Удостоверение за вписване в публичен регистърбет1/6
Дата23.06.2016
өлшемі1.31 Mb.
#155354
түріАнализ
  1   2   3   4   5   6

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР


Идентификационен № 00236/15.10.2015г. издаден от АЕЕ

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” –НАД РЕКАТА № 3 тел.038/666920 , e -mail:enarconsult@gmail.com

Екип разработил обследването :  1. инж. Дяна Тутанова

2. арх. Богдана Хасърджиева
3.инж. Иван Янков

Управител ЕН АР Консулт ЕООД :................

/арх. Богдана Хасърджиева /

декември 2015

гр.ХасковоС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

3

2.

Анализ на състоянието

4

2.1.

Основни климатични данни за района района.........................................................................................

4

2.2.

Описание на сградата

4

2.2.1.

Геометрични характеристики на сградата

8

2.2.2

Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

8

2.2.3.

Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове.

9

2.2.4.

Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове

9


2.2.5.

Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади

10

2.3.

Анализ на външните ограждащи елементи

12

3.

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

18

3.1.

Система за топлоснабдяване и климатизация

18

3.2.

Битово горещо водоснабдяване

18

3.3.

Студозахранване и вентилация

18

4.

КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

19

4.1

Електропотребление за осветление

19

4.2

Силови влияещи на топлинния баланс консуматори на ел. енергия

19

4.3

Силови невлияещи на топлинния баланс консуматори на ел. енергия

20

5

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

20

6.

МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

25

6.1.

Създаване на модел на сградата

26

6.2.

Калибриране на модела

31

6.3.

Нормализиране на модела

33

6.4.

Енергоспестяващи мерки

35


7.

Определяне клас на енергопотребление за сградата


55

8.

Оценка на екологичния ефект на избраните мерки ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….............................

56

9.

Анализ на възможностите за използване на ВЕИ

58

10.

Заключение

58


11

Приложение I – Използвана литература

59

12

Приложение 2- Данни за годината на въвеждане в експлоатация

60


1. Въведение

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жилищен блок 4 в кв „Изгрев”, гр.Свиленград са изготвени въз основа на действащата в страната нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа за изискванията за енергийна ефективност, а именно:  • Закон за устройство на територията;

  • Закон за енергийната ефективност, обнародван вДВ. бр.35 от 15.05.2015 г. който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;

  • Закон за енергетиката.

С Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради издадена от МРРБ , изменение ДВ бр.27/14.04.2015 г, последно изменение ДВ бр.90 от 20.11.2015 год. се определят минималните изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване , начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите , методиките за изчисляване на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите , начина за определяне на енергиен клас на сградата.

Настоящата разработка е напълно съобразена с всички изисквания на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите, Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и НАРЕДБА № 16-1594 ОТ 13 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ


Обследването е съобразено и с Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба №5 от 2005 г. към ЗЕ.
Детайлното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да определи клас на енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до удовлетворяване на изискването сградата да бъде с клас на енергопотребление „ С „.

2. Анализ на състоянието

2.1. Основни климатични данни за за районаСъгласно климатичното райониране на Република България по Наредба N РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите в сила от 29.12.2009г., гр. Свиленград принадлежи към Климатична зона 8 която се характеризира със следните климатични данни:

- Продължителност на отоплителния сезон е 160 дни,

- Отоплителни денградуси 2300 при средна температура в сградата 19.5 оС

- Изчислителна външна температура : - 14 ,0 оС

- Надморска височина - 52 м

За нуждите на обследването са ползвани отчетените средномесечни температури на външния въздух за 2014 година за населеното място.

За нуждите на обследването са ползвани отчетените средномесечни температури на външния въздух за 2012 и 2013 и 2014 година за населеното място.2.2 Описание на сградата

Обследваната жилищна сграда е построена и пусната за ползване през 1983 г..

Сградата е построена от стандартни стоманобетонни елементи (панели), и се състои от 3 входа от които един на шест и два на пет етажа, със сутерен в който са мазетата на живущите. Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка, в не много добро състояние. Дограмата, там където не е подменена е дървена слепена. Покривът е двоен студен с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 0.85 м. Покривната хидроизолация е частично променяна за два от входовете преди около 10 години , за единият вход не е ремонтирана от построяването.
Фиг. 1. Ситуация на обекта.

Схема на разположение на сградата е показана на фиг. 2.Табл. 1


Данни за обекта

Сграда

Многофамилна жилищна сграда

Адрес:

Гр.Свиленград, кв. „ Изгрев” бл.4

Тип на сградата

жилищна сграда

Собственост

Частна (Ч)

Година на построяване

1983г.

Брой обитатели + персонал

125

График на обитаване

График на отопление

Работни дни час/ден

24

Работни дни час/ден

24

Събота час/ден

24

Събота час/ден

24

Неделя час/ден

24

Неделя час/ден

24


Изгледи на сградата


Фасада западФасада Юг


Фасада изток

Фасада Североизток
Фасада Север

2.2.1 Геометрични характеристики на сградата.

Табл. 2Застроена площ

Разгъната площ

Отопляема площ

Отопляем обем

m2

m2

m2

m3

663

4116,4

3413

9556

2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади.

Табл. 3


 

Тип външни стени-

С

И

Ю

З

Общо

фасадна

A, m2

434.5

442.1

434.5

515.9

1827.0

U=W/m2K

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

тераси тип 1

A, m2

2.94

70.07

2.94

42.11

118.06

U=W/m2K

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

 

 

 

 

 

 

 

тераси тип2

A, m2

 

32.3

 

20.0

52.3

U=W/m2K

 

2.33

 

2.33

2.33

Общо площи, m2

437.4

544.5

437.4

578.1

1997.4


2.2.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове

Табл. 4


Под над неотопляем подземен етаж

Под на външен в-х

 

действителни стойности

еталон към годината на въвеждане в експлоатация

еталон към годината на обследване

действ.

2015г.

1980

Тип

 

А, m2

630.8

630.8

630.8

 

 

 

1

Р, m

148.9

148.9

148.9

 

 

 

 

U, W/m2K

0.919

0.49

0.39

 

 

 
А, m2
48.6

48.6

48.6

2

U, W/m2K
3.21

0.25

0.51


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет