Қосымша 6 Есептеулер орындауға арналған бастапқы деректердің тізбесіДата26.06.2016
өлшемі348.39 Kb.
Қосымша 6

Есептеулер орындауға арналған бастапқы деректердің тізбесі
ҚӨФ таралуын модельдеуге арналған бастапқы деректер (интегралды модель)

Кесте П7.1Параметрдің аталуы

Өлшем бірліктері

Көз

1. Ғимараттың сипаттамасы:

- қабаттылығы,

- жайлардың саны (гидравликалық схема тораптарының),

- байланыс саны (ойықтардың),

- тік байланысты тораптардың саны,
- ғимарат қабатындағы жайлардың максималды саны,

- қабаттағы жазық байланыстардың максималды саны,

- қабаттағы тік байланыстардың максималды саны.

бірлік

Жобалық құжаттама


2. Жайлардың сипаттамасы:

- жайдың биіктігі,


- қоршау құрастырылымдарының алаңы,
- жай едені деңгейінің қабаттың деңгейінен артуы,

- тік және жазық байланыстардың болуы (олардың саны),


- жайдағы ауаның бастапқы температурасы

- жайдағы бастапқы қысым,

- сыртқы ауа температурасы.

м
м2


м
бірлік

К

ПаК

Жобалық құжаттама Жобалық құжаттама

Жобалық құжаттама Жобалық құжаттама
Деректер немесе олардың қалыпты режимде жұмыс істеуі кезінде жайлар ішіндегі жағдайлар туралы ұсыныстар, метеорология-лық мәліметтер немесе анықтамалық әдебиет


3. Ғимараттың гидравликалық схемасы

Схема
4. Жазық байланыстардың ақпараттық массиві

кесте

Жобалық құжаттама

5. Тік байланыстардың ақпараттық массиві

кесте

Жобалық құжаттама

6. Жанып жатқан жайдың параметрлері:

- жайдағы оттегінің бастапқы шоғыры,

- жайдағы жану өнімінің бастапқы шоғыры,

- жайдағы инертті газдардың шоғыры,


- жайдағы түтіннің бастапқы оптикалық тығыздығы,

- газдың жылусыйымдылығы,

- газдың қызуына жылудың үлесі,
- жану толықтығының коэффициенті,
- тұрақты газдық,

%
%
%


Нп/м
Дж/кг К

%
%
Дж/кг град


Өрт


сценарийі*

Өрт


сценарийі*

Өрт


сценарийі*

Өрт


сценарийі*

Анықтамалық

Өрт

сценарийі*Өрт

сценарийі*

Анықтамалық


7. Өрт жүктемесінің параметрлері.

Ғимарат жайындағы өрт жүктемесінің әрбір түрі үшін, беріледі:

- массасы,

- жану жылдамдығы,

- жалынның таралу жылдамдығы,

- жанудың төменгі жылуы;

- түтінтүзілу коэффициенті,

-оттегі жұту (сіңіру) коэффициенті,

- жану өнімдерін шығару коэффициенттері.

кг

кг/м2·см/с

Мдж/кг


Нп·м2/кг

кг/кг


кг/кг

Анықтамалық Анықтамалық

Анықтамалық Анықтамалық

Анықтамалық Анықтамалық

Анықтамалық

*-өрт сценарийі есептеу кезінде өрттің туындау орны және оның өршу сипаты туралы жорамалдар жүйесіннен тұрады. Өрт сценарийі көлемдік-жоспарлық шешімдер, жанғыш жүктеменің объектідеорналасуы, адамдардың, материалдық құндылықтардың орналасуы және т.б. туралы деректер негізінде қалыптастырылады. Әдетте, есептеу кезінде адамдардың қауіпсіздігін және материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету үшін неғұрлым нашар жағдайлар іске асырылатын өрт сценарийлері (жобалық апаттар) қарастырылады. Аталған шешімдерді шешу көрінеу мүмкін емес немесе тиімсіз (жобадан тыс апаттар) өрт сценарийлері қарастырылмайды.ӨҚФ таралуын модельдеуге арналған бастапқы деректер
(зоналық модель)

Кесте П7.2Параметрдің аталуы

Өлшем бірліктері

Көз

1. Ғимараттың сипаттамасы:

 • жайлардың тізбесі,

 • ойықтардың тізбесі,

 • ғимараттың гидравликалық схемасы,

кесте


кесте

схема


жоба,
өрт сценарийі2. Жайлардың сипаттамасы:

- жайдың биіктігі,

- жайдың алаңы,

- жайдың периметрі,

- жайдың белгісі,

- жайдағы ойықтар саным

м2м

м

кесте


жоба


3. Ойықтардың сипаттамасы:

 • байланысатын жайлар,

 • ойықтың типі (тік, жазық байланыстар),

жазық байланыстар үшін:

 • ойықтың биіктігі,

 • ойықтың ені,

 • ойықтың еден деңгейінен биіктігі,

тік байланыстар үшін:

 • ойықтың ұзындығы,

 • ойықтың ені,кесте


м

м

м


м

м

жоба,
өрт сценарийі


4.Құрастырылымдардың сипаттамасы:

 • құрастырылымның типі (қалқа, қабырға, еден),

 • құрастырылымның толщина конструкции,

 • құрастырылым материалының тығыздығы,

 • құрастырылым материалының жылусыйымдылығы,

 • құрастырылым материалының жылуөткізгіштігі,
м

кг м-3Дж кг-2 K-1

Вт м-1 K-1жоба


жоба

Анықтамалық Анықтамалық Анықтамалық

Параметрдің аталуы

Өлшем бірліктері

Көз

5. Атмосфераның бастапқы параметрлері:

 • жайдағы бастапқы температура,

 • сыртқы атмосфераның температурасы,

 • желдің жылдамдығы,

  • сыртқы атмосфераға ашық ойыққа қатысты желдің бағыты,

К

Км с-1

бұрыш-тықөрт сценарийі

6. Өрт жүктемесінің параметрлері:

- жанғыш материалдың массасы,

- жанудың өзіндік жылдамдығы,

- жалынның таралу жылдамдығы,

- жанудың төменгі жылуы;

- түтінтүзілу коэффициенті,

-оттегі жұту (сіңіру) коэффициенті,

- жану өнімдерін шығару коэффициенттері.
кг

кг м-2с-1м с-1

Джкг-1

Нпм-2кг-1

кг/кг


кг/кг

жоба


Анықтамалық

Анықтамалық Анықтамалық Анықтамалық Анықтамалық АнықтамалықӨҚФ таралуын модельдеуге арналған бастапқы деректер
(далалық модель)

Кесте П7.3Параметрдің аталуы

Өлшем бірліктері

Көз

1. Есептік аумақтың геометриясы:

Моделлдеудің алдында расчетная есетік аумақ көптеген кіші бақылау аумақтарына бөлінеді, олардың әрқайсысы үшін массаны, импульсті, энергияны сақтау және газ фазасының құрамдастары-ның массаларын сақтау теңдеулері шешіледі. Жай құрастырылымдарының орналасуы сәйкес бақылау аумақтарын «жабу» жолымен сипатталады. Жабылған бақылау аумақтарында массаны, импульсті сақтау және құрамдастардың массаларын сақтау теңдеулері шешілмейді. Тек энергияны сақтау теңдеулері ғана шешіледі.

жобалық құжаттама2.Қоршау құрастырылымдары материалдрыныңсипаттама-лары:

-жылуөткізгіштік

-өзіндік жылуөткізгіштік

-тығыздық

- беттің қаралығының дәрежесі

Вт/(мК)


Дж/кг/К
кг/м3

-

Анықтамалық әдебиет.

Кейбір материалдардың қасиеттері

П7.5 кестеде келтірілген
Анықтамалық әдебиет

(кірпіша, бетон, сылақ үшін 0,9-ғатең қабылдауға болады)
3. Жайлардағы газ ортасының параметрлері:

 • жайларда отынның, оттегінің, жану өнімдерінің, инертті газдардың бастапқы шоғырының бөлінуі,
 • жайларда түтіннің оптикалық тығыздығының бастапқы бөлінуі,

 • газ ортасының жылдамдығы мен температурасының бөлінуі, • қоршаған ортаның температурасы,


 • газ ортасы құрамдастарының жылусыйымдылығы,
 • газ ортасы құрамдастарының молярлық массалары,
 • ламинарлық кинематикалық жабысқақтығы,

 • Прандтльдің ламинарлық және турбуленттік сандары,

 • Шмидттің газ ортасы құрамдастарының
кг/кг


Нп/м

м/с; К


К

Дж/кг К
кг/кмоль

г
м2
-
-


Деректер немесе олардың қалыпты режимде жұмыс істеуі кезінде жайлар ішіндегі жағдайлар туралы ұсыныстар ( әдетте, отынның және жану өнімдерінің бастапқы шоғыры нөлге тең қабылданады, оттегі шоғыры - 0,23; азот шоғыры - 0,77; түтіннің оптикалық тығыздығы – 0; бастапқы жылдамдық – 0; бастапқы температура 293 К)

293 К тең қабылдауғаболады

Анықтамалық әдебиет

(азот үшін - 28 кг/кмоль, оттегі үшін 32 кг/кмоль, для CO2 – 44, для Н2O – 18)

1,810-5


0,7 және 1 сәйкесінше
0,7 және 0,7


4.Өрт жүктемесінің параметрлері:

 • жанып бітудің өзіндік жылдамдығы

- жану ошағының алаңы және орны,

 • жалынның таралу жылдамдығы, • түтінтүзілу коэффициенті,

 • стехиометрикалық коэффициент (оттегі қолдану)

- жану өнімдерін шығару коэффициенттері

кг/м2


м2
м/с

Мдж/кг


Нп·м2/кг
кг/кг

кг/кг


Анықтамалық әдебиет


(қара кесте 7.6)

Есептеуішпен анықталады

Анықтамалық әдебиет

(қара кесте 7.6)
Анықтамалық әдебиет

(қара кесте 7.6)

Анықтамалық әдебиет

(қара кесте 7.6)

Анықтамалық әдебиет

(қара кесте 7.6)


Анықтамалық әдебиет

(қара кесте 7.6)

Адамдарды ғимараттан эвакуациялауды модельдеуге арналған бастапқы деректер

Кесте П7.4Параметрдің аталуы

Өлшем бірліктері

Көз

1. Ээвакуацижолдарының сипаттамасы:

- учаскенің ұзындығы,

- учаскенің ені,

- учаскеден шығатын жердің ені,

- учаскедегі жол типі (жазық – 1, төмен түсетін баспалдақ – 2,жоғары көтерілетін баспалдақ – 3, төмен түсетін пандус – 4, жоғары көтерілетін пандус – 5),

- эвакуация жолындағы келесі учаскенің нөмірі,

- эвакуация жолдарындағы учаскелердің жалпы саны,

м

мм

бірлік
бірлікжобалық құжаттама

2. Ғимараттағы адамдар саны:


- бастапқы уақыт сәтіне әрбір учаскедегі адамдардык максималды мүмкін саны

адам


жобалық құжаттама
Құрылыс материалдарының қасиеттері

Кесте П7.5Материал

, кг/мз

t*, °С

, Вт/(м°С)

cp, кДж/(кг°С)о

Асбест жазылған:

3-і сұрып

6-ы сұрып

Асбест картон

Асбест жіп

Асбошифер:

құрмында асбест көп

10—50 % асбест (құрғақ)

ұсақтасты бетон

ол да құрғақ

Тығыздалған темірбетон

Шлакбетон

Гипс (құйылатын құрғақ)

Ағаш:


көлденең талшықты емен

ұзынталшықты емен

көлденең талшықты қарағай

ұзын талшықты қарағай


Кірпіш:

қызыл, машинамен құйылған

қызыл, қолмен құйылған

силикат


Қызылкірпіштен қалау:

суық ерітіндеде

жылы ерітіндіде

Силикат кірпіштен қалау:

суық ерітіндеде

жылы ерітіндіде

Тығыздығы орташа тастан қалау

тығыздығы орташа340


650

900


800

1800


1800

2000


1600

2200


1500

1250
825

819

546


-

1800

1700

1900


1700

1600


1900

1700
2000-

--

-

2020

0—30


0

0

020
0—15

12—50


0-50

20-25


0

0

00

0

00
0

0,087+0,24.10-зt

0,11+0,1910-3t

0,16—0,1710-3t

0,13—0,1510-3t

0,17—0,35

0,64—0,52

0,60-0,74

0,84

1,55


0,70

0,43
0,20—0,21

0,35—0,43

0,14—0,16

0,35—0,72

0,77

0,70

0,81


0,81

0,67


0,87

0,76
1,280,816


0,816

0,816


0,816

-

-1,67

-

0,840,80

0,8—0,92
2,39

2,39

2,72


2,72

0,88

0,88

0.84


0,88

0,84


0,84

0,80
0,88

Кесте 7.6

Типтік жанғыш жүктеме деректерінің базасы (ЖЖ)
1. Ғимарат I-II д. оттөзімді.; жиһаз+тұрмыстық заттар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы,кг/м3 0,0108

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2-с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 270,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,0300

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СОг), кг/кг 0,20300

иісті газ (СО), кг/кг 0,00220

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,01400


2. Ғимарат I-II дәр. оттөзімді.; жиһаз+маталар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3. 0,0108

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг. ...82,00

Оттегі қолдану (O2), кг/кг -1,4370

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2). кг/кг...... 1,28500

иісті газ (СО), кг/кг 0,00220

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,00600


3. Ғимарат III-IV дәр. оттөзімді.;.; жиһаз;+тұрмыстық заттар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0465

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2*с 0,03440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 270,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -1,0300

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,20300

иісті газ (СО), кг/кг 0,00220

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,01400


4. Ғимарат III-IV дәр. оттөзімді.; жиһаз+маталар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. . 14700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0465

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с .0,03440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 82,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -1,4370

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг. 1,28500

иісті газ (СО), кг/кг 0,00220

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00600

5. Ғимарат I дәр. оттөзімді.; жиһаз+маталар (0,75+0,25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3. 0,0125

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01620

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 58,50

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,4370

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,32000

иісті газ (СО), кг/кг. 0,01930

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000

6. Ғимарат III дәр. оттөзімді.; жиһаз+маталар (0,75+0,25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг .........14900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,04

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01620

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 58,50

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,4370

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг ..….... 1,32000

иісті газ (СО), кг/кг. .....0,01930

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг .0,00000


7. Кабинет; жиһаз+қағаз (0,75+0,25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг .14002,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,042

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с .0,01290

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг .. 53,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. .-1,1610

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг ...0,64200

иісті газ (СО), кг/кг ....... 0,03170

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. , 0,00000

8. Панельмен қапталған жай; панель ДВП

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 18100,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/мЗ 0,0405

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01430

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 130,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,68600

иісті газ (СО), кг/кг 0,02150

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг .... г.. 0,00000

9. Әкімшілік жай; жиһаз+қағаз (0,75+0.25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. .. ..... .... 14002,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3. 0,022

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с. 0,02100

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 53,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг ....... -1,1610

Газдың бөлінуі:

углекислого (СОг), кг/кг 1,43400

иісті газ (СО), кг/кг 0,04300

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


10. Дәрілік препарат; этил. спирті+глицерин (0,95+0,05)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг..... 26600,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 812,8

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,03300

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 88,10

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -2,3040

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,91200

иісті газ (СО), кг/кг 0,26200

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000

11. Қоғ.ғимараттар; жиһаз+линолеум ПВХ (0,9+0,1)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,015

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с .-. 0,01370

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 47,70

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -1,3690

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,47800

иісті газ (СО), кг/кг 0,03000

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг.. 0,00580

12. Кітапхана, мұрағат; стеллаждардағы кітап, журнал

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14500,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0103

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01100

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 49,50

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1540

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,10870

иісті газ (СО), кг/кг 0,09740

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. .0,00000


13. Көрермен залының сахна бөлігі; ағаш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м 0,0368

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг .-1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000

14. Сырт қиім; түк, мата (жүн+нейлон)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 23300,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0835

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2-с 0,01300

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 129,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -3,6980

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,46700

иісті газ (СО), кг/кг 0,01450

хлорлы сутегі (HС1), кг/кг 0,00000


15. Резинотехн. заттар; резина, резина бұйымдар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 36000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3.... 0,0184

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2-с 0,01120

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 850,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,9900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,41600

иісті газ (СО), кг/кг .. 0,01500

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000

16. Сырланған еден, қабырға; ағаш+бояу РХО (0,9+0,1)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14100,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3..... 0,0151

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 71,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1280

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,47000

иісті газ (СО), кг/кг .., 0,03490

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг ....... 0,00100


17. Көрме залы, шеберхана; ағаш+мата+бояу РХО (0,9+0,09+0,01)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3..... 0,0163

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01520

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 53,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,2180

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,42300

иісті газ (СО), кг/кг .., 0,0230

хлорлы сутегі (НС1) кг/кг ......... 0,00010
18. Баспа, баспахана

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3..... 0,004

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,00610

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 41,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1580

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,77100

иісті газ (СО), кг/кг .., 0,1690

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


19 Каюта, әрленуі- синтет.; ағаш+мата+әрленім

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0177

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01500

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 133,50

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -1,2490

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СОг), кг/кг 0,84500

иісті газ (СО), кг/кг 0,04250

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,02300


20. Жиһаз; ағаш+қаптама (0,9+0,1)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. 14400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0154

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с. 0,01350

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 84,10

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -1,2880

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СОг), кг/кг 1,55000

иісті газ (СО), кг/кг 0,03670

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00360


21.Өнеркәсіп тауарлары; тоқыма бұйымдары

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 16700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0071

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с ... 0,02440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 60,60

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,5600

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,87900

иісті газ (СО), кг/кг .. 0,06260

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг..... .. 0,00000


22. Кабельді жертөле/лек; кабель АВВГ+АПВГ

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг ..:...... 30700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0071

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,02440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 521,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -2,1900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг................. 0,65000

иісті газ (СО), кг/кг..... 0,12950

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,02020


23. Химиялық зат; толуол

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. 40900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 860

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,04300

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 562,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -3,0980

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 3,67700

иісті газ (СО) кг/кг 0,14800

хлорлы сутегі (НС1) кг/кг 0,00000


24. Химиялық зат; ксилол

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 41200,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 860

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,09000

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 402,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -3,6230

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СОг), кг/кг 3,65700

иісті газ (СО), кг/кг... 0,14800

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


25. Бензин А-76

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 43200,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3......... 745

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с. 0,05850

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 256,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг .-3,4050

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг, 2,92000

иісті газ (СО), кг/кг , 0,17500

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг .,..:. 0,00000


26. Керосин

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 43300,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 794

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с. 0,04150

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 438,10

Оттегі қолдану (О2), кг/кг .-3,3410

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 2,92000

иісті газ (СО), кг/кг 0,14800

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


27. Дизель отыны; соляр

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 45400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3.. 853

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,04250

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг .620,10

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -3,3680

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 3,16300

иісті газ (СО), кг/кг 0,12200

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


28. Радиоматериалдары; поли(этилен, стирол, пропил), гетинакс

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 34800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0437

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,01770

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 381,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -3,3120

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,76400

иісті газ (СО), кг/кг :........ 0,0000

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг.... 0,00730


29. Электротехн. материалдар; текстолит, карболит

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 20900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м 0,0125

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,00760

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм /кг. 327,00

Оттегі қолдану (О2) кг/кг -1,9500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,37500

иісті газ (СО), кг/кг..... 0,05560

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00540


30. Жылутаратқыш; турбина майыТП-22

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 41900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м 883

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,03000

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 243,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг 0,2820

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,70000

иісті газ (СО), кг/кг... 0,12200

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


31. Электр кабелі АВВГ; ПВХ қабы+оқшаулануы

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 25000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/мЗ 0,0071

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,02440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 635,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -2,1900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,39800

иісті газ (СО), кг/кг 0,10900

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,02450


32. Электр кабелі АПВГ; ПВХ-қабы+полиэтилен

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг . 36400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0071

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,02440

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 407,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,1900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,90300

иісті газ (СО), кг/кг.. 0,15000

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг . 0,01600


33. Телефон кабелі ТПВ; ПВХ+полиэтилен

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 34600,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0022

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,00850

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 556,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,1900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,90300

иісті газ (СО), кг/кг 0,12400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,01560


34. Мұнайхимиясына арналған шикізат; мұнай

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 44200,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 885

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,02410

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг. 438,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -3,2400

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг . 3,10400

иісті газ (СО), кг/кг 0,16100

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


35. Химиялық зат: ацетон

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 29000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 790

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2с 0,04400

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 80,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,2200

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 2,29300

иісті газ (СО), кг/кг...... 0,26900

хлорлы сутегі (НCl), кг/кг 0,00000


36. Химиялық зат; этил спирті

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 27500,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 789,3

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,03100

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 80,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,3620

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг ,. 1,93700

иісті газ (СО), кг/кг 0,26900

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


37. Ағаштілу цехы, I-III дәр.оттөзімд.; ағаш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0396

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл о (СО2), кг/кг................ 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг..… 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


38. Ағаштілу цехы, IV-V дәр.оттөзімд.; ағаш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0583

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг ..... 0,00000


39. Ағашөңдеу цехы; ағаш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,022

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с... 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг , 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


40. Ағаш кептіру цехы; ағаш

| Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0375

Удельная скорость выгорания, кг/м2 с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


41. Фанер өндірісі; ағаш+фанера (0,5+0,5)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 16100,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0191

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01170

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 80,50

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1770

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл о (СО2), кг/кг. 1,05500

иісті газ (СО), кг/кг.. 0,07200

хлорлы сутегі (НСl), кг/кг 0,00000


42. Үйілген ағаш; қылқанды+жапырақты

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0585

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 57,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


43. Қылқанды ағаш құрылыс материалдары; үйілген қатар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0585

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,00630

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 61,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


44. Жапырақты ағаш құрылыс материалдары; үйілген қатар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / ЖЖ тығыздығы, кг/м3 0,0585

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с.. 0,01400

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 53,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,57000

иісті газ (СО), кг/кг 0,02400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,0000045. Желімделген құрылыс материалдары; фанера

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 18400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3.. 0,0167

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с. 0,00890

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 104,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,2050

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,54000

иісті газ (СО), кг/кг 0,12100

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


46. Жеңіл өнеркәсіпке арналған шикізат.; түтілген мақта

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 16400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0445

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,02130

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 0,60

Оттегі қолдану (О2), кг/кг 2,3000

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,57000

иісті газ (СО), кг/кг... 0,00520

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,00000


47. Жеңіл өнеркәсіпке арналған шикізат.; түтілген зығыр

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,05

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,02130

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 3,37

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,8300

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2). кг/кг 0,36000

иісті газ (СО), кг/кг 0,00390

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


48. Жеңіл өнеркәсіпке арналған шикізат.; мақта+капрон (0,75+0,25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,028

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с. 0,01250

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 4,30

Оттегі қолдану (О2), кг/кг .-3,5500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,04500

иісті газ (СО), кг/кг... 0,01200

хлорлы сутегі (НС1)9 кг/кг 0,00000


49. Жеңіл өнеркәсіпке арналған шикізат.; жүн

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 21800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,028

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,02000

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 164,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -1,7590

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,71500

иісті газ (СО), кг/кг 0,01530

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг ... 0,00000


50. Тамақ өнеркәсібі.; бидай, күріш, қарақұмық және олардың ұны

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 17000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,005

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,00800

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 1096,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -0,9680

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,81200

иісті газ (СО), кг/кг 0,16300

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


51. Синтетикалық каучук және олардан жасалған заттар

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 43000,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0143

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01100

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нд м2/кг 212,00

Оттегі қолдану (Ог), кг/кг -2,9850

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,40800

иісті газ (СО), кг/кг 0,15000

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг . 0,00500


52. Зығыр талшығының қоймасы

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,071

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,02130

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 3,40

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,8300

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг. 0,36000

иісті газ (СО), кг/кг 0,00390

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. .0,00000


53. Теңделген мақта қоймасы

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг... 16700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0042

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с. 0,01670

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 0,60

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,57800

иісті газ (СО), кг/кг 0,00520

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


54. Қағаз орамдарының қоймасы

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг .. 15100,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с /Плотность ГЖ, кг/м3 0,005

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с ... 0,00800

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 41,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -1,1580

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг. 0,66350

иісті газ (СО), кг/кг.............. 0,10770

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг .0,00000


55. Резинамен оқшауланған сымдар, типтері КПРТ, ПТ, ВПРС

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 37800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,005

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с. 0,19170

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 850,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,9900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг....... 0,41600

иісті газ (СО), кг/кг......... 0,01500

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


56. Оргәйнек қоймасы (ПММА)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг .. 26400,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ 0,008

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с. 0,00410

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 78,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,0900

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,79500

иісті газ (СО), кг/кг ...... 0,12660

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,00000


57. Кабельдер+сымдар; 0,75*(АВВГ, АПВГ, ТПВ)+0,25*(КПРТ, ПР, ШРПС)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. 33500,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0054

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,06220

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 612,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,3890

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,65500

иісті газ (СО), кг/кг 0,09950

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг, 0,01400


58. Ағаш+лак.қаптама; 0,95*ағаш+0,05*(ФЛ+РХО)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 13900,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0151

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с .. 0,02250

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 64,10

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,1910

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,72400

иісті газ (СО), кг/кг 0,02050

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00050


59. Автомобиль; 0,3*(резина, бензин)+0,15*(ППУ, искожа ПВХ)+0,1* эмаль

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 31700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0068

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,02330

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 487,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -2,6400

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,29500

иісті газ (СО), кг/кг 0,09700

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,01090


60. Зал; 0,5*ДВП+01*(мата, былғары ПВХ, ППУ)+0,2* қапталған ағаш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 16200,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/мЗ 0,0293

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01230

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 175,60

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,5740

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,81700

иісті газ (СО), кг/кг 0,04100

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,01430


61. Ыдыс: ағаш+картон+полистирол (0,5+0,25+0,25)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 20710,0

Жалынның желілік жылдамдығы м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,01

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01800

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг . 155,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -1,5200

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,97000

иісті газ (СО), кг/кг 0,09400

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00460


62. Қаптама:қағаз+картон+поли(этилен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг . 23540,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,004

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,01320

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп м2/кг 172,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,7000

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,67900

иісті газ (СО), кг/кг 0,11200

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00370

63. Индустриальды май

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг. 42700,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 920

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с 0,04300

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 480,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,5890

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,07000

иісті газ о (СО), кг/кг 0,12200

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


64. Тоқыма бұйымдарын ілгіш

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 16720,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,0078

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2 с.... 0,02450

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 61,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг. -2,5600

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,87900

иісті газ (СО), кг/кг. 0,06300

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг. 0,00000


65. Әрленім: ковролин

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 15397,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,021

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2-с 0,01300

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп-м2/кг 150,00

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -2,5500

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 1,22500

иісті газ (СО), кг/кг 0,20700

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00390


66. Жиһаз+қағаз (0,8) + кілем қаптама (0,2)

Жанудың төмен жылуы, кДж/кг 14280,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,034

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м2-с 0,01290

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нпм2/кг 72,40

Оттегі қолдану (О2), кг/кг -1,4390

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,75900

иісті газ (СО), кг/кг 0,06800

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00080


67. Кинотеатрдағы көрермен залының шымылдығы

Жанудың төмен жылуы кДж/кг ;. 13800,0

Жалынның желілік жылдамдығы, м/с / Плотность ГЖ, кг/м3 0,05

Жанудың өзіндік жылдамдығы, кг/м -с 0,01150

Түтінтүзу қабілеттілігі, Нп-м2/кг 50,00

Оттегі қолдану (СЬ), кг/кг -1,0300

Газдың бөлінуі:

көмірқышқыл (СО2), кг/кг 0,20300

иісті газ (СО), кг/кг .. 0,00220

хлорлы сутегі (НС1), кг/кг 0,00000


Каталог: kchs -> 2016 -> yanvar
yanvar -> Қосымша 8 Әртүрлі мақсаттағы кейбір қоғамдық ғимараттар үшін өрт туындау ықтималдығы туралы статистикалық деректер
yanvar -> Алматы қаласы «ӨС және АҚЖҚ» мм өрт сөндіру бөлімшелерінің 2015 жылдың жауынгерлік жұмысына талдауы Жалпы ережелер Алматы қ-сы тжд «ӨС және АҚЖҚ»
yanvar -> Қосымша Адамдар легі қозғалысының иммитациялық-стахостикалық моделі
yanvar -> Қосымша 3 Адамдардың ғимараттан жеке-лекпен шығуының математикалық моделі
yanvar -> Өндірістік объектілердегі өрт қатерінің есептік шамаларын анықтау әдістемесі
yanvar -> 1. Жалпы ережелер
yanvar -> Қосымша 1 Эвакуация уақытын бағалауға материалдар
yanvar -> Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласында өртке қауіпті технологиялық процесстер қатерлерін бағалау және басқару бойынша зерттеулер жүргізу
yanvar -> Қосымша 2 Адамдар легі қозғалысының жеңілдетілген аналитикалық моделі


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет