Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друкубет1/47
Дата29.06.2016
өлшемі3.12 Mb.
#164894
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

1902-1969


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2013

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

С 82
Відповідальний за випуск: засл. працівник культури України Зінченко І.І.


Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Білявська Надія Петрівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Хаселева Наталя ОлексіївнаСторінки друку - 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Т.Є.Мазепа, Н.П.Білявська, Л.Л.Кузяк, Н.О.Хаселева; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 414 с. - (Сер. Наукові публікації)
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікаційУкладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

Від укладачів

Одеська національна академія харчових технологій розпочала свій славетний шлях в 1902 році, коли була заснована Одеська школа мукомелів, яка за перші 67 років свого існування виросла до Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова. За цей період був накопичений багатий скарб наукових праць її співробітників. Перша спроба скласти бібліографічний покажчик опублікованих праць колективу ОТІХП була розпочата у 1977-1979 роках. Співробітниками довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ОТІХП на чолі з завідуючою Н.О.Хаселєвою було складено 3 покажчика (Труды ученых ОТИПП 1927-1957, 1958-1962, 1963-1967), які не буди видані й залишилися у машинописному вигляді. Взявши їх за основу, співробітники науково-бібліографічного відділу Науково-технічної бібліотеки ОНАХТ здійснили пошук інших опублікованих робіт науковців та склали новий покажчик «Сторінки друку 1902-1969», в який увійшли також праці видатних вчених кафедр Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості, які після реорганізації було переведено до складу ОТІХП. Відомості про наукові праці взяті з каталогів і картотек різних бібліотек світу, а також з мережі Internet.

Даний покажчик містить праці вчених, видані не тільки під час їх роботи в інституті, а й в інші періоди їх творчості, починаючи з 1878 року.

Збірник включає монографії, підручники, навчальні посібники та науково-технічні інформаційні видання, статті, надруковані у збірниках наукових праць академії, інших вузів та науково-дослідницьких закладів. Також представлені матеріали конференцій, публікації в періодичних виданнях, автореферати, дисертації, патенти та авторські свідоцтва, матеріали зі звітів НДР, матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту та інше.

Матеріал систематизовано та розміщено в 13 розділах за типологічними ознаками. Подальше викладання матеріалу – за алфавітом авторів та назв. Відомості про патенти та авторські свідоцтва подаються за нумераційною послідовністю. Бібліографічний опис здійснюється мовою видання та згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Для прискорення пошуку потрібної інформації в кінці збірника розміщено іменний покажчик.

Бібліографічний покажчик стане у нагоді науково-технічним, інженерно-технічним співробітникам, бібліотечним працівникам та аспірантам.


ЗМІСТ1. Монографії ( М )…………………………………………………………
2. Підручники та навчальні посібники ( П )…………………………
3. Науково-технічні інформаційні видання (И)………………………...
4. Дисертації та автореферати дисертацій ( А )………………………..
5. Матеріали зі звітів НДР (О)……………………………………………
6. Матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту (С)…
7. Статті у збірниках наукових праць інституту ( Н )………………
8. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ни )………
9. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………………….
10. Газетні публікації ( Г )…………………………………………………
11. Матеріали конференцій інституту (К)
11.1. XVIII научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1955 г.) ………………
11.2. Труды XXII научной конференции Одесского технологического института (Одесса,1961 г.)………………....................
11.3. XXIV научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1961 г.)…………………
11.4. XXV научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1963 г.)……………
11.5. XXVI научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1964 г.)……………
11.6. XXVII научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова, посвященная памяти М.В.Ломоносова (1765-1965): тез. докл. (Одесса,1965 г.)……………………………………
11.7. Тезисы докладов XXVIII научной конференции Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова (Одесса,1968 г.)…….
11.8. Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках / ОТИ им. М.В.Ломо-носова, АН УССР, Ин-т техн. теплофизики (Одесса,1967 г.)…………….
12. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Ки )………………
13. Патенти, авторські свідоцтва та нормативно-технічна документація ( Па )………………………………………………………..

14. Іменний покажчик…………………………………………………….
6

19

27
29

71

77

85

108

176

271

274

275

276

280

284


292

303

316
319


360
376
МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ
М1. Автоматы для производства жестяных банок / Я.Ю. Локшин, Г.Х.Молдавский, Г.Ю.Бершадский, А.Е.Розенбелов . - М.:Машиностроение, 1966 .-344 с.

М2. Бавли, Г. Режим экономии – метод социалистического хозяйст-вования / Г.Бавли, Н.Наследников. – О.:Обл. изд-во, 1958. – 38 с.:ил. – (Вопросы конкретной экономики на производстве).

М3. Барер, Г.О. Новые мельничные машины: Сост. по материалам исслед. ВНИИЗа / Г.О.Барер, Г.И.Клеймерман, П.Н.Тарутин. – М.;Л.:Пище-промиздат,1936. – 79 с.:ил.;черт.

М4. Барташев, Л.В. Выбор технологического варианта / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1948. – 151 с. – ( То же на нем. яз.).

М5. Барташев, Л.В. Организация серийно-поточного производства в машиностроении / Л.В.Барташев; под ред. И.М.Разумова. – М.:ВИНИТИ, 1961. – 51 с.

М6. Барташев, Л.В. Поточное производство металлоизделий / Л.В.Бар-ташев; под ред. Л.Я.Шухгалтера. – М.:Госпромиздат,1952. – 133 с. – (То же на нем. яз.).

М7. Барташев, Л.В. Поточные методы организации производства в машиностроении / Л.В.Барташев. – М.:Знание,1960. – 48 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Сер. 3. Экономика).

М8. Барташев, Л.В. Производственный процесс на машиностроитель-ном заводе / Л.В.Барташев. – М.:[б.и.],1962. – 48 с. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти; Обществ. ун-т; Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и орг. пр-ва).

М9. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании и производстве машин / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1963. – 304 с.: ил.

М10. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании машин / Л.В.Барташев.- Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машино-строение,1968. – 352 с.:ил.

М11. Барташев, Л.В. Технологичность конструкций и экономика произ-водства / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1956. – 48 с.: граф. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти, Одес. обл. правл., Ком. экономики технол. процес-сов).

М12. Барташев, Л.В. Экономика конструирования машин и приборов / Л.В.Барташев, Л.И.Гамзат-Курек. – Рига:Латгосиздат,1964. – 266 с.

М13. Барташев, Л.В. Экономика конструкторской и технологической подготовки производства / Л.В.Барташев. – М.:[Б.и.],1966. – 73 с.:черт. – (НТО машпром. Обществ. ун-т. Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и организации пр-ва на машиностроит. з-де).

М14. Барташев, Л.В. Экономика снижения веса машин / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1958. – 54 с.: черт. – (НТО Машпром Одес. обл. правления). – Библиогр.: 17 назв.

М15. Барташев, Л.В. Экономическая эффективность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на складах зерна и муки / Л.В.Барташев; под ред. П.Н.Платонова. – М.:Хлебоиздат,1960. – 96 с.:черт. – Библиогр.: 20 назв.

М16. Белецкий, В.Я. Теория и расчет сит с прямолинейными качаниями: (мельничные, крупяные и элеваторные просеивающие машины) / В.Я.Белец-кий; под ред. Л.Б. Левенсона. – М.:Заготиздат, 1949. – 188 с.:черт. – Библи-огр.: с. 183 (23 назв.).

М17. Бузник, В.М. Интенсификация теплообмена в судовых установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1969. – 364 с.

М18. Бузник, В.М. Проектирование судовых паровых котлов / В.М.Буз-ник. – Л.:Судпромгиз,1951. – 332 с. – (переиздано в Китае, Шанхай,1956. – 284 с. – китайский яз.)

М19. Бузник, В.М. Судовые парогенераторы / В.М.Бузник. – Л.:Судо-строение, 1970. – 480 с.

М20. Бузник, В.М. Теплопередача в судовых энергетических установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1967. – 385 с.

М21. Бурлаков, Я.М. Мукомол: справ. рук. для работников гос. сельско-хоз. мельниц / Я.М.Бурлаков, С.Е.Кофман; под общ. ред. В.Я.Гиршсона. – К.:Гостехиздат Украины,1951. – 307 с.:ил. – Библиогр.: с. 301-302.

М22. Васильев, Н.Н. Курс аналитической геометрии / Н.Н.Васильев. – О.,1926. – В надзаг.: Одес. политехн. ин-т. - Стеклогр.

М23. Васильев, Н.Н. Теория определителей / Н.Н.Васильев. – О.,1919. – 48 с. – В надзаг.: Одес. высш. худож. уч-ще. - Стеклогр.

М24. Великий Ленин: сб. ст. каф. обществ. наук / отв. ред. П.Н.Плато-нов, науч. ред. А.П.Египко, Р.С.Бронштейн; ОТИ им. И.В.Сталина. – О.,1960. – 165 с.

М25. Гавриченков, Д.Н. НОТ на предприятиях отрасли хлебопродуктов / Д.Н.Гавриченков, Я.Н.Павлинов, Н.Ф.Уголик; под ред Д.Н.Гавриченкова. – М.:Колос,1969. – 192 с.

М26. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – М.:Машиностроение,1964. – 383 с.

М27. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машиностроение,1969. – 535 с.:ил.

М28. Гибкие проволочные валы: каталог – справочник / Г.И.Коган-Воль-ман, Г.Т.Басеник, Э.Я.Гейфман и др.; под общ. ред. Г.И.Когана-Вольмана. – М.,1964. – 136 с.

М29. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во ком. и профкома техникума технологии зерна и муки,1927. – 152 с.

М30. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во Одес. механико-технол. учеб.-произв. комбината технологии зерна и муки им. И.В.Сталина,1931. – 142 с. – (То же на укр. яз.).

М31. Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выхода муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 27 с. – ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М32. *Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выход муки / В.Я.Гиршсон. – О.,1940. – 14 с.: 3 табл. – ( Одес. ин-т технологии зерна и муки им. И.В.Сталина).

М33. Гиршсон, В.Я. Влияние крупноты пшеницы на выхода и качество муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 24 с. - ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М34. Гиршсон, В.Я. Поправочные коэффициенты к расчету мельничных эксгаустеров / В.Я.Гиршсон. – К.:Гострест «Киев-печать»,1924. – 13 с.:диагр.; черт.

М35. Гиршсон, В.Я. Способы повышения извлечения эндосперма из пшеничного зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1939. – 56 с.: табл. – (УкрНИИ зерна и продуктов его перераб.).

М36. Гиршсон, В.Я. Экспериментальные исследования процессов техно-логии зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1949. – 151 с.

М37. Гольденберг, Я.М. Расфасовка консервов / Я.М.Гольденберг. – М.: Пищепромиздат,1959. – 37 с.

М38. Горбис, З.Р. Теплообмен дисперсных сквозных потоков / З.Р.Гор-бис. – М.;Л.:Энергия, 1964. – 296 с.:ил.

М39. Гохман, Э. Х. Введение в тензорное исчисление / Э. Х. Гохман. – Х.;К.: Изд. НКТП,1935. - 129 с. : ил.

М40. Гохман, Э.Х. Интеграл Стильтьеса и его приложения / Э.Х.Гохман. – М.:Физматгиз,1958. – 191 с.

М41. Гохштейн, Д.П. Использование отходов тепла в тепловых насосах / Д.П.Гохштейн.- М.;Л.:Госэнергоиздат,1955. – 80 с.:схемы. – Библиогр.: 31 назв.

М42. Гохштейн, Д.П. К проблеме нового рабочего агента для бинарных установок. Ч. 1 / Д.П.Гохштейн. – О.:Одес. индустр. ин-т,1938. – 35 с.

М43. Гохштейн, Д.П. Остановятся ли мировые часы?: Популярное изложение учения об энтропии / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 104 с. – (Сер. Б-ка теплотехника. Вып. 11).

М44. Гохштейн, Д.П. Проблема повышения КПД паротурбинных электростанций / Д.П.Гохштейн, Г.П.Верхивкер. – М.;Л.:Госэнергоиздат, 1960. – 208 с.: черт. – Библиогр.: с. 205-207.

М45. Гохштейн, Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок / Д.П.Гохштейн. – М.:Энергия,1969. – 368с.

М46. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1951. – 112 с.:черт. – Библиогр.: 12 назв.

М47. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – Изд. 2-е, перераб. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 111 с.: черт.

М48. Грубэ, С.Э. За высокое качество муки / С.Э.Грубэ; под ред. Л.И. Котляра. – Ташкент:Изд-во комитета науки УзССР,1936. – 48 с.

М49. Гуськов, Б.С. Силовое резание металлов / Б.С.Гуськов. – [О.]:Дом техники,1953. – 18 с.

М50. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабатываю-щих предприятиях / А.М.Дзядзио. – М.:Заготиздат,1961. – 328 с.:ил. – Библиогр.: с. 116-120 (126 назв.); с. 289-290 (36 назв.).

М51. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабаты-вающих предприятиях / А.М.Дзядзио, А.С.Кеммер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Колос,1967. – 295 с.: ил.

М52. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на сельскохозяйствен-ных мельницах / А.М.Дзядзио, П.Н.Платонов, С.Е.Кофман; под ред. А.Я. Соколова. – М.:Пищепромиздат,1954. – 71 с.:черт.

М53. Дикий, Б.Ф. Автоматизация консервного производства / Б.Ф.Ди-кий, А.Ф.Фан-Юнг. – М.:Пищевая пром-сть,1966. – 342 с.: ил. – Библиогр.: 122 назв.

М54. Дикис, М.Я. Закаточные машины и уход за ними / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1939. – 92 с.: ил.; черт. – (Техн. минимум).

М55. Дикис, М.Я. Машины-автоматы для герметизации консервной тары / М.Я.Дикис. – М.:Машгиз,1955. – 208 с.: черт. – Библиогр.: с. 206 (20 назв.).

М56. Дикис, М.Я. Машины для герметической укупорки консервной тары / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1939. – 244 с.:черт.; табл.

М57. Дикис, М.Я. Пастонакладная машина и уход за ней / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1936. – 64 с.: ил.; черт. – (Техн. минимум).

М58. Добросердов, Д.К. Библиография по диэлектрической постоянной от 1838 года bis dato : Прил. к соч. того же авт.: "Исследование диэлектри-ческой постоянной в связи с составом и строением" / Д.К.Добросердов. - Казань: Типо-лит. Имп. ун-та,1908. – 326 с.

М59. Добросердов, Д.К. О молекулярной рефракции органических соединений для лучей с бесконечно большой длиной волны: Прил. 2 к соч. того же авт.: "Исследование диэлектрической постоянной в связи с составом и строением" / Д.К.Добросердов. - Казань : Типо-лит. Имп. ун-та,1909. – 89 с.

М60. Добросердов, Д.К. Весы и взвешивание : химические весы, их теория, испытание и употребление / Д.К.Добросердов, прив.-доц. Казан. ун-та. -Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1905. – VII, 121 с.: рис.

М61. Добросердов, Д.К. Гендрик фан'т Гофф, его жизнь и труды / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1912. – 29 с.

М62. Добросердов, Д.К. Итоги полувекового труда : К 50-лет. юбилею науч.-лит. деятельности Марслена Бертло : (Чит. в заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те 17 янв. 1902 г., а также в заседании Мат. студ. кружка при Имп. Казан. ун-те 13 дек. 1901 г.) / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1902. – 19 с.

М63. *Добросердов, Д.К. К анализу хромовой кислоты и ее аммиачных солей / Д.К.Добросердов. - [Казань]:Типо-лит. Имп. казан. ун-та,1903.

М64. Добросердов, Д.К. Новый метод прокаливания для количествен-ного определения хлора в хлорнокислых солях / Д.К.Добросердов, В.Эрман. – [Х.]:Харківдрук,[1926]. – 15 с.

М65. *Добросердов, Д.К. О взаимной нейтрализации цвета солей никеля и кобальта в применении к анализу их по объемному способу Фольхарда / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1902.

М66. *Добросердов, Д.К. О двойных солях йодной ртути с йодистым никелем и кобальтом / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1901. – 9 с.

М67. *Добросердов, Д.К. О девятиводном гидрате двойной соли йодис-того лития с йодистой ртутью / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та, 1900.

М68. *Добросердов, Д.К. О модификациях йодной ртути и о типах ее двойных солей с йодистыми металлами в связи с валентностью последних / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1901.

М69. Добросердов, Д.К. О молекулярной рефракции органических соединений для лучей с бесконечно большой длиной волны : Прил. 2-е к соч. того же авт.: "Исследование диэлектрической постоянной в связи с составом и строением" / Д.К. Добросердов. – Казань:типо-лит. ун-та,1909. – 89 с.

М70. Добросердов, Д.К. О составе и свойствах гидрата бромновато -алюминиевой соли / Д.К.Добросердов. - [Казань]:Типо-лит. Имп. казан. ун-та,1906. – 9 с.

М71. Добросердов, Д. К. О трехводном гидрате кислой соли йодистого кадмия. О мнимом разложении от света семиводного гидрата серноникелевой соли / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та, 1900.

М72. Добросердов, Д. К. О шестиводном гидрате двойной соли йодис-того марганца с водной ртутью / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. Казан. ун-та,1904. – 4 с.

М73. Добросердов, Д.К. Получение 9-ти и 6-ти водного гидратов хлор-но-аммониевой соли и исследование первого в отношении к потере воды, нагреванию и растворимости / Д.К.Добросердов. – Х.:Харківдрук,1926. – 119с.

М74. Добросердов, Д.К. Сравнительное исследование некоторых спосо-бов количественного определения солей хлорной кислоты / Д.К.Добросердов. – Х.:Харківдрук,1926. – 14 с.

М75. Добросердов, Д.К. Хлорноватокислый алюминий, его гидраты и ход его разложения при нагревании / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1904. – 22 с.

М76. Дудкин, М.С. Получение кормовых продуктов из отходов перера-ботки зерна / М.С.Дудкин. – М.:ЦИНТИ Госкомзага,1963. – 55 с.: ил.

М77. Жислин, Я.М. Техническое пособие для помощника мастера и мастера крупозавода / Я.М.Жислин. – М.: Заготиздат,1944. – 138 с.

М78. За снижение энергоемкости пневмотранспортных установок / А.М.Дзядзио, Г.Ф.Костюк, Г.Г.Цыбульский и др.; отв. ред. П.Н.Платонов. – О.:ОТИ,1961. – 65 с.

М79. Золотарев, С.М. Сортовые помолы пшеницы / С.М.Золотарев; под ред. П.П.Тарутина. – М.:Заготиздат, 1954. – 120 с.:ил.

М80. Иванов, А.А. Асинхронные генераторы для гидроэлектрических станций небольшой мощности / А.А.Иванов. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1948. – 128 с.: ил.

М81. Иванов, А.А. Основы теории переменных токов / А.В.Иванов. – О.:Одес. ин-т технологии зерна и муки им. И.В.Сталина,1936. – 154 с.:черт.

М82. Ильченко, В.И. Анализ подвижности продукта и производитель-ности на ситах разных типов / В.И.Ильченко. – М.:Госторгиздат,1938. – 49 с.: ил.

М83. Ильченко, В.И. Новые методы учета и контроля работы вальцевых станков / В.И.Ильченко. – М.:Госторгиздат,1938. – 56 с.

М84. Ильченко, В.И. Самобалансирующийся рассев / В.И.Ильченко. – М.,[1926]. – 15 с. – (Науч.-исслед. каф. мех. технологии в Киеве).

М85. *Ильченко, В.И. Электропередача / В.И.Ильченко.- К.:Энерго-издат,1932.

М86. Исследование и конструирование технологического оборудования: сб. ст. / ред. Л.И.Котляр. – О.,1959. - 80 с.:ил.

М87. Ицкович, Н.М. Исследование нестационарного теплового потока в однослойной кладке печей / Н.М.Ицкович; предисл. С.Д.Левенсона. – О., 1938. – 162 с.: ил. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та).

М88. Ицкович, Н.М. Исследование скорости горения украинского буро-го угля: в 2 ч. Ч.1. Температура воспламенения и сушка бурого угля / Н.М. Ицкович, В.К.Монкевич; отв. ред. Л.О.Кон. – О.,1936. – 22 с.: ил. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та. Каф. котел. установок).

М89. Ицкович, Н.М. Исследование скорости горения украинского буро-го угля: в 2 ч. Ч.2 / Н.М.Ицкович, В.К.Монкевич; отв. ред. Л.О.Кон. – О.,1938. – 48 с. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та. Каф. котел. установок).

М90. Ицкович, Н.М. Сооружение и эксплуатация линий электропередач высокого напряжения / Н.М.Ицкович, С.С.Гуревич. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.;Л.:ГОНТИ,1938. – 256 с.: ил.

М91. Іванов, А.О. Довідник з основ електротехніки / А.О.Іванов. – К.: Урожай,1968. – 124 с.: іл.

М92. Іванов, А.О. Електростанції з асинхронним генератором / А.О.Іва-нов, В.Б.Пулатов, О.О.Тіщенко. – К.:Техніка,1967. – 158 с.

М93. Кессельман, П.М. Термодинамические свойства водорода при высоких температурах и давлениях / П.М.Кессельман, С.Ф.Горыкин. – М.,1969. – 76 с.

М94. Кессельман, П.М. Термодинамические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы / П.М.Кессельман, Ю.И.Бланк. – М.: Изд-во стандартов,1969. – 281 с.

М95. Кестельман, В.Н. Пластмассовые шкивы и клиноременные пере-дачи: расчет и конструирование / В.Н.Кестельман, А.Д.Короб. – М.:Машино-строение,1968. – 136 с.: ил. – Библиогр.: с. 132-134.

М96. Кестельман, В.Н. Термическая обработка полимерных материалов в машиностроении: произв.-практ. изд. / В.Н.Кестельман. – М.:Машинострое-ние,1968. – 267 с.: ил.

М97. Кнаббе, В.С. Атлас к курсу литейного дела: читанного инж.-техно-логом В.Кнаббе на IV курсе Харьков. технол. ин-та / В.С.Кнаббе. – Х.:Типо-Лит. М.Зильберберга,[б.г.]. – 30 с.:15 табл.; 387 рис.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет