Обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органибет1/5
Дата18.07.2016
өлшемі0.98 Mb.
#208466
  1   2   3   4   5

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А ДЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА В СЪДЕБЕН РЕГИОН - ПЕРНИК за 2010г.


Раздел I

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ.
Окръжна прокуратура – Перник обслужва на териториален признак Област Перник с територия 2380 кв.м., с население /по данни от НСИ – Териториално статистическо бюро – Перник – към 31.ХІІ.10г./- 137 952 жители, живущи в 6 града и 171 села, като броят на живущите е непостоянен. Традиционно, по време на летния сезон населението в селата се увеличава почти два пъти от приходящи, както от областта, така и от други населени места от страната.

Град Перник и цялата Община Перник, състояща се от 2 града - Перник и Батановци и 24 села с население около 100 000 жители съставляват съдебен регион Перник обслужван от Районна прокуратура Перник. Община Радомир е с население около 21 000 жители, община Земен около 3 500 жители, община Ковачевци 1 300 жители – трите общини съставляват съдебен регион Радомир обслужван от Районна прокуратура гр.Радомир. Община Брезник е с около 7 000 жители и община Трън с около 4 000 жители, като двете общини съставляват двата съдебни района обслужвани съответно от Районна прокуратура Брезник и Районна прокуратура Трън.

През територията на Област Перник преминават два основни пътни и ЖП пътища /София-Кулата и София- Гюешево/ - с национално и международно значение. Районът граничи с Република Сърбия и има един ГКПП-Стрезимировци – община Трън – Районна прокуратура – Трън.

Непосредствената близост до столицата София /Перник е на 30 км. разстояние/ и натоварения трафик от пътническия поток за Югозападна България, Сърбия, Македония и Гърция създават сериозни предпоставки за извършване на престъпления от криминален контингент от страната.

Като цяло броят на новообразуваните досъдебни производства за региона бележи значителна устойчивост - 2 388 бр. при 2 449 бр. за 2009г., при 2 346 бр. за 2008г.. Прави впечатление завишеният брой на новообразуваните дела от прокурор /1 046 бр./, които по своята същност – предмет на разследване, касаят извършени тежки икономически престъпления или престъпления със значителна фактическа и правна сложност.

Като цяло наблюдаваните досъдебни производства бележат значителен спад като през 2010г. са били наблюдавани 6 476 бр. при 10 091 бр. за 2009г., при 11 551 бр. за 2008г. и 13 581 бр. за 2007г.. Тези резултати са в следствие на взетите мерки по отношение на спрените досъдебно производства от предходни години, както и от взетите мерки по срочно приключване на досъдебните производства и непозволяване същите да имат ръст на увеличение в края на отчетният период.

През 2010г. прокуратурите от съдебен регион Перник са внесли повече прокурорски актове в съдилищата от региона в сравнение с предходните години. Общо внесени са 660 бр. акта при 633 бр. акта за 2009г., при 687 бр. акта за 2008г. при 673 бр. акта за 2007г. или с 27 бр. повече в сравнение с 2009г., 17 бр. по-малко в сравнение с 2008г.. и 13 бр. по-малко в сравнение с 2007г.. Анализа на тези цифри показва, че прокуратурите от съдебен регион Перник запазват относително устойчив броя на внесените прокурорски актове в съдилищата. Сериозен спад на внесените актове отчита Районна прокуратура гр.Трън, докато останалите прокуратури отчитат повишен брой на внесените актове в съдилищата.

През 2010г. броят на върнатите от съда дела за допълнително разследване съществено е спаднал. В следствие на повишеният контрола, осъществяван от прокурорите върху действията на разследващите органи през отчетната година са били върнати 29 бр. досъдебни производства при 41 бр. за 2009г. и 60 бр. за 2008г.. Все още се отчитат допускане на процесуални нарушения при предявяване на материалите по разследването, неправилно броене на сроковете за призоваване при повдигане на обвинение, както и допускане на технически грешки- неправилно изписване на дата, несъотвествие на дата на привличане и дата на разпит и др..

През годината е изисквано от районните прокуратури да уведомяват Окръжна прокуратура-Перник за предприетите мерки по издирването и задържането на лица с влезли в сила ефективни присъди. В тази насока стриктно е съблюдавано срочното изпълнение на присъдите-от изпращането на присъдата за изпълнение в тридневен срок и последващото издирване на осъденото лице от съдебна полиция и привеждането му в местата за изтърпяване на наказанието.

В своята дейност административните ръководители прокуратурите от региона, своевременно са запознавали прокурорите със Заповедите и разпорежданията на горестоящите административни ръководители и прокурори. Създадена е добра практика на обсъждане на конкретни трудности, както от административен, така и от законов и практически характер.

Както и предходната година, така и през тази отчитаме, незадоволителната кадровата политика на ВСС във връзка обявяване на свободните щатни бройки в прокуратурите, провеждането на конкурси и назначаването на прокурори на овакантените щатни места. Това довежда до високо натоварване на отделни прокурори в прокуратурите със свободен щат, а от там и допускане на някои грешки и слабости в работата им, каквито по специално са посочени в доклада в частта на наказателно съдебния надзор.

Тези трудности частично бяха преодолявани с командироване на прокурори от една прокуратура в друга, което, пък от своя страна има и положителен момент по уеднаквяване на практиката, получаване и черпене на положителен практически опит от други прокуратури от съдебен регион Перник.

Практическите мерки за подобряване на дейността на прокуратурата основно са насочени в организацията на прокурорската работата, подпомагана от дейността на служителите от съответните прокуратури, създаване на добър микроклимат и взаимно доверие. Ясно възложени задачи, конкретни срокове за изпълнение и изискване на добри резултати.

Структурно и териториално разпределение на наказаната престъпност.

1.По образувани досъдебни производства, внесени прокурорски актове в съда.

През 2010г. в прокуратурите от съдебен регион Перник са били наблюдавани общо 2 388 бр. новообразувани досъдебни производства, при 2 449 бр. за 2009г., 2346 бр. за 2008г.. Налице е намаление броя на новообразуваните досъдебни производства с 61 бр. в сравнение с предходната отчетна година, и увеличение с 42 бр. в сравнение с 2008г.. Като тенденция се наблюдава устойчивост на нововообразуваните досъдебни производства или за средно аритметично -2 394 бр. за периода 2008-2010г..На първо място продължават да бъдат досъдебните производства по глава V от Наказателния кодекс /чл.194-217/- престъпления срещу собствеността – 1 363 бр. досъдебни производства /57.07% от новообразуваните/ при 1436 бр. досъдебни производства /58.63% от новообразуваните/, за 2009г., при 1 149бр. досъдебни производства /48.97% от новообразуваните/ за 2008г., което с оглед на анализите от предходните години е видно, че тези престъпления са били на първо място.

Във вътрешната структура на тази престъпност, както и предходните години най-висок е делът делата по раздел І-ви- кражба /чл.194-197а/ – 1 114 бр. досъдебни производства, при 1 137 бр. за 2009г., при 839 бр. за 2008г..

На второ място във вътрешната структура на тази глава от НК са делата по раздел VІІ-ми -за унищожаване и повреждане /чл.216-216а/ -116 бр. досъдебни производства, при 148 бр. за 2009г.и при 154бр. за 2008г..

На трето място са делата по раздел ІV-ти –измама /чл.209-213/58 бр. досъдебни производства, при 80 бр. за 2009г. и при 57 бр. за 2008г..

На четвърто място са делата по раздел ІІ-ри- грабеж /чл.198-200/42 бр. досъдебни производства при 40 бр. за 2009г. и при 48 бр. за 2008г..

На пето място са делата по раздел ІІІ-ти- присвоявания /чл.201-208/- 28 бр. досъдебни производства, 24 бр. за 2009г. и при 41 бр. за 2008г..

На шесто място са делата по раздел V-ти- изнудване /чл.213а-214а/3 бр. досъдебно производство при 8 бр. за 2009г. и при 4 бр. за 2008г..

На седмо място са делата по раздел VІ-ти- вещно укривателство – 1 бр. при 0 бр. за 2009г. и 0 бр. за 2008г.

На последно място са делата по раздел VІ--ти –злоупотреба на доверие /чл.217/- 1 бр. досъдебни производства при 1 бр. за 2009г. и 1 бр. за 2008г..

На второ място по брой са образуваните досъдебни производства по глава ХI от Наказателния кодекс -„Общоопасни престъпления” /чл.330-356к/ - 493 бр. /20.64% от новообразуваните/ при 552 бр. /22.53% от новообразуваните/ за 2009г..

Най-голям дял на делата по тази глава от НК се пада на раздел ІІ-ри - престъпленията по транспорта /чл.340-348б/ – 385 бр. досъдебни производства при 412 бр. за 2009г. и при 476 бр. за 2008г..

Делът на делата по раздел І-ви –престъпления извършени по общоопасен начин или с общоопасни средста /чл.330-339б/ е 70 бр. досъдебни производства при 82 бр. за 2009г. и при 122 бр. за 2008г.. Продължава да е значителен е броя на палежите- 57 бр. при 49 бр. за 2009г. и при 90 бр.за 2008г..

В тази глава от НК са и престъпленията против народното здраве – раздел ІІІ-ти /чл.349-356/ Образувани са 38 бр. досъдебни производства при 57 бр. за 2009г. и при 63 бр. за 2008г..На трето място пакпо брой са досъдебните производства за престъпленията по глава II от НК /чл.115 -159в/ - срещу личността – 236 бр. /9.88% от новообразуваните/ при 214 бр. /8.73% от новообразуваните/ за 2009г. и при 285бр. /12.14% от новообразуваните/ за 2008г..

Във вътрешната структура на глава II от НК на първо място са образуваните досъдебни производства по раздел І-ви –Убийство /чл.115-127/ -92 бр. при 114 бр. за 2009г. при 126 бр. за 2008г.. От общо водените 114 бр. производства за престъпление по чл.127 от НК са 63 бр. при 68 бр. за 2009г., по чл.122 -123 от НК – 17 бр. при 26 бр.за 2009г., по чл.115-116 от НК – 12 бр. при 14 бр.за 2009г.. Това са предимно дела образувани за намерени починали лица при неизяснени обстоятелства, на публични места или самотно живеещи, които дела след провеждане на разследването приключват с постановление за прекратяване на основание чл.243 ал.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Неразкрити престъпления по глава ІІ-ра за 2010г. за престъпления по чл.115-116 от НК са останали 6 бр. ДП при 1 бр. за 2009г..

На второ място са досъдебните производства за престъпления по раздел ІІ-ри – телесни повреди /чл.128-135/ - 91 бр. при 54 бр. за 2009г. и при 101 бр. за 2008г..

На трето място са досъдебните производства за престъпления по раздел V-ти – принуда /чл.143-144/ - 19 бр. при 25 бр. за 2009г. и при 32 бр. за 2008г..

На четвърто място са досъдебните производства по раздел VІІІ- разврат /чл.149-159/ - 25 бр. при 14 бр. за 2009г. при 20 бр. за 2008г..

На пето място са досъдебните производства за престъпление по раздел ІІІ- злепоставяне /чл.136-141/ – 5 бр. при 4 бр. за 2009г.и при 1 бр. за 2008г..

На шесто място са досъдебните производства за престъпления по раздел ІV- отвличане и противозаконно лишаване от свобода /142-142а/ - 3 бр. при 2 бр. за 2009г. и при 4 бр. за 2008г..

На последно място са досъдебните производства по раздел ІХ- трафик на хора /чл.159а-159в/ – 1 бр. при 1 бр. за 2009г. и при 1 бр. за 2008г..На четвърто място заемат досъдебните производства за престъпления по глава VІ-та от НК– престъпления против стопанството /чл.219-252/ - 90бр. /3.76% от новоборзавуваните/ при 87 бр. /3.55% от новоборзавуваните/ за 2009г. при 64 бр. /2.72% от новоборзавуваните/за 2008г.. В сравнение с предходните години е нараснал относителният дял на водените престъпления по тази глава от НК.

Във вътрешната структура на глава VІ-та от НК на първо място са образуваните досъдебни производства по раздел ІІ-ри -престъпления в отделни стопански отрасли /чл.228-240/- 40 бр. при 26 бр. за 2009г. и при 17 бр. за 2008г..

На второ място са досъдебните производства по раздел ІV-ти –престъпления против паричната и кредитна система /чл.243-252/ - 39 бр. при 54 бр. за 2009г. и при 39 бр. за 2008г..От общо водените 39 бр. дела 24 бр. са за престъпления по чл.243-244 от НК при 44 бр. за 2009г..

На трето място са досъдебните производства по раздел І-ви - общи стопански престъпления /чл.219-227/ – 7 бр. при 4 бр. за 2009г. и при 7 бр. за 2008г..

На четвърто място заемат досъдебните производства по раздел Іа –престъпления против кредиторите /чл.227а-е/- 2 бр. при 2 бр. за 2009г. и при 1 бр. за 2008г..

По раздел ІІІ-ти-престъпления против митническия режим /чл.242-242а/ -2 бр. при 1 бр. за 2009г. и при липса на досъдебни производства за 2008г..На пето място са досъдебните производства за престъпленията по глава ІХ от НК документни престъпления /чл.308-319 НК/ - 58 бр. /2.42% от новоборзавуваните/ при 44 бр. /1.79% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 62 бр. /2.64% от новоборзавуваните/ за 2008г..

На шесто място са досъдебните производства за престъпленията по глава ІV-та от НК - престъпления против брака и семейството /чл.176-193/ - престъпления против брака и семейството- 55 бр. / 2.30% от новоборзавуваните/ при 34 бр. /1.38% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 36 бр. /1.53% от новоборзавуваните/ за 2008г..

На седмо място са досъдебните производства по глава VІІІ-ма –престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции /чл.269-307а/- 36 бр. /1.50% от новоборзавуваните/ при 31 бр. /1.26% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 23 бр. /0.98% от новоборзавуваните/ за 2008г..

Във вътрешната структура на глава VІ-та от НК заемат досъдебните производства по раздел ІІІ-ти -престъпления против правосъдието /чл.286-300/- 17 бр. при 17 бр. за 2009г. и при 4 бр.за 2008г..

На второ място заемат досъдебните производства по раздел ІІ-ри престъпления по служба /чл.282-285/- 10 бр. при 5 бр. за 2009г. и при 15 бр. за 2008г..

На трето място заемат престъпленията по раздел І-ви– престъпления против реда на управление /чл.269-280/– 7 бр. при 5 бр. за 2009г. и при 4 бр.за 2008г..

На четвърто място заемат престъпленията по раздел ІІІ-ти- подкуп /чл.301-307а/ -2 бр. при 4 бр. за 2009г. и при 0 бр. за 2008г..

На осмо място заемат досъдебните производства по глава Х-та престъпления против реда и общественото спокойствие /чл.320-329/ - 31 бр. /1.29% от новоборзавуваните/ при 33 бр. /1.34% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 42 бр. /1.79% от новоборзавуваните/ за 2008г..

На десето място са досъдебните производства по глава VІІ-ма от НК– престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна система /чл.253-260/- 17 бр. /0.71% от новоборзавуваните/ при 9 бр. /0.36% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 11 бр. /0.46% от новоборзавуваните/ за 2008г. и 8 бр. /0.31% от новоборзавуваните/ за 2007г.

На десето място са досъдебните производства по глава ІІІ-та от НК- престъпления против правата на гражданите /чл.162-174 а/ – 7 бр. /0.29% от новоборзавуваните/ при 9 бр. /0.36% от новоборзавуваните/ за 2009г. и при 13 бр. /0.34% от новоборзавуваните/ за 2008г..

Във вътрешната структура на глава ІІІ- та от НК на първо място заемат досъдебните производства по раздел ІV-ти–престъпления свързани с нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство /чл.170/ - 7 бр. при 4 бр. за 2009г. и при 5 бр. за 2008г..По раздел ІІІ-ти – престъпления против политическите права на гражданите /чл.167-169в/ -за 2010г. няма образувани досъдебни производства при 5 бр. за 2009г. и при 7 бр. за 2008г...

На единадесето място са досъдебните производства по глава ІХа от НК–компютърни престъпления /319а-319д/- 2 бр. /0.71% от новоборзавуваните/ при 0 бр. за 2009г. и при 0 бр. за 2008г..

2.Внесени прокурорски актове и предадени на съд лица.

През 2010 год. прокурорите от съдебен окръг Перник са внесли в съдилищата общо 660 бр. при 633 бр. за 2009г., при 687 бр. за 2008г. прокурорски акта срещу 829 бр. предадени на съд лица при 742 бр. за 2009г., при 789 бр. за 2008г.; или с 27 бр. акта повече от внесените прокурорски актове през 2009г. и 27 бр. по-малко в сравнение с внесените през 2008г..
П-ра

Обв.акт

Бр.


Споразу

мения в бр.Предл.

78а НК


ОБЩО

Сравнено с предходен период

2009 2008 2007 2006РП-Пк

338

35

36

409

387

432

417

547

РП-Р-р

62

61

11

134

132

125

139

187

РПТрън

22

0

1

23

32

54

34

40

РП-Бк

37

7

2

47

32

41

59

66

ОП-Пк

39

8

2

47

50

35

37

40

ОБЩО

498

110

52

660

633

687

673

880


Първо място и през 2009 година /както и предходните години – включително и за миналата година/ по численост и относителен дял в структурата на престъпността /по брой на внесените в съда прокурорски актове/ заемат престъпленията по глава ХI от Наказателния кодекс чл.330 -354а от НК „Общоопасни престъпления”- 313 бр. /47.24%/ от общия брой на внесените актове – при 362 бр. /57.19/ за 2009г. , при 395 бр. /57.49%/ за 2008г. и при 379 бр. /56.31%/ за 2007г..

Видно е намаление с 29 бр. на внесените в съда актове по тази глава от НК.Във вътрешната структура на престъпленията по глава ХI от НК - както и в предходните години на първо място са транспортните престъпления /чл.342-346 от НК/ -284 /43.03%/ прокурорски акта при 301 бр. /47.55 %/ при 344 бр. /48.81%/ за 2008г. и при 337бр. /50.07%/ за 2007г.,

На второ място по относителен дял и численост в структурата на престъпността в региона по прокурорски актове се нареждат традиционно престъпленията по глава V от Наказателния кодекс /престъпления против собствеността /чл.194-217/ - 188 бр. акта /28.48%/ при 153 бр.акта /24.17%/ за 2009г., при 167 бр. акта /24.30%/ за 2008г. при 171 бр. акта /25.40%/ за 2007г., или с 35 акта повече спрямо 2009г..

Във вътрешната структура на престъпленията по глава V от НК на първо място са кражбите /чл.194-197а./ –146 бр. /22.12%/ акта при 101 бр. /15.95%/ акта за 2009г., при 100 акта /14.55%/ за 2008г. при 123 акта /18.27%/ за 2007г..

На трето място са престъпленията по глава II от Наказателния кодекс - престъпления срещу личността /чл.115-159в/ - 47 бр. /7.12%/ при 42 бр. /6.63%/ акта за 2009г., при 51 бр. акта /7.42%/ за 2008г. при 42 бр. акта /6.24%/ за 2007г.. С 5 бр. акта повече в сравнение с 2009г..

Най-характерни по тази глава традиционно са престъпленията по чл.128-131 от НК /телесни повреди/ –25 акта /3.78%/ при 17 акта/2.68%/ за 2009г., при 31 акта /4.51%/ за 2008г. и при 17 акта /2.52%/ за 2007г..

За престъпления по чл.115 -124 от НК – 4 бр. акта при 8 бр. акта за 2009г., при 3 акта за 2008г. и при 6 акта за 2007г..

На четвърто място в структурата на престъпността по прокурорски актове заемат престъпленията по глава IV от НК – срещу брака, семейството и младежта /чл.176-193/, - 27 бр. /4.09%/ при 16 бр. /2.53%/ за 2009г., при 24 бр. акта /3.49%/ за 2008г. и при 28 бр. акта /4.16%/ за 2007г..

На пето място са престъпленията по глава VI от НК – чл.219-252 от НК 20 бр. /3.03%/ при 8 бр. акта /1.26%/ за 2009г., при 7 акта /1.01%/ за 2008г. и при 15 акта /2.22%/ за 2007г..

На шесто място са престъпленията по глава IХ-документни престъпления /чл.308-319/ от НК18 бр. /2.72%/ при 27 бр. /4.27%/ за 2009г., при 16 акта / 2.32%/ за 2008г. и при 17 акта /2.52%/ за 2007г..

На седмо място са престъпленията по глава Х от НК - против реда и общественото спокойствие /чл.320-327НК/ - 14 бр. /2.12%/ при 10 бр. акта /1.58%/ за 2009г., при 13 акта /1.89%/ за 2008г. и при 14 акта /2.08%/ за 2007г..

На осмо място се подреждат престъпленията по глава VIII от НК- срещу дейността на държавните органи и общ.о-ии /чл.269-307/ - 14 бр. /2.12%/ при 11 бр. акта /1.73%/ за 2009г., при 5 акта /0.07/ за 2008г. и при 6 акта /0.89%/ за 2007г..

На девето място се подреждат престъпленията по глава VII от НК- против финансовата, данъчната и осигурителната система /чл.253-260/ -11 бр. /1.66%/ при 3 бр. акта /0.47%/ за 2009г., при 3 бр. /0.04%/ за 2008г. и при 1 бр. акт за 2007г..

На последно десето място и тази година са престъпленията по глава глава III от НК –п/в правата на гражданите/чл.162-174/ - 8 бр. /1.21%/ при 1 бр. акт /0.01%/ за 2009г., при 6 бр. акта /0.87%/ за 2008г. и при 1 акт /0.01%/ за 2007г..

Териториално разпределение на наказаната престъпност - по образувани ДП, внесени в съда прокурорски актове.

Най-голям брой актове са внесени от Районна прокуратура – Перник -409бр. акта срещу 507 бр. лица при 387 бр. акта срещу 448 бр. лица за 2009г., при 432 бр. акта срещу 480 бр. лица за 2008г. и при 417 бр. акта срещу 422 бр. лица за 2007г..

следвана от Районна прокуратураРадомир – 134 бр. акта срещу 161 бр. лица при 132 бр. акта срещу 146 лица за 2009г., при 125 бр. акта срещу 138 бр. лица за 2008г. и при 139 бр. акта срещу 151 бр. лица за 2007г..

след което е Районна прокуратура -Брезник – 47бр. акта срещу 61 бр. лица при 32 бр. акта срещу 39 лица за 2009г., при 41 бр. акта срещу 48 бр. лица за 2008г. и при 46 бр. акта срещу 54 лица за 2007г..и Районна прокуратура-Трън - 23 бр. акта срещу 34 бр. лица при 32 бр. акта срещу 45 лица при 54 бр. акта срещу 72 бр. лица за 2008г. и при 34 бр. акта срещу 34 лица срещу 40 бр. за 2007г..

Окръжна прокуратура - Перник е внесла 47 бр. акта срещу 66 бр. лица при 50 бр. акта срещу 64 лица при 35 бр. акта срещу 51бр. лица за 2008г. и при 37 бр. акта срещу 56 лица за 2007г..Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет