План намене радио-фреквенцијских опсегабет1/11
Дата16.07.2016
өлшемі0.6 Mb.
#202905
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

Планом намене радио-фреквенцијских опсега (у даљем тексту: План намене) утврђују се намене радио-фреквенцијских опсега за поједине радио-комуникацијске службе и делатности у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама, интересима грађана, привреде, безбедности и одбране земље.

План намене садржи нарочито податке о:

1) границама радио-фреквенцијских опсега;

2) намени радио-фреквенцијских опсега за једну или више радио-комуникацијских служби и делатности, водећи рачуна, где год је то могуће, о поштовању принципа технолошке неутралности;

3) основним условима за коришћење радио-фреквенција;

4) основу коришћења радио-фреквенција и начину издавања појединачне дозволе за коришћење радио-фрекевенција из члана 85. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије”, брoj 44/10 – у даљем тексту: Закон)

Изрази употребљени1) у овом плану намене имају значења која су дефинисана у тексту.

1. Општи појмови

1.1. Управа: Свака владина служба или владин ресор који је одговоран за предузимање мера ради извршења обавеза из Устава, Конвенције о телекомуникацијама и међународног Правилника о радио-комуникацијама (Radio Regulations Edition 2008)

1.2. Правилник: међународни Правилник о радио-комуникацијама (Radio Regulations Edition 2008) (у даљем тексту Правилник);

1.3. Телекомуникације: Свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, коришћењем жичних, радио, оптичких или других електромагнетних система;

––––––––––––––

1) Основа за уношење термина у овај одељак Плана намене јесте њихова примењеност у тексту. Међутим, у одељак су унети и неки термини који се не појављују директно у Плану, али који служе за дефинисање других термина.

1.4. Радио: Општи израз који се примењује у вези са употребом радио-таласа;

1.5. Радио-таласи: Електромагнетни таласи чија је фреквенција према договору нижа од 3000 GHz, а који се распростиру у простору без вештачког вођења;

1.6. Радио-фреквенција: Основни физички параметар електромагнетних таласа или радио-таласа који се слободно простиру кроз простор и чије се вредности конвенционално налазе у опсегу од 9 kHz до 3000 GHz (у даљем тексту фреквенција);

1.7. Радио-фреквенцијски канал: Део радио-фреквенцијског спектра намењен да се користи за емисију, а који може бити дефинисан помоћу две одређене границе, или својом централном фреквенцијом и придруженом ширином опсега, или помоћу било којег еквивалентног показатеља;

1.8. Радио-фреквенцијски опсег: део радио-фреквенцијског спектра који се налази између две одређене граничне фреквенције;

1.9. Радио-комуникација: Телекомуникација остварена помоћу радио-таласа;

1.10. Терестричка радио-комуникација: Свака радио-комуникација која није свемирска радио-комуникација или радио-астрономија;

1.11. Свемирска радио-комуникација: Свака радио-комуникација остварена коришћењем једне или више свемирских станица, или једног или више рефлектујућих сателита или других објеката у свемиру;

1.12. Радио-детерминација: Одређивање положаја, брзине и/или других карактеристика неког предмета, или добијање обавештења која се односе на ове параметре, помоћу особина простирања радио-таласа;

1.13. Радио-навигација: Радио-детерминација употребљена у сврху навигације, укључујући и упозорења на препреке;

1.14. Радио-локација: Радио-детерминација употребљена у друге сврхе од сврхе радио-навигације;

1.15. Радио-гониометрија: Радио-детерминација у којој се користи пријем радио-таласа у сврху одређивања смера станице или предмета;

1.16. Радио-астрономија: Астрономија заснована на пријему радио-таласа свемирског порекла;

1.17. Координисано универзално време (UTC): Временска скала, заснована на секунди (Међународног система јединица) (SI), како је дефинисана у ITU-R, према Препоруци ITU-R TF.460-6.

За већину практичних примена везаних за овај план, UTC је бројно једнако средњем сунчевом времену примарног меридијана (0о географске дужине) раније изражаваном као GMT.

1.18. Индустријска, научна и медицинска (ISM) примена (радио-фреквенцијске енергије): Рад уређаја и апарата конструисаних да локално производе и користе радио-фреквенцијску енергију за потребе индустрије, науке, медицине, домаћинства или за сличне потребе, искључујући примену у области телекомуникација.

1.19. Међународне мобилне телекомуникације (International Mobile Telecommunications – IMT) обухвата IMT-2000 и IMT–Advanced, као што стоји у Резолуцији ITU-R 56 (Naming for International Mobile Telecommunications);

1.20. Мобилне/фиксне комуникационе мреже (Mobile/Fixed Communications Networks – MFCN) укључује терестрички IMT и друге мреже у мобилној и фиксној служби;

1.21. Терестричке радио примене за пружање електронских комуникационих услуга (Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services – TRA-ECS) омогућава флексибилније коришћење спектра за бежичне електронске комуникационе услуге (појам TRA-ECS преузет је из Европске табеле намене).

Напомена: Појам Long Term Evolution (LTE) се не користи у Плану намене, а такође не фигурише у међународном Правилнику о радио-комуникацијама (Radio Regulations 2008) и у Европској табели намене (ECA table – ERC Report 25), али је примена ове технологије омогућена принципом технолошке неутралности.

2. Посебни појмови

2.1. Намена (радио-фреквенцијског опсега): Упис у Табелу радио-фреквенцијских намена датог радио-фреквенцијског опсега (у даљем тексту: Табела) у сврху његове употребе од стране једне или више терестричких или свемирских служби радио-комуникација или радио-астрономске службе под одређеним условима. Овај се термин, такође, употребљава за одређени радио-фреквенцијски опсег;

2.2. Расподела (радио-фреквенције или радио-фреквенцијског канала): Уписивање одређеног фреквенцијског канала у усаглашени план, усвојен на одговарајући начин, у циљу коришћења од једне или више делатности за терестричку или свемирску радио-службу под одређеним условима;

2.3. Додела (радио-фреквенције или радио-фреквенцијског канала): Дозвола коју даје орган управе надлежан за радио-комуникације да станица користи радио-фреквенцију или радио-фреквенцијски канал под одређеним условима;

2.4. План расподеле: Скуп радио-фреквенција или радио-фреквенцијских канала усвојен на одговарајући начин и под одређеним условима у циљу коришћења од једне или више делатности за терестричку или свемирску радио-службу;

2.5. План доделе: План расподеле у коме је познат корисник који је добио дозволе за радио-станице под условима дефинисаним у Плану расподеле;

2.6. Усаглашени војни опсег: Фреквенцијски опсег који је у заједничкој војној употреби и идентификован је за војну употребу у европској заједничкој табели намене (ЕСА). Такав фреквенцијски опсег се формира у основи за војну употребу и планирање. Опсег се може заједнички користити између цивилних и војних корисника сагласно са националним захтевима и законом.

3. Радио-службе

3.1. Радио-служба: Служба која подразумева пренос, предају и/или пријем радио-таласа за одређене потребе телекомуникација. У овом плану, ако није другачије назначено, свака радио-служба се односи на терестричке радио-комуникације;

3.2. Фиксна служба: Радио-служба између одређених фиксних тачака;

3.3. Фиксна сателитска служба: Радио-служба између земаљских станица које се налазе на одређеним фиксним тачкама када се користи један или више сателита. У извесним случајевима, ова служба обухвата и везе између сателита, које се такође могу сврстати у међусателитску службу. Фиксна сателитска служба обухвата, такође, спојне везе за друге свемирске радио-службе;

3.4. Међусателитска служба: Радио-служба која обезбеђује везе између вештачких сателита;

3.5. Служба операција у свемиру: Радио-служба чији је задатак да обезбеди рад са свемирским летилицама, за случај свемирског тракинга, свемирске телеметрије и свемирске телекоманде.

Ове функције биће обезбеђене у оквиру службе у којој раде свемирске станице.

3.6. Ваздухопловна фиксна служба: Радио-служба између одређених фиксних тачака којом се првенствено обезбеђује сигурност ваздушне пловидбе и уредно, ефикасно и економично функционисање ваздушног саобраћаја;

3.7. Мобилна служба: Радио-служба између мобилних и копнених станица или између мобилних станица;

3.8. Мобилна сателитска служба: Радио-служба:

– између мобилних земаљских станица и једне или више свемирских станица, или између свемирских станица употребљаваних у овој служби, или

– између мобилних земаљских станица посредством једне или више свемирских станица.

Ова служба може такође обухватати и спојне везе које су потребне за њено коришћење;

3.9. Копнена мобилна служба: Мобилна служба између базних станица и копнених мобилних станица, или између копнених мобилних станица;

3.10. Копнена мобилна сателитска служба: Мобилна сателитска служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на копну;

3.11. Поморска мобилна служба: Мобилна служба између обалних станица и бродских станица, или између бродских станица, или између придружених станица за унутрашње бродске комуникације. Станице на објектима за спасавање и станице радио-фарова за означавање места удеса могу такође учествовати у овој служби;

3.12. Поморска мобилна сателитска служба: Мобилна сателитска служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на броду. Станице на објектима за спасавање и станице радио-фарова за означавање места удеса могу такође учествовати у овој служби;

3.13. Служба лучких операција: Поморска мобилна служба у луци или у њеној близини, између обалних станица и бродских станица, или између бродских станица, у којој су поруке ограничене на оне које се односе на манипулацију, кретање и сигурност бродова, а у случају опасности и на сигурност особа.

Поруке које имају природу јавне кореспонденције су искључене из ове службе;

3.14. Маневарска бродска служба: Сигурносна служба у поморској мобилној служби, осим у служби лучких операција, између обалних и бродских станица или између бродских станица у којој су поруке ограничене на оне које се односе на маневар бродова.

Поруке које имају природу јавне кореспонденције су искључене из ове службе;

3.15. Ваздухопловна мобилна служба: Мобилна служба између ваздухопловних станица и авионских станица, или између авионских станица, у којој могу учествовати и станице на средствима за спасавање; станице радио-фарова за означавање места удеса могу такође учествовати у овој служби када раде на фреквенцијама одређеним за безбедност и опасност;

3.16. Ваздухопловна мобилна (R)2) служба: Ваздухопловна мобилна служба одређена за комуникације које се односе на сигурност и регуларност лета, првенствено дуж националних или интернационалних цивилних ваздушних путева;

3.17. Ваздухопловна мобилна (ОR)3) служба: Ваздухопловна мобилна служба предвиђена за комуникације првенствено ван националних или интернационалних цивилних ваздушних путева, укључујући и комуникације које се односе на координацију лета;

3.18. Ваздухопловна мобилна сателитска служба: Мобилна сателитска служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на авиону; станице на средствима за спасавање и станице радио-фарова за означавање места удеса могу такође учествовати у овој служби;

3.19. Ваздухопловна мобилна сателитска (R) служба: Ваздухопловна мобилна сателитска служба одређена за комуникације које се односе на сигурност и регуларност лета, првенствено дуж националних или интернационалних цивилних ваздушних линија;

3.20. Ваздухопловна мобилна сателитска (ОR) служба: Ваздухопловна мобилна сателитска служба предвиђена за комуникације првенствено ван националних или интернационалних цивилних ваздушних линија, укључујући и комуникације које се односе на координацију лета;

3.21. Радио-дифузна служба: Радио-служба чије су емисије намењене за непосредни пријем од стране најшире јавности. Ова служба може обухватати емисије звука, телевизије или друге врсте преноса;

3.22. Радио-дифузна сателитска служба: Радио-служба у којој су сигнали, емитовани или ре-емитовани са свемирских станица, намењени за непосредни пријем од стране најшире јавности. У радио-дифузној сателитској служби, израз „директни пријем” односи се како на „индивидуални”, тако и на „заједнички” пријем;

3.23. Радио-детерминацијска служба: Радио-служба у сврху радио-детерминације;

3.24. Радио-детерминацијска сателитска служба: Радио-служба у сврху радио-детерминације која укључује употребу једне или више свемирских станица.

Ова служба може такође укључивати спојне везе потребне за њен властити рад;

3.25. Радио-навигацијска служба: Радио-детерминацијска служба у сврху радио-навигације;

3.26. Радио-навигацијска сателитска служба: Радио-детерминацијска сателитска служба коришћена у сврху радио-навигације.

Ова служба може такође садржати спојне везе потребне за њен рад;

3.27. Поморска радио-навигацијска служба: Радио-навигацијска служба намењена за добробит и за сигурно функционисање бродова;

3.28. Поморска радио-навигацијска сателитска служба: Радио-навигацијска сателитска служба у којој се земаљске станице налазе на бродовима;

––––––––––––––

2) (R): route= рута, линија, пут

3) (ОR): off-route = ван руте, линије, пута

3.29. Ваздухопловна радио-навигацијска служба: Радио-навигацијска служба намењена за добробит и за сигурно функционисање авиона;

3.30. Ваздухопловна радио-навигацијска сателитска служба: Радио-навигацијска сателитска служба у којој се земаљске станице налазе на авионима;

3.31. Радио-локацијска служба: Радио-детерминацијска служба у сврху радио-локације;

3.32. Радиолокацијска сателитска служба: Радио-детерминацијска сателитска служба која се користи у сврху радио-локације.

Ова служба може такође садржати спојне везе за њен рад.

3.33. Служба метеоролошких помоћних средстава: Радио-служба која се користи за метеоролошка, укључујући хидролошка, осматрања и истраживања;

3.34. Сателитска служба истраживања Земље: Радио служба између земаљских станица и једне или више свемирских станица, која може садржати и везе између свемирских станица:

– у којој се информације које се односе на карактеристике Земље и њених природних појава, укључујући и податке који се односе на стање околине, добијају помоћу активних сензора или пасивних сензора на Земљиним сателитима;

– у којој се такве информације сакупљају помоћу авионских платформи или платформи на Земљи;

– у којој се такве информације могу дистрибуирати земаљским станицама у одговарајућем систему;

– упити платформама могу бити укључене у ову службу.

Ова служба може такође садржати спојне везе потребне за њен рад.

3.35. Метеоролошка сателитска служба: Сателитска служба истраживања Земље за метеоролошке потребе;

3.36. Служба еталона фреквенције и сигнала тачног времена: Радио-служба за научне, техничке и друге сврхе, којом се обезбеђује пренос одређених фреквенција, временских сигнала, или и једних и других, са утврђеном високом тачношћу, која је намењена општем пријему;

3.37. Сателитска служба еталона фреквенције и сигнала тачног времена: Радио-служба у којој се свемирске станице на сателитима користе у исте сврхе као код службе еталона фреквенције и сигнала тачног времена.

Ова служба може такође садржати спојне везе потребне за њен ред;

3.38. Служба истраживања свемира: Радио-служба у којој се свемирски брод или други предмет у свемиру користи у научно-истраживачке или технолошко-истраживачке сврхе;

3.39. Аматерска служба: Радио-служба у сврху личног усавршавања, међусобних комуникација и техничких испитивања које обављају аматери, тј. прописно овлашћене особе које се занимају за радио-технику искључиво из личних циљева и без материјалне користи;

3.40. Аматерска сателитска служба: Радио-служба која користи свемирске станице на Земљиним сателитима за исте сврхе као што су сврхе аматерске службе;

3.41. Радио-астрономска служба: Служба која се односи на коришћење радио-астрономије;

3.42. Служба безбедности: Свака радио-служба коришћена стално или повремено за чување сигурности људских живота или имовине;

3.43. Специјална служба: Радио-служба која није на други начин дефинисана о овом члану, а која се обавља искључиво за специфичне потребе и није отворена за јавну кореспонденцију.

4. Радио-станице и системи

4.1. Радио-станица: Радио-станица: Један или више предајника или пријемника или комбинација предајника и пријемника, укључујући припадајућу опрему потребних на једном месту за обављање радио-комуникацијске службе или радио-астрономске службе;

Свака станица је разврстана према служби у којој ради трајно или привремено;

4.2. Терестричка станица: Станица која врши терестричке радио-комуникације.

У овом плану, ако другачије није назначено, свака станица је терестричка станица;

4.3. Земаљска станица: Станица која се налази или на површини Земље или у оквирима главног дела Земљине атмосфере и предвиђена за комуницирање:

– са једном или више свемирских станица; или

– са једном или више станица исте те врсте употребом једног или више рефлектујућих сателита или других предмета у свемиру;

4.4. Свемирска станица: Станица која је постављена на објекту који је ван главног дела Земљине атмосфере или је намењен да изађе или је био ван тог дела Земљине атмосфере;

4.5. Станица на средству за спасавање: Мобилна станица у поморској мобилној служби или ваздухопловној мобилној служби, предвиђена само за сврху спасавања, а постављена на било каквом чамцу за спасавање, сплаву за спасавање или другој опреми за спасавање;

4.6. Фиксна станица: Станица у фиксној служби;

4.7. Станица на платформи на великој висини: Станица која је постављена на објекту на висини од 20 km до 50 km на одређеној, номинално фиксној тачки у односу на Земљу;

4.8. Ваздухопловна фиксна станица: Станица у ваздухопловној фиксној служби;

4.9. Мобилна станица: Станица у мобилној служби, предвиђена да се користи док се креће или за време мировања на неодређеним тачкама;

4.10. Мобилна земаљска станица: Земаљска станица у мобилној сателитској служби, предвиђена да се користи док се креће или за време мировања на неодређеним тачкама;

4.11. Копнена станица: Станица у мобилној служби која није предвиђена да се користи док се креће;

4.12. Копнена земаљска станица: Земаљска станица у фиксној сателитској служби или, у неким случајевима, у мобилној сателитској служби, постављена на одређеној фиксној тачки или у оквирима одређене области на копну којом се остварују спојне везе за мобилну сателитску службу;

4.13. Базна станица: Копнена станица у копненој мобилној служби;

4.14. Базна земаљска станица: Земаљска станица у фиксној сателитској служби или, у неким случајевима, у копненој мобилној сателитској служби, постављена на одређеној фиксној тачки или у оквирима одређене области на копну којом се остварује спојна веза за копнену мобилну сателитску службу;

4.15. Копнена мобилна станица: Мобилна станица у копненој мобилној служби способна за површинско кретање у оквиру географских граница државе или континента;

4.16. Копнена мобилна земаљска станица: Мобилна земаљска станица у копненој мобилној сателитској служби способна за површинско кретање у оквиру географских граница државе или континента;

4.17. Обална станица: Копнена станица у поморској мобилној служби;

4.18. Обална земаљска станица: Земаљска станица у фиксној сателитској служби или, у неким случајевима, у поморској мобилној сателитској служби, која се налази на некој одређеној фиксној тачки на копну и служи за обезбеђивање спојне везе за поморску мобилну сателитску службу;

4.19. Бродска станица: Мобилна станица у поморској мобилној служби постављена на броду који није трајно усидрен, осим станице на спасилачком средству;

4.20. Бродска земаљска станица: Мобилна земаљска станица у поморској мобилној сателитској служби постављена на броду;

4.21. Станица за унутрашње бродске комуникације: Мобилна станица мале снаге у поморској мобилној служби предвиђена да се користи за унутрашње комуникације на броду, или за комуникације између брода и припадајућих спасилачких чамаца и спасилачких сплавова за време спасилачких операција или вежби, или за комуникације у оквиру групе пловила који се тегле или гурају, као и за комуникације које се користе за давање упута за маневре сидрења и привезивања;

4.22. Лучка станица: Обална станица у служби лучких операција;

4.23. Ваздухопловна станица: Копнена станица у ваздухопловној мобилној служби. У извесним случајевима, ваздухопловна станица се може налазити, на пример, на броду или платформи на мору;

4.24. Ваздухопловна земаљска станица: Земаљска станица у фиксној сателитској служби или, у неким случајевима, у ваздухопловној мобилној сателитској служби, која се налази на некој одређеној фиксној тачки на копну и служи за обезбеђивање спојне везе за ваздухопловну мобилну сателитску службу;

4.25. Авионска станица: Мобилна станица у ваздухопловној мобилној служби, осим станице на спасилачком средству, постављена на авиону;

4.26. Авионска земаљска станица: Мобилна земаљска станица у ваздухопловној мобилној служби постављена на авиону;

4.27. Радио-дифузна станица: Станица у радио-дифузној служби;

4.28. Радио-детерминацијска станица: Станица у радио-детерминацијској служби;

4.29. Радио-навигацијска мобилна станица: Станица у радио-навигацијској служби предвиђена да се користи док се креће или за време мировања на неодређеним тачкама;

4.30. Радио-навигацијска копнена станица: Станица у радио-навигацијској служби која није предвиђена да се користи док се креће;

4.31. Радио-локацијска мобилна станица: Станица у радио-локацијској служби предвиђена да се користи док се креће или за време мировања на неодређеним тачкама;

4.32. Радио-локацијска копнена станица: Станица у радио-локацијској служби која није предвиђена да се користи док се креће;

4.33. Радио-гониометријска станица: Радио-детерминацијска станица која користи радио-гониометрију;

4.34. Станица радио-фара: Станица у радио-навигацијској служби чије су емисије предвиђене да омогуће мобилној станици оријентацију или одређивање смера у односу на станицу радио-фара;

4.35. Станица радио-фара за означавање места удеса: Станица у мобилној служби чије су емисије предвиђене да олакшају операције трагања и спасавања;

4.36. Сателитска станица радио-фара за означавање места удеса: Земаљска станица у мобилној сателитској служби чије су емисије предвиђене да олакшају операције трагања и спасавања;

4.37. Станица еталона фреквенције и сигнала тачног времена: Станица у служби еталона фреквенције и сигнала тачног времена;

4.38. Аматерска станица: Станица у аматерској служби;

4.39. Радио-астрономска станица: Станица у радио-астрономској служби;

4.40. Експериментална станица: Станица која користи радио-таласе у експериментима са гледишта развоја науке или технике. Ова дефиниција не укључује аматерске станице;

4.41. Бродски предајник за случај опасности: Бродски предајник за употребу искључиво на фреквенцији за опасност у случају несреће, хитности или безбедности;

4.42. Радар: Радио-детерминацијски систем заснован на поређењу референтног сигнала с радио-сигналима који се одбијају, или ре-емитују са места чији се положај одређује;

4.43. Примарни радар: Радио-детерминацијски систем заснован на поређењу референтног сигнала с радио-сигналима који се одбијају са места чији се положај одређује;

4.44. Секундарни радар: Радио-детерминацијски систем заснован на поређењу референтног сигнала с радио-сигналима који се ре-емитују са места чији се положај одређује;

4.45. Радарска станица радио-фара (racon): Предајник-пријемник придружен фиксној навигацијској ознаци који, када је побуђен од стране радара, аутоматски враћа распознатљиви сигнал који се може појавити на показивачу окидачког радара, дајући обавештења о удаљености, смеру и идентификацији;
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет