Република българия министерство на околната среда и водитебет1/53
Дата20.07.2016
өлшемі7.89 Mb.
#211658
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А П О В Е Д

РД – 439София, 05.05.2010г.

На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

ОПРЕДЕЛЯМ:
Членовете на следните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, изброени в посочените по-долу приложения, представляващи неделима част от настоящата заповед, които НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, както следва:
1. “Екопак България” АД – адрес: гр. София 1784, бул.”Цариградско шосе” № 60, сграда 2, БУЛСТАТ: 131210347, Данъчен номер: 1222137310.

Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1165/31.03.2010 г., който е изготвен от “КМПГ БЪЛГАРИЯ” ООД.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 131 065 тона (пластмаса – 36 980 тона, хартия и картон – 37 831 тона, стъкло – 30 720 тона, метали – 5 793 тона, дърво – 14 268 тона, други (в т.ч. композитни) – 5 473 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 64 619 тона (пластмаса – 9 878 тона, хартия и картон – 28 763 тона, стъкло – 15 869 тона, метали – 6 336 тона, дърво – 3 773 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 49.3 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 26.71% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17 %); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 76.03 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 51.66 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46 %), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 109.37 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50% ) и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина – 26.44 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15% ).

Одиторът потвърждава, че количествата, доставени от фирмите събиращи отпадъци от опаковки, съответстват на количествата съгласно стоковите разписки и фактури, издадени от Дружеството на преработвателите.

Одиторът е констатирал изпълнението на целите на “Екопак България” АД като ги е съпоставил със изискванията на ЗУО и НООО. В одиторския доклад, одиторът е посочил, че е съпоставил на база извадка количеството пуснати опаковки на пазара от клиентите на организацията по оползотворяване, посочени в отчета за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2, с тези от годишните отчети на всеки клиент на организацията по оползотворяване, респ. е изпълнена разпоредбата на чл. 48, ал. 5, от НООО.

Броят на клиентите на “Екопак България” АД, за които дружеството е изпълнило задълженията за рециклиране е 1311 и са представени в Приложение № 10. За 38 от членовете си “Екопак България” АД не е изпълнило задълженията през 2009г. Клиентите, за които са изпълнени задълженията за рециклиране, но са просрочили заплащанията на лицензионните вноски към организацията са 23 бр.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Екопак България” АД, изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.

2. “Екобулпак” АД - адрес: гр. София 1680, кв. Борово, ул. “Дечко Йорданов”, №64, БУЛСТАТ: 131271470, Данъчен номер: 1220187531. Дружеството е внесло доклад за фактически констатации от Специализирано одиторско предприятие “Българска финансова одиторска компания” ООД с Вх. № 26-00-1182/31.03.2010г., изготвен от ДЕС, регистриран одитор Зоя Петрова.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 84 596.67 тона (композитни – 1 643.93 тона, пластмаси – 23 739.83 тона, хартия и картон – 27 497.5 тона, стъкло – 12 226.28 тона, метали – 4 252.61 тона, дърво – 15 211.03 тона, други – 25.49 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 41 800.95 тона (пластмаса – 5 467.71 тона, хартия и картон – 22 167.61 тона, стъкло – 5 730.57 тона, метали – 4 604.21 тона, дърво – 3 830.85 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 50.59 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46 %, целта по рециклиране е 45 %), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 23.03% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 82.62 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60 %); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 46.87% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 108.27% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50%); рециклирани отпадъци от опаковки от дърво – 25.18% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15%).

Одиторът е извършил преглед на сключените договори с Общините за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Констатирано е, че през отчетната 2009 година организацията е спазила изискванията на т. 2.8 от приложението към Споразумението. Приложените тарифи за единица опаковки (кг.) отговарят на заложените в Споразумението параметри за разчетни разходи по събиране и оползотворяване за единица опаковки.

Посоченият брой на членовете на “Екобулпак” АД е 3 317, съгласно Приложение № 7 към одиторския доклад, в това число са лица, които са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара количества опаковки за целия период на договора – 2 859 бр. (Приложение № 7.1), прекратили договорните си отношения с организацията и са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара опаковки за целия период на договора – 21 бр. (Приложение № 7.2), лица, които периодично не са подавали декларация за пуснатите на пазара количества опаковки – 279 бр. (Приложение № 7.3)., подали нулеви декларации за пуснатите на пазара количества опаковки – 101 бр. (Приложение № 7.4), неподали декларация за количествата пуснати на пазара опаковки – 57 бр. (Приложение № 7.5).

Одиторът е констатирал, че “Екобулпак” АД е изпълнило задълженията по чл. 11, ал.2 съгласно сроковете по § 9 от ПЗР от ЗУО.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Екобулпак” АД изброени в Приложение № 2 към настоящата заповед следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.


3. “Репак” АД – адрес: гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 77, БУЛСТАТ: BG 131257549.

Дружеството е внесло доклад с Вх.№ 26–00–1180/31.03.2010 г. Докладът е изготвен от регистриран одитор Виолета Михайлова рег. № 59, представляващ одиторско предприятие СОП “Силвикс” ООД рег. № 091.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 19 948 тона (пластмаса – 3 004 тона, хартия и картон – 6 623 тона, стъкло – 5 990 тона, метали – 1 910 тона, дървесина – 1 965 тона, други ( в т.ч. композитни) – 456 тона; рециклирани отпадъци от опаковки – 9 853 тона (пластмаса – 887 тона, хартия и картон – 4 691 тона, стъкло – 2 756 тона, метали – 1 016 тона, дървесина – 503 тона); изпълнена цел по оползотворяване – 49.39 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 29.53 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 70.83% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 46.01 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 53.19% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50%) и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина – 25.60% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15%).

Одиторът констатира, че “Репак” АД е изпълнило целите по чл.11, ал.2 от ЗУО за количествата опаковки, пуснати на пазара, декларирани от клиентите на дружеството през 2009г. Посоченият брой на членовете на “Репак” АД е 1 043 бр. В рамките на посочения брой фирми, 38 бр. фирми са прекратили договорите си с “Репак” АД през 2009г.

Одиторът потвърждава че посочените количества в представените оригинали на образец по чл.34, т.1-4, попълнен от лицата по чл.23, ал.1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки съответстват на данните в отчета на “Репак” АД, представен в МОСВ.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Репак” АД, изброени в Приложение № 3 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че съгласно заключенията в доклада на одитора, е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.


4. “Булекопак” АД - адрес: гр. София, ул. „Тракия” № 35, ет.2, БУЛСТАТ: 131283533, Данъчен номер: 1220188759.

Дружеството внася доклад с Вх. № 26-00-1183/31.03.2010 г. Докладът е изготвен от регистриран одитор Ваня Станева представляващ одиторско предприятие СОП “Иконом” ООД, диплом № 0171, гр. Казанлък.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 18 145.82 тона (пластмаса – 3 015.84 тона, хартия и картон – 5 860.12 тона, стъкло – 2 167.15 тона, метали -573.80 тона, дърво – 6 112.34 тона, други (в т.ч. композитни) – 416.57 тона; рециклирани отпадъци от опаковки – 8 613.153 тона (пластмаса – 724.003 тона, хартия и картон – 5 625.463 тона, стъкло – 1 026.497 тона, метали – 302.060 тона, дърво – 935.130 тона); изпълнена цел по оползотворяване – 47.47 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 24.01% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 96 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 47.37 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46 %), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 52.64% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дърво – 15.30% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15%, ).

Одиторът е потвърдил, че процентното съотношение на рециклираните опаковки към пуснатите на пазара опаковки надвишава целите, определени в §9 от ПЗР на ЗУО за 2009година, включително по видове материали.

Броят на членове на “Булекопак” АД е 1 064. Одитора е констатирал, че посочените в Приложение № 4 лица – 884 бр., имат актуален, действащ през 2009г. договор за членство в организацията и са декларирали пуснати от тях на пазара видове и количества опаковки, които “Булекопак” АД правилно е отразило в софтуерната система, в счетоводните регистри и в годишния отчет по Приложение № 15 от НООО. Одитора потвърждава че посочените количества в представените оригинали на образец по чл.34, т.1-4, попълнен от лицата по чл.23, ал.1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки съответстват на данните в отчета на “Булекопак” АД, представен в МОСВ.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Булекопак” АД, изброени в Приложение № 4 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.


5. “Екоресурс България” АД – ЕИК № 200597782, адрес: гр. София, бул. „България” № 111, комплекс „Ембаси Суитс”, сграда А, ет.2, офис 4, ЕИК № 200597782.

Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1160/31.03.2010г. изготвен от независим финансов одитор „Глобал Одит Сървисез” ООД.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 309.905 тона (пластмаса – 61.552 тона, хартия и картон – 141.263 тона, стъкло – 1.384 тона, метали – 12.280 тона, дървесина – 92.394 тона); други (в т.ч. композитни) – 0.063 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 689.579 тона (пластмаса – 250.000 тона, хартия и картон – 250.031 тона, стъкло – 14.660 тона, метали – 14.688 тона, дървесина – 160.200 тона); изпълнена цел по оползотворяване – общо постигната цел по оползотворяване 222.51%, рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 406.16% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 176.99% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 1 059.24% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 119.60% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина – 173.38% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15%).

Одиторът е констатирал, че броят на членовете на организацията е 33 бр., от тях на 1 бр. не е заплатил дължимото лицензионно възнаграждение за 2009г. Посочено е, че няма лица на които не са изпълнени задълженията по чл.11, ал.2, съгласно сроковете по §9 от ПЗР на ЗУО.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Екоресурс България” АД, изброени в Приложение № 7 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
6. “Екоколект” АД – ЕИК 200730421, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район Оборище, бул. Мадрид 38

Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1172/31.03.2010г. изготвен от Специализирано одиторско предприятие „БФОК” ООД, дипломиран експерт-счетоводител Зоя Кънчева Петрова № 0194.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 286.24 тона (пластмаса – 52.54 тона, хартия и картон – 63.41 тона, стъкло – 14.47 тона, метали – 16.11 тона, дървесина – 139.71 тона); други (в т.ч. композитни) – 0.63 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 612.06 тона (пластмаса – 59.07 тона, хартия и картон – 368.01 тона, стъкло – 99.18 тона, метали – 40.50 тона, дървесина – 45.30 тона); изпълнена цел по оползотворяване – общо постигната цел по оползотворяване 213.82%, рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 112% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “в” – 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 580% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 686% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “г” – 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 251% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “е” – 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина – 32% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква “ж” – 15%).

Одиторът е посочил, че констатациите в доклада са за периода 30.06.2009 г.- 31.12.2009 г. Одиторът е констатирал, че броят на членовете на организацията е 26 бр., от тях на 1 бр. не е заплатил дължимото лицензионно възнаграждение за 2009г. Посочено е, че няма лица на които не са изпълнени задълженията по чл.11, ал.2, съгласно сроковете по §9 от ПЗР на ЗУО.

Към доклада са приложени Приложение 15 към чл. 45 от НООО, за изпълнение на целите по чл.11, ал.2 от ЗУО, съгласно сроковете по §9 ПЗР на ЗУО и оригинали на декларациите по чл. 34 от НООО, с които крайните преработватели потвърждават приетите и рециклирани отпадъци от опаковки в рамките на календарната 2009 г. в изпълнение на §9 ПЗР на ЗУО.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Екоресурс България” АД, изброени в Приложение № 8 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.


Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.

Приложения:

  1. Приложение № 1 - Списък на членовете на “Екопак България” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;

  2. Приложение № 2 - Списък на членовете на “Екобулпак” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;

  3. Приложение № 3 - Списък на членовете на “Репак” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;

  4. Приложение № 4 – Списък на членовете на “Булекопак” гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;

  5. Приложение № 7 - Списък на членовете на “Екоресурс България” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;

  6. Приложение № 8 - Списък на членовете на “Екоколект” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки.МИНИСТЪР:
НОНА КАРАДЖОВА

УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 1

към Заповед № РД – 439/05.05.2010 г.

на министъра на околната среда и водите

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. СОФИЯ


по ред

Име на фирмата

EИK

Град

Адрес

1

ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

121796402

София

Бизнес Парк София сгр.3 ет.1

2

ПОБЕДА АД

102047327

Бургас

ул. Одрин № 15

3

ДЕВИН EАД

040428304

Девин

ул.Васил Левски 6

4

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ EАД

121516626

София

ул. "Златен рог № 20

5

ИТД ЕООД

115032923

Съединение

ул.Христо Ботев 22

6

ГОТМАР ЕООД

115076001

Съединение

ул.Шипка 3

7

ДАНОН СЕРДИКА АД

831617210

София

ул.Охридско езеро 3

8

ГАНЧЕВ ЕООД

115578046

София

ул.Войводина могила 48

9

ХЕРТИ АД

127631592

Шумен

ул.Антим І № 38

10

ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД

831112560

София

ул. Самоковско шосе 7

11

КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД

131032463

Костинброд

ул.Охрид 1 ПК 2

12

ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД

837055835

Шумен

бул.Мадара 48

13

КАВЕН ОРБИКО ООД

131012382

София

бул. Източна тангента № 161

14

НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ АД

041069263

София

ул.Ломско шосе 261

15

НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД

130411122

София

ул.Иван Сусанин 76

16

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

121884813

София

бул "Симеоновско шосе" 120, ет.3

17

РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД

121032639

Белчин

обл.Софийска

Каталог: files -> file -> Waste -> Opakovki
file -> Жарғы бірінші бөлімі Жалпы ережелер 1 бабы Еуропалық компанияның құрылуы
Waste -> Относно: Информация за внос в Общността на отпадъци
file -> Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауыл округінің әкімі Бекежанов Бақберген Сейтжанұлының ауыл тұрғындарының алдында 2014 жылғы бір жылдық атқарған жұмыстары туралы есебі бойынша жинақталған құжаттар Сарыөзек ауылы
Opakovki -> Република българия министерство на околната среда и водите


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет