Програма „Регионално развитие 2007-2013Дата04.07.2016
өлшемі352 Kb.
#177005
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,

BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ»


Номер

Наименование и седалище на бенефициента

Място на изпълнение на проекта

Наименование на проекта

Основни дейностиОбщ бюджет на проекта (лв.)

Процент на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

Продължителност на проекта в месеци

1

Областна администрация Сливен

Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица


Партньорство за чиста енергия

 • Проучване на добрите практики в областта на ВЕИ в графство Корнуол, регион югозападна Англия

 • Осъществяване на учебно посещение в регион югозападна Англия за представители на целевите групи

 • Събиране на данни, изследвания и анализи в областта на Веи на територията на област Сливен

 • Разработване и приемане на „Стратегия за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници на област Сливен 2010-2017”

 • Създаване на уеб-базирана мрежа за обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики между звената за НРД, фирми и други заинтересовани от използването на ВЕИ в двата региона

 • Провеждане на информационна кампания за разпространение на резултатите от установеното междурегионално сътрудничество и обменените добри практики

 • Дейности за повишаване на обществената информираност за ползите от използването на веи

249,020,00

100%

18

2

община Мадан
Гр.Мадан

Партньорство и приятелство в общия европейски дом


 • Провеждане на тръжни процедури по проекта

 • Организиране и провеждане на 3-дневна кръгла маса в град Мадан, Република България по повод стартирането на проекта

 • Повишаване капацитета на Община Мадан във връзка с маркетинга и рекламата на туристическия продукт в контекста на интеграцията на България към Европейския съюз

 • Разработване на маркетингов профил на община Мадан

 • Изготвяне на рекламно - насърчителен каталог

256 072,68
100%

12

3

Клуб "Отворено общество" - В. Търново


Гр.Велико Търново

Културно-туристическо Развитие с Европейска Перспектива за Обновяване на Старите Твърдини “КРЕПОСТ”

 • Организация, информация, управление, наблюдение и отчетност

 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

 • Туининг

 • Организиране на работни и учебни посещения в страните-членки по проекта

 • Изготвяне на интегриран план за развитие на укрепения град във Велико Търново, чрез внедряване на иновативни подходи и опитът на община Арецо, Италия и община Таршин, Малта

 • Разработване на средносрочна маркетингова стратегия за развитие на туризма на територията на община Велико Търново

 • Създаване и популяризиране на официална туристическа интернет страница и мултимедиен каталог на туристическите обекти, атракции и маршрути в община Велико Търново

 • Изготвяне на стратегия за дългосрочно партньорство между клуб “Отворено общество”, община Велико Търново, община Таршин и община Арецо, и участие на община В. Търново в асоциацията на укрепените градове

 • Заключителна конференция за представяне на резултатите по проекта и стратегията за дългосрочно партньорство между клуб “Отворено общество, община В. Търново, община Таршин и община Арецо

287 368,00

100%

16

4

община БелоградчикГр.Белоградчик

Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики

 • Управление и администрация на проекта

 • Изработване на проектна документация и определяне на подизпълнители

 • Организиране на консултативни срещи между представители на целевата група и експерти в съответните области

 • Разработване на програма и провеждане на обучение „Нови методи за туристически маркетинг и добри практики на Европейския съюз в развитието на туризма”

 • Изработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туристическа дестинация Белоградчик на база примера на община Горлицки, Полша и внедряването и на местно ниво чрез използване на метода бенчмаркинг

 • Организиране и провеждане на учебно посещение „Управление на туристическа дестинация” – опитът на община Горлицки, Полша

 • Разпространение на информация и публичност

 • Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта

 • Одит на проекта

242 792,00

100%

12

5

Сдружение за регионална инициативаГр. Брегово

Подобряване качеството на околната среда чрез обмен на добри практики и прилагане на мерки за повишаване употребата на възобновяеми енергийни източници

 • Провеждане на процедури за избор на изпълнители

 • Кампания за повишаване информираността на обществото

 • Проучване на възможностите за повишаване използването на Възобновяеми енергийни източници в целевите региони

 • Конференция за представяне на проекта и презентиране на резултатите от проучването

 • Разработване на Наръчник “Възобновяеми Енергийни Източници”

 • Провеждане на семинар “Възобновяеми Енергийни Източници - възможности и потенциал за развитие”

 • Провеждане на учебно посещение в Италия “Възобновяеми Енергийни Източници - добри европейски практики и представяне на италианския опит”

 • Разработване на уеб- портал за обмяна на добри практики

 • Разработване на Стратегии за използване на ВЕИ за всеки от двата целеви региона

 • Провеждане на финална конференция за презентиране и обобщаване на проектните резултати

231 031,40

100%

18

6

БАТА


гр. Ямбол

Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма

 • Провеждане на конференция «Добри практики на Ямбол и Катания в развитието на туризма»

 • Провеждане на два обучителни семинара «Политика на управление на културните и природни атракции за успешното развитие на туризма» и «Изграждане на успешни партньорства за маркетинг на дестинацията»

 • Анализ на добрите практики и постижения (benchmarking) на провинция Катания в областта на културния туризъм и разработване на модел за внедряването им в политиката и практиката на община Ямбол

 • Учебно посещение на български представители в провинция Катания

 • Разработване на стратегия и маркетингова програма за развитието на културния туризъм в община Ямбол

 • Изпълнение на иновационни пилотни проекти за маркетинг на дестинацията

 • Инфо тур в Ямбол и региона за туроператори

 • Отчитане, вътрешен контрол и одит на проекта

229 490,00

100%

12

7

Областна администрация Благоевград

Гр.Благоевград

Българо-гръцко партньорство за алтернативна енергетика

 • Разработване на дългосрочна енергийна стратегия на област Благоевград и трансфер на иновативни практики в областта на енергийната ефективност и ВЕИ

 • Изграждане на дългосрочно партньорство между двата района – Благоевградска област и Западна Македония (Гърция)

 • Осигуряване на обществена подкрепа на проекта

277 920,00

100%

18

8

Местно туристическо сдружение Търговище

Гр.Търговище

Европейски перспективи пред културно-историческия и събитиен туризъм в община Търговище

 • Управление на проекта

 • Проучване на нагласите и визията на местната общност за развитие на туризма

 • Актуализиране на база данни

 • Анализ на тенденциите в развитието на културно-историческия и събитиен туризъм в община Търговище

 • Работно посещение на португалски експерти

 • Организиране на обучение „Разработване и маркетинг на туристически продукт”

 • Учебно посещение в община Санта Мария да Фейра

 • Разработване на нови туристически продукти

226 562,00

100%

14

9

община Град Добрич

Град Добрич

Заедно за безопасността на регионите

 • Организация и управление на проекта

 • Работно посещение в града на партньора/ментор за създаване на междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики

 • Проучване и анализ на ситуацията с цел повишаване сигурността, превенция на риска и ефективно управление на трафика в град Добрич

 • Разработване на краткосрочен план за действие

 • Провеждане на междурегионална конференция

 • Одит на проекта

 • Осигуряване на визуализация и публичност на проекта

215 142,00

100%

18

10

община Крушари
Крушари и гр.Тервел

Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел

 • Управление и отчитане на проекта

 • Подготовка и извършване на тръжни процедури

 • Дейности по осигуряване на публичност и информираност

 • Анализ на потенциала на общината за развитие на туризъм

 • Анализ на добрите практики на европейско ниво и проучване на опита на община Ефтарпия за обмен на ноу- хау в сферата на алтернативния туризъм

 • Изработване на дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в трите общини от България и Гърция

 • Обучение на общински служители и социално-икономическите партньори

 • Провеждане на ПР и рекламна кампания

 • Провеждане в гр.Тервел на Международна конференция на тема "Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”

 • Одит на проекта

186 360,00

100%

18

11

Търговско-промишлена палата Стара Загора

Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан

Европейско сътрудничество за европейски просперитет

 • Разработване на методика за анализ и оценка на енергийния потенциал на ВЕИ в област Стара Загора

 • Разработване на дългосрочни общински програми за насърчаване използването на ВЕИ

 • Разработване на пилотен проект - прединвестиционно проучване за избран вид ВЕИ, за конкретна община

 • Разпространение на информация и обмен на добри практики за използването на ВЕИ

 • Популяризиране на проекта
296 785,00

100%

16

12

община Марица
Гр. Пловдив

Марица и Сайент заедно в Европа

 • Управление на проекта

 • Създаване на институционална рамка на междурегионалното сътрудничество между Община Марица, България и Община Сайент, Испания

 • Проучване на положителния опит в областта на формиране на местни и регионални политики и местното развитие на Община Сайент, Испания

 • Провеждане на практическо обучение на експерти и служители от Община Марица

 • Провеждане на проучвателно пътуване в Испания

 • Създаване на промоционен филм на добрите практики от проучвателното пътуване в Испания и интернет-портал за междурегионално сътрудничество

 • Провеждане на конференция по въпросите на междуобщинското и междурегионално сътрудничество и формиране на мрежа за междурегионално сътрудничество на общините по поречието на река Марица

 • Изготвяне на Дългосрочна програма за сътрудничество и изграждане на пул от проектни идеи за осъществяване на съвместни проекти по европейски програми

 • Информационна кампания, медийно отразяване, визуализация и публичност

254 440,00

100%

18

13

Община Пазарджик

Гр.Пазарджик

Пазарджик – устойчиво развиваща се община

 • Анализ на наличните ресурси на община Пазарджик

 • Анализ на опита на партньорите

 • Провеждане на работни семинари и обучения на територията на община Пезинок

 • Разработка на сайт за споделяне на опит и създаване на партньорства

 • Изработка на стратегия за устойчиво развитие на община Пазарджик

 • Организиране на работна конференция за устойчиво развитие в община Пазарджик

 • Дейности за информация и публичност

263 040,00

100%

11

14

Видинска търговско-промишлена палата

Гр.Видин

Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит

 • Проучване на туризма в региона на Видин

 • Работно посещение за обмяна на опит в Италия

 • Изработване на нов общински план за развитието на туризма

 • Изработване на местни туристически продукти с използване на италианско ноу-хау

 • Обучение

 • Изработване на промоционални материали и уеб портал на община Видин като туристическа дестинация

 • Дейности за осигуряване на публичност

 • Одит на проекта

201 370,00

100%

18

15

община Силистра


Гр.Силистра

Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра

 • Дейности за организация и управление на проекта

 • Изготвяне на ситуационен анализ

 • Проучване на опита на страните членки на ЕС в областта на жилищната политика

 • Провеждане на информационна кампания

 • Анализ на необходимостта от програмен продукт

 • Разработване на стратегия за жилищната политика

 • Споделяне на опит

 • Дейности за информация и публичност

 • Независим финансов одит на проекта

 • Отчитане на проекта

264 976,98

100%

18

16

Регионално сдружение на общините Марица


Хасково, Кърджали, Харманли, Димитровград, Ивайловград, Минерални бани, Стамболово, Свиленград, Симеоновград, Маджарово, Любимец

РСО „Марица” и Единбург в партньорство за развитие на туризма

 • Учебно посещение в Единбург, Великобритания на тема: „Най-добри практики от разработване, развитие и маркетинг на туристически продукт „Единбург” – обмен на опит”

 • Разработване на уникален туристически продукт „Марица” като резултат от междурегионално сътрудничество с Единбург, Великобритания

 • Разработване и приемане на стратегически план за развитието и промоцирането на Туристически продукт „Марица”

 • Промоциране на туристически продукт „Марица” – като резултат от сътрудничество с Единбург – Великобритания

 • Дейностите за осигуряване на информация и публичност

221 078,00

100%

18

17

община Баните


с.Баните

Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ

 • Разработване на документация и провеждане на процедури за определяне на подизпълнител

 • Разработване на интернет база от данни „Енергийно потребление и енергийна ефективност”

 • Организиране и провеждане на Форум „Енергия от природата”

 • Разработване на Методологически наръчници за енергийно управление

 • Провеждане на кръгла маса „Устойчива енергия”

 • Провеждане на обучение

 • Конференция „Дни на природната енергия”

 • Разработване на печатни промоционални материали и визуализация

210 460,00

100%

18

18

Сдружение "Асоциация за развитие на планинските общини в Р България"


Гр.Своге, гр.София

Испанският модел на междуобщинско сътрудничество “КОМАРКА”

 • Разпространение на информация и популяризиране на проекта

 • Проучване и анализ на испанската добра практика КОМАРКА

 • Подготовка, разработване и отпечатване на Сборник с добри практики

 • Посещение с учебна цел

 • Обучителен семинар

 • Конференция за разпространение на добрата практика КОМАРКА

 • Разработване на подстраница към уебстраницата на община Своге

 • Финален отчет и одит на проекта

257 716,00

100%

15

19

община Ловеч


Гр.Ловеч

Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт

 • Сформиране на екип и управление на проекта

 • Реализация на мерки за осигуряване на информираност и публичност

 • Работно посещение на представители на община Ловеч (България) в Ерфурт (Германия)

 • Провеждане на учебен семинар за обмен на ноу-хау и добри практики

 • Избор на консултант за предварителни проучвания необходими за разработка на плана за развитие.

 • Реализация на предпроектните проучвания от консултанта

 • Изработка на пилотен проект «План за интегрирано градско развитие на ж.к. Младост»

 • Провеждане на кръгла маса за обсъждане на пилотния проект за интегрирано градско развитие

 • Представяне на пилотният проект на световен форум в Института по европейска урбанистика в град Ваймар Германия

 • Изготвяне на уеб сайт за обмен на информация и споделяне на добри практики

 • Изготвяне на финалени отчети по проекта

118 253,40

100%

16

20

община Костенец


Гр.Костенец

Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация

 • Подготвителна дейност: формиране на екип, организация и публичност за стартиране на проекта

 • Работен семинар по колективна диагностика

 • Запознаване на място с испанския опит в областта на селския туризъм

 • Изготвяне на стратегически инструменти за туристическото развитие на Костенец

 • Информираност и повишаване на обществената ангажираност на населението

 • Създаване на туристическа уеб страница КОСТЕНЕЦ и Виртуална общност Българо-испанска туристическа интернет мрежа

 • Мониторнг, външен одит, изтотвяне технически и финансови отчети – за изпълнението на проекта

194 014,75

100%

18

21

община Малко Търново

Гр. Малко Търново

Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)

 • Управление, мониторинг и одит на проекта

 • Създаване и експлоатиране на виртуална мрежа

 • Посещение на представители от регион Абруцо в община Малко Търново

 • Бенчмаркинг анализ

 • Изработване на две иновационни стратегии

 • Обмен на политики, най-добри практики и ноу-хау

 • Внедряване на основни политики и практики и прилагане на иновационните стратегии

 • Активна маркетингова кампания за повишаване на информираността на населението за изградената партньорска мрежа

 • Осигуряване на публичност и информираност на проекта

212 843,16

100%

17

22

община Стара Загора

Стара Загора и Сливен

Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм

 • Управление и обща координация

 • Проучване на добри практики и иновации от Европейския съюз

 • Идентифициране и документиране на туристическите атракции, продукти и услуги на проектната територия и тяхната цифровизация; иницииране на пилотни модели за алтеранитевн туризъм. Добри практики у партньорите – възможности за внедряване

 • Учебни посещения в партньорските общини

 • Подготовка на техническо задание за изработване на електронната платформа

 • Разработване на електронната платформа;

 • Обучение на потребителите за работа с новосъздадените електронни инструменти; разработване на материали за дистанционно обучение

 • Провеждане на информационни кампании; Функциониране на платформата, мониторинг и корекции

276 350,00

100%

18

23

Областна администрация Габрово

Габрово,Севлиево, Дряново,Трявна, Елена, Павел Баня

Обмен на добри практики за междуобщинско сътрудничество по примера на испанската общинска корпорация /Манкомунидад/

 • Формиране на екип по проекта

 • Технически преглед и изготвяне на документация за организиране и провеждане на обществени поръчки в рамките на планираните проектни дейности

 • Проучване на практиките на междуобщинско сътрудничество

 • Запознаване с успешни практики за междуобщинско сътрудничество в испания и приложимостта им в България

 • Дейности за информация и публичност

 • Одит

252 760,00

100%

18

24

Община Гоце Делчев

Гр.Гоце Делчев

Разработка на регионална енергийна политика в община Гоце Делчев

 • Съставяне на база данни за първичните енергийни източници в региона

 • Синтез на типови технологични схеми за оползотворяване на първичните енергийни ресурси

 • Технико-икономически анализ

 • Инвестиционен и екологичен анализ

 • Съставяне на софтуерна среда за решаване на задачи от този вид и формиране на енергийна политика на региона

193 680,00

100%

18

25

Хасковска Търговско-промишлена палата

Минерални бани, Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Любимец

Междурегионално сътрудничество в сферата на културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау

 • Дейности по управление и администриране на проекта

 • Проучване туристическия потенциал на община Минерални Бани и област Хасково

 • Провеждане на визита на екипа по проекта в провинция Пиза за обмен на опит и добри практики

 • Провеждане на обучение „Маркетинг на туристическите продукти” – с участието на международни експерти

 • Провеждане на семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната”

 • Създаване на ноу-хау по проекта

 • Провеждане на международна конференция на тема „Развитието на туризма – основен фактор в процеса на устойчиво развитие на България и ЕС”

 • Провеждане на инфо – дни за популяризиране на възможностите за осъществяване на селски, културен и други форми на туризъм в региона

 • Информационна кампания

193 734,00

100%

12

26

община Георги Дамяново

с. Георги Дамяново

Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма

 • Организация, управление и мониторинг на проекта

 • Провеждане на тръжни процедурии избор на изпълнители

 • Разпространение на информация и публичност

 • Провеждане на обучение на място – учебно посещение в Община Виламарчант, Испания

 • Изготвяне на Практическо ръководство – «Европейски най-добри практики в туризма»

 • Разработване на Стратегия за развитие на туризма на Община Георги Дамяново

 • Определяне концепцията, проектиране и създаване на пилотен продукт – «ЕКОТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО»

 • Одит на проекта

239 601,00

100%

12

27

община Благоевград

Гр.Благоевград

Зелен транспорт- въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики

 • Среща на екипа по проекта

 • Двустранно работно посещение за обмен на добри практики

 • Анализ на осъществимостта и проучване нагласите на обществото

 • Изготвяне на Стратегия за въвеждане на услугата „колела под наем”

 • Двустранно посещение в общините партньори за проучване нагласите на обществото

 • Изграждане на интернет страница по проекта

 • Провеждане на информационна кампания

 • Демонстрационна обиколка

 • Финална среща за оповестяване резултатите от проекта

 • Финално отчитане по проекта

295 860,00

100%

12

28

община Хитрино


С.Хитрино

Междурегионалното сътрудничеството, обмяната на опит, ноу-хау и добри практики за развитието на Община Хитрино

 • Организация на екипа по проекта

 • Събиране на данни и изследвания

 • Обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики

 • Анализ на най-добри практики

 • Организиране на съвместни срещи и работни посещения

 • Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността сред местните/ регионални заинтересовани страни и социално-икономически партньори

 • Осигуряване на информация и публичност за проекта и постигнатите резултати

168 890,00

100%

12

29

Фондация "Информация и природозащита"

Гр. Дупница

Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове “Рила”, у нас и “Сила” и “Полино” в Италия

 • Проучване и анализ на развитието на туризма в община Дупница с акцент върху културните и природни атракции и идентифициране на потенциалните участници за сформиране на Общински съвет по туризъм

 • Обобщение и анализ на опита на провинция Козенца, Италия и други страни от ЕС за съвместно развитие на устойчив туризъм и партньорство между местната и регионална администрация с НПО и бизнеса.

 • Проучване на добрите практики в провинция Козенца за маркетинг на туристически дестинации за устойчив туризъм, базиран на природните атракции и местните продукти около НП “Полино” и НП “Сила”

 • Сформиране на Общински съвет по туризъм

 • Обучение на новосформирания съвет по туризъм за изграждане на капацитет и на бизнес предприемачи в туризма от община Дупница

 • Учебно посещение на българските партньори в провинция Козенца.

220 498,00

100%

16

30

община Стрелча


гр. Стрелча

Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество

 • Управление на проекта

 • Провеждане на срещи за обмяна на опит между партньорите по проекта

 • Разработване на информационно-рекламен пакет с туристическа информация

 • Анализ на добри практики в развитието на туристически дестинации

 • Разработване на междурегионална Страгегия и План за действие за устойчиво регионално развитие на база на туристическия потенциал

 • Създаване на Интернет страница за споделяне на добри практики в регионалното развитие, основано на туристически потенциал

 • Провеждане на обучения
151 600,00

100%

12

31

Областна администрация Перник

Гр.Перник

Обмен на най-добри практики за регионални иновации в развитието и насърчаването на туризма в област Перник

 • Управление на проекта

 • Изработване и поддържане на сайта на проекта

 • Организиране на Конференция на тема: Развитие на туризма в провинция Гранада - ролята на регионалните власти

 • Работна среща с представители на АПАДЕЛ - Андалуската асоциация на специалистите по местно развитие

 • Разработване на план на обучение за представители на неправителствени организации в идентифициране, подготовка и осъществяване на проекти за развитие на туризма в малки населени места.

 • Разработване на план на обучение на представители на администрацията в малки населени места

 • Разработване на материали за дистанционно обучение за двата обучителни модула

 • Осъществяване на пилотен проект „Инвентаризация на туристическите ресурси на област Перник”

 • Разработване на стратегия от Областна администрация – Перник за развитие на туризма, комерсиализиране и промоциране на туристическия продукт на областта

 • Кампания за повишаване на мотивацията на населението да инвестира ресурси и усилия в развитие на туризма

 • Изготвяне на финансов отчет, технически доклад и одит по проекта

270 600,00

100%

12

32

община Варна


Гр.Варна

Изследване и разработване на алтернативни модели за организация на градския транспорт в община Варна

 • Подготовка, организация и управление на проекта

 • Събиране на данни, подготовка и провеждане на тръжна процедура по ЗОП за избор на изпълнител на “Транспортен мастер план на град Варна “

 • Обмен на ноу-хау и най-добри европейски практики и изготвяне на придружаващите ги доклади и анализи, съвместно с община Рощок, Германия – партньор в проекта

 • Анализи на най-добрите практики и критерии (benchmarking analyses) при разработването и реализирането на модели на организация на градския транспорт в община Варна

 • Разработване на транспортен мастер план на град Варна

 • Дейности за информация и публичност

 • Мониторинг, контрол и отчетност
292 792,80

100%

18

33

Фондация "Радио Нова Европа"

Гр. Кърджали

Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага

 • Провеждане на Кръгла маса по проекта

 • Създаване на база данни на туристическите обекти в област Кърджали

 • Изготвяне на ситуационен и SWOT анализ на състоянието и нивото на развитие на туристическия потенциал в Област Кърджали

 • Разработване на модел за корпоративна идентичност на Област Кърджали

 • Кампания за повишаване на информираността на населението за туристическия потенциал на област Кърджали

 • Разработване на интернет портал, съдържащ актуална и достоверна информация за туристическия продукт, атракциите и събитията в региона

 • Ден на Кърджали в Хага

 • Дейности за осигуряване на информация и публичност
266 404,20

100%

12

34

община Върбица


Гр.Върбица

Съдействие за развитието на Община Върбица чрез междурегионално сътрудничество

 • Подготовка за организацията на проекта

 • Работни посещения и срещи на партньорите

 • Организиране и извършване на проучвания

 • Организиране и извършване на обработки на обмен за прилагани ноу-хау и най-добри практики

 • Организиране и извършване на анализи

 • Кампании за повишаване на информираността сред местните/ регионални заинтересовани страни

169 120,00

100%

12

35

община Брезово


Гр.Брезово и Пловдив

Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица

 • Управление на проекта

 • Бенчмаркингово проучване на най-добри практики в привличането на инвеститори и създаване на партньорства в експлоатирането на ВЕИ в Германия и Италия

 • Предприемане на стъпки в усвояването на добри практики в общините Брезово и Марица от Италия в привличането на инвеститори и създаването на партньорства в експлоатирането на ВЕИ

 • Пилотна кампания по привличане на инвеститори

 • Разпространение на дейностите и валоризация на резултатите от проекта

267 370,00

100%

12

36

община Пещера
Гр.Пещера

Създаване на модели за междурегионално сътрудничество

 • Управление на проекта

 • Създаване на институционална рамка на междурегионалното сътрудничество между Община Пещера, България и Община Сурия, Испания

 • Проучване на положителния опит в областта на местното развитие на Община Сурия, Испания

 • Провеждане на практическо обучение на експерти и служители от Община Пещера

 • Провеждане на проучвателно пътуване в Испания

 • Създаване на промоционен филм на добрите практики от проучвателното пътуване в Испания и интернетпортал за междурегионално сътрудничество

 • Изготвяне на Модели за междурегионално сътрудничество

 • Провеждане на Форум за междурегионално междуобщинско и междусекторно сътрудничество

 • Информационна кампания, медийно отразяване, визуализация и публичност

244 750,00

100%

18

37

Столична община


Гр.София

Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма

 • Подготовка относно изпълнението на проекта

 • Избор на изпълнители на проектните дейности

 • Проучване на добри практики и провеждане на работно посещение на служители и съветници от Столична община в община Атина

 • Изготвяне на Стратегия за развитие на туризма в Столична община

 • Провеждане на двудневна кръгла маса на тема «Сътрудничество без граници в областта на развитиета на туризма»

 • Провеждане на 2 тридневни обучения на служителите на Столична община в междуобщинско сътрудничество и местно икономическо развитие

 • Създаване на информационна система за обмен на бизнес инициативи и информация между Столична община и Община Атина

 • Дейности по визуализация и публичност

276 200,00

100%

18

38

община Банско
Гр.Банско

Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм

 • Организация и управление на проекта

 • Провеждане на процедури за определяне на изпълнители

 • Банско – Закопане – Сравнителен анализ на потенциала за развитие и маркетинг подхода

 • Разработване и поддръжка на уеб базиран портал за промотиране на Банско като европейски център за зимен и планински туризъм

 • On-spot изследване на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинации

 • Обмен на добри практики и създаване на мрежа за сътрудничество

 • Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм

 • Разработване на Action Plan за съвместна дейност за устойчивост и надграждане на проектните резултати

 • Дейности за информираност и публичност

186 890,00

100%

18

39

община Враца


Гр.Враца, гр.Козлодуй, гр.Мизия, гр.Мездра

Между приятели и добри съседи

 • Подготовка и старт на проекта

 • Провеждане на процедури за възлагане на дейности на подизпълнители

 • Провеждане на първа среща на партньорите

 • Провеждане на обучения

 • Учебни посещения на италиански общини за обмен на опит

 • Провеждане на работни срещи с участниците в обученията

 • Изработване на материали за публичност на проекта и печатни материали

 • Заключителна среща на партньорите
189 865,60

100%

12

40

Асоциация Хоризонти


Гр.София, гр. Нови искър

Модели на градско (пространствено) планиране за развитие на полицентрични градове-региони с икономика, базирана на знанието – София и Хелзинки /ПолиТехноПолис София - Хелзинки/

 • Организация и управление на проекта

 • Провеждане на процедури за определяне на изпълнители

 • Първо събрание на Научната и техническа комисия

 • Набиране, обработка и селектиране на данни

 • Специализиран анализ и конкретни примери

 • Местни кръгли маси

 • Второ събрание на Научната и техническа комисия (НТК)

 • Дефиниране на изисквани принципи на планиране

 • Изработване на устойчив модел за градско планиране

 • Трето събрание на Научната и техническа комисия (STC)

 • Дейности за информираност и публичност

192 310,00

100%

18

41

община Борово


Гр.Борово и гр.Бяла

Европейски региони за устойчив туризъм

 • Съставяне на екип на проекта

 • Провеждане на начална конференция

 • Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител

 • Изготвяне на SWOT- анализ

 • Разработване на секция/линк за проекта на интернет страниците на Община Борово, Бяла и Национална мрежа за бизнес развитие - партньори по проекта

 • Обмяна на опит чрез работно 6 дневно посещение в Община Мийсбах, Бавария, Германия

 • Изготвяне на регионална стратегия за устойчиво развитие на туризма

 • Кръгла маса

 • Изготвяне и приемане на окончателен вариант на регионалната стратегия за развитие на устойчив туризъм

 • Провеждане на 3 дневен семинар

 • Провеждане на заключителна пресконференция

 • Текущо информиране на местните медии за напредъка на проекта

 • Изработка на печатни информационни материали

 • Независим финансов одит

186 020,00

100%

18

42

Фондация "Институт за екологична модернизация"


Варна, Аксаково, Девня, Белослав, Аврен, Суворово, Вълчи дол, Ветрино, Провадия, Долни чифлик, Дългопол

Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление

 • Създаване на обществено достъпен уеб-сайт на проекта, за разпространение на добрите практики в устройственото планиране и придобитите знания и умения в процеса на работата от общините и експертите, участващи в проекта

 • Провеждане на българо-холандски обучителен семинар за популяризиране на предимствата и конкретните ползи от сътрудничеството между общините в сферата на устройственото планиране

 • Разработване на пакет от документи, подпомагащи междуобщинското сътрудничество в сферата на градоустройственото планиране

 • Провеждане на експертна консултация с участието на експерти по устройствено планиране от областна администрация, от общините около град Варна и външни специалисти за избор на общините, които ще бъдат препоръчани за включване в Регионалната устройствена схема

 • Провеждане на кръгла маса с помощта на фасилитатор с цел подпомагане на общините, препоръчани за включване в Регионалната устройствен схема

 • Провеждане на изследване в помощ на работата по усъвършенстването на подхода и методите за устройствено планиране

 • Разработване на концепция за икономическо развитие на общините, предложени за включване в Регионалната устройствена схема

 • Провеждане на българо-холандски обучителен семинар по въпросите на минимизиране на риска от замърсявания, вследствие възникване на бедствия и аварии в района на Варненско и Белославско езеро и Варненския залив

 • Изготвяне на препоръки за минимизиране на здравния риск, породен от инцидентното влошаване на качеството на водите за къпане в акваторията на Варненския залив и Варненското и Белославското езеро

 • Осъществяване на обучителна визита в Регион Хага на представители от администрациите на общините, предложени за включени в Регионалната устройствена схема

 • Изготвяне на публикация за резултатите от проекта в сферата на устройственото планиране

216 831,04

100%

18

43

община Шабла
Гр.Шабла

Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм

 • Управление на проекта

 • Провеждане на Семинар «Устойчиво управление на защитени местности»

 • Учебно посещение в Швеция

 • Актуализация и разширяване обхвата на стратегическите документи

 • Разработване на планове за управление на Шабленското и Дуранкулашкото езеро, изработване на работни проекти за изграждане на съоръжения и тръжна документация за изпълнението им

 • Дейности по информация и публичност

262 616,00

100%

12

44

Областна администрация Враца

Гр.Враца

Новите измерения на междурегионално сътрудничество

 • Управление на проекта

 • Проучване, събиране, обобщаване и анализиране на наличните стратегически документи на теририторията на област Враца

 • Учебно посещение и обмен на добри практики в Италия, регион Емилия-Романя, провинция Феррара

 • Изготвяне на Стратегия за развитие на туризма в област Враца, включваща индикативен план на проекти и примерен стратегически проект за туризма на територията на областта

 • Обучение на българските експерти от Комисията по туризъм и екология от обучители на страната партньор за ефективно управление и изпълнение на регионалната политика в областта на туризма и реализиране на приоритетите, посочени в Стратегията, чрез финансиране на индикативните проекти

 • Работно посещение на експерти в област Враца от страната партньор Италия

 • Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, свързани с развитието на туризма в област Враца и продукти от проекта

 • Публичност и разпространение на информация за проекта

 • Одит на проекта

228 696,00

100%

12

45

община Елена


Гр.Елена

Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство

 • Управление на проекта

 • Акумулиране на данни: проучване и анализ на тенденциите в местното развитие

 • Обмяна на ноу-хау и разпространение на добри практики в областите природен и културен туризъм и „зелено училище”

 • Развитие на бъдещи ключови/ стратегически проекти, стратегии и планове за действие

 • Информация и публичност

235 016,00

100%

12

46

община Бобов Дол


Гр.Бобов дол

Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол

 • Подготвителен етап

 • Проучвания и анализи на ресурсите за разкриване на туристическия потенциал в Община Бобов дол

 • Анализ на най- добри практики и критериии / benchmarking analyses/

 • Обмен на добри практики – учебни посещения в Общините Сурия и Кастелгали ,Испания

 • Предоставяне на консултации и услуги от международен експерт и експерти от Общините Сурия и Кастелгали

 • Създаване на Консорциум за напредък и инициативност между Община Бобов дол и Общините Сурия и Кастелгали ,Испания

 • Разработване на Инернет портал за обмен на най-добри практики

 • Мерки за информация и кампания за повишаване на информираността на населението

223 906,00

100%

18

47

община Габрово


Гр.Габрово

Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество

 • Организация и управление на проекта

 • Провеждане на работно посещение в Община Никелино – запознаване със съществуващия опит и добри практики

 • Организиране на двуседмичен стаж на 3 експерти от Община Габрово в Община Никелино

 • Изработване на Каталог „Успешни урбанистични решения”

 • Организиране „Дни на градското планиране”

 • Разработване на Концепция за прилагане на ПЧП схеми при развитие на градската среда за идентифицираните от гр. Габрово обекти

 • Създаване на Интернет страница на междурегионалното сътрудничество

269 476,00

100%

12

48

община Лъки


гр. Лъки

Партньорство за устойчиво европейско развитие

 • Мониторинг на туристическия бизнес в община Лъки

 • Създаване на пул от експерти по туризма – локални туристически лидери

 • Идентифициране на нуждите за допълнителна квалификация на туристическите лидери

 • Обучения и работни срещи в Чешката Република

 • Разработване на стратегия за развитие на туризма – План за действие и оценка на икономическия потенциал

 • Разработване на специална маркетингова стратегия за подпомагане на стратегията за туризма

 • Дейностите за осигуряване на информация и публичност

 • Извършване на независим финансов одит на проекта
121 220,00

100%

12

49

община Тервел


Гр.Тервел

Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция

 • Управление на проекта

 • Изготвяне на Аналитичен доклад "Иденифициране и проучване на успешни практики на Община Волос в интегрирането на туризъм и околна среда"

 • Организиране и провеждане на учебно посещение на представители на Община Тервел в Община Волос – Гърция

 • Провеждане на "Проучване на туристическият потенциал на природните забележителности на територията на Община Тервел"

 • Разработване на "Стратегия за развитие на екотуристическите дестинации на територията на Община Тервел"

 • Разработване на Концепция за българо-гръцки център за съвместни инициативи в сферата на туризма

 • Провеждане на Информационна кампания

 • Мерки за информиране и публичност

226 916,80

100%

18

50

община Суворово


гр. Суворово

Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания)

 • Оперативен мениджмънт и партньорство

 • Подготовка на тръжна документация

 • Цялостно организиране на учебно посещение на група експерти към община Суворово в област Бадахос (Испания)

 • Разработване на анализ за приложимостта на ВЕИ на територията на община Суворово

 • Разработване на иновационни подходи чрез анализ за влиянието на ВЕИ върху развитието на туризма

 • Цялостно организиране на посещение на група експерти от област Бадахос (Испания) в община Суворово за оценка на място и провеждане на семинар

 • Информационна кампания сред населението за популяризиране на резултатите от междурегионалното сътрудничество и визуализация на проекта

 • Отчетност и управление на проекта

263 642,00

100%

12

51

Шуменска търговско-промишлена палата

Гр.Каспичан, гр.Смядово

Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан

 • Проучване на текущото състояние за въвеждане на ВЕИ в общинските сгради в общини Каспичан и Смядово

 • Учебни визити

 • Подбор на добри практики от ЕС подходящи за въвеждане в общинските сгради на общините Каспичан и Смядово

 • Програма за въвеждане на добри практики в общинските сгради на общините Каспичан и Смядово и анализ на възможностите за финансирането им

 • Разработване на портал за обмен и подбор на добри практики от ЕС за въвеждане на алтернативни източници на български и английски език

 • Информационна кампания за популяризиране на резултатите от проекта

 • Дейности по публичност

116 700,00


100%

12

52

община Елин Пелин

Гр.Елин Пелин

Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община община Крема и община Елин Пелин

 • Организация и управление на проекта

 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури

 • Преглед на най-добри практики в Италия – община Крема (транспортна мрежа и ИКТ)

 • Изграждане на база данни от успешно изпълнени проекти

 • Анализ на настоящата ситуация на територията на Елин Пелин – транспортна мрежа и ИКТ

 • Подготовка на стратегия и оперативен план за изпълнение на проекти в областите - транспорт и ИКТ мрежи

 • Изграждане на уебсайт за обмяна на най-добри практики (транспортна мрежа и ИКТ)

 • Одит на проекта

 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

211260,00

100%

12

53

Областна администрация Хасково

Гр.Хасково

Експертното Сътрудничество между Регионите в Европа Генератор на Инициативи за Обмен на Ноу-хау и Иновации – Акроним: ЕСРЕГИОНИ

 • Стартиране на проекта

 • Изследване на добрите практики, въведени от област Корфу в сферата на туризма и приложимостта им в област Хасково

 • Иновативен обмен на ноу-хау и добри практики

 • Разработване и приемане на съвместен план за действия на Област Хасково и Област Корфу за развитие на интегриран туристически продукт, маркетинг на общи дестинации и програма за съвместно представяне на туристическия потенциал на Хасково и Корфу

 • Популяризиране на дейностите и резултатите от проекта

 • Одит на проекта

220 470,00

100%

18

54

община Белово


Гр.Белово, Септември, Велинград

Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември

 • Формиране на екип и внедряване на система за контрол и отчетност

 • Предварителен анализ

 • Визити за обмяна на опит в Италия

 • Разработване на стратегии за развитие на туризма на територията на община Белово, община Септември и община Велинград

 • Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението

248 260,00
100%

12

55

Народно читалище Джон Атанасов-София


С. Мирково

Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма

 • Създаване на организационна структура на проекта

 • Анализ на най-добри практики и критерии при предоставянето на услуги в областта на културния туризъм в Италия

 • Разработване на стратегически план за развитие на туризма и създаване на модел за междуобщинско сътрудничество

 • Семинар за общински служители, НПО и гражданите

 • Провеждане на културен обмен между общините Мирково и Кастеджио

 • Провеждане на три обучения за общински служители, НПО и гражданите

 • Информационна кампания

 • Предоставяне на консултации и услуги, свързани с разработването на малък и среден бизнес в областта на туризма
168 300,00

100%

16ОДОБРИЛ:
БОЯНКА ПАЙТАЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет