Мустахметов Максат Сабитович дипломный проект на тему: «Разработка мероприятий по улучшению условий движения в горных районах автотрассы Шымкент-Тараз»бет1/4
Дата20.07.2016
өлшемі0.81 Mb.
#211857
түріПояснительная записка
  1   2   3   4ÀÍÍÎÒÀÖÈßМұстахметов Мақсат Сабитулы
«Шымкент-Тараз автотрассасының таулы аймақтарындағы қозғалыс жағдайын жақсарту бойынша іс-шаралар жасау» тақырыбындағы дипломдық жоба.

– ²àðàòàó қ. М.Х. Дулати атындағы ТарМУ ИТМФ, 2006 ж.

Äèïëîìäûº æîáàның ò¾ñiíiêòåìåëiê æàçáàñûíäà Шымкент-Тараз àâòîòðàññàñûíäà¹û æîë-ê¼ëiê îºè¹àëàðûí òàëäàó, ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåði ìåí ºîç¹àëûñ ºàºûíäûëû¹ûí çåðòòåó, ºàóiïòi îðûíäà¹û ½ñûíûë¹àí iñ-øàðàëàð ýêîëîãèÿëûº á¼ëiìäi ºàðàñòûðó æ¸íå ýêîíîìèêàëûº ê¼ðñåòêiøòåð åñåïòåóëåði îðûíäàë¹àí.

Ñóðåò 21, êåñтå 10, ñûçáà á¼ëiìiíäå 8 ñûçáà.АННОТАЦИЯМустахметов Максат Сабитович
Дипломный проект на тему: «Разработка мероприятий по улучшению условий движения в горных районах автотрассы Шымкент-Тараз». Пояснительная записка и дипломному проекту.

- г. Каратау: ФИТС ТарГУ имени М.Х. Дулати, 2006 г.

В пояснительной записке дипломного проекта проведен анализ ДТП по трассе Шымкент-Тараз, исследовано состав конфликтных точек и интенсивности движения, экологические вопросы и экономические расчеты проекта.

Иллюстраций 21, таблицы 10, графической части 8 листов.
THE SUMMARYMustahmetov Маksat Sabitovich
The degree project on a theme: « Development of actions on improvement of conditions of movement in mountain areas of a highway Shymkent - Taraz ». An explanatory note and to the degree project.

-. Каrаtаu: FETS ТаrSU M.H.Dulati's name, 2006.

In an explanatory note of the degree project the analysis of road accident on a line Shymkent - Taraz is lead(carried out), is investigated structure of disputed points and intensity of movement, ecological questions and economic calculations of the project.

Illustrations 21, tables 10, a graphic part of 8 sheets.ÌÀÇ̵ÍÛ
ÊIÐIÑÏÅ..............................................................................................8


 1. ÆÎÁÀËÀÍÀÒÛÍ ÒÀ²ÛÐÛïÒÛ³ ʶÉIÍ ÑÈÏÀÒÒÀÓ

  1. ²àðàñòûðûëàòûí ê¼øå æîë òîðàáûíû» ñèïàòòàìàñû....10

  2. ²àðàñòûðûëàòûí ê¼øå æîë òîðàáûíäà¹û 2003-2005 æûëäàðûíäà¹û ÆÊÀ-òàðûí òàëäàó.......................................11

 2. Ê´ØÅ – ÆÎË ÒÎÐÀÁÛÍÛ³ ÒÀËÄÀÌÀÑÛ.....................26

2.1. Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» ºèûëûñòàðûíäà¹û

ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðiíi» òàëäàìàñû.......................................26

2.2. ʼëiê à¹ûííû» ºàóiïòi ºèûëûñтарäà¹û ºàðºûíäûëû¹ûí

òàëäàó...............................................................................................36 1. ÒÅÕÍÎËÎÃÈßËÛ² Á´ËIÌ.....................................................50

3.1. Áîéëûº ¼ðëåð ìåí ïëàíäà¹û ºèñûºòàðäû» ºàóiïòiëiãi...50

3.2. Ïëàíäà¹û ºèñûºòàð¹à ºîëäàíàòûí iñ-øàðàëàð..................51

3.3. Áîéëûº ¼ðëåðäi» ºàóiïòiãií ò¼ìåíäåòåòií iñ-øàðàëàð.....53

3.4. Áîéëûº ¼ðëåðäi ºûñ æà¹äàéëàðûíäà áàïòàó.....................54 1. ÝÊÎËÎÃÈßËÛ² Á´ËIÌ...........................................................62

4.1. ʼëiê º½ðàëäàðûíû» ºîðøà¹àí îðòà¹à ºîëàéñûç ¸ñåð

åòóëåðií êåìiòó ¸ñåðëåði............................................................62

4.2. ʼëiê ëàñòàíóäû» ê¼çi................................................................67


 1. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀËÛ² Á´ËIÌ.....................................................70

5.1. Æàëïû í½ñºàóëàð........................................................................70

5.2. ²îç¹àëûñ ºàóiïñiçäiãií àðòòûðó iñ-øàðàëàðûíû»

òèiìäiëiãií àíûºòàó.....................................................................73

²ÎÐÛÒÛÍÄÛ.....................................................................................80

²ÎËÄÀÍÛ˱ÀÍ °ÄÅÁÈÅÒÒÅÐ ÒIÇIÌI..................................81

ÊIÐIÑÏÅ
Àâòîìîáèëèçàöèÿíû» ê¼ï º½ðëûº ¸ëåóìåòòií, ¸ëåóìåòòií-òåõíèêàëûº æ¾éå ò¾ðiíäå ºîðøà¹àí îðòàìåí ê¼ïòåãåí æàºòàðûìåí ¼çàðà áàéëàíûñòû. ²àçiðãi ¹ûëûìíû» æàëïû ïðîáëåìàëàð¹à àäàìäàðäû» ºàòûíàñû æ¸íå òàáè¹àòòà ºàòûíàñû ¾ø íåãiçãi áà¹ûòïåí áàéëàíûñòûí êëàññèôèêàöèÿëàíàäû. Îëàð: ðåñóðñòàðäû ïàéäàëàíó, ºîðøà¹àí îðòàíû» ëàñòàíóû, ¸ëåóìåòòiê ä¸éåêòiëiêòi» òåðiñ ä¸éåêòiëiãi.

²àçiðãi óàºûòøà ê¼ëiê º½ðàëäàðû ýíåðãèÿíû òàìàê åòóäåãi å» ºóàòòû ê¼çäåðäi» áiði áîëûï òàáûëûï îòûð. Àë á½ëàðäû» ºàæåòòiëiãi áîëûï ì½íàé æ¸íå ì½íàé ¼íiìäåði àëäûí¹û ð¼ëäå îðûí àëûï îòûð.

Àâòîê¼ëiêòåäi» êîíñòðóêöèÿñû îíû» ïàéäàëàíó ºàæåòòiëiãiìåí øåêòåëiï ºàíà ºîéìàé, ñîíûìåí ºàòàð òàáè¹àòòàí àëûí¹àí. Ìàòåðèàëäàðäû» ì¼ëøåðiìåí áàéëàíûñòû.

Àâòîìîáèëèçàöèÿ º½àòû å»áåê ðåñóðñûí òàëàï åòóøi áîëûï òàáûëàäû. Àâòîê¼ëiê æ¾ðãiçóøiñi ê¼ïòåãåí ìàìàíäûºòàðäû» áiði áîëûï îòûð. ʼëiê æ¾éåñi ôóíêöèÿñûíû» òèiìäiëiãií áà¹àëàó êåçiíäå ê¼ëiê æ½ìûñòàðûíû» å»áåê ñèûìäûëû¹ûí ò¼ìåíäåòó ìà»ûçäû ð¼ë àòºàðàäû.

Àâòîìîáèëèçàöèÿíû» ýêîëîãèÿ¹à ¸ñåð åòóiíi» ýêîëîãèÿ æ¾éåñiíäåãi êåäåðãiëåðäi» ïàéäà áîëóû ¸ðò¾ðëi ºèûíäûºòàðäû» êiðãiçóiíåí (èíäèãðèòòi ëàñòàíó), ýíåðãèÿíû» ¼»äåëìåéòií (ïàðàìåòðëi êiðëåíó) ñèÿºòû æ¾éåíi» ºàéòàðûìñûç ¼çãåðóëåði.

Àäàì òàáè¹àòû çàò àéíàëûìäà, ºîëäàí æàñàë¹àí æ¸éiòòåðäi» òiçáåãií º½ðäû. Àë ëàñòàóøû èíäèãðèòòåð àðàñûíäà æ¾çäåãåí ºîñóëàð áîëàäû. Îëàð ê¼áíåñå òiði îðãàíèçìäåðãå ºàòòû, ñ½éûº ãàç ò¸ðiçäåñi ò¾ðäå ¸ñåð åòiï ºàóiïòi áîëàäû. Ñîíû» iøiíäåãi ê¼áiñi óëû åìåñ æ½ìûñûí îðûíäà¹àí ãàçäàð, ì½íàé ¼íiìäåði îðãàíèêàëûº æ¸íå áèîîðãàíèêàëûº º½ðàìû áàð øà»äàð, õëîðëàð, àâòîê¼ëiêòåðäi æàñàó æ¸íå ïàéäàëàíó êåçiíäåãi ºàëäûºòàðäû àéòó¹à áîëàäû.

Àâòîìîáèëèçàöèÿíû» äàìóû ê¸äiìãiäåé ýêîëîãèÿëûº æ¾éåíi» ìà»ûçäû ¼çãåðóiíå ¸êåëåäi. Àâòîìîáèëèçàöèÿíû» ¸ëåóìåòòiê ýêîíîìèêàëûº ïðîáëåìàëàðûíû» áiði ºîç¹àëûñ ºàóiïñiçäiãi áîëûï îòûð. Æîë ê¼ëiê àïàòû ñåáåïòåðiíi» æûë ñàéûí åêi æ¾ç åëó ìû» àäàìäàð, îñû ê¼ëiê º½ðàëäàðûíû» ºî¹àì¹à êåëòiðåòií çèÿíûí ºîç¹àëûñòû ºàóiïñiçäåíäiðó øû¹ûíûíàí äà àñûï ò¾ñåäi.

Àâòîê¼ëiêòi» ºîðøà¹àí îðòà¹à òèãiçåòií ¸ð ò¾ðëi ¸ñåðëåði áîëàäû. ²àçiðãi óàºûòòà îñû ¸ñåðëåðäi» ºîðøà¹àí îðòà¹à òèãiçåòiíi» òîëûº çåðòòåëãåíií àéòà êåòêåí æ¼í.


1. ÆÎÁÀËÀÍÀÒÛÍ ÒÀ²ÛÐÛÏÒÛ³ ʶÉIÍ ÑÈÏÀÒÒÀÓ  1. ²àðàñòûðûëàòûí ê¼øå-æîë òîðàáûíû» ñèïàòòàìàñû

Àâòîê¼ëiê æîëäàðûí, û»¹àéëû òàáè¹è êëèìàòòûº æà¹äàéëàð¹à ñ¾éåíå îòûðûï æîáàëàéäû, ñ¸ë ºîòûðëàó, àç¹àíà ûë¹àëäàí¹àí æîë áåòi, æàºñû ìåòåîðîãèÿëûº ê¼ðiíiñ. Ñåçîíäûº òàáè¹è- êëèìàòòûº ôàêòîðëàðûíû» ¸ñåði ºîç¹àëûñ æà¹äàéûí ¼òå ºàòòû ¼çãåðòåäi. Ñîíûìåí ºîñà îë åñåïòiк ïàðàìåòðëåðäi» ê¼áiíåñå ¸ñåðií òèãiçåäi æ¸íå äå æ¾ðãiçóøiíi» æà¹äàéûíà äà ¸ñåðií òèãiçåäi. ʼï æà¹äàéëàðäà îñû ¸ñåð åòó ºîç¹àëûñ ºàóiïñiçäiãií åä¸óið ò¼ìåíäåòåäi. Æà»áûð ìåí ê¼ê òàé¹àº, iëiíiñó êîýôôèöèåíòií ò¼ìåíäåòåäi, ò½ìàí ìåí æà»áûðëàð ê¼ðiíó àðàºàøûºòû¹ûí àçàéòàäû, ëàé ìåí ø½»ºûðëàð äà ò½ðûï ºàë¹àí ñóëàðìåí, ì½çáåí íåìåñå òàïòàë¹àí ºàðìåí æàáûëûï ºàë¹àí êåéáið ó÷àñêiëåð àâòîìîáèëüäi» àëûï êåòó қàóïiìåí, ¸ðò¾ðëi ó÷àñêåëåðäåí òåæåó æîëûíû» ½çûíäû¹ûìåí æ¸íå æ¾ðiñ á¼ëiãiíi» åíi àçàþìåí áàéëàíûñòû, ê¼ëiêòi» ïàéäàëàíó ñàпàñû áîéûíøà æîëäû áið ºàëûïñûç ºыëàäû. ²îç¹àëûñпåí á½çûë¹àí æîëäû» òîïûðຠøåòòåði òèiìäi æ¾éå á¼ëiãiíi» åíií àçàéòàäû.

´òå ºàóiïòi áîëûï, ¼òïåëi àðàëûºòàð ñàíàëàäû – ê¾çäi» àÿ¹û ìåí ê¼êòåìíi» áàñû, îë êåçäå æûëäû» æà¹äàéû æèi ¼çãåðiï ò½ðóû ì¾ìêií, ¼éòêåíi òåìïåðàòóðà àðû äà, áåði äå ¼çãåðå àëàäû ºàð íåìåñå æà»áûð æàóà ñàëàäû.

Òàáè¹è – êëèìàòтық ôàêòîðëàð ½çຠ¸ñåðëi, ñåçîäû áîëà àëàäû, ìûñàëû òåðiñ òåìïåðàòóðà æ¸íå æîë áåòiíäåãi ºàð ò¼ñåíiøi, ºûñºû óàºûòòà ïàéäà áîëàòûí æà»áûð, ºàð, ò½ìàí, ê¼ê òàé¹àº.

Áiç ºàðàñòûðûï æàòºàí àéìàº, æî¹àðûäà àòàë¹àí æà¹äàéëàðäû» á¸ðií êåçäåñòiðóãå áîëàòûí àéìàº. Æàç ìåçãiëiíäå ûñòûº, º½ð¹àº äåóãå äå áîëàäû. ²ûñ – îðòàøà ñóûº, êåéäå ¼òå ñóûº æ¸íå äå ºаðëû, áîðàíäû. ʼêòåì – æà»áûðëû, ê¾ç æà»áûðëû, áàëøûºòû. Àóàíû» òåìïåðàòóðàñû æàçäà 40 ãðàäóñºà äåéií æåòåäi, ºûñòà – 20 ãðàäóñ æ¸íå îäàí äà æî¹àðû.

Ñîíäûºòàí, ºîç¹àëûñ ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó ¾øií, àâòîê¼ëiêòåðäi æ¸íå àäàìäàðäû æîë-ê¼ëiê àïàòûíàí ñàºòàï ºàëó ¾øií, æыë áîéû æîëäû» ê¼ëiêòiк ïàéäàëàíó ñèïàòòàìàëàðûí áið ºàëûïòû äå»ãåéäå ½ñòàï ò½ðó ºàæåò.

Æîë- ïàéäàëàíó ºûçìåòiíi» ¼òêiçåòií iñ-øàðàëàðû áàðëûº ñåçîíäûқ ¼çãåðiñòåðдi åñåïêå àëà îòûðûï ÆÊÎ-íû» ïàéäà áîëóûíû» àëäûí àëó êåðåê.


  1. ²àðàñòûðûëàòûí ê¼øå –æîë òîðàáûíäà¹û 2003-2005 æûëäàðûíäà¹û ÆÊÀ-òàðûí òàëäàó

Æîë - ê¼ëiê àïàòòàðûíû» åñåïêå àëûíóû ìåí òàëäàмасын æîëäû ºàäà¹àëàó ºûçìåòi æ¾ðãiçåäi. Åñåïêå àëó¹à áàïòàëàòûí àóìàºòàð ìåí ê¼øåëåðäå áîëàòûí ¸ði ê¼ëiê º½ðàëäàðûíû», æ¾êòåðäi», æîëäàð ìåí æîë º½ðûëûñòàðûíû» ºèðàóûíà ¸êåï ñàí æ¸íå êiñi ¼ëiìiíå íåìåñå äåíå æàðàºàòòàðûíà ñåïòiãií òèãiçåòií áàðëûº æîë - ê¼ëiê àïàòòàðû æàòºûçûëàäû.

Æîë-ê¼ëiê àïàòòàðûíû» øî¹ûðëàíó îðûíäàðû ìåí àóìàºøàëàðûí àíûºòàó ¾øií àïàòòàðäû» ò¾ðëåði ìåí àóûðëû¹û, ê¼ëiê º½ðàëäàðûíû» ò¾ðëåði, ò¸óëiê óàºûòû æ¸íå æûë ìåçãiëäåði áîéûíøà òàëäàóëàð æ¾ðãiçiëåäi. Îñû òàëäàó í¸òèæåñiíäå ÆÊÀ-» ñåáåïòåði àíûºòàëûï, ÆÊÀ ñàíûí ò¼ìåíäåòó æ¸íå ºîç¹àëûñ ºàóiïñiçäiãií àðòòûðóäû» iñ-øàðàëàðû ¼íäåï øû¹àðûëàäû.

Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíäà 2003-2005 æûëäàðû îðí àë¹àí ÆÊÀ-íû» òàëäàìàñû 1.1. êåñòåäå ê¼ðñåòiëãåí.

Êåñòå 1.1.

2003-2005 æûëäàðäà¹û ÆÊÎ òàëäàìàñû
ʼðñåòêiøòåð

2003

2004

¼ñói%

Ò¾ñói%

2004

2005

¼ñói%

Ò¾ñói%

ÆÊÎ

57

42

-

26,4

42

56

16

-

Æàðàºàòòàë¹àí

22

26

15,4

-

26

19

-

27

²àçà áîë¹àí

16

23

30,5

-

23

21

-

8,6

ÆÊÀ-íû» ºàðàñòûðûï îòûð¹àí æûëäàð áîéûíøà жаñàë¹àí òàëäàìàñûíàí Øûìêåíò-Òàðàç æîëûíäà 2003-2005 àðàëû¹ûíäà áîë¹àí ÆÊÀ áiðåñå ò¼ìåíäåï, áiðåñå æî¹àðûëàï îòûð¹àíû ê¼ðiíiï ò½ð. Ìûñàëû, 2003 æûë¹û ÆÊÀ ñàíû 2004 æûë¹ûìåí ñàëûñòûð¹àíäà 26,4 ïðîöåíò ò¼ìåíäåãåí, àë 2004 æûëìåí 2005 æûëäà¹û áîë¹àí ÆÊÀ-íû ñàëûñòûðñຠ2005 æûëû ÆÊÀ 16 ïðîöåíòке æî¹àðûëà¹àí. ²àðàñòûðûëып отырған ê¼ëiê æîëынäà áîë¹àí ÆÊÀ-íû» æûëäàð áîéûíøà ¾ëåñòiðó ãèñòîãðàììàñû 1.1. ñóðåòòå ê¼ðñåòiëãåí.

ʼëiê æîëäà 2003-2005 æ. Àðàëû¹ûíäà îðûí àë¹àí ÆÊÀ-» àéëàð áîéûíøà òàëäàìàñû 1.2. êåñòåäå ê¼ðñåòiëãåí. ʼëiê –æîë áîéûíäà áîë¹àí ÆÊÀ-» ê¼ï á¼ëiãi æàçäû» àÿ¹û ìåí ê¾ç ìåçãiëäåðiíäå áîë¹àí . ²àðàñòûðûëûï æàòºàí æûëäàðäà áîë¹àí ÆÊÀ-» 58,3 ïðîöåíòi îñû êåçå»äå îðûí àë¹àí. Îäàí êåéií ºûñ ìåçãiëiíäå ê¼ï ÆÊÀ áîë¹àí. Àë ê¼êòåìäå ÆÊÀ-» å» àç ì¼ëøåð áîë¹àí.


Ñóðåò 1.1. Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíäà 2003-2005 æûëäàð àðàëû¹ûíäà¹û ÆÊÎ ãèñòîãðàììàñû.


Êåñòå 1.2.

2003-2005 æûëäàð àðàëû¹ûíäà¹û æîë-ê¼ëiê îºè¹àëàðûíû» àéëàð áîéûíøà òàëäàìàñû.
Àéëàð

2003

2004

2005

ÆÊÀ

¼ë-ãåí

Æàðà

ºàò


ÆÊÀ

¼ë-ãåí

Æàðà

ºàò


ÆÊÀ

¼ë-ãåí

Æàðàºàò

²à»òàð

4

2

4

3

2

3

3

-

3

Àºïàí

5

-

3

4

6

3

3

3

-

Íàóðûç

-

-

-

1

-

-

2

-

-

Ѹóið

3

-

-

1

1

-

2

-

-

Ìàìûð

2

3

1

-

-

-

3

3

2

Ìàóñûì

-

-

-

2

4

4

-

-

-

Øiëäå

11

3

5

6

2

-

7

-

3

Òàìûç

13

2

4

7

-

-

8

5

-

²ûðê¾éåê

1

54

6

8

4

7

9

0

5

²àçàí

-

-

-

3

-

6

6

6

-

²àðàøà

-

-

-

2

-

1

3

-

6

Æåëòîºñàí

4

1

-

5

4

2

4

4

-

Áàðë¹û

57

16

22

42

23

26

50

21

19

Áàðëûº ÆÊÀ-» ê¼ï á¼ëiãi æàç áåí ê¾ç àéëàðûíäà áîëóû óàºûòøà æåìiñ-æèäåê ïåí ê¼ê¼íiñòi» ïiñóiíå áàéëàíûñòû. Êîìåðñàíòòàð ê¼ê¼íiñòi íåìåñå áàñºà äà çàòòàðäû îñû ê¼ëiê æîëын ïàéäàëàíûï òàñûìàëäàéäû. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå ê¼ï æîëäà ºîç¹àëûñ ºàðºûíäûëû¹û æî¹àðûëàéäû, àë îë ÆÊÀ-» áîëóûíà ñåïòiãií òèãiçåäi.

ÆÊÀ-» ì¼ëøåði æ¼íiíäå åêiíшi îðûí¹à ºûñ ìåçãiëi ºîéûëàäû. ²ûñòà¹û ºîç¹àëûñ íåãiçiíåí æàñàíäû æàðûºòàнäырó êезiíäå ¼òåäi. ƾðãiçóøiëåð ºîç¹àëóûíà êåäåðãi áîëàòûí ºàëû» êèiì êèåäi. Æîë ò¼ñåìiíäåãi ºàð ºîç¹àëûñòû ºèûíäàòàäû, àë ì½çäû» ºàòóû òåæåëó æîëûíû» ½çàðóûíà ñåïòiãií òèãiçiï, ºèðàëàңäàóäың үëêåí қисығын òóäûðàäû. ̽íûң áаðëû¹û ºîç¹àëûñ æылдамдығын ò¼ìåíäåòедi æ¸íå àâòîìîáèëüäi áàñºàðó ê¾éäåãi øàïøàíäûºïåí àëûñóäû òàëàï åòåäi. ²ûñºû æà¹äàéëàðда àâòîìîáèëüäi æ¾ðãiçóãå кәсiпқой ìàìàíäàð қажет болады. Æûëäû» á½ë ìåçãiëi ê¾çãi êåçå»íåí êåéií áîëàòûíäықтан, æ¾ðãiçóøiëåð ñàºòàíó¹à ê¼»ië á¼ëåäi, ñîíäûºòàí ÆÊÀ ñàíû àéòàðëûºòàé ò¼ìåíiðåê. Ñîíäàé-ຠÆÊÀ-» 16 ïðîöåíòi æ¾ðãiçóøiëåðäi» ìàñ ê¾éiíäå ð¼ëãå îòûðóûíàí áîë¹àí. 1.2. ñóðåò î¹àí íåãiçãi ñåáåï. Ñû үш жылда áîë¹àí ÆÊÀ-íûң àéëàð áîéûíøà ¾ëãiñi ê¼ðñåòiëãåí.Ñóðåò 1.2. Àéëàð áîéûíøà ÆÊÎ ¾ëåñòiðó ãèñòîãðàììàñû.


ÆÊÎ таëäàìàñû æ¸íå òiðêåói ¾øií îëàðäû» ñèïàòòàìàëàðûíà ò¸óåëäi келесi ò¾ðëåðãå á¼ëåìiç: ñîºòû¹ûñó (æàнûíàí, àëäûíàí, àðòûíàí); ëàºòûðó, áið îðûíäà ò½ð¹àí ê¼ëiê º½рàлäàðûí áàñó (ºîç¹àëûññûç êåäåðãiëåð, æàíóàðëàð, æàÿó æ¾ðãiíøiëåð); ñîë ñèÿºòû ò.á.

ÆÊÎ-» түрлерiне ºàðàé 2003-2005 æ. ìà¹ë½ìàòòàð 1.3. êåñòåäå áåðiëãåí.


Êåñòå 1.3.

Æîë ê¼ëiê îºè¹àëàðûíû» ò¾ðëåði áîéûíøà òàëäàìàñû


ÆÊÀ ò¾ði

2003

2004

2005

2003-2005

ñàíû

%

ñàíû

%

ñàíû

%

ñàíû

%

1

2

34

5

67

Ñî¹ûñó

Ëàºòûðûñóû

ʼëiê º½ðàëûíà ñî¹ûñó

Êåäåðãiãå ñî¹ûñó

ƾðãiíøiíi ºà¹ó

Âåëîñèïåäøiíi ºà¹ó

Àò àðáà¹à ñî¹ûñó

Áàðëû¹û


16

12
3

5

14
43

57


28

21
5

9

24
75

100


14

5
2


3

11
2

1

42


33

21
5

7

26
52

100


15

11
1

6

13
4-

50


30

22
2

12

26
8-

100


45

32
6

14

38
104

149


30

21
4

9

26
73

100

Îñû æåðäåãi áåðiëãåíäåð àâòîê¼ëiêòåð ÆÊÎ-íû iøiíäåãi ò¾ðëåði áîéûíøà æ¾ðãiíøiëåðäi áàñó ìåí ê¼ëiê º½ðàëäàðûíû» ñî¹ûñóû æî¹àðû åêåíií ê¼ðñåòiï æ¸íå îëàðäû» áiðäåé ê¼ðñåòêiøтi ½ñòàï ò½ð¹àíûí ê¼ðiï îòûðìûç. ƾðãiíøiëåðäi áàñó 2003 æ. 24 ïðîöåíò ê½ðàñà, 2004 æ. оë åêi åñå ò¼ìåíäåï, 2005 æûëû 26 ïðîöåíòке æåòêåí.

Àë ¾ø æûëäû» ïàéûç ê¼ðñåòêiøi æàëïû ÆÊÀ-» 26 ïðîöåíòòií º½ðàéäû. ʼëiê º½ðàëäàðûíû» ñî¹ûñó ê¼ðñåòêiøi 2003 æûëû 28 ïðîöåíò, 2004 æûëû 33 ïðîöåíò, 2005 æûëû 30 ïðîöåíòòi ê¼ðñåòiï îòûð. Àë ¾ø æûëäû» ïàéûç ê¼ðñåòêiøi æàëïû ÆÊÀ-íû 30 ïðîöåíòòií º½ðàï îòûð.

ÆÊÀ-íûң ê¼ï ¾ëåñi æàÿóëàðда, ал қалғаны æ¾ðãiçóøiëåðäi» àðàñûíäà¹û ò¸ðòiï ä¸ðåæåñiíi» ò¼ìåí áîëóû ìåí æ¾ðãiçóøiëåðäi» ÆÆÅ áiëìåóiíå òiêåëåé áàéëàíûñòû. 1.3. ñóðåòòå ê¼ëiê-æîëының áîéûíäà áîë¹àí ÆÊÀ-» ò¾ði áîéûíøà бөлiнуi ê¼ðñåòiëãåí.

Ñóðåò 1.3. Æîë ê¼ëiê îºè¹àëàðûíû» ò¾ðëåði áîéûíøà

òàëäàìàñû.
Ñòàòèñòèêàëûº мәлiметтерге ñ¾éåíiп æ¾ðãiçóøiëåðäi» îéû áîéûíøà ÆÊÀ-íûң ñàíû ò¼ìåíäåó, ê¼áiíäåãi ÆÊÀ-» ò¾ði òiðêåëìåéäi, î¹àí ñåáåï åêi æ¾ðãiçóøiíi» кеëiñóiìåí æ¸íå åøºàíäàé åëåóëi оқиға болмағанымен ò¾ñiíäiðiëåäi. Ñîíûìåí ºàòàð êåçäåéñîº æå»ië àïàòòûқ æà¹äàéëàð¹à ½øûðàó êезiíäå àêòèâòi ºàóiïñiçäiê ïåí ïàññèâòi ºàóiïñiçäiêòi алдын-àëóûíà áàéëàíûñòû êåéáið àâòîê¼ëiêòåð åøºàíäàé çèÿí øåêïåóiíåí æ¸íå áàñòàïºы æà¹äàé¹à ºàéòà êåëãåíäiêòåí äå íåìåñå ¼òå æå»ië ÆÊÀ-¹à ½øûðà¹àíäûºòàí òiðêåëìåéäi.

ÆÊÀ-íûң ò¸óëiê óàºûòûíà áàéëàíûñòû æîë-ê¼ëiê ïîëèöèÿñûíû» èíñïåêòîðëûº º½ðàìûí óàºûò ò¸óëiãiíå ºàðàé îïòèìàëäû ò½ðғûçó êåðåê.

ÆÊÀ-íû ò¸óëiê óàºûòûíà ºàðàé ¾ø æûë áîéûíäà¹û áåðiëãåíäåð 1.4 êåñòåäå ê¼ðñåòiëãåí.
Êåñòå 1.4.

Ò¸óëiê óàºûòû áîéûíøà ÆÊÎ òàëäàìàñû
Óàºûò

2003 æ

2004 æ

2005 æ

2003-2005 æ

ñàíû

%

ñàíû

%

ñàíû

%

ñàíû

%

6.00-9.00

9.00-12.00

12.00-15.00

15.00-18.00

18.00-21.00

21.00-00.0016

3

76

11

828

11

1711

19

1411

7

11

8

1426

17

22

19

3311

6

45

13

1522

12

810

26

2245

16

1212

32

3329

11

88

21

22Áàðëû¹û

57

100

42

100

50

100

149

100

Êåñòåäå ê¼ðñåòiëãåíäå ÆÊÀ-íû ºàóiïòi êåçå»i ðåòiíäå 6.00-9.00, 18.00-21.00 àðàëû¹ûíäà áîëûï ò½ð. Á½ë àïàòòàðäû» áîëó ñåáåái àç໹û êåøêi ºûçó ñà¹àòòàð¹à ò¾ñóiìåí áàéëàíûñòû. Ñîíûìåí ºàòàð îñû ºûçó óàºûò êåçiíäå ê¼ëiê ºàðºûíäûëû¹ûíû» ¼ñóiìåí æàÿ æ¾ðãiíøiëåðäi» ê¼áåéþiíå áàéëàíûñòû. ÆÊÀ áîëóûíà òà¹û äà ¸ñåð åòåòií íåãiçãi ñåáåïòåð æ¾ðãiçóøiíi» ôèçèêàëûº æàéûòòàðûíà æà¹äàéíà áàéëàíûñòû æ¸íå îíû» øàðøàóû, æ½ìûñºà àñû¹óû, ¾éºû¹à ºàíáàé ºàëó ò.á. ñîë ñèÿºòû ê¸ñiïòåð ¸ñåð åòåäi. Àë êåøêi óàºûò êåçiíäå æàðûºòàíäûðó ì¾øåëåðiíi» ê¼øå áîéûíäà àç îðíàëàñóûíàí, àóà –ðàéûíû» á½ëòòû íåìåñå ûìûðò æà¹äàéûíà áàéëàíûñòû áîëóûíàí ñîíäàé-ຠºàçiðãi óàºûòòà¹û ýëåêòð æàðûºòàðû øåêòåëãåí ò¾ðäå áåðiëói æîë ºîç¹àëûñûí áàñºàðóäû ½éûìäàñòûðóäà¹û òåõíèêàëûº º½ðàëäàð¹à íåìåñå ýëåìåíòòåðiíå êåði ¸ñåðií òèãiçóëåði äå íåãiçãi ñåáåïòåðäi» áiði áîëûï îòûð.

1.4. ñóðåòòå ¾ø æûë óºûò áîéûíøà ÆÊÀ òàëäàìàñûíû» ò¸óëiê óàºûòûíà áàéëàíûñòû ãèñòîãðàììà ò½ð¹ûçûë¹àí.

Ñóðåò 1.4. 2003-2005 æûëäàðäà¹û ò¸óëiê áîéûíøà ÆÊÎ ¾éëåñòiðó ãèñòðîãðàììàñû.


ƾðãiíøiëåð ºîç¹àëûñûíû» ºàóiïñiçäiãi òóðàëû ì¸ñåëåíi òàëäà¹àí êåçäå, áàëàëàð¹à åðåêøå íàçàð àóäàðó ºàæåò. ÆÊÀ í¸òèæåñiíäå àäàìíû» æàðàºàò àëóû íåìåñå ºàçà áîëóû ¸ðºàøàí ¾ëêåí ºàé¹û, æ¸áiðëåíóøi æàñ áàëà áîëàòûí æà¹äàéäà á½ë ºàé¹û áiðíåøå åñå àóûð êåëåäi. Åãåð åðåñåê àäàìäû àë¹àíäà, áiðºàòàð æà¹äàéëàðäà, îíû» ¼çi æàðàºàò àëóäû» íåìåñå ºàçà áîëóäû» ñåáåái áîëäû äåï àéòà àëñàºòà, áàëàëàð¹à êåëãåíäå òiïòi îëàðäû» ¼çäåði, ÆÊÅ-í á½çäû äåñåê íå îëàðäû êií¸ëàó¹à áîëìàéäû. Åðåñåêòåð áàëàëàðäû æîë ºîç¹àëûñûíû» ê¾ðäåëi æà¹äàéëàðûíäà ñàñïàé áà¹äàðлàнà àлàòûíäàé åòiï ¾éðåíói, îºûóû ºàæåò.

Áàëàëàð òðàâìàòèçìiíi» òàëäàìàñû 1.5. êåñòåäå ê¼ðñåòiëãåí.


Êåñòå 1.5.

Áàëàëàð ºàòûñóûìåí áîë¹àí æîë ê¼ëiê îºè¹àñûí òàëäàóÁàëàëàðäû» æ¸áiðëåíó ä¸ðåæåñi

3 æûë ìåðçiì.

æ¸áið.áàëàëàð¼ç êií¸ëàðûíàí

æ¸áiðëåíãåíºàçà áîë¹.

Æàðàºàò

ºàçà áîë¹.

Æàðàºàò.

ƾðãiçóøiëåð

Æîëàóøûëàð

Âåëîñèïåä æ¾ðãiçóøiëåði

Áàðëû¹û


6

5

213

13

11

226

5

-

27

10

-

111

2003-2005 æûëäàðû áàëàëàðäû» ºàòûíàñóûìåí ÆÊÀ îðûí àë¹àí, á½ë æàëïû ÆÊÀ-» 24 ïðîöåíòòií º½ðàéäû.

Á½ë êåçäå ¾ø æûëäà ºàçà áîë¹àíäàðäû» æàëïû ñàíûíà 8 ïðîöåíòòií º½ðàéòûí , øåêòåí æàññûíäà¹û áåñ áàëà ìåðò áîëäû, îí áàëà ¸ðò¾ðëi ä¸ðåæåëi æàðàºàòòàð àë¹àí, á½ë ÆÊÀ ê¾íäåãi æàðàºàò àëóëàðäû» æàëïû ñàíûíàí 14 ïðîöåíòòåðäi º½ðàéäû. ´ç êií¸ëàðû áîéûíøà 18 áàëà ç¸áið øåêêåí îëàðäû» 7-ñi ºàçà áîëûï, 11 ¸ð ò¾ðëi ä¸ðåæåëi æàðàºàò àë¹àí.

Á½ë áàëàëàðäû» ÆÊÅ-» áiëìåóiíåí ò¾ñiíäiðiëåäi. Áàëàëàðìåí áîëàòûí ÆÊÀ-» êåìiòó ¾øií ìåêòåïòåðäå ÆÊÅ-» ñûíûïòàð áîéûíøà ½éûìäàñòûð¹àí æ¼í. Áàëàëðäû îºûòóøûíû» ì¸íií áà¹àëàé îòûðûï, æîë ºîç¹àëûñû åðåêøåëiêòåðií æàñòàéûíàí áiëó æ¸íå ñàºòàó ¸äåòi á¾ãiííåí ¼ìið áîéû ñàóìàëàï ºàëàòûíäû¹ûí åñòåí øû¹àðìàó ºàæåò.

Áàëàëûº жаста æүðãiíøiëåð ìåí æîëàóøûëàðäû îºûòó æ¸íå ò¸ðáèåëåó ¾øií ¼òå û»¹àéëû, ¼éòêåíi á½ë êåçåңäå í¸ðåñòå ìåêòåïêå áàðàäû, ÿ¹íè ìiíäåòòi ò¾ðäå ò¸ðáèåëåó æ¸íå îºûòó æ¾éåñiíå åíåäi. Ìåêòåïòå îºûòó êåçåңiн æîë ºîç¹àëûñû åðåêøåëiêòåðií ¾éðåíóäi ïàéäàëàíó æîë ºî¹àëûñ ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòóãå òèiìäi ¸ñåð åòåòií ì¾ìêií áîëàðëûº ñåáåïêåð áîëûï òàáûëàäû.

2003-2005 жылдардағы Шымкент-Тараз автотрасасында болған ЖКО статистикасы 1.6. кестеде келтiрiлген.

Êåñòå 1.6.

2003- 2005 æûëäàðäà¹û ÆÊÎ-íû» ñòàòèñòèêàñûÌåçãië

Óàºûò

ÆÊÀ îíû

Òóði

ÆÊÀ àóàðàèû

1

2

3

4

5

01.3


01.7

01.9


01.27

02.6


02.10.

02.17


02.20

02.24


04.11

04.21


04.23

05.4


05.18

07.2


07.4

07.8


07.9

07.12


07.15

07.19


07.23

07.25


07.29

08.1


08.3

08.3

06.15

12.00


01.00

12.50


18.10

03.00


18.55

07.45


13.40

03.30


21.00

04.30


03.45

08.00


09.30

03.30


13.15

18.00


06.00

19.10


21.10

4.00


22.50

14.00


18.20

6.20


15.45

2003 жыл

Ìàðò¼áå àóûëû

Øàºïຠáàáà àñóû

À»áó àóûëû

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

ʾéiê àñóû

Æàñêåøó àñóû

Àéøà áèái àóûëû

ʾéiê àñóû

Á.Ìîìûø½ëû à-û

Àçàòòûëûº àóûëû

ʾéiê àñóû

Òàñò½ìñûº àóûëû

Ìàøàò àñóû

Øàºïຠàòà àóûëû

Ìàøàò àñóû

Øàºïຠáàáà à-û

Àéøà áèái àóûëû

ʾéiê àñóû

Æàñêåøó àóûëû

Ìàøàò àñóû

Øàºïຠáàáà àñóû

Æàñêåøó àóûëû

Ò.Ðûñº½ëîâ à-û

Ìàøàò àñóû

Àºáèiê àóûëû

Á.Ìîìûø½ëû à-û

Àºñó àóûëû


5

16

5

17

2

71

7

21

2

53

1

51

5

24

6

21

5

13

1-0-1


1-0-0

1-0-0


1-0-1

1-0-0


1-0-0

1-1-1


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-1-2

1-0-0


1-0-0

1-0-1


1-0-0

1-1-1


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-2-1


1-0-0

1-0-0


08.5

08.8


08.8

08.12


08.13

08.16


08.19

08.23


08.26

08.27


09.3

09.5


09.6

09.6


09.7

09.8


09.10

09.13


09.16

09.17


09.21

09.22


09.24

09.27


09.28.

11.12.


12.11

12.25


17.55

04.00


15.30

14.30


05.00

19.15


09.00

23.40


6.00

23.15


10.45

16.10


6.00

20.20


11.00

14.50


04.15

15.50


8.10

20.13


05.30

17.00


19.50

05.00


18.35

16.45


15.00

07.30


Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Ìàðò¼áå àóûëû

Ìàøàò àñóû

Æàñêåøó àóûëû

ʾéiê àñóû

Òàñò½ìñûº àóûëû

Àéøà áèái àóûëû

Àçàòòûëûº àóûëû

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Æàñêåøó àóûëû

Àºñó àóûëû

Øàºïຠáàáà à-ы

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Øàºïຠàòà àóûëû

ʾéiê àñóû

Òàñò½ìñûº àñóû

Ìàøàò àñóû

Àºáèiê àóûëû

Øàºïຠáàáà à-ы

ʾéiê àñóû

ʾéiê àñóû

Øàºïຠáàáà à-ы

Àçàòòûëûº àóûëû

Ìàøàò àñóû

ʾéiê àñóû

Àéøà áèái àóûëû

Ìàðò¼áå àóûëû

Òàñò½ìñûº àóûëû5

2

51

4

21

5

61

1

56

5

21

5

45

1

24

5

12

1

34

1-1-1

1-0-0


1-1-3

1-0-0


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-1-0


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-1-1


1-0-0

1-0-1


1-0-0

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-1-2

1-0-1


1-0-0

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-0-0

1-0-0

01.8

01.14


01.23

02.6


02.8

02.20


02.21

03.17


04.6

06.13


06.19

07.05


07.8

07.14


07.18

07.22


07.23

08.7


08.8

08.13


08.15

08.16


08.19

08.25


08.5

09.7

18.40

21.10


00.40

22.20


19.10

23.30


04.05

00.00


9.20

19.20


00.40

17.00


23.50

05.50


9.50

22.40


03.15.

21.30


19.10

21.20


10.10

14.30


20.00

04.15


22.30

10.33


2004 æûë

Àçàòòûº àóûëû

Àñó àóûëû

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Á.Ìîìûø½ëû à-û

ʾéiê àñóû

Àéøà áèái àóûëû

Ìàøàò àñóû

Àºáຠàóûëû

Øàºïຠáàáà àñóû

Àçàòòûº àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

ʾéiê àñóû

Àºñó àóûëû

Á.Ìîìûø½ëû à-û

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Òàñòóìåêåí àóûëû

Ìàøàò àñóû

Ò.Ðûñº½ëîâ àóûëû

Øàºïຠàòà àóûëû

Àéøà áèái àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

ʾéiê àñóû

Àçàòòûº àóûëû

Æàñêåøó àóûëû

Òàñòóìåêåí àóûëû

Ìàøàò ºèìàñû

5

24

1

25

1

21

5

12

5

51

4

75

1

25

5

12

5

1


1-0-1


1-1-2

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-2-1

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-1-2

1-0-0


1-0-0

1-1-0


1-0-1

1-1-1


1-0-0

1-0-0


1-3-1

1-0-0


1-0-1

1-1-0


1-0-2

1-1-1


1-0-0

1-1-1


1-0-0

09.11

09.16


09.17

09.17


09.21

09.24


10.11

10.20


10.28

11.2


11.16

12.9


12.14

12.18


12.23

12.30
01.9

01.18

01.27


02.8

02.16


02.24

03.15


03.50

04.16


04.28

20.05

14.15


11.00

02.15


5.20

20.30


15.45

13.00


2.30

20.50


06.00

12.15


11.10

5.00


12.00

04.30
12.10

18.10

00.15


19.20

9.30


20.30

13.20


20.00

6.00


15.00

Ìàøàò àñóû

Òàñòóìñûº àóûëû

Æàñêåøó àóûëû

Ìàøàò àñóû

Àçàòòûº àóûëû

Øàºïຠáàáà àñóû

Àºáèiê àóûëû

Øàºïຠàòà àñóû

ʾйiê àñóû

Àéøà áèái àóûëû

Ìàøàò àñóû

Á. Ìîìûø½ëû à-û

Øàºïຠáàáà à-û

Ò. Ðûñºóëîâ à-û

Ìàðò¼áå àóûëû

ʾéiê àñóû

2005 æûë

Ò. Ðûñêóëîâ àóûëû

Ìàðò¼áå àóûëû

Æàñêåøó àóûëû

Àºáèiê àóûëû

Á. Ìîìûø½ëû à-û

Àèøà áèái àóûëû

Àçàòòûº àóûëû

Òàñòóìñûº àóûëû

Àºñó àóûëû

Æàñêåøó àóûëû


2

5

11

4

21

5

31

2

51

1

31
1

5

24

1

25

3

12

1-0-0

1-1-1


1-1-2

1-1-1


1-0-0

1-0-0


1-1-2

1-1-1


1-0-0

1-2-1


1-0-0

1-1-0


1-0-0

1-1-0


1-0-0

1-0-0
1-1-2

1-1-0

1-0-0


1-0-0

1-1-0


1-0-0

1-0-0


1-0-0

1-1-0


1-0-0

05.10

05.20


05.30

07.1


07.5

07.9


07.13

07.17


07.21

07.27


08.3

08.6


08.9

08.12


08.15

08.18


08.11

08.26


09.1

09.4


09.7

09.10


09.13

09.17


09.20

09.23


09.2

19.30

10.40


18.20

21.00


01.10

19.50


14.30

20.55


6.55

21.20


21.00

21.15


02.30

23.50


15.50

18.50


21.30

01.20


19.25

11.40


18.00

21.50


00.00

22.25


20.55

02.50


22.35

Øàºïຠàòà àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

Òàñòóìñûº àóûëû

Ò.ðûñêóëîâ àóûëû

Àéøà áèái àóûëû

ʾéiê àñóû

Á. Ìîìûø½ëû à-û

Øàºïຠàòà àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

ʾéiê àñóû

Àºáèiê àóûëû

Ò. Ðûñêóëîâ àóûëû

Àçàòòûº àóûëû

ʾéiê àñóû

Æàñêåøó àóûëû

Àºáèiê àóûëû

Àéøà áèái àóûëû

Øàºïຠáàáà àñóû

Òàñòóìñûº àóûëû

Àºñó àóûëû

Ìàøàò àñóû

Ò. Ðûñêóëîâ àóûëû

Ìàðò¼áå àóûëû

Á. Ìîìûø½ëû à-û

ʾéiê àñóû

Àçàòòûº àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û


5

4

12

5

41

2

45

2

15

1

24

1

25

1

42

1

65

2

11-1-0

1-1-0


1-1-0

1-1-0


1-0-1

1-0-0


1-1-0

1-1-1


1-0-0

1-0-1


1-1-1

1-0-0


1-0-1

1-0-0


1-1-2

1-0-0


1-1-0

1-0-0


1-0-1

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-1-3

1-0-0


1-1-0

1-0-0


1-1-1

10.1

10.6


10.11

10.17


10.22

10.26


10.29

11.7


11.14

11.24


12.8

12.17


12.24

12.29


14.50

22.45


00.10

23.00


10.00

17.30


20.55

05.50


22.20

23.30


16.20

23.40


8.00

15.10


Æàñêåøó àóûëû

Ìàøàò àñóû

Øàºïຠáàáà à-û

Ò. Ðûñêóëîâ àóûëû

Æàñêåøó àóûëû

Øàºïຠàòà àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

Òàñòóìñûº àóûëû

Ìàðò¼áå àóûëû

Àºáèiêàóûëû

Ìàøàò àñóû

Æàñêåøó àóûëû

Øàºïຠáàáà à-û

ʾéiê àñóû5

2

56

1

65

6

16

5

15

1


1-1-0

1-0-0


1-0-1

1-0-0


1-1-1

1-0-0


1-0-1

1-0-0


1-0-0

1-0-0


1-1-0

1-0-0


1-0-1

1-0-0

ÆÊÀ-» åä¸óið ê¼ï á¼ëiãi, ÆÊÀ-» ñàðàïòàìàñû áîéûíøà ʾéiê àñóû ìåí Мàøàò àñóûíäà åêåíäiãi êåñòåäåí ê¼ðiíiï ò¾ð. Îñû åêi àñóäû» ºàóiïòiëiãiíå áàéëàíûñòû, ¸ðiäå ÆÊÀ ñàíûí ò¼ìåíäåòó ¾øií, îñû åêi îðûíäà iñ-øàðàëàð åíãiçiëói ºàæåò.


 1. Ê´ØÅ – ÆÎË ÒÎÐÀÁÛÍÛ³ ÒÀËÄÀÌÀÑÛ
  1. Øûìêåíò –Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» ºèûëûñòàð¹û ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðiíi» òàëäàìàñû

Òàð îðûíäàðäà æîë-ê¼ëiê òîðàáûíäà àíûºòàóäûң íåãiçãi êåìøiëiãi áîëûï êåòêåí æîë- ê¼ëiê îºè¹àñû òóðàëû ¹àíà ºîðûòûíäûëàð æàñàó ì¾ìêiíäiãi òàáûëàäû, àë æîë ºîç¹àëûñûí ½éûìäàñòûðóäû» áàñòû ìiíäåòi îëàðäû» àëäûí-àëó¹à íåãiçäåëãåí. ʼïòåãåí çåðòòåóëåð æîë-ê¼ëiê îºè¹àñûíû», ¸ñiðåñå "ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði" äåï àòàëàòûí îðûíäàðäà, ÿ¹íè æîë ºîç¹àëûñûíà ºàòûñóøûëàðäû» ¼çàðà ñïåöèôèêàëûº ¸ñåðëåñói îðûí àëàòûí æåðëåðäå æèi áîëàòûíäà¹û ê¼ðñåòiï îòûð. Îñûëàéøà ïîòåíöèàëäûº ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðií àíûºòàó æ¸íå îëàðäû àëûñòàòó æîë-êîëiê îºè¹àñûíû» ïàйäà áîëóûí ê¾òïåé àº, ºîç¹àëûñ æà¹äàéëàðûíû» ºàóiïñiçäiãií àðòòûðó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåäi. Á½ë æà¹äàéäà, ¸ðèíå æîë ºèûëûñóëàðû åðåêøå ì¸íãå èå áîëàäû.

²èûëûñ áið äåíãåéäåãi æîëäàðäû» ºèûëûñóûíàí òóûíäàйòûí àéìàº. ²èûëûñ òðîòóàðäà» íåìåñå æîë øåòòåðiíi» ñûðòºû øåêàðàëàðûí áàèëàíûñòûðàòûí îéäàí º½ðàñòûðûë¹àí ñûçûºòàðìåí øåêòåëåäi. ²èûëûñòàð ¾øií à¹ûíäàðäû ¸ðò¾ðëi áà¹ûòòàð áîéûíøà á¼ëó, ñîíäàé-ຠºîç¹àëûñ òðàåêòîðèÿëàðûíû» ñî¹ûñóû ìåí ºèûëûñóû. À¹ûíäàðäû» îñû àòàë¹àí ¸ñåðëåñói æ¾çåãå àñûðûëàòûí ê¼øå-æîë òîðàïòàðû îðûíäàðûí á¼ëó, ñî¹ûñó æ¸íå ºèûëûñó í¾êòåëåði íåìåñå òұòàñ àë¹àíäà ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði äåï àòàéäû. °ðáið ºàºòû¹ûñ í¾êòåñiíå тән åðåêøåëiãi æîë-ê¼ëiê îºè¹àñûíû» ïîòåíöèàëäûº ºàóïi ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí ºàòàð ê¼ëiê ºұðàëäàðûíû» êiäiðói ûºòèìàëäûëû¹û äà áîëûï òàáûëàäû.

Ñóðåò 2.1. Áàðëûº áà¹ûòòàðäà¹û ºîç¹àëûñû ðóºñàò

åòiëãåí æà¹äàéëàðäà¹û 2-æîëàºòû ºèûëûñòàðäà¹û ºàºòû¹ûñó íүêòåëåði.


 • òî¹ûñó íүêòåëåði.

 • àóûòºó íүêòåëåði.

 • ºèûëûñó íүêòåëåði.

 • к¼ëiê ºұðàìы ìåí æ¾ðãiíøiëåðäi» ºèûëûñó íүêòåëåði.

Ìåí ºàðàñòûðûï îòûð¹àí Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíäà ºàóiïòi áîëûï åñåïòåëåòií 6 ºèûëûñ áàð. Îñû ºèûëûñòàðäû æåêå-æåêå ºàðàñòûðûï, ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðiíå ñàðàïòàìà æàñàéûº.

Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» áîéûíäà¹û Øûìêåíò ºàëàñû æàқтаí å» àë¹àø êåçäåñåòií ºàóiïòi ºèûëûñ Àºñó áà¹ûòû áîëûï òàáûëàäû. 2.2 ñóðåòòå ºèûëûñòà¹û ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðiíå æàñàë¹àí òàëäàìà ê¼ðñåòiëãåí.
Ñóðåò 2.2.ʼëiê æîëûны» Àºñó áà¹ûòû ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.


Øûìêåíò – Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» Àºñó áà¹ûòûíû» ºèûëñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ íүêòåëåðiíi» òàлäàìàñû, ì½íäà ¾ø àóыòºу íүêòåëåði, 3-òî¹óñó íүêòåëåði æ¸íå 3-ºèûëñу íүêòåëåði, ñîíûìåí ºàòàð 6-ê¼ëiê ºұðàëûíû» æүðãiíøiëåð à¹ûíûмеí ºèûëûñó í¾êòåëåði áàð åêåíäiãií ê¼ðñåòiï îòûð.

²èûëûñòûң êүðäåëiê ä¸ðåæåñi êåëåñi ôîðìóëàðìåí àíûºòàëàäû:


m = 5 Пқ + 3Пт + Па
ìұíäà¹û, Ïқта - ñ¸éêåñiíøå, ºèûëûñó, òî¹ûñó, àóûòºó íүêòåëåðiíi» ñàíû.

Àºñó áà¹ûòû ¾øií

m = 5 *3+3*3+3=27

Åãåð m ì¸íi 20….40 àðàëû¹ûíäà áîëñà, îíäà ºèûëûñ ºàðàïàéûì áîëûï ñàíàëàäû, ÿ¹íè ê¼ëiê æîëûны» Àºñó áà¹ûòûìåí ºèûëûñы ºàðàïàéûì áîëûï åñåïòåëåäi.

2.3- ñуðåòòå ºàðàñòûðûп отырған ê¼ëiê æîëû Æàñêåøó àóûëûíäà îðûí àë¹àí Áалықшы áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíû» ºàºòû¹ûñó íүêòåëåðiíi» òàëäàìàñû êåëòiðiëãåí.

Ñóðåò 2.3. Øûìêåíò – Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» Áàëûºøû áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.

Àòàл¹àí ºèûëûñòûң ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåðiíi» òàëäàìàñû ìûíûíäàé 3-ºèûëñу, 3-òî¹ûñó, 3-àóûòºó í¾êòåëåði áàð, îäàí áàñºà 6-í¾êòåäå ê¼ëiê æ¸íå æ¾ðãiíøi à¹ûíû ºèûëûñàäû.

(2.1) фîðìóëàñû àðºûëû ºèûëûñòûң ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæåñií àíûºòàó¹à áîëàäû.

m=5*3+3*3+3= 27
Áұäàí, ºèûëûñ, ºàðàïàéûì äåãåí ºîðûòûíäû æàñàó¹à áîëàäû.

²àðàñòûðàòûí êåçåêòi ºèûëûñ ê¼ëiê æîëынûң Ìè÷óðèíà áà¹ûòûìåí ºèûëûñàäû. Áұë ºèûëûñòûң ºàºòû¹ûñó í½êòåëåðiíå æàñàë¹àí òàëäàìàíû 2.4-ñóðåòòå ê¼ðñåòåìiç.
Ñóðåò 2.4.Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» Мè÷óðèíî áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.

Æàñàë¹àí òàëäàìàíû» í¸òèæåñi êåëåñi ì¸íäåðãå ие áîë¹àíäû¹ûí ê¼ðií îòûðûìûç 3-àóûòºó í¾êòåëåði, 3-òî¹ûñûу, 3-ºèûëûñó, àë ê¼ëiê à¹ûíûìåí æүðãiíøi à¹ûíû 6-í¾êòåäå ºèûëûñàäû

̸íäåðäi ôîðìóëà¹à ñàëûï ºèûëûñòû» êүðäåëiëiê ä¸ðåæiñiíå áà¹à áåðåìiç:

m=5*3+3*3+3=27


Á½ë ºèûëûñòû» äà, ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæiñi алдыңғы қиылыс ñèÿºòû ºàðàïàéûì åêåíäiãií ê¼ðiï îòûðìûç.

Êåëåñi ºàðàñòûðó ºàæåò, ê¼ëiê æîëûíың áîéûíäà¹û åң ºàóiïòi ºèûëûñòàðäû» áiði, Ò¾ëêiáàñ áà¹ûòûìåí ºèûëûñ. Áұ¹àí äà, ñóðåò ñàëûï, òàëäàìà æàñàéûº.


Ñóðåò 2.5. Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» Òүëêiáàñ

áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.
Ñóðåòòå êөðñåòiëãåíäiãi ºèûëûñòà¹û ºàºòû¹ûñó í¾êòåëåðiíi» ºîðòûíäûñû êåëåñi òүðäå. 8-àóûòºó, 8-òî¹ûñó, 16-ºèûëûñó íүêòåëåðiíi» áолñà, 8-îðûíäà ê¼ëiê ïåí æ¾ðãiíøi à¹ûíû ºèûëûñàäû.

Ôîðìóëàíû» ê¼ìåãiìåí ºèûëûñòûң ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæåñií àíûºòàéìiç:

m =5*16+3*8+8=112

Åãåð äå m ì¸íi 80… 150 àðàëû¹ûíäà áîëñà ºèûëûñ ê¾ðäеëi ä¸ðåæiñi ºèûëûñ áîëûï ñàíàëàòûíäà¹û ºàáûëäàí¹àí, ñîíäûºòàí ºàðàñòûðë¹àí ºèûëûñòû ê¾ðäеiëi ä¸ðåæелi ºèûëûñòàð ºàòàðыíà æàòºûçàìûç.

Åíäi ºàðàñòûðàòûí ºèûëûñ, ê¼ëiê æîëûíың Ò. Ðûñêұëîâ àóûëûíäà¹û Æàíòұðîâ ê¼øåñiìåí ºèûëûñû. Ìұíû äà ñóðåò ðåòiíäå ê¼ðñåòiï ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæiñiн àíûºòàéûº

Ñóðåò 2.6.Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» Æàíòұðîâ ê¼øåñiìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.


ʼëiê æîëûíың Æàíòұðîâ ê¼øåñiìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåðiíi» ºîðòûíäûñû ìûíàäàé. 8-àóûòºó, 8-òî¹ûñó, 16-ºèûëûñó í¾êòåëåðiнен á¼ëåê 8-æåðäå ê¼ëiêïåí æ¾ðãiíøi à¹ûíûíû» ºèûëûñóû îðûí àëûï îòûð.

Ôîðìóëà¹à ì¸íäåðäi ºîéûï ºèûëûñòûң ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæiñiн òàáàìûç.

m = 5*16+3*8+8 = 112

Á½ë ºèûëûñ òà, ôîðìóëàäàí ê¼ðiï îòûð¹àíûìûçäàé, ê¾ðäåëi ºèûëûñ áîëûï òàáûëàäû.

2.7- ñóðåòòå ê¼ëiê æîëы ßñíàÿ Пîëÿíà áà¹ûòûмен ºèûëûñûíû» ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåð òàëäàìàñû ê¼ðñåòiëãåí.

Ñóðåò 2.7. Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» ßñíàÿ Пîëÿíà áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.

²èûëûñºà æàñàë¹àí òàëäàìàíû» ºîðòûíäûñû 3-àóûòºó, 3-òî¹ûñó, 3-ºèûëûñó í¾êòåëåði ìåí 6-ê¼ëiê æ¸íå æ¾ðãiíøi à¹ûíûíû» ºèûëûñ îðûíäàðû áàð åêåíäiãií êөðñåòiï îòûð. Îñû ì¸íäåðдi ôîðìóëà¹à ºîéûï, ºèûëûñòû» ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæiñiíií àíûºòàéìûç


m=5*3+3*3+3=27
²àðàñòûðûï îòûð¹àí ºèûëûñ ºàðàïàéûì áîëûï ñàíàëàäû.

Ò¼ìåíäåãi 2.8-ñóðåòòå Øûìêåíò – Òàðàç ê¼ëiê æîëû ìåí ²àðàòаó áà¹ûòûíäà¹û æîëäûң ºèûëûñû ê¼ðñåòiëãåí.Ñóðåò 2.8. Øûìêåíò-Òàðàç ê¼ëiê æîëûíû» ²àðàòàó áà¹ûòûìåí ºèûëûñûíäà¹û ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði.

²àðàñòûðûëóäà¹û ºèûëûñºà æàñàë¹àí òàëäàìàäàí ºàºòû¹ûñ í¾êòåëåðiíi» 8-i àóûòºó, 8-i òî¹ûñó, 16-ºèûëûñó åêåíäiãií æ¸íå 8-ê¼ëiê ïåí æ¾ðãiíøi à¹ûíû ºèûëûñûòàíûн ê¼ðiï îòûðìûç.

Á½ë ì¸íäåðäi äå ôîðìóëà¹à ñàëûï, ºèûëûñòû» ê¾ðäåëiëiê ä¸ðåæiñií àíûºòàéìûç.


m=5*16+3*8+8 =112

ß¹íè ºèûëûñ ê¾ðäåëi áîëûï òàáûëàäû.

²àºòû¹ûñ í¾êòåëåði ìåí ºèûëûñòàðäû» ê¾ðäåëiëiê ì¸íäåðií 2.1 êåñòåãå åíãiçåìiç.
Êåñòå 2.1.

²àºòû¹ûñ í¾êòåëåðiíi» òàëäàìàñû

ʼëiê òîðà¹ûíû» àòàóëàðûºàºòû¹ûñ í¾êòåëåði ñàíû

ʼëiê æýíå æ¾ðãåíøiëåð à¹ûíû» ºèûëûñûíû» í¾êòåëåð ñàíû

ʾðäåëiëiê ä¸ðåæåñi

аóûò-ºó

ºîñ-ûëó

ºèû-ëûñó

1

2

34

5

67

²àðàòó áà¹ûòû

ßñíàÿ ïîëÿíà

Æíòóðîâ ê¼øåñi

Ò¾ëêiáàñ áà¹ûòû

Ìè÷óðèíà áà¹ûòû

Áàëûºøû áà¹ûòû

Àºñó áà¹ûòû


8

4

88

4

44

8

4

88

4

44

16

3

1616

3

33

8

6

88

6

66

к¾ðäåëi

ºàðàïàéûì

ê¾ðäåëi

ê¾ðäåëi


ºàðàïàéûì

ºàðàïàéûì

ºàðàïàéûì


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет