Народна библиотека „Иван Вазов” – отдел Методичен Нови документи за 2009 година На български език бенбасатДата12.07.2016
өлшемі63.5 Kb.
#195419
Народна библиотека „Иван Вазов” – отдел Методичен


Нови документи за 2009 година

На български език


БЕНБАСАТ, Алберт Нисим. По въпроса за книгата / Алберт Бенбасат. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 355 с. ; 21 см.

002.19Б


Б37
БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации : [Доклади от] Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. : Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев Георгиев и др. – Велико Търново : Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий и др., 2008. – 376 с. : ил., диагр. ; 21 см.

021


Б44
ВАСИЛЕВ, Владимир Иванович. Дмитрий Сегреевич Лихачов и книгата : Из историята на академичното книгоиздаване / Владимир Василев ; Прев. От рус. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 109 с. : с ил. ; 20 см.

002.19С


Л65
ГИГОВА, Росица. [Петдесет] 50 години Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” : Юбилейно библиографско издание / Състав. Росица Гигова. – Пазарджик : [Беллопринт], 2009. – 128 с. : с фотогр. ; 24 см.

016:02


Г46
ГРАМАТИКОВ, Георги. История на народно читалище „Заря” Хасково / Георги Граматиков. – София : Архимед, 2008. – 559 с. : с ил., 21 см.

374.28Б.21

Г76
ГРАШКИНА, Ваня Ангелова и др. Насоки за развитие на обществената библиотека : Ръководство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, Анета Дончева, Александър Димчев. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009 г. – 126 с. ; 29 см.

027.5


Г78
ДЪРЖАВАТА на духа : Четвърта национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2006 г. / Ред. Светла Девкова. – София : За буквите – О писменехь, 2007. – 628 с. : с ил., табл. ; 21 см.

008


Л72
ЕНЧЕВА, Мануела Димова и др. Документи и периодични издания 1878-1940 г. : Своден каталог на фондовете на Регионална библиотека Партений Павлович – Силистра и Териториална дирекция Държавен архив – Силистра / Състав. Мануела Енчева, Юлия Кюшелиева ; Ред. [с предг.] Нели Стоилова ; Прев. От рум. Ез. Майя Стоилова. – Силистра : [Оптимум], 2007. – 76 с. : с факс. ; 20 см.

017


Е-68
КНИГА. Четене. Библиотека : Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България / Валери Стефанов и др. – София : Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 232 с. : с табл., диагр. ; 24 см.

002.19Б


К69
КОВАЧЕВ, Марин Александров. Миналото отблизо / Марин Ковачев. – Велико Търново : Астарта, 2008. – 84 с. ; 20 см.

02Б(093)


К72

КОЙ кой е в световната литература : Над хиляда писатели от Кобо Абе до Виктор Юго : Справочник / Ред. София Бранц, Милена Попова ; Прев. От англ. Василена Мирчева и др. – София : Изток-Запад ; Златорог, 2004. – 1030 с. ; 23 см.

82/89


К76

КОЛЕВА, Радка Видева и др. Народната библиотека в Пловдив : Архивни хроники : [В 2 т.] / Радка Колева, Емил Стоицов. – Пловдив : Народна библиотека Иван Вазов, 2008-2009. – 24 см.

[Т.1.] 1879-1945. – 2008. – 358 с. : с ил., фотогр., табл.

[Т.2.] 1945-2009. – 2009. – 449 с. : с ил., фотогр., табл.

027.53


К78

НА ПОЛЗУ РОДУ : Сборник за дейността на народните читалища в Пловдив / Ред. И състав. Георги Райчевски. – Пловдив : SM, 2008. – 116 с. : с фотогр. ; 22 см.

374.28Б.21

Н11

ПРОФЕСИЯ. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева / Състав., науч. Ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с., 4 л. : фотогр. ; 24 см.

027.53


К78

СИМЕОНОВА, Ружа Андреева. Българската национална библиотека и нейните директори (1879-2009) / Ружа Симеонова ; Ред., [увод] Боряна Христова. – София : Христо Ботев, 2009. – 184 с. : с ил. ; 29 см.

027.54


С37
ТОТОМАНОВА, Антоанета Иванова. Книгата и нейното „Лице” / Антоанета Тотоманова. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с. : с ил. ; 24 см.

002.19Б


Т67
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова. Информационна култура : //Името на четенето / Милена Цветкова. – 2 доп. Изд. – София : Унив. Изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с. ; 20 см.

028


Ц34
ЪРБЪН, Хал. Златните думи : Силата на позитивното общуване / Хал. Ърбън ; Прев. Анелия Данилова. – София : Кръгозор, 2005. – 202 с. ; 21 см.

025


Ъ

На руски език


АЛЕШИН, Леонид Ильич. Проектирование зданий библиотек : Учебно-практическое пособие / Л. И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с. : с ил. ; 21 см.

022


А49

АМЛИНСКИЙ, Лев Захарович. Научные библиотеки информационного общества : организация и технология / Л. З. Амлинский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 200 с., [4 л.] цв. ил. ; 21 см.

022


А62

БАЛАШОВА, Елена Васильевна и др. Библиотечный дизайн : Учебное пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. – Москва : Гардарики, 2004. – 283 с. : с табл. ; 22 см.

022.7/.9


Б20

БИБЛИОТЕЧНАЯ деятельность в условиях культурного и языкого разнообразия : (Из опыта работы библиотек Содружества Независимых Государств) : Сборник статей / Состав. И. В. Чаднова. – Москва : Прашков дом, 2009. – 168 с. ; 21 см.

021


Б59
БИБЛИОТЕЧНОЕ дело за рубежом : конец ХХ – начало ХХІ века : Сборник аналитических и справочных материалов / Виктор Монтивилофф и др. ; Состав. В. В. Качалина. – Москва : Пашков дом, 2009. – 310 с. : с табл. ; 21 см.

02(4/9)


Б59

БИБЛИОТЕЧНЬІЕ исследования в системе постнеклассической науки : Проблемно-ориентированный сборник / Състав. Е. В. Никонорова, М. И. Акилина. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. : с диагр. ; 21 см.

02

Б59БОЙКОВА, Ольга Феоктистовна. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек : Научно-практическое пособие / О. Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 288 с. : с табл. ; 21 см.

027.5


Б59

БОРИДИНА, Светлана Димитровна и др. Коммуникационная культура библиотек : Научно-практическое пособие / С. Д. Бородина, Г. М. Кормишина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. : табл. ; 21 см.

025


Б83

ВАСИЛЬЕВ, Валерий Викторович и др. Информационные технологии в библиотечном деле : Учебно-методическое пособие / В. В. Василев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – Москва : Либерея, 2007. – 368 с. : с ил., табл. ; 24 см.

023


В19

ГОЛОВКО, Светлана Ивановна. Библиотека и культурно-историческое наследие : Монография / С. И. Головко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 136 с. ; 21 см.

025.8


Г61

ДРЕШЕР, Юлия Николаевна. Библиотерапевтическая деятельность : Методология и методика : Монография / Ю. Н. Дрешер. – Москва : Леберея-Бибинформ, 2009. – 240 с. : с диагр., табл. ; 21 см.

028


Д73
ЖАРКОВ, Анатолий Дмитриевич. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : Учебно-методическое пособие / А. Д. Жарков. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. 240 с. ; 21 см.

021.4


Ж35

ЗИНОВЬЕВА, Нонна Борисовна. Документоведение : Уч.-метод. Пособие / Н. Б. Зиновьева. – Москва : Проф. издат, 2001. – 208 с. ; 20 см. – (Сер. Современная библ.; Вып. 17)

025.5


З

КНИЖНОЕ дело в России во второй половине ХІХ – начале ХХ века : Сб. науч. трудов : Вып. 1-. – Санкт-Петербург, РНБ, 1993- . – 21 см.

Вып. 14 /Н.Г.Патрушева и др. ; Состав. О. И. Ильина и др. – 2008. – 315 с.

002.19С

К53


КОМИССАРОВА, Людмила Дмитриевна. Социально-психологические технологии в работе современной публичной библиотеки : Методическое пособие / Л. Д. Комиссарова. – Москва : Либерея, 2003. – 150 с. : с табл. ; 21 см.

025


К63

КОРЯКОВЦЕВА, Нина Александровна. Библиотеки и образование : Учебно-методическое пособие / Н. А. Коряковцева.- Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. ; 21 см.

027.7


К93

ЛОВКОВА, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : Учебно-методическое пособие / Т. Б. Ловкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 104 с. : табл. ; 21 см.

021.4


Л68

МАКМЕНЕМИ, Дэвид и др. Предоставление электронных услуг : Руководство для публичных библиотек и центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер ; Пер. С англ. Е. М. Зайцевой, К. Ю. Волковой. – Москва : Омега, 2006. – 247 с. : с ил. ; 22 см.

025.52


М15

МАЛЬГИН, Александр Семенович. Гимн книге : Энциклопедия для юношества / А. С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 527 с. :ил. ; 24 см.

002.19


М21

МЕСТНОЕ самоуправление и культура : проблемы, поиски, решения : Библиографической указатель / Состав. Т. Н. Малышева. – Москва : Пашков дом, 2009. – 188 с. ; 20 см.

016:02


М53

МИХЛИНА, Ирина Ильинична. Краеведческая библиография : Научно-методическое пособие / И. И. Михлина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 175 с. ; 21 см.

01:016


М69

НЕМИРОВСКИЙ, Евгений Львович. Начало книгопечатания в Валахии [в современной Румынии] : [Монография] / Е. Л. Немировский.- Москва : Наука, 2008. – 718 с. : с ил., [14 л.] : цв. Репрод. ; 30 см.

002.19


Н89

ОСЕТРОВА, Надежда Владимировна и др. Книга и электронные средства в образовании : Учебно-методическое издание / Н. В. Осетрова, А. И. Смирнов, А. В. Осин. – Москва : Издательский сервиз, 3002. – 144 с. : с диагр., табл. ; 22 см.

002.19С


0-76

ПАНКОВА, Елена Валериевна и др. Электронное библиографическое пособие : Практическое руководство для библиотечных работников / Елена Валериевна Панкова, Л. С. Беркутова. – Москва : Форум, 2008. – 128 с. : с ил. ; 21 см.

01

П16ПЕТРОВА, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : Учебно-методическое пособие / Т. А. Петрова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. : с ил., табл. ; 21 см.

025.2


П30

ПОЛ, Розвита и др. Измерение качества деятельности библиотек / Розита Пол, Питер Бокхорст ; Пер. С англ., ред. Г. А. Кисловской. – Москва : Пашков дом, 2008. – 316 с. : с табл. ; 21 см.

025


П49


РОМАНОВ, Петр Сегреевч. Зарубежные библиотеки : финансовый менеджмент : Научно-методическое пособие /П. С. Романов. – Москва : Либерея, 2009. – 128 с. : с табл., сх. ; 21 см.

025


Р69

САВИНА, Инна Александровна. Библиографическое описание документа : Учебно-методические рекомендации / И. А. Савина ; Под ред. Н. Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 270 с. : с табл. ; 21 см.

025.3


С13

СЕМЕНОВКЕР, Борис Арьевич. Эволюция информационной деятельности : Ч. 1- / Б. А. Семеновкер. – Москва : Пашков дом, 2009- . – 20 см.

Ч.1. Рукописная информация. – 2009. – 247 с.

003

С30


ТРАНСФОРМАЦИИ культурной политики в России (1991-2006) : Аннотированный библиографический указатель / Состав. И. В. Бабич и др. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. ; 20 см.

016


Т65

ТРОФИМОВА, Раиса Афанасиева и др. Общее библиотековедение : Хрестоматия : Ч. 1 - / Состав. Р. А. Трофимова, А. А. Фомина, М. Н. Тищенко ; Науч. Ред. А. Н. Ванеев. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007- . – 21 см.

Ч. 2. Т. 1. Учение о библиотеке : Библиотека, ее возникновение, развитие и социальная функция : Структурно-функциональный анализ / Состав. А. А. Фомина, М. В. Шабалина, М. Н. Колесникова. – 2008. – 311 с. : с табл. – 84.

Ч. 2. Т. 2. Учение о библиотеке : Библиотечная профессия : типология библиотеки. – 2008. – 542 с. : с табл. – 85.

Ч. 3. Учение о библиотечном деле : ХХ – начала ХХІ века. – 2008. – 367 с. : с диагр. – 86.

02С


Т76

ФЕНЕЛОНОВ, Евгений Алексеевич. Социально-экономический анализ библиотечного дела как объекта управления : Монография / Е. Д. Фенелонов. – Москва : Пашков дом, 2008. – 264 с. : с диагр., табл. ; 20 см.

021.8


Ф42

ФОРСАЙТ, Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Форсайт Патрик ; Пер. С англ. Ю. В. Суровикова. – Москва : Университетская книга, 2008. – 22 с. : с диагр., табл. ; 25 см.

002.19


Ф79

На други езициMANAGEMENT, marketing and promotion of library services based on statistics, analyses and evaluation / J. Eric Davies et al ; Ed. By Trine Kolderup Flaten. – Munchen : K. G. Saur, 2006. – 162 p. : diagr., tabl. ; 22n30 cm

025


+М24Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет