үшін комиссиялар және Салым шартының жасалуына байланысты басқа төлемдерді өндіріп алатын операциялар тізбесінің негізінде, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес есептеледі. Бұл ретте, Салымның ішінара алынған және мерзімінен бұрын талап етілген сомасына сыйақы есептеген кезде жылдық тиімді мөлшерлеме қолданылмайды.

  2. Сыйақы Салым немесе Салымдағы қосымша жарнаның (бұдан әрі «Жарна») нақты болған күн санына Салымда осындай Жарна кем дегенде 1 (бір) күнтізбелік күн болған жағдайда есептеледі. Сыйақы есептеген кезде бір айдың нақты күн саны бір айдағы нақты күн санына, жыл 365 (үш жүз алпыс бес) күнге тең деп қабылданады. Пайыздық мөлшерлеменің өзгергені туралы және салым бойынша жаңа шот ашуды тоқтату туралы хабарламаны Банк халық салымдары бойынша операцияларды жүзеге асыратын филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің жайларында орналастырылған ақпараттық стендтерде, сонымен қатар, Банктің www.sberbank.kz ресми сайтында орналастырылады:

1.11.1 Есептелген сыйақыны төлеу/капиталға айналдыру ақша қаражатын салымға салу талаптарының 2.4т.сәйкес жүзеге асырылады.

1.11.2 Әр жарна бойынша есептелген сыйақыны төлеу/капиталға айналдыру осы Жарна Салымда болған әрбір ай бойынша айдағы Салым ашылған күні жүзеге асырылады. Жарна Салымда Салым бойынша есептелген сыйақыны кезекті төлем/капиталға айналдыру күнгі 1 (бір) айдан аз болған жағдайда, осы Жарна сыйақы сыйақының кезекті төлемі/капиталға айналдыру бойынша осы күні Жарнаның Салымда болған нақты мерзім ескеріле отырып, Салым бойынша есептелген сыйақыны кезекті төлемнен/капиталға айналдырудан кейінгі күні төленеді/капиталға айналдырылады.
  1. Банк сыйақы есептелген салымды Салымшының немесе оның ҚР қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте тағайындалған және нотариалды куәландырылған сенімхат негізінде әрекет етуші Сенімді тұлғасының бірінші талап етуімен төлейді.

  2. Банк сыйақы есептелген салымды төлеуді Салымның ағымдағы шотына немесе төлем карточкасына Орналастыру талаптарында белгіленген мерзімде және талаптарда жүргізеді.

  3. Егер Орналастыру талаптарында есептелген сыйақыны капиталға айналдыру қарастырылса, онда ол Салым шартында қарастырылғаннан өзге жағдайда, салым сомасын ұлғайтады.

  4. Салымға ақша қаражатын орналастыру талаптарында Салымнан ақшаны ішінара алу қарастырылған жағдайда, Салымның алынатын бөлігіне есептелген сыйақы «Детский Сбербанка России», «Долевой», «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй» және «Приумножай» салымына ақша қаражатын орналастыру талаптарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, келесі тәртіпте қайта саналады:

   1. Салымда алынатын ақша 1 (бір) айдан кем жатқан жағдайда, сыйақы жылдық 0% мөлшерлемесі бойынша есептеледі;

   2. Салымда алынатын ақша 1 (бір) ай немесе одан көп жатқан, бірақ ол 4 (төрт) айдан аспаған жағдайда, сыйақы осы ақшаның Салымда нақты болған күн санына қарай осы ақша Банк ішінара алу күніне бекіткен мерзімінен бұрын бұзу/ішінара алу үшін қарастырылған мөлшерлемелер бойынша есептеледі;

1.15.3 Салымда алынатын ақша 4 (төрт) ай немесе одан көп жатқан, бірақ ол 12 (он екі) айдан аспаған жағдайда, сыйақы осы ақшаның Салымда нақты болған күн санына қарай Салымға ақша қаражатын орналастыру талаптарында белгіленген сыйақы мөлшерлемесінен 2 (екі) есе төмен мөлшерлеме бойынша есептеледі;


   1. Салымда алынатын ақша 12 (он екі) ай немесе одан көп жатқан жағдайда, сыйақы осы ақшаның Салымда нақты болған күн санына қарай Салымға ақша қаражатын орналастыру талаптарында белгіленген сыйақы мөлшерлемесінің 2/3 (үштен екі) тең мөлшерлеме бойынша есептеледі.
  1. «Приумножай» салымынан алынатын ақша сомасына есептелетін сыйақы мерзімінен бұрын бұзу/ішінара алу кезінде келесі тәртіпте қайта саналады:

1.16.1 Салымда 1 (бір) айдан кем жатқан ақша сомасына сыйақы жылдық 0% мөлшерлемесі бойынша есептеледі;

1.16.2 Салымда 1 (бір) ай немесе одан көп жатқан ақша сомасына сыйақы Салымда ақша болған толық ай санына қарай мерзімінен бұрын бұзу/ішінара алу үшін қарастырылған мөлшерлемелер бойынша есептеледі.  1. Салымнан ақшаны ішінара алуға Салымда Банктік салым шарты жасалған кезде Салымшы мөлшерін таңдаған кем дегенде Төмендетілмейтін қалдық сомасында қалдық қалған жағдайда рұқсат етіледі. Бұл ретте алынатын ақша сомасы бастапқыда соңғы Жарна сомасын және одан әрі одан кейінгі әр Жарнаны азайтады. Салымшы Салымнан ақшаны мерзімінен бұрын талап еткен, сонымен қатар, Салымды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған негіздемелер бойынша толығымен немесе ішінара алған жағдайда, мұндай жағдайда Салымда қалған ақша сомасы Төмендетілмейтін қалдық сомадан аз болып қалса, онда Банктік салым шарты мерзімінен бұрын бұзылды деп есептеледі. Бұл ретте Салым бойынша сыйақы «Детский Сбербанка России», «Долевой», «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй» салымдары бойынша орналастыру Талаптарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де Салымды орналастыру ережелерінің 1.15 т. және 1.16 т. қарастырылған тәртіпте қайта саналады және есептеледі.

  2. Егер Салымшыға сыйақы бұрын ай сайын төленсе, онда Салым мен есептелген сыйақы жүргізілген қайта есептеулер ескеріле отырып, Салымшының бұрын алған сыйақы сомасы ұсталынып (шегеріліп) төленеді.
  1. Салымды мерзімінен бұрын қайтару Банктік салым шартына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына, Банктің ішкі ережелері мен нормативтік актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Салымшы Салымды мерзімінен бұрын талап еткен жағдайда, Банкке Салымды мерзімінен бұрын жабу болжанған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға міндетті. Егер Салымшы Салымды болжанған мерзімінен бұрын жабу туралы Банкке алдын ала хабар бермеген жағдайда, Банк Салымшыдан талабын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Салымды немесе оның бір бөлігін беруді міндетіне алады. Бұл ретте Салым бойынша сыйақы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де Салымды («Детский Сбербанка России», «Долевой», «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй» салымдары бойынша орналастыру Талаптарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда) орналастыру ережелерінің 1.15 т. және 1.16 т. қарастырылған тәртіпте қайта саналады және есептеледі.
  1. Салымшы Салымды Салым мерзімі аяқталғаннан кейін талап етпеген жағдайда, Банктік салым шартында көрсетілген мерзімге тең мерзімге автоматты ұзарту жүзеге асырылады. Мерзімін ұзарту Банктің осы Салым түрін қабылдауды тоқтату туралы шешім қабылдаған сәтке дейін шексіз рет жүзеге асырылады, егер басқасы Салымға ақша қаражатын орналастыру талаптарында қарастырылмаса.
  1. Салым мерзімі ұзартылған кезде:

1.21.1 Салымның алғашқы мерзіміне есептелген сыйақы Салым сомасын ұлғайтпайды (капиталға айналмайды);

1.21.2 сыйақы Салым сомасына Салымның алғашқы мерзімі біткен күннен бастап Банк мерзімін ұзарту күніне осы Салым түрі үшін бекіткен сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

1.22 сыйақы мөлшерлемесі ұзартылған мерзім бойы бүкіл ұзартылған мерзімі ішінде өзгертусіз қала береді.

1.23 Салымның барлық сомасын Салымның бүкіл мерзімі ішінде «Преумножай» салымының басқа валютасына айырбастау күнгі сыйақы мөлшерлемесін қолданып және осы басқа валютадағы салым үшін қарастырылған төмендетілмейтін қалдық сомасы туралы талапты сақтай отырып шектеусіз айырбастау жүргізуге рұқсат етіледі. Салымның барлық сомасын айырбастау Салымшыдан айырбастау туралы өтініш қабылдаған күні Банкте қолданылатын тарифтерге және валюта бағамына сәйкес жүзеге асырылады. Айырбастау жүргізілген соң бұрынғы валютадағы салым шоты жабылады.

1.24 Салымда айырбастау күніне дейін болған ақша сомасына сыйақы осы валютадағы Салым үшін қарастырылған сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептеледі, бұл ретте айырбасталған соң Салымда басқа валютада болған ақша сомасына сыйақы осы валютадағы Салым үшін қарастырылған сыйақы мөлшерлемесі бойынша айырбасталған күннен бастап осы сома Салымда осы валютада нақты болған мерзім үшін есептеледі.

1.25 Банк Салымшыға Банк тарифтеріне сәйкес Үзінді жазбаны Салымшының жазбаша сұранымын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде береді. Үзінді жазба Салымшыға қағаз түрінде беріледі. Сондай-ақ Салымшы СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН БАНКИНГ жүйесінде электронды үзінді жазбаны өздігінен құра алады.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

  1. Банк құқылы:

2.1.1 ақшаның қате аударылу дерегі анықталған жағдайда, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы заңнамасында және/немесе Банк пен Салымшы арасындағы тиісті шарттарда қарастырылған басқа жағдайларда, Шоттан ақшаны Салымшының келісімінсіз алуға;

2.1.2 Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған негіздемелер бойынша сомаларды Шоттан Шоттағы бар соманың шегінде тікелей дебеттеу арқылы шығынға шығаруға, бұл ретте Салым, оның алынған бөлігі, Салымның қалған бөлігі бойынша сыйақы осы Салым шартында қарастырылған тәртіпте және талаптарда төленеді.

Үшінші тұлғалардың және уәкілетті органдар мен тұлғалардың төлем талаптары Салымшының қандай да бір қосымша келісімінсіз немесе одан кейінгі мақұлдауынсыз, сот немесе уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша орындауға қабылданады және орындалады. Сондай-ақ, егер үшінші тұлғаның талабы Салымшы мен бенефициар арасындағы ақшаны Шоттан акцептсіз алу мүмкіндігін қарастыратын қолданыстағы шартқа негізделсе, Салымшының қосымша келісімі талап етілмейді.

2.2 Салымшы құқылы:

2.2.1 Салым мерзімі өткен соң, Салым сомасын және Салым шартының талаптарына сәйкес, егер басқасы тараптардың өзге келісімінде айтылмаса, сол бойынша сыйақы алуға;

2.2.2 Банктен Шот бойынша операциялар жүргізуді осы Салым шартының, Қазақстан Республикасы заңнамасы мен тараптардың өзге де келісімінің талаптарына сәйкес ғана талап етуге;

2.2.3 талап етуі бойынша Банктен өз шотының күйі туралы ақпарат алуға;

2.2.4 Банктің келісімімен Салымды немесе Салымның бір бөлігін Салымшының немесе үшінші тұлғаның Банк ұсынатын кредит бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде тиісті шарт (талап етілген дейінгі салым талаптарымен) және ақшаның кепіл шартын жасай отырып Банкке кепілге беруге.

2.3 Салымшы міндетті:

2.3.1 тез арада Банктен алынған барлық ақпаратты, оның ішінде Хабарлама мен үзінді көшірмені тексеруге. Егер Салымшы банктік операциялардың қандай да бір нақты еместігін, дұрыс еместігін және/немесе толық орындалмағанын, рұқсат етілмегенін анықтаса, онда ол тез арада 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, бұл жөнінде Банкке жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

2.3.2 Сенімхат негізінде Шотты басқаруға уәкілетті тұлғалар ауыстырылған немесе олардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, бұл жөнінде Банкке жазбаша түрде тез арада тиісті сенімхат өзгертілген немесе күшін жойған 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға;

2.3.3 шартсыз және даусыз түрде Банк қызметтеріне уақытында және толық көлемде төлем жасауға, сонымен қатар, Салымшының нұсқауын/нұсқамасын орындауға байланысты Банкке келтірілген барлық шығындарды Тарифтерде, Салым шартында белгіленген валютада, мөлшерлерде және талаптарда төлеуге;2.3.4 Банк үшін маңызы бар кез келген өзгерістер болған жағдайда, бұл жөнінде 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын (куәландырылған көшірмелерін) қоса бере отырып, жазбаша түрде хабарлауға.
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Тараптар бір-бірінің алдында осы Салым шарты бойынша міндеттемелерін қасақана орындамағаны үшін немесе қажетті түрде орындамағаны үшін ғана жауап береді.

  2. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, уәкілетті органдардың шешімдері/әрекеттері негізінде жүзеге асырылған Шот бойынша операциялардың тоқтатылу және/немесе Клиенттің Шотында жатқан ақшаға тыйым салыну нәтижесінде клиентке келтірілген шығындар үшін, сонымен қатар, клиент акцептін талап етпейтін инкассолық нұсқама және/немесе талап-тапсырмалар негізінде үшінші тұлғалардың клиенттің Шотынан ақшаны акцептсіз шығынға шығаруы нәтижесінде клиентке келтірілген шығындар үшін жауап бермейді.

  3. Банк Салымшының және/немесе үшінші тұлғалардың төлем құжаттары тиісті түрде ресімделмеген жағдайда, Шот бойынша операциялардың уақытында жүргізілмегені үшін жауап бермейді.

  4. Банкке Салымшы мен үшінші тұлғалар арасында сотта істерін қарауға ол тартылған жағдайда келтірілген кез келген шығасылар, сонымен қатар, Банктің Салымшыға қатысы салдарынан пайда болған және тарифтерде көрсетілмеген Банктің кез келген басқа да шығасылары Салымшының шотына жатқызылады. Банк Салымшыға шығасылар сомасын көрсете отырып төлемге шот қояды, Салымшы тез арада 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, аталған шотты алған соң оны төлеуге міндетті.

  5. Банк Сенімхат негізінде Шотты басқаруға уәкілетті тұлғалардың әрекеттеріне олар ауыстырылған немесе олардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, жауап бермейді.


4. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР

  1. Салым шарты осы Салым шарты бойынша ашылған Шотқа ақша түскен мезеттен бастап күшіне енеді. Егер осы Салым шартына қол қойған мезеттен бастап 1 (бір) банк күні ішінде ақша аталған Шотқа түспеген жағдайда, Салым шарты жасалмады деп есептеледі.

  2. Салым шартының күші Салымшыға Салым сомасы мен сол бойынша сыйақы қайтарылған кезде тоқтатылады.

  3. Тараптар осы Салым шартына қол қоя отырып өздерінің толық дербестігі мен бір-бірінен тәуелсіздігін мойындайды. Бұл жағдайда Банк Салымшының үшінші тұлғаларға қатысты/алдында туатын кез келген шағым талаптарға және/немесе дауларға қатысты үшінші тұлғалар үшін/алдында ешқандай жауапкершілік атқармайды.

  4. Барлық даулар бойынша Салымшы Банкке жазбаша сұраныммен өтініш білдіреді, бұл ретте Салымшының шағым талаптарында және/немесе дауларда баяндалған барлық деректер құжаттамамен расталуы тиіс. Банк даудың мәніне қарай оның қаралу мерзімін өздігінен анықтайды.

Правила размещения вкладов в ДБ АО «Сбербанк»


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства (далее – «Вклад») и открывает счет на условиях, которые определены в Условиях по размещению и в соответствии с законодательством РК, требованиями внутренних нормативных документов Банка, тарифами и ставками вознаграждения, утвержденными Советом директоров Банка.

  2. В соответствии с требованиями законодательства РК Банк присваивает Вкладчику индивидуальный идентификационный код (далее «ИИК»).

  3. Размещение Вкладов в Банке оформляется документом, подтверждающим внесение Клиентом и принятие Банком суммы денежных средств, размещаемой во вклад - «Условиями по размещению денежных средств во вклад» (далее – «Условия по размещению») установленной Банком формы, надлежащим образом заполненным и подписанным Клиентом и Банком, при предъявлении Клиентом пакета документов, предусмотренных законодательством РК и внутренними нормативными документами Банка, а при открытии вкладов в удаленных каналах с применением средств аутентификации и идентификации Клиента, предусмотренных Договором.

  4. В Условиях по размещению определяются: вид вклада, сумма вклада (в том числе размер неснижаемого остатка и минимальная сумма вклада, предусмотренная условиями вклада), валюта вклада, срок вклада, ставка вознаграждения и годовая эффективная ставка по вкладу, индивидуальный идентификационный код клиента, а также иные условия размещения вклада.

  5. Условия по размещению, надлежащим образом заполненные и подписанные Клиентом и Банком, и настоящие Правила размещения вкладов в ДБ АО «Сбербанк России» (далее - «Правила размещения вкладов») в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором банковского вклада (далее – «Договор вклада»).

  6. Вклад является объектом обязательного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц. Размер гарантируемой суммы по Вкладу (без учета начисленного вознаграждения по Вкладу) определяется Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов».

  7. Банк имеет право изменять «Правила размещения вкладов» и/или устанавливать новые Правила. Изменения могут быть совершены при согласии сторон путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору банковского вклада. Любые изменения и дополнения в Договор вклада действительны, если они скреплены печатями сторон и подписями уполномоченных лиц Вкладчика и Банка или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Банка, за исключением случаев изменения и/или расторжения Договора вклада в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора вклада.

  8. Вознаграждение по вкладу в течение срока, установленного Договором вклада, начисляется исходя из ставки вознаграждения, указанной в Условиях по размещению.

  9. Ставка вознаграждения, установленная в Условиях по размещению, остается неизменной в течение всего срока Вклада и применяется ко всем дополнительным взносам по Вкладу в течение срока, установленного Договором вклада.

  10. Годовая эффективная ставка исчисляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на основании перечня операций, за которые Банком взимаются комиссии и иные платежи в связи с заключением Договора вклада. При расчете вознаграждения на сумму частичных изъятий и досрочного востребования Вклада годовая эффективная ставка не используется.

  11. Вознаграждение начисляется за фактическое количество дней нахождения Вклада или дополнительного взноса (далее «Взнос») во Вкладе, при условии нахождения такого Взноса во Вкладе не менее 1 (одного) календарного месяца. При расчете вознаграждения количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце, год равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням. Уведомления об изменении процентных ставок и о прекращении открытия новых счетов по вкладам размещаются Банком на информационных стендах, расположенных в помещениях филиалов и структурных подразделений, осуществляющих операции по вкладам населения, а также на официальном сайте Банка: www.sberbank.kz.

   1. Выплата/капитализация начисленного Вознаграждения осуществляется в соответствии с п. 2.4 Условий по размещению денежных средств во вкладе.

   2. Выплата/капитализация начисленного вознаграждения по каждому взносу осуществляется в день месяца открытия Вклада по каждому месяцу нахождения такого Взноса во Вкладе. В случае нахождения Взноса во Вкладе менее 1 (одного) месяца на дату очередной Выплаты /капитализации начисленного вознаграждения по Вкладу, то вознаграждение по такому Взносу выплачивается/ капитализируется в следующую дату очередной выплаты/ капитализации начисленного вознаграждения по Вкладу, с учетом фактического срока нахождения данного Взноса во Вкладе на данную дату очередной выплаты/ капитализации вознаграждения.

  12. Выплата вклада с начисленным вознаграждением производится Банком по требованию Вкладчика либо его Доверенного лица, назначенного в порядке, установленном законодательством РК, и на основании нотариально заверенной доверенности.

  13. Выплата вклада с начисленным вознаграждением производится Банком на текущий счет или на платежную Карточку Вкладчика, в сроки и на условиях, определенных в Условиях о размещении.

  14. Если Условиями о размещении предусмотрено, что начисленное вознаграждение капитализируется, то оно увеличивает сумму вклада, за исключением случаев, предусмотренных Договором вклада.

  15. В случае если Условиями по размещению денежных средств во вклад предусмотрены частичные изъятия денег из Вклада, начисленное вознаграждение на изымаемую часть Вклада пересчитывается в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных Условиями по размещению денежных средств во вклад «Детский Сбербанка России», «Долевой», «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй» и «Приумножай»:

   1. 1.15.1 В случае нахождения изымаемых денег во Вкладе менее 1 (одного) месяца вознаграждение начисляется по ставке вознаграждения 0% годовых;

   2. 1.15.2 В случае нахождения изымаемых денег во Вкладе 1 (один) месяц или более, но менее 4 (четырех) месяцев, вознаграждение начисляется за фактическое количество дней нахождения данных денег во Вкладе по ставкам, предусмотренным для досрочного расторжения /частичного изъятия, утвержденным в Банке на дату частичного изъятия данных денег;

   3. 1.15.3 В случае нахождения изымаемых денег во Вкладе 4 (четыре) месяца или более, но менее 12 (двенадцати) месяцев, вознаграждение начисляется за фактическое количество дней нахождения данных денег во Вкладе по ставке в 2 (два) раза меньше ставки вознаграждения, установленной в соответствующих Условиях по размещению денежных средств во вклад;

   4. 1.15.4. В случае нахождения изымаемых денег во Вкладе 12 (двенадцать) или более месяцев, вознаграждение начисляется за фактическое количество дней нахождения данных денег по ставке, равной 2/3 (две трети) от ставки вознаграждения, установленной в соответствующих Условиях по размещению денежных средств во вклад».

  16. Начисленное вознаграждение на изымаемую из Вклада «Преумножай» сумму денег при частичном изъятии/ досрочном расторжении пересчитывается в следующем порядке:

   1. На сумму денег, находящуюся во Вкладе меньше 1 (одного) месяца, вознаграждение начисляется по ставке 0% годовых;

   2. На сумму денег, находящуюся во Вкладе 1 (один) месяц или более, вознаграждение начисляется по ставкам, предусмотренным для досрочного расторжения/частичного изъятия, исходя из количества полных месяцев нахождения денег во Вкладе».

  17. Частичные изъятия денег из Вклада допускаются при условии остатка Вклада не менее суммы Неснижаемого остатка, размер которого выбран Вкладчиком при заключении Договора банковского вклада. При этом изымаемая сумма денег сначала уменьшает сумму последнего Взноса и далее последовательно каждого предшествующего ему Взноса. В случае досрочного востребования денег из Вклада Вкладчиком, а также изъятия Вклада по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, полностью или частично, при котором сумма денег, оставшихся во Вкладе становится меньше суммы Неснижаемого остатка, то Договор банковского вклада считается досрочно расторгнутым. При этом вознаграждение по Вкладу пересчитывается и начисляется в порядке, предусмотренном п. 1.15 и п.1.16 Правил размещения вкладов в ДБ АО «Сбербанк», за исключением случаев, предусмотренных Условиями размещения по вкладам «Детский Сбербанка России» и «Долевой», «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй».

  18. В случае если вознаграждение ранее выплачивалось Вкладчику ежемесячно, то Вклад и начисленное вознаграждение, с учетом произведенного пересчета, выплачивается с удержанием (за минусом) суммы ранее полученного Вкладчиком вознаграждения.

  19. Досрочный возврат Вклада осуществляется в соответствии с Договором банковского вклада, требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними правилами и нормативными актами Банка. В случае досрочного востребования Вклада Вкладчик обязан уведомить Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного закрытия Вклада. В случае если Вкладчик предварительно не уведомил Банк о досрочном закрытии Вклада, Банк обязуется выдать Вклад или его часть не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Вкладчика. При этом вознаграждение по Вкладу пересчитывается и начисляется в порядке, предусмотренном п.1.15. и п.1.16. Правил размещения вкладов в ДБ АО «Сбербанк» (за исключением случаев, предусмотренных Условиями размещения по вкладам «Детский Сбербанка России», «Долевой» и «На Высоте плюс», «Правильный выбор», «Управляй»).

  20. В случае не востребования Вкладчиком Вклада по окончании срока Вклада осуществляется автоматическая пролонгация на срок, равный сроку, указанному в Договоре банковского вклада. Пролонгация осуществляется неограниченное количество раз до момента принятия решения Банком о прекращении приема денег в данный вид Вклада, если иное не предусмотрено соответствующими Условиями по размещению денежных средств во вклад.

  21. При пролонгации Вклада:

1.21.1 начисленное вознаграждение за первоначальный срок Вклада не увеличивает сумму Вклада (не капитализируется);

1.21.2 вознаграждение начисляется на сумму Вклада со дня истечения первоначального срока Вклада, по ставке вознаграждения, утвержденной Банком для данного вида Вклада на дату пролонгации.

1.22 В течение пролонгированного срока ставка вознаграждения также остается неизменной в течение всего срока пролонгации.

1.23 Конвертация всей суммы Вклада допускается в течение всего срока Вклада в неограниченном количестве раз в другую валюту данного Вклада с применением ставок вознаграждения и соблюдения условий о сумме неснижаемого остатка, предусмотренных для Вклада в данной другой валюте на дату конвертации. Конвертация всей суммы Вклада осуществляется согласно курса валют и тарифам Банка, действующим в Банке на день принятия заявления Вкладчика о конвертации. После проведения конвертации Счет в прежней валюте Вклада закрывается.

1.24 Вознаграждение на сумму денег, находившихся во Вкладе до даты конвертации, начисляется по ставкам вознаграждения, предусмотренным для Вклада в данной валюте, при этом, на сумму денег, находящихся во Вкладе в другой валюте после конвертации, вознаграждение начисляется по ставке, предусмотренной для Вклада в данной валюте, начиная с даты конвертации за фактический срок нахождения данной суммы во Вкладе в данной валюте.

1.25 Банк предоставляет Вкладчику Выписки согласно тарифам Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Вкладчика. Выписка предоставляется Вкладчику на бумажном носителе. Также Вкладчик имеет возможность самостоятельно формировать электронную Выписку в системе СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН БАНКИНГ.
 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Банк вправе:

2.1.1 производить изъятие денег со Вклада без согласия Вкладчика в случае установления факта ошибочности зачисления денег, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или соответствующими договорами между Банком и Вкладчиком;

2.1.2 списывать путем прямого дебетования со Вклада суммы по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в пределах сумм имеющихся на счете, при этом вознаграждение по Вкладу, его изъятой части, оставшейся части Вклада выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада.

Платежные требования третьих лиц и уполномоченных органов и лиц принимаются к исполнению и исполняются без какого-либо дополнительного согласия или последующего одобрения Вкладчика на основании решения суда или иного уполномоченного государственного органа, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Дополнительное согласие Вкладчика также не требуется, если требование третьего лица основано на действующем договоре или иной сделке между Вкладчиком и бенефициаром, предусматривающим возможность безакцептного изъятия денег со Счета.

2.2 Вкладчик вправе:

2.2.1 после истечения срока Вклада получить сумму Вклада и вознаграждение по нему в соответствии с условиями Договора вклада, если иное не предусмотрено иными соглашениями сторон;

2.2.2 требовать от Банка проведения операций по его Счету только в соответствии с условиями Договора вклада, требованиями законодательства Республики Казахстан и иными соглашениями сторон;

2.2.3 по требованию получать от Банка информацию о состоянии своего счета;

2.2.4 с согласия Банка, предоставить Банку Вклад или часть Вклада в залог, в качестве обеспечения обязательств Вкладчика или третьего лица по кредиту, предоставляемому Банком, с заключением соответствующего договора (на условиях вклада до востребования) и договора залога денег.

2.3 Вкладчик обязан:

2.3.1 незамедлительно проверять всю информацию, полученную от Бан­ка, в том числе Уведомления и Выписки. Если Вкладчик обнаружит ка­кие-либо неточности, неправильное и/или неполное исполнение, наличие несанк­ционированных банковских операций, он должен немедленно, не позднее 2 (двух) рабочих дней, уведомить об этом Банк в пись­менной форме;

2.3.2 при замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом на основании Доверенности, либо досрочном прекращении их полномочий, незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня, в котором соответствующая доверенность была изменена либо отменена, уведомить об этом Банк в письменном виде;

2.3.3 безусловно и бесспорно оплачивать своевременно и в полном объеме услуги Банка, а также возмещать все затраты, поне­сенные Банком в связи с исполнением им инструкций/распоряжений Вкладчика, в валюте, размерах и на условиях, установленных Тарифами, Договором вклада;2.3.4 в случае любых изменений, имеющих значение для Банка, не позднее 2 (двух) рабочих дней, письменно уведомить об этом Банк с приложением оригиналов (заверенных копий) документов, подтверждаю­щих такие изменения.
3. Ответственность сторон

  1. Стороны несут ответственность друг перед другом только за умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вклада.

  2. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные клиенту в результате приостановления операций по Счету и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счете Клиента, осуществленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании решений/ действий уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные клиенту в результате безакцептного списания денег со Счета клиента третьими лицами на основании инкассовых распоряжений и/или требований-поручений, не требующих акцепта клиента.

  3. Банк не несет ответственности за несвоевременное проведение операций по Счету, в случае ненадлежащего оформления платежных документов Вкладчиком и/или третьими лицами.

  4. Любые издержки, понесенные Банком в случае вовлечения его в судебное разбирательство между Вкладчиком и третьими лицами, а также любые иные издержки Банка, которые могут возникнуть как следствие отношений Банка с Вкладчиком и ко­торые не указаны в тарифах, относятся на счет Вкладчика. Банк предъявляет Вкладчику к оплате счет с указанием суммы издержек, Вкладчик немедленно, не позднее 2 (двух) рабочих дней, после получения указанного счета обязан его оплатить.

  5. Банк не несет ответственности за действие лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом на основании Доверенности в случае несвоевременного уведомления об отзыве Доверенности


4. Прочие условия

  1. Договор вклада вступает в силу с момента поступления денег на Счет, открытый по настоящему Договору вклада. Если в течение 1 (одного) банковского дня с момента подписания сторонами Договора вклада деньги не поступят на указанный Счет, Договор вклада считается не заключенным.

  2. Действие Договора вклада прекращается при возврате Вкладчику суммы Вклада и вознаграждения по нему.

  3. Стороны, подписывая Договор вклада, признают полную самостоятельность и независимость друг от друга. При этом Банк не несёт никакой ответственности за третьих лиц и/или перед третьими лицами в отношении любых претензий и/или споров, возникающих у Вкладчика от/к третьим лицам.

  4. По всем спорам Вкладчик обращается с письменным запросом в Банк, при этом все факты, изложенные в претензии и/или требованиях Вкладчика должны быть документально подтверждены. Банк в зави­симости от существа спора самостоятельно определяет срок его рассмотрения.
Каталог: uploads -> files
files -> Пособие по русскому языку для учащихся 5-11 классов Садомова Антонина Петровна
files -> 280-бап. Акциз ставкалары
files -> Көксу ауылдық округінің әкімі Е. А сатымбаевтың 2014 жылға арналған жылдық есебі
files -> Алтынемел ауылдық округі бойынша әлеуметтік экономикалық дамуының қорытынды ақпараты баяндама өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылдың 15 тамызындағы №615 «Әкімдердің халыққа есеп беру кездесулерін өткізу
files -> Қоғалы ауылдық округі әкімінің «Округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары, 2014 жылы атқарған жұмысы және 2015 жылға алда тұрған міндеттер туралы есебі»
files -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
files -> Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауыл округінің әкімі Бекежанов Бақберген Сейтжанұлының ауыл тұрғындарының алдында 2014 жылғы бір жылдық атқарған жұмыстары туралы есебі бойынша жинақталған құжаттар Сарыөзек ауылы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет