Територията на община омуртагДата26.06.2016
өлшемі89.5 Kb.
#158764

Н А Р Е Д Б А №2

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И

АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГI.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1.Тази Наредба определя общите изисквания за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Омуртаг, обединява и конкретизира най-важните норми от други законови и подзаконови актове.

Чл.2.При осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на територията на общината наред с настоящата наредба се прилагат и други нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност.
II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.3.Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови мероприятия са длъжни да ги съгласуват с РУПБС-Омуртаг седем дни преди мероприятието. Когато тези мероприятия са свързани с паленето на огньове, факелни шествия, заря и др., свързани с пожароопасни дейности се предвиждат допълнителни мерки за обезопасяването им.

Чл.4.Организаторите и органите, разрешаващи направата на празничната украса на обществени места с използуването на енергийни източници (газ, леснозапалими течности, ел.енергия и др.) са длъжни да ги съгласуват с с РУПБС-Омуртаг.

Чл.5.Определянето на сметищата на населените места да става след съгласуване на ситуационния план с РУПБС-Омуртаг.

Чл.6.Кметовете, кметските наместници и ръководителите на фирми и учреждения определят съгласувано с РУПБС-Омуртаг пожарообезопасени места за изхвърлянето на отпадъчни продукти от печките с твърдо гориво.

Чл.7.Кметовете, кметските наместници и ръководителите на фирми и учреждения определят съгласувано с РУПБС-Омуртаг пожарообезопасени места за изхвърляне на горими отпадъци.

Чл.8.Временно ел.захранване на жилищни сгради, второстепенни и стопански постройки да се разрешава само след съгласуване с РУПБС-Омуртаг .

Чл.9.Съхраняването на фуражи в границите на населените места и в личните дворове на гражданите да става само в предназначените за целта пожарообезопасени селскостопански сгради.Открито съхраняване на груб фураж в границите на населените места се допуска само по изключение след съгласуване на мероприятия за пожарообезопасяването му. Правилата за пожарообезопасяване за всеки конкретен случай се определят от Експертен съвет при Община Омуртаг, определен със Заповед на Кмета на общината.

Чл.10.Забранява се:

(1)Тютюнопушене и използване на открит огън на места и площадки, където се съхраняват или използват пожаро- и взривоопасни вещества.

(2)Съхраняване на взриво- и пожароопасни материали, леснозапалими и горими течности и горими материали в стълбищните клетки, преддверията, коридорите и таваните на сградите, както и в жилищните помещения.

(3)Използването и складирането на газови устройства в помещения без естествена вентилация.

(4)Използването на нестандартни нагревателни и отоплителни уреди.

(5)Паленето на огньове в личните дворове и селскостопански имоти, без да са взети необходимите мерки за пожарна безопасност и без осигурени подръчни средства за пожарогасене.

(6)Паленето на огньове през пожароопасния сезон без съгласуване с РУПБС-Омуртаг и разрешение от съответните кметове.

(7)Размразяване на водопроводи, инсталации, тръбопроводи и подгряване на автомобили с открити огнеизточници.

(8)Унищожаване, повреждане, закриване на знаци, табели и указания с противопожарно съдържание.

( 9)Изливане на леснозапалими и горими течности и други пожаро- и взривоопасни, течни или разтворими материали в канализационната мрежа.

(10)Подаване на лъжливи сигнали за пожари, аварии и др.произшествия.

(11)Складиране на материали и паркиране на МПС и др. подобни върху пожарните хидранти и в радиус 12 м. от тях, както и на подходите и подстъпите към противопожарни водоизточници и в обсега на нормативно изискващите се разстояния между сгради и съоръжения.

(12)Повреждане на пожарните хидранти, пожарни кранове и др.съоръжения към противопожарните водоизточници.

(13)Блокиране на пътища, улици, алеи и др. с материали, превозни средства, съоръжения и др.възпрепятстващи преминаването на противопожарната техника.

(14)Изхвърлянето на нагорещени и горящи отпадъци и палене на отпадъци и в съдове за смет и сметища.

(15)Продажбата и производството на нестандартни и несъгласувани с органите на ПАБ електрически, отоплителни и нагревателни уреди.

(16)Извършването на заваряване, запояване, топене на битуми и смоли и др.огневи работи без съгласуване с РУПБС-Омуртаг .

Чл.11.Кметовете и кметските наместници определят със заповед и контролират реда и лицата за почистване на пожарните хидранти, пожарните кранове и подстъпите към водоизточниците от наноси, сняг и др., както и реда и лицата, които ежегодно до края на м.октомври да извършат зазимяване на противопожарните уреди и съоръжения (пожарните хидранти, пожарните кранове, подстъпи и кофпомпи).

Чл.12.Ежегодно кмета на общината назначава комисия с представители на общинска администрация, фирма “В и К” със задача два пъти годишно, съгласувано с РУПБС-Омуртаг да провери състоянието на противопожарните водопроводи и водоизточници в населените места.

Чл.13.Ежегодно преди началото на зимния сезон кметовете и кметските наместници са длъжни да осигурят пясък за опесъчаване на подстъпите към водоизточниците, посочени от Експертния съвет по чл.9, като количествата се съхраняват като неприкосновен запас.

Чл.14.Ежегодно кметовете, кметските наместници, фирма “В и К” и фирмите, поддържащи водопроводите извършват необходимите ремонти на посочените от Експертния съвет по чл.9 съоръжения и ги обозначават.

Чл.15.Общинската администрация и кметствата осигуряват баражи на всички подстъпи към реките така, че да се гарантира дълбочина на водата не по-малко от 50 см.

Чл.16.Снегопочистването на улиците до РУПБС-Омуртаг , болничните заведения, детски ясли, детски градини, учебни заведения и др.подобни се осигурява с предимство.

Чл.17.С цел осигуряване на достъп на противопожарната техника да се осигури почистването на второстепенните улици.

Чл.18.Кметовете и териториалните органи на Националната ел.компания организират уличното осветление така, че да осигури добра осветеност на пожарните хидранти и др.съоръжения.

Чл.19.При констатиране на повреди на пожарни хидранти, пожарни кранове и др.пожарни съоръжения, както и при блокиране, затрупване или унищожаване на такива, длъжностните лица и гражданите трябва незабавно да уведомят дежурните в РУПБС-Омуртаг и дежурните в общинска администрация.

Чл.20.При всяко спиране на участъци от водопроводи, улици и пътища, съответните служби и фирми са длъжни незабавно да уведомят дежурните в РУПБС-Омуртаг .

Чл.21.Провеждането на ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа да започва след уведомяване на РУПБС-Омуртаг .

Чл.22.Юридическите и физическите лица са длъжни:

1.да оказват пълно съдействие и да не възпрепятстват пряко или косвено органите на РУПБС-Омуртаг при изпълнение на служебните им задължения.

2.при възникване на пожар всеки гражданин е длъжен:

2.1.незабавно да уведоми органите на РУПБС-Омуртаг или кмета /кметския наместник/.

2.2.да окаже помощ на застрашени хора и животни.

2.3.до пристигане на противопожарните автомобили да отпочнат пожарогасене с наличните ПП уреди и съоръжения.

2.4.да посрещнат противопожарните автомобили, да оказват съдействие и изпълняват разпорежданията на органите на РУПБС-Омуртаг .

3.при възникване на необходимост от гасене на големи и сложни пожари по искане на органите на РУПБС-Омуртаг юридическите и физическите лица да предоставят необходимата техника, специалисти и количества вода от собствени водоизточници и водоеми.

4.допълнителните транспортни разходи по т.3 се установяват с Удостоверение от РУПБС-Омуртаг.

Чл.23.При отдаване под наем на общински терени, сгради и имоти да се съгласуват с РУПБС-Омуртаг мерките за пожарната безопасност.


III. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С РУПБС-ОМУРТАГ
Чл.25.Визата за проектиране на обекти на територията на общината се съгласува с органите на РУПБС-Омуртаг .

Чл.26/1/.Разрешителното за строеж /реконструкция/се издава след съгласуване на проекта с органите на РУПБС-Омуртаг, съгласно изискванията на ЗУТ .

/2/.Проектът по ал.1 съдържа най-малко:

- архитектурна и конструктивна част на сградите и съоръженията;

- технологична част за строежите, в които се предвижда производствена или друга технология;

- необходими проектни части на инсталациите, без които строежът не може да се ползува по предназначение;

/3/.Органът по ал./1/ издава писмено становище в 14-дневен срок от получаване на молбата за съгласуване.Чл.27/1/.За въвеждане на обекта в експлоатация инвеститорът /собственикът/ отправя писмено искане, придружено с доклад за противопожарното състояние на обекта до специализираните органи за държавен противопожарен контрол, за издаване на сертификат или становище за пожарна безопасност.

/2/.Органът по ал.1 издава окончателно становище или сертификат за пожарна безопасност в 14-дневен срок от получаване на писменото искане.

/3/.При отказ за издаване на сертификат или становище инвеститорът /собственикът/ отправя жалба по реда на АПК.

Чл.28.Не се допуска в производствени, административни,жилищни, обществени и др.сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото оборудване на помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна документация, утвърдена

по реда на чл.25,26 и 27 от настоящата наредба. Изискванията се отнасят и до обектите, отдадени под наем.Чл.29.При лицинзиране на производство и търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия, категоризирането на хотели и др.средства за настаняване, на заведения за хранене и развлечения, съответния общински орган изисква експертно заключение за пожарна безопасност на обекта.

Чл.30/1/.Устройването на временни бази, изложби, театрални, циркови, карнавални и др.прояви да се съгласуват с органите на РУПБС-Омуртаг .

/2/.Организаторът по ал.1 отправя писмено искане с пълна информация за проявата 7 дни преди даването на гласност /обявяването с афиши/.

/3/.Въз основа на искането органите на РУПБС-Омуртаг след съответна проверка на място, анализ и оценка,издават становище за пожарна безопасност.

Чл.31.Всички изменения касаещи кадастър, комуникации и други по обектно, селищно и междуселищно благоустройство, се съгласуват с РУПБС-Омуртаг .

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ОБЕКТИТЕ, СГРАДИТЕ, ПОМЕЩЕНИЯТА, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ И

СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл.32.Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на пожарна опасност в техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осъществяване на пожарната и аварийната им безопасност.

Чл.33/1/.Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и др.отпадъци и тревна растителност.

/2/.Горимите производствени отпадъци се събират на определените места и периодично се изнасят извън района на обекта на определените за целта места.Чл.34.Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвертар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.

Чл.35.Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използуват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл.36.Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, видът и тяхното количество се определят съвместно с органите на РУПБС-Омуртаг .Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се проверяват, съгласно указанията на производителя.

Чл.37.За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари ръководствата на обектите разработват отделни планове, които съгласуват с органите на РУПБС-Омуртаг .

Чл.38.В коридорите, изходите, преддверията и стълбищните клетки не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.

Чл.39.На видни места в производствените и др.сгради за масово пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с обозначение на стаите/помещенията/, евакуационните изходи и средства за пожарогасене.

Чл.40.Таванските, сутеренните и технически помещения, които не се използуват, да се държат заключени.

Чл.41.При експлоатацията, ремонта и поддържането на ел.уреди, съоръжения и инсталации не се допуска:

1.използуването на нестандартни или неизправни ел.уреди, съоръжения и инсталации.

2.използуването на ел.нагревателни уреди в канцелариите, производствени, складови и др.помещения, здравни и учебни заведения, офиси, магазини и др.обекти за масово събиране на хора, извън специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед на ръководителя на обекта.

3.оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа ел.нагревателни уреди, телевизори, радиоапарати, компютри и др.

4.нарушаване защитното изпълнение на ел.съоръженията.

5.нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на ел.съоръженията, изготвени от предприятието производител.Чл.42.В края на работното време всеки работник/служител/ е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи апаратите, машините и съоръженията, с които работи.

Чл.43.След приключване на работното време ел.инсталациите /силова и осветителна/ без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения в обекта да се изключват.

Чл.44.Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и техните поделения определят със заповед реда за ползване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл.45.Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и тези лица, които използуват горепосочените уреди и

съоръжения, са отговорници за тяхната безопасна експлоатация.Чл.46/1/.През есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръженията и комините се проверяват, ремонтират и почистват.В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

/2/.Не се допуска използуването на димоотводни канали за монтаж на електро, В и К и др.комуникации.Чл.47.При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

1.употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване.

2.сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди.

3.използването на евакуационните канали в качеството на димоотводи.

4.повторно запалване на печки с твърдо гориво, преди те да са се охладили.

5.оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди.Чл.48.Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ КАМПАНИЯТА ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ

Чл.49.Ръководствата на всички селскостопански производствени единици са длъжни:

1.да отговарят за пожарообезопасеността на поверените им обекти.

2.да определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите.

3.да издават инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяването на земеделските обекти и реда за тютюнопушене по време на жътвената кампания, съгласувано с органите на РУПБС-Омуртаг .

4.да определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на земеделските обекти,както и за поддържане в изправност на противопожарните уреди и съоръжения.

5.да определят навременно и качествено ремонтиране и пожарообезопасяване на земеделската техника, използувана в кампанията, оборудването й с необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и не допускат за работа неизправни или необезопасени машини.

6.преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на участъци за еднодневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване непременно на ивица с ширина 8 м.

7.преди започване на жътвата да ожънат, изнесат сламата и изорат ивица с ширина 4 м покрай главните, първокласните и второкласните пътища, иглолистните горски насаждения и широколистни гори.

8.да спазват реда и изискванията и осъществяват контрол при извършване на временни огневи работи в житните масиви.

9.да организират провеждането на инструктаж съвместно с органите на РУПБС-Омуртаг за пожарообезопасена работа на работниците, участвуващи в прибирането на реколтата, за което се изготвя протокол.

10.да осигуряват по време на жътвата дежурства с трактор с най-малко четирикорпусен плуг в житните блокове с площ 100 и повече дка, а при блокове с площ 2000 и повече дка и на пригодено за пожарогасене съоръжение. Посочената техника се осигурява от всеки собственик, на когото в момента се жъне, независимо каква част от житния масив притежава.

11.да определят площадките за съхраняване на фуражите в съответствие с изискванията на наредбата. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите.

12.да организират наблюдение на посевите през периода от восъчна зрелост до окончателното им прибиране, чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с органите на РУПБС-Омуртаг . Неподвижните постове да се оборудват с подръчни уреди за пожарогасене.

13.да изготвят и представят ежегодно до края на м.март в РУПБС-Омуртаг схема с разположението на житните масиви, пътищата за придвижване на противопожарната техника и водоизточниците.

14.при оказване на помощ с жътвена, транспортна и придружителна техника от други региони, ръководителите на кооперациите, сдруженията и фирмите да уведомяват органите на РУПБС-Омуртаг за извършване на съответните проверки за пожарна безопасност.

Чл.50.Забранява се паленето на стърнища и др.растителни отпадъци в земеделските земи.

Чл.51.Използуването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на пожарообезопасени площадки на разстояние 100 м от посевите, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 м от складиран фураж.

Чл.52.До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата да почистят сервитутните ивици от тревна растителност.

Чл.53.Преди започване на жътвата “Електроразпределение” гр.Омуртаг и НЕК да извършат проверка на електропроводите, пресичащи посевите със зърнени култури за техническото им състояние и провеса на проводниците.


VI.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ
Чл.54.Ръководствата на Държавно горско стопанство-Омуртаг и “Общински имоти”ЕООД, гр.Омуртаг са длъжни:

1.да разработят конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от пожари.

2.през пожароопасния сезон да организират необходимия брой пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства, съгласувано с РУПБС-Омуртаг .

3.ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при необходимост да устройват нови.

4.да организират и провеждат обучение и инструктаж на горските работници по пожарна безопасност.

5.да създадат гасачески групи, оборудвани с технически и транспортни средства и организация за тяхното събиране за гасене на възникнали пожари.Чл.55.Забранява се паленето на открит огън в горския фонд освен на определените и обезопасени за целта места.

Чл.56.Преди пожароопасния сезон “Електроразпределение” гр.Омуртаг и НЕК да почистЯТ от изсъхнала вършина и треви трасетата на електропроводите, пресичащи горския фонд.

Чл.57.Да се привлекат ловните сдружения в съответствие с чл.69,ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча за осъществяване на контрол по изпълнение на забраната за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха тревна растителност и пасища.

Чл.58.Кметовете, кметските наместници по населени места да сформират гасачески групи към кметствата и създадат организация за тяхното използуване при необходимост.
VII.КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.59.Прилагането и контрола по настоящата наредба се възлага на Кмета на община Омуртаг или на упълномощено от него лице.

Чл.60.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда , определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.61.Актовете за установяване на нарушенията се съставят:от длъжностните лица в Общинска администрация, кметовете и служителите в кметствата, други лица, определени от Кмета на Общината и служителите от РУПБС-Омуртаг . Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Омуртаг или упълномощено от него лице.

VIII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Тази наредба се издава на основание чл.21,ал.2от ЗМСМА и влиза в сила от деня на приемането й.

§2.Наредбата е приета от Общински съвет- Омуртаг с Решение № 364 по Протокол № 43 от Заседание на Общински съвет, провело се на 28.05.2010 г. и отменя Наредба № 2 приета с Решение № 39 по Протокол № 4 от 08.02.2000г. от проведено заседание на ОбС-Омуртаг.

Д-р Метин ИсмаилПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - ОМУРТАГДостарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет