Салауаттылық өмір салтымыз, сергектік өмір қалпымызДата20.06.2016
өлшемі195 Kb.Салауаттылық өмір салтымыз, сергектік өмір қалпымыз
Әдебиеттер тізімі / Список литературы
Толық атауы / Полное названия

1

Ақмырзаев М.М. Валеология: Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына арн. оқулық. / М.М. Ақмырзаев, Ә.Ү. Сағымбаев.- Астана: Фолиант, 2007.- 296 б.; 84х108.- ("Кәсіптік білім" сериясы).

2

Алтынбай Ш. Ерте жастан бастап тәрбиелеу тағылымдары: Ізденістер. / Ш. Алтынбай.- Ақтөбе: АКТИНО, 2003.- 116 б.; 84х108.

3

Әлемдік философиялық мұра [Мәтін] 20 томдық.11-ші том: Өмір сүру философиясы.-Алматы:Жазушы, 2006.-512б.;84x108

4

Бекмұхамедов Ғ. Ұрпаққа сөз. / Ғ. Бекмұхамедов.- Алматы: Раритет, 2002.- 174 бет; 20,5 см.

5

Бектібаев Р.Өмір-күресуге тұрарлық:Әңгіме-повестер естеліктер мен пікір-тілектер/Р.Бектібаев.-Астана:Фолиант,2009.-360б.;60х90(Сырдария кітапханасы

6

Биғалиева Р. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару: Оқулық. / Р. Биғалиева; Р.Биғалиева, Ш.Исмаилов.- Алматы: Ғылым, 2001.- 372 б.; 60х84.

7

Болотов Б. Здоровье человека в нездоровом обществе / Б. Болотов.- СПб: Питер, 2007.- 704 с.; 84х108.- (Серия "Жизнь по Болотову").

8

Ботабаев Қ, Ден қойғанға ем қонады / Қ. Ботабаев; Бекенов Т, Мырзабеков М.- Алматы: Қазақстан, 1990.- 239 б.

9

Бөлешов М.Ә. Қоғамдық денсаулық және денсаулықты сақтау: Оқулық. / М.Ә. Бөлешов.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2012.- 256 б.; 60х90.

10

Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Я.С. Вайнбаум; Я.С.Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А.Родионова.- Москва: Издательский центр "Академия", 2003.- 240 с.; 60х90.

11

Гигиена. Словарь-справочник: Учеб. пособие. / П.И.Мельниченко,И.Б.Ушаков, В.И.Попов и др. Под общ. ред. академика РАМН В.А.Тутельяна.- Москва: Высшая школа, 2006.- 400 с.; 60х88.

12

Ешмұқамбетов С.Н. Хирургиялық кеселдері бар балалардың күтімі: Оқу құралы. / С.Н. Ешмұқамбетов.- Алматы: Ана тілі, 1993.- 192 б.; 84х108.

13

Жатқанбаев Ж.Ж. Валеология: Оқулық. / Ж.Ж. Жатқанбаев.- Алматы: Зият Пресс, 2004.- 164 б.; 60х84.

14

Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы мен гигиенасы: Оқу құралы / С. Жұмабаев.- Алматы: Респ.баспа. каб., 1996.- 124 б.

15

Здоровье человека и система П.К.Иванова "Детка".- Алматы: Казахстанский медицинский институт, 1999.- 176 с.; 60х90.

16

Здоровый образ жизни: Метод. пособие.- 2001.

17

Кораблев Н.В. Дене шынықтыру және денсаулық. / Н.В. Кораблев.- Алматы: Қазақ мемлекеттік баспасы, 1954.- 163 б.; 84х108.

18

Көшембаев Р. Дене тәрбиесі гигиенасы: Оқу құралы. / Р. Көшембаев , Н. Мәмбетов.- Алматы: Ғылым, 1997.- 84 б.; 84х108.

19

Лаптев А.П. Гигиена: Учебник для ин-тов и техникумов физ.культуры. / А.П. Лаптев; А.П.Лаптев, С.А.Полиевский.- Москва: Физкультура и спорт, 1990.- 367 с; 22 см.

20

Матюшонок М.Т. Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы және гигиенасы. / М.Т. Матюшонок; М.Т.Матюшонок, Г.Г.Турик, А.А.Крюкова.Аудар.:О.Тәжин, Р.Сатымбеков, Б.Рахымжанов.Ред.бас.проф.М.П.Кравцов.-Орыс тіл. 2-ші бас.аудар.- Алматы: Мектеп, 1986.- 283 бет; 20,8 см.

21

Мұстафина Т.Қ. Валеология негіздері: Оқу құралы / Т.Қ. Мұстафина.- Алматы, 2001.- 176 б.; 20 см.

22

Назарбаева С.А.Путь к себе.Учение Порфирия Корнеевича Иванова как метод воспитания здоровой личности./С.А.Назарбаева.-Алматы:Атамұра,1999.-96с.

23

Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов.- Москва: Издательский центр "Академия", 2007.- 256 с.; 60х90.

24

Нұршайықов Ә. Таңдамалы шығармаларының он томдығы. [Мәтін]. 1-ші том: Роман, әдеби портреттер. / Ә. Нұршайықов.- Алматы: "Қазығұрт" баспасы., 2005.- 472 б.; 84х108.

25

Оразалиев Р. Жасару құпиясы [Мәтін]: (Кемелді сұрақтар - толымды жауаптар) / Р. Оразалиев , Д.Ә.- 2-ші басылым.- Алматы: Алейрон, 2006.- 220 б.; 60х90.

26

Ормантаев К. Ұрпақ - ұлт тағдыры.=Здоровый ребенок - будущее нации. / К. Ормантаев.- Алматы, 2006.- 184 б.; 70х100.

27

Өзін-өзі тану: Жалпы білім беретін мектептің 10-сынып мұғалімдеріне арн. әдіст. құрал. / Б.А.Әрінова, Ж.Ж.Әкімбаева, А.Қ.Рауандина.- Алматы: Бөбек" ҰҒПББСО, 2010.- 160 б.; 84х108.

28

Өмір - тіршілік қауіпсіздігі: Оқулық. / Құраст. С.Арпабеков.- Алматы: Қазақстан Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2004.- 256 б.; 84х108.

29

Сабирова Р.Ш. Дене мәдениеті және спорт психологиясы: Оқу құралы. / Р.Ш. Сабирова, Д.А. Жансерікова, С.А. Смағұлова.- 2-ші басылым.- Қарағанды: ЖК "Ақ нұр" баспасы, 2012.- 118 б.; 60х80.

30

Сағымбаев Ә.Ү. Валеология (машықтану жұмыстарының жинағы): Оқу құралы / Ә.Ү. Сағымбаев.- Актау: "Мейірбике" медициналық колледжі., 2001.- 148 б.; 60х84.

31

Сағымбаев Ә.Ү. Валеология (машықтану жұмыстарының жинағы): Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына арн. оқу құралы. / Ә.Ү. Сағымбаев, М.М. Ақмырзаев.- Астана: Фолиант, 2008.- 224 б.; 84х108.- (Кәсіптік білім" сериясы).

32

Сайлыбаев Ә. Өмір сабақтары: Ұрпаққа өсиет, ғұмырнама. / Ә. Сайлыбаев.- Қызылорда: Інжу-Маржан", 2008.- 138 б.; 60х84.

33

Төлеубекова Р. Бала тәрбиесіндегі халықтық педагогика: Жоғары оқу орындар. студ. арн. оқу құралы / Р. Төлеубекова.- Алматы: РБК, 1994.- 140 б.

34

Төлеутайұлы К. Валеология негіздері: Оқу құралы. / К. Төлеутайұлы; К.Төлеутайұлы, С.Ж.Төлеутаева.- Қызылорда, 2004.- 214 б.; Көлемі көрсетілмеген.

35

Төлеуханов С.Т. Қалыпты физиология (Биологиялық жүйелердің мезгілдік құрылымдар бөлімі): Оқу құралы. / С.Т. Төлеуханов.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 140 б.; 60х90.

36

Төтенай Б. Дене тәрбиесі: Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына арн. оқулық. / Б. Төтенай.- Астана: Фолиант, 2008.- 160 б.; 84х108.

37

Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Г.С. Туманян.- 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2009.- 336 с.; 60х90.

38

Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың ілімі мен әдістемесі: Оқу құралы / Е.Қ. Уанбаев, Ф.Ж. Уанбаева.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, 2009.- 260 б.; 60х84.

39

Ярошенко Клавдия Борисовна.Жизнь и здоровье под охраной закона: гражд.-правовая защита личных неимуществ прав граждан /К.Б.Ярощенко.-М.: Юрид.лит.,1990.-174с.

Баспасөз басылымдарында жарияланған мақалалар тізімі
Толық атауы / Полное названия

40

2008-2016 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" бағдарламасын бекіту туралы: 2007 ж. 21 желтоқсан №1260//Собр. актов Президента и Правительства Респ. Казахстан.- 2007.-№47.-98-111-112б.

41

Абдуллаева Маржан. Салауаттылық - саулық негізі / М. Абдуллаева //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2012.-№5.-6-7б.

42

Ағылманова Н. Дені сау ұрпақ - жарқын болашақ! / Н. Ағылманова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2009. - №4. -2-5б.

43

Ақмырзаева Б. Валеология - денсаулықты сақтау туралы ғылым: Валеология пәні / Б. Ақмырзаева//Валеология денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.-№6.-3-4б.

44

Аманжол Нұрболат. Қазақстан қыздарының 70 пайызының денсаулығы төмен: Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының бас директоры:Сәуле Диқанбаевамен сұхбат. / Аманжол Нұрболат//Айқын.- 2010.-2қараша.-3б.

45

Аманова Н.Тұмауға қарсы тұралық! / Н. Аманова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№2.-13-14б.

46

Асқарбекова Г. Кикілжіңнің адам денсаулығына әсері / Г. Асқарбекова //Валеология.- 2010.-№4.-15б.

47

Ахметова Г. Қазақстан Республикасындағы салауатты өмір салтын қалыптастыру саясаты / Г. Ахметова//Қазақстан жоғары мектебі.- 2011.-№3.-204-208б.

48

Әбдіханова Г. Жасөспірім және темекі. / Г. Әбдіханова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№1.-4-6б.

49

Әбілқасымов Ербосын. Сапалы ғұмыр кепілі / Е. Әбілқасымов//Егемен Қазақстан.- 2012.-25 желтоқсан.-8б.

50

Әліпбек А. Жеткіншектердің салауатты өмір салтында эстетикалық тәрбие берудің маңыздылығы / А. Әліпбек//Қазақстан жоғары мектебі.- 2011.-№2.-30-33б.

51

Байтілес Ержан. Салауат пен аманат: Қызылорда облысы әкімі Б. Қуандықовтың есепті баяндамасы / Е. Байтілес//Егемен Қазақстан.- 2011.-11 ақпан.-8б.

52

Бакрамбек Б. Экология - ел тағдыры / Б. Бакрамбек//Жас ғалым.- 2012.-2 ақпан.-19б.

53

Балатаева Р. Кем дегенде 33 түрлі жаттығу жасау керек... / Р. Балатаева//Ақмешіт ақшамы.- 2011.- 30 наурыз.- 2б.

54

Батталова А. Жастар денсаулығы орталығы ашылды / А. Батталова//Сыр бойы.- 2012.- 29 қараша.- 2 б.

55

Батырғали Айгүл. Салауаттылық - өмір салты / А. Батырғали//Білім технологиялары.- 2012.-№5.-49-50б.

56

Бектұрғанов Ө. Адамның салауатты өмір салты мен қимыл белсендігі: Салауатты өмір салты / Ө. Бектұрғанов , К. Жанпейісов//Ұлт тағылымы.- 2010.-№4.-21-25б.

57

Бердашева Г.Б. Дене тәрбиесі болашақ салауатты өмірдің негізі / Г.Б. Бердашева//Валеология : денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.- №5.- 5-8б.

58

Бижанова Б. Әуелгі байлық - денсаулық. / Б. Бижанова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№1.-7-10б.

59

Бөжен Бейбіт. Орташа өмір сүру жасын жетпіске жеткізе аламыз ба?: 2011 -2015 ж. арналған "Салауатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының жобасы талқыланды. / Бөжен Бейбіт //Айқын.- 2010.-22мамыр.-6б.

60

Бөлкенбаев Ә. Салауатты өмір салты / Ә. Бөлкенбаев//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№9.-2-5б.

61

Государственная программа развития здравоохранения РК "Салауатты Қазақстан" на 2011-2015 годы//Казахстанская правда.- 2010.- 8 июня.- С.9, 10-11.

62

Ғымранова М."Есірткісіз болашақ" атты үндеу аясында жалпы мемлекеттік "Біз салауатты өмірді қолдаймыз!" тақырыбындағы үгіт-насихат салауаттылық сабағы / М. Ғымранова//География биология экология орта мектепте.- 2010.-№4.-23-24б.

63

Дайрабай қажы Рысбай. Ой мен ұрпақ тазалығы араққа құмарлықтан емес,адал ас ішіп-жеуден бастау алады: Жастарды имандылыққа тәрбиелеу. / Дайрабай қажы Рысбай //Ақмешіт ақшамы.- 2009 - 13 наурыз 15б.

64

Дәстенова Л.. Темекі, ішімдік, есірткінің денсаулық үшін қауіптілігі / Л. Дәстенова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2008.- N11.- 2-7б.

65

Егізбаева Г. Ғасыр дерті. (сынып сағаты) / Г. Егізбаева//География биология экология орта мектепте.- 2010.-№1.- 32-33б.

66

Егізбайұлы Ж. Салауаттылық- ұзақ өмір индексі / Ж. Егізбайұлы//Ақмешіт ақшамы.- 2012.-26 қыркүйек.- 8-9 б.

67

Елеусізова Ш. Салауаттылық - өмір салтымыз, сергектік- өмір қалпымыз / Ш. Елеусізова , Қ. Қозыбақова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.- №12.- 2-4б.

68

Ерсеркенова Айдын. Сенің денсаулығың өзіңнің қолыңда=Денсаулық - зор байлық / А. Ерсеркенова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2013.-№3.-5-6 б.

69

Естен Шалқар. Елбасы - ел спортының жанашыры. / Ш. Естен//Айқын.- 2010.-6шілде.-7б.

70

Жақсыбек Егізбаев. Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дің профессоры: "Адам қарттықтан емес, аурудан өледі"//Халық.- 2011.-6 қазан.-6б.

71

Жанғалиева Шынар Жаманнан жирен, жақсыдан үйрен: Тәрбие сағаты / Ш. Жанғалиева//Мектептегі мерекелер:тәрбие жұмыстарының сценарийлері.- 2012.-№1.-18-20б.

72

Жоямергенқызы Нәзия. Күрес - қағаз жүзінде ме? / Н. Жоямергенқызы//Түркістан.- 2009.-1 қазан.-5б.

73

Ибраева Ж. Шылым шегудің зардаптары. / Ж. Ибраева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№2.-15-17б.

74

Ильясова А. Дені сау ұрпақ - ел болашағы. / А. Ильясова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№4.-8-11б.

75

Ихсанова Е. Жүрек қантамырлары жүйесінің аурулары және олардың алдын алу. / Е. Ихсанова//Жалпы биология: мектепте оқыту.- 2010.-№2.- 6-8 б.

76

Керимова Динагүл. Физиологиялық ерекшеліктер. /Керимова Динагүл //Мектептегі дене шынықтыру.- 2010.-№1.-7-9б.

77

Көшербаева Гүлзира. Бақыт деген - денсаулық=Денсаулық - зор байлық / Г. Көшербаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2011.-№12.-2-6б.

78

Кудеков Ж.С. Салауатты ұрпақ тәрбиесіндегі дене мәдениетін қалыптастыру / Ж.С. Кудеков//Білімдегі жаңалықтар.- 2010.-№4.-59-60б.

79

Қасымова Ф.С. Бүгін де, ертең де барлық уақытта да салауатты өмір сүру. / Ф.С. Қасымова//Биология Қазақстан мектебінде.- 2010.-№2.-34-35б.

80

Қыдырниязова Т. Денсаулық - зор байлық: 3 сыныпқа арналған өзін-өзі тану сабағы / Т. Қыдырниязова//Самопознание. KZ.- 2011.-№7(19).-68-71б.

81

Макаджан Гүлбану, Жайымбетов жастарды қолдайды: Жастар саясаты / Г. Макаджан//Ақмешіт апталығы.- 2012.-27шілде.-4б.

82

Мамбетов Қ.Қ. Студентердің адамгершілік құндылықтарын, өмір сүру салтын және денсаулығын дене тәрбиесі үрдісінде қалыптастыру / Қ.Қ. Мамбетов //Білім - Образование.- 2009.-№5.- 58-60б.

83

Манкеш А.Е. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың тәрбиелік мәні / А.Е. Манкеш, А.А. Абсатова//Білім берудегі менеджмент.- 2011.-№1.-54-57б.

84

Маршалхан А. Дене тәрбиесінің салауатты өмір бейнесін қалыптастырудағы маңыздылығы / А. Маршалхан , Е.Е. Оспанқұлов//Қазақстан жоғары мектебі.- 2012.-№3.-169-172б.

85

Молшаева Сандуғаш. Дені сау ұрпақ - жарқын болашақ=Денсаулық - зор байлық / С. Молшаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2011.-№6.-5-8б.

86

Ниеталина Әлия,Салауатты өмір - салтымыз=Денсаулық - зор байлық / Ә. Ниеталина//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2012.-№2.-4-7б.

87

Нурахметова Г.О. "Шынықсаң шымыр боласың": Ашық сабақ / Г. Нурахметова //Валеология.- 2010.-№6.-19-20б.

88

Нұрпейсова Дина Рахымжанқызы, Салауаттылық - мемлекет тірегі=Открытый урок / Д.Р. Нұрпейсова//Білім кілті.- 2012.-№12(54).-9-10б.

89

Өмір - сен қымбатсың! (дөңгелек үстел): Психологиялық қызмет//Валеология. Денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.-№2.-34-35б.

90

Өтемісов М. Қазақ ұлттық күресі - оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастырудың бірден-бір амалы / М. Өтемісов//Дене тәрбиесі жаршысы.- 2012.-№3.-28-33б.

91

Ракишева М. Дені саудың жаны сау. / М. Ракишева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2010.-№3.- 11-14 б.

92

Реймова З.А. Ұйқының гигиеналық мәні: Ашық сабақ / З. Реймова//Валеология.- 2010.-№6.-10б.

93

Рысбеков Мырзабек. "Саламатты Қазақстан": салауатты өмір салтын ұстан! / М. Рысбеков//Дала мен қала.- 2010.-23 тамыз.-10б.

94

Сагатова Әйгерім. Темекі тартсаң ақырын, азаяр сана, ақылың. / м. Сагатова Әйгері//Валеология. Денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.-№1.-29-30б.

95

Садуова Р. Салауаттылық - ұзақ өмір индексі: "Қорқыт ата "атындағы ҚМУ профессоры,халықаралық педагогикалық Білім академиясының академигі," Ұлт тағдыры" қоғамдық ұйымының Қызылорда облыстық филиалының төрағасы: Жақсыбек Егізбайұлымен сұхбат. / Р. Садуова//Ақмешіт ақшамы.- 2012.-26қыркүйек.-8-9б.

96

Сарбасова Ж. Отбасы - мемлекет тірегі / Ж. Сарбасова//Заң.- 2011.-№7.-33-34б.

97

Смағұлова Шолпан Аяғанқызы., Денім сау болсын десең... Психологиялық тренинг / Смағұлова Шолпан Аяғанқызы //Валеология. Денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.-№1.-21-22б.

98

Сұлтанова Нұржауған. Ертеңінңді ойласаң - есіткіге жолама=Денсаулық - зор байлық / Н. Сұлтанова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2012.-№10.-2-5б.

99

Сұлтанова Нұржауған Кәдірбекқызы, Ертеңіңді ойласаң - есірткігіе жолама=Тәрбие сағаты / Н.К. Сұлтанова//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері.- 2013.-№4.-41-42б.

100

Табылды Әдібай. Ұлттық мінез және ұлттық тәрбие: имандылық иірімдері / Ә. Табылды//Ақиқат.- 2012.-№1.-77-82 6.

101

Тайжанов Алтай, Алынған асқаралы асу: Елбасының осыдан 15 жыл бұрын белгілеп берген 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму бағдарламасы мерзімінен көп жыл бұрын табысты орындалды деуге толық негіз бар / А. Тайжанов //Егемен Қазақстан.- 2012.-15 желтоқсан.-9б.

102

Төлегенұлы Н. Қазақстанда бұқаралық спорттық және дене тәрбиесінің дамуы / Н. Төлегенұлы//Дене тәрбиесі жаршысы.- 2012.-№3.-40-43б.

103

Төлеубаева Р.К. Халықтық педагогика негізінде салауатты өмір сүруге тәрбиелеу=Салауатты өмір салты: Халықтық педагогика / Р.К. Төлеубаева, Қ. Абдилдаева//Білім әлемінде.- 2010.-№4.-28-30б.

104

Төребекова Ж. Жасөспірімдерді бұзатын не?=Денсаулық-зор байлық: Жасөспірімдерді бұзатын не екендігіне жауап іздеу / Ж. Төребекова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2011.-№1.-2-7б.

105

Тілегенова М.С. "Адам өмірі жайқалған қызыл гүл сияқты..": Тәрбие сағаты / М. Тілегенова//Валеология денсаулық және өмірлік дағдылар.- 2010.-№6.-6-7б.

106

Хуанар А. Денсаулық - зор байлық / А. Хуанар//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы.- 2010.-№6.-55-57б.

107

Шайдуллина Н. Біз салауатты өмір сүреміз / Н. Шайдуллина//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2013.-№3.-10-15 б.

108

Шаухаманов Сейілбек. Жүз жастағы абыз / С. Шаухаманов//Сыр бойы.- 2012.- 3 сәуір.- 3 б.

109

Шаухаманов Сейілбек. Жүз жастағы абыз / С. Шаухаманов//Түркістан.- 2012.-12 сәуір.-8 б.

110

Шәріп Айхан. "Денсаулық сақтау жүйесінде кәсиби мамандар жұмыс істейді". / Шәріп Айхан//Айқын.- 2010.-1маусым.-1-2б.

111

Шоқанова Б. Салауатты өмір - қылмыссыз қоғам кепілі / Б. Шоқанова//Заң.- 2012.-№9.-36-39б.Дайындаған: библиограф Карымсакова Г

04.05.2013ж.
Каталог: ntb -> doc
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан -2050 стратегиясы
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы
doc -> Исаак ньютон
doc -> -
doc -> ҚОРҚыт ата атындағы
doc -> Қалыптасқан қазақстан 2050 стратегиясы
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы
doc -> «ҚАЗақстан-2050» стратегиясы стратегия «Казахстан-2050»
doc -> Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы нұрлан темірбеков, Д. Серікбаев атындағы ШҚмту ректоры, профессор. Айқын да жарқын бағдарлама
doc -> «ҚАЗақстан-2050» стратегиясы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет