Калдыкозова С. Е, Анартаева Г. У., Джаксылыкова Ф. З., Бимурзина А. Абет1/6
Дата17.07.2016
өлшемі0.7 Mb.
#205373
  1   2   3   4   5   6


Ф.7.06-32

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Су қорлары және жерд пайдалану» КАФЕДРАСЫ

ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ


Мамандық «050903-Жерге орналастыру»

Шымкент, 2010ж.
1 – курс
1, 2 – семестрлер
1,2 семестр

Пәннің аталуы

М3. Орыс тілі

Қысқартылған атауы

ОТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Калдыкозова С.Е, Анартаева Г.У., Джаксылыкова Ф.З., Бимурзина А.А.

Доцент/оқытушы:

Доценттер, аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Орасшы тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Жалпы сабақ грамматика, лексика, стилистика және орыс тілі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности, способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты учебно-научных, научно-профессиональных жанров.

Свободно владеть русским языком, языком межнационального общения. Иметь навыки структурирования комплексной постановки задания.Мазмұны

Лексический и терминологический минимум по специальности. Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально- бытовой сфер. Профессиональный русский язык. Научно-профессиональная речь. Активное, обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области научно-профессиональной речи. Использование научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).

1 семестр

Пәннің аталуы

М8. Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, СӨЖ, ОБСӨЖ.

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ, орыс.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер (міндетті компонент)

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс - 15сағ., пр.– 15сағ., ОБСӨЖ - 30сағ., СӨЖ - 30сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биотехнология негіздері», «Жалпы және молекулалық генетика», «Математика», «Биоинженерия»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге жалпы әдістеме бойынша білім беру және өндірісте қалаған түрдегі зерттеу жұмыстарын жоспарлау,оны жүгізе білу, түрлі зерттеулердің негізгілерін шолу, ғылыми-зерттеу жұмыстардың мағынасын көрсету: студенттерді әдістеменің негізгілерімен таныстыру; жаңа технология және құрылғылармен таныстыру, объективті нәтижелер алу, нақты шешімдер,сондай-ақ негізделген нұсқаулар жасауды оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми түсінік және ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу. Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу.

Практикалық сабақтар: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндет-тері. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың және емтихан тапсыру нәтижесінде студент ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуді, тәжірибелік экспериментті қоюдың әдістерін және ғылыми нәтижелерді ұштастыруды білу қажет.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).


1 семестр

Пәннің аталуы

Мәдениеттану

Қасқартылған атауы

Мәдениеттану

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркинбекова Ә.С.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау бойынша компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Казахстан тарихы, философия, әлеуметтану

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебабтық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын өз беттерімен түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

Нәтижесінде: - жас мамандарды біртұтас және жан жақты тұлға ретінде қалыптастыру;

-олардың бойындағы өзіндік қабілеттері мен қасиеттерін барынша дамыту;

-өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Мәдениет ұғымы және оның мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, саясат, ғылым, құқық. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттер типологиясы және мәдениеттің тарихи өлшемдері. Номадалардың ежелгі мәдениеті. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Исламдық әлем мәдениеті. Ортағасырлық қазақ мәдениеті. Христиандық мәдениеттің қайнар бастаулары мен басты кезеңдері. Қайта жаңғыру мәдениетінің гуманизмі. Орыс мәдениеті – мәдениеттің проваславиелік типі. XVIIIғ. мен ХХғ. аяғындағы қазақ мәдениеті. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Егеменді Қазақстанның мәдени саясаты.

Практикалық сабақтар: Мәдениет, оның шығу тегі мен мәні. Мәдениет – адамзат әлемінің айнасы. Мәдениет болмысы: формалары, кеңістік және уақыты, даму динамикасы. Мәдениет және өркениет. «Шығыс-Батыс » дилеммасы. Мәдениет типологиясы. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Ислам дүниесінің мәдениеті. Ортағасырлық Еуропа мәдениеті. Қайта жаңғыру және Жаңа заман мәдениеттері. Орыс мәдениетінің православиелік типі. Кеңестік дәуірдегі қазақ мәдениеті. Еуразиялық мәдени кеңістіктегі қазақ мәдениеті. Ұлттық идеяны қалыптастыру – қазақ қоғамының тарихи-мәдени қажеттілігі.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент «Мәдениеттану» пәнін оқу барысында мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, заңдылықтары және мәдениеттің тарихи типтері жайлы білімін қалыптастырады. Білім деңгейі ағымдық, аралық және қорытынды бақылау – тест түріндегі емтихан арқылы тексеріледі.1 семестр

Пәннің аталуы

Мамандыққа кіріспе

Қысқартылған атауы

М.к

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, зертханалық, СӨЖ, ОСОЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Есимов Е.Қ.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау пәні

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция – 15, практикалық -15, СОӨЖ-15, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –60

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студент курсты оқушының нәтижесінде Қазақстан Республикасының жер қоры, оның жіктелуі және өндірісте қолданылуы, жер меншіктері, түрлкрі, жерге иелену және жерді пайдалану сақтау әдісін жер қатынастарының ерекшелігі мен принцептеріне, жер ресурстарының алдына қойылған мідеттер мен мақсаттар туралы ұсыныстар жасау және талаптарын танысып білу.

Мазмұны

Лекциялар: Жер қатынастарының жалпы түсінік. Жер қатынастарының қазіргі міндеттері мен мазмұны. Қазақстан Республикасының жер қорлары және оның жіктелуі мен қолданылуы. Қазақстан Республикасындағы жер меншігінің түрлері, жерді иелену мен жерді пайдалану жүйесі. Жерге орналастырудың құрылымы ме принцептері, шешімдерді қабылдау. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі жерге орналастыру. Қазақстан Республикасының жер қатынастарының дамуы мен жерді иелену және жерді пайдаланулардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жердің табиғи ресурсы өндіріс құралдарын реттеу. Жер ресурстарын басқару мен жерег орналастыру жұмыстарының жүргізу процесстері. Жерге орналастыру ғылымының дамуы және оның өткен жылдардағы негізгі бағыттары.

Практикалық сабақ: Жерге орналастырудың экологиялық мәнін анықтау. Жерге және оның қойнауына мемлекеттік меншік туралы ҚР Конституциясы. ҚР мен кодексі 2003 және 2007 ж. ҚР жер реформасының барысында жер қатынастарын жетілдіру. Қ.Р. жер қорының құрамы мен жіктелуі. Жерге орналастырудың құрылымы мен принцептері. Жерге орналастырудың құрылымы мен жылжымайтын мүлік ретіндегі ерекшелігі. Шаруашылық аралық және ішкі шаруашылық жерге орналастыру. Жер үшін төлемдермен есептеудің әдістемесі.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері


1 семестр

Пәннің аталуы

Математика

Қасқартылған атауы

математика

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Школьный курс математики Алгебра и начало анализа, Геометрия. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Математический анализ. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и математическая статистика.

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

- развитие математической интуиции;

-умение использовать математические методы при решении

задач.

-воспитание математической культуры и умение самостоятельно работать с математической литературы.-приобретать твердые навыки решения прикладных задач, с применением математических методов;

-выработать первичные навыки в вопросах приложений математических методов./ Навыки умения использовать математические методы при решении задач.
Мазмұны

Содержание лекций:Элементы линейной алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление функции одной и его приложения. Кратные интегралы и криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения.Ряды.Теория вероятностей и математическая статистика.

Содержание практических:Решенияе систем линейных уравнений. Исследование поведения функции с помощью производных. Метод наименьшых квадратов. Основные методы интегрирования. Функциональные и степеные ряды.Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Основные теоремы теория вероятностей.Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

СРС ,Реферат/ экзамен


2 семестр

Пәннің аталуы

М1. Қазақстан тарихы

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақ, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиев У.А.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ және орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30сағ., практ-15с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп Қазақстан тарихы курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Оларды ұлттық таным азаматтық және патриоттық тәрбин беру мақсатында отан тарихын оқыту.

Компетенция: студент Қазақстан тарихы және ҚР ұлттық мемлекетінің қалыптасуы сұрақтары бойынша компетентті болуы керек.Мазмұны

Дәріс: Қазіргі тарихи графия шеңберінде жаңа концептуалдық позициямен этносаяси Қазақстан тарихының негізгі этаптары. Ежелгі кезең – қазақ халқының этногенез бастамасы. Қазақстиан хандығының құрылуы және дамуы, Тәуелсіздіктің жойылуы және оның қайта құрылуы.

Практикалық: Қазақстан территориясындағы тайпалардың бірігуі және ерте феодалды мемлекет. Қазақстан және монғол кезеңі XV-басы мен XVIII аяғы; Россия империясына қосылуы. XVIII-XIX ғ. Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі. Қазахстан XIX – аяғы XXғ. басында және тоталитарлық жүйенің қатаю кезеңінде Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезінде және соғыстан кейінгі жылдары. Қазақстан - тәуелді мемслекет. Қазақстанның тәуелсіздік алуы. Конституцияны қабылдауы. Қазақстанның - 2030 жылға дейінгі стратегиялық дамуы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі тарихи кезеңдердегі даму заңдылықтарын тану

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет