Задания для областной дистанционной командной олимпиады школьников по химии 2015 г. Задача 1Дата23.02.2016
өлшемі30.5 Kb.
#11673
түріЗадача
Задания для областной дистанционной командной олимпиады школьников по химии 2015 г.

Задача 1. Над 18 г раскаленного угля пропустили 11,2 л (н.у.) углекислого газа и образовавшуюся газовую смесь пропустили через обогреваемую трубку, содержащую 144 г оксида двухвалентного металла, в состав которого входит 20 масс % кислорода. Определите объем 32 - % ной по массе азотной кислоты, имеющей плотность 1,2 г/см3, который потребуется для полного растворения твердых негазообразных металлосодержащих веществ – участников перечисленных превращений.

Задача 2. Смесь оксида меди (II) и оксида железа (III) массой 191 г была полностью восстановлена до соответствующих металлов, при действии на которые избытка соляной кислоты выделилось 8,96 л (н.у.) водорода. Определите массовые доли оксидов в исходной смеси.

Задача 3. При окислении спирта получается карбоновая одноосновная кислота, для нейтрализации 88 г. которой потребовалось 237,6 мл 20 процентного раствора гидроксида калия плотность 1,18 г/мл. Определите химическую формулу спирта.

Задача 4. При нагревании 69 г. этанола с концентрированной серной кислотой, используемой в качестве катализатора, образовалось несколько соединений, одно из которых полностью реагирует со 120 г. 40 процентного раствора брома в тетрахлорметане. Второе соединение - легковоспламеняющаяся жидкость. Определите массу образующихся при нагревании этанола соединений, если считать, что спирт прореагировал полностью.

Задача 5. Смешали растворы, содержащие 5,88 г ортофосфорной кислоты и 8,4 г. гидроксида калия. Определите состав и количество (моль) полученных солей.

Задача 6. В состав 3 моль углеводорода входит 1,26.1025 атомов углерода и 2,88.1025 атомов водорода. Какова молекулярная формула углеводорода?·

Задача 7. Допишите уравнения химических реакций и расставьте в них коэффициенты методом электронно-ионного баланса:

NaNO2 + Br2+H2O =

H2O2 + KI + HCl =

Cl2 + I2+ H2O =

K2Cr2O7 + HCl + FeCl2 =

Есеп 1. 18 г қыздырылған көмірдің үстінен 11.2 л (қ.ж.) көмір қышқыл газын өткізді де, түзілген газ қоспасын құрамына 20 массалық % оттегі кіретін 144 г еківалентті металл оксиді салынған қыздырылатын түтік арқылы өткізді. Жоғарыда айтылған айналымдарға қатысатын қатты газтәрізді емес металқұрамды заттарды еріту үшін қажетті тығыздығы 1,2 г/см3 32 % -дық азот қышқылының көлемін анықтаңдар.

Есеп 2. Массасы 191 г мыс (II) оксиді мен темір (III) оксидінің қоспасы сәйкес металдарға дейін толық тотықсыздандырылған, оларға тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде 8,96 л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспадағы оксидтердің массалық үлестерін анықтаңдар.

Есеп 3. Спиртті тотықтырғанда бірнегізді карбон қышқылы түзіледі, оның 88 г бейтараптау үшін 237,6 мл 20% -дық тығыздығы 1,18 г/мл калий гидроксидінің ерітіндісі қажет болған. Спирттің химиялық формуласын анықтаңдар.

Есеп 4. 69 г этанолды катализатор ретінде қолданылатын концентрленген күкірт қышқылымен қыздырғанда бірнеше қосылыстар түзілді, олардың біреуі түгелдей 120 г 40 %-дық бромның тетрахлорметандағы ерітіндісімен әрекеттеседі. Екінші қосылыс - тез тұтанғыш сұйықтық. Егер спирт түгелдей әрекеттесті деп есептесек, этанолды қыздырғанда түзілген қосылыстардың массасын анықтаңдар.

Есеп 5. 5,88 г ортофосфор қышқылы мен 8,4 г калий гидроксиді бар ерітінділерді араластырды. Алынған тұздардың құрамы мен мөлшерін (моль) анықтаңдар.

Есеп 6. 3 моль көмірсутектің құрамына 1,26 1025 көміртек атомдары мен 2,88.1025 сутек атомдары кіреді. Көмірсутектің молекулалық формуласы қандай?

Есеп 7. Химиялық реакция теңдеулерін аяқтаңдар және электрондық баланс әдісімен олардың коэффициенттерін қойыңдар:

NaNO2 + Br2+H2O =

H2O2 + KI + HCl =

Cl2 + I2+ H2O =K2Cr2O7 + HCl + FeCl2 =

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет