Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра за януари декември 2008 год. За м. Януари 2008 годДата20.06.2016
өлшемі319.45 Kb.
#149462
түріОтчет
РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”ЧИТАЛИЩА” – СИЛИСТРА

Ул.”Симеон Велики”№135;тел:82-45-26;e-mail:rekiss@abv.bg DSM:0897992559
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА”ГР.СИЛИСТРА

ЗА

ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2008 год.

ЗА М.ЯНУАРИ 2008 ГОД.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община:

- Попълване на Информационни карти за читалищата.

- Включване данните от Информационните карти в нациналния регистър на читалищата.


 • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

На НЧ........с Гарван.общ.Ситово;

НЧ.......с.Добротица, общ.Ситово

НЧ.......с.Главн общ, Силистра;

НЧ.......с.Кутловица, общ.Алфатар;

НЧ...... с.Чар Асен, общ.Алфатар

НЧ......с.Малък Преславец;

НЧ.......с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа;

НЧ......с.Средище, общ.Кайнарджа;

НЧ.....с.Чернолик, общ.Дулово;

НЧ.....с.Зебил, общ.Главиница;

НЧ....с.Коларово, общ.Главиница

НЧ.....с.Ветрен, общ.Силистра


 • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

   • Изготвяне на сравнителен анализ на читалищата от Силистренска област за 2007 година.
   • Изготвяне план за работа на РЕКИЦ-„Читалища”-Силистра за периода януари-март 2008 год.
 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

- Индивидуални консултации и допълнително разясняване на представители на читалищата по програмата „Живи човешки съкровища”


 • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 09.01.2008 год. проведна регионална работна среща с читалищните дейци от област-Силиостра на тема:

-Ролята на читалището в приложението на подхода „Лидер” за развитие на селските региони .

Лектор: Ванушка Петкова-начал-

Ник сектор ОССЗ-Сс и

Христина Николова-биз-

Нес инкубатор-Сс

-Представяне на пилотната програма „Живи човешки съкровища – България”

М.Неделчева-експерт

РЕКИЦ”Читалища” • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:


-Областна администрация – На 10.01.2008 год. направена среща със зам.обл.управител гр.Силистра за запознаване с програмата „Живи човешки съкровища”
-Общинска администрация – на 11.01.2008 год. среща с г-жа Н.Стоилова-зам.кмет „хуманитарни дейности” за запознаване с пилотната програма
-Неправителствени организации – на 11.01.2008 год. подаване на информация в местните медии и преса за проекта „Живи човешки съкровища”
-Изпращане на писма и по електронната поща на пълния комплект с материалите – изложение, формуляр и указание за попълване до всички общински кметове в Областа, във връзка с пилотния проект „Живи човешки съкровища”


 • На 17.01.2008 год. проведена среща-разговор с методиста на Регионална библиотека „партений Павлович”, за плануване на съвместни обучения, които да залегнат в годиния план на РЕКИЦ”Читалища” и съответно на регионалната библиотека.
 • На 21.01.2008 год. командировка в Община Тутракан – във връзка с разясняване на пилотния проект „Живичовешки съкровища и посещение на срещата със зам. председателя на Националния читалищен съюз г-н Дойнов във връзка с „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година”.за месец ФЕВРУАРИ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община Силистра:

НЧ”Й.Йовков” с.Казимир, общ.Силистра;

НЧ”Светлина” с.Главан, общ.Силистра


 • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:


НЧ”.....” с.Ситово, общ.Ситово по „Живи човешки съкровища”- България

НЧ”....” с.Старо село, общ.Тутракан;

НЧ”....” гр.Алфатар, общ.Алфатар;

НЧ”....” гр.Тутракан, общ.Тутракан;

НЧ”....” с.Бабук, общ.Силистра;

НЧ”.....” с.Добротица, общ.Ситово;

НЧ”.....” с.Българска, общ.Силистра;

НЧ”.....” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”....” с.Нова Черна, общ. Тутракан;

НЧ”...” с. Гарван, общ.Ситово;

НЧ”....” с.Варненци, общ.Тутракан;

НЧ”....” с.Сокол, общ.Главиница;

НЧ”.....” с.Ветрен, общ.Силистра и др.

 • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/ не са правени и изпращани за м.февруари/


 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.


Вх№ 1/27.02.2008 год.

Молебен за дъжд”НЧ”Освобождение” с.Сокол, общ.Главиница, обл.Силистра
Вх.№ 2/28.02.2008 год.

Великден на мегдана”НЧ”Въ зраждане” с.Старо село, общ.Тутракан, обл.Силистра
Вх№3/29.02.2008 год.

Да играем игрите на баба и дядо!”НЧ”Ст.Караджа” с.Средище, общ.Кайнарджа, обл.Силистра
Вх.№ 4/29.02.2008 год.

138 години с песните набаба”НЧ”Д.Ив.Полянов” с.Гарван, общ.Ситово,

Обл.Силистра

 • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

/за месец февруари са предвидени консултации и посещения по общини, във връзка з изготвянето на проекти по пилотната програма „Живи човешки съкровища – България” • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


/ за месец февруари са правени срещи с ръководството на Регионална библиотека „Партений Павлович” за планиране на бъдещата съвместна работа с читалищата и отчитането на средствата за попълване на библиотечните фондове/ • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:


Работна среща в общ.Алфатар/08.02.2008 год/, във връзка с разпределяне на общинската субсидия, както и по пилотната програма „Живи човешки съкровища”-България.
На 13 февруари 2008 год. участие в Териториален консултативен форум в гр.Тутракан за „Обществен подход за развитие и подготовка на региона за участие в ос 4 ЛИДЕР на програмата за развитие на селските райони”

 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

От 11 февруари 2008 год. през ден провеждаме срещи-консултации с Маргаритка Миланова-експерст в РИМ-Силистра по пилотната програма „Живи човешки съкровища” и по осъществените консултации с кандидатстващите читалища.


 • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации

На 18 февруари 2008 год. проведена среща-разговор с

г-н Румен Липков – н-к отдел култура, здравеопазване и образование в Областна администрация – Силистра във връзка с културния календар на Областта, както и по общини.

за месец МАРТ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община Главиница – НЧ”Отец Паисий”-с.Богданци;

От община Силистра – НЧ”Васил Левски”-с.Българка. • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

НЧ”..................” с.Върненци, общ.Тутракан;

НЧ”...............” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”..............” сБогорово, общ.Силистра;

НЧ”..............” гр.Главиница, общ.Главиница

 • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.март не са разработвани и представяни/


 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

- НЧ”Светлина”, с.Варненци, общ.Тутракан „Живи икони на Добруджа-бабуване”-обичай;

- НЧ”Димитър Ив.Полянов”,”138 години с песните на баба” – песни от с.Гарван, общ.Ситово;

- НЧ”Възраждане” с.Старо село,общ.Тутракан „Великден на мегдана”;

- НЧ”Освобождение” с.Сикол,общ.Главиница, обичай „Молебен за дъжд”;

- НЧ”Стефан Караджа”с.Средище, общ.Кайнарджа,”Да играем игрите на баба и дядо”- детски игри;

- НЧ”Христо Ботев” с.Грънчарово, общ.Дулово, „Фолклорната песен – път за поколенията”. • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

На 26 март 2008 год. проведена работна среща – семинар на тема „Данъчното третиране на дейността на читалищата”

Лектор: г-жа Н.Николова – гл.експерт „хуманитарни дейности” при Община-Силистра • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


Участие в Националната кръгла маса на 20 и 21 март 2008 година в гр.Варна на тема: „Библиотеката – мит и реалност” • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали. • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 26 март 2008 год. проведохме месечна работна среща по искане на читалищните работници на тема:

ЧИТАЛИЩА – 2008 ГОД.

АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ


 1. Плосък данък върху трудовите възнаграждения.

 2. Такса за битови отпадъци.

 3. Граждански договори.

 4. Годишни данъчни декларации.
 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:


На 28 март 2008 година, провеждане на парвична селекция в област Силистра на Национална програма „Живи човешки съкровища – България” – 2008 година • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации
На 31 март 2008 год. проведохме среща-разговор с

г-н Румен Липков, зав.отдел в Областна администрация, за отчитане работата на комисията по първичната селекция на Национална програма „Живи човешки съкровища – България – 2008год.”

На 1 април 2008 год. проведена среща-разговор с

г-жа Ирена Маринова – председател на НПО”Свят за всички”, традиционен партньор в работа на РЕКИЦ”Читалища”-Силистра, по плануване на предстоящи съвместни мероприятия.

На 3 април 2008 год. проведена среща-разговор с

г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” при Община – Силистра, за запознаване с резултатите от работата на комисията по първичната селекция на Национална програма „Живи човешки съкровища - България 2008 год”.


за месец АПРИЛ 2008 год.


 • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

НЧ”............”с.Ситово, общ.Ситово;

НЧ”...........”с.Казимир, общ.Силистра;

НЧ”.........” гр.Алфатар,общ.Алфатар;

НЧ”.........”гр.Главиница,общ.Главиница

 • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.април, такива не се изготвяни/


 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти

НЧ”............” с.Кайнарджа, общ.Кайнорджа;

НЧ”............” с.Иширково, общ.Силистра;

НЧ”...........” с.Българка, общ.Силистра;

НЧ”...........” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”..........”гр.Тутракан, общ.Тутракан;

НЧ”...........”с.Чернолик,общ.Дулово и др.

Във връзка с целевата допълваща субсидия за подпомагане дейността на народните читалища и попълване на библиотечните фондове. • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

   • Разясняване на 16 април 2008 год. на работната среща възможностите за повишаване на квалификацията на читалищните дейци:/”Организатор на библиотечната и читалищна дейност”/по предоставена предварителна програма от Ректора на СВУБИТ.

   • Разглеждане на формуляра за обявената конкурсна сесия за обновяване библиотечние фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

Провеждане на мсечна работна среща на 16 април 2008 год. с председатели, секретари и специалисти към общините от Областта със следния

ДНЕВЕН РЕД:

 • Възможности за повишаване на квалификацията. „Организатор на библиотечната и на читалищната дейност”

 • Конкурсна сесия за финансова подкрепана библиотекарите за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Регионална библиотека

П.Павлович”-СилистраСпециалист-С.Вачева

 • Запознаване със съвместния проект по Административен капацитет „Мястото на читалището в съвременното гражданско общество”

НПО”Свьят зя всечке”-Силистра

Председател-И.Маринова

 • Разясняване и получаване на формуляра за първата за тази година допълваща субсидия – за подпомагане дейността на народните читалища.

 • ТЕКУЩИ- връчване на сертификати и сувенири на участниците в проекта „Живи човешки съкровища – България”

Експерт РЕКИЦ”Читалища”

М.Неделчева


 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

/ Преработване на проекта и съвместно с НПО”Свят за всички”, кандидатстване по Административен капацитет - „Мястото на читалището в съвременното граждански общиство”


 • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации

На 14 април 2008 год. бе проведена среща-азговор със зам.кмета на Общ.Силистра „хуманитарни дейности” – г-жа Нели Стоилова, в която взеха участие: г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” в Общината, директорката на РБ”Партений Павлович”- Силистра; Маргарита Миланова РИМ-Силистра и М.Неделчева РЕКИЦ”Читалища”-Силистра във връзка с предстоящи съвместни мероприятия, свързани с проекта „Живи човешки съкровища – България” и предложеното обучение на читалищните дейци и библиотекари.

за месец МАЙ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община СИЛИСТРА

- НЧ”ПРОСВЕТА” – с.Иширково • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

   • НЧ”......” Общ. Силистра;

   • НЧ”.....” общ. Алфатар;

   • НЧ”....” общ. Кайнорджа;

   • НЧ”.....” общ.Ситово;

   • НЧ”...” общ. Главиница;

   • НЧ”....” общ.Дулово и

   • НЧ”....” общ. Тутракан

Допълваща целева субсидия за ремонт; компютърна техника и художествено-творческа дейност.

Попълване на библиотечния фонд. • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/ такива за изтеклия месец не са правени/


 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.
   • По ОП”Администраътивен капацитет”, с читалищата и общините в с.Искра, общ.Ситово;с.Гарван, общ.Ситово и

с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа.

   • На тема „Читалищата - част от новото гражданско общество” • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:


- Участие на 7, 8 и 9 май 2008 год. в пътуващ семинар в Република Румъния по екологични програми в селските райони, като член на” уоч дог тима” за североизточна България, по проект на БЛУЛИНК. • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


- На 15 май 2008 год. от 11.00 ч. Участие в инициативата на Регионална Библиотека „Партений Павлович” ,учредяване на „РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО КЪМ СЪЮЗА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ РАБОТНИЦИ”/организация по включване на читалищните библиотеки от Областта/ . • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:


На 29 май 2008 год. провеждане на работна

среща с Ивелина Христова – гл.специалист отдел „култура” гр. Главиница, общ.Главиница и

Радка Илиева – гл.специалист отдел „култура”гр.Алфатар, общ.Алфатар, по текущи въпроси и предстоящи мероприятия в съответните общини, с участието на читалищата.
- Участие на 19 май 2008год. в Симинар-практикум, организиран от РЕКИЦ”Читалища”-Варна на тема: „Възможности за финансиране на читалищни инициативи от алтернативни източници” • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

Съвместен проект по ОП”Административен капацитет” на тема „Читалищата – част от новото гражданско общество”, с НПО „Свят за всички”-Силистра.


 • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:  • Областна администрация – на 27 май 2008 год. проведена среща-разговор с г-н Румен Ликов – главен експерт в Областна администрация – Силистра, по въпроси свързани с: „Читалищата в Област Силистра, като ползватели на средства по програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год, финансирана от европейския земеделски фонд”
  • Общинска администрация – на 12 май 2008 год. среща – разговор с г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” в Община Силистра във връзка с текущи въпроси свързани с културния календар на общината и участието на читалищата в него.
  • Посещение на 18 май 2008 год. на Добруджанския конкурс за млади изпълнители „С ПЕСНИТЕ НА БАБА ВАСИЛА” – Калипетрово, общ.Силистра.
  • Участие на 30 май 2008 год. в снимките по проект „Живи човешки съкровища – България” в с.Старо Село, общ.Тутракан на тема: „ВЕЛИКДЕН НА МЕГДАНА”.


за месец ЮНИ 2008 год.  • Актуализиране на база данни за действащите читалища - прави се периодична проверка за несъответствия с представени от читалищата съдебни решения.

  • НЧ”Йордан Йовков” с.Казимир,общ.Силистра

  • НЧ”Пенчо Славейков” с.Богорово, общ.Силистра  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации – за изтеклия месец не са правени такива.
  • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

-Консултиране на НЧ”Дочо Михайлов”с.Бабук, общ.Силистра за кандидатстване през фондация „Лале”;

-Консултиране на НЧ”Светлина”, с.Варненци, общ.Тутракан, за кандидатстване предфондация „Лале”  • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

Участие в езиково специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз, във връзка с реализиране на проект „Подготовка на служители в българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”. По Оперативна програма „Административен капацитет” организиран и провеждан в Областна администрация – Силистра. • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

/Участие в проекта „Глобални библиотеки-България”

Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”/

 • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.

-Даване на информация за предстоящи прегледи и фестивали на гл.специалист „култура” от гр.Тутракан, гр.Алфатар и гр.Главиница, обл.Силистра. • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

/На 27 юни 2008 год. провеждане на месечна регионална среща с председатели, секретари и специалисти в Общините на Област – Силистра по следните теми:


   • Презентация на фондация „Лале”

Вносител: М.Петкова-дирек-

тор на фондацията   • Глобални библиотеки – България”

Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” на фондация Мелинда и Бил Гейтс.

Вносител: Л.Димитрова-ди-

Ректор на РБ”П.Пав-

Лович”-Силистра

   • Представяне на проект:”СТАРИТЕ-НОВИ ЧЕШМИ”НЧ”Бачо Киро”с.Искра,общ.Ситово

Вносител:Н.Мустафова – сек-

Ретар на читалището

   • Текущи.

   • Читалищата в Област Силистра, като ползватели на средства по програмата за развитие на селските райони 2007-20013 год финансирана от Европейския земеделски фонд.

Вносител: М.Неделчева-

РЕКИЦ-Читалища • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

  • На 24 юни 2008 год.Съвместно честване на „Еньовден” с Регионален исторически музей-Силистра / с участието на самодейците от с.Старо Село, общ.Тутракан-номинирани по проекта „Живи човешки съкровища”, получили награда ДВД от Областна администрация - Силистра/.


  • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации


  • На 1 юни 2008 год. /неделя/ - посещение в с.Българка, общ.Силистра на организирания от НЧ”Христо Ботев” Тържествен концерт-събор, посветен на 160 годишнината от рождението и 132 год. от смъртта на Христо Ботев.
  • На 2 юни 208 год.участие в поклонението пред паметната плоча на Христо Ботев в Браила,

Р Румъния. Посещение в българската църква, среща със сдружението на българите в Браила, съвместно с фондация „13 века българия”, в лицето на

г-жа Ц.Цанова.


 • На 4 и 5 юни 2008 год. участие в Националната кръгла маса „Читалището – българския културно-исторически и социален капитал „ – Русе.
 • На 5 юни 2008 год.участие в организираното посещение на туристическите обекти, влючени в картата на Област Русе:

   • Пещерата „Орлова чука”;

   • Басарбовския манастир;

   • Ивановски скални църкви и

   • Средновековен град Червен

Обмяна на опит за изграждане на инфраструктура до туристически обекти финансирани по програма ФАР на ТГС, съвместно с НПО”Свят за всички”-Силистра;


 • На 16 юни 2008 год. проведена регионална среща за обсъждане на „Закона за изменение и допълнение на закона за народните читалища”, с участието на г-жа Нина Чилова – председател на комисията за култура в Народното събрание.
 • На 24 юни 2008 год. участие в церемонията по награждаването на 5-те излъчени на национално ниво кандидатури номиннирани по проекта „Живи човешки съкровища”,проведена в Националния исторически музей в Бояна – София;
 • На 28 юни 2008 год./събота/ посещение в:


с.Гарван, общ.Ситово на „Фестивал на Хляба”, организиран от НЧ”Д.Ив.Полянов”; и
в с.Ситово, общ.Ситово – на организирания от НЧ”Христо Смирненски” – Общински фолклорен събор „Песни и танци от Добруджа”.

месец ЮЛИ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от общините:

/През месец юли 2008 год. бе направен пълен преглед на Областния регистъра на читалищата и бяха изпратени писма с искане за приложение на актуални копия от последните съдебни регистрации на читалищата за, отстраняване на евтуални разминавания в даннитe/. • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

НЧ”.....................”с.Брадвари, общ.Дулово;

НЧ”....................”с.Сребърна, общ.Силистра;

НЧ”...................”гр.Главиница, общ.Главиница;

НЧ”...................” с.М.Преславец, общ.Главиница;

НЧ”...................”с.Черногор, общ.Главиница;

НЧ”..................”с.Иширково, общ.Силистра


 • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации

/за м.юли такива не са изготвяни и не са представяни в Министерството на културата/.


 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

/Текуща методическа и експертна помощ при реализиранeто на получените средства за финансова подкрепа за дейността на читалищата от първата сесия./


 • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

/Участиев семинар на 15 и 16 юли 2008 год. в

гр.Силистра,

х-л”Дръстъ, на тема „СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ГРАНИЧНИЯ РАЙОН БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ”. Проекта е защитен пред Министерството на регионалноторазвтие и благоустройството, финансиран по „ФАР”

Участници: микро и МСП, земеделски производители от област Силистра и Калараш, представители на НПО, читалища и работещи в сферата на МСП.
/ Участие в езиково специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз, във връзка с реализиране на проект „Подготовка на служители в българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”. По Оперативна програма „Административен капацитет” организиран и провеждан в Областна администрация – Силистра./


 • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

/Планиран за м.октомври съвместен семинар-практикум, във връзка с библиотечната дейност в читалищните библиотеки по проекта „Глобални библиотеки - България” „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

/Провеждане на съвместна регионална среща на 11 юли 2008 год. с читалищните дейци, земеделски производители и местния бизнес, организирана от Министерството на Земеделието и храните и службите за „Съвети в земеделието” гр.Силистра по:

- „Основни изисквания за кандидатстване по мерките от ОС 2, целящи устойчиво управление на земите от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.”

- „Качеството на живот в селските региони и разнообразяване на селската икономика”

- „Прилагане на мерките от ОС 4 „ЛИДЕР” • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

/Проведена съвместна работна среща на 22 юли 2008 год.с НПО”Свят за всички” и директорката на РБ”П.Павлович”-Силистра – плануване на съвместни мероприятия, включени в плана за месец септември и октомври 2008 год./

месец СЕПТЕМВРИ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от:

  • НЧ”Дивитър Ив.Полянов”-Гарван, общ.Ситово

  • НЧ”Неофит Рилски”с.Чернолик,общ.Дулово;

  • НЧ”Отец Писий” с.Овен, общ.Дулово

  • НЧ”Зора” с.Сърпово, общ.Силистра  • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

  • НЧ”Просвета”с.Иширково, общ.Силистра;

  • НЧ”Д.Благоев”с.Ветрен, общ.Силистра;

  • НЧ”Васил Йорданов” с.Н.Черна, общ.Тутракан;

  • НЧ”.............”с.Иширково, общ.Силистра;

  • НЧ”..............”с.Кайнарджа, общ.Кайнорджа;

  • НЧ”...............”с.Сокол, общ.Главиница
  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за изтеклия месец такива не са правени/


  • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

  • Консултиране на НЧ”Дочо Михайлов”с.Бабук,общ.Силистра за кандидатстване пред фондация „Лале”;

  • Консултиране на НЧ”Ведрина”,грАлфатар, общ.Алфатар пред Фонд за подкрепа на НПО.
  • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

На 17 септември 2008 год. Участие в представянето на резултатите от Гражданското наблюдение и нов проект пред представителите на съдебната владст в гр.Силистра по проект „Развитие на Национална НПОмрежа за Гражданско наблюдение на съдебната власт.

  • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

  • Участие на диекторката на регионална библиотека „Партений Павлович” в регионалната работна среща на РЕКИЦ”Читалища” за месец септември по проекта „Глобални библиотеки-България”, с представяне на Констатации и изводи след направеното обследване и предстоящи задачи по проекта.  • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.  • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 10 септември 2008 год. се проведе месечна регионална работна среща с читалищните дейци, която протече при следния дневен ред:

  • Глобални библиотеки – България”.Констатации и изводи след направеното обследване и предстоящи задачи по проекта.

Докл:Лидия Димитрова-директор

На РБ”П.Павлович”- Сс

  • Представяне на Европейски информационен център – Русе „ЕВРОПА-ДИРЕКТНО”

Докл: Емилия Петкова-Русе

  • Текущи:

   • Изменение и допълнение към закона за НЧ;

   • Презентация на моето читалище;

   • Квалификация

Докл:М.Неделчева-РЕКИЦ-Сс


 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

  • Традиционно партньорство с НПО”Свят за всички”


  • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

  • Областна администрация

  • Общинска администрация

  • Неправителствени организации

Посещение на по-голямата част от мероприятията провдедени по повод „Дните на Силистра”от 2-ри до 30-ти септември 2008 годинаподготвени от Община Силистра.

 • На 17 септември 2008 год. участие в Общинската работна среща на читалищните дейци от община Тутракан.

 • На 30 септември 2008 год. участие в Общинската работна среща на читалищните дейциот община Алфатар.

Акцента на срещите е:

   • Разглеждане на културния календар;

   • План за предстоящия творчедси сезон;

   • Отчет на изпълнението на проектите по подпомагащата допълваща субсидия, отпусната от Министерството на културата.


месец ОКТОМВРИ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от:

  • Общ.Ситово;

  • Общ. Кайнарджа и

  • Общ. Алфатар
  • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

  • НЧ”.............”гр.Тутракан, общ.Тутракан;

  • НЧ”............”гр.Дулово, общ.Дулово;

  • НЧ”..........” с.Ситово, общ.Ситово;

  • НЧ”.............”с.Иширково, общ.Силистра;

  • НЧ”..............”с.Кайнарджа, общ.Кайнорджа;

  • НЧ”...............”гр.Алфатар, общ.Алфатар
  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за изтеклия месец такива не са правени/


  • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

  • Консултиране на НЧ”Дочо Михайлов”с.Бабук,общ.Силистра за кандидатстване пред фондация „Лале”;

  • Консултиране на НЧ”Ведрина”,грАлфатар, общ.Алфатар пред Фонд за подкрепа на НПО.
 1. Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

  • Провеждане на 29 октомври на семинар-практикум по библиотечно дело.  • Продължаване във второ ниво на обучението по английски език, към Областна администрация-Силистра по проект „Подготовка на служителите от Българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на европейския съюз”

/По ОП „Административен капацитет”-съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд/


  • Участие в Националната годишна среща на РЕКИЦ”Читалища,”тема: „Приликите в свещените книги на различните религии-залог за толерантност в годината на Библията” на 13 и 14октомври 2008 год.в гр.Габрово.  • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

  • Участие на част от екипа на регионална библиотека „Партений Павлович” в съвместния семинар-практикум по „БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО”, на 29 октомври /сряда/ 2008 година с читалищните библиотекари от Област Силистра.  • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.  • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 29 октомври 2008 год. се проведе Регионален обучителен семинар-практикум „БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО И ОБЩЕСТВОТО ДНЕС”.

Разгледани бяха следните теми:


  • Запознаване с промени в документите на организацията, избор на ръководство, предстоящи задачи на Българската библиотечно-информационна асоциация, направени на отчетно-изборното събрание на СБИР.

/Кр.Няголлова, председател на Регионалното сдружение/


  • Даренията – за и против?”

/н.с.Г.Дириманова, НБ”К.и Методий-С-я/


  • Властта,медиите, неправителствения сектор и достъп до информация в България”

/Й.Георгиев-в.24часа” и областен координатор на Програма „Досъп до информация”/


  • Библиотеките и връзките им с обществеността”

/Кр.Райнова – НБ”К.и Методий”-С-я/


  • Наредба за опазване на библиотечните фондове. Ивентаризация и отчисления – заповеди, актове, протоколи”

/Л.Димитрова-директор на РБ”П.Павлович”- Силистра/


  • Библиотечна документация – КДБФ, инвентарна книга, дневник на библиотеката, годишни отчети. Класиране по УДК” – практикум.

/С.Камбурова-зам.директор на РБ”П.Павлович”-Силистра/


  • Текущи:

/М.Неделчева-РЕКИЦ-Сс/


  • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

  • Традиционно партньорство с НПО”Свят за всички”


  • . Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

  • Областна администрация

  • Общинска администрация

  • Неправителствени организации

Посещение на:

- На 23 октоври 2008 год. участие в освещаване на изложба „Елементи от калипетровсия бик и култура” в с.Калипетрово, общ. Силистра.

/в седмицата на с.Калипетрово/
- На 01 ноември 2008 год. участие във фолклорния празник „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”, посветен на деня на народните будители, организиран от НЧ”Дочо Михайлов”с.Бабук, общ.Силистра
за месец НОЕМВРИ 2008 год.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община...

   • Силистра;

   • Дулово;

   • Главиница;

   • Тутракан    • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

  • НЧ”Стефан Караджа” с.Босна,общ.Ситово-консултация относно отдаване на помещения под наем, на търг за клуб.


  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.ноември такива не са изготвяни/


  • одготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

  • Подаване на своевременна информация за откритата сесия за финансова подкрепа в областта на „Любителскто творчество”от Министерството на културата.  • рганизиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

  • Приключване и сертифициране на първо ниво А1 в обучението по английски език, организирано от Областна администрация – Силистра по Оперативна програа „Административен капацитет”и продължение във второ А2.  • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

  • Традиционно участие на представител от Регионална библиотека „Партения Павлович”-Силистра в работната среща за месец ноември с читалищните дейци от Областта.  • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.  • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

  • На 19 ноември 2008 год. бе проведена месечна работна среща с читалищните дейци от Област – Силистра, акцента на която беше поставен на:
   • Представяне на новото попълнението на екипа на РЕКИЦ”Читалища”-Силистра в лицето на: Йонка Господинова – педагог-културолг и Галя Иванова – семестриално завършил юрист;

   • Текущи задачи на професионалното сдружение на Балгарската библиотечна и информационна асоциация.

Красимира Няголова-

РБ”П.Павлович”-Силистра

Председател на СУБИТ

   • Програма за развитие на селските райони /2007-2013/. Мястото на читалищата и възможности за кандидатстване по ОП.

Христина Георгиева-пред-

Ставител на консултантска фирма по разрамотване на мерките по програмата за кандидатстване на селските региони

   • Текущи.

   • /Коледна изложба-концерт-16 декември 2008г/

   • /Сесия МК”Любителско творчество-срок до 25 декември 2008 г/

   • /Предстоящи задачи за м.декември 2008 год./


М.Неделчева-РЕКИЦ”Чи-

талища-Силистра

  • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

  • Традиционно сътрудничество с НПО „Свят за всички”- Силистра


  • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

  • Областна администрация

  • Общинска администрация

  • Неправителствени организации


за месец ДЕКЕМВРИ 2008 год.


  • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община...

   • Силистра;

   • Дулово;

   • Главиница;

   • Тутракан  • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

  • НЧ”Стефан Караджа” с.Босна,общ.Ситово-консултация относно отдаване на помещения под наем, на търг за клуб.


  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.ноември такива не са изготвяни/  • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

  • Приключване и сертифициране на второ ниво А2 в обучението по английски език, организирано от Областна администрация – Силистра по Оперативна програа „Административен капацитет”.  • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

  • Традиционно участие на представител от Регионална библиотека „Партения Павлович”-Силистра в тържествената среща Изложба-концерт през месец декември с читалищните дейци от Областта.  • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.  • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

  • На 16 декември 2008 год. бе проведена тържественна изложба-концерт „КОЛЕДА В ДОБРУДЖА” 2008 с читалищните дейци от Област – Силистра, акцента на която беше поставен на:

   • представяне;

   • съхраняване и

   • приемственост на младото поксоление на:

Обичаите и традициите провеждащи се през Коледно-новогодишния културен календар в регион Силистра.

Инициативата бе подкрепена и реализирана съвместно – РЕКИЦ”Читалища”,читалища, общински администрации и кметовеот Областта.  • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

  • Традиционно сътрудничество с НПО „Свят за всички”- Силистра;

  • Регионална библиотека „П.Павлович”-Силистра  • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

  • Областна администрация

  • Общинска администрация

  • Неправителствени организации

изготвил: РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” – СИЛИСТРА


20 декември 2008 год.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет