Програм а за приемни и приравнителни изпити по музикалноДата20.06.2016
өлшемі131.5 Kb.
#148870


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО МУЗИКАЛНО

И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОРПРИЕМНИ ИЗПИТИ

за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара, арфа, класическо пеене, джаз и поп пеене, тамбура, гъдулка, кавал, гайда и народно пеене
Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за І, V,VІІІ и ІХ клас и на приравнителни изпити за ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, ІХ и Х клас задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска.

І. Приемане на ученици в начален и прогимназиален етап по музикално изкуство
Кандидатите полагат приемни изпити, както следва:

Подготвителен клас с изучаване на пиано, цигулка, виолончело и ударни инструменти:

 1. Изпяване и транспониране на заучена песен по зададен начален тон.

 2. Подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст.

 3. Подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един тон.


Първи клас:

 1. Изпит по специалността

 2. Изпит по солфеж

Изисквания за изпита по специалността:

Пиано: две пиеси и един етюд само от началните школи.

Цигулка: две пиеси по избор

Виола и виолончело: две пиеси по избор /за училищата, обявили изпит с инструмент/.

Флейта, ударни инструменти и класическа китара: изпит само по солфеж.

Изисквания за изпита по солфеж за І клас:

 • изпяване и транспониране на песен от зададен тон;

 • подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и акорди и отделни гласове от хармонични интервали в мажор и минор;

 • подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един тон;

 • отгатване на единични тонове в до мажор.


Пети клас:

 1. Изпит по специалността

 2. Изпит по солфеж

Изисквания за изпита по специалността:

Пиано: една гама до 2 знака /мажор или минор/ по избор на кандидата, в основно положение, терци, децими, сексти, дълги арпежи и обръщения; два етюда измежду: Черни, оп. 849, 636; Беренс, оп.61; Бах – двугласна инвенция; І част из по-трудна сонатина от Клементи, Кулау, Моцарт, Хайдн, Бетховен; една пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла-мажор, ми-минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитъци, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юны скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

Виола: една гама в две или три октави, с тризвучия и септакорди; един етюд от трудността на Кайзер и Волфарт; част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21; Хубер, Партньоф и една пиеса по избор.

Кандидатите за специалност виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.Виолончело: една гама в три октави с тризвучия; един етюд от Дотцауер или друг от същата трудност, една част от концерт, /или концертино или соната/ и една пиеса.

Контрабас: една мажорна гама /до, сол, фа или ла/, с тризвучие в две октави; един етюд, една пиеса из сборника за начално обучение.

Флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон:

Гама по избор, един етюд и пиеса. За специалността цугтромбон кандидатите могат да се явят на изпит с инструмент баритон.Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, Моцарт, Л.Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д.Палиев.

Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.

Класическа китара: две леки пиеси по избор на кандидата. Изискванията по солфеж са същите като за специалност арфа.

Арфа: изпит само по солфеж.

Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалности по т.1:

 • изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;

 • подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

 • отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в до мажор и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;

 • транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор;

 • четене на ноти на басов ключ – само за специалността арфа.
 1. Изисквания за изпита по специалности народни инструменти и народно пеене за V клас:

Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура: изпълнение на три народни мелодии на музикален инструмент по избор на кандидата;

Народно пеене: изпълнение на три хороводни песни по избор от областта на кандидата, при възможност в различни размери.


 1. Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалности по народни инструменти и народно пеене:

 • изпяване и транспониране на песен по зададен тон;

 • възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

 • подражателно възпроизвеждане на ритъм.ІІ. Приемни изпити за професия музикант-инструменталист, музикант-вокалист и актьор, след VІІ клас:
Кандидатите за професия музикант-инструменталист полагат следните приемни изпити:

 1. Изпит по специалността;

 2. Изпит по солфеж


1.Изисквания за изпита по специалността:

Пиано – една гама по избор в четири октави, в терци, сексти, децими, арпежи и секстакорди. Eдин етюд измежду: Черни, оп.299, ІV тетрадка и оп. 740; Крамер (Бюлов). Тригласна инвенция или главна част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и една класическа или романтична пиеса.

Цигулка – една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата. Един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп.37, или Фиорило. Една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) на Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде №№ 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.

Виола – гами до, ре, ми бемол в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор, разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд; един етюд от Мацас І тетрадка; І или ІІ и ІІІ част от соната или концертино и една пиеса. Кандидатите могат да се явят на изпит по цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело – гами до, ре, ми бемол, фа в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор, разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд; един етюд; І или ІІ и ІІІ част от концерт и една пиеса.

Контрабас – гами до мажор, сол мажор, ре мажор, ми бемол мажор, ми мажор, фа мажор, в три октави с разложени квинтакорди, секстакорди, квартсекстакорди, доминантов и умален септакорд; един етюд, една пиеса и една част от концерт или соната.

Арфа – един етюд, предкласическа пиеса и една пиеса по избор на кандидата.

Класическа китара – гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две или три октави, разложен доминантов и умален септакорд; един етюд; полифонична пиеса; две пиеси по избор.

Духови инструменти – една от посочените гами: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщение; два етюда и една пиеса.

Саксофон – една от посочените гами до два знака: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Л. Нихауз и една жанрова пиеса /джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни/.

Ударни инструменти – Кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан, тимпани. По ударни инструменти изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон от трудността на “Пъстрата птичка” и “Пиеса” от Д.Палиев, “Хоро-стакато” от Динеку-Владигеров или концертино и скерцо от Х.Рзаев; два етюда за малък барабан с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на “Събуждане”,”Дайчово”,”Лудо-младо”,”Триумф” от Д.Палиев и един етюд за два тимпана.

Акордеон – гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен; един етюд от школите за напреднали от Л.Панайотов - №№ 3, 4, 18, 21, 64; Хр.Радоев - №№ 91,95,101,104,105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах - №№ 1, 4, 8, 10, 13 или полифонична пиеса от същата трудност; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

Гайда и кавал – една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Гъдулка - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Тамбура – по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност “Дидината” из сб. “Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т.Прашанов), 11/8; една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Народно пеене:

І етап: разпяване с подготвена бърза песен от фолклорната област на кандидата; възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията; изпяване на една хороводна и една безмензурна песен с рецитация от фолклорната област на кандидата;

ІІ етап: 5 безмензурни и 5 хороводни песни в различни размери от фолклорната област на кандидата; изпит по солфеж

Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.


2. Изисквания за изпита по солфеж:

А. Приемният изпит по солфеж за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, духови и ударни инструменти, акордеон се провежда в два варианта, определени от съответното училище:

 • Първи вариант – устен изпит:

 1. подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

 2. отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;

 3. солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака;

 4. транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака.

 • Втори вариант – писмен и устен изпит:

 • писмен:

 1. едногласна диктовка в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”;

 2. единични хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналности до два знака в натурален мажор и хармоничен минор.

 • устен: Изпяване на солфеж от пръв поглед в тоналности до два знака в натурален мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”. Солфежът се определя чрез жребии по време на изпита.


Б. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно пеене включва:

 1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;

 2. отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

 3. възпроизвеждане движенията на даден глас от тригласен акорд;

 4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;

 5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;

 6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.ІІІ. Приемни изпити за професия актьор, специалност драматичен театър:

Кандидатите за професия актьор, специалност драматичен театър полагат приемни изпити в два етапа:І етап:

 1. Проверка на артистичните умения на кандидата - изпълнение на подготвена басня, стих или проза – по избор.

 2. Изпълнение на сценична задача, поставена от комисията.

ІІ етап:

 1. Проверка на артистичните умения на кандидата – изпълнение на комичен или драматичен монолог – по избор.

 2. Проверка на музикалните и пластични умения на кандидата – изпълнение на една предварително подготвена песен по избор и изпълнение на пластична задача, определена от комисията.

Забележка: На втори етап за професия актьор, специалност драматичен театър, кандидатите могат да ползват за съпровод корепетитор, осигурен от съответното училище или звукозапис на СD. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.
ІV. Приемни изпити за професия музикант-вокалист със специалности класическо пеене и поп и джаз пеене, след VІІІ клас:

Кандидатите за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене полагат следните приемни изпити: 1. Изпит по специалността в два етапа:

 2. Устен изпит по солфеж


1. Изисквания за изпита по специалност класическо пеене - ІХ клас:

І етап: проверка на гласовите данни, изпълнение на един вокализ и една песен;

ІІ етап: изпълнение на един вокализ и една песен (по възможност от български композитор), които да са различни от І етап; рецитация на басня или стихотворение;

2. Изисквания за изпита по специалност поп и джаз пеене - ІХ клас:

І етап: проверка на гласовите данни, изпълнение на две естрадни песни, от които най-малко една от български композитор;

ІІ етап: изпълнение на три естрадни песни, от които най-малко една от български композитор. Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз”, които да са различни от І етап; рецитация на басня или стихотворение.

3. Изисквания за устен изпит по солфеж за ІХ клас за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:

а) изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналностите до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до 1 знак;

б) проверка за нотна грамотност (тонове, строеж на прости диатонични интервали),

ритмика, метрика, динамика, темпо. Строеж, разпознаване и изпяване на натурални мажорни и натурални хармонични, мелодични и минорни гами до два знака. Гами – квинтов и квартов кръг.


ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара и арфа
Кандидатите за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас се явяват на следните приравнителни изпити:

 1. Изпит по специалността;

 2. Солфеж – устен.
 1. Изисквания за изпита по специалността:

Пиано:

за ІІ клас - два етюда, предкласическа или класическа пиеса, една пиеса по избор;

за ІІІ клас – два етюда, предкласическа или класическа пиеса, една пиеса по избор;

за ІV клас – два етюда, полифонична пиеса и една пиеса по избор;

за VІ клас – два етюда, полифонична пиеса, сонатина и една пиеса по избор;

за VІІ клас – два етюда, полифонична пиеса /Бах-двугласна инвенция/, лека соната или сонатина /по-трудна/ и една пиеса по избор.Цигулка:

за ІІ клас – една гама с тризвучия в две октави, два етюда и част от концертино;

за ІІІ клас – една гама – мажор и минор, с тризвучия в две октави, един етюд, една пиеса, І или ІІ и ІІІ част от концертино;

за ІV клас – една гама с тризвучия в две октави – мажор и минор, един етюд, една пиеса, І или ІІ и ІІІ част от концерт;

за VІ клас – две гами в три октави с всички тризвучия и септакорди, един етюд, една пиеса, І или ІІ и ІІІ част от концерт;

за VІІ клас – гами от сол, ла, си-бемол, си, до и ре, в три октави с тризвучия и септакорди, две мажорни гами в терци, сексти и октави, два етюда, една пиеса, І или ІІ и ІІІ част от концерт.Виола:

за ІІ клас – една гама по избор с всички тризвучия и септакорди в 2 октави до 1 знак, един етюд и една пиеса;

за ІІІ клас – една гама в 2 октави с всички тризвучия и септакорди до 2 знака, един етюд, една пиеса или концерт – І или ІІ и ІІІ част;

за ІV клас - една гама в 2 октави с всички тризвучия и септакорди до 3 знака, един етюд, една пиеса, концерт – І или ІІ и ІІІ част;

за VІ клас - две гами от до, ре и ми-бемол мажор и минор /хармоничен и мелодичен вид/, с тризвучия и септакорди в три октави, два етюда, една пиеса и част от концерт;

за VІІ клас – две гами от до, ре, ми бемол, фа и сол с тризвучия и септакорди в 3 октави, два етюда, една пиеса и І или ІІ и ІІІ част от концерт.Виолончело:

за ІІ клас – мажорна и минорна гама до ІV позиция, един етюд и една пиеса;

за ІІІ клас – две мажорни и минорни гами с тризвучия; един етюд до ІV позиция и една пиеса;

за ІV клас – две гами и тризвучия – мажор и минор, два етюда до ІV позиция и две пиеси;

за VІ клас – две гами от ре, до и сол в три октави с тризвучия и септакорди, два етюда, І част от концерт и една пиеса;

за VІІ клас – две гами от до, ре и ми-бемол в три октави, с тризвучия и септакорди, два етюда, І част от концерт и една пиеса.Контрабас:

за VІ клас – две гами от ми, фа, сол и ла-мажор с тризвучия в една октава, един етюд и една пиеса;

за VІІ клас – две гами от ми, фа, сол и до – мажори и минор /хармоничен и мелодичен вид/, с тризвучия в една октава, един етюд и две пиеси с различен характер.

Флейта:

за ІІ клас – едно упражнение по избор от школите на Гарибалди І тетрадка или Тревор Уайт и малка пиеса;

за ІІІ клас – една гама до 2 знака в една октава и тоническо тризвучие, едно упражнение по избор от школите на Гарибалди, Тревор Уайт или други начални школи и една пиеса;

за ІV клас - една гама до 2 знака в две октави с тоническо тризвучие, едно упражнение по избор от школите на Гарибалди, Платонов,Томашевски – І тетрадка, Тревор Уайт и др. и една пиеса или част от соната;

за VІ клас: една гама до 4 знака в две октави и тоническо тризвучие, два етюда по избор от школите на Гарибалди, Томашевски – І тетрадка, Тафанел-Губер, Стефанов – І тетрадка, Андерсен и др., лека пиеса със съпровод на пиано или част от лека предкласична соната;

за VІІ клас – една гама до 5 знака в две октави с тоническо тризвучие, доминантов септакорд, два етюда, една пиеса, част от концерт или две части от предкласична соната.Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет и цугтромбон:

за VІ клас – една гама до 2 знака /мажор/, два етюда и две пиеси с различен характер;

за VІІ клас – две гами до 2 знака в две октави, два етюда, една пиеса и бърза и бавна част от предкласическа соната.

Ударни инструменти:

за ІІ клас – ксилофон - гама до мажор и до минор, една пиеса за ксилофон или друг пластинков инструмент с акомпанимент на пиано и една пиеса за малък барабан с акомпанимент на пиано;

за ІІІ клас – ксилофон – хроматична гама с вариране по 3 и 4, мажорна и минорна гами до 1 знак с тризвучия и септакорди, една пиеса за ксилофон или друг пластинков инструмент с акомпанимент на пиано, една пиеса за малък барабан с акомпанимент на пиано;

за ІV клас - ксилофон – хроматична гама, мажорни и минорни гами до 2 знака с тризвучия и септакорди, една пиеса за ксилофон или друг пластинков инструмент с акомпанимент на пиано, една пиеса за малък барабан с акомпанимент на пиано;

за VІ и VІІ клас – ксилофон - гами до 7 знака /мажор и минор/ в две октави, пет етюда и пет пиеси; малък барабан – два етюда.

Акордеон:

за VІ и VІІ клас – една гама до 2 знака, с право движение, къси и дълги арпежи, два етюда от школата на Г.Гълъбов, Ханс Лук, Борис Аврамов, св.”Аз уча акордеон” от Л. Панайотов, една полифонична пиеса и една пиеса по избор.Класическа китара:

за ІІ и за ІІІ клас – две малки пиеси;

за ІV клас – един етюд и две пиеси;

за VІ клас – гама до два знака /мажор и трите разновидности на минора/, един етюд и две пиеси;

за VІІ клас – гами до три знака /мажор и трите разновидности на минора/, един етюд и две пиеси.

Арфа:

за VІ и VІІ клас – един етюд и една пиеса


2.Изисквания за устен изпит по солфеж:

За ІІ клас:

 1. Слухова проверка с тонови имена на единични тонове и кратки музикални фрази с изучената метроритмика в до мажор и ла минор – натурален вид;

 2. Солфежиране в до мажор и ла минор – натурален вид;

 3. Теоретични знания: петолиние, ноти, ключ, гами – до мажор и ла минор; тоническо тризвучие, устойчиви и неустойчиви степени; хроматични знаци – диез, бемол и бекар; нотни стойности – цяла, половина, четвъртина, осмина, шестнадесетина, четвъртина нота с точка и осмина, съответните паузи; интервали от прима до октава включително.

Учебни помагала:

Учебник по солфеж за І клас на СМУ и ДМШ – Л.Александрова, Р.Пръвчева, А.Георгиева;

Сборник от начални солфежи – Ц.Колев, П.Цонкова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Тр. Миланов.За ІІІ клас:

 1. Слухова проверка: отгатване с тонови имена на единични тонове и кратки музикални фрази с изучената метроритмика в до мажор и ла минор – натурален, хармоничен и мелодичен вид;

 2. Солфежиране в до мажор и ла минор – натурален, хармоничен и мелодичен вид;

 3. Теоретични знания: паралелни тоналности до 1 знак; мажорен и минорен квинтакорд; натурален, хармоничен и мелодичен минор; октавови групи; басов ключ; интервали – м.2, г.2, м.3, г.3, ч.4, ч.5; 4.

 4. Ритмика – осмина нота и две шестнайсетини и обратно; триола от осмини.

Учебни помагала:

Учебник по солфеж за ІІ клас на СМУ и ДМШ – Л.Александрова, Р.Пръвчева, А.Георгиева;

Сборник от начални солфежи – Ц.Колев, П.Цонкова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Тр. Миланов.За ІV клас:

 1. Слухова проверка: отгатване с тонови имена на единични тонове и кратки музикални фрази с изучената метроритмика в мажорни и минорни тоналности до 1 знак – диатоника. Транспониране;

 2. Солфежиране в мажорни и минорни тоналности до 1 знак – диатоника /едноглас/;

 3. Теоретични знания: тоналности до 2 знака – мажор и минор; Мажорен и минорен квинтакорд и обръщения; Интервали – м.6, г.6; Размер 3/8 и 6/8. Неравноделен размер 5/8 и 5/16;

 4. Ритмика – четвъртина нота с точка и две шестнайсетини; синкоп: осмина, четвъртина, осмина; осмина нота с точка и шестнайсетина.


Учебни помагала:

Учебник по солфеж за ІІІ клас на СМУ и ДМШ – Л.Александрова, Р.Пръвчева, А.Георгиева;

Сборник от начални солфежи – Ц.Колев, П.Цонкова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Тр. Миланов.За VІ клас:

 1. Слухова проверка: отгатване с тонови имена на единични тонове и кратки музикални фрази с изучената метроритмика в тоналности до 3 знака и с алтерации - мажор и минор; отгатване с тонови имена на двуглас и тризвучия в тоналности до 1 знак – мажор и минор. Транспониране;

 2. Солфежиране в тоналности до 3 знака мажор и минор – диатоника и с алтерации;

 3. Теоретични знания: тоналности до 3 знака мажор и минор - диатоника и с алтерации; главни тризвучия, К6/4 и D7; сложни /съставни/ интервали; умален и увеличен квинтакорд; неравноделен размер 9/8 и 9/16;

 4. Ритмика – осмина нота с точка и триола от шестнайсетини; четвъртина нота с точка и триола от шестнайсетини; две триоли от шестнайсетини.

Учебни помагала:

Учебник по солфеж за V клас на СМУ и ДМШ – Л.Александрова, Р.Пръвчева, А.Георгиева;

Сборник от начални солфежи – Ц.Колев, П.Цонкова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Тр. Миланов;

Начални солфежи – част V, Ив.Пеев, Ас.Диамандиев, Здр.Манолов;

Солфежи от Хайдн, Моцарт и Бетховен – К.Попдимитров.За VІІ клас:

 1. Слухова проверка: отгатване с тонови имена на единични тонове и кратки музикални фрази с изучената метроритмика в тоналности до 3 знака - мажор и минор, диатоника и с алтерация; отгатване с тонови имена на интервали /двуглас/ и акорди /триглас/ в тоналности до 2 знака – мажор и минор. Транспониране;

 2. Солфежиране в тоналности до 4 знака мажор и минор – диатоника и с алтерации /едноглас/;

 3. Теоретични знания: тоналности до 4 знака мажор и минор - диатоника и с алтерации; разновидности на минора и мажора; интервали – прости диатонични от прима до октава включително; D7 и обръщенията му с разрешения до Ш в мажор и минор; неравноделен размер 8/8 и 8/16;

 4. Ритмика – четвъртина нота, легатирана с 4 шестнайсетини; 2 осминки ноти, последната легатирана с 4 шестнайсетини; 2 шестнайсетини и осминка нота, легатирана с 4 шестнайсетини; 1 осминка и 2 шестнайсетини, последната легатирана с 4 шестнайсетини.

Учебни помагала:

Учебник по солфеж за V и VІ клас на СМУ и ДМШ – Л.Александрова, Р.Пръвчева, А.Георгиева;

Сборник от начални солфежи – Ц.Колев, П.Цонкова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Тр. Миланов;

Начални солфежи – част V и VІ, Ив.Пеев, Ас.Диамандиев, Здр.Манолов;

Солфежи от Хайдн, Моцарт и Бетховен – К.Попдимитров.
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за специалностите гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно пеене
Кандидатите за постъпване в VІ и VІІ клас се явяват на следните приравнителни изпити:
1. Изпит по специалността;

 1. Солфеж – устен.

Изисквания за специалността:Кавал: две хора в размери 5/8 и 7/8 и две мелодии в 2/4, 5/8, 7/8;

Гайда, гъдулка и тамбура: две хора и две мелодии в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;

Народно пеене: три народни песни от областта на кандидата.
Изисквания за устен изпит по солфеж:

 • изпяване и транспониране на песен от зададен тон;

 • подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза;

 • подражателно повторение със сричката“та”на различни ритмични последования;

 • познаване размерите на кратки мелодии в 5/8 и 7/8;

 • отгатване на единични тонове в до мажор и ла минор.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за постъпване в ІХ клас по професия музикант-инструменталист

специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови

и ударни инструменти, акордеон, класическа китара и арфа
Кандидатите се явяват на следните приравнителни изпити:

 1. Изпит по специалността

Солфеж – писмен и устен

 1. Елементарна теория на музиката – устен

 2. Задължително пиано – практически

 3. История на музиката – устен
 1. Изисквания за изпита по специалността:

Пиано – два етюда, Бах – една пиеса (двугласна или тригласна инвенция или една основна част от френски или английски сюити), соната (класическа) – І част и една романтична пиеса.

Цигулка – гами от сол, ла, си бемол, си, до, ре, ми и фа, в три октави с тризвучия и септакорди, две гами в терци, сексти и октави (мажорни и минорни), два етюда, І или ІІ и ІІІ част от концерт, бавна и бърза част от предкласическа соната и пиеса.

Виола – две гами в три октави с тризвучия и септакорди от до, ре, ми бемол, фа и сол; два етюда, І или ІІ и ІІІ част от концерт, една пиеса и една част от предкласическа соната.

Виолончело – две гами от до, ре и ми бемол в четири октави и гами фа и си бемол в три октави, с тризвучия и септакорди; два етюда, І част от концерт, една пиеса и част от предкласическа соната.

Контрабас – две гами от ми, фа и сол мажор и минор, с тризвучия и септакорди в три октави; два етюда, І или ІІ и ІІІ част от концерт и една пиеса.

Флейта – една гама до седем знака с тоническо тризвучие, доминантов септакорд, умален септакорд с обръщение в две октави; два етюда, І или ІІ и ІІІ част от концерт; две части от соната и пиеса по избор.

Духови инструменти – две гами до четири знака (мажор и минор) в две октави с разложени арпежи и умален септакорд с обръщение; два етюда, І или ІІ и ІІІ част от концерт и една част от соната или пиеса.

Ударни инструменти – малък барабан- три етюда със съпровод на пиано; тимпани- два етюда; ксилофон – гами до седем знака (мажор и минор) в две октави; пет етюда и две пиеси.

Акордеон – гами до два знака (мажор и минор) в две октави, в терци и сексти, доминантов и умален септакорд; два етюда, една двугласна полифонична пиеса и две пиеси, от които едната от български автор или в народен дух.

Класическа китара – гами до четири знака (мажор и минор) в три октави с разложен доминантов и умален септакорд; два етюда, една полифонична пиеса и две пиеси по избор.

Арфа – два етюда, предкласическа пиеса и една пиеса по избор.


 1. Изисквания за изпита по солфеж:

А. Писмен изпит, който включва:

 • едногласна диктовка на виолинов ключ, в тоналност до 2 знака – мажор и минор, диатоника и хроматика;

 • двугласна диктовка на виолинов ключ, в тоналности до 2 знака – диатоника;

 • акордова диктовка на виолинов ключ в тоналности до 2 знака, мажор и минор (Т,S,D,K6/4,D7).

Б. Устен изпит, който включва: солфежиране от пръв поглед на едноглас с алтерации в тоналности до 2 знака – мажор и минор, на виолинов и басов ключ.

Учебни помагала:

Учебник по солфеж за VІІІ клас – колект. М.Ангелова, В.Грозева, Б.Миролескова;

Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев, Трендафил Миланов;

Солфежи от Хайдн, Моцарт и Бетховен – К.Попдимитров;Солфежи на разни ключове – К.Попдимитров, К.Константинов.

 1. Теми за изпита по елементарна теория на музиката:

 1. Звук.Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.

 2. Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци.

 3. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.

 4. Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.

 5. Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.

 6. Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.

 7. Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.

 8. Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.

 9. Синкоп. Видове синкопи.

 10. Основно и особено делене на нотните стойности.

 11. Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.
 1. Изисквания за практически изпит по задължително пиано:

 1. Един етюд

 2. Полифонична пиеса

 3. Сонатина – І част или пиеса по избор на кандидата.


5. Теми за изпита по история на музиката:

 1. Музикалната култура на древните цивилизации – Египет, Индия, Китай, Асиро-Вавилония, Палестина. Антична музикална култура. Древно-гръцка музикална теория и естетика.

 2. Средновековна музикална култура на западна Европа. Професионалната църковна музика – тенденции, жанрове. Начало на многогласието. Развитие на светската музика. Средновековна музикална теория и естетика.

 3. Музикалната култура в Западна Европа през Ренесанса – етапи, тенденции, национални школи. Строг полифоничен стил /Римска школа, Венецианска школа, Нидерландска школа/. Развитие на светските жанрове. Етапи в еволюцията на мадригала. Музикална теория.

 4. Западноевропейската музика през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ в. Възникване на операта. Оперни школи в Италия. Операта във Франция, Англия и Германия. Оратория и кантата. Пасион.

 5. Инструменталната музика през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ в. Жанрове. Органна музика – Италия, Германия. Цигулкова музика – Италия. Клавирна музика – Франция, Англия.

 6. Г.Ф.Хендел – жизнен и творчески път. Оперно творчество. Оратории – видове, новаторство. “Месия”.

 7. Инструменталните жанрове в творчеството на Хендел. Концерти за орган, кончерти гроси. Пленерни жанрове. Камерна и клавирна музика.

 8. Й.С.Бах – жизнен и творчески път. Вокално-инструментални жанрове – пасиони, меси, кантати. “Матеус пасион”.

 9. Инструменталните жанрове в творчеството на Бах. Органна музика. Клавирна музика. Музика за камерни ансамбли. Оркестрова музика. “Английски сюити”. Пасакалия в до минор. “Бранденбургски концерти”.


Забележка:

Кандидатите за постъпване чрез приравнителни изпити в Х клас за професия музикант-инструменталист и музикант-вокалист, полагат приравнителни изпити по специалността, както и по други учебни предмети по които съществува разлика в учебния план, по учебни програми за съответния клас.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за постъпване в ІХ клас по професии музикант-инструменталист и музикант –вокалист, специалности: тамбура, гъдулка, кавал, гайда, народно пеене

Кандидатите за постъпване в ІХ клас се явяват на следните изпити: 1. Изпит по специалността

 2. Солфеж – писмен и устен

 3. Елементарна теория на музиката – устен
 1. Изисквания за изпита по специалност:

Тамбура – “Радомирска ръченица” с бурдон и шест пиеси по избор.

Гъдулка – “Дайчово хоро”, четири хора в различни размери, две безмензурни народни песни.

Кавал – две безмензурни песни, четири хора в различни размери, ръченица.

Гайда – две народни песни с отсвир, две безмензурни песни, четири хора в различни размери, “Пайдушко хоро”. Желателно е кандидатът да използва при свиренето и трите вида гайдуници – ре, сол, ла.

Народно пеене – три вокализа, три песни по избор и три песни от фолклорната област на кандидата.

 1. Изисквания за изпита по солфеж:

А/ писмен изпит – едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер и една диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности;

Б/ устен изпит – солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности; подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритъм; познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8); подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.3, г.3 – мелодични и хармонични. 1. Теми за изпита по елементарна теория на музиката:

 1. Звук.Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.

 2. Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци.

 3. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.

 4. Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.

 5. Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.

 6. Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.

 7. Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.

 8. Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.

 9. Синкоп. Видове синкопи.

 10. Основно и особено делене на нотните стойности.

 11. Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.


Забележка:

 1. Авторите и произведенията по съответните специалности се подбират съобразно утвърдените учебни програми от министъра на културата.

 2. Приравнителните изпити започват с писмен и устен изпит по солфеж, специален предмет – практически и елементарна теория на музиката – устен. Редът на останалите изпити се определя със заповед на директора на училището.

 3. Кандидатите за постъпване чрез приравнителни изпити в Х клас за професия музикант-инструменталист и за професия музикант-вокалист, полагат приравнителни изпити по специалността, както и по други учебни предмети по които съществува разлика в учебния план, по учебни програми за съответния клас.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за постъпване в ІХ и Х клас по професия актьор, специалност драматичен театър
Кандидатите за ІХ клас по професия актьор, специалност драматичен театър, полагат изпит, който включва:

 1. Изпълнение на текст по избор (проза, стих, монолог от пиеса, басня) с усвоени правоговорни правила и норми.

 2. Изпълнение на народна песен с цел проверка на вокалната подготовка и правилна артикулация при пеене. Разпознаване и особености на различните фолклорни области.

 3. Актьорство – изпълнение на етюд с въображаеми предмети.

Кандидатите за Х клас по професия актьор, специалност драматичен театър полагат изпит, който включва: 1. Техника на говора – тестващи задачи, показващи умения и знания за правилно дишане, произношение на българските гласни и съгласни; резонатори; артикулация.

 2. Художествено слово - изпълнение на поетично произведение.

 3. Вокална подготовка и солфеж - изпълнение на народна песен в неравноделен размер (по избор на кандидата). Песен по избор и проверка на познанията по теория на музиката.

 4. Актьорство – изпълнение на етюд с въображаеми предмети (без текст). Импровизиран монолог.

 5. Сценично движение – пластичен етюд с обикновен стол.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет