Се предлагат разнообразни, перспективни по своя характер специалностиДата14.07.2016
өлшемі109.5 Kb.
#198798
Университет Бранденбург придобива все повече и повече облика на международен университет. За това принос имат, както специалностите водещи до международно признатите академични степени Бакалавър и Магистър, които той предлага, така и фактът, че все повече от изучаваните дисциплини се провеждат на английски език.

Университет Бранденбург се радва на факта, че с течение на времето той се превърна в предпочитано учебно заведение на чуждестранни студенти от повече от 40 държави.

Поради нарастващия ни интерес към привличането на повече чуждестранни студенти, бихме искали да ви насърчим към продължаване на вашето образование в редиците на обучаващите се в нашия университет.
Добре дошли в Университет Бранденбург !
1. Млад университет с модерен профил
За първи път в повече от 1000 - годишната си история Бранденбург/Хафел придобива облик на университетски град. Причина за това е основаният през април 1992 г. Университет Бранденбург.

Сградата на университетa е завършена през 1997 г., когато на мястото на съществувалата някога в предградието на Бранденбург/Хафел Кюрасир казарма са издигнати нови постройки и възстановени заварените стари сгради. Те заедно представляват в днешни дни кампуса на учебното заведение.

В създадените три факултета по Икономика, Техника и Информатика и Медии се предлагат разнообразни, перспективни по своя характер специалности.

Повече от 2.500 студенти посещават модерните лаборатории и учебни зали в наподобяващия парк университетски кампус. Съществуващите на този етап специалности са в непрекъснат процес на обновяване и развитие. Добър пример в това отношение е специалността „Технически системи на сградите” (Gebäudesystemtechnik ).

Предлагат се и програми, водещи до международно признатите академични степени бакалавър и магистър.Такива са например бакалавърската програма Информатика (Applied Computer Science), както и магистърската програма Иновационен мениджмънт и управление на технологиите (Technologie- und Innovationsmanagement).

Особено високо ценено сред студентите е ориентираното към създаване и реализиране на проекти обучение. Съдържанието на проектите се разработва с участието на регионални представители от областите на индустрията, икономиката, занаятите, администрацията и управлението. Така се предоставя възможност на студентите да придобият, още в първите години от следването си, практически опит и умения в гореспоменатите сфери на дейност.

Ръководството на университета отделя особено внимание на мероприятия, свързани с насърчаване и развитие на създадените до този момент международни програми за студентски обмен, които дават възможности за изследователска или преподавателска дейност. В тази връзка, Университет Бранденбург работи усилено за поддържането на ефективни партньорства с други висши учебни заведения в Европа и отвъд океана.
Издигнатата през 1881 г. централна сграда на някогашната Кюрасир казарма днес подслонява административните отдели и учебни центрове към университета. Тогавашната конюшня е преобразена в модерна библиотека, а течащата по настоящем реконструкция на съществувалото по онова време офицерско казино ще го превърне в модерна сграда с аудитории. Двете стари тухлени здания и трите новопостроени сгради с фасади от жълти препечени тухли се допълват взаимно в един хармоничен ансамбъл, като без съмнение превръщат района на университета в един от най-привлекателните кампуси в Германия.

2. Какви са възможностите за обучение, които университетът предлага?


Факултети

Специалности

Специални

предмети

Академични степени

Ограничен

прием

Факултет

по

икономика


Икономика на предприятията

(Betriebswirtschaftslehre)

Отделни, задълбочаващи познанията дисциплини:

Diplom-Betriebswirt/in

(FH)

Да

Икономика и информатика

(Wirtschaftsinformatik)

Информационен мениджмънт на кооперативни системи

(Informationsmanagement für kooperative Systeme)

Интегрирани производствени системи за приложение(Integrierte betriebliche Anwendungssysteme)

Маркетинг и мениджмънт на дигитални медии (Marketing und Management digitaler Medien)Bachelor of Science (B.Sc.)


Не

Иновационен мениджмънт и управление на технологиите (Technologie- und Innovations-management)
Master of Arts (M. A.)

Не
Security Management
Master of Science (M.Sc.)

Не

Факултет по

информатика и медии

Информатика

(Informatik)

Интелигентни

Системи

(Intelligente Systeme)

Network computing

Дигитални медии

(Digitale Medien)


Bachelor of Science

(B.Sc.)

Master of Science (M. Sc.)


Не

Медийна информатика

Дистанционно обучение

(Online – Studiengang Medieninformatik)
Bachelor of Science

(B.Sc.), Master of Science (M.Sc.)


Да

Информатика

(Applied Computer Science)

Software Engineering

Разработване накомплексни систeми

(Entwicklung komplexer

Systeme)

Bachelor of Science

(B.Sc.)


Да

Технически

факултет

Инженерни науки

(Ingenieurwissenschaften)

Електро-и информационна

техника

(Elektro-und Informationstechnik)

Машиностроене(Maschinenbau)

Физикална техника(Physikalische Technik)

Diplom- Ingenieur/in

(FH)


Не

Инженерни науки

(Dualer Studiengang

Ingenieurwissenschaften)

Технически системи на сградите

(Gebäudesystemtechnik)

Diplom- Ingenieur/in

und Berufsausbildung

(FH)

Не

Мехатроника

(Mechatronics)
Bachelor of Engineering

(B.Eng.)

Не

Фотоника

(Photonics)

Оптически технологии

(Optische Technologien)

Оптическо приборостроене(Optische Gerätebau)

Master of Engineering

(М.Eng.)


Не
3. Европейска система за трансфер на кредити
Европейската система за трансфер на кредити (ECTК) е предложена от Европейската комисия с цел да създаде общи изисквания, които да гарантират признаването на посещаваните от студентите курсове в други университети. ЕСТК осигурява прозрачност на действията и спомага за изграждането на връзки между институциите, като по този начин увеличава възможностите на студентите при избора им на научно направление. Системата улеснява институциите при признаването на постигнатите резултати на студентите благодарение на общоприетите кредити и оценки .

Според ЕСТК всички кредити се присъждат на сходен принцип: 60 кредита се равняват на една академична година. Обикновено за един семестър се присъждат 30 кредита. За целия четиригодишен курс на обучение студентите трябва да получат 240 кредита от посещение на лекции, участие в семинари и практически занятия, текущ контрол, самостоятелна работа (библиотека, у дома и др.) и изпити. Във всички случаи тези кредити трябва да покриват определения брой основни, избираеми и факултативни дисциплини (аудиторна заетост и самостоятелна работа).

Академичните постижения на студентите се преценяват според ЕСТК. Кредитите се присъждат на студенти, които са изпълнили всички задължения, необходими за съответната дисциплина, във всяка една година от своето обучение и са положили успешно изпитите си.

Кредитите и оценките са независими едни от други. Кредити се присъждат за определена количествена учебна натовареност, докато оценките имат цифрова равностойност за качеството на извършената дейност.
ЕСТК - скала на оценяване


ЕСТК

Брой студенти, достигащи средно дадена степен от скалата, в процентно отношение

ЕСТК - оценка и описание

А

10

ОТЛИЧЕН: отлично представяне с незначителни пропуски

В

25

МНОГО ДОБЪР: много добро представяне, с познания над средното ниво и минимални грешки


С

30

ДОБЪР: като цяло работата е добра, с определен брой съществени грешки


D

25

ЗАДОВОЛИТЕЛЕН: добра разработка със

значителни пропуски


E

10

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН:

представянето

отговаря само на

най-минималните

критерии


FX
НЕ ДОСТАТЪЧНО ЗАДОВОЛИТЕЛЕН:

необходима е подготовка, преди да се присъдят кредитиF

НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН:

изисква се още задълбочена работа, преди да се присъдят кредитиЕСТК - трансфер на кредити
Студентите ще получат пълен брой кредити за целия период на проведеното обучение във всяка една ЕСТК институция партньор. Те ще имат възможност да прехвърлят получените в рамките на следването си кредити от един университет, прилагащ ЕСТК, в друг, на базата на предварително изготвен договор за обучение (Learning agreement), който съдържа програма на обучение за всеки студент, уточнена между него и двата партниращи си университета. След успешно приключване на следването по предварително уточнената програма и след завръщане на стипендиантите в университетите, от които са били номинирани, следва трансферът на кредити, който ще позволи продължаване на започнатото в тези университети обучение. Постиженията на студентите се описват в академична справка по ЕСТК, която служи за трансфер на кредити от една институция в друга. При завършване на обучението си, наред с дипломата, те ще получат и приложение към дипломата с присъдените кредити.

Ако по някаква причина решат да завършат образованието си в институцията домакин и да получат там своята образователна степен, стипендиантите ще трябва да извършат приравняване на своето следване според правните, институционалните и ведомствени правила в държавата на институцията домакин.


Повече информация относно ЕСТК- кредитите можете да намерите на страниците на всеки един от нашите факултети в Интернет.
4. Следване в Университет Бранденбург (за студенти редовна форма на обучение)
Прием на студенти
Следването в Университет Бранденбург е освободено от такса. Записването е възможно само през зимния семестър на учебната година. Срокът, определен за записване в специалностите с ограничен прием, е 30.6., а записването за специалности със свободен прием е възможно до 30 септември.

Все пак Ви съветваме да кандидатствате най-малко 4 седмици преди изтичането на определения срок поради продължителната обработка на данни от UNI-ASSIST. Така ще имате възможност да предоставите пълен комплект от документи за кандидатстване, тъй като извършеното от Вас в по-ранни срокове записване ще Ви даде шанс да допълните евентуални липсващи формуляри. Само пълните комплекти от документи ще бъдат разглеждани по нататък.


От 01.03. 2004 г. подадените заявления за записване във всички специалности с образователна степен Diplom и Bachelor ще бъдат подлагани на проверка от UNI-ASSIST. С това се цели доказване на тяхната пълнота и достоверност, както и потвърждаване изпълнението на определените формални изисквания.Допълнителна информация в тази връзка можете да намерите на адрес www.uni-assist.de.

Моля, изпращайте пълните комплекти с документи за кандидатстване на следния адрес:


Fachhochschule Brandenburg

c/o UNI-ASSIST e.V.

Helmholtzstr. 2-9

10587 Berlin


При наличието на положителна първа оценка, документите Ви ще бъдат предадени чрез ASSIST на Университет Бранденбург за следващо разглеждане и оценяване. Окончателно решение и одобрение на кандидатурите се взима от Университет Бранденбург. Обработката на данни, извършвана от UNI-ASSIST, се заплаща.

Кандидатстудентски документи за магистърските програми изпращайте на адреса на Университет Бранденбург.


Кандидатстването се извършва чрез подаване на официално заверени копия от превод на немски или английски език на следните документи:
● молба за допускане до обучение на чуждестранни студенти (можете да я намерите публикувана на страницата на университета в Интернет);

● диплома за завършено средно образование, съдържаща оценките от изучаваните предмети;

● удостоверение за издържан приемен изпит към университет (ако има такова);

● удостоверение за досегашното следване (ако има такова);

● диплома за завършено висше образование (ако има такава);

● сертификат, доказващ владеенето на немски език;

● кандидатите за магистърската програмаИновационен мениджмънт и управление на технологиите” (TIM) трябва да представят сертификат, удостоверяващ владеенето на английски език, както и документ за придобити практически умения в тази сфера.
За записване в Университет Бранденбург се изискват следните документи:
● задграничен паспорт с разрешително за пребиваване в страната;

● удостоверение за направена застраховка към немско осигурително дружество;

● удостоверение за внесена семестриална такса.

Познания по немски език
Кандидатите, които желаят да бъдат допуснати до следване в Университет Бранденбург, трябва да притежават достатъчно добри познания по немски език, които до докажат чрез представяне на един от следните сертификати:
● DSH – Prüfung

www.fadaf.de/pruef/

● TestDafwww.testdaf.de

● Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom des Goetheinstituteswww.goethe.de/dll/prf/deindex.htm

● Zentrale Mittel- oder Oberstufenprüfung des Goetheinstituteswww.goethe.de/dll/prf/deindex.htm

● Sprachprüfung der Kultusministerkonferenz, Stufe 2 www.kmk.org/ausland/home1.htm


Университетът не предлага езиков курс за подготовка за който и да е от горепосочените изпити.
Влизане в страната и виза
Придобиването на студентска виза е условие за записване в Университета.

Имайте пред вид, че обработката на подаденото от Вас заявление за получаване на виза може да отнеме няколко месеца.

Актуална информация по този въпрос можете да намерите на адрес:

www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html
Важно: Визата трябва да бъде издадена за целта на пребиваване в страната - туристическа виза не е достатъчна!

Промяна на типа виза не може да бъде извършена след влизане в страната.

Първоначално, виза се издава от немското посолство в България и е с тримесечен период на валидност. След изтичане на трите месеца и след подаване на заявление "студентската виза" се удължава от Отдела за обслужване на чуждестранни граждани в гр.Бранденбург.

Моля, следете за периода на влидност на така издадената виза!


Студентски общежития
Университет Бранденбург разполага с две студентски общежития. Молба формуляр за резервация на стая за всяко едно от тях се изпраща от международният отдел в университета, заедно с формуляра за допускане до следване. Повече информация относно студентските общежития можете да намерите на адрес:

http://www.studentenwerk-potsdam.de/wohnen.html

Писмено съгласие за предоставяне на стая в общежитието се получава своевременно от Studentenwerk Potsdam, който разполага с правото да взима самостоятелни решения по този въпрос. Сградата на учреждението е разположена в гр.Потсдам.

В компетенцията на Studentenwerk Potsdam влиза преди всичко процедурата по настаняване на новоприетите студенти. Освен това учреждението предлага и възможности за наем на частни квартири и стаи.
Адрес за контакт:

Studentenwerk Potsdam

Abteilung Studentisches Wohnen

Friedrich-Ebert-Str.4

14467 Potsdam
Частни квартири
Каним всички студенти, които не искат или не могат да получат стая в някое от така определените студентските общежития, да дойдат в гр.Бранденбург преди началото на учебната година и да потърсят частна квартира. Общото студентско ръководство (ASTA) ще Ви съдейства на драго сърце.

Email: astasoziales@fh-brandenburg.de


В близост до Университет Бранденбург (15 мин.път пеша) се разполага общежитието "Caasi". Тук можете да наемете едно- или двустайни апартаменти за кратък срок и на специално определена за студенти цена.

Всеки апартамент се състои от стая с едно или две легла, кухня, баня и тоалетна.

Допълнителна информация търете на адрес: www.caasi.de . На този адрес можете да изпращате вашите въпроси, както и да правите резервации.
5. Формални процедури след пристигане в Германия (редовни студенти и стипендианти по програма „ЕРАЗЪМ/СОКРАТ”)
В рамките на една седмица от пристигането си в Германия студентите трябва да подадат заявление в отдела за адресна регистрация в гр.Бранденбург.

Отдела можете да намерите на адрес: Am Gallberg 4B (тел. 0338158135). При всяка смяна на обявения от Вас адрес сте задължени да уведомите отдела за това. Извън рамките на гр. Бранденбург, отговорен за Вашата регистрация ще бъде отдела към населеното място, в което е наетото от Вас общежитие.

За регистрация се изискват задграничен паспорт и договор за наем.

Международният отдел към Университет Бранденбург е готов при необходимост да Ви съдейства. В началото на семестъра ще бъдат организирани няколко срещи, на които новоприетите студенти ще могат да попълнят с наша помощ част от нужните формуляри.


Медицинска застраховка
За да се запишете като студент в Университет Бранденбург, е необходимо да си направите предварително застраховка към немско осигурително дружество. Застраховката трябва да бъде с неограничено покритие за всички случаи на болест и злополука.

Студентите от държави членки на ЕС следва да представят Формуляр Е-111, който се получава от всяко едно осигурително дружество в родината на студента. Ако притежавате частна застраховка в рамките на ЕС, е необходимо да я удостоверите.

Всички студенти, граждани на държави, нечленуващи в ЕС, трябва да направят своите застраховки в Германия.
Разрешение за престой
Всички чуждестранни студенти в Германия – дори тези, за които не се изисква издаване на виза - трябва да получат разрешение за прстой в страната (Aufenthaltsbewilligung/ Aufenthaltserlaubnis/ за граждани на ЕС/).

Молба за разрешение трябва да бъде подадена в Отдела за обслужване на чуждестранни граждани в гр. Бранденбург преди изтичане валидността на временната виза (обикновено срокът е три месеца).

Отделът за обслужване на чуждестранни граждани можете да намерите на адрес:

Warschauer Str.7, 14472 Brandenburg ( тел. 03381-72 59 0)

Приемно време: вторник 7.30 – 12.00 и 13.00 – 18.00

четвъртък 7.30 – 12.00 и 13.00 – 15.00


Необходими документи:
● попълнено заявление за придобиване на временно местожителство (получава се на място от отдела за обслужване на чуждестранни граждани);

● валиден за периода на престой задграничен паспорт;

● виза, в случай, че се изисква такава;

● една паспортна снимка (гражданите на ЕС трябва да представят две снимки паспортен формат);

● удостоверение за записване в университета;

● удостоверение за направена застраховка към немско осигурително дружество;

● документ, потвърждаващ направената в страната адресна регистрация

(копие, което се получава от бюрото за адресна регистрация);

● удостоверение за финансова обезпеченост на запланувания престой

(за гражданите на ЕС, например на Швеция, е достатъчно да притежават неформално потвърждение от родители, братя или сестри или договор за стипендия. Гражданите на държави с визов режим трябва да покажат официално заверен документ за финансова подкрепа или наличие на парични средства).


6. Обща информация за следването в Университет Бранденбург
Семестриална транспортна карта
Транспортната карта, която получават всички новоприети студенти, дава възможност за ползване на всякакъв наземен и подземен транспорт в границите на лендeр Бранденбург и Берлин, включително и в гр. Магдебург.
Студентски стол и кафе-сладкарница
Студентският стол и кафе-сладкарницата в университета са отворени всеки ден, от понеделник до петък. Сладкарницата отваря в 8.00 ч. и в нея можете да намерите леки закуски. Столът е с работно време всеки делничен ден от 11.00 до 14.00 ч. В него се предлагат четири различни по вид ястия на цени от 1.20 до 2.30 евро.
Културни мероприятия и спорт
Студентското ръководство (ASTA) предлага различни възможности за спортни занимания като волейбол, футбол, водни спортове и др.

Студентският бар "IQ" се намира в сградата на Факултета по икономика. Там се организират различни партита и изложби. "IQ" е и мястото за срещи на студенти и преподаватели.


Електронна поща
Всеки студент в Университет Бранденбург получава личен е-mail адрес и собствена директория. Студентите, наели квартири в общежитието на улица „Zanderstrasse”, имат достъп и до Интернет.
Библиотека
Библиотеката на Университет Бранденбург се намира на мястото на съществувалата едно време офицерска конюшня. На разположение на студентите е богата на научна литература и учбници зала, даваща отлични възможности за набавяне на необходимите за следването материали. Каталогът на университета е достъпен от всяка точка на земното кълбо чрез WorldWideWeb, което дава възможност за търсене, независимо от работното време на библиотеката (www.fh-brandenburg.de/bibliothek).

За наемането на книги в библиотеката за първи път се изисква представяне на лична или студентска карта.


Обслужване на студентите
В стремежа си да улесни престоя на новодошлите студенти в първите дни от пристигането им в Бранденбург/Хафел, международният отдел в университета организира отделни информационни семинари. Сътрудниците ни, в лицето на студенти от различни специалности, поемат отговорността за предоставяне на подкрепа и съдействие при уреждане на различни визови проблеми, при подаване на документи до отделните учреждения, както и при съставяне на учебна програма за семестъра, насочване към най-близкия супермаркет и т.н.
Академична година
Учебната година стартира с т.н. "въвеждаща седмица" за всички новоприети студенти.Тя се провежда в средата на месец септември. Лекциите започват в края на същия месец и приключват в последните дни на януари, с началото на сесията, която свършва в средата на февруари.

Учебните занятия през летния семестър продължават от средата на март до края на юни, а лятната сесия стартира в средата на юли.


Възможности за финансова подкрепа
Средствата за издръжка в Бранденбург/Хафел възлизат на около 500-600 евро месечно. Университетът не предлага стипендии или друг вид финансова помощ. Заинтересованите студенти могат да се възползват от стипендиите, отпускани за обучение в Германия от различни фондации. Актуални информация в тази връзка търсете на адрес:

www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html
7. Условия на живот, които гр. Бранденбург предлага
Възникналият преди повече от 1050 години град Бранденбург/ Хафел е изграден от три оформили се в периода на историческото му развитие части: стар град, нов град и катедрален остров. Старият и новият град са разделени от река Нафел. Двете кули, останки от валово съоръжение, както и градската стена, напомнят за древните готически градски укрепления.
Изградената през 1401г. в новата част на града църква"Св.Катерина" е един впечатляващ пример за традициите в северногерманската тухлена готика. Няколко години по-късно в старата част на града е издигната изцяло от тухли и църквата " Св.Готхарт", а пред кметството - високата повече от пет метра каменна статуя на Роланд. Изработената в края на 15 в. фигура е сегашният символ на Бранденбург/ Хафел.

На територията на катедралния остров - първоначалния център на града - се издига най-старото здание в Бранденбург/ Хафел – катедралата " Св.св. Петър и Павел".

С повече от 400-те си културно-исторически паметници, разположени само в старата градска част, Бранденбург/ Хафел заема челна позиция с най-голяма гъстота на културно-исторически обекти в област Бранденбург. Повече от половината здания в неговата историческа вътрешна част са реставрирани.
Минаващата през гр.Бранденбург р. Хафел допринася съществено за изграждането на неговия общ изглед. Ботатите на природни забележителности околности, просторните ливади и безбройните езера дават прекрасни възможности за спорт и почивка. Вярно е, че зимата предлага по-малко възможности за развлечение, но пък замръзналите езера могат да се превърнат в отлични зимни пързалки, а хълмът Мариенберг - в писта за спускане с шейни.
През горещите летни дни изборът на забавления може да създаде истински главоболия: ветроходство, плаване с моторни лодки, гребане, риболов или плуване.

Великолепните езера във и около гр.Бранденбург/ Хафел вдъхновяват не само почитателите на водни спортове. Прелестните плажове приканват любителите на тишината и спокойствието. Авантюристично настроените туристи и запалените по колоезденето могат да почерпят вдъхновение, бродейки през специално обозначените за тази цел пътеки. Почитателите на конната езда и летателните спортове ще бъдат напълно удовлетворени от условията, които им се предлагат, а голф феновете ще открият прекрасни и достъпни местенца, където да се отдадат на своето любимо спортно занимание.


Това, което много хора в Германия не знаят е, че именно град Бранденбург/ Хафел дава името на цялата област Бранденбург.
Какво точно може да предприеме човек в Бранденбург?
Всеки, който пожелае, може да се възползва от възможността да посети различните музеи в града и преди всичко Индустриалния музей, "Музикалната кула на д-р Моте"- пазителя на мира, музея към катедралата, Музея на престъпленията и мъченията, Музея на носталгията, изложбата на въздухоплавателни съдове и много други.

За тези, които искат да разучат подробно прелестите на града, наистина ще e от ползa да наемат колело, платноходка или кану.

Обиколките по р.Хафел са една великолепна възможност за новодошлите да видят града под съвсем различен ъгъл.

Сред многобройните развлечения са плувният басейн (с помещение за отмора, джакузи и сауна), театърът, двете кина и няколкото на брой дискотеки.


Повече информация за гр.Бранденбург/ Хафел можете да намерите на адреси:

www.fvv-brndenbrug.de

www.stadt-brb.de

Превод: Бистра Ивановаe-mail:biovanova@yahoo.co.uk

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет