Република българия министерство на околната среда и водитебет1/10
Дата19.06.2016
өлшемі1.51 Mb.
#146773
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗ А П О В Е Д

РД – 415София, 24.06.2009 г.
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
ОПРЕДЕЛЯМ:
Членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Репак” АД, изброени в посоченото по-долу приложение представляващо неделима част от настоящата заповед, които НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:
“Репак” АД – адрес: гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 77, БУЛСТАТ: BG 131257549.

Дружеството е внесло доклад с Вх.№ 26–00–857/31.03.2009г. Докладът е изготвен от регистриран одитор Виолета Михайлова рег. № 59, представляващ одиторско предприятие СОП “Силвикс” ООД рег. № 091.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 30 453 тона (пластмаса – 4 021 тона, хартия и картон – 12 210 тона, стъкло – 7 108 тона, метали – 2 685 тона, дървесина – 3 723 тона, други ( в т.ч. композитни) – 706 тона; рециклирани отпадъци от опаковки – 14 519 тона (пластмаса – 1 582 тона, хартия и картон – 7 544 тона, стъкло – 3 294 тона, метали – 1 480 тона, дървесина – 619 тона); изпълнена цел по оползотворяване – 47.68 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 42%, целта по рециклиране е 42%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 39.34 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “в” – 14.5%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 61.79% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 46.34 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “г” – 40%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 55.12% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “е” – 50%) и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина – 16.63% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “ж” – 15%).

Одиторът констатира, че “Репак” АД е изпълнило целите по чл.11, ал.2 от ЗУО за количествата опаковки, пуснати на пазара, декларирани от клиентите на дружеството през 2008г. Посоченият брой на членовете на “Репак” АД е 1 269 бр. В рамките на посочения брой фирми, 27 бр. фирми са прекратили договорите си с “Репак” АД през 2008г. От одитора са представени Приложения №№ 1, 2, 3, 4, и 5, като в тях са посочени членовете на “Репак” АД. За лицата, посочени в Приложения №№ 2, 3 и 4 одитора констатира, че “Репак” АД е изпълнило задълженията им за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, за цялата година или само за месеците, за които е подадена информация за пуснатите количества на пазара опаковки.

Одиторът не е констатирал, през 2008г. да е извършван превоз на отпадъци от опаковки от организацията по оползотворяване извън територията на Р. България с цел оползотворяване/рециклиране.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Репак” АД, изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че съгласно заключенията в доклада на одитора, е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от ПЗР на ЗУО.Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.

Приложение:

  1. Приложение № 1 - Списък на членовете на “Репак” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки.


МИНИСТЪР:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Приложение № 1

към Заповед № РД – 415 /24.06.2009г.

на министъра на околната среда и водите

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА “РЕПАК” АД, ГР. СОФИЯ

Пореден номер

Име клиент

Булстат

Град

Адрес

1

БУЛМИНВЕКС ГБ ЕООД

000622340

София

ул.Борислав Огойски №14

2

ЛВК ВИНПРОМ АД ТЪРГОВИЩЕ

125017325

Търговище

бул.29-ти януари №8

3

МЕГАХИМ АД

117002804

Русе

ул.Липник №123

4

БУЛПЛАСТ АД

121131317

София

ул.Иван Вазов №36

5

ДРАЙПЛАСТ КОМЕРС ООД

121513459

София

ул.Иван Вазов №36

6

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ПОМОРИЕ

102036786

Поморие

Индустриална зона

7

НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА АД ВИДИН

105022770

Видин

ул.Дунавска №42

8

ПОЛИ ТРЕЙДИНГ ООД

121269631

София

ул.Бигла №31

9

ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД

831537045

София

ж.к.Дружба, бл.158, вх.Д, ап.93

10

ЕУРОСТОК ЕООД

121126811

София

ул.Драгалевска №1

11

ТПК ЛИКОНА

000244428

Дупница

ул.Хемус №3

12

БЪРГЪР ООД

130023828

София

ул.Житница №22А

13

СПЕТЕМА КАФЕ ООД

121410797

София

бул.Европа №9

14

БАЛКАМ АД

121683867

София

бул.Европа №9

15

ТПК СТРИМОН 3

819364659

Кюстендил

ул.К.Николов №2

16

ВЕРТЕКС ООД

126101908

Димитровград

ул.Емилиян Станев №19-А-21

17

ХИМКОН ЕООД

827103865

Русе

ул.Кл.Охридски №13

18

ИЙСТ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД

121249493

София

бул.Данаил Николаев №32

19

МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД АД

116022405

Разград

ул.Бели Лом

20

ДИМОН ЕООД Айтос

102657120

Айтос

ул.Цар Асен, бл.6, вх.В

21

ЕКОС МЕДИКА ООД

831029075

София

ул.Ами Буе №52

22

ЕКОС ООД

000645015

София

ул.Ами Буе №52

23

ТЕРАСТАР ООД

130573544

София

кв.Дианабад, бл.38

24

КООПЕРАЦИЯ ХРИСТО НИКОВ

000621929

София

ул.Охридско езеро №3

25

КРАСЕН АД

117588185

с.Красен

ул.Розова долина №1

26

КООПЕРАЦИЯ ФАРМКО

000448384

Пловдив

ул.Мечников №4

27

СЕНИД ЕООД

130419394

София

ж.к.Дружба, бл.158

28

ОГНЯНОВО К АД

112030625

Пазарджик

ул.Есперанто №10

29

ВИДЕКС АД

030271954

София

бул.Янко Сакъзов №88

30

ВАРИЯ ЕООД

831485919 Ю

София

ул.Иван Вазов №36

31

ФИЛКАБ АД

115328801

Пловдив

ул.Коматевско шосе №92

32

ПАНАЦЕЯ 2001 СД

831405339

София

ул.Гълъбец №2

33

ВИНАРНА СЛЪНЧЕВ ЗАМЪК ЕООД

130568789

София

ул.Лавеле №19

34

АВИС ЕООД

826038140

Завет

ул.Кирил и Методий №1

35

ХИМАКС ФАРМА ЕООД

131212027

София

ул.Горица №8А

36

ДОМАТ АД Джюлюница

104090925

с.Джулюница

обл.Велико Търново

37

РЕПУБЛИКА КОНСЕРВ АД

104090918

Свищов

ул.Отец Паисий №9

38

ИНСА ЕООД

825377953

Раковски

ул.Предел №1

39

БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД

121034099

София

ул.Герлово №13

40

ДИ АЙ ДИ ООД

831853408

София

кв.Хаджи Димитър, ул.Витбол №2

41

ЮНИФАЙТ ДИСТИЛЪРС ООД

831045713

София

кв.Военна рампа, ул.Пробуда №12А

42

ТРИМЕКС СЕРВИЗ АД

831261497

София

бул.Братя Бъкстон №31-33

43

РУСКОМЕРС 99 ЕООД

121909622

София

ж.к.Надежда, бл.248 А

44

СЕЛЕНА 4 ООД

831564697

София

ж.к.Хаджи Димитър, бл.136, вх.Г

45

ПРИСТА ХИМ ООД

117539898

Русе

бул.Борисова №113, вх.А

46

СПЕЦИАЛНИ ТЕЛОВЕ И ГВОЗДЕИ АД

117033536

Русе

пл.Св.Троица №3

47

ПРОФИКС ООД

121169766

София

ж.к.Бели брези, бл.10

48

ВАКЛИНОВ ЕООД

122047217

София

бул.проф.М.Бичев №2

49

ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ АД

121369724

София

ул.Охридско езеро №5

50

МОНТЕ БАНАТО ЕООД

117592842

Русе

бул.Цар Освободител №130, вх.3

51

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА ЕООД

831008330

София

ул.Милин камък №22

52

НОВА БОРИСЛАВ БОРИСОВ ЕТ

110043442

Ловеч

ул.Търговска №105, вх.А, ап.7

53

НОВЕКС ЙОРДАНОВ ЕООД

121334680

София

ул.Ц.Царковски №3

54

РУСЕ ТРЕЙДИНГ ГРУП ООД

117510699

Русе

ул.Плиска №19А

55

АЛФА БИ ООД

103283113

Варна

ул.Царевец №36

56

МХ СЕРВИЗ ЕООД

130374453

София

ул.Кишинев №13

57

КОМПАС ООД

111006742

с.Комарево

общ.Берковица, ул.Първа №1

58

СИЛИМЕКС ООД

117017418

Исперих

ул.Ахинора №5

59

ЕВРИМЕКС ГРУП ЕООД

831287848

София

ул.Опълченска №92

60

БГ МАРКЕТ ООД

130256316

София

ул.Враня №32

61

ИНТЕРДРИНК ЕООД

130256316

София

ул.Академик М.Попов №13

62

ДАФЛОРН ООД

124537885

Добрич

бул.Йордан Йовков №8

63

ЮКИ 90 ЮРИЙ КИРЯКОВ ЕТ

040084060

София

ж.к.Бъкстон, бл.11

64

АКВАФИЛ ТЕКСТАЙЛ ЯРНС БОЛКАН ООД

130449589

София

бул.Рожен №130

65

РУЕН МАШИНАРИ ЕООД

831580947

София

ж.к.Западен парк,ул.Суходолска 2

66

СИНХРО ООД

040259046

Пазарджик

ул.Хаджи Димитър №15Б

67

БАЛМАКС ЕООД

040532694

София

бул.Искърско шосе №7А

68

ИНДЕСТ ЕООД

831928282

София

ул.В.Григорович №1

69

ДЕНИЗ ООД

121183095

София

ул.Проф.Цв.Лазаров №13

70

ЗОРА 999 ЕТ

121848870


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет