ST. petersburg devlet üNİversitesi Şarkiyat faküLtesiДата24.06.2016
өлшемі117.5 Kb.
#156780

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, X/2 (Kış 2010), s.39-49.

ST. PETERSBURG DEVLET ÜNİVERSİTESİ

ŞARKİYAT FAKÜLTESİ (ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ)

KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN KIRIM TARİHİ İLE

İLGİLİ ESERLERİN BİBLİYOGRAFYASI

Serkan ACAR*ÖZET

Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nin Çar Petro döneminde kurulan mühim bir kütüphanesi bulunmaktadır. Araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla, kütüphanede mahfuz eserlerin tam künyelerinin ilgililere duyurulmasının uygun olacağını düşündük. Bu kütüphanenin ne basılı ne de dijital ortamda bir kataloğu vardır. Fakat eserlerin bibliyografya kartları, konularına göre tasnif edilmiştir ve araştırmacıların kullanımına da açıktır. Bu kütüphanede çalışırken Kırım tarihi, sanat tarihi, ekonomisi ve Kırım Tatarcasına ait kitap ve makale künyelerinin bulunduğu sandıktaki tüm eserleri eksiksiz olarak kaydedip bu konularda çalışan araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla, Şarkiyat Fakültesi kütüphanesinde mahfuz, 147 adet eserin tam künyesini ilgililere duyurmayı uygun gördük.

Anahtar kelimeler: Kırım, Kırım tarihi, Petersburg, Kütüp-hane.

ABSTRACT

Oriental Faculty of St. Petersburg State University has a library, established during the reign of Peter the Great, with a very eminent place concerning Turcology studies. This lib-rary has neither a digital nor a printed catalogue. But there are bibliography cards, which are alphabetically ordered and available to researchers. During our research in the library, we recorded the entire list of books and essays on the his-tory, art history, economics and language the Crimean Ta-tars. In order to provide convenience to other researchers, we listed names of the 147 works that are being kept in the library.

Keywords: The Crimea, History of the Crimea, St. Peters-burg, Libraries.

Bilindiği üzere Rusya’nın St. Petersburg şehri dünyanın en önemli Türkoloji merkezlerinden biridir. Çar Petro döneminde, 1724 tarihinde kurulan St. Petersburg Devlet Üniversitesinin en köklü birimlerinden olan Vostoçnıy Fakultet (Şarkiyat Fakültesi)’te Türkçe, Çince, Japonca, Korece, Farsça, Arapça, İbranice, Ermenice, Kürtçe, Urdu dilleri ve daha başka pek çok dil öğretilmekte; ayrıca Doğu dünyasının tarih ve kültürüne ilişkin değerli çalışmalar yapılmaktadır. Şarkiyat Fakültesi, Rus yayılmacılığının hız kazandığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1855-1917 yılları arasında, takip edilen Rus dış politikasına paralel olarak, devlet desteği ile oldukça gelişmiş ve tabiri caizse altın çağını yaşamıştır. Bolşevik devriminden sonra ise Sovyet tarih yazımı temelinde çalışmalarına devam etmiş ve Çarlık dönemindeki ihtişamından uzaklaşmıştır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte toparlanma sürecine giren Rusya’da bugün sosyal bilimlerin Amerika veya Avrupa ile boy ölçüşebilecek düzeyde olmadığını belirtmek gerekir. Öyle ki, Şarkiyat Fakültesi günümüzde yarı atıl durumdadır ve çalışanlarının ifadesi ile ciddi malî problemler ile boğuşmaktadır.

27. 02. 2009 - 17. 12. 2009 tarihleri arasında, Rusya hükümet bursu ile 10 ay boyunca doktora çalışmalarımızı sürdürdüğümüz St. Petersburg şehrinde iken, Şarkiyat Fakültesi kütüphanesinde ne basılı ne de dijital ortamda bir katalogun mevcudiyetine rastlamadık. Fakat adını andığımız kütüphanedeki eserlerin bibliyografya kartları konularına göre tasnif edilmiştir ve araştırmacıların kullanımına da açıktır. Kırım tarihi, sanat tarihi, ekonomisi ve Kırım Tatarcasına ait kitap ve makale künyelerinin bulunduğu sandıktaki tüm eserleri eksiksiz olarak kaydedip bu konularda çalışan araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla, Şarkiyat Fakültesi kütüphanesinde mahfuz, 147 adet eserin tam künyesini ilgililere duyurmayı uygun gördük.

Aşağıdaki bibliyografya çalışmasında, eserlerin künyeleri orijinal kartlardaki basılı şekilleri ile kaydedilmiş, erişim numaraları ise koyu renkli harflerle belirtilmiştir.ИСТОРИЯ

 1. V. P. Babançikov, Sivastopol Panoraması Levha-yı Seyir İçün Kılavuz, Bahçesaray, 1929, (31 sayfa), OI 4628.

 2. Андриевский, А., Крым и Крымские Татары, Киев, 1892, (34 с.), WI 1184.

 3. Горчакова, Е., Воспоминания о Крыме, М. 1883 (214 с.), (В память смолетнего юбилея присоединения Крыма), Tr. II. 58.

 4. Кушнеров, ?, Судакская Допкна и Вновь освященная Тенуезкая Древняя Капелла, Феодосия, 1885, (18 с.), WI 1038.

 5. Обозрение Южного берега Тавриды,. В 1815 году. В Туле. В. Типогр. Губерн. Травления. 1822 года (4), (192 с.), WI 1164.

 6. Толстой, Иван, Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте, Петроград, 1918, (162 с.), OI 16465.

 7. Янат, А. А., Яила теперь и будушем. Под. Ред. Начал. Крымских водных изыск. Инж. Путей сообш. К. Д. Кельтсера. Матер по водн. Изыск. В Крыму. Вып. II., Симферополь, 1914, WI 1057.

 8. Москвич, Григорий, Практический Путеводитель по Крыму, Одесса, 1895, (424 с.), WI 975.

 9. Сосногорова, М., Путеводитель по Крыму для путешесвенников составила М. Сосногорова. II. Изд. Сприлож.статьи «Берег Крыма от Феодосии до Евпатории как климато-печеоная местность», XX, 362, (13 c.) Одесса, 1874, WI 1025.

 10. Зенкевич, Хр., Настоящее и прощедшее Крыма. Краткий географический и историко-этнографический очерк, Керчь, 1889, (53 с.), WI 1035.

 11. Масленников, А. А., Древние географические ориентиры Восточного Крыма и современный археологические реалии// Вестник Древней Истории, 1998, N. 4, c. 117-129, У II 96.

 12. Щеглов, А. Н., Заметки по древней географии и топографии Самарии и Таври-ды// Вестник Древней Истории, N. 2, (92), М. «Наука» c. 107-110, II 96.

 13. Dubois de Montpéreux, Frédérich, Quelque most sur la géographie et l’historie an-cienne de la cote de Crimea, 1843, (461 s.), 1 karta. (В кн. Voyage autor du Caucase… томе VI), Kp-393.

 14. Бабков, И. И., Роза ветров итальяских моряков и Крымских рыбаков- В кн. «Страны и Народы Востока» Вып. VIII. География-Этнография-История. М. «Наука», 1969, с. 38-39, OII 20551.

 15. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, Повлом Сумароковым. С историческим и топографическим описанием всех тех мест., (238 с.), 1 Карта, М. 1800. (4), ?.

 16. Kinglake, Aleksander William, The Invansion of the Crimea: Its origin and an account of its Progress down to the Death of Lord Raglan, Second edition, Vol., I, London, 1863. XXVI, 519, (32), OI 13519.

 17. Таврическое общество истории, археологии и этнографии Симферополь. Извес-тия Таврического об-ва истории, археологии и этнографии, Симферополь, 1927, II 718.

 18. Seyyid Mehmed Rıza, Es Seb’üs Seyyar fi Ahbar-ı Müluki’t Tatar, 76.

 19. Вельяминов-Зернов, В. В., Материалы для истории Крымского Хантсва, издан-ныя, по распоряжению Имп. Академии Наукь. Из Московского главного архива министрество иностранных дель. Издаль В. В. Вельяминов-Зернов, СПБ, 1864. IX, (941 c.), Kp. 399 ve W IV-91 (2 adet).

 20. Григорев, А. П., Жалованная грамота Улуг-Мухаммеда. В сб: «Вопросы Филоло-гии Стран Азии и Африки», Вып. I. Л., ЛГУ, 1971, с. 170-177, OI-26209.

 21. Зайончковский, Ананиаш, «Летопись Кипчакской Степи» (Теварих-и Дешт-и Кипчак) как источник по истории Крыма. В кн. «Восточные Источники по Ис-тории Народов Юго-Восточной и Централной Европы»., М. «Наука», 1969, II. C. 10-28, ?.

 22. Вавильева, О. В., Крымско-Татарские рукописные материалы в отделе рукопи-сей // Восточный Сборник, Вып. 5, СПБ, 1993, с. 37-45, O II 18876.

 23. Смирнов, Василий Дмитриевич, Крымско-Ханские грамоты. Симферополь, Ти-погр. Таврическ. Губерн. Земсва, 1913, (39 с.), W II 1150.

 24. Ретовский, О. Ф., Тенуэзко-Татарские монеты города Каффы, Симферополь, 1889 статья I-II-III, W II 1730.

 25. Смирнов, Василий Дмитриевич, Таврическая монета (очеркь историй феодо-сийскаго монетнаго двора) Проф. В. Д. Смирнова (отд. Оттиск изь Горнаго Жур-нала), за июнь 1892 г. (60 с.), Kp-394/p-3.

 26. Retowski, O., Die Mümen der Girei Tafeln und 32 Abbildungen, Moskau, 1905, Kp-394/H-I.

 27. Osman Akçoraklı, Eski Kırım ve Otuz’da Hicrî V ve VII. Asırlara Ait Yazılı Taşlar (Старо-Крымские и Отузские надпис XIII-XV. вв.), Симферополь, 1927, (15 c.), Kp-394/1.

 28. Филоленко, В. И., Тамги Татарских кладбищ Евпаторий, Симферополь, 1928, (22 с.), N III 264.

 29. Разбор надписей надгробных каменей наиденных в 1886 году внутри Текии Шах Али хана в Касимове, 1889, (8 с.) 2 табл. W II 1729.

 30. Савелия, О. Я.- Сарновский, Т., Две латинский надпис из Балаклавы и Херсона// Вестник Древней Истории, 1999, N. 1, s. 42-45, J II 96 Nova.

 31. Özenbaşlı Ahmed, Çarlık Hâkimiyetinde Kırım Faciası Yahud Tatar Hicretleri, Ak-mescid, 1925, (31 sayfa), XIV 1035.

 32. Remmal Hoca, Tarih-i Sahib Giray Han, 1880, (Mikrofilm-164 sayfa, Bibliotheque Nationale, Paris), Mikr 6.

 33. Giray Sultan Halim, Gülbin-i Hanan Yahud Kırım Tarihi, İstanbul, 1327, XII 141.

 34. Giray Halim, Gülbin-i Hanan, İstanbul, 1287, XII 142.

 35. Аничков, Дмитрий Сергеевич, Feldzug in der Krim…, Teil 3. (Supplement)/ Von G. Baumgarten, 1860, (65 c.), CB/V-50.

 36. Аничков, Дмитрий Сергеевич, Feldzug in der Krim/Von Anitschkof, Berlin: Mittler, 1860, CB/V-50.

 37. Башкиров, А. С., Историко-археологический очеркь Крыма. Оттиск из путево-дителя «Крым», Симферополь, 1914, (129 с.), WI 1046.

 38. Васильев, А. А., Готы в Крыму. Ранная пора христианства и эпоха переселения народов. 2 Время Византийского, Хазарского и Русского влияния (с VI до начала XI в), Отд. Отт.: «ИРАИМК» Т. 1 N. 26. 1921, с. 1-80; 179-282, ?.

 39. Веселовский, Н., Рец. на кн.: В. Д. Смирнов, Крымское Ханство под верховенст-вом Отоманской порты до начала XVIII века, СПБ, 1887. Б. т. Б. r- 36 c. Отд. От-тиск из Жмип 4. 261. 390/31 отд. 2 1889 r. с. 168-203. Тr II 57 Kp- 390a/p-4.

 40. Грантовский, Э. А., Погребова. М. Н., Раевский. Д. С., Киммерийцы в Передней Аэий// Вестник Древней Истории, 1997, N-4, c. 69-85, J II 96/Nova.

 41. Дубровин, Н., Трисоединение Крыма к России. Рекстрипты, письма, репяции и донесения. Том 2, 1778 г. СПБ, 1885 (924 с.), O II-14872.

 42. Исторические известия о Крыме (из месяце слова на 1775), с. 363-402, W II 1397.

 43. Корниенко, Д. И., Географическая оборона Севастополя в Крымской войне 1853-1856 года, М., 1954 г., W II 1397. 40 c. (Всесоюзное об. Во по распростр. полит. и научных знаний) Б-5055/54.

 44. Корш, Ф. Е., Универсалы Петра Великого в буджауким и крымским татарам, (19 с.), М., 1893, (Отд. Оттиск из III вып. «Древностей Восточных» Имп. Моск. Ар-хеол. об-ва), O II 13714.

 45. Макгинг, Б., На Рубеже. Култура и История Политиского Царства/ Пер. О. Л. Габелко// Вестник Древней Истории-1998, N. 3. c. 97-112, J II 96/Nova.

 46. Мухаммедь Риза, Ассебь ос сейярь или семь планеть содержащий историй Крымскихь хановь оть Менгли-Гирей Хана I-го до Менгли-Гирей Хана II-го, Казан, 1832, 344 с., Kp-390-1.

 47. Леонидь, Архим., Два акта XV века сь обьяснительными кь опыть притечаниями (сообщ. Д. Чл. Архимандрить Леонидь), Kp- 394 p-2.

 48. Петрунь, Ф., Ханськи ярлики на Украинськи земли (до питання про татарську Украину), 18 с., Оттиск., М II 182.

 49. Смирнов, Василий Дмитриевич, Крымское Ханство под верховенством Отоманс-кой порты до начала XVIII века, СПБ, 1887-V, XXXV, 772 с. Указ.: с. 719-768, Тr II 62 Kp- 390 p-4.

 50. Статенный список стольника Василия Тяапкина и дьяка Никиты Зотова, по-сольтва в Крым в 1860 году, для заключения Бакчисарайскаго договора. Издан с подлинника хранящагося в библиотеке кн. М. С. Воронцова, Одесса, 1850, 284 с., WI-1059.

 51. Хартахай, Ф., Историческая судьба Крымских татар, отд. отт. из: «Вест. Европы», 1866, Т. 2, с. 182-236; 1867, Т. 2, с. 140-174, Тr II 173.

 52. Шармуа, Ф., Набег Крымских татар на польшу в 1653 по Р. Х. или в 1063 году Згипты. Перевод с французского, 23 с., W II 1667.

 53. Deuxiéme mémoire adressé au gouvernement de S. M. L’emperur Napoleon III sur l’expéedition de Crimeé et la querre D’orient par un officier general, Geneve, 1855, 71 c., O II 14301.

 54. Etude Diplomatique sur la querre de Crimeé (1852 a 1856) par un ancien diplomate T. II, St. Petersbourg, 1878, 425 c., Kp-339.

 55. Fay, Ch., Souvenirs de la querre de Crimeé 1854-1856, Paris, 1867, 397 c., 3 карты. O II 14220.

 56. Kinglade, Alexandre William, L’Invsion de la Crimeé Origin et Historie de la Guerre Jusqu’a la mort de lord Raglan. Traduit sur la troisieme edition Anglaisa avec Théo-dore Karcher, T. III, Bruxelles, 1864, 334 p., O I-13525.

 57. Tomaschek, Wilhelm, Die Goten in Taurien. Von Wilhelm Tomeschek, Wien, 1881, 75 c., (Ethnologische Forschun gen über Ost-europe und Nord-Asien Von Wilhelm Tomeschek I), Kp-395.

 58. Богданова, Н. М., К вопросу о городском управлении в Херсоне в начале XIII века// Сщциалный группы традиционный обществ. востока- Ч-1, М., 1985, с. 42-63, O II 31800.

 59. Завойкин, А. А., Синдская гаван (синдик) горгиппия// Вестник Древней Исто-рии, 1998, N. 3, с. 134-145, J II 96/Nova.

 60. Николаенко, Г. М., Херсонес Таврический и его хора// Вестник Древней Исто-рии, 1999, N. 1, с. 97-120, J II 96/Nova.

 61. Погребова, М. Н., Раевский, Д. С., Яцеко, И. В., Киммерийская проблема// Вест-ник Древней Истории, 1998, N. 3, с. 69-87, J II 96/Nova.

 62. Сапрыкин, С. Ю., Херсонеская проксения Синопейцу// Вестник Древней Исто-рии, 1998, N. 4, с. 41-65, J II 96/Nova.

 63. Федоров, Ф. Ж., Крым с Севастополем, Балаклавон и другими его городами. С описанием рек, озер, гор и долин. С его историею, жителями и нравами, обыча-ями и образом живни. Изд. II внов. Перед со включ событ. 1854 года, Кораблева и Сирякова, СПБ, 1855, 245 с., 1 план, 3 илл., I 1036.

 64. Якубовский, А., Рассказ Ибн-ал-Биби о походе малоазийских турков на Судак, Половцев и Русских в начале XIII в., Б. М., б. 2, 24 с., Оттиск из «Византийского Временика», Т. 25, с. 53-76, СВ/У-1387.

 65. Акчокраклы, О., Новое из истории Чуфут-Кале, Симферополь, 1928, 15 с., с илл.,(Госудерсвенный дворец-музей тюрко=татарской культуры в Бахчисарае), Отд. Отт. из «Известий Таврич», об-ва Ист. Археол. и Этногр., Т. II Kp-395 p-1.

 66. Беккер, Павел, Керчь и Тамань, Одесса, 1852, 34 с., Авт. Указан в конце текста, W II 1672.

 67. Бибиков, С. Н., Предварительный отчет о работе Крымской экпедиции 1935, с. 195-212, (Советская Археология N. 1, М. Л., 1936), J II 124/Nova.

 68. Блаватский, В. Д., Синдская археологическая экпедиция 1951 года, (Вестник А-кадемии Наук СССР), 1951 т. 10, с. 67-70, J II 2/Nova.

 69. Высотская, Татьяна Николаевна, Поздный скифы в юго-западном Крыму, Киев, 1972, 192 с., O I 23682.

 70. Гаркави, А., По вапросу о иудейских древностяах, найденных фирковичем в Крыму, (журн. Мин. Народ Просв. Ч. СXСII отд. 2), 98-121 с., Б 5013 Бч.

 71. Геру, К., Исторический оброз археологических иследований и отрытий на Та-манском полуострове с конца XVIII столетия до 1859 года. Преимущественно по неизданный источникам, М., 1876, 117 с., карта, W IV 77.

 72. Госудерсвенный историко-археологический Херсонесский музей, Херсонесский сборн. Вып., Симферополь, Крым из дат, 19..., СВ УI-117.

 73. Библиотека имеет: Вып. УI. Стржелсцкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. К Истории древнего земледелия в Крыму, 1961, СВ УI-117.

 74. Графорити античного Херсонеса (на чернолаковых сосудах)/ АНУССР, Ин-т археологии, Киев, 1978, 139 с., 8 табл (фото). 31 табл (прориси), O II 33721.

 75. Кеппен, Петр Иванович, Одревностях южного берега Крыма и гор Таврических. Сочинение Петра Кеппена, СПБ, Тип., Акад., Наук, 1937, 409 с., W II 1038. W II 2185. W II 128.

 76. Кеппен, Петр Иванович, Указатель к карте южного Крыма, принадлежащей к Крымскаму сборник Петра Кеппена, СПБ, Акад., Наук, 1836, 68 с., W II 1052.

 77. Писмо к Графу Алексею Ивановичу Мусану-Рушкину. О камне Тмутороканском, найденном на острове Тамане в 1792 году. С описанием картин к писму припоженных, СПБ, 1806, 51 с., W IV 65.

 78. Харузин, Алексей, Древния могилы Гурзуфа и Туруша (на южном берегу Крыма), М., 1890, 102 с., W IV 79.

 79. Чепурина, П., Евпаторийская ханская мечеть Джума-Джами (Хан-Джами), Евпа-тория, 1927, 8 с., Kp-395 p 2.

 80. Бернштам, А. Н., Жилище Крымского предгорья, 1931, 46 с., илл., (Известия гос. Акад., Истории Материальной культуры Т. 9 вып. 6/7), O II 13622.

 81. Марков, Евгений, Очерки Крыма. Картины Крымской жизни, природы и исто-рии, СПБ, К. Н. Птотников, 1872, 506 с., W II 1120.

 82. Самоллович, А., Среди Крымскихь Татарь летом 1916 г. (Оттискь изб N. 54 Известий Таврической Архивной Комиссий), Симферополь, 1917, 8 с., Kp-396 p 2.

 83. Самоллович, А., Среди ставропольских Туркменов и Ногайцев и у Крымских Та-тар (Отчет о командировке в 1912 г. А. Н. Самойловича) Оттискь из Известий Русск. Комит. для изуч. «Ср. и Вост. Азии» Сериа II n. 2, 1913 г., с. 54-74, W II 1120.

 84. Серикинский, С. А., Из этнической истории Крыма и северной Таврии (Вторая половина XVIII нач. XX в.// Советская Тюркология-1988, N. 4, с. 87-97), J II 1349 Nova N-4 88.

 85. Хурузин, А., Татары Гурзуфа. Кефалометрические наблюдения над Татарами юж-ного берега Крыма, М., 1980, 21 с., 2 рас., Отт. VII и VIII вып Дневника Антро-пологиг Отд. 1980 г., W IV 78.

 86. Шевченко, А. В., Култовые терракоты раннего Херсонеса (у первая половина IV в. до н.э)// Вестник Древней Истории, 1998, N. 3, с. 53-68, J II 96 Nova.

 87. Remn, F., Die Krim ethnographismer landsmaftlimer und hygienismer Beiehang. Dem groken reifenden publifum ein Manbergefahrte. Odessa und Leipzig, 1872, 242 c., 1 karta, O I 13541.

ЭКОНОМИКА

 1. Виноградов, В. К., Водоснабжении г. Феодосии в период русского владичества. Извлек из дел, хранящися в архиве местной Думы, В. К. Виноградов, Симфе-рополь, 1885, 365, 16 с., W I 964.

 2. Стрелецкий, С. Ф., Клеры Херсонеса Таврического. К истории древнего земле-дения в Крыму. Симферополь, 1961, 247 с., СВ УI-117.

 3. Акчокраклы, Осман, Татарские манги в Крыму (Матерялы научно-зтнографи-ческой экпедиции по изучению Татарской культуры в Крыму 1925 г.), Сим-ферополь, 16 с., Kp-396 p-1.

 4. Гаврилюк, Н. А., Местные заимствованные компоненты Киммериской культуры (По материалам керамики)// Вестник Древней Истории, 1999, N. 1, с. 85-97, J II 96 Nova.

 5. Остроумовь, Н., К истории Мусульманскаго образовательнаго движения в России в XIX и XX столетияхь. В кн. Мирь Ислама, 1913, II, Kp-86 Оp 46.

 6. Самойлович, А., К вопросу о наследниках Хазар и их култура. Посвящается пам-яти В. Ф. Миллера (Оттискь из «Еврейская Старина» с. 200-210), Kp-390 Т-396.

ФИЛОЛОГИЯ-ЯЗЫКОВ

 1. Гафаров, Б. Т., Н. К. Дмитриев и первая Крымская языковая экпедиция// Советс-кая Тюркология, 1989, N. 5, с. 80-84, J II 1349 Nova N. 5 - 1989.

 2. Лебедев В. В., Материалы по Крымчакскаму языку и фольклору в Собрании Е. И. Пейсаха// Вопросы Советской Тюркологии. Тезисы докладов и сообщении, Аш-хабад, 10-12 сентября 1985 г., Ашхабад, 1985, с. 239-241, О II 31951.

 3. Мусаев, К. М., Заметки о языке крымских караимов. В кн.: «Вопросы диалектоло-гии Тюрских Языков», Т. IV, Баку, Ан. Азербайджанской ССР, 1966, с. 96-100, О II 24111.

 4. Полинская М. С., Чернин, В. Ю., Терминология родства у Крымчаков// Советская Тюркология, 1988, N. 3, с. 15-23, У II 1349.

 5. Самойлович, А., К историй Крымско-Татарского литературного языка, В кн.: Вестник Научного Общества Татароведения, 1927, N. 7, с. 27-33,.

 6. Севортян, Э. В., Крымско-Татарский язык, В кн.: Языки Народов СССР, Т. II, Тюркские Языки, М. 1966, с. 234-259, О II 23833.

 7. Меметов, А., Некоторые фонетические изменения гласных звуков в персидских лексических заитемвованиях в Крымско-татарском языке// «Советская Тюрколо-гия», Баку, 1973, N. 5, с.111-114, J II 1349 Nova N. 5 73 г.

 8. Меметов, А., Русские кальки в Крымско-Татарском языке// «Советская Тюрколо-гия», 1986, N. 4, с.13-21, J II 1349 Nova N. 4 86.

 9. Самойлович, А. Н., Опыт краткой Крымско-Татарской грамматики, Петроград, 1916 г., 104 с., О II 19096, Kp-44 р-1.

 10. Ахметгалеева, Я. С., Лексический материал хрестоматии Ибрагиба Халфина// Письменные памятники и проблемы истории културы народов востока, XX гон-гичная научная сессия ПО ИВ АН СССР, 1985, Ч. 1 с. 6-10, О II 19096 Ч I.

 11. Бушаков, В. А., Термины, оюозначаюшие селения и крепости, в топоними Кры-ма, «Советская Тюркология», 1985, N. 2, с.28-37, J II 1349 Nova N. 2 85 г.

 12. Дубинськи, А., Караимские женские имена в Крыму и их семантико-этимоло-гический анализ, «Советская Тюркология», 1979, N. 4, с.29-37, J II 1349 Nova N. 4 79 г.

 13. Меметов, А., Антонимы в Крымско-Татарском языке, «Советская Тюркология», Баку, 1979, N. 1, с. 62-68, J II 1349 Nova N. 1 79 г.

 14. Меметов, А., Отерминях родства в Крымско-Татарском языке, «Советская Тюрко-логия», 1980, N. 6, с. 70-75, J II 1349 Nova N. 6 80 г.

 15. Меметов, А., Синонимы в современном Крымско-Татарском языке, «Советская Тюркология», Баку, 1974, N. 5, с. 16-22, J II 1349 Nova N. 5 74 г.

 16. Мурзаев, Э. М., Опыт обьснения названия «Крым», с. 295-298, (Изв. Всес. Геогр. Общ. Ва. Том 80, вып. 3 май-июнь 1948, Л. Изд-во Ак. Наук СССР), У II-12 Nova.

 17. Самойлович, Александр Николаечич, Тийшь (тишь) и другие термины Крымско-Татарских ярлыков, 1917, 2 с., Отд. Оттискь из «Известий Российской Академии Наук», 1917, с. 1277-1278, Kp-40 p-1.

 18. Караимско-Русско-Польский Словарь, 17.400 слов, Под. Ред. Н. А. Баскакова, Москва, 1974, О II 27630.

 19. Орфографический Словарь Крымско-Татарского языка, составлен коллективов: Куркуй, У. О., Куртмалаев, Э., Баккал, А. И. И Абдуранмов, С., Ответ ред., Батырмурзаев, А. И., Крым АССР, 1936, НКП Крым АССР, 172 с., W II 3417.

 20. Умаров, М. У., Диалекты Крымских Татар, проживающих в Узбекистане, «VII региональная конференция по диалектологии Тюркских языков. Маловские чтения. Тезисы докладов и сообщении», Алма-ата, 1973, с. 51-52, О I 24209 VII.

 21. Sami Hafız Ömer, Çocuklara Arkadaş, Bahçesaray, 1913, c. 48, XII 253.

 22. Кондараки, В. Х., Самоучител (муземный наречий Крыма) Турко-Татарского и ново-Греческого языков, СПБ, 1875, 132 с., W I 1187.

 23. Пратический самоучитель Турецко-Татарского языка. Со словарем и приложе-нием Турецкой азбуки, Составил Караим О. Г., Севастополь, 1898, 298 с., 1 табл, W I 1180.

 24. Программы вечерней школы сельской молодежи I-IV классы, Казан, 1948, 69 с., Б-2344-48.

 25. Гордлевский В., Замечания на «пословицы Крымских Татар», изданныя П. А. Фаневым, с. 89-132 (Зап. Вост. Отд. Рус. Археол. Общ. Том XXV вып. 1-4 СПБ, 1921), О III-1507.

 26. Олесницкии, Алексей, Материалы по изучению Крымской народой поэзий. СПБ, 1913, с. 44-53, (Отд. Отт. изь. Восточнаго сборника общества русскихь ори-енталистовь, 1913 г., кн. 1), ?.

 27. Самойловичь, А., Бахчисарайский певець, поэть, летописец, метеорологь Хаби-булла-Керемь, Симферополь, 1913, Оттискь изь N. 50 «Известии» Таврич. Ученой архивной комиссии, с. 18, Kp-89 p-1.

 28. Самойловичь, А., О материалах Радлова по народой словесности крымских Та-тар и Караимов, Петроград, 1916, 7 с., (Оттискь из «записок» Крымск. Об ва Ес-теств. И Любит. Природы, Том VI, 1916), W II 1438.

 29. Chansons populaires Tatares transcrites et traduites par N. K. Dmitriev et O. Chats-kaya, Paris, 1926, Kp-83 tat 83.

 30. Крым-Ховаджи Абд-ал-Рахман Челеби, Татарско-Русские Разговоры. С присово-куплением к ним пословиц, басен, образцов для склонений испряжений Татарс-ких слов, 1848, Казан, 151 с., О III 109.

 31. Крымския Караимско-Татарския народныя песни, СПБ, 1910, 8 с., W I 1188.

 32. Олесницкий, Алексей, Песни Крымских Турок (текст, перевод и музыка), Под ред. В. А. Гордлевского, М. Тип. Гамцука, 1910. XII: 150, 1 c., W III 288.

 33. Пословицы, погоровки и приемы Крымскихь Татар, Собранныя А. А. Боданинс-кимь Э. Л., Мартино и О. Мурасовымь. Под ред. А. Н. Самойловича и П. А. Фа-лева, Симферополь, 1914, 67 с., Kp- тат 83 р-4.

 34. Самойлович, А., Крыиская песня про Порть-Артурь, (Отд. Оттискь из журн. «Живая Старина», вып. I-II, 1910, с. 1-3), Kp-83 р-7.

 35. Самойлович, А. Н., Крымско-Татарскиа скороговорки, Петроградь, 1917, с. 197-200, (Отд. Отт. из V тома «Сборника музея антропологии и этнографии при Росс. Академии наук»), Kp- тат 83 р-4.

 36. Самойлович, А. Н., Песни Крымских Татарь про вторую отечественную войну, Петроградь, 1915, 12 с., (Отд. Отт. из «Живой Старины», 1914), Kp- тат 83 р-2.

 37. Самойлович, А. Н., Песнь о Крымских событиях, Симферополь, 1913, 18 с., Kp- тат 83 р-5.

 38. Сказки, Второй сборник Крымско-Татарского фольклора, Составил Умер Ипчи, Сим ферополь, 1936, 116 с., (Наркампрос Крым АССР Науч. Иссл. Инст. Нау. Кильт. Стоит), Б-2022-46.

 39. Акчурин, Çoban Kız, Bahçesaray, 1897, 17 c., XI 595.

 40. Libedinskij, Ju., Hafta, Çev: A. Dermengi, Simferopol, Qrım Devlet Neşrijatı, 1929. 92 c., ОБ 2745 татар язык.

 41. Фетислянов, Крымская Татарская поэзия Совесткого периода, Симферополь, 1939, Диссертация на соискание учёной степени, Kp- 89 р-2.

 42. London. Çek, Demir Okçe, Çevirgen: M. Myçdabajef, Simferopol, 200 c., (Tarih yok), O I 21204.

 43. Горский, М., Собрание сщчинений, том I, Симферополь, 1932, 428 с., W II 2361 (Tatarca).

 44. Гюго, В., Древяносто третий год, часть I и II, Симферополь, 1932, 174 с., W II 2349 (Tatarca).

 45. Золя, Э., Деньги, Симферополь, 89 с., W II 2354 (Tatarca).

 46. Цехов, А., Бабы, Симферополь, 1929. 20 с., W II 2360 (Tatarca).

ИСКУССТВО

 1. Крачковская, В. А., Татарское искусство и быт в Крыму// Восток, 1925, N. 5, с. 213-216, Крым-395 ОР Р-48.

 2. Баданинский, Уссейн, Татарские дурбемавзолей в Крыму (из истории искусства Крымских Татар), Симферополь, 1927, 7 с., Извлечено из Извести Таврич. Ис-тории, археол. и зтнографии, т. 1, 1927, Kp- 79 р-1.

 3. Эрнст, Н., Бакчисарайский ханекий дворец и архитектор вел. Кн. Ивана III Фря-зин Длевиз Новый, Симферополь, 1928, (Оттиск из «Известий Таврич», о-ва Ис-тории, археологии и этнографии, т. 2), W II 1127 Kp- 77 р-1.

 4. Колесникова, Л. Г., Восточное стекло из собрания Херсонесского музея// «Ви-зантийский Временник», т. 34, М., 1973, с. 249-256, У II 111 Nova т. 34 1973 г.

 5. Harkavy, Albert, Altjüdische Denkmaler aus der Krim, mitgetheilt von Abraham Firkowitsch (1839-1872), СПБ, 1876, 288 с., O III 1431.

 6. Древние памятники христианства в Тавриде// Худож. Д. Струков-М. Унив. Тип., 1876, 51 с., ОБ 5894.

 7. Akçurin, Nevadir-i Nefise, Bahçesaray, 1897, c. 22, XI 523.

 8. Çobanzade, Boran Şıblar, Akmescid, Qrımdevlet neşrijatı, 1928, 54 c., Чобан-Заде, Буран. Стики, Симферополь, 1928, O I 2516.* Arş. Gör., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İzmir. serkanacar1980@yahoo.comДостарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет