Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070700 Тау-кен ісі Өскемен Усть-Каменогорск 2014Дата02.07.2016
өлшемі180.93 Kb.
#173069
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасыбет 8

Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

ТМФ факультет деканы


_________А.К. Адрышев

______________2014 ж.


ТАУ-КЕН ӨНДІРІСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

Жұмыс оқу бағдарламасы


ОСНОВЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В070700 – Тау-кен ісі

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы2 бет 8

Жұмыс оқу бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070700- «Тау –кен ісі» мамандығындағы студенттерге арналған.


Геология және кен ісі кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі З.К. Тунгушбаева
№____ хаттама ____________________ж.

ТКМФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Г.Т. Нұршайықова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған

т.ғ.к., аға оқытушы Акылбаева А.Т.

Норма бақылаушы Т.В. ТютюньковаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы3 бет 8

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредиттер саны

Сабақ

СӨЖ сағаттар саны

Барлық сағаттар саны

Бақылау формасы

Контактілік сағаттар саны

Дәрістер

Семинар.(практ.)

сабақтар

Лаборат. сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағат

3

3

15
30

30

75

60

135

экзамен

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ БАРЫСЫНДАҒЫ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
«Тау технологиясының негіздері» пәні тау-кен инженерін дайындау бейінін анықтайтын бірінші арнайы пән болып табылды. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттердің пайдалы қазбалар кен орындарын қазу тәсілдері туралы білім алу.
2.2 Пәнді оқудың мақсаты мен міндеттері
Курстың негізгі мақсаты – пайдалы қазбалар кен орындары туралы,ашу және оларды қазу тәсілдері, байыту принциптері жайлы жалпы мәліметтер туралы білім беру.

Тау-кен инженері кен жұмыстарын жүргізудің кен-геологиялық жағдайларын бағалау, кен орындаран қазу, ашу тәсілдері туралы бастапқы ұғымдар, қазу жүйелері, кен қазбалары мен олардың міндеті туралы,өндірістік процестер мен кен жұмыстарын ұйымдастыру бойынша білім алу.


2.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер

Білім:

Студенттер білуі керек: • кен өндіру кәсіпорындарын салу және пайдалану кезінде өндірістік процесті ұйымдастыру;

 • жобаларға, техникалық талаптарға және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес тау-кен және құрылыс жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету;

 • өндірістік процестерді іске асыру үшін материалдар мен жабдықтарды таңдау;

 • технологиялық процестерді таңдау мен есептеу алгоритмдері мен программаларын тиімді пайдалану.

 • шикізатты кешенді пайдалану, тапшы материалдарды ауыстыру және өндіріс қалдықтарын пайдаға асыру тәсілдерін іздестіру бойынша шараларды әзірлеу;

 • бұйымдар мен процестердің технологиялылығын қамтамасыз ету.

Дағдылар:

 • ұжымның жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдер қабылдау, жұмыстарды орындау ретін анықтау;
 • Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

  Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

  Сапа менеджмент жүйесі

  Жұмыс оқу бағдарламасы  4 бет 8
  сапа талаптарын, орындау мерзімдерін және экологиялық тазалықты есепке алғанда жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздеу;

 • өндірістік жарақаттанудың, кәсіби аурулардың алдын алу, экология-лық бұзылыстарды және төтенше жағдайларды болдырмау;

 • өнертабысқа тапсырыстар дайындау және беру;

 • сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стандарттарын өндіріске ендіру;

 • сараптық және кеңес беру қызметі;

 • идеялардан сериялық өндіріске дейін инновациялық проблемаларды кешенді шешу үшін персоналдың жұмысын үйлестіру.


2.4 Пререквизиттер
Мамандыққа кіріспе
2.5 Постреквизиттер
Кенді және кенсіз кенорындарын ашу және дайындау
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Сабақтың тақырыптық жоспары
Дәрістер тақырыбы

Еңбек сыйымдылық, сағ.

Әдебиеттер тізіміне сілтеме

1

2

3

4

1

Тақырып 1 Тау-кен өндірісі. Жерасты тау жұмыстарының негізгі түсініктері

1

[1], [2], [4]

2

Тақырып 2 Тау жыныстарының қасиеттері. Қазбаларды жүргізу сатылары

1

[2], [3], 5]

3

Тақырып 3 Кен қазбаларын бұрғылап-жару әдісімен жүргізу

1

[1], [4], [6]

4

Тақырып 4 Тау жыныстарының механикаландыру негіздері

1

[3], [5], [6]

5

Тақырып 5 Тау жыныстарын бекіту

1

[4], [5], [6]

6

Тақырып 6 Кенді жеткізу

1

[5], [6], [7]

7

Тақырып 7Қазбаларды желдету

1

[5], [6], [7]

8

Тақырып 8 Ашық тау игеру бойынша негізгі түсініктер

1

[5], [6], [7]

9

Тақырып 9 Тау жұмыстарының кешенді механикасы

1

[4], [5], [6]

10

Тақырып 10 Газ тәрізді және сұйық пайдалы қазбаларды игеру

1

[4], [5], [6]


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы5 бет 811

Тақырып 11 Геотехнологиялық әдістермен кенорнын игеру бойынша негізгі түсініктер

1

[4], [5], [6]

12

Тақырып 12 Кенді байыту және қайта өңдеу негіздері

1

[4], [5], [6]

13

Тақырып 13 Жерді қалпына келтіру

1

[4], [5], [6]

14

Тақырып 14 Тау жұмыстарын жүргізудің қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету

1

[4], [5], [6]

15

Тақырып 15 П айдалы қазбаларды су астынан қазып алу, пайдалы қазбаларды байыту бойынша негізгі мәліметтер

1

[4], [5], [6]
Тәжірибелік сабақтар тақырыбы
1

Тақырып 1 Жерасты тау қазбасын жүргізу

3 сағат

[1], [2], [4]
2

Тақырып 2 Аркалық бекітпе қазбаларының көлденең қимасының өлшемдерін анықтау

3 сағат

[2], [3], [5]
3

Тақырып 3 Жару заттарының оттегі балансын анықтау

3 сағат

[1], [2], [4]
4

Тақырып 4 Жыныстардың жылжуы. Вертикалды оқпанның сақтанды кентірегін салу

3 сағат

[4], [7], [5]
5

Тақырып 5 Пайдалы қазбаларды қазып шығарудың ашық тәсілі кезіндегі тау- кен жұмыстары туралы негізгі мәліметтер

3 сағат

[2], [3], [5]
6

Тақырып 6 Пайдалы қазбаларды қазып шығарудың жерасты тәсілі кезіндегі тау- кен жұмыстары туралы негізгі мәліметтер

3 сағат

[4], [7], [5]
7

Тақырып 7 Көмір кен орындарын жерасты тәсілдерімен қазу

3 сағат

[6], [5], [3]
8

Тақырып 8 Кенді кенорындарын жерасты тәсілмен қазу

3 сағат

[5], [6], [7]
9

Тақырып 9 Геотехнологиялық әдіс пен пайдалы қазбаны қазу

3 сағат

[4], [5], [6]
10

Тақырып 10 Пайдалы қазбаларды су астынан қазып алу

3 сағат

[5], [6], [7]Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Тақырып 1Негізгі қағидалар

1сағат

[4], [1], [6]

2

Тақырып 2 Тау өндірістері

1сағат

[6], [5], [3]

3

Тақырып 3 Қатты пайдалы қазбаларды игерудің түрлері

1сағат

[4], [1], [6]

4

Тақырып 4 Пайдалы қазбаларды игеру әдістері

1сағат

[5], [2], [3]

5

Тақырып 5 Пайдалы қазбалар қорларынның классификациясы

1сағат

[6], [5], [3]


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы6 бет 86

Тақырып 6 Кеннің бағалануы

1сағат

[4], [1], [6]

7

Тақырып 7 Экплуатациялық барлау және кенді сынамалау

1сағат

[5], [2], [3]

8

Тақырып 8 Пайдалы қазбаның жоғалымы туралы ортақ мәліметтер

1сағат

[4], [1], [6]

9

Тақырып 9 Кеннің жоғалымын есептеу

1сағат

[6], [5], [3]

10

Тақырып 10 Жерасты қазымдаудың негізгі ережелері

1сағат

[4], [1], [6]

11

Тақырып 11 Кенді ашудың қарапайым сұлбалары

1сағат

[4], [1], [6]

12

Тақырып 12 Негізгі және қосымша оқпандардың өзара орналасуы

1сағат

[1], [2], [4]

13

Тақырып 13 Тау жыныстарын бұзу

1сағат

[4], [1], [6]

14

Тақырып 14 Тау жыныстарының негізгі механикасы

1сағат

[4], [1], [6]

15

Тақырып 15 Тау бекітпелерінің классификациясы

1сағат

[1], [2], [4]

16

Тақырып 16Тау қазбаларының бекітпелеріне қойылатын талаптар

1сағат

[4], [1], [6]

17

Тақырып 17 Тау қазбаларын жүргізудің технологиялық циклограммалары

1сағат

[5], [2], [3]

18

Тақырып 18 Тазартып алу. Қазып алу жүйесін классификациялау принципі

1сағат

[1], [2], [4]

19

Тақырып 19 Тазалау алу процессы

1сағат

[5], [2], [3]

20

Тақырып 20 Тазалап алу кеңістігін табиғи ұстату

1сағат

[5], [2], [3]

21

Тақырып 21 Ашық қазып алу технологиясының негіздері

1сағат

[4], [1], [6]

22

Тақырып 22 Қазып алу кенорындарының түрлері

1сағат

[1], [2], [4]

23

Тақырып 23 Карьер алабының түрлері және мөлшерлері

1сағат

[5], [2], [3]

24

Тақырып 24 Ашу тау қазбалары

1сағат

[5], [2], [3]

25

Тақырып 25 Ашық кен игеру кезіндегі қазымдау жүйелері

1сағат

[4], [1], [6]

26

Тақырып 26 Тау жұмыстарының кешенді механизациясы

1сағат

[1], [2], [4]

27

Тақырып 27 Тау жыныстарын кешенді пайдалану

1сағат

[4], [1], [6]


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы7 бет 828

Тақырып 28 Негізгі қайтадан игеру және кенді байыту

1сағат

[5], [2], [3]

29

Тақырып 29 Байыту процесіндегі минералды заттардың технологиялық қасиеттері

1сағат

[1], [2], [4]

30

Тақырып 30 Пайдалы қазбаларды игерудің арнайы әдістері


1сағат

[4], [1], [6]


3.2 Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

Орындалу ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

Қатты пайдалы қазбаларды игерудің түрлері

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

5 апта

Тау қазбаларын жүргізудің технологиялық циклограммалары

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

7- апта

Пайдалы қазбаларды қазып шығарудың жерасты тәсілі кезіндегі тау- кен жұмыстары туралы негізгі мәліметтер

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

12- апта

Тау жыныстарының қасиеттері. Қазбаларды жүргізу сатылары

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы..1-7

12

реферат

15- апта


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы8 бет 8

4 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер
1 Смағұлов З.М., Арыстан И.Д. «Тау- кен саласындағы орысша қазақша терминологиялық сөздіктер» ҚарМТУ, Қарағанды, 1996

 1. Агрикола Г. О горном деле и металлургии. – М.: Недра, 1986

 2. Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000

 3. Бобер Е.А. Основы горного дела: Учеб.пособие.Ч.1-1996

 4. Васючков В.Ф. Горное дело.-М.:Недра , 1990

 5. Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

 6. Каретников В.Н. Крепление капитальных и подготовительных горных выработок


4.2 Қосымша әдебиеттер
8 Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999

 1. Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953

10 Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

11 Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет