Закон за събранията, митингите и манифестациите отразена деноминацията от 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 10 от 2 Февруари 1990г., изм. Дв бр. 11 от 29 Януари 1998г., изм. Дв бр. 24 от 26 Март 2010гДата24.06.2016
өлшемі62.2 Kb.
#156772
түріЗакон
ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г.,

изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.

Чл. 1. Този закон определя реда и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги и манифестации.


Чл. 2. Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации.


Чл. 3. На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин.


Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго правонарушение.


Чл. 5. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа.


Чл. 6. (1) В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които:

1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;

2. са в очевидно пияно състояние;

3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията.


Чл. 7. (1) Събранието или митингът може да се провежда на открито или в закрито помещение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Събрание, митинг или манифестация не може да се провежда в обозначената зона около сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Обозначена зона е зоната за сигурност около сградите по ал. 2, която обхваща не по-малко от пет и не повече от двадесет метра от съответната сграда. Обозначената зона може да се определя за всеки конкретен случай по предложение на

администрацията на органите по ал. 2, след съгласуване с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, и се утвърждава от кмета на Столична община, за което се уведомява организаторът на събранието, митинга или манифестацията.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.

(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.

Чл. 9. (1) Организаторите на събранието или митинга вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, съдействува за нормалното протичане на събранието или митинга, а по искане на организаторите - и за осигуряване на помещение.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Събранието или митингът се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 8, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Участниците в събранието или митинга са длъжни да спазват указанията на организаторите по ал. 1 за запазване на реда.

(3) От събранието или митинга се отстраняват лицата, които с поведението си пречат за провеждането му, грубо нарушават обществения ред, както и лицата, посочени в чл. 6, ал. 1.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, както и организаторите вземат необходимите мерки за спазване на реда за провеждане на манифестацията и за безопасността на движението.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им. (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината може да забрани провеждането на

събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

2. застрашават обществения ред в съответното населено място;

3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;

4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася по нея в срок от 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и е окончателно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината, съответно кметът на кметството, уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.)

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.) Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Нарушенията се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината и могат да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Този закон не се прилага за сватбени, семейни и други тържества, културни и спортни прояви, погребални ритуали, религиозни обреди и други подобни, както и за каквито и да било събрания на закрито.

§ 2. В глава трета от Особената част на Наказателния кодекс се създава нов раздел VIII: "Раздел VIII Престъпления против свободата на събранията, митингите и

манифестациите
Чл. 174а. (1) Който с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, митингите и манифестациите, се наказва с лишаване от свобода до две години.

(2) Организатор, който в нарушение на чл. 12, ал. 3, и 13, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите проведе забранени или продължи да провежда прекратени събрание, митинг или манифестация, се наказва с лишаване от свобода до една година."


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Изпълнението на закона се възлага на кметовете на

общини.


ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г.)
§ 10. (1) Подадените преди влизането в сила на този закон писмени уведомления се разглеждат от органа, пред който са подадени. Отказите подлежат на обжалване при условията и по реда на този закон.

(2) Отказите, постановени преди влизането в сила на този закон и по които срокът на обжалване не е изтекъл, се обжалват при условията и по реда на този закон.(3) Висящите пред районните съдилища дела се разглеждат по досегашния ред.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет