Министерство на земеделието и храните местна инициативна група троян и априлциДата27.06.2016
өлшемі48.85 Kb.
#160519
түріПрограма

Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ


О Б Я В А
за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
I) Финансова помощ е предназначена за:

 1. Общините Троян и Априлци;

 2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

 3. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията;

 4. Граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място в община Троян и Априлци;

 5. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


II) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 20 000 лева, а максималният размер - 100 000 лева.

Общ публичен принос за настоящата обява 100 000 лева.
III) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес;

Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти на неправителствени организации и на читалища.

Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер на 50 на сто от общата стойност на допустимите разходи.IV) Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.


V) Недопустими разходи:

Финансова помощ няма да се предоставя за реконструкция / рехабилитация / ремонт на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за паметниците на културата (НИПК).


VІ) Допълнителни изисквания към кандидатите:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност с изключение на общините;

3. не са в производство по ликвидация с изключение на общините;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата с изключение на общините.
VII) Критерии за избор на проекти

Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:

1. задължителните критерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.

2. допълнителните критерии за оценка:

- проектът е предложен от кандидат, който не е бил подпомаган за сходни дейности от ЕС – 10 точки;

- проект, предложен от местно поделение на вероизповедание – 20 точки;

- заявлението за кандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията – 10 точки;

- проекти, насочени към реконструкция и изграждане на тротоари, площади и др. – 10 точки.


VІІІ) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 16 април 2012 г. от 8.30 часа.
ІX) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 15 юни 2012 г., вкл. до 16.00 часа

Консултации на заинтересованите лица се предоставят:

 • всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и

 • всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.
Лица за контакти:

 • Таня Петкова – тел. 0888 934 712;

 • Полина Мъглова – тел. 0896 879046.


Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група в:

 • всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и

 • всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.


Заявлението за подпомагане по образец по Мярка 322Обновяване и развитие на населените места е публикувано на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.org
Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322Обновяване и развитие на населените места са публикувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.org
Документите за кандидатстване се подават в:

 • всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и

 • всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.


Документи за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5. и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.
В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.


Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци”,

гр.Троян, ПК 5600, ул. „Г.С.Раковски”, № 55, тел. 0670/5 38 38, e-mail: migta@abv.bg
Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет