План намене радио-фреквенцијских опсегабет3/11
Дата16.07.2016
өлшемі0.6 Mb.
#202905
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

11.1.4. Радио-фреквенцијски опсези се намењују одређеним делатностима водећи рачуна о потребама за радио-комуникацијама у технолошком процесу рада на територији обухваћеној потребом за комуницирањем;

11.1.5. Радио-фреквенцијски опсези се намењују одговарајућим делатностима водећи рачуна о степену заузетости односних опсега;

11.2. Посебни услови

11.2.1. Радио-фреквенције из фреквенцијских опсега намењених радио-навигацијској служби или другим службама безбедности захтевају посебне мере заштите од штетних сметњи;

11.2.2. Ниједна одредба овог Плана намене не спречава да станица која се користи у случају удеса користи било које средство радио-комуникација које јој је на располагању како би привукла пажњу на себе, дала обавештење о условима у којима се налази и о својој локацији и добила помоћ;

11.2.3. Ниједна одредба овог Плана намене не спречава да у изузетним условима описаним у тачки 11.2.2, станица која помаже станици у удесу користи било које средство радио-комуникација које јој је на располагању;

11.2.4. Ниједна одредба овог Плана намене не спречава органе одбране, безбедности као и службе за хитне интервенције да користи средства радиокомуникација која имају или ће имати на употреби, како би обезбедили извршавање задатака, а у вези са спољном и унутрашњом безбедношћу и одбраном земље.

12. Намена фреквенцијских опсега: делатност – коришћење

12.1. Опште одредбе

12.1.1. Називи делатности наведени у Плану намене су у складу са терминима који су у општој употреби (нпр. „Ваздушни саобраћај” или „Електропривреда”);

12.1.2. Појам „Све делатности” означава да је односни радио-фреквенцијски опсег намењен, за кориснике било које делатности изузев органа одбране, безбедности као и служби за хитне интервенције;

12.1.3. Капацитети система преноса дигиталних сигнала изражавају се протоком бита на следећи начин:

– мали капацитети: до 10 Мb/s

– средњи капацитети: преко 10 Мb/s до 100 Мb/s

– велики капацитети: преко 100 Мb/s.

13. Номенклатура радио-фреквенцијских опсега и таласних дужина

У овом плану намене радио-фреквенцијски опсези и таласне дужине су означене у складу са Правилником.

Радио-фреквенцијски спектар је подељен у девет фреквенцијских опсега који су означени растућим целим бројевима сагласно следећој табели. Како је јединица фреквенције Hertz (Hz), фреквенције се изражавају у:

– килохерцима (kHz), до и укључујући 3000 kHz;

– мегахерцима (MHz), изнад 3 MHz до и укључујући 3000 MHz;

– гигахерцима (GHz), изнад 3 GHz, до и укључујући 3000 GHz.

Редни

број


опсега

Ознака
за

опсег


Фреквенцијска подела опсега (доња граница искључена, горња граница укључена)

Одговарајућа метричка

подела


Метричке

ознаке за

опсег


4

VLF

3 до 30 kHz

миријаметарски таласи

B.Mam

5

LF

30 до 300 kHz

километраски таласи

B.km

6

MF

300 до 3000 kHz

хектометарски таласи

B.hm

7

HF

3 до 30 MHz

декаметарски таласи

B.dam

8

VHF

30 до 300 MHz

метарски таласи

B.m

9

UHF

300 до 3000 MHz

дециметарски таласи

B.dm

10

SHF

3 до 30 GHz

центиметарски таласи

B.cm

11

EHF

30 до 300 GHz

милиметарски таласи

B.mm

12
300 до 3000 GHz

децимилиметарски таласи
Напомена 1: „Опсег N” (N редни број опсега) протеже се од 0,3 x 10N Hz do 3 x 10N Hz.

Напомена 2: Префикси: k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109).

Напомена 3: Значење следећих ознака за опсег су:

VLF – врло ниске фреквенције

LF – ниске фреквенције

MF – средње фреквенције

HF – високе фреквенције

VHF – врло високе фреквенције

UHF – ултра високе фреквенције

SHF – супер високе фреквенције

EHF – екстремно високе фреквенције

14. Означавање емисија

Емисије се разврставају и означавају симболима сагласно њиховим основним карактеристикама.

Основне карактеристике су:

1. први симбол – врста модулације главног носиоца;

2. други симбол – природа сигнала који модулише главни носилац;

3. трећи симбол – врста информације која се преноси.

Модулација која се користи само у кратким периодима и повремено (као таква, у многим случајевима, за идентификацију или позивање) може се занемарити, под условом да се услед тога назначена ширина опсега не повећава.Први симбол – Врста модулације главног носиоца
1. емисија немодулисаног носиоца

N

2. емисија код које је главни носилац амплитудски модулисан (укључујући случајеве код којих су помоћни носиоци угаоно модулисани)
2.1. два бочна опсега

A

2.2. један бочни опсег, пун носилац

H

2.3. један бочни опсег, смањен или по нивоу променљив носилац

R

2.4. један бочни опсег, потиснут носилац

J

2.5. независни бочни опсези

B

2.6. делимично преношен други бочни опсег

C

3. емисија код које је главни носилац угаоно модулисан
3.1. фреквенцијска модулација

F

3.2. фазна модулација

G

4. емисија код које је главни носилац амплитудно и угаоно модулисан било једновремено или по претходно утврђеном реду

D

5. импулсна емисија*
5.1. немодулисан низ импулса

P

5.2. низ импулса
5.2.1. модулисан по амплитуди

K

5.2.2. модулисан по ширини/трајању

L

5.2.3. модулисан по положају/фази

M

5.2.4. код којег је носилац угаоно модулисан за време периода импулса

Q

5.2.5. који је комбинација претходно споменутих или је произведен на неки други начин

V

6. случајеви који нису обухваћени претходним, код којих се емисија састоји од главног носиоца који је модулисан било једновремено, било по претходно утврђеном реду, комбинацијом два или више следећих начина: амплитудно, угаоно, импулсно

W

7. остали случајеви

X

Други симбол – Природа сигнала који модулише главни носилац
1. без модулишућег сигнала

0

2. један канал који садржи квантизовану или дигиталну информацију без коришћења модулишућег помоћног носиоца**

1

3. један канал који садржи квантизовану или дигиталну информацију са коришћењем модулишућег помоћног носиоца**

2

4. један канал који садржи аналогну информацију

3

5. два или више канала који садрже квантизовану или дигиталну информацију

7

6. два или више канала који садрже аналогну информацију

8

7. сложени систем са једним или више канала који садрже квантизовану или дигиталну информацију, заједно са једним или више канала који садрже аналогну информацију

9

8. остали случајеви

X

Трећи симбол – Врста информације*** која се преноси
1. без преноса информација

N

2. телеграфија – за пријем на слух

A

3. телеграфија – за аутоматски пријем

B

4. факсимил
5. пренос података, телеметрија, телекоманда

D

6. телефонија (укључујући звучну радио-дифузију)

E

7. телевизија (слика)

F

8. комбинација претходног

W

9. остали случајеви

X

Опционе карактеристике за означавање емисија
Две опционе карактеристике би требале бити додате за комплетнији опис емисије:
1. Четврти симбол – Детаљи о сигналу (сигналима)
2. Пети симбол – Природа мултиплексирања.
Када се употребљавају, четврти и пети симбол треба да су означени како даље следи.
Када се не употребљавају, четврти и пети симбол треба да буду назначени цртицом на мјесту где би требало да се поставе.
Четврти симбол – Детаљи о сигналу (сигналима)
1. код са два стања са елементима разликовања бројева и/или трајања

A

2. код са два стања са елементима истог броја и трајања без корекције грешке

B

3. код са два стања са елементима истог броја и трајања са корекцијом грешке

C

4. код са четири стања у којем свако стање представља сигнални елеменат (једног или више бита)

D

5. код са више стања у којем свако стање представља сигнални елеменат (једног или више бита)

E

6. код са више стања у којем свако стање или комбинација стања представља карактер

F

7. звук радио-дифузног квалитета (монофонски)

G

8. звук радио-дифузног квалитета (стереофонски или квадрофонски)

H

9. звук комерцијалног квалитета

J

10. звук комерцијалног квалитета са коришћењем фреквенцијске инверзије или дељења опсега

K

11. звук комерцијалног квалитета са одвојеним фреквенцијски модулисаним сигналима за контролу нивоа демодулисаног сигнала

L

12. једнобојно

M

13. колор

N

14. комбинација претходног

W

15. остали случајеви

X

Пети симбол – Природа мултиплексирања
1. нема мултиплексирања

N

2. мултиплекс са кодном расподелом****

C

3. мултиплекс са фреквенцијском расподелом

F

4. мултиплекс са временском расподелом

T

5. комбинација мултиплекса са фреквенцијском и временском расподелом

W

6. остали типови мултиплексирања

X

––––––––––––––

* Емисије код којих је главни носилац директно модулисан помоћу сигнала који је кодиран у квантизованој форми (нпр.импулсна кодна модулација) означавају се према тачки 2 или 3 из ознаке за први симбол

** Ово искључује мултиплекс са временском расподелом.

*** У овом контексту, реч «информација» не укључује информацију константне, непроменљиве природе, као што је случај емисија еталон фреквенција, радара са континуалним таласом, импулсних радара, итд.

**** Ово укључује технике проширеног спектра

15. Табела садржи следеће колоне:

1. колона – Радио-фреквенцијски опсег, изражен у kHz, MHz или GHz;

2. колона – Правилник о радио-комуникацијама (RR), Европска табела намена (ECA) – намена радио-фреквенцијског опсега у Региону 1 (RR) и чланицама CEPT-а (ECA);

Уколико уз назив радио-службе стоји ознака:

+ Е – значи да намена радио-фреквенцијског опсега за одговарајућу радио-службу је у складу са Правилником и ECA табелом;

Е – значи да намена радио-фреквенцијског опсега за одговарајућу радио-службу је у складу са ECA табелом;

без ознаке – значи да намена радио-фреквенцијског опсега за одговарајућу радио-службу је у складу са Правилником;

3. колона – Национална намена (СРБ), Радио-служба – намена радио-фреквенцијског опсега у Републици Србији

Ознаке посебних одредби (нота) ближе описују основни услови коришћења (ПРИЛОГ 1);

4. колона делатност-коришћење – делатност и примењена технологија при коришћењу фреквенцијског опсега у оквиру одговарајуће радио-службе;

5. колона – основни услови коришћења

Наведени су, зависно од случаја, и:

– карактеристичне фреквенције;

– подопсег унутар фреквенцијског опсега

– начин рада: симплекс (S), дуплекс (D) или семидуплекс (SD);

6. колона – Основа коришћења (Пропис)

Наведена је, по потреби, ознака прописа националног или међународног (уредбе, правилника, одлука, препорука, стандарда и сл.) којима је ближе регулисано коришћење односног фреквенцијског опсега и дефинисани технички параметри. Списак ознака прописа и њихових назива дат је у ПРИЛОЗИМА Плана намене и чини његов саставни део;

7. колона – Начин издавања дозволе

ПЗ – коришћење радио фреквенције на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву

ЈН – коришћење радио фреквенције на основу појединачне дозволе која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања

ПН – коришћење радио фреквенције за посебне намене

ОО – коришћење радио фреквенције по режиму општег овлашћења.

НАПОМЕНЕ


1. Фреквенцијски опсези од 100 GHz до 1000 GHz намењени су у складу са Правилником и ECA табелом.

2. Ноте које регулишу начин коришћења појединих фреквенцијских опсега означене су, и то са:

1. RR и одговарајућим бројем, а у свему идентично са међународним Правилником о радио-комуникацијама ITU, и углавном се односе на глобалне радио-комуникацијске службе на светском нивоу;

2. EU и одговарајућим бројем, а у свему идентично са Европском табелом намене и коришћења фреквенција у фреквенцијском подручју од 9 kHz до 3000 GHz, Lisboa 02- Dublin 03- Kusadasi 04- Copenhagen 04- Nice 07- Baku 08 – Kyiv 09-Lille 11 и углавном се односе на радио-комуникацијске службе које се користе на заједничкој основи у Европи;

3. SRB и одговарајућим бројем регулишу специфичности по питању услова коришћења фреквенцијских опсега на националном нивоу, уз обавезу корисника да доделе немају утицаја на рад система који су у складу са међународном регулативом;

3. У ПРИЛОГУ 1 дат је Преглед нота коришћених у Плану намене радио-фреквенцијских опсега;

4. У ПРИЛОГУ 2 дат је Списак националних прописа из области радио-комуникација са бројем Службеног листа у коме су објављени;

5. У ПРИЛОГУ 3 дат је Списак CEPT/ECC/ERC Одлука и Препорука које су преузете из ERC Извештаја 25, Лил 2011;

6. У ПРИЛОГУ 4 дат је Списак ITU Препорука које се налазе у Плану намене;

7. У ПРИЛОГУ 5 дат је Списак европских стандарда који се налазе у Плану намене;

8. У ПРИЛОГУ 6 дат је Преглед скраћеница коришћених у Плану намене радио-фреквенцијских опсега;

9. У ПРИЛОГУ 7 дат је Списак коришћених међународних аката из области радио-комуникција који су коришћени у изради Плана.

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД НОТА КОРИШЋЕНИХ У ПЛАНУ НАМЕНЕ


РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

– НАЦИОНАЛНЕ НОТЕ

SRB1 Фреквенције: 14 kHz, 30 kHz, 45 kHz, 50 kHz, 70 kHz, 150 kHz и 200 kHz користе се за мерење дубине воде.

SRB2 Опсег 148.5-283.5 kHz се не користи за емитовање радијског програма.

SRB3 Коришћење фреквенција у фреквенцијским опсезима 415-435 kHz, 435-495 kHz, 505-526.5 kHz, 1606.5-1625 kHz, 1635-1800 kHz и 2045-2160 kHz за станице у поморској мобилној служби је сагласно Финалним актима Административне конференције за планирање MF поморске мобилне и ваздухопловне мобилне радио-навигационе службе (Регион 1), Женева, 1985.

SRB4 Коришћење фреквенција у фреквенцијским опсезима 415-435 kHz и 510-526.5 kHz за станице у ваздухопловној радио-навигациjској служби (радио-фарови) је сагласно Финалним актима Административне конференције за планирање MF поморске мобилне и ваздухопловне мобилне радио-навигациjске службе (Регион 1), Женева, 1985.

SRB5 Коришћење фреквенција у фреквенцијском опсегу 526.5-1606.5 kHz за станице у радио-дифузној служби је сагласно Финалним актима Регионалне административне конференције о радио-дифузији на километарским и хектометарским таласима (региони 1 и 3), Женева, 1975. У предметном фреквенцијском опсегу предстоји увођење дигиталних система.

SRB6 Додела фреквенција за ваздухопловну мобилну (R) службу у опсезима између 2850 kHz и 22000 kHz врши се сагласно са Планом расподеле фреквенција за ваздухопловну мобилну (R) службу, Appendix 27 RR.

SRB7 Додела фреквенција за ваздухопловну мобилну (ОR) службу у опсезима између 3025 kHz и 18030 kHz врши се сагласно са Планом расподеле фреквенција за ваздухопловну мобилну (ОR) службу, Appendix 26 RR.

SRB8 Опште фреквенције за опасност и позив, које се користе у радио-везама су: 3819 kHz (за телеграфију) и 3830 kHz (за телефонију).

Врста емисија радио-станица које раде на фреквенцији 3819 kHz је А1А или Ј2А а врста емисије радио-станица које раде на фреквенцији 3830 kHz је Ј3Е.

SRB9 Опсег 3950-4000 kHz је намењен за увођење дигиталне радио-дифузије.

SRB10 Додела фреквенција радио станицама у поморској мобилној служби у опсезима између 4000 kHz и 23000 kHz врши се сагласно са Планом расподеле канала који је дат у Appendix 17 RR.

SRB11 Сезонско планирање HF опсега, који су намењени радио-дифузној служби у опсезима између 5900 kHz и 26100 kHz, врши се сагласно са чланом 12 RR. У предметним фреквенцијским опсезима планира се увођење дигиталних система.

SRB12 Фреквенција 13560 kHz је општа фреквенција коју могу користити сви грађани за телекомандовање играчкама, објектима и направама чија је намена корисна у пракси. На овој фреквенцији могу се користити емисије врсте А1D, А2D, А7D, F1D, F2D и F7D, као и снаге носилаца до 0,5 W.

SRB13 Опсег 27410-27500 kHz користи се за телефонију са емисијама врсте А3Е, Ј3Е, F3Е и G3Е, на фреквенцијама носилаца из низа:

27415 kHz + n х 10 kHz

где је n= 0, 1, 2....8;

(укупно 9 канала)

Овај опсег могу да користе грађани, као и следеће организације: ваздухопловне, за мотонаутику и скијање на води, за подводне активности и спортски риболов на мору, једриличарске, кајакашке, бродарске, планинарске, алпинистичке, младих истраживача, као и Црвени крст.

На наведеним фреквенцијама снаге носиоца односно ефективне израчене снаге не смеју да премашују вредност од 4.0 W.

На наведеним фреквенцијама користи се вертикална поларизација.

SRB14 Додела фреквенција у фреквенцијском опсегу 29.7 МHz- 43.5 GHz у пограничним областима врши се након координације на основу Споразумa између Администрација европских земаља (НСМ Споразум) као и билатералних споразума.

SRB15 Војска може користити фреквенцијски опсег 30-87.5 MHz за радио системе одбране употребом технике „фреквенцијског скакања”, али да постојећи системи не буду ометани.

SRB16 Фреквенцијски опсези 30.01-30.3 MHz, 30.5-32.15 MHz, 32.45 - 37.5 MHz, 37.5 - 40.66 MHz, 40.7 – 41.015 MHz, 47 – 54 MHz, 61 – 69.2 MHz, 74.1 – 74.8 MHz, 75.2 - 79.0 MHz, 406.1 – 410 MHz, 870-876 MHz и 915-921MHz се могу користити од стране Органа одбране – Војске до тренутка када се укаже потреба за коришћењем истих опсега за PMR/PAMR системе. Заједничко коришћење наведених опсега је могуће уз сагласност регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација .
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет