Проект „Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” bg051PO001 01-0040- с0001Дата20.07.2016
өлшемі69.66 Kb.
#212012

ПРОЕКТ

Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите”BG051PO001-7.0.01-0040- С0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА УСЛУГА

Организиране на работно посещение и провеждането на семинар и кръгла маса в Италия, касаещ добрите практики и обмяна на опит при интеграция на ромите и провеждането на кръгла маса в Аврен”
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Страна – бенефициент


Република България

1.2. Договарящ орган (Възложител)


Община Аврен
  1. Място на изпълнение


Република България, Североизточен район, област Варна, община Аврен

Република Италия, Провинция Исерния, община Венафро


  1. Информация за проекта


Проект „Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 „Безграници– Компонент 1”по Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейскиясъюз

Обща цел (цели) на проекта:

Обмяна на опит с другидържавичленки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията.Специфични цели:

 1. Повишаванекапацитета на общинските служители чрез проучване на практики по прилагане на 10 –те основни принципа на интеграция на ромите и предоставянето на общинскисоциални услуги заромите.

 2. Създаване на партньорска мрежа за сътрудничество при осъществяването на проекти и политики по приобщаваненаромите и борбата с дискриминацията.
Основни дейности:
 1. Организация и управление на проекта.

 2. Проучване относно приложението на 10-те принципа на интеграция на ромите в община Аврен.

 3. Работно посещение в Италия.

 4. Провеждане на кръгла маса на тема „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики за решаването им”.

 5. Издаване на Наръчник „Добри общински практики за приобщаване на ромите”.

 6. Създаване на партньорска мрежа „Интеграцията на ромите-приоритетна задача на местните власти”.

 7. Дейности по информация и публичност.
 1. ДОГОВОРНИ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Обща цел


Организацията и обезпечаването на цялостното провеждане на работно посещение в Италия, община Венафро, което включва наем на зали, осигуряване на лектори, кетъринг и всичко необходимо за провеждане на семинар и кръгла маса, както и организирането на кръгла маса в с. Аврен, Община Аврен. Посещение на места, от които могат да се проучат добри практики в областта на ромската интеграция в Италия.
  1. Конкретни цели


Ще бъде проведено петдневно посещение в община Венафро, провинция Исерния от 14 общински експерти, които да проучат добри практики в следните области:

  • достъп до образование и насърчаване на ромските деца;

  • насърчаване на трудовата заетост и социалното включване;

  • здравеопазване;

  • жилищно осигуряване и комунално –битови условия на ромските семейства.

За целта ще бъдат посетени, общински и държавни служби, работещи предимно с ромско население, служби работещи, в областта на дискриминация на малцинствата, училища, неправителствени ромски организации, квартали с концентрирано ромско население. При тези посещения ще се търси ролята на общината при решаване на проблемите с интеграцията на ромите, техния подход и стратегия. Същевременно ще се потърси техния подход при прилагане на 10-те основни принципа на интеграция на ромите. В рамките на работното посещение ще бъде организиран семинар и кръгла маса.

2.3 Дейности и резултати, които трябва да бъдат постигнати:

2.3.1 Изпълнителят следва да изпълни следните дейности за работното посещение в Италия:

 • Посещение на общинска администрация Венафро, Италия;

 • Наем на зали и оборудване за провеждане на двудневен семинар и кръгла маса в гр. Венафро;

 • Осигуряване на кетъринг по време на семинара и кръглата маса, включващ минимум 2 кафепаузи на ден за минимум 15 души;

 • Осигуряване на лектори за двудневен семинар по следните теми:

  • “Трудово включване и социална интеграция на ромите” – лектори от социален отдел на община Венафро;

  • “Трудово включване и социална интеграция на ромите” – лектори от „Трудова борса”, регионален отговорник за активни услуги по заетостта в Регион Молизе;

  • „ Как да осигурим присъствието на ромските деца в училище и какда се справим с ранното напускане на училище” – лектори от Главен отдел „Образовние” в провинция Исерния;

  • „Сигурност” – лектори от местната полицейска служба;

  • „Процедури за отпускане на обществени жилища” – лектори от Институт за обществени жилища в провинция Исерния;

  • „Здравеопазване” – лектори от социално и здравно звено на община Венафро;

  • “Социална интеграция, запазване на традициите и отстраняване на съществуващи стереотипи” – лектор-представители на различни ромски организации, свързани с културата, образованието и социалното включване;

 • Осигуряване на преводач за симултанен превод от български на италиански език и обратното;

 • Осигуряване на посещение в Историческия център на Исерния и Музея на ромските облекла;

 • Организация на Кръгла маса на тема: „Ромската интеграция, проблеми и добри практики” с участието на местните и регионалните власти от Провинция Исерния и община Венафро, както и българските представители от община Аврен;

 • Посещение на музей „Саннитико от Кампобассо”;


2.3.2 Изпълнителят следва да изпълни следните дейности за кръгла маса в община Аврен, България:

 • Наем на оборудване за провеждане на кръгла маса;

 • Осигуряване на кетъринг с кафе-паузи за 60 души;


В техническата оферта участникът трябва да предложи цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всяко от изисканите видове поддейности. В концепцията за всяка позиция следва да се даде подробно описание на начин на реализирането й и предлаганите услуги: организиране на събития, кафе паузи, кетъринг, посещения в музеи, теми, участие на лектори.

Участникът трябва да посочи минималният срок необходим за организиране на работните посещения (календарни дни).

Участникът трябва да предложи обща цена за работното посещение и организиране на кръгла маса. Варианти не се допускат.
2.3.3 След приключване на дейността, Изпълнителят трябва да подготви доклад за резултатите от изпълнението, в който задължително да са включени и документирани поне 4 практики в областта на интеграция на ромите. Доклада да бъде представен на Възложителя заедно със следните документи:

 • Покана до участниците;

 • Списъци на участниците, включващи три имена, адрес, телефон, e-mail за контакт и име на организацията/ институцията, която представляват, както и подписи на лицата;

 • Програма с лектори, теми и времетраене;

 • Копия от всички презентации, материали и лекции, използвани в рамките на дейността;

 • Формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците;

 • Снимки от събитията;

Сумата по договор BG051PO001-7.0.01-0040- С0003 за поръчката е следната: Обща стойност на услугата: 21 250 лв. без ДДСЗа т. 2.3.1 - посещението в Италия, община Венафро – 20 200.00 лв. без ДДС

За т. 2.3.2 - кръглата маса в Аврен – 1 050.00 лв. без ДДС

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изготвени документи в изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с изискванията на Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 по отношение на изискванията за информация и публичност.

4. Начална дата и срок на изпълнение на дейностите:


Планираната дата за начало на дейностите по договора за услуга е 26.11.2012 г. – 30.11.2012 г., като тази дата е само индикативна.

Дейността по т. 2.3.2. за организиране на кръгла маса в община Аврен, България ще се изпълни след завръщане на експертите от работното посещението в Италия и след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.


5. ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

  1. Предпоставки


 • Успешно съгласуване на дейностите по проекта между различните изпълнители, имащи отношение към реализирането на дейностите, предмет на договора;

 • Своевременно изпълнение на задачите в съответствие с одобрените от Възложителя документи;

 • Предоставяне на Изпълнителя необходимата информация и документи за изпълнение на неговите задължения по договора. Възложителят ще подпомага този процес чрез кореспонденция;
  1. Рискове


 • Нарушена комуникационна връзка между Възложител и Изпълнител;

 • Наличие на разлика между декларирани и реални възможности на Изпълнителя би довело до некачествени резултати, предмет на Договора, или до тяхното забавяне.6. ИЗИКСВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ
Всяко конкретно събитие по договора се инициира от определен от Възложителя отговорен служител. Той следи за качественото и в срок изпълнение на дейностите в съответствие с договора и приема извършената работа (в т.ч. финансовите документи за извършените дейности, които подлежат на одобрение).

7. ПЛАЩАНИЯ
Плащанията се одобряват срещу представена фактура и одобрен от ръководителя на проекта и потвърден от оторизираното лице отчет за извършената работа за всяка конкретна услуга, съгласно проекта на договора.


9135, с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. “Тодор Ноев” №8;

факс: 052 608 858, 05106 2208, e-mail: avren_kmet@abv.bg, www.avren.bg
Инвестира във вашето бъдеще!Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет