Отчет за депониране на отпадъци за 2012 годинаДата14.06.2016
өлшемі282 Kb.
#135511
түріОтчет


Приложение №7

към чл.9, ал.1, т.3

Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Община:      ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ЗА 2012 ГОДИНА


Характеристика на обекта

1. Регистрационен №:     

/получава се от РИОСВ/2. Площадка №: 12

/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/3. Клас депо: за инертни отпадъци за неопасни отпадъци за опасни отпадъци

4. Депо с участъци/клетки за: инертни отпадъци неопасни отпадъци опасни отпадъци
/маркира се с “Х” в случаите, когато обектът не може да се отнесе еднозначно към посочените в т. 3 класове/

/маркира се с “Х”/

5. Тип

Депо от намивен тип

 хвостохранилище
 сгуроотвал
 шламоотвал
 лагуна


Депо от насипен тип

 общинско депо
 на предприятия

 табан/отвал/насипище
Подземно хранилище

 подземни хранилища


Друго

 друго /описва се/:      

/например: яма, ров, утайник, резервоар, открита площадка със и без навес, депо за утайки от третиране на битови и промишлени отпадъчни води и др./

6. Статус:

Действащо


 експлоатира се с разрешение съгласно чл. 12 ЗУО: 180-H1 / 2009 г.

 експлоатира се без разрешение, с документ:      

 експлоатира се без административна процедура, на основание:      
Недействащо
 прекратено депониране с документ:      

 закрито с документ:      

 документ за рекултивация:      
/маркира се с “Х” и се посочва номерът на документа и от кого е издаден/7. Собственик

Име: Община Силитра БУЛСТАТ: 000565537

Адрес: Ул. Семион Велики №33 Тел./факс:      8. Ползвател

Име: Община Силитра БУЛСТАТ: 0005655371541

Адрес: Ул. Семион Велики №33 Тел./факс: 086 88 23 23

/при повече ползватели се прилага списък, съдържащ данните за всеки/
9. Местоположение на обекта

Населено място Силистра

ЕКАТТЕ: 66425 Местност: Осми километър10. Заета площ

Обща (дка): 146,000 Рекултивирана (дка): 0,000


ПОПЪЛВА СЕ ЗА ДЕПА С УЧАСТЪЦИ/КЛЕТКИ, АКО Е ПОПЪЛНЕНА Т. 4

11. Участъци/клеткиОписание

Площ, дка

Остатъчен капацитет,

м3заета

рекултивирана

1

2

3

4

5

1

НОО 187 572

6,000

23,000

0,000

2

НОО 180 790

12,000

11,000

92964,000

3

НОО 208 836

     

     

     

4

НОО 434 218

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     


Забележка:

Колона 2 - описват се участъците/клетките според вида на депонираните отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни).
12. Остатъчен капацитет на обекта 640784,000 т 730152,000 м3
Характеристика на депонираните отпадъци през годината

13. Произход

Общо за годината: 38428,000 т 40388 м3

Предприятие

БУЛСТАТ

Вид

Код на отпадъка

Описание

Количества

т

м3

1

2

3

4

5

6

7

Кл.1 и Кл.2

     200301

     

32703,000

37281,000

Кл.1 и Кл.2 

     170107

     

2772,000

3160,000

Кл.1 и Кл.2

     

     

2578,000

2939,000

     

     200301

     

     

     

Кл.2

     170601

     

375,000

428,000


Забележки:

Колона 3 – попълва се "ОО" за опасен, "ПО" за производствен, "БО" за битов и "СО" за строителен отпадък.

Колона 4 – попълва се съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004г. за класификация на отпадъците в съответствие с придружаващата документация.

Колона 5 – описва се произходът на отпадъка по технологичен процес.

14. Предварително третиране

№ по ред

Описание

Код на отпадъка

Количества

т

м3

1

2

3

4

5

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     

  

     

     

     

     


Забележки:

Колона 2 – описва се дейността по предварително третиране.

Колона 3 – попълва се съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004г. за класификация на отпадъците в съответствие с придружаващата документация.15. Характеристика на депонираните отпадъци

Код на отпадъка

Количество, т

Физическо състояние

Общи свойства

Свойства, определящи отпадъка като опасен

Биоразгра-димост (Да/Не)

Вид опаковка

Клетка/

участък
1

2

3

4

5

6

7

8

200301

32703,000

(описание)H   

H   


(описание)2

170107

2772,000

СТ.О.


H   

H   


(описание)1

     

2578,000

     


H   

H   


(описание)1

170601

375,000

(канцирог.)H   

H   


(описание)2

     

     

(описание)H   

H   


(описание)  

     

     

(описание)H   

H   


(описание)  

     

     

(описание)H   

H   


(описание)  


Забележки:

Колона 1 – попълва се съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004г. за класификация на отпадъците в съответствие с придружаващата документация.

Колона 3 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - твърдо; 02 - течно; 04 - прахообразно; 05 - суспензия; 06 - утайка; 07 - емулсия.

Колона 4 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - устойчив; 02 - разтворим; 03 - горим; 04 - миришещ; 05 - друг /опишете/.

Колона 5 – описват се свойствата на отпадъка, които го определят като опасен, съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците в съответствие с придружаващата го документация.

Колона 7 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - няма; 02 - контейнери; 03 - варели; 04 - чували; 05 - друга /опишете/.

Колона 8 – посочва се № на участък /клетка в съответствие с номерацията от таблицата към т.11.


16. Съдържание на органично вещество в % от сухата маса на депонираните отпадъци: 10,00 %

17. Биоразградими отпадъци: 20,00 %

/посочва се тегловният % на биоразградимите спрямо депонираните отпадъци/ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

18. Морфологичен състав на приетите за депониране битови отпадъци в тегловни %
Хартия/Картон: 20,00% Хранителни и растителни: 45,00%

Текстил: 2,00% Строителни отпадъци: 7,00%

Пластмаси: 19,00% Кожи, гуми: 1,00%

Стъкло: 1,00% Други: 5,00%

Метали:      % /опишете отпадъците/ изкопни земни маси

Експлоатационно-технически характеристики

19. Входящ контрол /описва се/: визуален оглед и технологична карта на отпадака


20. Технически характеристики:

 автоматична везна охрана ограда

 означения и табели други /опишете/:      

/маркира се с “Х”/
21. Запръстяване: Площ 18,000 (дка) Периодичност Ежедневно и периодично


22. Натрупани отпадъци от началото на експлоатация

Количество, т

Участък/клетка №

Средна мощност на отпадъчното тяло, м

1

2

3

282806,000

1

23,00

87826,000

2

11,00

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     


Забележки:

Колона 2 – попълва се в съответствие с т. 11.

Колона 3 – попълва се средната височина на натрупаните отпадъци.23. Мониторинг на:

 подземни води повърхностни води инфилтрат

 газове състояние на отпадъчното тяло

/маркира се с “Х”/24. Аварии: няма

/описват се авариите, кога са станали, последствията и предприетите мерки/25. Документация (проекти, планове, ОВОС и др.):

Архив


/описва се документацията, изготвена през отчетната година, и местонахождението й/


26. Други бележки:      
РИОСВ ............................
Дата: ..................
Проверил:..................................................

/име, подпис/


Директор: ..................................................

/име, подпис, печат/
Дата: ..................


Изготвил:...........................................................

/име, подпис/


Ръководител:...................................................

/име, подпис, печат/


стр. 1 от 4Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет