Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Сосницького району в оренду типовийдогов I роренд и нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громадДата16.06.2016
өлшемі125.67 Kb.
#138721
түріПоложення
Додаток

до Положення про порядок передачі майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища

Сосницького району в орендуТ И П О В И Й Д О Г О В I Р О Р Е Н Д И
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад

сіл, селища Сосницького району № ____


смт Сосниця “___” ____________________ року
Ми, що нижче підписалися, __________________________________________

(повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________, місцезнаходження якого: _____________________________________________________________

(адреса)


(надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ) в особi _________________ ________________,

(посада, П.І.Б.)

що діє на підставі __________________________________________________,

(назва, дата, № документа)

з одного боку, та ___________________________________________________

(повна назва Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________, місцезнаходження якого: _____________________________________________________________

(адреса)


(надалі - ОРЕНДАР) в особі ________________________________________,

(посада, П.І.Б.)

що дiє на підставі __________________________________________________,

(назва, дата, № документа)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення в будівлі (будівлю, споруду), що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища Сосницького району (надалі Майно), розташоване за адресою __________________________________________________________________ та перебуває в оперативному управлінні, господарському віданні ОРЕНДОДАВЦЯ.

1.1.1. Приміщення складається з ____ кімнат, які знаходяться на __ поверсі, загальною площею (з урахуванням коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну) _____ кв. м, корисною площею ____ кв.м, має (не має) окремий вхід.

1.1.2. Балансова вартість Майна становить ___________ грн., вартість Майна визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на «__» _________ 20__р. становить __________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою __________________________.


2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна, який є невід’ємною частиною цього Договору та додається до нього як Додаток №1.

(В акті приймання – передачі Майна зазначається технічний стан та забезпеченість об’єкта оренди інженерними комунікаціями).

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Майно залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селища Сосницького району, а Орендар користується ним протягом всього строку оренди.

2.3. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю, у порядку, встановленому при передачі майна Орендарю. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.4. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.


3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата є платежем у грошовій формі, який Орендар вносить Орендодавцю та до районного бюджету незалежно від наслідків діяльності Орендаря, і сплачується за весь термін фактичного користування Майном, який визначається на підставі акту приймання - передачі в оренду та акту приймання - передачі Майна з орендного користування.

3.2. До розміру орендної плати не включається плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат, податок на додану вартість.

3.3. Розмір орендної плати визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Сосницького району, затвердженої рішенням районної ради від „__” ___________ 20__ року, або за результатами конкурсу на право оренди Майна.

3.4. Порядок розрахунку розміру орендної плати за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) наведено у Додатку № 2 до цього Договору, який є невід`ємною його частиною.

Орендна плата за перший місяць оренди (___________ 20__ року) визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за __________ 20__ року.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.6. Орендну плату Орендар зобов’язаний перераховувати щомісячно не пізніше останнього числа поточного місяця згідно виставлених рахунків Орендодавцем у співвідношенні: __ % - до районного бюджету, __ % - Орендодавцю.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання грошового зобов’язання у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Орендодавця у такій черговості:

- у першу чергу сплачуються проценти і неустойки;

- у другу чергу сплачується сума орендної плати.

3.8. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує Орендодавцю штраф у розмірі ___ % від суми заборгованості.

3.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету, Орендодавцю, підлягає у встановленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.10. Розмір орендної плати змінюється Орендодавцем в односторонньому порядку у випадку зміни Методики її розрахунку та в інших випадках, передбачених законодавчими актами та рішеннями районної ради.

3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі з урахуванням санкцій.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються і використовуються відповідно до чинного законодавства.

У разі необхідності, індивідуальні особливості використання амортизаційних відрахувань конкретизуються у договорі.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

5.1. Орендар зобов'язується:

5.1.1. За актом приймання-передачі прийняти орендоване Майно.

5.1.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору, своєчасно узгоджувати з Орендодавцем будь-які зміни профілю використання орендованого Майна або його частини.

5.1.3. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.1.4. Утримувати орендоване Майно у повній збереженості, запобігати його пошкодженню та псуванню, своєчасно проводити необхідний поточний ремонт приміщень за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації.

На період проведення ремонту об’єкту оренди Орендар не звільняється від сплати орендної плати, плати за комунальні послуги та інших платежів.

5.1.5. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані, сплачувати витрати на її прибирання і очистку при забрудненні господарською діяльністю (будівельне сміття, харчові відходи, тощо). Здійснювати обслуговування теплових, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатуючих організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. У разі виникнення аварійної ситуації забезпечити доступ протягом всієї доби. Виконувати усі санітарні правила.

5.1.6.Сплачувати фактичні витрати за користування електроенергією, іншими комунальними послугами, для чого у місячний термін оформити договори з відповідними службами.

Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю (у разі, якщо комунальні послуги сплачує Орендодавець).

Неукладення договору на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю є підставою для порушення питання про дострокове розірвання Договору.”

Сторони мають право конкретизувати умови цього пункту за необхідністю.

5.1.7. За свій рахунок проводити протипожежні заходи, нести матеріальну відповідальність за збитки, спричинені пожежею, що виникла в орендованому приміщенні з вини Орендаря.

5.1.8. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час до орендованого майна представників Орендодавця для перевірки його використання за цільовим призначенням та дотримання Орендарем умов договору.

Надавати Орендодавцю за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо орендованого майна.
5.1.9. Щомісяця, до 17 числа місяця наступного після звітного, надсилати Орендодавцеві копію платіжного документу про сплату орендної плати до районного бюджету. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.1.10. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві одержане від нього Майно у належному стані, не гіршому, ніж на час передачі його в оренду, з усіма зробленими в ньому поліпшеннями та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (часткової або повної) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1.11. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно на суму не менше, ніж його вартість за звітом про оцінку (балансова вартість) на користь Орендодавця у порядку, визначеному чинним законодавством та надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.1.12. Оформити відведення земельної ділянки та сплачувати плату за користування земельною ділянкою. У разі якщо земельна ділянка надана в користування Орендодавцю, Орендар повинен перераховувати плату за користування земельною ділянкою пропорційно до орендованої площі на рахунок Орендодавця згідно виставлених рахунків.

5.1.13. У разі зміни найменування юридичної особи, адреси, рахунку, телефону письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з наданням відповідних документів. У разі невиконання цього пункту всі повідомлення, які направлені за юридичною адресою, вважаються врученими.

5.1.14. В разі реорганізації чи ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідченні копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

5.1.15. Здійснити за рахунок своїх коштів нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством).

5.2. При проведенні Орендарем капітального ремонту чи переобладнання приміщення, останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження, викликані ремонтом в будинку, де знаходиться орендоване приміщення.

5.3. Капітальний ремонт, реконструкція, технічне переобладнання орендованого Майна, проводяться Орендарем тільки з дозволу Орендодавця за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації, з наданням проектно-кошторисної документації, виготовленої за рахунок Орендаря до початку проведення робіт і затвердженої у встановленому порядку.

5.4. Орендар не має права передавати третім особам свої права та обов’язки за цим договором без згоди Орендодавця.


6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

6.1. Орендар має право:

6.1.1. З дозволу Орендодавця:

- вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, капітальний ремонт, що зумовлює підвищення його вартості;

- виконувати всі роботи по пристосуванню приміщень до особливостей діяльності за рахунок власних коштів. Вартість пристосувань орендованого майна, здійснених Орендарем, і якi неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

6.1.2. Здавати частину орендованого приміщення в суборенду іншим особам чи організаціям лише з дозволу Орендодавця.

6.2. Орендар не відповідає за зобов`язаннями Орендодавця.
7. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. Орендодавець зобов’язується:

7.1.1. Передати Орендарю Майно, згідно з розділом 2 цього Договору по акту приймання-передачі, а в разі оренди Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.2. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе Орендодавець.
8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ

8.1. Орендодавець має право:

8.1.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.1.2. Відмовитися від цього Договору і вимагати повернення орендованого Майна у разі несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд, або допущення заборгованості з орендної плати у сумі, що перевищує сумарний розмір орендної плати за останні три місяці.

У разі відмови Орендодавця від Договору, Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від цього Договору.

8.1.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі:

- невикористання орендованого Майна відповідно до умов цього Договору,

- погіршення стану орендованого Майна,

- порушення, невиконання або неналежного виконання умов Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором оренди, у тому числі зміну або розірвання його в односторонньому порядку, крім випадків передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря і не несе відповідальності за технічний стан комунікацій. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду.

9.4. Якщо Орендар допустив погіршення орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

За наявності вини Орендар повинен відшкодувати збитки, завдані Орендодавцеві погіршенням майна або його загибеллю, на протязі 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги Орендодавцем.

У разі несвоєчасного виконання грошового зобов’язання з відшкодування завданих збитків Орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми за користування чужими грошовими коштами.

9.5. У разі несвоєчасного виконання зобов’язання по сплаті орендної плати, Орендар повинен сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 10 % річних від простроченої суми.

9.6. Орендодавець не несе відповідальності за нанесені збитки Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться в будинку (приміщенні), наданому Орендарю в оренду, або за його межами.

9.7. У разі звільнення Орендарем приміщення (будівлі, споруди) без письмового попередження, а також складання акту про передачу об’єкта оренди в неналежному стані, Орендар несе матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування.

За майно, залишене Орендарем у приміщенні, Орендодавець відповідальності не несе.
10. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір діє з „___”______________ 20__ року по „___”_____________20__ року включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку його дії, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни і доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором та за взаємної згоди сторін. Всі пропозиції щодо змін та доповнень розглядаються сторонами у двадцятиденний строк з дати їх одержання та оформляються додатковою угодою до Договору.

10.4. Цей Договір може бути розірвано Орендодавцем в односторонньому порядку за наявності підстав, передбачених цим Договором, а також за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення, які не підлягають компенсації, – власністю Орендодавця.

10.6. Після закінчення строку дії Договору оренди орендоване Майно має бути звільнене і передане Орендодавцю за актом приймання-передачі. За час фактичного користування об’єктом оренди після припинення дії даного Договору до передачі приміщення за актом Орендар зобов’язаний внести плату за користування приміщенням в розмірі орендної плати.

10.7. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.8. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.9. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого Майна Орендарем;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково за ініціативою Орендодавця за наявності підстав, передбачених цим Договором, або за взаємною згодою сторін, або за рішенням господарського суду;

- банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.

10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.11. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

10.12. Цей Договір укладено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу:

1-й примірник – Орендодавцеві;

2-й примірник – Орендарю.

11. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити, контактний телефон:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

-
ОРЕНДАР

-

12. ДОДАТКИ

Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною. До цього Договору додаються:

- Акт приймання-передачі орендованого Майна (Додаток № 1);

- Розрахунок орендної плати (Додаток № 2);

- Витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).


ОРЕНДОДАВЕЦЬ : ОРЕНДАР :


МП МП

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет