Списък на научните публикации и разработки на доц д-р Йордан Нешов Йотов вту “Св св. Кирил и Методий”Дата23.07.2016
өлшемі71.47 Kb.
#217486

СПИСЪКна научните публикации и разработки на доц. д-р Йордан Нешов Йотов

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

І. Дисертация:

Изследване развитието на силовата издръжливост на момичета 11-15 години, ориентирани към бягания на средни разстояния. С., ВИФ, 1985 (автореферат).ІІ. Учебници, помагала:

1. Физическо възпитание. Учебник за студентите от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (специалност Начална училищна педагогика). В. Търново, ВТУ, 1987, 68-79 (в съав-торство).

2. Физическо възпитание. Учебник за студентите от специалност Предучилищна педагогика. В. Търново, ВТУ, 1990, 54-60, 74-93 (в съавторство).

3. Интегралният подход в обучението по физическа култура за началния курс. В. Търново, ВТУ, 1991 (в съавторство).

4. Правилознание в леката атлектика. Състезания в ученическа възраст (съав-торство). В. Търново, 2002.

5. Физическо възпитание. Учебник за студентите от ВТУ “Св. Св. Кирил и Мето-дий” (специалност Начална училищна педагогика) В.Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В.Търново, 1994 (Второ преработено и допълнено издание) 43-67 стр. (в съавторство).

6. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник за студенти. В. Търново,Издателство “Бойка”, 2003 (в съавторство) част І, глава V (принципи на обучение 61-72 стр), част ІІ глава (глава V Спортна подготовка – 219-226 стр. Глава VІІ и VІІІ 240- 260 стр)

ІІІ. По въпроса на силовата подготовка и силовата издръжливост в средните и дълги бягания

ІІІ. 1. Научни статии:

1. Разностранната подготовка при бягането на средни разстояния. “Т р е н ь о р с к а м и с ъ л”, 1980, № 6, 51-56.

2. Силовата подготовка и силовата издръжливост – фактори за по-високи успехи в бяганията на разстояния. – “В ъ п р о с и н а ф и з и ч е с к а т а к у л т у р а”, 1980, № 6, 343-348.

3. Изследване измененията на скоростта на бягане и нейните параметри (дължина и честота) при подрастващи бегачки. ІХ Национален преглед на ТНТМ, Национален младежки научно-технически симпозиум. – В: Биология 1981, 1981, С., Единен център по биология при БАН, 1981, 472-476.

4. Разпределение на средствата със силова насоченост в структурата на годишния тренировъчен цикъл при бегачи на средни разстояния. – Информационен бюлетин на ОС на БСФС и НПЛ, В. Търново, 1984, кн. 3, № 9, 4-9.

5. Експериментиране на средства и методи за развитие на силовата издръжливост при момичета (13-14 години) с насоченост към бягания на средни разстояния. – “Въпроси на физическата култура”, 1985, № 2, 55-59.

6. Изследване на някои параметри на силовата издръжливост във възрастов аспект (11-15 години). – “В ъ п р о с и на ф и з и ч е с к а т а к у л т у р а”, 1985, № 3, 26-29.

7. Средствата за развитие на силовите възможности в структурата на тренировъчния процес при бягането на средни и дълги разстояния – В Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и и Методий”, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В.Търново, 2005, 313-320.ІІІ. 2. Научни доклади:

8. Изследване влиянието на различни тренировъчни средства (изометрични упражнения, бягане срещу наклон и крачкови подскоци) върху пулсовата честота на бегачки младша възраст. – В: ХХІІ научна конференция на младите научни работници към клуба за научно творчество при ВИФ “Георги Димитров”, 13. ХІ. 1980, С., ВИФ, 1980, 28.

9. Промени в антропометричните и функционални показатели на момичета 12-14 години, ориентирани към средни разстояния. – В: ХХІІ научна конференция на младите научни работници към клуба за научно творчество при ВИФ “Георги Димитров”, 13. ХІ. 1980, С., ВИФ, 1980, 28.

10. Корелационно-факторна структура на силовата издръжливост във възрастов аспект (11-15 години). – В: Юбилейна научна сесия, посветена на 40-годишнината на Съюза на научните работници в България и 20-годишнината на Великотърновския клон на СНРБ, 16. Х. 1984, В. Търново.

11. Влияние на упражненията за развитие на силовата издръжливост върху скоростта на бягане при 800 метра. – В: Юбилейна научна сесия “40 години ВМЕИ “Ленин”, 30. Х. 1986, С., ВМЕИ, 77-81.

12. Влияние на някои средства за развитие на силовата издръжливост върху функционалните показатели на подрастващи бегачки на средни разстояния. – В: Конференция на младите научни работници при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 19. V. 1986.ІV. По въпроса на високото спортно майсторство

ІV. 1. Научни статии:


1. Разпределение на усилията при 800 метра гладко бягане – жени. Т р е н ь о р с к а м и с ъ л, 1978, № 7, 11-16.

2. Тенденции за игра в защита на отборите, участници в ХІІІ европейско първенство по баскетбол за девойки – В. Търново-89. – В: Научна сесия ВМЕИ “Ленин-89”, 5-6. Х. 1989, ВМЕИ, 21-22.

3. Взаимовръзка между дисциплините от триатлона и влиянието им върху крайния резултат. – В ъ п р о с и н а ф и з и ч е с к а т а к у л т у р а.

4. Изследване на скоростно-силовото развитие на тенисиста във възрастов аспект (12-18 г.) (съавт.) 188 – 190).

5. Йотов, Й., Д. Кадинова. Физическата дееспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Сб. “Взаимодействие между университетите и неправителстве-ните организации по пътя на интеграция в Европейския съюз”, Габрово, 2000, с. 359.

6. Моделиране на комплексните скоростно-силови възможности на копиехвъргача. – В Национална научна сесия “Педагогически приноси в памет на проф. Д-р М. Герасков”, Враца 2004, с.282-286 (в съавторство) издателство “Бойка” 2005 В.Търново.


V. По проблема за изследване на физическите качества, физическата дееспособност, професионално-профилираното обучение по физическо възпитание и ТМФВ на студентите от педагогическия ВУЗ


V. 1. Научни статии:
1. Оценка на техническата подготвеност на студенти стрелци. – В ъ п р о с и н а ф и з и ч е с к а т а к у л т у р а, 1987, № 10, 7-10.

2. Социологично проучване със студенти, подготвящи се за учители по физическа култура във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – В ъ п р о с и н а ф и з и ч е с к а т а к у л- т у р а, 1990, № 6, 53-57.

3.Изометричната тренировка в подготовката на студенти от профилираните групи по спортната стрелба. – В: Научна сесия ВМЕИ “Ленин-89”, 5-6. Х. 1989, С., ВМЕИ, 12-13.

4. Влияние на заниманията със ЛОМ (летен отбранителен многобой) при студенти върху показателите от НФК “Родина”. – В: Научна сесия ВМЕИ “Ленин-89”, 5-6. Х. 1989,С., ВМЕИ, 21-22.

5. Оптимизиране на практико-методическата подготовка по лека атлетика на студен-тите от специалност “Физическо възпитание”. Международна научна конференция “Физическото възпитание и спортът между два свята”. В. Търново 27-28 окт. 2000. Сборник доклади.

6. Изследване върху някои личностни способности на студентите от НУП. Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 237. Международна научна конференция “Кинезиология 2002” 25-26 окт. 2002. Сборник трудове. Т. 1. В. Търново.

7. Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезио-ложка теория (съавт.), 107-110. Международна научна конференция “Кинезиология 2002” 25-26 окт. 2002. Сборник трудове. Т. 1. В. Търново.

8. Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Международна научна конференция “Кинезиология 2002” 25-26 окт. 2002. Сборник трудове. Т. 1. В. Търново.

9. Военно-патриотичното възпитание на студентите от профилираните групи по спортна стрелба в педагогическия ВУЗ. – Научна сесия ВМЕИ “Ленин-87”, 23. Х. 1987, С., 1987, ВМЕИ, 26-27.

10. Изследване динамиката на физическата дееспособност на студентите от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – В: Юбилейна научна сесия “Наука, обучение, производителност”, 5-6. Х. 1989, ВТУ Русе.

11. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. – В: Научна конференция “Научно-практически аспекти на физическото възпитание във ВУЗ”, 17-18. І. 1991, В. Търново.
VІ. По проблема на физическата дееспособност и развитие на физическите качества на учениците от началния курс

VІ. 1. Научни статии:

1. Развитие на скоростно-силовите възможности при 8-годишни момичета чрез уроч-ната и извънурочна дейност в ЕСПУ. Доклади от международната научна конференция по лека атлетика “Йорданка Чанкова – 1989 г.”. – В: Научни трудове на ВИФ “Георги Димитров”. Т. ХХІХ, кн. 9, 1989. С., 1990, 36-42.

2. Подобряване на някои физически качества при 8-годишни деца чрез използване на повишен обем от средства за развитие на общата издръжливост. Научно-методическа конференция “Ефективност и перспективи за развитие на системата на учебно-възпитателната работа по физическа култура в ЕСПУ”, 1-2. ХІІ. 1988, Хасково. – В: Научни трудове на ВИФ “Георги Димитров”. Т. ХХІХ, кн. 3, 1989. С., ВИФ, 1989, 62-65.

3. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развиване на физи-ческите качества при 6-годишни ученици. Доклади от международната научна конфе-ренция по лека атлетика “Йорданка Чанкова – 1990 г.”. – В: Научни трудове Националната спортна академия за 1990.

4. Изследване изменението на някои физически качества чрез комплексно и целе-насочено развиване при 6-годишни момичета. – В: Въпроси на физическата култура.

5. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. – В: Научна конференция “Научно-практически аспекти на физическото възпитание във ВУЗ”, 17-18. І. 1991, В. Търново.VІ. 2. Научни статии


6. Въпросите за развитие на физическите качества в начална училищна възраст, отразени в българската и съветска периодична литература.

7. Въпросите за развитие на физическите качества в начална училищна възраст, отразени в българската и съветска периодична литература. – В: Юбилейна научна сесия “25 години Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963-1988”, 19-21. V. 1988, В. Търново. – В: т. 4, Педагогика и психология, В. Търново, 1988, 50-51.

8. Подвижните игри и активната физкултурна и спортна дейност. “Начално обра-зование”, 1992, № 5, с. 43.

9. Подвижните игри и чуждоезиковото обучение – В Мeждународна научна конфе-рениця “Актуални проблеми на физическата култура” София 16-17 декември 2005 г. В “ Спорт и наука” брой.1 2005 /извънреден/.

10. Издръжливостта като част от всестранната физическа подготовка на ученика. – В Национална научна сесия “Педагогически приноси в памет на проф. Д-р М. Герасков” Враца 2004 , с 243-252. Сборник доклади, издателство “Бойка” В.Търново 2005.

11. Анализ на постиженията в лекоатлетическите дисциплини в ученическите игри през 2003 година. – В Национална научна сесия “Педагогически приноси в памет на проф. Д-р М. Герасков” Враца, 2004, с. 199-205 (в съавторство), Сборник доклади, издателство “Бойка” В. Търново 2005.
VІІ. Внедрителска дейност


1. Експериментални изследвания за определяне на ефективни средства и методи за развитие на силовата издръжливост при подрастващи състезателки на средни разстояния. – В: “Средно спортно училище “Г. С. Раковски”, В. Търново, 1975-78.
Каталог: userinfo
userinfo -> Гл ас. Магдалена Ганчева Списък на публикациите
userinfo -> Списък на публикациите
userinfo -> Монографии: Miloslava Sokolová – Marta Vojteková – Wirginia Mirosławska – Miroslava Kyseľová, Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, 336 s
userinfo -> Автобиография златко Георгиев Върбанов Лични данни
userinfo -> Владимир Стоев Хънтов Дисертация : Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка диссертация
userinfo -> Катедра "русистика" списък на научните публикации на доц. Д-р наталия димитрова пенева за периода
userinfo -> Биография иван Георгиев Узунов доцент с. Самоводене, обл. В. Търново
userinfo -> Списък с преводни публикации на гл ас д-р Петя Цонева Иванова


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет