Програма за дейността на читалищата в община Сандански за 2015гДата13.07.2016
өлшемі100.53 Kb.
түріПрограма
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А Н Д А Н С К И

Д О


Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….

ГР./С./…………………….……


На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,
С В И К В А М

Общинският съвет на заседание на 27.11.2014 г. /четвъртък/от 9.00 часа при следния
ДНЕВЕН РЕД: 1. Питания
 1. Вх.№ 1199/17.11.2014г. – Писмо от Областния управител на област Благоевград, относно сформиране на звено за мониторинг на Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014 – 2020г.
 1. Вх.№ 1174/13.11.2014г. - Предложения от Андон Тотев – Кмет на община Сандански и Вх.№ 1078/16.10.2014г. – Писмо от Инициативен комитет, намаляване на туристическия данък в община Сандански, относно промяна в Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански.
 1. Вх.№ 1202/17.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 1. Вх.№ 1193/14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно определяне на такси за таксиметров превоз. 1. Вх.№ 845/14.07.2014г. – Писмо от Районен съд – Сандански, относно избор на съдебни заседатели. 1. Вх.№ 1201/17.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Сандански за 2015г.
 1. Вх.№ 1129/04.11.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански.
 1. Вх.№ 1161/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение на решение №202 от юли 2014г. на Общински съвет – Сандански.
 1. Вх.№ 1123/31.10.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение на решение №233 от 27 юни 2013г. на Общински съвет – Сандански.
 1. Вх.№ 1105/28.10.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Изграждане на площадка за спорт и отдих в УПИ IV, кв.11 по плана на с.Лешница, община Сандански”.
 1. Вх.№ 1111/29.10.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Ремонт на сградата на Историческия музей в гр.Мелник и създаване на туристически атракцион с местни занаяти”.
 1. Вх.№ 1125/03.11.2014г. – Предложение от Ирина Илиева – Изпълнителен Директор на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Сандански”, относно издаване на банкова гаранция от община Сандански.
 1. Вх.№ 1153/11.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за възстановяване на ДДС по проект „Ремонт на сградата на Историческия музей в гр.Мелник и създаване на туристически атракцион с местни занаяти”.
 1. Вх.№ 1154/11.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за възстановяване на ДДС по проект „Ремонт и рехабилитация на спортно игрище в жк. „Спартак”, гр.Сандански”.
 1. Вх.№ 1155/11.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за възстановяване на ДДС по проект „Да върнем усмивките на жителите на селото ни и най-вече на децата на с.Плоски, община Сандански”.
 1. Вх.№ 1156/11.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за възстановяване на ДДС по проект „Възстановяване на фонтан „Момченце с рибка” в градски парк Сандански – паметник на градинското и парково изкуство”.
 1. Вх.№ 1157/11.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за възстановяване на ДДС по проект „Изграждане на площадка за спорт и отдих в УПИ IV, кв.11 по плана на с.Лешница, община Сандански”.
 1. Вх.№ 1130/04.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имоти, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2014г.
 1. Вх.№ 1133/06.11.2014г. – Предложение от Янко Ангелов – Зам. Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2014г. на търговски дружества с общинско участие.
 1. Вх.№ 1204/18.11.2014г. – Писмо от Емил Терзийски – Общински съветник, относно избор на комисия за приз „Подари надежда”. 1. Вх.№ 1207/18.11.2014г. – Предложение от Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедание, относно намаляване такса смет на училищата и детските градини. 1. Вх.№ 1090/21.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно провеждане на публичен търг на помещение офис в Дома на културата гр.Сандански.
 1. Вх.№ 1091/21.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение за продажба на закуски в сградата на ПГ „Яне Сандански” гр.Сандански – публична общинска собственост.
 1. Вх.№ 1092/21.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение за продажба на закуски в сградата на Спортното училище гр.Сандански – публична общинска собственост.
 1. Вх.№ 1122/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.1.376 в землището на гр.Сандански, община Сандански.
 1. Вх.№ 1115/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000366 в землището на с. Голем Цалим, община Сандански.
 1. Вх.№ 1116/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000284 в землището на с. Голем Цалим, община Сандански.
 1. Вх.№ 1117/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000375 в землището на с. Голем Цалим, община Сандански.
 1. Вх.№ 1118/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000717 в землището на с. Голем Цалим, община Сандански.
 1. Вх.№ 1119/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000383 в землището на с. Голем Цалим, община Сандански. 1. Вх. № 1172/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000412 в землището на с.Кашина, община Сандански. 1. Вх.№ 1167/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №007003 в землището на с.Зорница, община Сандански. 1. Вх.№ 1120/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №028012 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1121/30.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №028002 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1168/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000407 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1169/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000405 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1181//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №028008 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1182//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №018001 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1183//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №033009 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1184//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №033008 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1185//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №0000419 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1186//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №033004 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1187//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №033015 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 1188//14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №033002 в землището на с. Хърсово, община Сандански.
 1. Вх.№ 978/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №080008 в землището на с.Кърланово, община Сандански.
 1. Вх.№ 977/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №080006 в землището на с.Кърланово, община Сандански.
 1. Вх. № 973/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015012 в землището на с.Лиляново, община Сандански.
 1. Вх. № 974/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015005 в землището на с.Лиляново, община Сандански.
 1. Вх. № 976/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 008011 в землището на с.Лиляново, община Сандански.
 1. Вх. № 1170/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №004006 в землището на с.Черешница, община Сандански.
 1. Вх. № 1171/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №005003 в землището на с.Черешница, община Сандански. 1. Вх.№ 1067/13.10.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и приемане на пазарна оценка в УПИ XVIII, кв.41 по плана на с.Катунци, община Сандански.
 1. Вх.№ 1173/13.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ апартамент с идентификатор 65334.301.5110.1.1, 65334.301.5110.1.2, 65334.301.5110.1.3, 65334.301.5115.1.13, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5110 по КККР на гр.Сандански.
 1. Вх.№ 416/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Драган Крумов Тренков.
 1. Вх.№ 397/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Иванов Христов. 1. Вх.№ 1194/14.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Георги Сотиров Гоцев.
 1. Вх.№ 574/14.07.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно закупуване на 119.00 кв.м от съсобствен имот УПИ VII в кв. 12 по плана на с.Ладарево, община Сандански.
 1. Вх.№ 1100.23.10.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ VI, кв.7 по плана на с.Струма, община Сандански.
 1. Вх.№ 1148/10.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000265 в землището на с.Хотово от полски път в нива - частна общинска собственост в м. „Кипов рид”, община Сандански. 1. Вх.№ 1017/16.09.2014г. - Писмо от от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в поземлен имот №006070 в м. „Мечкарката”, землище на с.Лиляново, община Сандански.
 1. Вх.№ 1163/13.11.2014г. – Молба от Енчо Георгиев, относно узаконяване на гараж УПИ ХIII, кв.130 по плана на гр.Сандански.
 1. Вх.№ 1066/14.10.2014г. – Молба от Стефан Давидов - управител на „Стек Хаус” ЕООД, относно издаване на разрешение за поставяне на павилион. 1. Вх.№ 1176/14.11.2014г. – Молба от Кънчо Стойчев – Управител на „Борго Ла Виня” ООД, ЕИК 203249902, относно предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за кабелен ел. провод 20кV с дължина на трасето 589.18 м.л в УПИ 011004, м. ‘Зигвели’, землище с.Зорница, община Сандански.
 1. Вх.№ 1177/14.11.2014г. – Молба от Кънчо Стойчев – Управител на „Борго Ла Виня” ООД, ЕИК 203249902, относно предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за водопровод за питейно – битови нужди на трасето 775.76 м.л в УПИ 011004 м. „Зигвели”, землище с.Зорница, община Сандански.
 1. Вх.№ 1190/14.11.2014г. – Заявление от Иван Николов – Управител на „Бури” ЕООД, ЕИК 101747839, относно промяна на действащ регулационен план в УПИ VII, кв.6 по плана на гр. Сандански. 1. Вх.№ 1192/14.11.2014г. – Молба от Илия Петковски, Занка Петковска и Дафинка Тасева, относно изменение на действащ план в УПИ IX, кв.44 по плана на гр.Сандански.
 1. Вх.№ 1131/05.11.2014г. Молба от Димитър Димитров, относно отстъпване право на строеж за гараж в имот №6021, кв.9 по плана на гр.Сандански.
 1. Вх.№ 996/15.10.2014г. – Писмо от Президента на Република България, относно опрощаване на публични вземания към община Сандански.
 1. Вх.№ 1178/14.11.2014г. – Молба от Офелия Димитрова, относно отпускане на финансова помощ на Аника Иванова Зикатанова. 1. Вх.№ 928/08.08.2014г. – Молба от Красимир Георгиев Парасков, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ЯВОР АРГИРОВ/Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет