М. Т. Рильський Рекомендаційний бібліографічний список для проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах УкраїниДата23.07.2016
өлшемі219.98 Kb.
#216475
түріКнига
КНИГА – ЦЕ ДЖЕРЕЛО ОСВІТИ, ЗНАННЯ І ЯКЩО ЗБАГАЧЕННЯ, ТО ЗБАГАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО І ДУШЕВНОГО”
                                                                                                                                                                М. Т. РильськийРекомендаційний бібліографічний список для проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах України


Укладачі: наукові співробітники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Вербова В. В., Горбенко Н. А., Самчук Л. І.
Науковий редактор
Рогова П. І., канд. іст. наук, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
 

Книга – унікальний, історично сформований універсальний засіб фіксації, збереження і передачі в часі й просторі суспільних надбань та цінностей. Вона розвивалася одночасно з розвитком суспільства, втілюючи в собі його основні досягнення і відповідаючи вимогам тієї чи іншої історичної епохи. Книга як продукт, створений в сфері матеріального виробництва, має матеріальну форму, характерну для кожного історичного відрізку часу. Разом з тим вона впливає на найтоншу сферу людини - на її духовний світ, під впливом книги у кожного індивіда виникають різні ідеї, образи, думки, які в процесі існування формують сукупне знання, дають поштовх новому витку розвитку суспільної свідомості. Незважаючи на дуалізм, закладений в природі книги, вона є єдиним цілісним організмом, що має своєрідну, характерну для кожної епохи естетику, втілену в художньо-графічних формах.


На жаль, в сучасному суспільстві спостерігається стійка тенденція зменшення інтересу до книжки та читання як в Україні так і в цілому світі. Це обумовлено впливом економічних факторів, технічним рівнем розвитку суспільства, станом видавничої справи, книжкової торгівлі, бібліотечної справи, рівнем освіти читачів-дітей, наявність у них вільного часу.
Ще однією вагомою причиною втрати у дітей України інтересу до читання є відсутність системного підходу до комплектування фондів бібліотек, зокрема шкільних, їхня невідповідність читацьким потребам. Через недостатнє цільове фінансування бібліотечні фонди даних книгозбірень поповнюються вкрай незадовільно, в наслідок чого вони не спроможні у повній мірі задовольнити інформаційні потреби учасників навчально-виховного процесу: учнів та вчителів. Сьогодні в шкільних бібліотеках переважають видання, що вийшли друком до 1990 року, гостро стоїть проблема забезпечення фондів сучасними довідковими виданнями, літературою для програмного читання, документами з психолого-педагогічних питань для вчителів, періодичними виданнями, як для педагогів, так і для учнів. На жаль Державна програма поповнення бібліотечних фондів (2002),яка була законодавчою підставою для надання бібліотекам коштів на поповнення фондів, не торкнулася шкільних бібліотек. Шкільна бібліотека сьогодні практично зруйнована як центр читацького розвитку не лише для учнів, а й для вчителів. Не сприяє залученню читачів до даних бібліотек й не комфортність, не сучасність приміщень, відсутність комп'ютерної техніки.
Серед інших причин зниження інтересу до читання зазначимо й такі як: поява і постійно зростаюча роль альтернативних засобів інформації, пасивна роль сім'ї у формуванні читацької активності дітей, домінування матеріальних цінностей у суспільстві тощо.
З метою збереження та примноження духовного і культурного надбання українського народу, створення сприятливих умов для видання та популяризації національної книги Президентом України В. А. Ющенком підписано указ „Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги" (від 15 грудня 2006 року № 1088).
На виконання Указу Президента фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список для проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах України.
 

Список складається з десяти розділів:


1. Нормативно-правова база щодо розвитку книговидавничої справи в
Україні.
2. Книга: від рукопису до поліграфії.
2.1.Історія книги в Україні.
3. Книга як об'єкт пізнання, культури і духовності.
3.1. Книга як об'єкт інформаційної культури.

4. Роль читання в розвитку дитини.


5.Бібліотеки – центри збереження книг та інформаційного супроводу освіти
і духовного розвитку особистості.
6. Роль бібліотек у вирішені проблем читання та популяризації книги.
7. Психологія читання.
8. Висловлювання видатних особистостей, крилаті вирази та народна
мудрість про книгу.
9. В. О. Сухомлинський про книгу та читання.
10. Бібліотечно-бібліографічні уроки та сценарії заходів, присвячених книзі.
До списку ввійшли бібліографічні описи книг, статей з наукових збірників та періодичних видань, що знаходяться у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання, позначені астериском (*), відсутні у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Список є частково анотованим.
Посібник призначено педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, бібліотекарям, всім тим, хто цікавиться історією книги та її розвитком.


1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО РОЗВИТКУ КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ***

Про видавничу справу: Закон України, прийнятий 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.


Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні: Закон України, прийнятий 6 берез. 2003 р. № 601-ІV // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С 12-13.

***
Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні: Указ Президента України від 21 берез. 2006 р. № 243 // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 6.


Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги: Указ Президента України від 15 груд. 2006 р. № 1088 // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. З.
***
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2006 р. № 293-р // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С 8–9.
***
Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”: Наказ М-ва освіти і науки від 3 жовт. 2002 р. № 549 // Освіта України. – 2002. – 9-16 жовт. (№ 48). – С 3.
Порядок формування та реалізації Програми „Українська книга": Затв. наказом Держкомтелерадіо України від 27 лют. 2006 р. № 43 // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 7.


2. КНИГА: ВІД РУКОПИСУ ДО ПОЛІГРАФІЇ

Абрамович С. Біблія як форманта філологічної культури / С. Абрамович;


М-во освіти і науки України. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ун-т. –К.: КНТЕУ; Чернівці: Рута, 2002. – 229 c.
Про фундаментальну роль Біблії у формуванні та функціонуванні зарубіжної та української культури. Проаналізовано специфіку біблійного світосприйняття, відмінності Біблії як ритульної книги від світської літератури, напрямки розвитку біблійної традиції у сфері риторичної прози, епосу та поезії, проблему біблійного канону і творчої індивідуальності митця, національні та загальнолюдські моменти в інтерпретації Вічної Книги.
*Біблія як релігійно-історична та літературна пам'ятка: Метод. рек. для студ. усіх форм навчання / Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С. Макаренка, Укр. акад. банк, справ; [Підгот. В. Глушко]. – Суми: Козац. вал, 1998. – 73 с.
Бондар Н. Найдавніші інкунабули Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: (у контексті висвітлення ґутенберґівської тематики / Н. Бондар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 10. – С 98–136. – Бібліогр.: 29 назв. – Минск: Вышэйш. шк, 1983. – 198 с.
Видання розповідає про зародження і розвиток книги для навчання грамоти, розкриває духовні багатства навчальної літератури, створені працею видатних просвітителів, книгодрукарів, педагогів, гуманістів ХVІ-ХVІІ сторіччя Івана Федорова, Лаврентія Зизанія, Мелетія Смотрицького, Спиридона Соболя, Василя Бурцова, Симона Полоцького, Каріона Істоміна, Федора Полікарпова.
Гальченко О. М. Оправа Східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: Історія, структура, опис / О. М. Гальченко; НАН України. НБУВ. Ін-т рукопису. – К., 2005. – 375 с.
Монографія присвячена оправі східнослов’янських рукописних книг та стародруків як синкретичному об’єкту, техніці її виготовлення та оздобленню.
Горфункель А. X. Неотчуждаемая ценность: Рассказы о кн. редкостях унив. б-ки / А. X. Горфункель, Н. И. Николаев; Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова, Науч. б-ка им. М. Горького. – Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. – 176 с.
Книга знайомить читачів зі скарбами, що зберігаються у відділі рідкісних книг Наукової бібліотеки Санкт-Петербурзького університету: з цікавими колекціями книг, приватними книжковими зібраннями вчених та бібліофілів, особливо цінними екземплярами рідкісних книг.
Гуссман Г. О книге / Г. Гуссман; Пер. с нем. В. А. Сеферьянц. – М.: Книга, 1982. – 109 с.
В короткій наочній формі показано процес створення книг – від папірусів до поліграфії наших днів.
История книги / Под ред.: А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – 400 с.
У виданні розповідається про ключові питання розвитку книги як складової частини культурного надбання суспільства. В праці широко представлено історію діяльності зарубіжних видавничо-книготорговельних фірм та видатних книжників, зокрема: Івана Федорова, Семеона Полоцького, В. А. Кипріанова, М. І. Новікова.
Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук УРСР: Каталог. – Л., 1974. – 30 с: іл.
В посібнику подано повний перелік кириличних та латинських інкунабул (книг видрукованих наборними літерами на початку книгодрукування в Західній Європі до 1501 р., оформленням схожих на рукописні) Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук УРСР.
Киселева Л. И. О чем рассказывают средневековые рукописи: (Рукоп. кн. в Запад. Европе) / Л. И. Киселева. – Ленинград: Наука, 1978. – 143 с. – (Сер. „Из истории мир. культуры”).
Працю присвячено західноєвропейській середньовічній рукописній книзі, діяльності майстерень письма, історії створення та художнього оформлення рукописів.
Куприянова Т. Г. Ранние византийские и славяно-русские источники по истории книги / Т. Г. Куприянова // Мир библиографии. – 2003. – №3. – С. 28–32. – Библиогр.: 7 назв.
Лосієвський І. Зібрання інкунабул Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / І .Лосієвський // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 63–67. –Бібліогр.: З назв.
Лысенко Л. В. „Лишь слову жизнь дана...”: Увлекат. рассказ об истории книжности / Л. В. Лысенко // Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 10. – С. 44–49.
Овчінніков В. Історія книги: Еволюція книжк. структури: Навч. посіб. / В. Овчінніков. – Л.: Світ, 2005. – 420 с: іл.
Навчальний посібник присвячено історії книжкового мистецтва, яке є невід’ємною складовою загальної культури книги. Простежується вдосконалення структури книги та її художнього оформлення: пошуки матеріалів для письма, розвиток шрифтової графіки, системи ілюстрування книг, а також технології виготовлення книжкових блоків і оздоблення оправ. Розглянуто винайдення Йоганном Ґутенберґом книгодрукування та розповсюдження його в Європі у XV ст. Належну увагу приділено початкам книгодрукування на слов'янських землях, зокрема діяльності Івана Федорова.
Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: Каталог / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Н. Г. Мацібора, Р. С. Жданова, В. М. Іващенко та ін.; Наук. ред. П. І. Рогова; Відп. за вип. Н. Г. Мацібора; Бібліогр. ред. Р. С. Жданова. – К.: Атіка, 2005. – 383 с.
Каталог знайомить з унікальним фондом Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, а саме – підручниками для початкових і середніх навчальних закладів, виданих українською та російською мовами в 1748–1917 рр. в Російській імперії та на українських землях, які в той період були її невід’ємною складовою.
Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник / М. Тимошик. – К.: Наша наука і культура, 2003. – 495 с: іл.
В першому в Україні підручнику ґрунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.
Тимошик М. Стародавня рукописна книга у світі: Попередники, осередки, роль у суспільному поступі / М. Тимошик // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 22–27.


2.1. Історія книги в Україні

Видашенко М. Б. Музей Івана Федорова у Львові: Ілюстр. проспект / М. Б. Видашенко. – Л.: Каменяр, 1979. – 126 с.


Проспект знайомить з експозицією Музею Івана Федорова у Львові, висвітлює розвиток українського книгодрукування з давніх часів до наших днів.
Грищенко В. О. Великий круг і малі круги історії „Велесової книги” / В. О. Грищенко // Культура і життя. – 2005. – 2 берез. (№ 6/8). – С. 7.
Про ключові події в історії відкриття і пізнання „Велесової книги” – пам’ятки давньоукраїнської писемності.
Жукалюк М. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / М. Жукалюк, Д. Степовик. – К.: Укр. Біблійне Т-во, 2003. – 111 с.
У пропонованій книзі в доступній формі викладено історію чотирьох перекладів Вічної Книги: П. Куліша, митрополита Іларіона Огієнка, І. Хоменка та Українського Біблійного Товариства.
З історії книги на Україні: [36. ст.] / АН УРСР. Центр. наук. б-ка. – К.: Наук. думка, 1978. – 112 с.
Статті збірника присвячені теорії та історії книгодрукування в Україні, окремим важливим етапам розвитку книжкової справи в Україні і в зарубіжних країнах.
Запаско Я. „Доброписці тоді славні були”: (Нариси з історії укр. рукопис. мистец.) / Я. Запаско. – Л.: Афіма, 2003. – 176 с.
Знайомство з історією і мистецтвом української рукописної книги, яку вважають попередницею українського друкарства.
Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова / Я. Запаско. – Л.: Вища шк.; Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1974. – 223 с.: іл.
В книзі досліджено друки Івана Федорова, джерела, які живили його творчість і вміння майстрів, що працювали з першодрукарем, простежено практичну цінність для багатьох поколінь вітчизняних друкарів.
Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків вид. на Україні / Я. Запаско, Я. Ісаєвич. – Л.: Вид-во при Львів. держ. ун-ті; Вища шк., 1984. – Кн. 2, ч. 1: (1701–1764). – 131 с.; Кн. 2, ч. 2: (1765 1800). – 127 с.
Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Укр. рукопис. кн. / Я. П. Запаско. – Л.: Світ, 1995. – 478 с.
Про роль і вагу української рукописної книги в історичному плині часу.
Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистец., Центр, держ. іст. архів, Укр. акад. друкарства. – Л.: Центр Європи, 2000. – 222 с.
У книзі порушено проблему початків українського друкарства. На підставі архівних документів, згадок сучасників, аналізу збережених пам’яток ставиться питання про початок книговидавничої справи в Україні перед 1574 роком. До кола українських видань аргументовано залучаються книги що внаслідок певних ідеологічних догм були звідти штучно вилучені. Висуваються гіпотези, що тісно пов’язують з українською культурою Швайпольта Фіоля, Франциска Скорину, Василя Тяпинського. Висвітлено маловідомі факти життєпису українських друкарів – Івана Федоровича (Федорова), Семена Сідляра, Сенька Корунки, Сацька Сенкевича та ін.
Ісаєвич Я. Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми / Я. Ісаєвич; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Л., 2002. – 520 с.
Клименко О. З історії українських букварів / О. Клименко // Бібіл. вісн. – 2000. – № 2. – С 57–60. – Бібліогр.: 14 назв.
У статті простежується спадкоємність української книжкової традиції стосовно особливого типу видавничої продукції – букварів, своєрідних енциклопедій, документів епохи. Подається детальний книгознавчий опис рідкісних примірників цих навчальних видань. Аналізуються структурно-тематичні трансформації букваря, що відбувалися в зв’язку зі зміною методологічних підходів до процесу навчання.
Клименко О. Становлення та формування культури книги у ХVІ-ХІІ ст. в Україні на прикладі навчальних видань / О. Клименко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 293–304. – Бібліогр.: 13 назв.
Стаття містить книгознавчий аналіз українських навчальних видань, їх змісту та структури, традиції та новації оформлення тексту та оздоблення. Визначено місце навчальних книг в культурному русі свого і наступного часу її роль в навчальному процесі та сприянні розвитку друкарської справи.
Малиновська Н. Українська книга другої половини ХІХ–першої чверті XX ст. на Півдні України: (історіографія проблеми) / Н. Малиновська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 471–484. –Бібліогр.: с. 483 484.
Мельников О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова: огляд публікацій останніх років / О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С. 10–13. – Бібліогр. 7 назв.
*Музей книги і друкарства України: [Буклет]. – К., 2005. – [5 с.]
Про історію створення Музею книги і друкарства України, який діє в Києві на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, його фонди, діючу експозицію, що розповідає про рукописи, стародруки, книгу другої половини ХVIII–початку XXI ст., книжкову графіку, друкарську та поліграфічну техніку. Видання висвітлює інформацію про діяльність музею: виставки, творчі вечори тощо.
Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – К.: Либідь, 1994. – 446 с. – (Пам’ятки іст. думки України).
Огієнко І. І. Українська культура: Коротка історія культур, життя укр. Череповського, 1918. – 272 с.
Про книгу як невід’ємну складову української культури.
* Степовик Д. В. Київська Біблія XVII століття: Дослідж. нездійсн. бібілійн. проекту митрополита Петра Могили / Д. В. Степовик. – К.: Укр. біблійне т-во, 2001. – 240 с.: іл.
Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920–1990): ідеологічний та творчі аспекти / М. Тимошик // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 9. – С. 32 34.
Тимошик М. З історії української книги дохристиянської доби / М. Тимошик // Пам’ять століть. – 2002. – № 4. – С. 102–116.
Тимошик М. С. Тисячоліття української книги: Іст. уроки / М. С Тимошик // Молодь і книга на межі двох тисячоліть: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 жовт. 1999 р. – К., 2000. – С. 21–34. – Бібліогр.: 18 назв.
Федоренко Д. Велесова книга – літопис античної України / Д. Федоренко, О. Федоренко // Рід. шк. – 2004. – № 1. – С. 67–69. – Бібліогр.: 13 назв.
Про історичну писемну пам’ятку України – найдавніший літопис з часів Праукраїни Оріани до Київської України-Русі доолегової доби.
*Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні: Х–ХУШ ст. / В. Я. Фрис; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. Наук.б-ка. – Л., 2003. – 188 с.: іл.
Чаграк Н. „Перша читанка (Буквар)" Антона Крушельницького / Н. Чаграк // Джерела. – 2005. – № 1/2. – С. 22–29. – Бібліогр.: 8 назв.
Про яскравий зразок дидактичних основ побудови букварів – „Першу читанку (Буквар) для народних шкіл” А. Крушельницького, О. Поповича та Б. Лепкого, що вийшла друком в 1918 р. у Відні (Австрія).
Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє. Історія відкриття пам’ятки // Шкіл. б-ка. – 2003. – № 2. –С. 186–188.
Шевченко В. „Велесова книга”: з історії відкриття, досліджень та оцінок / В. Шевченко // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Черв. (Чис. 22). – С. 1–4, 9. – Бібліогр.: 78 назв.
Про історію відкриття та вивчення пам’ятки давньоукраїнської писемності.
Шулікін Д. Таємниця Ізборника Святослава / Д. Шулікін // Освіта України. – 2007. – 12 черв. (№ 44). – С. 4–5.
Про Ізборник Святослава, датований 1073 та 1076 рр. як пам’ятку мистецтва та давньої літератури, довідково-енциклопедичне джерело вивчення історії української мови.


3. КНИГА ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ, КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ

Біліченко О. Л. Збереження та застосування культурно-виховної ролі книги / О. Л. Біліченко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ, 1999. – Вип. 5. – С. 304–307.


Винтрих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтрих; Сокращ. пер. с анг. Е. Сквайре. – М.: Книга, 1979. – 159 с.
Глухов А. В свете солнца: Очерки о науч.-попул. кн. / А. Глухов. – М.: Совет. Россия, 1977. – 287 с.
Глухов А. Книги, пронизывающие века / А. Глухов. – М.: Книга, 1973. – 176 с.
Популярні нариси про наукові праці геніїв людства, що відіграли значну роль в розвитку науки, техніки та культури.
Дніпренко В. І. Книга як феномен культури і засіб обміну інформацією / В. І. Дніпренко // Вісник: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 25–31. – Бібліогр.: 30 назв. – (Сер. Педагогіка).
Дубай С. С. Электронные книги: развитие и перспективы / С. С. Дубай // Вестник БАЕ. – 2006. – № 2. – С. 66–69. – Библиогр.: 8 назв.
Земсков А. И. Электронные книги – новый взгляд / А. И. Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 5. – С. 64–76.
Іваницька Д. Сучасна Україна в дзеркалі дитячої книги / Д. Іваницька // Світ. дит. б-к. – 2005. – № 4. – С. 16–18.
Про сучасні проблеми української дитячої книги.
Книга: Энциклопедия / Гл. ред. В. М. Жарков; Редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. – М.: Большая рос. энцикл., 1999. – 800 с.: ил.
Куфаев М. П. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения / М. П. Куфаев. – М.: Наука, 2004. – 188 с.: ил. – (Кн. культура в мир. социуме: теория, история, практика).
Лукавий Ф. Книга – творчий продукт: До питання про творення кн. / А. Лукавий // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 3–4.
Львов С. Книга о книге: Для учащихся ст. кл. / С. Львов. – М.: Просвещение, 1980. – 207 с.
Про історичну роль книги, її значення в формуванні духовної культури людства.
Матвійчук О. Книга і читання – важливі чинники формування духовності особистості / О. Матвійчук // Шкіл. б-ка. – 2007. – № 4. – С. 9–10. – Бібліогр.:
4 назв.
Мильчин А. Э. Культура книги: что делает книгу удобной для читателя: Справ. пособие / А. Э. Мильчин. – М.: Кн. палата, 1992. – 224 с.
Нефедова О. Н. Книга як чинник виховання в традиціях української педагогіки / О. Н. Нефедова // Гуманістична педагогіка XXI століття: Матеріали перш. Всеукр. пед. читань, 20 лют. 2004 р. – Д., 2004. – С. 146–149. – Бібліогр.:
5 назв.


Роль бібліотеки та книги в освіті.

„Они питали мою музу...": Кн. в жизни и творчестве писателей / Сост. С. А. Розанова. – М.: Книга, 1986. – 255 с.


Збірник нарисів про коло читання видатних російських письменників, їх бібліофільських інтересах, читацьких вподобаннях, а також про роль читання в їх творчості.
Остапова І. Електронна книга і традиційна книжкова культура / І. Остапова // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 38–44. – Бібліогр.: 7 назв.
Павленко Р. І. Книга, здоров’я, валеологія / Р. І. Павленко // Молодь і книга на межі двох тисячоліть: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 жовт. 1999 р. – К., 2000. – С. 42–45.
Рождение книги // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 6. – С. 109–113.
Шлях книги від рукопису до бібліотечних зібрань.
Словник книгознавчих термінів / Уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведева, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К.: Кн. палата України, 2003. – 159 с
Черниш Н. Концепція культури книги: досвід ХІХ–ХХ ст. та сучасні проблеми українського книговидання / Н. Черниш // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –К., 2003. – Вип. 10. – С. 273–292. – Бібліогр.: 63 назв.
Чирва А. Книга в твоих руках: Кн. для учащихся / А. Чирва. – М.: Просвещение, 1985. – 147 с.: ил.
Про роль книги в житті людини.
Якимович Ю. Мир печати: Популяр, иллюстрир. слов.-справ.: Издат. дело и журналистика. Полиграфия и книгораспространение. Реклам. деятельность. Собирательство кн. Скорочтение и руководство дет. чтением / Ю. Якимович. –М.: Дограф, 2001. – 295 с.


3.1. Книга як об'єкт інформаційної культури

Голубева Е. Информационная культура школьников // Библиотека. –2005. –№ 10. – С. 44–49.


Голубева Е. И. Основные направления работы школьной библиотеки по формированию информационной культуры школьников / Е. И. Голубева // Шк. б-ка. – 2005. – № 6. – С. 45–50.
Матвійчук О. Методика розвитку інформаційної культури учнів / О. Матвійчук // Шкіл. б-ка. – 2005. – № 3. – С. 23–28.
Основи інформаційної культури: Орієнт. прогр. курсу за вибором для 10–11 кл. // Шкіл. б-ка. – 2005. – № 3. – С. 29–35.
Степаненко Т. П. Формування інформаційної і бібліотечно-бібліографічної культури в учнів на заняттях факультативу „Основи бібліотечно-бібліографічних знань і роботи з книгою” / Т. П. Степаненко // Упр. шк. – 2006. – № 16/18. – С. 64–76. – Бібліогр.: 22 назв.
Формування в учнів навичок роботи з книгою.
Формування інформаційної культури учнів // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 10. – С. 48–50.
Орієнтовна програма навчання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури для учнів 1–9 класів.
Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Наук.-метод. рек. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд. А. І. Рубан; Наук. консультант Я. О. Чепуренко; Наук. ред.: П. І. Рогова, В. І. Лутовинова; Рецензент Є. А. Медведева; Літ. ред. Л. І. Стельмах; Відп. за вип. І .І. Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2006. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–62.
Висвітлено структуру та зміст курсу „Основи інформаційної культури” для учнів 1–11 (12) класів, зокрема подано зміст заходів для формування культури читання учнів.
Формування інформаційної культури учнів: педагогічний аспект // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 6. – С. 63–73.
Методика формування прийомів роботи з додатковою літературою та довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки.
Читатель XXI века: Социол. исслед. // Б-ка в шк. – 2006. – 1–15 сент. (№ 17). –С. 6 12.
Виявлення думки читачів-школярів 9–11 класів про ставлення до читання та користування бібліотекою. Анкета.
Чорна К. Основи інформаційної культури / К. Чорна // Шкіл. б-ка. – 2006. –№ 7. – С. 62.
Програма факультативного курсу для учнів 10 класу. Мета – поглиблення знань про книгу, розвиток умінь та навичок самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.
Чорна К. Основи бібліотечно-бібліографічних знань / К. Чорна // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 7. – С. 61.
Програма факультативного курсу для учнів 2 класу. Мета – поглиблення знань про книгу, розвиток умінь та навичок самостійної роботи в бібліотеці.
Ярова Т. Формування інформаційної культури учнів як головна складова роботи шкільної бібліотеки в умовах реформування сучасної освіти / Т. Ярова // Шкіл. б-ка. – 2007. – Квіт. (№ 7). – С. 21–26.


4. РОЛЬ ЧИТАННЯ В РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Башкатова О. Місце читання в структурі дозвіллєвої діяльності дитини / О. Башкатова // Світ дит. б-к. – 2005. – № 4. – С. 27–28.


Бейліс Л. Фестиваль української книги та читання / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 22–24.
У Національній парламентській бібліотеці України, 20 квітня 2007 року.
Живицька Т. Читання як пріоритетний напрям у сучасному інформаційному просторі / Т. Живицька // Рід. шк. – 2004. – № 12. – С 72–73. –Бібліогр.: 4 назв.
З 1-го вересня стартувала Всеукраїнська кампанія пропаганди та підтримки читання „Книгоманія – 2007” // Шкіл. б-ка плюс. – 2007. – Берез. (№ 9). – С. 22–24.
Про акцію.
Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в XXI сторіччі / А. Кобзаренко // Світ дит. б-к. – 2005. – № 4. – С 3–7.
Концепція цільової галузевої Програми „Дитячу книгу – дітям села” на 2007–2010 рр.: Проект // Сіл. шк. – 2006. – 3 серп. (№ 29/30). – С 4.
Мелентьева Ю. П. Глобализационные процессы в сфере чтения: попытка осмысления / Ю. П. Мелентьева // Шкіл. б-ка плюс. – 2006. – Верес. (№ 18). – С. 22–24.
Национальная программа поддержки и развития чтения // Библиотека. – 2007. – № 1. – С. 10–28.
Досвід Росії.
Огар Е. „Дорослі” проблеми дитячої книги, або чому діти не читають / Е. Огар // Світ дит. б-к. – 2005. – № 4. – С 18–20.
Пеннак Д. Как роман / Д. Пеннак; Пер. с фр. Н. Шаховской // Семья и шк. –2004. – № 8. – С. 6–9; № 9; № 10. – С. 19–21; № 11. – С. 19–21; № 12.. – С. 10–12.
Уривки із есе французького письменника, присвяченого читанню і книзі.
Рогова П. Щоб книжка жила довго / П. Рогова, Н. Буркіна // Освіта України. – 1999. – 3 берез. (№ 9/10). – С. 10, 15.
До проведення Всеукраїнської акції „Живо, книго!”.
Савіна 3. Сучасний читач та тенденції читання в Україні / 3. Савіна // Бібл. планета. – 2001. – № 1. – С 9–10.
Смородинская М. Д. О культуре чтения: что нужно знать каждому / М. Д. Смородинская, Ю. П. Маркова. – М.: Книга, 1984. – 88 с.
Умови проведення Всеукраїнського конкурсу „Найкращий читач України 2007” // Шкіл. б-ка плюс. – 2007. – Берез. (№ 9). – С. 24–26.
Черноус В. Діти, книга, читання: погляд на проблему / В. Черноус // Світ дит. б-к. – 2005. – № 4. – С. 21.


5. БІБЛІОТЕКИ – ЦЕНТРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КНИГ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУОСОБИСТОСТІ

Вилегжаніна Т. Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 4–7.


Здановська В. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу в умовах модернізації освіти в Україні / В. Здановська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 461–472. – Бібліогр.: 9 назв.
Історія освітянських бібліотек України: Наук. зб. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Ред. кол.: П. І. Рогова, К. Т. Селіверстова, Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина та ін. – 2006. – К.: Вирій, 2006. – 403 с.
У збірнику подано статті з історії становлення та розвитку різних типів та видів бібліотек, що забезпечують інформаційні потреби фахівців освітянської галузі України.
Могилевець В. Державна бібліотека України для юнацтва у дзеркалі цифр та інформації / В. Могилевець, Н. Ляховська // Біблі. форум України. – 2005. – № 2. – С. 8–10. – Бібліогр.: 5 назв.
Національна скарбниця знань: До 140-річчя від дня заснув. Національної парламентської бібліотеки України // –Знам. дати: Календар. – 2006. – С. 51–56. –Бібліогр.: 8 назв.
Онищенко О. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918–1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 5–17.
Полікарпова Л. Діти. Книги. Бібліотеки / Л. Полікарпова // Культура і життя. – 2004. – 25 лют. (№ 7/8). – С. 1.
Про Національну бібліотеку України для дітей.
Попроцька В. Від бібліотеки Ярослава Мудрого до Національної бібліотеки України / В. Попроцька, Н. Солонська // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 66-69.
Про Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського.
Рогова П. Шляхи становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освітянської галузі України / П. Рогова // сторія освітянських бібліотек України: Наук. зб. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2006. – С. 8-21. – Бібліогр. 5 назв.
Статтю подано також на сайті бібліотеки: www.library.edu-ua.net

6. РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЧИТАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ

Белых Л. В. От массовой работы к пропоганде книги / Л. В. Белых // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 4. – С. 72–74. – Библиогр.: 4 назв.


Бардишевська А. Дитина-читач – причина і мета трансформації бібліотеки / А. Бардишевська // Світ дит. б-к. – 2005. – № 4. – С. 25–26.
Гринчак Л. А. Роль бібліотеки в організації та проведенні Всеукраїнської акції „Живи, книго!” / Л. А. Грінчак // Шкіл. світ. – 2000. – Квіт. (№ 8). – С. 12.
Каткова С. М. Як залучити учня до книги / С. М. Каткова // Шкіл. б-ка. –2005. – № 1. – С. 85.
Лісова Л. Бібліотека і книга в процесі духовного становлення громадянина / Л. Лісова // Світ дит. б-к. – 2006. – № 4. – С. 45–46.
Новікова Н. Культурно-просвітня діяльність бібліотек для дітей: інновації, дослідження / Н. Новікова // Бібл. вісн. – 2004. – № 1. – С. 10–14. – Бібліогр.: 19 назв.
Про особливості проблематики дитячого читання.
Попова Т. Педагогический потенциал школьной библиотеки и ее роль в системе воспитательной работы современной школы / Т. Попова // Шк. б-ка. –2001. – № 2. – С. 18-21.
Досвід бібліотеки щодо залучення дітей до читання книжок.
Россинская С. В. „Читать - это модно” / С. В. Россинская // Новая б-ка. – 2006. – № 4. – С. 4–5.
Досвід бібліотеки щодо залучення користувачів до читання книг.


7. ПСИХОЛОГІЯ ЧИТАННЯ

Боговарова О. Активне раціональне читання / О. Боговарова // Психолог. – 2005. – Січ. (№ 3). – С. 7–10.


Про оптимізацію процесу читання.
Боговарова О. Людина читаюча: Психологія актив., раціон., читання / О. Боговарова // Психолог. – 2003. – Квіт. (№ 16). – С 3–8.
Бочковський В. Д. Психологічні чинники та бібліотечно-педагогічні умови підвищення читацької активності та культури школярів / В. Д. Бочковський, Л. М. Булавчук // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 7.– С. 57–60.
Тренінг для шкільних бібліотекарів.
Кудина Г. Н. Типология читательской направленности старших школьников / Г. Н. Кудина // Психол. наука и образование. – 2003. – № 3. – С. 81–88. – Библиогр.: 4 назв.
Новосельцев В. Новые подходы к пропаганде книги и развитию литературных интересов учащихся / В. Новосельцев // Воспитание школьников. –2003. – № 3. – С. 9–12.
Романов П. Читательские страхи: О причинах психол. дискомфорта в б-ке / П. Романов // Библ. дело. – 2006. – № 6. – С. 5–8. – Библиогр.: 9 назв.
Тихомирова И. И. Психология детского чтения от А до Я: Метод, слов.-справ. для библиотекарей / И. И. Тихомирова. – М.: Шк. б-ка, 2004. – 248 с. –(„Проф. б-ка шк. библиотекаря": Прил. к журн. „Шк. б-ка": Сер. 1; Вып. 7/8 (2003)).
Хоменко Л. Читацькі інтереси та читацька активність школярів: Психол. аспекти пробл. / Л. Хоменко // Психолог. – 2005. – Січ. (№ 3). – С 5–6.
Чепелєва Н. В. Технології читання / Н. В. Чепелєва. – К.: Главник, 2004. – 96 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с 92–94.
Рекомендації щодо підвищення культури читання.


8. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ ТА НАРОДНА МУДРІСТЬ ПРО КНИГУ

Великие о книгах // Читаєм, учимся, играем. – 2003. – Вып. 7. – С. 78.


Висловлювання відомих людей.
Вірші про мову та книги // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 3. – С. 95–101.
Зеркало мира: Писатели стран зарубеж. Востока о кн., чтении, библиофилах: Рассказы, отрывки из романов и повестей, эссе, памфлеты / Сост. В. А. Эльвова. – М: Книга, 1984. – 240 с.
Корабли мысли: Англ. и фр. писатели о кн., чтении, библиофилах: Рассказы, эссе, памфлеты / Сост. и послесл. В. В. Кунина. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1986. – 304 с.
Листая вечные страницы: Писатели мира о кн., чтении, библиофильстве. – М.: Книга, 1983. – 272 с.
Очарованные книгой: Рус. писатели о кн., чтении, библиофилах / Сост. А. В. Блюм. – М.: Книга, 1982. – 235 с.
Про книгу // Усі крилаті вислови, прислів’я, приказки, загадки / Уклад. Н. В. Курганова. – X., 2006. – С. 91–92.
Прислів’я, приказки про книгу.
Слово о книге: Афоризмы. Изречения. Лит. цитаты / Сост., авт. предисл. и введ. к гл. Е. С. Лихтенштейн. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1974. – 318 с.
Слово про книгу: Висловлювання, крилаті вирази та нар. мудрість. – X.: Кн. палата УРСР, 1968. – 305 с.
Твоей разумной силе слава!: Европ. писатели о кн., чтении, библиофильстве: Австрия. Германия. Испания. Италия. Швейцария. – М.: Книга, 1988. – 256 с.
1000 загадок / Уклад. Л. Вознюк. – Т.: Підруч. та посіб., 2004. – 144 с.
Народні та авторські загадки про книгу.
Цінуємо книгу, як найбільшу святість // Шкіл. б-ка. – 2005. – № 11. – С. 67.
Вірші про книгу.


9. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО КНИГУ ТА ЧИТАННЯ

Коган Е. В. А. Сухомлинский и книга / Е. Коган // Нар. образование. – 1980. – № 2. – С. 78–79.


Про погляди педагога на роль книги у становленні та розвитку особистості дитини.
Кривошеенко К. О культуре чтения / К. О. Кривошеенко // Нар. образование. – 1973. – № 10. – С. 91–93.
Погляди В. О. Сухомлинського на формування культури читання дитини.
Кривошеенко К. В. А. Сухомлинский о самообразовании и работе с книгой / К. О. Кривошеенко // Нар. образование. – 1977. – № 1. – С. 81–83.
Кулибчук І. М. Книга як невичерпне джерело виховання особистості дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. М. Кулибчук // Педагогіка та психологія: 36. наук. пр. / М-во освіти України. Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; За заг. ред.: І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – X., 1999. – Вип. 10,ч. 1. – С. 101–105. – Бібліогр.:5 назв.
Настасьев Г. Пусть дети дружат с книгой / Г. Настасьев // Семья и шк. – 1980. – № 12. – С. 12–13.
Виховання любові до книги в Павлиській середній школі імені В. О. Сухомлинського.
Пархета Л. П. Система роботи з книгою в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Наук. вісн. Миколаїв, держ. ун-ту: Пед. науки: 3б. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2004. – Вип. 8: Василь Сухомлинський і сучасність: особистість у навколишньому середовищі. – С. 200–204. – Бібліогр.: 14 назв.
Резник А. „Ничто не заменит книги” / А. Резник // Библиотекарь. – 1978. – № 9. – С. 70–71.
Погляди В. О. Сухомлинського на значення книги.
Скрипченко Н. Ф. Читання – це віконце у світ... / Н. Ф. Скрипченко // В. О. Сухомлинський і сучасність: Матеріали Других Всеукр. пед. читань / АПН
України. Ін-т педагогіки. Укр. асоц. В. Сухомлинського. – К.; Чернігів, 1996. – Вип. 2,ч. 1. – С. 67–84.
Погляди В. О. Сухомлинського на значення читання.


10. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ УРОКИ ТА СЦЕНАРІЇ ЗАХОДІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ КНИЗІ

Ананьева Л. Читаем книжки от форзаца до сноски: Урок в 5 кл. / Л. Ананьева // Б-ка в шк. – 2002. – 16–18 февр. (№ 4). – С. 11.


Тема: „Елементи книги”.
Бердникова И. А. Путешествие по „Книжной Вселенной”: Сценарий проведения праздника для пятиклассников / И. А. Бердникова // Читаем, учимся, играем. – 2002. – № 1. – С. 38–48. – Библиогр.: с. 48.
Божик Л. М. Світ книг – чисте й невичерпне самопізнання, самовдосконалення, самовиховання / Л. М. Божик, М. І. Дацюк // Шкіл. б-ка. –2004. – № 4. – С. 38–42.
Сценарій заходу, присвяченого книзі.
Давидова Л. Л. Оформлення книги, її структура / Л. Л. Давидова // Шкіл.
б-ка. – 2003. – № 10. – С. 93.
Бібліотечний урок.
Довжук С. П. Подорож до царства книги: (1–4 кл.) / С. П. Довжук // Шкіл. б-ка. – 2003. – № 3. – С. 85–88.
Сценарій заходу, присвяченого книзі.
Зархи С. Б. Удивительное творение человечества / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 11. – С. 70–75.
Сценарій заходу, присвяченого книзі.
Клочкова В. Два занятия в одной библиотеке: На приёме у доктора Нервистраничкина: Библ. урок-сценка для малышей / В. Клочкова // Б-ка в шк. – 2002. – 16–28 февр. (№ 4). – С. 10.
Красуля Н. Ставлення до підручників: Бібл. урок-бесіда у 9 кл. / Н. Красуля, М. Гришина // Шкіл. б-ка. – 2005. – № 12. – С. 88.
Кумейко О. В. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні: Конф. для учнів 10–11 кл. / О. В. Кумейко // Шкіл. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78–82.
Морару С. Библиотечный урок во 2 классе / С. Морару // Шк. б-ка. – 2001. – № 5. – С. 32–33.
Тема: Елементи книги. Як народжується книга. З чого зроблено книгу.
Москвенко О. Живи, книго / О. Москвенко // Розкажіть онуку. – 2001. – Жовт. (№ 38/39). – С. 34–35.
Сценарій позакласного заходу для учнів початкової школи.
Петрова О. Урок 1. Структура книги: 3 кл. / О. Петрова // Шк. б-ка. – 2001. – № 6. – С. 41–42.
Ролік І. М. Іменини книги / І. М. Ролік // Розкажіть онуку. – 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 84–85.
Сценарій заходу для учнів початкової школи.
Ротова Т. А. „Кто и как построил книгу, для чего она нужна”: Сценарий библ. урока по структуре кн. / Т. А. Ротова // Новая б-ка. – 2005. – № 7. – С. 42–44.


Додаток

Тільки книжки перетворять подив у допитливість. Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя.


(В. О. Сухомлинський)
Життя сучасної людини немислиме без того постійного духовного спілкування з книжкою, яка надихається гордим людським прагненням звеличити самого себе.
(В. О. Сухомлинський)
Книга – казкова лампа, яка дарує людині світло на найвіддаленіших і темних шляхах життя.
(А. М. Упіт)
Хороша книга – втіха і розрада, вихователь і вчитель. Тому книзі така пошана, тому про книгу така турбота.
(М. Є. Шевченко)
Книга – морська глибина. Хто в ній пірне аж до дна –Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перла виносить.
(І. Франко)
Книжки, мов дивні розсипи скарбів,
Мов згустки некоштовного металу,
І розуму, дерзань і почуттів.
Ці книги у мільйонів і мільйонів Заполонили думи і серця.
(П. П. Ребро)
...книга ж – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного.
(М. Т. Рильський)
Як не любити любов’ю наснажених, Мудрістю сповнених книг!...
(М. Т. Рильський)
...Книги – знаряддя знання й освіти.
(П. М. Попов)
Книгу треба не тільки любити, а й поважати, шанувати.
...Книжки треба вміти читати. То не розвага. То велика робота мислі. Оцінка й узагальнення, аналіз і практичне застосування прочитаного.
(Л. М. Ревуцький)
...Книга – превосходный собеседник и великолепное орудие; она – чудесное лекарство и замечательное развлечение; она приносит необыкновенные доходы и дает отличное ремесло; она – прекрасный товарищ и приятный гость; она –наилучший советчик и домочадец...
(Аль-Джахіз)
Книги дороже мне престола.
(В. Шекспир)
Милее книги в мире друга нет.
(А. Навої)
Книги – лучшие друзья. К ним можно обращаться во все трудные минуты жизни. Они никогда не изменят.
(А. Доде)
Берегите и храните книгу как предмет высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать таланта и святого труда.
(Д. Н. Мамин-Сибиряк)
...книги для меня, как хлеб насущный, необходимы.
(Т. Г. Шевченко)
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена.
(І. Бунін)

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет