Тақырып Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды оқытудың әдістері Жоспары: «Педагогикалық технологиялар»бет1/4
Дата28.09.2023
өлшемі28.79 Kb.
#478922
  1   2   3   4
lek 2


Тақырып 2. Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды оқытудың әдістері
Жоспары:
1.«Педагогикалық технологиялар» пэнінің мәні
2. Технология және әдістеме.
3. Педагогикалық технология ұғымы
4. Педагогикалық технология құрылымы
5. Методологиялық талаптар.

Қазақстан Республикасында білім беруді 2005-2010 жылдар аралығында дамыту туралы мемлекеттік бағдарламада жалпы орта білім берудің жаңа мемелекеттік жалпыға бірдей стан-дарты түлектердің базалық біліктілігі түрінде көрініс беретін, нәтижеге бағытталған үлттық білім беру мақсаттарының жүйесін айқындайды деп атап көрсетілген.


«Нәтижеге бағытталған оқыту» ұғымын ғылымға алғаш енгіз-ген Билл Спейди оқытудың нәтижеге бағытталған төрт принци-пін анықтап берді: «максаттың айқындылығы», «мүмкіндіктердің үлғаюы», «күтілетін нәтижелердің жоғары деңгейлілігі», «жос-парды болар нәтижелер негізінде құру».
Қазіргі кезеңде қазақстандық жоғары оқу орындарының мақсаты да жаңа педагогикалық технологияларды меңгерген , оларды өз тәжірибесінде шығармашылықпен қолдана ала-тын мамандарды даярлау. Бұл максатты шешуде жоғары оқу орындарының білім беру мазмұнында міндетті түрде оқытылуы тиіс «Педагогикалық технологиялар» пәнінің мәні зор.
Педагогикалық технологиялар кәсіби және отбасы сферала-рында бірдей табысты, өзімен де, өзгелермен де үйлесімді өмір сүре алуға икемді тұлға қалыптастыра алатындай болуы қажет (А.Маслоу, К.Роджерс, Д.Смигг, А.Комбс, К.Хорни және т.б.).
Бұл курсты оқып үйрену нәтижесінде студенттерде жаңа педагогикалық технологияларды меңгеріп, оларды оқу-тәрбие процесінде қолдану дағдылары қалыптасуы тиіс.
Егер жалпы және жоғары білім беретін мектептер жас үрпаққа ұзақ жылдар бойы жинақталған тәжірибелерді жеткізу мэселесін тиімді түрде шеше алса, яғни, ақпараттармен жұмыс жасау, жаңа білімдерді игеру, ал, ең бастысы - күн санап дамып отырған қоршаған әлем жайында қажетті білім деңгейін қамтамасыз етсе, онда үздіксіз білім беру идеясы казірдің өзінде іске асар еді. Ал, ол үшін әрбір оқытушы мен оқушыға «окыту» және «оқу» про-цестерін меңгеруде үш тілді игеру қажет - ана тілін, ғылым тілін жэне технологиялар тілін.
Жаңа білім парадигмасын іске асыруда да технологиялық әдіс-тәсілдердің білім берушілік, тэрбиелеушілік мүмкіндіктері шексіз.
¥сынылып отырған оқу құралы педагогикалық технологи-ялардық негіздері, ерекшеліктері жэне қолданылып жүрген түрлері жөнінде мағлұматтар береді.
АҚШ пен Батыс Европада XX- ғасырдың екінші жартысы-нан бастап оқу процесінің технологиясын жасау бағытындағы ізденістер белсенді түрде жүргізіле бастады. 1940-50- жылда-ры оқыту үрдісіне техникалық қүралдардың енуіне байланыс-ты «білім берудің технологиясы» термині кеңінен қолданыла бастады. Кейінірек, 50-60-шы жылдары түрлі техникалық құралдарды қолдану эдістері жөніндегі еңбектердің ықпалымен «педагогикалық технология» деп атала бастады. 60-шы жыдардың ортасында технологиялық эдіс шет елдерде баспасөз беттерінде жэне халықаралық конференцияларда кеңінен талқылана баста-ды. Бүл істе негізгі екі бағыт көзге түсті. Біріншісі, бұрынғыша технологиялық әдісті техникалық құралдарды қолданумен байланыстырса, екіншісінің көлемінде оқу процесінің өзін үйымдастырудағы технологиялық әдістер дами бастады да «оқытудың технологиясы» деген термин пайда болды.
60-шы жылдардың аяғы, 70-ші жылдардың бас кезінде көптеген елдерде (АҚШ, Англия, ФРГ, Франция, Италия, Япония т.б.) оқытудың технологиясын жасау, дамыту жүмыстарымен айналы-сатын мекемелер жүмыс жасай бастады. Дегенмен, оқыту үрдісі білім беру үрдісінің бір ғана бөлігі болып табылатындықтан «оқыту технологиясы» терминінің мағыналық аясы өте тар. Мүндай кемшілік «тәрбиенің технологиясы», «дамыту техноло-гиясы», «қалыптастыру технологиясы» үғымдарына да тән.
Қазіргі батыстағы педагогикалық эдебиеттерде білім беру саласындағы технологияны белгілеу үшін «ап есіисаііопаі Іесһпо1оgу» үғымы қолданылады, оны дәстүр бойынша «білім беру технологиясы» деп аударып жүрміз. Осы үғым ғана мей-лінше аясы кең, білім берудің түрлі салаларында (басқаруда, материалдық жабдықтауда, қаржыландыруда, біліктілікті арт-тыруда, кадрлар даярлауда, түрлі оқыту мекемелеріндегі оқыту процесінде және т.б.) қолданылатын кез келген технологияны сипаттай алады. Сондықтан, «білім беру технологиясы» терминін бүкіл білім беру жүйесін технологияландыру заңдылықтарын зерттейтін ғылыми пәнге (дисциплина) қатысты қолданса дүрыс болар еді. Бірақ, әзірше бүл термин көп жағдайда тек мектептегі оқу үрдісі төңірегін сипаттауда ғана қолданылып жүр.
Сондъқтан, бұдан әрі қарай «білім беру технологиясы » үшмын ~ мұгалімдер мен оцушылардыц білім берудіц жоспаряатан мацсаттарына багытталып арнайы үйымдастырылган өзара царъш — цатыпас процвсі технологыясы ретінде цолданамыз.
Білім берудің технологиясына - оқытудың техникалық құралдары, білім беруде қолданылатын ақпараттық технология-лар, қашықтан оқыту дажатады. Әрбір нақты жағдайда білім беру технологиясының белгілі бір түрі туралы сөз болады, сондықтан, оларды жеке қарастырған кезде түрлік ерекшелігін атап көрсетуге тиіспіз. Бұл ережеден тыс тұрған тек «педагогикалық технология» үғымы ғана. Бүл бұрын оқу үрдісінің «педагогикалық үрдіс» деп аталуына байланысты. Кей жағдайда бүл екі ұғымды синоним ретінде қолдануға болар еді. Бірақ, әлемдік терминологияның бірегейленуіне байланысты «білім беру технологиясы» үғымына тоқталуға тиіспіз.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет