«Микробиология және вирусология»Дата05.07.2016
өлшемі287.06 Kb.
#178876ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК

042-14-4-03.01.20.03/01-2012
«Микробиология және вирусология» пәнінің оқытушыға арналған оқу әдістемелік кешені

Баспа № 2


«Микробиология және вирусология» пәнінің

5В060700 - «Биология» мамандығына арналған

оқу әдістемелік кешені
ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2012Алғы сөз1 ДАЙЫНДАЛДЫ


Құрастырушы ___________«__»________2013__жыл, Есенгелді Омарбеков , ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, «Ветеринариялық санитария »кафедрасы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама «_____» __________20 _ жыл, №____

Кафедра меңгерушісі ____________E.Омарбеков
2.2 Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде

Хаттама «_____»__________ 20 __жыл, №_____

Төрайымы ___________________ А.Тлеубаева

3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «___» ____________20 __ жыл, №_____

ОӘК төрайымы__________________Г.Искакова

4 БІРІНШІ БАСЫЛЫМНЫҢ (№ , «____» 20 ____ жыл ) ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны  1. Пайдалану аймағы

  2. Нормативтік сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

4. Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс жоспарының мазмұны

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

8. Әдебиеттер

1. ПАЙДАЛАНУ АЙМАҒЫ

«Микробиология және вирусология » пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы 5В060700 - Биология» мамандығының студенттеріне


арналған.


«Микробиология және вирусология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 5В060700 - «Биология» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, қажеттілігімен, актуальдығымен, саясатымен таныстырып, қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқудағы басшылыққа алатын негізгі құжат болып саналады.

«Микробиология және вирусология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:

Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, мамандық 5В060700 «Биология», ГОСО РК 3.08.0-2004, ҚР білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітіліп, қолдануға жіберілген, 7 тамыз 2004 жжыл, № 671.


2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Оқытушыға арналған «Микробиология және вирусология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:

Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, мамандық 050701 «Биотехнология», ГОСО РК 3.08.0-2004, ҚР білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітіліп, қолдануға жіберілген, 7 тамыз 2004 жжыл, № 671. және университеттің СТУ 042-РГКП-СГУ-8 -2007 және ДП 042-08.10.10.12-2007 стандарттарына сүйене отырып жасалынған3 Жалпы ережелер
3.1 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама.

Микробиология және вирусолог,ия пәні жәй көзге көрінбейтін тірі организмдер -микробтар мен вирустармен танысу, олардың өсіп-көбею, адам, жануарлар және өсімдіктеде тудыратын өзгерістерді, табиғатта таралуын зерттеү, ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласындағы ролі, сырқы ортаны қорғау және жалпы биологиялық мақсаттарды шешу жолдарын қарастырады.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты – микроб және вирустарды өсіру және олардын түрін анықтау тәсілдерін менгеру.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері – студенттерді микробиологиялық және вирусологиялық зерттеү әдістеріне үйрету.

3.4 Микробиология және вирусология пәнін оқыған студент келесі талаптарға сай болу керек:

- әр түрлі топтағы микроб және вирустардың құрлысын, морфологиясын, классификациясын; физиологиясын, экологиясын, генетикасын, бактериалды және вирустық инфекцияларға қарсы заттарын білу;

- микроорганизмдердің тұрақты емес элементтерін; тинкториалды қасиеттерін анықтауды; микробтың таза өсіндісін бөліп алу және олардың биохимиялық қасиеттерін білу;

- микроб және вирустардың жіктелу негіздерін білу;

- микроб және вирус жасушаларында өтетін физиологиялық процестердің болмысын түсіну;

- биотехнологиялық процестердегі микроорганизмдердің маңыздылығын, иммунитет және инфекция туралы уғымдарды түсіне білулері;

- микроб өсіндісі мен жұмыс істеуді және бактериалды препараттарды дайындау және бояу тәсілдерін білу;
3.5 Пәннің пререквизиттері: физика, органикалық және биоорганикалық, физиология, омыртқасыз жануарлар зоологиясы, төменгі сатыдағы өсімдіктер, биологиялық химия.
3,6 Пәннің постреквизиттері: генетика, өзіндік даму биологиясы, өсімдіктер физиологиясы, биофизика.

1 кесте – Оқу жоспардың көшірмесі
Курс

семестр

Кредиттер

саны


Дәріс

(сағ)


Зертха

налық


(сағ)

ОСӨЖ

(час)


СӨЖ

(час)


Барл

ығы


(час)

Қорыты

нды


бақылау

түрі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

5

3

15

30

45

45

135

емтихан4. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 кесте - Пәннің мазмұны. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлуТақырыптардың аталуы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәрістер

1. Микробиология және вирусологияға кіріспе

1

1.Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с3-12

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с3-6

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону «Феникс»,2000-с3-6


2. Прокариотты жасушаның құрылысы және морфологиясы

1

1.Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с13-31

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с33-43

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с7-8


3 . Эукариотты жасушаның құрылысы, морфологиясы

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с32-53

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с44-57

4.ТрушинаТ.П основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с13-25


4-5.Микроорганизмдер физиологиясы

1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с59-97

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с61-89

4. Трушина Т.П основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с32-47


6. Микроорганизмдер экологиясы

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


7. Микроорганизмдерге сыртқы факторлардың әсері

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92

8. Микроб жасушаларында өтетін маңызды биотехнологиялық процесстерін өңдірісте қолдануы1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с335-349

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с90-113

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с64-82


9. Микроорганизмдер генетикасы

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с135-138

3.«Ветеринарная микробиология и иммунология»/под ред проф. Н.А. Радчука ,-М., 1991-с94-10410.Иммунитет, инфекция

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с139-163

3.«Ветеринарная микробиология и иммунология»/под ред проф. Н.А. Радчука,-М., 1991-с104-159

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с98-102


11.Бактериофагия

1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


12.Вирустардың негізгі қасиеттері

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с3-12,209-221

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с3-1513.Вирустардың химиялық құрамы және архитектурасы

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

2.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2614.Вирустардың репродукциясы

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с249-305,335-349

15.Вирустық індеттке қарсы иммунитеттің ерекшеліктері
1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004.2.Сюрин В.Н. «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991

Барлығы:

15
Зертханалық сабақтар

1.Микробиологиялық зертхана, оның мақсаты. Иммерсиялық жүйе.

1

1.Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с3-12

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с3-6

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону «Феникс»,2000-с3-6


2.Бактериялардың морфологиясы.

1

1.Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с13-31

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с33-43

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с7-8


3-4.Бояулар, бояу ерітінділері. Бактериалды препараттарды дайындау ережелері. Жай бояу әдісі.

2

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с32-53

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с44-57

4.ТрушинаТ.П основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с13-25


5-6.Зеңсаңырауқұлақтардың, дрожжилардың және актиномицеттердің морфологиясы.

2

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с59-97

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с61-89

4. Трушина Т.П основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с32-47


7.Күрделі бояу әдістері. Грам бояу әдістің мәні.

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


8.Спора және капсулаларды анықтау әдістері.

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


9.Бактериялардың қозғалғыштығын анықтау.

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с335-349

3.. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с90-113

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с64-82


10.Стерилизация әдістері.

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с135-138

3.«Ветеринарная микробиология и иммунология»/под ред проф. Н.А. Радчука ,-М., 1991-с94-10411.Қоректік орталар. Компоненттері, жіктелуі.

1

1. Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2. «Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с139-163

3.«Ветеринарная микробиология и иммунология»/под ред проф. Н.А. Радчука,-М., 1991-с104-159

4. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с98-102


12.Микробтың «таза өсіндісі». Бөліп алу әдістері, мақсаты. Аэробтарды және анаэробтарды өсірү тәсілдері.

1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


13-14.Коллоквиум

215.Микроорганизмдердің культуральдық қасиеттері.

1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


16.Микроорганизмдердің ферментативті қасиеттері. Микробтың түрін анықтау.

1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


17.Антибиотиктер. Бактериялардың антибиотиктерге сезгімталдығын анықтау әдістері.
1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


18.Бактериофагтар


1

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


19-20.Су, ауа, топырақ микрофлорасы.

2

1 Толыспаев Б.Т., т.б. «Мал дәрігерлік микробиология» Алматы, 1999. 2.«Техническая микробиология пищевых продуктов»,А.Я Панкратова-М., 1968-с164-174

3. Жвирблнская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975-с7-15

4.. Трушина Т.П. основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000-с83-92


21.Вирустың негізгі қасиеттері. Вирустық материал мен жұмыс істеу ережелері.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2622.Патологиялық материалды алу, жеткізу және өңдеу ережелері.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2623.Патологиялық материалдағы вирустарды анықтау әдістері.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2624.Вирустарды өсіру. Лабораториялық жануарларды вирусологияда қолдану

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2625.Тауық эмбриондарын вирусологияда қолдану.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2626.Тауық эмбриондарын жару және олардан вирустық материал алу.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2627.Вирустарды өсіру. Торша өсіндісін вирустарды өсіру үшін қолдану.

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2628.Вирустық ауруларға қарсы қолданылатын биопрепараттар

1

1.Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология, Алматы, 2004. 2.Омарбеков Е.Б. Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей. 2001. 3.Сюрин В.Н., «Ветеринарная вирусология»,-М., 1991-с13-54

4.Троценко Н.И. и др. «Практикум по ветеринарной вирусологии»-М.,1989-с15-2629-30. Коллоквиум

2
Барлығы:

30

  1. Студенттердің өздік жұмыстарының

тақырыптарының тізімі
5.1 Микробиология және вирусология даму тарихы

5.2. Риккетсия, микоплазма, хламидиялардың құрылысы, морфологиясы

5.3. Ферменттердің жалпы қасиеті. Классификациясы

5.4. Фосфор, темір, күкірт қойнауларындағы микроорганизмдердің рөлі

5.5.Жануар денесінің микрофлорасы

5.6.Суды залалсыздандыру әдістері

5.7.Микроорганизмдерге сәулелердің әсері

5.8.Дезинфекция

5.9.Микроорганизмдердің генетикалық қоры. Ақуыз синтезі

5.10.Әртүрлі топтағы микроорганизмдердің қарым қатынас түрлері

5.11.Микроорганизмдердің өндірісте қолданылуы:

спирт-, сүт-, пропион-, майқ-, сіркеқышқылды ашу процесстер

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

3 кесте - Пәннің оқу-әдістемелік картасыТақырып

Көрнекі құралдар,ТҚЖ,

плакаттарӨздік жұмыс сұрақтары

Бақылау түрі

ДәрістерЗертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

1. Микробиология және вирусологияға кіріспе

1.

Микробиологиялық зертхана, оның мақсаты. Иммерсиялық жүйе.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Микробиологиялық лабораторияда жұмыс істеу ережелері

Ауызша сұрау, реферат

2. Прокариотты жасушаның құрылысы және морфологиясы

2.

Бактериялардың морфологиясы.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

3 . Эукариотты жасушаның құрылысы, морфологиясы

3-4

Бояулар, бояу ерітінділері. Бактериальды препараттарды дайындау ережелері. Жай бояу әдісі.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

4-5.

Микроорганизмдер физиологиясы5-6

Зең саңырауқұлақтардың, дрожжилардың және актиномицеттердің морфологиясы.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

6. Микроорганизмдер экологиясы

7-8

Күрделі бояу әдістері. Грам бояу әдістін мәні.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

7 Микроорганизмдерге сыртқы факторлардың әсері

9.

Спора және капсулаларды анықтау әдістері.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

8. Микроб жасушаларында өтетін маңызды биотехнологиялық процесстерің өндірісте қолданылуы

10.

Бактериялардың қозғалғыштығын анықтау.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

9. Микроорганизмдер генетикасы

11.

Стерилизация әдістері.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

10.Иммунитет, инфекция

12.

Қоректік орталар.Компоненттері, жіктелуі.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

11.Бактериофагия

Микробтардың таза өсінділері. Бөліп алу әдістері. Аэробтарды және анаэробтарды өсірү тәсілдері.

Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

12.Вирустардың негізгі қасиеттері

13-14

Коллоквиум

Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

13.Вирустардың химиялық құрамы және архитектурасы

15.

Микроорганизмдердің культуральдық қасиеттері.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

14.Вирустардың репродукциясы

16.

Микроорганизмдердің ферментативті қасиеттері. Микробтың түрін анықтау.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат

15.Вирустық індеттке қарсы иммунитеттің ерекшеліктері

17.

Антибиотиктер. Бактериялардың антибиотиктерге сезгімталдығын анықтау әдістері.Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау, реферат
18.

Бактериофагтар
Плакаттар,

биопрепараттар,

микроскоп


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау,
реферат
19.

Су, ауа,топырақ микрофлорасы.


Бактериялардың пішіні, морфологиялық, биолгиялық қасиеттері

Ауызша сұрау,
реферат

.

20.

Су, ауа,топырақ микрофлорасы.


Су,ауа,топырақ микрофлорасы

Ауызша сұрау,
реферат
21.

Вирустың негізгі қасиеттері. Вирустық материал мен жұмыс істеу ережелері.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
22.

Патологиялық материалды алу және өндеу ережелері.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
23.

Патологиялық материалдағы вирустарды анықтау әдістері.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
24.

Вирустарды өсіру. Лабораториялық жануарларды вирусологияда қолдану


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
25.

Тауық эмбриондарын вирусологияда қолдану.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
26.

Тауық эмбриондарын жару және олардан вирустық материал алу.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
27.

Вирустарды өсіру. Торша өсіндісін вирустарды өсіру үшін қолдану.


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
28.

Вирустық ауруларға қарсы қолданылатын биопрепараттар


Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат
29-30.

Коллоквиум
Вирустардың қасиеттері, биологиялык сипаттамасы, өсіру тәсілдері

Ауызша сұрау,
реферат7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

4 кесте - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар

Саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

2

3

4

1 Техническая микробиология пищевых продуктов. Под ред. А.Я. Панкратов и др.М. 1968.

25

25

100

2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975

30

16

100

3.ТрушинаТ.П Основы микробиологии, физиологии питания и сакнитарии для опщепита- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000

10

16

62

4Толысбаев Б.Т, Шоқанов Н, Булашев А, Бияшев Қ, Мал дәрігерлік микробиология. Алматы,1999

5

16

31

5 Костенко Т.С, Скаршевская Е.И, Гительсон С.С Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии, Москва, 1989

50

16

100

6 Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология. Алматы ,2004

50

16

100

7 Омарбеков Е.О.Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары. Семей,2001

25

16

1008. Әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Толысбаев Б.Т, Шоқанов Н, Булашев А, Бияшев Қ, Мал дәрігерлік микробиология. Алматы,1999

8.1.2 1 Техническая микробиология пищевых продуктов. Под ред. А.Я. Панкратов и др.М. 1968.

8.1.3 Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. «Микробиология в пищевой промышленности»-М.,1975 8.1.4 Мырзабекова Ш.Б. Ветеринариялық вирусология. Алматы , 8.1.5 Омарбеков Е.О.Вирусология пәнінің зертханалық сабақтары.

Семей, 2201


8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Асонов Н.Р. Микробиология, М. 1989

8.2.2 Нецепляев С.В. , Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животног происхождения-М., 1990

8.2.3 Костенко Т.С, Скаршевская Е.И, Гительсон С.С Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии, Москва, 1989

8.2.4 Бетина В. Путешествие в страну микробов, Москва. 1976. 272 с.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет